Velfærdsteknologi og innovative eksperimenterende læringsrum set i et sundhedsfremme- og bæredygtighedsperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi og innovative eksperimenterende læringsrum set i et sundhedsfremme- og bæredygtighedsperspektiv"

Transkript

1 Velfærdsteknologi og innovative eksperimenterende læringsrum set i et sundhedsfremme- og bæredygtighedsperspektiv Helle Storm, Lektor, Ernæring og Sundhedsuddannelsen, University College Sjælland og Helle Hillers, Lektor, Ernæring og Sundhedsuddannelsen, University College Sjælland 1 Kontekst Udgangspunktet for alle delprojekter under VIOL-projektet på uddannelsen til ernæring og sundhed har været at omlægge særlig udvalgte undervisningsforløb med henblik på at forandre, forbedre og videreudvikle nogle konkrete moduler, der kan bidrage til de studerendes læring og kompetenceudvikling. Konkret er der på uddannelsen arbejdet med at styrke de studerendes kompetencer til at arbejde med professionsrelevante velfærdsteknologiske løsninger og til kritisk analytisk at forholde sig til barrierer og etiske udfordringer i den forbindelse. De velfærdsteknologiske løsninger knytter sig bl.a. til fødevare- og serviceproduktion, fødevaresikkerhed og -kontrol. Derudover arbejder de studerende med digital teknologi i relation til ledelses- samt interne og eksterne kommunikationsopgaver. Endvidere indgår velfærdsteknologiske løsninger i relation til forebyggelse og sundhedsfremme, herunder selvmonitorering og telesundhed, i undervisningen. I denne casebeskrivelse trækker vi på erfaringerne fra deltagelse i et forsknings-, udviklingsprojekt, hvor genstandsfeltet har været innovative og eksperimentelle læringsrum med udgangspunkt i en teoretisk kontekst med empiriske afsæt i studenterinitierede, offentlige konferencer, der afholdes af studerende på studieretningen Ledelse, fødevarer og service (LFS) på modul 10 (5. semester). Som involveret i processen skriver vi dels som en del af det tværfaglige undervisningsteam, der har rammesat og udviklet konceptet 2, og dels som deltagere i forsknings- og udviklingsprojektet under VIOL 3, hvor vi har haft særlig fokus på de studerendes, underviseres og forskers evaluering heraf. Modulet rammesættes af temaet: Ledelse, kvalitetssikring og økonomi, hvor selvledelse og selvudvikling og relationelle kompetencer er væsentlige dimensioner i arbejdet med modulets læringsmål i sammenhæng med velfærdsteknologi. Underviserteam og uddannelsesleder valgte derfor, at netop i dette modul var det relevant med et eksperimenterende og 1 For kontakt til forfattere: Helle S., Helle H., 2 Det tværfaglige underviserteam har bestået af: cand. brom Anette Kamuk; Fødevaresikkerhed og risikovurdering, cand. Pæd. Jesper Danhøj; Organisation og ledelse, cand. techn. Soc. Helle Hillers; Miljø- og miljøregulering og cand.mag. Helle Storm; Strategisk kommunikation, UCSJ, Ernæring og Sundhed, Ankerhus. 3 I forsknings- og udviklingsprojektet indgår lektor ph.d., Finn Sommer, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, cand.mag. Helle Storm og cand. techn. Soc. Helle Hillers, UCSJ, Ernæring og Sundhed, Ankerhus. 1

2 studenterinvolverende studieforløb: Ledelses- og managementopgaver, der knytter sig til produktudvikling, fødevaresikkerhed og -kontrol samt serviceydelser i privat og offentlig regi, indgår i en tæt sammenhæng med strategisk kommunikation og social interaktion og deraf udsprang ideen med en konference som eksperimenterende læringsrum. Teoretisk afsæt De indledende antagelser om konferencen har haft flere teoretiske afsæt. Primært er den inspireret af UNESCO s definition og læringsdesign for Uddannelse for Bæredygtig udvikling. (Madsen, 2013; Wals et al, 2009; Wals, 2012). I læringsdesignet peges på fire dimensioner, der bør indtænkes i et lærings- og innovationsdesign: 1. Den integrative dimension, der bl.a. fremhæver koblingen af lokale, regionale og globale hensyn samt koblingen af miljø, økonomi og sociokulturelle perspektiver. 2. Den kritiske dimension, som bl.a. er en spørgende tilgang til mønstre, rutiner og økonomisk vækst. 3. En transformativ dimension med bl.a. fokus på empowerment og deltager ressourcer, der understøtter en reflekteret tilgang til bæredygtige livsstile og værdier samt 4. En kontekstuel dimension, hvor bæredygtig udvikling behøver en rekonstruktion i forhold til de faktiske forhold, steder og mennesker. (jf. også Wals, 2012, s. 11) Disse fire dimensioner kan yderligere operationaliseres gennem teorier om aktionsforskning (Aagaard Nielsen et al, 2006), der kombinerer deltagelse, forskning og praksisudvikling med en fremtidsforestilling. Tillige gennem teorier om organisatorisk forandring (Agyris, 1999), praksisfælleskaber og læring (Lave & Wenger, 2003; Wenger, 2004), som fokuserer på de muligheder, der ligger i at indtænke kontekst og deltagelse i de studerendes læring. Endelig bidrager teorier om social innovation med et særligt blik på metoder, der er med til at styrke de studerendes foretagsomhed og selvstændige handlekompetencer (Kirketerp, 2009; Engelstrøm, 2007). Kernen i disse tilgange er, at de fokuserer på, at læring ikke alene er et personligt anliggende, men er en vigtig dimension i kulturelt formede, situerede og materialiserede praksisser (Illeris, 2013; Matthiesen, Møller & Nielsen, 2014; Staunæs, 2014). Dette iværksættes ved, at de studerende ideudvikler, afholder og evaluerer en offentlig konference ud fra arbejdstitlen: Fødevaresikkerhed, bæredygtighed, ledelse og velfærdsteknologi. Formål Formålet med den omlagte undervisning har været at styrke de studerendes kompetencer til at indgå i en netværksstyret organisation inden for bl.a. fødevare- og serviceområdet og at arbejde med sammensatte projektledelses- og kommunikationsopgaver samt velfærdsteknologiske løsninger. De eksperimenterende læringsrum har derudover det overordnede formål at give de studerende mulighed for at inddrage erfaringer og problemstillinger fra deres praktikforløb på modul 9 og kvalificere de studerende yderligere til innovationsarbejdet på modul 11 såvel som praktikforløbet på modul 12. Intentionen med konferencen på modul 10 er dermed at identificere relevante problematikker også baseret på egen praksis og styrke de studerendes interne og eksterne netværk og samarbejder. 2

3 Endvidere har formålet været at give de studerende mulighed for at synliggøre egen faglighed og profession såvel internt og eksternt. Synliggørelsen sker internt på studiet og i UCSJ ved at invitere undervisere og medstuderende fra andre moduler med til konferencen og eksternt ved at invitere udvalgte faggrupper og interessenter, lokalsamfund, og NGO er samt deres netværk. 4 De studerendes kontakt med fagfolk og professionelle, ministerier og forskningsinstitutioner i forbindelse med bidrag til oplæg til selve konferencen kan yderligere bidrage til at skabe samarbejder også på længere sigt. Mere konkret var målet at sikre et outcome, hvor: Den studerende har viden om begrebet velfærdsteknologi, diskursivt, teoretisk og i praksis af relevans for ledelse, fødevaresikkerhed, miljø og velfærdsteknologi. ledelse, organisation og velfærdsteknologi. ledelses-, fødevarer og servicebegreber og problemstillinger i relation til anvendelse af velfærdsteknologier til fx vurdering af mikrobiologiske sundhedsrisici, fødevarekemi og til formidling og strategisk dokumentation. Den studerende kan diskutere problemstillinger, muligheder og dilemmaer samt prioriteringer inden for ledelse, fødevarer og service samt etiske, faglige og tværprofessionelle perspektiver i forbindelse med velfærdsteknologi, sundhedsfremme, CSR og bæredygtighed. anvende, begrunde, vurdere og valildere udvalgte digitale e-værkstøjer. kan diskutere og kritisk reflektere over forskellige arbejdsprocesser og organisationer i forbindelse med afholdelse af en konference. Den studerende har kompetence til at foretage metodiske refleksioner og resultatvurderinger i forbindelse med datagenerering fremkommet v.h.a. fx digital evaluering og besøg på egen genereret hjemmeside. at formidle, begrunde og vejlede gennem brug af udvalgte sociale medier med sigte på forebyggelse, sundhedsfremme, virksomheders sociale ansvar (CSR) og bæredygtig udvikling. at vurdere kemiske stoffers indhold i specifikke fødevarer i relation til såvel gældende lovgivning som til den specifikke fødevareproduktion. Fig. 1: Specifikke læringsmål relateret til den omlagte undervisning på modul 10, Ledelse, Fødevarer og Service Innovation af konferencekoncept 4 Fx inviterede interessegruppen Noah specifikke deltagere med til konferencen Fødevarernes karneval, der blev afholdt i efteråret

4 Ideen til konferencekonceptet blev udviklet af underviserteamet på baggrund af de studerendes gentagne ønsker om at kunne brande sig i forhold til deres faglige profil og arbejde med at udvikle egne ledelses- og samarbejdskompetencer. 5 I forlængelse af modulets overordnede tematiske ramme: Ledelse, kvalitetssikring og økonomi har underviserteamet derfor valgt at konkretisere den tematiske ramme og arbejde hen mod en studenterdreven offentlig konference ud fra fire rammesættende greb: Det første greb er, at de studerende fra gang til gang konkretiserer arbejdstitlen til en specifik konferencetitel. Antagelsen er, at det giver de studerende mulighed for at arbejde innovativt og normativt med deres profession og at det giver eksempler på, hvordan studieretningen bidrager til noget, der rækker ud over uddannelsen og som har såvel samfundsmæssig som professionel relevans. Den bagvedliggende præmis er således, at konferencekonceptet skal tage afsæt i de studerendes engagement i aktuelle udfordringer og problemstillinger bl.a. med baggrund i deres praktikerfaringer, der kan medvirke til at forbedre og forny praksis. Det andet greb er, at de studerende skal fungere som én samlet projektorganisation, idet de studerende som hold skal arbejde mod fælles mål og udvikle den fælles konference med workshops. Det tredje greb er, at de studerende får udpeget en intern samarbejdspartner, nemlig modul 4, som arbejder med samme genstandsfelt, og som både indgår i konferencen som primær målgruppe, og er involveret i konferencen i form af levering af et fagligt produkt, som er en egen udviklet video/fotostory relateret til den aktuelle konferences hovedtitel. Det fjerde greb er, at de studerende forholder sig undersøgende, reflekterende og teoretisk afprøvende til egen og holdets praksis. Refleksioner over egen praksis sker gennem den efterfølgende modulopgave, der er en del af modulets formelle krav. Derfor udgør de identitetsmæssige, relationelle og professionsfaglige refleksionsspørgsmål, som de studerende løbende stiller under konferenceforløbet og efterfølgende i modulopgaven et vigtigt læringspotentiale i forhold til de udfordringer, de studerende møder undervejs i processen. Identitetsmæssige spørgsmål: Hvad sker der, når jeg samarbejder med andre medstuderende mod et fælles mål? Hvordan kan jeg bidrage til at analysere og dokumentere det, der sker? Hvordan arbejder jeg under tidspres? Hvordan oplever jeg det at kontakte eksterne som oplægsholdere og sponsorer? Hvordan har jeg det, når jeg skal træffe ubehagelige beslutninger? Når jeg fx skal bede medstuderende om at ændre form? Relationelle spørgsmål: Hvilke ressourcer har vi på holdet, vi kan inddrage? Hvad betyder den konkrete organisering og ledelsesfordeling for resultater og processen? Hvad betyder de konkrete rammer og 5 På modul 7 (det første modul på studieretningen) afholdes et fremtidsværksted med de studerende, hvor de forholder sig til deres studiemiljø og deres faglige profil, såvel på individ-, institutions- som på professionsniveau. Her understreger de studerende, at de ønsker at tydeliggøre deres faglige profil både internt på studiet og for omverdenen. 4

5 forhold i uddannelsen for, hvordan konferencen lykkes, og hvilke barrierer, der viser sig undervejs? Professionsfaglige spørgsmål: Hvilke forandringer og forbedringer fører det med sig at gøre brug af velfærdsteknologiske artefakter, viden og processer i fx arbejdet med fødevaresikkerhed og strategisk kommunikation? Hvordan kan studiet på LFS medvirke til en bæredygtig udvikling, og hvad ligger der egentlig i det? Hvilken integreret og integrerende kobling er der til velfærdsteknologi, CSR og en bæredygtig udvikling? Studenter- og underviserroller Det samlede forløb har bestået af flere forskellige pædagogiske og didaktiske tilgange. Således indgår teoretiske oplæg, fagorienteret og praksisrelateret undervisning samt virksomhedsbesøg side om side med de studerendes projektarbejde og refleksionsprocesser gennemført i teams og individuelt af de studerende relateret til arbejdet med konferencen. De studerende har endvidere påtaget sig forskellige organisatoriske roller, herunder forskellige teamfunktioner, funktionen som projektledelse og projektleder samt mødeleder, konferencier og konference- og workshopsfacilitatorer. Ligeledes har underviserteamet påtaget sig forskellige organisatoriske funktioner i forløbet: konsulent-, styregruppe-, underviser-, coach- og vejlederfunktioner. Ved siden af processen med at opbygge en konference med et antal workshops er der således blevet fastholdt en underliggende fagundervisning. Dele af fagundervisningen knytter sig direkte til konferencen fx økonomi, organisation, personaleledelse og strategisk kommunikation, mens andre fagelementer har haft en logik og et rationale, som fagligt set gør dem helt nødvendige for modulet. Fx faget fødevaresikkerhed, som er et helt grundlæggende og fundamentalt fag for mad og måltidsproduktion og den gode smag, og hvor fødevaresikkerheden både har relevans i forhold til konferencerne Havet som spisekammer og Fødevarernes karneval. Overordnet set bestod de studerendes proces omkring velfærdsteknologi i tre hovedfaser, jf. figur 2, der viser indholdet og tidsforløbet i det samlede konferencekoncept. 5

6 Fase A: Konference som helhed (6 uger) Idegenerering og faglig fordybelse Organisering Planlægning kommunikation, kampagne - og markedsføring Budget- og økonomistyring Afvikling Evaluering Fase B: Arbejde med modulopgave (2 uger) De studerendes egne evalueringer, teoretiske og praktiske refleksioner Fase C: Opfyldelse af læringsmål (2 uger) Mundtlig prøve med fremlæggelse, opponering og afsluttende evaluering Fig. 2: Konferencekonceptet i tre hovedfaser Denne proces har været muligt at gennemføre som tre iterationer i løbet af de to år, VIOLprojektet har eksisteret. De tre iterationer I første iteration (foråret 2013) valgte de studerende at arbejde henimod konferencen Havet som spisekammer med modul 4 som den primære interne målgruppe. For at kvalificere de studerendes faglige viden om fødevaresikkerhed (som er et væsentligt perspektiv i forbindelse med kendte konsumprodukter som fisk) og innovation af nye fødevareprodukter med udgangspunkt i tang, blev der bl.a. fokuseret på lovgivning omkring fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet. I forbindelse hermed deltog de studerende i en konference om it-værktøjer til at monitorere og dokumentere fødevaresikkerheden i forhold til både enkelte fødevareprodukter og samlede produktioner, som fx foregår i storkøkkener i privat og offentlig regi. Havet som spisekammer blev, som tidligere beskrevet gennemført af hele holdet, der valgte at organisere sig som en samlet netværksorganisering med flad struktur medieret af en bred vifte af sociale medier, Facebook, Twitter etc. og mere formelle itplatforme som Fronter (den fælles studieplatform), såvel som Google Doc var i spil. De sociale medier var dog ikke valgt ud fra et kommunikationsstrategisk perspektiv, men mere intuitivt med udgangspunkt i de studerendes hverdagserfaringer. I anden iteration (efteråret 2013) valgte de studerende at sætte fokus på problemstillinger, barrierer og muligheder, der knytter sig til fødevareindustriens brug af fødevarekemi i konferencen Fødevarernes karneval. Fra underviserteamets side blev der sat styrket fokus på de velfærdsteknologiske kompetencer, der knyttede sig til strategisk ledelse og kommunikation, da det var et forholdsvis stort hold (25 studerende). For at styrke de studerendes interne arbejde med ledelsesopgaver blev der, ud over viften af digitale teknologier som var i brug i første iteration, drøftet ejerskab, koblingen mellem de digitale 6

7 velfærdsteknologier og gennemsigtighed i beslutningsprocesser 6. Endvidere blev der udviklet digitale metoder til løbende opfølgning på opgaveopfyldelse og konferenceøkonomi via fælles dokumenter på studieplatformen Fronter. Holdets størrelse betød også, at de studerende i forhold til konferencen og de forskellige workshops 7 fik en række konkrete erfaringer og en bred vifte af muligheder i forhold til at udvikle egen hjemmeside og blogs, brug af QR-kode ved markedsføring, digitalt tilmeldingssystem og evaluering såvel som til selvstændigt at vælge og konstruere software som markedsføring via anvendelse af forskellige medier. I tredje iteration (efteråret 2014) Underviserteamet har i denne iteration valgt at styrke fokus på de faglige muligheder, der ligger i konferencen og specielt de tilknyttede studenterledede workshops. Det konkrete indhold af konferencen og workshops er endnu under udvikling ud fra arbejdstitlen Fødevaresikkerhed, bæredygtighed, ledelse og velfærdsteknologi. Konferencen bliver den sidste under VIOL-projektet og afvikles i perioden uge 46, 2014 til uge 04, 2015, og foreløbig er de studerendes arbejdstitel Mad på farten. Velfærdsteknologi Omlægningen af undervisningen har gennem konferencerne muliggjort, at de studerende har udviklet erfaringer og opnået øget indsigt i en lang række programmer, software og teknikker, digitale teknologier og kommunikationsværktøjer. I forløbet er der udviklet og bl.a. arbejdet med følgende: Hjemmeside 8 : Udvikling af egne hjemmesider relateret til konferencen Digitalt tilmeldingssystem 9 : Oprettelse og udvikling af indhold i online bookingsystem Digital markedsføring 10 via sociale medier, som Facebook, Twitter mv. Onlinekommunikation: Blogs 11, som er blevet inkorporeret i egen hjemmeside samt anvendelse af andre webblogs herunder Ankerhus blog. Digitalt evalueringssystem: Oprettelse og udvikling af indhold i evalueringssystemer til brug for konference deltagere. QR kode Udvikling og opsætning af QR kode til plakater, flyers etc. Film-, billede- og lydoptagelser: Optagelser af konference og workshops. Google Doc: Anvendelse af Google Doc, som skriftlig kommunikationsplatform Fotostory/videos 12 : Udvikling af egen fotostory/video ved anvendelse af freewareprogrammer (film, billeder, lyd etc.). 6 Fx at Fronter skulle bruges som primære kommunikationsforum, hvor beslutninger skulle kunne følges og facebook var primært af social og uformel kommunikation 7 Der blev således etableret en række workshops: Smag på fremtidens fødevarer, Find din indre bonderøv, Spis Sorø - Vildt og lokalt, NOAH - Guld eller grønne skove og Honningbiernes eksistens. 8 Fødevarernes karneval: Havet som spisekammer, program: havet_som_spisekammer.pdf 9 Fødevarernes karneval: Havet som spisekammer: 10 Markedsføring: 11 Havet som spisekammer: 12 Havet som skraldespand: Du bliver hvad du fisker: https://www.youtube.com/watch?v=gl8wxmzjawk 7

8 Platformen Fronter: Øget anvendelse af Fronter til intern kommunikation og dialog, systemer til struktur ift. opgavedeling, fælles generede dagsordener og referater, styringsdokumenter etc. Det at arbejde strategisk med teknologivalg og få erfaringer med teknologianvendelse har været med til at øge de studerendes opmærksomhed på mulighederne for egen rammesætning af det faglige indhold. Men også de udfordringer og barrierer, der er en konsekvens af teknologimedieret samarbejde samt de dilemmaer, der kan knytte sig hertil (jf. også Hansbøl, 2014). Det har været med til at nuancere de studerendes professionsforståelse og forholde sig til egen og andres rolle i forbindelse med konferencen (jf. også Edwards, 2010; Dubret, 2014; Huniche & Olesen, 2014, der har interessante refleksioner over behovet for relationelle handleevne ). Evalueringsformer Det har været nødvendigt at tænke en flerhed af evalueringsformer ind i undervisningen. Kompleksiteten i at arbejde som hold, arbejdsgrupper og projektledelse - og som underviserteam, konsulenter og styregruppe, men ikke mindst at arbejde aktionsrettet og videnskabende stiller krav om nuanceret og løbende evalueringer: De formative (løbende evalueringer), der blev gennemført på såvel studenter- som underviserinitiativ og som blev fastholdt af planlagte møder, (dagsorden og referater, der blev akkumuleret og delt på Fronter (den fælles studieplatform). Den skriftlige modulevaluering, der er rettet mod læringsmålene fra bekendtgørelsen og rettet mod at belyse studiemiljøet. Den mundtlige evaluering umiddelbart efter afviklingen af konferencen. Summative evalueringer blandt underviserteamet i forbindelse med modulprøven og teammøder. Fokusgruppeinterview foretaget af undervisere med en mindre gruppe studerende på modul 14, for at få deres retrospektive blik på konferencen. 13 De forskelligartede evalueringer giver et tydeligt billede af, at den omlagte undervisning har haft betydning for både de studerendes læring, den interne og eksterne forståelse og profilering af UCSJ såvel som betydning for praksisrelationer. Konferencen et relevant succeskriterie Flere studerende fremhæver det at arbejde med konferencekonceptet som et væsentligt element i sig selv. Det pointeres af studerende på modulet og det pointeres også i det fokusgruppeinterview, der er foretaget med studerende et år efter afviklingen. Således italesætter en studerende: Jeg vil helt sikkert brande mig på, også på mit CV, at jeg har været med til at lave en konference (Fokusgruppeinterview, modul 14-studerende). Konferencen får dermed tillagt en værdi, der rækker ud over studiet og ind i deres fremtidige profession og arbejdsliv. Som undervisere ser vi, at det er nærliggende at tillægge den materialiserede praksis stor betydning i sig selv. Det sker på baggrund af de erfaringer, der er kommet ud af et fuld-skala-projekt: 13 Fokusgruppeinterview med 4 BA-studerende, (tidligere M10-studerende) den 3. maj 2014 v. Helle Storm og Helle Hillers 8

9 Kvaliteten i selve konferencen med workshop, innovation af nye fødevarer ud fra råvarer som tang og insekter, eksponeringen gennem markedsføring på sociale medier (jf. tidligere) internt på uddannelsen og i UCSJ, deltagernes refleksioner og positive evalueringer, netværksopbygning og uformelle tilbagemeldinger fra eksterne aktører, de studerendes konkrete digitale innovationer i form af hjemmesider og blogs. Således er de studerendes kontakt til praksis blevet styrket, bl.a. når studerende inviterer, samarbejder og skaber netværk til og mellem lokalsamfund og fagpersoner i offentlige- og private virksomheder, NGO er og andre frivillige organisationer, der også kan være med til at påvirke den samfundsmæssige udvikling. Der er bred konsensus om, at de enkelte konferencer har været en succes, hvad angår afvikling og eksponering. Den konkrete begrundelse herfor er dels at finde i deltagerevalueringer (foretaget som skriftlige konferenceevalueringer (survey monkey)), dels i respons fra eksterne aktører samt underviser- og forskerevalueringer. Opfyldelse af læringsmål endnu et succeskriterie Såvel forsker, underviserteam og de studerende italesætter, at de studerende har opnået kompetencer i relation til modulets tematik, bl.a. i forhold til organisation og ledelse: Vi har fået lov til at udforme konferencen, stort set, som vi selv ville. [Det] har givet en masse læring omkring gruppearbejde, organisation og ledelse (Skriftlig evaluering, 2013). De studerendes fagidentitet er blevet styrket gennem interdisciplinært arbejde i forbindelse med konferencerne. Eksempelvis i forbindelse med Fødevarernes karneval, hvor der var forskeroplæg fra RUC, DTU og Fødevarestyrelsen og derudover studenterdrevne workshops om bl.a. fødevareproduktion, risici i forhold til toksiske stoffer og drøftelse af selve grænseværdibegrebet. Forskellige interessenters faglige værdier og antagelser blev belyst, analyseret, vurderet og ikke mindst diskuteret, hvilket førte de studerende dybere ind i professionshorisonten. En anden dimension af de studerendes fagidentitet blev uddybet i forbindelse med Havet, som spisekammer, hvor der særligt blev arbejdet med produktudvikling af nye råvarer til en bæredygtig og sundhedsfremmende fødevareproduktion, som fx tang. Derudover betyder de studerendes arbejde med strategisk kommunikation og markedsføring af konferencerne, at de studerende har fået øget viden, såvel om egen uddannelse og kompetencer, som om professionsfeltet. Således fremhæver en studerende, at det har været: en spændende udfordring at skulle kontakte og lave aftaler med andre professionelle mennesker (Skriftlig modulevaluering 2013). Ligeledes har de studerendes arbejde med at præcisere konferenceindhold, mål, resultater og eksterne målgrupper været med til at eksplicitere grundlæggende antagelser og spørgsmål: Fx er insekter fødevarer eller foder? 9

10 Endelig og ikke mindst har det haft betydning for de studerendes læring, at de har haft mulighed for at udvikle deres teknologiske forståelse og kompetencer (technologal literacy) integreret i en undervisnings- og praksissammenhæng, hvor de teknologiske løsninger har betydning for proces og resultat. Processen som succeskriterie koblingen mellem teori og praksis De studerende peger i deres evaluering på det frugtbare i, at teori er omsat til praksiserfaring - både i forhold til kommunikation, ledelse og økonomi (skriftlig evaluering 2013) og peger på den synergi, der har ligget i, at der i tilknytning til modulet har indgået kontakter til eksterne konsulenter, oplægsholdere mv. samt flere virksomhedsbesøg bl.a. til Næstved Madservice: Det virker godt for mig at se og høre, hvordan tingene foregår i praksis. Her handlede det om elektronisk(teknologi) kontrol. Eksamenslæsning kombineret med konference. (Skriftlig modulevaluering 2013). Den studerende konkluderer efterfølgende: Man har afprøvet sin teori og sine kompetencer i praksis - fagligt og kommunikativt og Når jeg læser teorien, kan jeg let koble det på arbejdsprocessen under konferencen. (Skriftlig modulevaluering 2013) Et integreret fokus på udvikling af relationskompetence og metoder til konflikthåndtering gennem hele forløbet har skabt øget opmærksomhed på de udfordringer og mulige løsninger, som de studerende kan møde i en fremtidig arbejdssituation. Den udbredte brug af digitale medier, i forbindelse med konferencen og de studerendes deling af interne dokumenter 14, har imidlertid også været med til at styrke de studerendes opmærksomhed på muligheder og barrierer og behovet for udvikling af særlige procedurer fx ved opstart, bl.a. i forbindelse med grænsesætning og konflikthåndtering: At være med i projektledelsen, det var problemfyldt, men det giver nogle gode erfaringer med, hvad der kan vente en - hvis ledelsesmuligheden byder sig. Det at arbejde organisatorisk og struktureret, og opleve hvor besværligt det kan være, men samtidig lærerigt. (Skriftlig modulevaluering 2013) Undervisningsbegrebet udfordret studentertilfredshed som succeskriterie Konferencen, herunder den differentierede brug af velfærdsteknologi, har været med til at nudge de studerende ud i et kaosrum og ud af deres kendte tryghedszone, hvor det at kunne mødes kollaborativt på fx Fronter og Google Doc har spillet en central rolle for kvaliteten i forløbet for alle, studerende som undervisere. For studerende, der foretrækker en læring, som er ensbetydende med lærerstyring, forudsigelighed, informerende og øvelsespræget undervisning, kan denne undervisningsform skabe en negativ oplevelse og måske også oplevelse af øget sårbarhed. Som en studerende skriver med bevidsthed om egne foretrukne læringsstile: Jeg lærer bedst ved, både selv at læse stoffet og få det gennemgået (på den ene eller anden måde) på klassen. Det har jeg manglet meget på dette modul, da de fleste timer mest har handlet om konference. (Skriftlig modulevaluering 2013). 14 Fx dagsordener, tidsstyringsdokumenter, oversigter over potentielle oplægsholdere, der er kontaktet, programudkast, udvikling af workshopguides og udvikling af evalueringsskemaer. 10

11 For andre studerende har den åbne studenterstyrede læringsstil været en berigende undervisningstilgang: Jeg synes, det var spændende og mit læringsudbytte har været optimalt. Jeg har virkelig haft en fornemmelse af, at dette her har været et af de bedste moduler gennem forløbet, og der har været mange gode. Jeg nyder at kunne få lov til at fordybe mig i ting og bruge hænderne og hovedet selv i praksis. (Skriftlig modulevaluering 2013). Fortsæt med at lav konferencen. Det er sådan en god og lærerig proces, at jeg har været igennem. Sådan en fornøjelse og lad være med, at lave alle de små opgaver ved siden af. Hovedfokus: Konferencen (Skriftlig modulevaluering 2013) De studerendes forskellige tilgange og forståelser af læring stiller særlige krav til underviserne om at reflektere over følgende spørgsmål: Hvordan kan underviserne stilladsere og understøtte studerende med særlig behov for klasseundervisning og samtidig differentiere behov for faglig og social støtte? (Hansen & Nielsen, 1999) Hvordan kan underviserne øge trygheden og skal vi øge trygheden? Hvordan understøtter underviserne de studerendes foretagsomhed i sammenhæng med tryghed (Kirketerp, 2009)? Studenterevaluering: Som sædvanlig finder man den røde tråd i modulet til sidst Konferencen har været en omfattende opgave, hvilket de studerendes engagement og tidsforbrug også vidner om. Af de løbende tilbagemeldinger og de skriftlige evalueringer fremgår det, at hovedparten af de studerende har brugt mere end 35 timer/uge (79%), heraf hele 31% studerende har anvendt mere end 45 timer/uge og en mindre gruppe studerende har anvendt under 30 timer/uge. De studerendes forskellige engagement og involvering i forløbet kan i projekter som dette være med til at skabe særlige udfordringer, da de studerende som en samlet organisation er særligt afhængige af hinanden, som samarbejdspartnere og som leverandører til et fælles produkt. Ikke mindst i forhold til studie- og arbejdsmiljøet udgør det en konfliktknast, hvilket kunne være interessant at undersøge nærmere. Læringsperspektiv hvad fremmer læring? Erfaringerne og evalueringerne viser samstemmende, at det vigtigste forhold i omlægningen og læringsudbyttet er, at konferencen bliver afviklet reelt, hvilket vil sige, at aktiviteten har betydning for andre end holdet og undervisere. Erfaringerne fra den omlagte undervisning viser endvidere, at der er mange forhold, der fremmer læringen hos de studerende. Det at organisere undervisningen med projektledelse, arbejdsdefinerede teams og ad hoc grupper har været med til at forandre læringskulturen og har skabt nye samarbejdsformer og nye roller både for studerende, undervisere og leder(e) på studiet. Kontakten til virksomheder, der bidrager som oplægsholdere eller som sponsorer, samt ikke mindst samarbejde med forsknings- og myndighedsrepræsentanter såvel som NGO er som 11

Projektplan for Center for videreuddannelse

Projektplan for Center for videreuddannelse Projektplan for Center for videreuddannelse 08.10.2014 Opgørelse af omlagt i alt (afviklet og planlagt): Ca. antal lektioner: 130 (husk at sammenholde med samlede ressourcer jf. uddannelsesopdelt budget,

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Projektplan for Pædagoguddannelsen Slagelse og Roskilde.

Projektplan for Pædagoguddannelsen Slagelse og Roskilde. Projektplan for Pædagoguddannelsen Slagelse og Roskilde. Opgørelse af omlagt undervisning i alt (afviklet og planlagt): Ca. antal arbejds 492- opgjort som studieload, (antal lektioner 196,8) (husk at sammenholde

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Teknologiforståelse Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Ulla Gars Jensen Lektor Institut for Sygepleje Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra 3 institutioner:

Læs mere

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet

foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet foreløbige resultater fortsat Birgitte Holm Sørensen Aalborg Universitet 5. Resultat Elevernes egenproduktion med it kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater når lærerne udarbejder

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Projektplan for Bioanalytikeruddannelsen, Campus Næstved

Projektplan for Bioanalytikeruddannelsen, Campus Næstved Projektplan for Bioanalytikeruddannelsen, Campus Næstved Opgørelse af omlagt undervisning i alt (afviklet og planlagt): 53 lektioner er afviklet i 2013, heraf 10 lektioner som tværprofessionel innovationsworkshop

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater 6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater Når lærerne udarbejder didaktiske rammer hvor eleverne arbejder selvstændigt i inden for

Læs mere

"Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil!

Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil! "Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil! 3½ årig uddannelse til pædagog Idé, design, handling, evaluering Eksperimenter sammen med og i praksis Ikke laboratoriestudie Aktiviteter,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 3 Krav til udformning af professionsbachelorprojektet...

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 5 Bachelorprojekt (overgangsordning for årgang 2012)...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning

NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning AFRAPPORTERING v/helle Arnskov, Søren Holm og Gitte Riis Hansen Afrapportering af projektet tager afsæt i følgende model

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Hanne Skov, Lektor, Cand. Comm Praksis- og Innovationshuset Professionshøjskolen Metropol Om Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Projektplan for tværprofessionelle forløb

Projektplan for tværprofessionelle forløb Projektplan for tværprofessionelle forløb Opgørelse af omlagt undervisning i alt (afviklet og planlagt): Ca. antal : 235 (husk at sammenholde med samlede ressourcer jf. uddannelsesopdelt budget, der kan

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i 2011 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2011 i VIA,, der falder inden for en af følgende kategorier (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012): Projekter

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

X-changery - Gladsaxe hjemmepleje

X-changery - Gladsaxe hjemmepleje X-changery - Gladsaxe hjemmepleje Læringslaboratorie I, 4. og 5. november 2014 Program Velkomst TEKU modellen og 4 aktiviteter i grupper Fælles sprog De små eksperimenter Ideer til vidensdeling Tak for

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole

Velkommen til!! 5) Det gode transfermiljø - forventningsafstemning. Hvad er en agent roller og positioner. Dagtilbud & Skole Velkommen til!! 1) Præsentation af læringsudbytte Tjek ind + Padlet 2) Evaluering af 1. modul 3) Indhold på modul 2 og 3 + Netværk 4) Fra videnshaver til læringsagent de første skridt Hvad er en agent

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs Entreprenørskab på tværs Tværprofessionalitet & Innovation på Campus Randers efteråret 2014 Forord Fælles for VIA s uddannelser er, at de uddanner medarbejdere, der skal varetage opgaver på et komplekst

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Projektplan for Fysioterapeutuddannelsen, udbudssted Roskilde og Næstved

Projektplan for Fysioterapeutuddannelsen, udbudssted Roskilde og Næstved Projektplan for Fysioterapeutuddannelsen, udbudssted Roskilde og Næstved Opgørelse af omlagt undervisning i alt (afviklet og planlagt): Ca. antal lektioner 32 (husk at sammenholde med samlede ressourcer

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere