Høringsnotat Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne mv.) i Frederiksberg Kommune. 30. juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne mv.) i Frederiksberg Kommune. 30. juli 2015"

Transkript

1 Høringsnotat Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne mv.) i Frederiksberg Kommune. 30. juli 2015 Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. april 2015 Forslag til Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne mv.) i Frederiksberg Kommune og besluttede at forslaget skulle sendes i en 4 ugers høring. Forslaget har været annonceret i Frederiksberg Bladet og på kommunens hjemmeside. Derudover er forslaget fremsendt til særskilte interessenter. Der er modtaget 3 høringssvar. Kirsten Felding, Vagtelvej 5, 2tv. Kirsten Felding anfører med henvisning til forskriftens 15 stk. 2, at hun føler sig generet af brændeovnsfyring fra nærtliggende lavereliggende ejendomme. Kirsten Felding foreslår, at man indskrænker brændeovnsfyring til fx de sidste 10 dage i måneden, hvorved man også undgår at komme i konflikt med juledagene. By- og Miljøområdet bemærkninger Forslaget fra Kirsten Felding om at indskrænke brændeovnsfyring til fx de sidste 10 dage om måneden vurderes umiddelbart ikke lovmedholdeligt. Normalt skal en afgørelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven (om begrænsning af brug af anlægget) være en individuel, konkret afgørelse. Det vurderes derfor ikke via en generel forskriftbestemmelse muligt, at lave en sådan almen begrænsning. By- og Miljøområdet vil, i forhold til den konkrete klage, kontakte Kirsten Felding med henblik på evt. tilsyn og vurdering af gener. Forslag til ændringer Forslaget giver ikke anledning til ændringer i forskriften Landsforeningen til oplysning om brænderøgsforurening (LOB). Landsforeningen til oplysning om brænderøgsforurening LOB) anfører, at forskriften fremtræder klar og forståelig. Foreningen har følgende bemærkninger til de enkelte paragraffer: 1 Der burde stå brug af brændeovne, pejse.. (ikke forkert brug.. som i det forslåede), da foreningen mener, at brændeovne som udgangspunkt altid forurener. 5 LOB foreslår at pilleovne specifikt nævnes, som en af flere fyringsanlæg forskriften regulerer. 5 stk. 4 - LOB anfører, at trækbriketter forurener uhensigtsmæssigt, og nævner at det har været foreslået overfor miljøstyrelsen, at disse helt forbydes. 6 LOB forslår, at der i den tilhørende infoboks anføres, at fugtigt træ giver sur røg og dermed syreskader for mennesker og miljø. 10 Refererer til forskriftens optændningsregler om optænding med brug af avispapir og lignede, og anfører at avispapir ikke bør anvendes, da det indeholder klor, som danner dioxin ved forbrænding. 11- Det foreslås at der i den tilhørende infoboks med teksten sundhedsskadelige partikler og stoffer specifikt nævnes, f.eks. tjærestoffer. 12, stk. 2 Der må ikke fyres over natten. Dvs. om natten må lufttilførsel ikke skrues ned mhp. at have gløder den næste morgen. er efter LOBs vurdering en umulig paragraf, såfremt der anvendes individuel træfyring til opvarmning. Foreningen henviser til målinger fra Charlottenlund 8 og 9. dec. 2012, som viser samme (meget høje) forureningsniveauer om natten, svarende til det man måler en nytårsaften. 14 nævner at brændeovnsbekendtgørelsen er ved at blive ændret, således at formuleringen omkredsen (for afstanden til nærtliggende huse) ændres til radius omkring håndhævelsen af forskriften anføres at være klare og tydelige.

2 Endelig anfører foreningen en række ønsker til kommunens politik på brænderøgsområdet; Aktivt kommunalt tilsyn ved klager, kortlægning af forekomsten af brændeovne, objektive målinger, indførelse af beskyttelseszoner omkring miljøfølsomme byfunktioner, på sigt forbud med træfyring i fjernvarmeområder, effektiv inddragelse af luftkvalitet i kommuneplanen samt inddragelsen af sundhedsmyndighederne for bedre luftkvalitet ligesom offentligheden bør informeres bredt. By- og Miljøområdet skal hertil anføre; Forskriftens formål er at sikre korrekt brug af brændeovne ikke forhindre/begrænse brændeovnsfyring. LOB s bemærkning til 1 om Brug i stedet for Forkert brug af brændeovne, synes således ikke at være i overensstemmelse med forskriftens intentioner om at fremme miljørigtig brug af brændeovne. Pilleovne er en ny type ovn, jf. 5, som efter By- og Miljøområdets opfattelse hensigtsmæssigt, som foreslået af LOB, kan nævnes under 5. Nye undersøgelser indikerer, at træbriketter forurener (muligvis p.g.a. komprimeringsgraden) mere end almindeligt tørt træ. Det bør dog, efter By- og Miljøområdets opfattelse, være op til de statslige myndigheder, såfremt der skal ske indskrænkninger eller begrænsninger i brugen af denne type brændsel. Anførsel af at der skabes sur røg mv. ved brug af fugtigt træ (jf. infoboks, ud fra 6,om brug og opbevaring af brænde m.v.), vurderes efter By- og Miljøopfattelse ikke at øge forståelsen af paragraffen. Det anføres (jf. forskriftens 10), at der ikke bør anvendes avispapir til optænding. By- og Miljøområdets skal anføre, at denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende anbefalinger til optænding. Miljøstyrelsen anbefaler endvidere, at man ikke bør tænde op med glittet papir. LOB bemærkning til 12. stk. 2 om at der ikke må fyres over natten er, efter By- og Miljøområdets opfattelse ikke dækkende for Frederiksberg. I Frederiksberg Kommune, med 98% opvarmning med fjernvarme, er brændeovne ikke den primære opvarmningskilde. Forureningssituationen som anført for Charlottenlund vurderes ikke at kunne overføres til Frederiksberg Kommune. Ændringen af brændeovnsbekendtgørelsen (omkreds til radius) har ikke betydning for forskriftens 14, da bestemmelsen er generelt formuleret (der henvises til den til enhver tid gældende brændeovnsbekendtgørelse). By- og Miljøområdet skal anføre, at en række af de forslag som LOB ønsker som politiker på brændeovnsrøgsområdet allerede er integreret i Frederiksberg kommunes politikker: Der er aktivt miljøtilsyn ved klager. Der er igangsat samarbejde med den lokale skorstensfejemester om kortlægning af brændeovne. Visioner og Mål for luftkvaliteten indgår allerede i Kommuneplan 2013 og indgår også i den helt nye Sundhedsplan 2015 med separate indsatsområder for brændeovne. En række af LOB s ønsker vurderes ikke mulige at realisere på Frederiksberg indenfor den eksisterende lovgivning, f.eks. forbud mod brændeovnsfyring i fjernvarmeområder og indførelse af generelle beskyttelseszoner ved miljøfølsomme institutioner. Gennemførelse af partikelmålinger kræver, hvis målingerne skal have kvalificeret værdi, særligt omkostningsfyldt udstyr og personel, og vurderes ikke umiddelbart muligt eller relevant f.eks. ved de klagesager der modtages på Frederiksberg. Forslag til ændringer; Det præciseres i 5 (1), at forskriften også omfatter pilleovne. Det præciseres i 10 stk. 1, at glittet papir ikke bør anvendes ved optænding. Infoboksteksten (ud for 10)opdateres i relation til teksten om Sundhedsskadelige stoffer med tilføjelsen fx. tjærestoffer. Henrik Murmann, Edward Glæsels Vej 6 Henrik Murmann har flere gange, henholdsvis den 1 og 2. juni samt 6 og 7.juli 2015 tilskrevet Byog Miljøområdet. Henrik Murmann anfører 1. juni, at det tilsyneladende ikke er kommunalbestyrelsen, der har taget initiativ til forskriften. Desuden stiller Henrik Murmann en række spørgsmål i relation til forskriften og den politiske behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen 20. april Der spørges om det er

3 på alle brændeovne og pejse etc. der skal udstedes prøvetagningsattest. Det anføres at der ikke er sagligt belæg for, at der ikke må fyres natten over og der spørges om hvordan dette defineres og hvorledes dette efterprøves? Det statiske forureningsgrundlag anføres at være sløret, og der spørges om hvilken statistik der fortæller om forurenings fordeling mellem Frederiksberg og København. Det anføres at det virker usagligt at indføre en Forskrift i en kommune, når Københavns Kommune fx ikke gør det. Det anføres at der ikke er luftmålinger/stationer på Frederiksberg, der retfærdiggør dette drastiske skridt (af man ikke må fyre over natten). Konkret stilles der følgende spørgsmål; Hvorfor må der ikke fyres over natten? Hvorfor er der miljømæssigt belæg for forureningen netop fra brændeovne? Er det et mål i sig selv at forfølge og udstede flest mulige påbud blot fordi det påstås, at der er ca. 5 klager i 2013? Er ca. for tidlige dødsfald en yderlige måde at udtrykke usikkerhed og forbudsindførelse? For tidlige dødsfald på Frederiksberg hvorledes er det defineret når det afstedkommer forskrifter for certificerede brændeovne? Lokal luftforurening, hvor kommer den fra og hvor meget udgør den i modellerne, og hvilken partikler, luftarter betragtes som del eller hele af den lokal forurening, og hvor forsvinder den hen? Den 2. juni 2015 tilføjer H. Murmann, at der er ikke leveret saglig dokumentation for de aktuelle fastbrændselsovne på Frederiksberg. Der er ikke leveret saglig dokumentation for de aktuelle sammensætninger af luftforurening, herunder lokal luftforurening på Frederiksberg. Der er intet overslag for årlige omkostninger til ovnbrugere, kommunen og målere. Ingen oplysning om hvorledes Frederiksberg Kommune agter at foranstalte tilsyn med borgernes overholdelse af forskriften. Der er ingen oplysninger om hvilke konkrete sanktioner (straf/bøde, etc.), som Frederiksberg Kommune vil ikende borgere, der måtte overtræde Frederiksberg Kommunes forskrift. Der er ingen beregning/evidens for, at en begrænsning/afskaffelse af brænderøg vil forbedre Frederiksberg borgernes helbredstilstand eller livs forlængelse. H. Murmann anfører desuden at der bør gennemføres en ny høring med mere faktuelle oplysninger. Den 6. juli spørger H. Murmann om hvorledes kommunen i den sammenhæng har tænkt sig over for kakkelovne, pileovne, haveovne, havegril, havepejs, åbne ildsteder og madlavning ved åben ild, pizzaovne herunder sten- og masseovne samt bagerier og andre brødovne, produktions- og fremstillingssteder som arbejder med forbrænding til med i døgndrift foruden natkørsel med fossile brændstoffer. Herudover demonstrationer, fester, kommunale festforanstaltninger i bl.a. Frederiksberg Have og nytår med afbrænding af haveblus, Sankt Hans bål, fakler og fyrværkeri m.v. H. Murmann anfører desuden 6. juli, at han har tilskrevet Økonomi- og Inderigsministeriet, omkring lovligheden af en evt. forskrift. Svaret fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er, at det er Statsforvaltningen der fører tilsyn med Frederiksberg Kommune og dennes forvaltning af lovgivningen. Endelig anfører H. Murmann 7. juli 2015, at de ca. 5 årlige klagesager tilsyneladende er værdimålet for udstedelse af forskriften By- og Miljøområdet skal hertil anføre: Høringssvar 1. juni Forskriften er en udmøntning af Kommunalbestyrelsen Strategi til bekæmpelse af Luftforurening, vedtaget i kommunalbestyrelsen i december Som en at indsatsområderne overfor luftforureningen fra brændeovne forslås der i strategien udarbejdet en forskrift for miljørigtig fyring i brændeovne. Opsætning af nye brændeovne eller flytning af gamle har siden den første brændeovnsbekendtgørelsen i 2008 fordret en prøvetagningsattest. Attesten underskrives af skostensfejemesteren i forbindelse med synet af opsætningen af brændeovnen. Fordelingen af luftforureningen fra brændeovne i henholdsvis København og Frederiksberg kendes ikke specifikt.

4 I Københavns Kommune anføres der at være ca brændeovne (Teknologisk institut 2015)mod til sammenligning ca brændeovne på Frederiksberg (oplyst af lokal skorstensfejemester). By- og Miljøområdet vurderer derfor generelt, at brændeovnstætheden er større i Frederiksberg Kommune end i Københavns Kommune. Til de konkrete spørgsmål skal der anføres følgende: Hvorfor må der ikke fyres over natten? I forhold til forslagets 12 stk. 2, hvor der står: Der må ikke fyres over natten. Dvs. om natten må lufttilførsel ikke skrues ned mhp. at have gløder den næste morgen. Formålet med denne paragraf er at sikre fokus på, at man ikke (typisk sidst på aftenen) fylder ovnen helt op med brænde, og så skruer kraftigt ned for lufttilførslen (ilten). Dette er miljø- og sundhedsmæssigt stærkt problematisk. Uden tilstrækkelig ilt (luft) forurener brændeovnen kraftigt til skade for omgivelserne (naboerne), skorstenen tilsodes, og endnu værre - der er risiko for - hvis ovnen ikke er helt tæt, at kulilte siver ud i ens eget hus. Kulilte er en farveløs, lugtløs gas som kan være livsfarlig. De samme forhold gør sig i øvrigt gældende, hvis man fylder brændeovnen op om dagen, lukker helt ned for lufttilførslen, og derefter går på arbejde. For yderligere oplysninger kan henvises til Miljøstyrelsens eller Bolius hjemmeside. Hvorfor er der miljømæssigt belæg for forureningen netop fra brændeovne? I en nylig videnskabelig rapport fra Nationalt Center for Energi og Miljø 2013 (Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening København af Professor i luftforurening Jørgen Brandt m.fl.) vurderes trafikken og brændeovne/kedler i København/Frederiksberg at stå for ca. 80 af i alt 540 for tidlige dødsfald, som kan henføres til luftforurening. Brændeovne/kedler vurderes at bidrage til hovedparten nemlig 50 ud af de 80. Udover for tidlig død anføres luftforureningen fra brændeovne også at være skyld i øget sygelighed. Det gælder fx kronisk bronkitis og gener for børn og voksne med astma (øget brug af inhalator, hoste, luftvejssymtomer) samt nedsat aktivitet (flere sygedage). De totale eksterne omkostninger til luftforurening fra lokale kilder i København/Frederiksberg anslås til ca. 500 mio. kr. Heraf anslås bidraget fra brændeovne/kedler til ca. 330 mio. kr., svarende til 66 %. Er det et mål i sig selv at forfølge og udstede flest mulige påbud blot fordi det påstås, at der er ca. 5 klager i 2013? By- og Miljøområdet forventer ikke, at forskriften nødvendigvis vil føre til flere påbud og mere regulering. Forskriftens klare udmeldinger om, hvorledes man hensigtsmæssigt bruger brændeovne mv. vil, efter forvaltningens opfattelse styrke den frivillige (gode) dialog med borgerne om hensigtsmæssig brug af brændeovne. Er ca. for tidlige dødsfald en yderlige måde at udtrykke usikkerhed og forbudsindførelse? For tidlig død er et sundhedsfagligt udtryk for, at døden (ved påvirkningen) indtræffer tidligere end den ville have gjort, hvis påvirkningen ikke havde været der. Rapporten (2013) anfører som mulige usikkerheder ved opgørelsen: Usikkerheder i selve metodeopgørelse (EVA - systemet), usikkerhed ved kildeopgørelsen (Energistyrelsens tal), usikkerhed ved selve beregningen af luftforureningen, usikkerhed ved vurdering af farligheden af partikler, usikkerhed på den geografiske opløsning (1x1 km) som indgår i modellen. Efter By- og Miljøområdet opfattelse er rapporten dog i rimelig god tråd med tidligere rapporter og øvrig viden om luftforurening fra brændeovne. For yderligere information skal der her henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside. For tidlige dødsfald på Frederiksberg hvorledes er det defineret når det afstedkommer forskrifter for certificerede brændeovne? Der skal her henvises til ovennævnte svar. Lokal luftforurening, hvor kommer den fra og hvor meget udgør den i modellerne, og hvilken partikler, luftarter betragtes som del eller hele den lokal forurening, og hvor forsvinder den hen? De to primære kilder til lokal luftforurening er trafikken og brændeovne/kedler. Trafikken vurderes at være den primære lokale kilde til forurening med NOx. Brændeovne/kedler vurderes at være den største lokale kilde til partikelforurening. Trafikken anslås lokalt at stå for ca ton NOx ud af de totalt lokale 4455 ton. Brændeovne/kedler anslås at stå for 445 ton ud af de lokalt totale 694

5 (PM2,5). I København/Frederiksberg kommer hovedparten af luftforureningen dog udefra. Det vurderes således at de lokale kilder til luftforurening kun bidrager til 12% af de samlede for tidlige dødsfald i København og på Frederiksberg. Den lokale luftforurening opblandes med den udefrakommende og transporteres væk afhængig af vejrforholdene. Kilde: Nationalt Center for Energi og Miljø 2013, (Sundhedseffekter og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening København)). Høringssvar 2. juni. Omkring dokumentationen for forureningen og den sundhedsmæssige påvirkning fra brændeovne på Frederiksberg skal By- og Miljøområdet generelt henføre til det allerede tidligere besvarede. Vedr. udgifter til borgerne ved forskriften er det By- og Miljøområdets opfattelse, at forskriften ikke påligner borgerne yderligere omkostninger. Hensigtsmæssig og korrekt fyring vil tværtimod kunne reducere brændselsforbruget (mere effektiv fyring), og dermed give mindre omkostninger. Forskriften indeholder et helt særskilt kapitel ( 16 20) omkring tilsyn og håndhævelse af forskriften. Generelt skal By- og Miljøområdet her anføre, at tilsynet og håndhævelse af forskriften er i overensstemmelse med den almindelige praksis på miljøbeskyttelsesområdet i kommunen, hvor miljøsager primært søges løst via dialog med borgere og virksomheder. Det er efter By- og Miljøområdets opfattelse ikke nødvendigt/relevant med en ny høring af forskriften. Høringssvar 6. juni. Vedrørende kommunale tiltag overfor havegrille, pizzaovne etc. skal By- og Miljøområdet anføre at miljøbeskyttelsesloven (og forskriften) ikke giver mulighed for regulere mobile brændselsenheder f.eks. havegrille elle bål etc. Alene fastbrændselsovne til energiproduktion er omfattet af forskriften. Erhvervsmæssige ovne (f.eks. pizzaovne) kan reguleres af miljøbeskyttelseslovens 42. Der indføres således ikke nye bestemmelser/regulering for de af H. Murmann anførte aktiviteter. Høringssvar 7. juli. By- og Miljøområdet skal anføre, at kommunes forskrift for fastbrændselsovne har hjemmel i bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW, af 22. januar Bekendtgørelsen 17 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte forureningsbegrænsende foranstaltninger i nærmere klart angivne områder i kommunen. Brændeovnene i Frederiksberg Kommune forefindes ifølge den lokale skorstensfejemester i alle områder af kommunen, hvorfor forskriften hensigtsmæssigt gælder for hele kommunen. De 5 klagesager om året er et skøn fra forvaltningens side og antallet vil variere fra år til år. En klage fra en ejendom kan også repræsentere flere boliger, ligesom nogle af sagerne blive løst mundtligt uden oprettelse af en egentlig miljøsag. Forslag til ændringer Høringssvaret giver, efter By- og Miljøområdets opfattelse, ikke anledning til ændringer eller præciseringer i forskriften.

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne Natur & Miljø Forskrift for brug af brændeovne Formål Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne Natur & Miljø Forskrift for brug af brændeovne Formål Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Formål Fredensborg Kommune har udarbejdet denne forskrift for at forebygge og

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Formål med forskriften Forskriften har til formål dels at forbygge røggener for omkringboende og dels at afhjælpe

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

vurderer desuden, at de offentlige grillpladser fremmer brugen af byrummet og dermed understøtter Fællesskab Københavns vision om en levende by.

vurderer desuden, at de offentlige grillpladser fremmer brugen af byrummet og dermed understøtter Fællesskab Københavns vision om en levende by. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann Vedr. fyring med brænde og brugen af grillkul Kære Bent Lohmann 09-03-2017 Sagsnr. 2017-0108467

Læs mere

Forskrift. Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne

Forskrift. Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne Forskrift Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne Baggrund Hvis du fyrer korrekt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovn, får du mest varme ud af dit brændsel og

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Frederiksberg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Tlf. (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Det Økologiske Råd Forurening fra

Læs mere

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Brug brændeovnen rigtigt! Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig

Læs mere

Opsamling på høringen af Frederiksberg Kommunes Luftforureningsstrategi

Opsamling på høringen af Frederiksberg Kommunes Luftforureningsstrategi Opsamling på høringen af Frederiksberg Kommunes Luftforureningsstrategi Kommunalbestyrelsen har sendt Luftforureningsstrategi for Frederiksberg Kommune i 8 uges høring frem til 8. februar 2012. Strategien

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Baggrund og formål Forkert brug af fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige

Læs mere

KL's høringssvar brændeovnsbekendtgørelsen

KL's høringssvar brændeovnsbekendtgørelsen KL's høringssvar brændeovnsbekendtgørelsen Den 10. januar 2014 Sags ID: SAG-2013-07657 Dok.ID: 1798979 Helhedsindtryk Kommunerne anvender i stigende grad tid på klagesager, der vedrører røg fra brændeovne,

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

NOTATARK. TMU.møde den , Bilag til pkt

NOTATARK. TMU.møde den , Bilag til pkt Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune med høringssvar til TMU den 29.10.2008 NOTATARK Hvidovre Kommune Indkomne høringssvar med de generelle bemærkninger. De konkrete bemærkninger

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn?

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? De fleste brændeovnsejere nyder at tænde op i n og mærke varmen og hyggen brede sig. Men desværre er det ikke alle, der har styr på deres

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Formål med forskriften Forkert optænding og fyrring i brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel

Læs mere

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning, Miljøområdet Optænding fra toppen Brændeovnsejerne, der tænder op fra toppen, nedbringer antallet af

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Thomas Becker, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen,

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

Projektbeskrivelse om vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen og portal om luftforurening fra brændeovne og brændekedler

Projektbeskrivelse om vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen og portal om luftforurening fra brændeovne og brændekedler NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5230-00179 Ref. halni, brk Den 3. marts 2015 Projektbeskrivelse om vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen og portal om luftforurening fra brændeovne og brændekedler Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen)

Høring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen) Miljøteknologi Ref. HALNI, BRK Den 9. januar 2017 MST-5230-00368 Høring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen) Miljøstyrelsen

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Om røg og godt naboskab

Om røg og godt naboskab Om røg og godt naboskab Gladsaxe Kommune Røg- og lugtgener i boligområderne er blevet mere og mere udbredt, og kommunen modtager stadig flere klager fra borgere, der har følt sig generet i konkrete situationer.

Læs mere

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse.

Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. Forebyggende afdeling Vejledning om Brug af grill og åben ild på flytbare bålsteder, mindre bålpladser i det fri samt i bålhuse. 4. udgave maj 2014 Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Opvarmning med brændeovne.

Opvarmning med brændeovne. Opvarmning med brændeovne. Resume. For de fleste kommer det nok som en overraskelse, at brændeovnene er ansvarlige for 60 % af den samlede partikelforurening i Danmark, og at brændeovnene er ansvarlige

Læs mere

Hundehold Advokat Mads Kobberø

Hundehold Advokat Mads Kobberø Hundehold Advokat Mads Kobberø Mille 2 Disposition 1. Landzonetilladelse 2. Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 4. Generelt om klagesager, håndhævelse 3 Landzonetilladelse bagatelgrænse

Læs mere

Luftforurening fra brændefyring. Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Finansieret af: Det Økologiske Råd. Kåre Press-Kristensen

Luftforurening fra brændefyring. Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Finansieret af: Det Økologiske Råd. Kåre Press-Kristensen Luftforurening fra brændefyring Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 (Omtryk - 26-01-2017 - Yderligere præsentation vedlagt) MOF Alm.del Bilag 216 Offentligt 14 L aas ss1 ø 4 DET ØKOLOG ISKE RÅD Kåre Press-Kristensen

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Hvorslev Byggefirma A/S Energivej Ulstrup / G

Hvorslev Byggefirma A/S Energivej Ulstrup / G Hvorslev Byggefirma A/S Energivej 10 8860 Ulstrup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16,

Læs mere

Effektiv og behagelig opvarmning. - for alle brændeovne og pejseindsatse

Effektiv og behagelig opvarmning. - for alle brændeovne og pejseindsatse Combustible Fast brændsel solide Effektiv og behagelig opvarmning - for alle brændeovne og pejseindsatse Få mere glæde af din nye brændeovn med en exodraft røgsuger Når du erstatter en gammel brændeovn

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure.

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure. Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Miljøproblemer ved brændefyring

Miljøproblemer ved brændefyring Miljøproblemer ved brændefyring Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd kpk@env.dtu.dk Forureningsdata fra brændefyring Partikelforurening (g PM2,5 pr. GJ) 900 600 300 0 Ældre brændeovn Partikelforurening

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Faglig høring af udkast til forslag til cirkulære om indberetninger for 2008 om jordforureninger

Faglig høring af udkast til forslag til cirkulære om indberetninger for 2008 om jordforureninger Miljøstyrelsen Jord & Affald J.nr. 707-00035 Ref. Lejni Faglig høring af udkast til forslag til cirkulære om indberetninger for 2008 om jordforureninger KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende

Læs mere

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med asfaltering af Århusvej, 8900 Randers.

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med asfaltering af Århusvej, 8900 Randers. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Att. Henrik Kaldahl Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1685 jrh@randers.dk

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. I medfør af 7, 16, stk. 2 og stk. 3 og kapitel 5, 46 og 47 i landstingsforordning nr.

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige vej- og jernbaneprojekter Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Dato 8. maj 2017 Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved VVM af statslige

Læs mere

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD

REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD REGULATIV FOR AFBRÆNDING AF HAVEAF- FALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Lovgrundlag... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Definitioner... 3 4 Formål... 3 5 Afgrænsninger... 4 6 Vilkår for afbrænding... 6 7 Klager...

Læs mere

Materialet blev sendt i høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer, samt på Høringsportalen.

Materialet blev sendt i høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer, samt på Høringsportalen. NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5230-00163 Ref. jefan, brk Høringsnotat - høring af brændeovnsbekendtgørelsen Bekendtgørelsesudkastet blev sendt i ekstern høring den 3. december 2013 med frist for at afgive

Læs mere

Til ØU 4. december Sagsnr

Til ØU 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU 4. december 2017 Orientering om Københavns Kommunes høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet

Læs mere

I det følgende refereres de modtagne høringssvar efter emne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger i kursiv.

I det følgende refereres de modtagne høringssvar efter emne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger i kursiv. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

Læs mere

Notits om høringssvar til ny havbrugsbekendtgørelse

Notits om høringssvar til ny havbrugsbekendtgørelse EU & Fiskeriregulering J.nr. 16-7133-000003 Ref. MACHMO Den 4. januar 2017 Notits om høringssvar til ny havbrugsbekendtgørelse I forbindelse med den offentlige hørings af udkast til bekendtgørelse om etablering

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring

Vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 3 HELBREDSEFFEKTER OG LUFTFORURENING FRA BRÆNDEFYRING [HELBREDSEFFEKTER]... 4 KORT OM BRÆNDEOVNSBEKENDTGØRELSENS BAGGRUND [BEKENDTGØRELSENS BAGGRUND]... 5 OVERBLIK OVER

Læs mere

Nedenfor uddybes kommunens ønsker. 19. juli Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kathrine Pejstrup Cramer

Nedenfor uddybes kommunens ønsker. 19. juli Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kathrine Pejstrup Cramer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 19. juli 2018 Høringssvar fra Københavns Kommune til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Nørrevangsskolen, beliggende på Glentevej 15, 8930 Randers NV.

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Nørrevangsskolen, beliggende på Glentevej 15, 8930 Randers NV. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Definition af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation

Definition af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation Høringsnotat over udkast til vejledning om højhastighedsforberedelse af byggeriet og udkast til vejledning om fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur og adgang til bygningsintern

Læs mere

MILJØTILSYN - KORT OG GODT

MILJØTILSYN - KORT OG GODT MILJØTILSYN - KORT OG GODT FOR EJERE AF HUSDYRBRUG OG VIRKSOMHEDER I SORØ KOMMUNE HVORFOR MILJØTILSYN? Sorø Kommune skal føre aktive og opsøgende miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug i kommunen. Der

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.12.2015 CVR-nummer 14773908 P-nummer 1012405533 Virksomhed TDC Adresse Sletvej 30 Postnummer og by 8310 Tranbjerg

Læs mere

Quickguide HWAM SmartControl Wi-Fi frekvens: GHz.

Quickguide HWAM SmartControl Wi-Fi frekvens: GHz. Quickguide HWAM SmartControl Wi-Fi frekvens: 2.4-2.4835GHz. DK 24.05.2018 / 53-0774 www.hwam.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Download IHS SmartControl appen* 3 Forbind rumtemperaturføleren med brændeovnen 3 Wi-Fi

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til nye

Læs mere

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d

R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d R e g u l a t i v f o r a f b r æ n d i n g a f h a v e a f f a l d 1 Lovgrundlag 1.1 Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald.

Læs mere

1. Emissioner Ifølge det foreliggende udkast er det Miljøstyrelsens opgave at føre tilsyn med, at grænseværdier mm. overholdes.

1. Emissioner Ifølge det foreliggende udkast er det Miljøstyrelsens opgave at føre tilsyn med, at grænseværdier mm. overholdes. Høringssvar fra Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (LOB) vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW, MST- 5230-00023. Luftforureningen

Læs mere

Fyr med god samvittighed INFORMATIONSBROCHURE FRA SKORSTENSFEJERLAUGET OM MILJØDEBATTEN 1

Fyr med god samvittighed INFORMATIONSBROCHURE FRA SKORSTENSFEJERLAUGET OM MILJØDEBATTEN 1 Fyr med god samvittighed INFORMATIONSBROCHURE FRA SKORSTENSFEJERLAUGET OM MILJØDEBATTEN 1 Nyd din brændeovn med god samvittighed Skorstensfejerlauget finder debatten om brændefyring og miljø vigtig. Derfor

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten Dato 30. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00153-11 Side 1/5 Afslag på ansøgning om flytning af luftmålestation, H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2017-2021 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Indledning Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Ren Luftvision og nyt fra. Miljøstyrelsen

Ren Luftvision og nyt fra. Miljøstyrelsen Ren Luftvision og nyt fra Miljøstyrelsen Luftvisionen og nyt fra Miljøstyrelsen Hanne Lylov Nielsen og Brian Kristensen, Miljøteknologi Hvad vil vi fortælle om? Hurtig indflyvning til Miljøstyrelsen Ren

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Marts 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Plan-, Bygge- og Miljøcenter Marts 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2012 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Marts 2013 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere