Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark"

Transkript

1 Innovationskraft

2 Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Sammenfatning 2 3. Hvorfor offentlig innovation? 6 4. En model for offentlig innovation Fokus på rammevilkårene Fokus på organisationen Fokus på ledere og medarbejdere Den offentlige leders innovationshorisont 41 Bilag 1: Om undersøgelsen 44 Bilag 2: Interviewpersoner 45 Bilag 3: Litteratur 46 Innovationskraft

4

5

6 1. Forord Rambøll Management har i 25 år været aktivt engageret i udviklingen af den offentlige sektor i Danmark. Vi har siden 1981 og igennem vores rådgivning søgt at udvikle nye løsninger på de udfordringer, den offentlige sektor og det danske samfund har stået overfor. Dette festskrift, som udgives i anledning af vores jubilæum, har til formål at fortsætte vores tradition for engagement i samfundet, via en analyse af offentlig innovation et emne, der optager mange beslutningstagere, borgere og virksomheder netop nu. Vi har den holdning, at evnen til at finde, udvikle og implementere gode ideer ikke er forbeholdt den private sektor. Tværtimod er det vores påstand og vores erfaring, at der er talrige eksempler på, at den danske offentlige sektor innoverer. Imidlertid har hverken vi eller nogen andre hidtil dannet sig noget samlet overblik over, hvilke betingelser der skal til, for at innovation lykkes i den offentlige sektor. Vi har derfor i løbet af foråret 2006 interviewet en række nøje udvalgte ledere fra centrale offentlige og semioffentlige organisationer i Danmark. Og de offentlige ledere peger på at der er god grund til at der efterspørges innovationskraft i den offentlige sektor. Strukturelle reformer, internationalisering, ny teknologi, øgede kvalitetskrav fra borgere og virksomheder, intensiv medieovervågning og fortsat effektiviseringspres fordrer, at den offentlige sektor bliver bedre til at finde radikalt nye løsninger på vores fælles problemer. Det er en udfordring fyldt med dilemmaer og barrierer men også potentialer. For offentlige topledere er strategisk innovation et spørgsmål om, hvordan man sikrer en opgaveløsning af høj kvalitet, leveret effektivt og med respekt for folkestyrets rammevilkår. Vi håber med denne analyse at gøre såvel de offentlige ledere som samfundet i bred forstand lidt klogere på, hvordan vi kan skabe en endnu bedre offentlig sektor for fremtidens generationer. Innovation vil også være relevant for den offentlige sektor om 25 år selv om det utvivlsomt kaldes noget andet til den tid! God læse- og debatlyst. Tonny Johansen Direktør 1

7 2. Sammenfatning Denne rapport giver ikke noget endegyldigt svar på, om den danske offentlige sektor er innovativ eller ej. Alt afhængig af øjnene der ser, vil nogle sige, at den er meget langt fra at være innovativ mens andre vil fremhæve Danmark som et af verdens mest innovative samfund, og at vi besidder en usædvanlig progressiv og forandringsparat offentlig sektor. Så hvad kan man sige om offentlig innovation i Danmark? Offentlig innovation på trods: Humlebien flyver alligevel Vores konklusion i denne undersøgelse er, at den danske offentlige sektor er betydeligt mere innovativ, end man skulle forvente givet de vanskelige vilkår og rammer, som de offentlige topledere må navigere i. Vi peger på det paradoks, at der rent faktisk sker innovation i mange offentlige institutioner, selv om det ikke burde kunne lade sig gøre. En række vilkår på alle niveauer fra det overordnede politisk-strukturelle niveau, over de konkrete organisatoriske rammer og til de enkelte lederes og medarbejderes kultur og værdier er alvorligt hæmmende for innovationskraften i den offentlige sektor. Nogle vilkår er naturlige nok, mens andre potentielt kan forandres. Fraværet af markedsmekanismen udpeges ofte som den bagvedliggende årsag til, at offentlig innovation er vanskelig, fordi der mangler et entydigt økonomisk incitament til kontinuerlig fornyelse. Men mange af de barrierer, vi har afdækket i undersøgelsen, er ikke betinget af, at markedet er væk: Manglende visioner og konservatisme fra politisk hold, ringe betingelser for kreative eksperimenter, organisatorisk silotænkning, stærke fagmiljøer, mangel på måling af innovation samt en nulfejlsorienteret arbejdskultur er blot nogle af de udfordringer, vi har fundet. Men samtidig viser vores analyse altså, at der sker noget på trods. På sporet af offentlig innovation Så hvorfor opstår innovationen alligevel? Vi har de seneste måneder brugt dette spørgsmål som ledetråd i et detektivarbejde, man kunne kalde på sporet af offentlig innovation. Vi har spurgt en lang række topledere i offentlige, semioffentlige og faglige organisationer om deres arbejde med innovation. Hvad betinger i deres øjne den offentlige sektors evne til at udvikle radikalt nye ideer, der gennemføres og giver reel værdiskabelse for borgere, virksomheder og øvrige interessenter? Hvordan findes de uforløste potentialer i organisationen, og hvordan gribes de konkret an? Hvilke håndtag kan der drejes på, når ledere og medarbejdere skal motiveres til at innovere? Vores analyse giver et antal bud på, hvad der skal til, hvis den danske offentlige sektor skal blive i stand til at udvikle mere innovative svar på samfundets udfordringer, end den gør i dag. Dermed har vi også peget på analysens afgrænsning: Vi har fokuseret på de strategiske betingelser, potentialer og redskaber til innovation, snarere end vi har forsøgt at måle eller kategorisere omfanget og typen af innovation. Samtidig har vi fokuseret på topledernes dagsorden. Vi har været på jagt efter en dybere forståelse af offentlig innovationskraft. 2

8 Toplederen i centrum for innovationskraften Det er i høj grad de offentlige topledere, der for alvor ønsker og forfølger den radikale nytænkning, som skaber reelle forandringer. Det ser vi både når man spørger toplederne selv, og det kan vi konstatere ud fra den erfaring, vi har fra vores løbende arbejde med offentlige organisationer. I krydspresset mellem eksterne drivkræfter, som fordrer et stadigt voksende forandringstempo, og den daglige drift (som oftest fordrer det modsatte) er det enkeltpersoner og mindre grupper af forandringsagenter, som identificerer de gode ideer og sikrer, at de bliver omsat i praksis. Resultaterne når innovationen lykkes er bedre, billigere og mere legitim offentlig opgaveløsning. Det er altså de offentlige ledere og andre nøglemedarbejdere, som vil innovationen, enten fordi de synes det er sjovt eller ganske enkelt fordi, de mener, det er deres pligt men under alle omstændigheder fordi det giver mening. I vores personlige interview med lederne har vi mødt alt fra strateger og systematikere, til praktikere og fanatikere, som i næsten alle tilfælde har haft det til fælles, at de var ildsjæle, som ønskede markant, positiv forandring. Det er mennesker som ønsker at vende den offentlige styringslogik om fra reaktiv til proaktiv, og som løbende og nysgerrigt stiller sig selv spørgsmålet: Hvad vil vi med den offentlige sektor...? Hvad vil jeg med den organisation, jeg har fået lov til at lede...? Innovationsfokus er meget internt rettet Trods topledelsens innovationsfokus eller måske netop på grund af den viser denne analyse, i tråd med tidligere undersøgelser, at den offentlige sektors innovationskraft er meget internt rettet. Det er hovedsageligt interne processer og arbejdsgange, der forandres markant og mere sjældent indholdet i den eksternt rettede service til borgere og virksomheder. Det skyldes til dels de overordnede rammebetingelser for den offentlige opgaveløsning, hvor blandt andet krav om retssikkerhed og den aktuelle lovgivning sætter nogle grænser men det skyldes i mindst lige så høj grad manglende politisk mod og vilje til at eksperimentere. Dette peger på, at de offentlige chefer ikke kun skal rette blikket mod deres egen organisation og deres egne ledere og medarbejdere, hvis de vil øge deres innovationskraft. De må også være med til at ændre de strukturer, som sætter de overordnede rammer for innovationsevnen. Efter vi i analysen konstaterede, at de offentlige topledere står centralt i innovationsprocessen, var det naturligt at undersøge, hvilke konkrete værktøjer de selv peger på som de mest effektive, når de ønsker at iværksætte radikale, positive forandringer i deres organisationer. Vores kortlægning af offentlige innovationsværktøjer førte til en ganske omfattende liste, som inkluderede redskaber fra alle niveauer af den offentlige sektor, og som også omfattede de offentlige lederes egne evner til at orientere sig mod nye ideer og inspiration herhjemme og i udlandet. Vi fremlægger derfor i løbet af denne rapport en bred vifte af mulige offentlige innovationsværktøjer frugten af vores detektivarbejde. Men samtidig har vi tilladt os, med afsæt i vores egne erfaringer og vurderinger, at udvælge 12 konkrete bud, som vi vurderer som særligt effektive redskaber, hvis man vil fremme mulighederne for offentlig innovation. 3

9 12 værktøjer til øget offentlig innovationskraft Vi tror og håber, at politikere, offentlige ledere og medarbejdere og andre interessenter kan finde inspiration til at styrke deres innovationskraft via de udvalgte redskaber, vi foreslår her, og som uddybes yderligere i rapporten: Bedre rammer for offentlig innovation 1. Innovation skal have plads i lovgivningen: Der skal systematisk åbnes mulighed for dispensationer til forsøg, udviklingsprojekter mv. i de enkelte stykker lovgivning men med skyldigt hensyn til de grundlæggende retssikkerheds- og ligebehandlingsmæssige hensyn, myndighederne skal tage. 2. Et innovationskodeks: Der skal udvikles aftaler mellem organisationerne og de politiske ledelser, der giver plads til innovation. Det handler både om finansiering, om håndtering af fejl og risici og om loyalitet over for langstrakte innovationsprocesser. 3. Frontløberfinansiering: Der er ofte ikke plads til finansiering af innovationsprojekter i mange driftsprægede offentlige organisationer. Eksterne puljemidler, der er rettet mod strategiske indsatsområder, vil være blandt de mest effektive innovationsværktøjer i den offentlige sektor. 4. En mangfoldighed af aktører: Offentlige organisationer skal både politisk og administrativt lære at optimere deres ressourceanvendelse og opgaveudførelse ved at supplere egne evner med private virksomheders og andre eksterne aktørers kompetencer. Det kræver, at man politisk åbner for at bruge partnerskaber og udbudsinstrumentet på en ny måde, der er målrettet skabelsen af innovative løsninger. Innovative offentlige organisationer 5. Gearing af organisationens innovationsevne: Innovation kan ikke ske med benene solidt plantet i den blå luft. Udviklingsinitiativer bør foregå i et tæt samspil mellem organisationens driftsfolk på den ene side og udviklingsfolkene på den anden side. Projektorganisering er den mest oplagte arbejdsform, men det er nødvendigt med et klart ledelsesmæssigt ansvar for iværksættelse, eksekvering, måling og systematisk opfølgning på innovationsprojekternes værdi. 6. Vend vrangen ud på den offentlige sektor: Borgerdreven innovation. De offentlige organisationer kan blive bedre til aktivt at optage og anvende ideer, viden og ressourcer hos borgere, virksomheder og interessenter og at tage udgangspunkt i brugernes virkelighed på tværs af stat, regioner og kommuner. 7. Effektstyring: Evnen til at flytte fokus fra input, aktiviteter og resultater og til at måle og styre den offentlige indsats på de relevante effekter er et væsentligt innovationsværktøj. Effektstyring frigør energi og motivation i organisationen til at finde radikalt nye og bedre løsninger på samfundets problemer. Koblet med systematiske forsøg og eksperimenter er her en vigtig vej frem. 8. Digital forretningsudvikling: Ny teknologi er en central innovationsdriver og er kilden til nogle af de hidtil mest markante offentlige effektiviseringsprojekter. Strategisk anvendelse af digitale løsninger 4

10 til at øge fleksibiliteten og kvaliteten i den offentlige service må ligeledes være en væsentlig målsætning. Udviklingskraft til ledere og medarbejdere 9. Innovationskultur: De offentlige ledere må aktivt kommunikere den bane, hvorpå medarbejderne kan navigere mellem sikker drift og innovation. Udfordringen er at skabe en åben offentlig kultur, der påskønner de gode og til tider skæve ideer, og som samtidig ikke bruger fejl til at placere skyld, men til kontinuerlig læring og forbedring. Uden at innovation blot bliver innovation for innovationens egen skyld. 10. Øget mangfoldighed: En aktiv indsats for at øge aldersmæssig, kønsmæssig, etnisk og (ikke mindst) faglig mangfoldighed er en forudsætning for øget offentlig innovationskraft. 11. Strategisk kompetence- og talentudvikling: Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere og ledere med de rette kompetencer og talenter er en afgørende innovationsparameter. I lyset af de små årgange og øget konkurrence såvel mellem den offentlige og den private sektor som internt mellem offentlige institutioner er talentkrigen stadig en central dagsorden. Toplederen selv 12. Nysgerrighed og udsyn: Den offentlige topchef skal vedligeholde en bred innovationshorisont og samtidig håndtere den daglige drift. Hvad skal være drivkraften her? Vores bud er en stærk nysgerrighed og et aktivt (internationalt) udsyn kombineret med energi og engagement. Det er de allerbedste værktøjer til at sikre, at toplederen selv inspireres og motiveres til at fremme offentlig innovation. 5

11

12

13 3. Hvorfor offentlig innovation? Tiden, hvor den der lever stille, lever godt, er slut. -- Ole Kjær, skattedirektør, Skat Hvordan kan man forstå innovation i den offentlige sektor? Hvilke drivkræfter lægger pres på offentlige chefer for at skabe plads til innovation i deres organisationer? Hvad er den offentlige leders egen rolle som fornyer og udvikler? Det er nogle af de spørgsmål, vi belyser i dette indledende kapitel. 3.1 Hvad er offentlig innovation? Der hvirvler utallige definitioner af innovation rundt i den offentlige debat procesinnovation, produktinnovation, brugerdrevet og sågar medarbejderdrevet innovation. Men hvad forstår vi ved selve innovationsbegrebet? Innovation handler om at omsætte gode ideer til positiv forandring. Eller mere konkret: Innovation er en kreativ ny idé, der når den er gennemført skaber værdi. Figur 1: Innovation defineret Idé Implementering Værdi På overfladen virker figuren nærmest banal. Men kradser man lidt i overfladen viser det sig, at innovation ikke nødvendigvis er så ligetil endda. Selvfølgelig skal man skabe gode ideer. Men hvordan generere tilstrækkeligt mange dårlige ideer til, at den ene fremragende idé materialiserer sig? Og hvordan skaber man rum til nysgerrighed og eksperimenter, hvis medarbejderne fokuserer på at undgå fejl? Naturligvis skal den udvalgte idé eller reform gennemføres i praksis således at adfærden reelt forandres. Men hvordan implementere en radikalt anderledes løsning i en organisation som måske er præget af konservatisme, inerti og modstand mod forandring? For ikke at tale om mangel på tid, ressourcer og incitamenter? Og hvordan konstaterer man om adfærd reelt har ændret sig, og hvilke faktorer der har medført forandringen? Og endelig, men nok så afgørende: Hvilken form for værdiskabelse og effekt af innovationen bør den offentlige innovationsdagsorden fokusere på, når der typisk ikke findes en entydig økonomisk bundlinie som i den private sektor? Innovation i den offentlige sektor er ikke ligetil, men heller ikke umulig. Først og fremmest er innovation nødvendig for at sikre en kontinuerlig forbedring af den offentlige opgaveløsning, og den værdi den repræsenterer for samfundet. Vores bud i denne rapport er, at offentlige organisationer skal innovere for at skabe konkret og målbar værdi på mindst én af tre mulige bundlinjer : 6

14 1. Øget effektivitet i offentlige processer og ydelser 2. Bedre kvalitet i offentlige services til virksomheder og borgere 3. Styrket demokrati, legitimitet og retssikkerhed i samfundet. Hvordan man som offentlig leder skaber resultater på disse tre bundlinjer som ofte kan være modstridende er den egentlige udfordring i offentlig innovation. Det kan være både kompliceret og komplekst at måle værdien af innovative tiltag på de respektive bundlinjer. Men skal man som offentlig leder innovere, er man også nødt til at vide, hvornår innovationen har haft en effekt. I praksis må effekten måles i bedre, billigere eller mere legitim og demokratisk offentlig opgaveløsning. Og gerne dem alle tre! Innovation handler netop om, hvordan man som offentlig organisation kortslutter en række iboende modsætninger. Et eksempel er digital forvaltning, hvor nye digitale teknologier kombineret med innovativ forandring af gamle organisationsformer og forretningsprocesser kan muliggøre både øget servicekvalitet, højere effektivitet og bedre borgerinddragelse. Karakteren af innovationen kan spænde fra inkrementel til radikal. Inkrementel innovation vil typisk være en kvalitativ forbedring af eksisterende processer eller services, mens radikal innovation er kendetegnet ved helt nye processer/services. Usikkerheden ved radikal innovation er højere, og der er typisk tale om et diskontinuert spring snarere end jævn udvikling. Figur 2: Det offentlige innovationsfelt Radikal innovation Service Effektivisering Demokrati Inkrementel innovation I vores optik kan den offentlige innovation altså være såvel inkrementel som mere radikal på tværs af de tre offentlige bundlinjer. I analysen er vi imidlertid mindre optaget af, hvilken form innovationen tager, og mere optaget af, hvad der betinger, at innovation kan finde sted i den offentlige sektor og hvordan innovationskraften kan fremmes. 3.2 Drivkræfter og pres for innovation Vores interview viser, at et betydeligt antal drivkræfter lægger pres på de offentlige organisationer og skaber incitamenter for nytænkning. Drivkræfterne omfatter en række eksterne socioøkonomiske faktorer, der stiller krav om udvikling og fornyelse: 7

15 Figur 3: Drivkræfter bag offentlig innovation Talentkrigen Effektiviseringskrav Brugerkrav Teknologisk udvikling Den offentlige organisation Medier Konkurrence Eksterne chok Globalisering Drivkræfterne gør tilsammen offentlig innovation tvingende nødvendig: Effektivisering. Fra stat over region til kommune er der pres, for at holde de offentlige udgifter i ro. Den demografiske udvikling rejser det helt centrale spørgsmål, hvordan de store velfærdsopgaver, fra sundhed til uddannelse, fra socialpolitikken til arbejdsmarkedsindsatsen, skal løses i fremtiden, uden det samlede offentlige udgiftsniveau eksploderer. Effektivisering er ikke blot en interessant mulighed, det er et kontant krav. Kommunerne har været under effektiviseringspres i lang tid. Vi kan ikke dreje skruen mere. Innovation er en vej ud af vores ressourceklemme. Der er behov for radikal forandring. -- Marianne Rasmussen, kompetencecenterchef, Odense Kommune Stigende krav fra borgere og virksomheder. I takt med den øgede velstand og nye individuelle værdier i befolkningen stiger kravene om god og effektiv offentlig service tilsvarende. Brugerne forventer høj kvalitet og maksimal individuel tilpasning og fleksibilitet i serviceleverancen. Globalisering. Forventningen om, at den offentlige sektor bidrager aktivt til den private sektors konkurrencekraft, er skærpet de seneste år. Danmarks image og attraktivitet for udenlandske investeringer og arbejdskraft er samtidig under pres. Her erkender så forskellige organisationer som Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet, Skat og de danske kommuner, at de må forholde sig aktivt til, om deres ydelser fremmer eller hæmmer Danmarks konkurrenceevne. 8

16 Talentkrigen. Mindre ungdomsårgange, flere ældre. Det er en realitet, som fylder meget for de offentlige ledere, når de overvejer deres organisationers ressource- og talentbehov. De dygtigste unge er en knap ressource, og de stiller krav om individuelle karriereforløb med accelereret personlig og faglig udvikling. Talentkrigen, og konkurrence om kvalificeret arbejdskraft i det hele taget, vil intensiveres, såvel på grund af intern konkurrence mellem offentlige organisationer som på grund af øget mobilitet til og konkurrence med den private sektor. Eksterne chok: Begivenheder som 11. september (2001), Tsunamien i Sydøstasien (2004), og Muhammedkrisen ( ) har udfordret en række offentlige organisationer. Det er forløb, man har skullet håndtere særdeles aktivt, ikke mindst over for den danske og internationale offentlighed, og som har krævet stor hurtighed og omstillingsevne. Kravet om håndtering af eksterne chok er dog ikke blot forbeholdt efterretningstjenesterne eller diplomatiet. Man kan med rette udpege strukturreformen som et eksternt chok, der på godt og ondt kan blive nyere tids største offentlige innovationskatalysator. Se boks. Boks 1: Strukturreformen: Nyere tids største offentlige innovationskatalysator Strukturreformen er en historisk stor omstillingsproces, der stiller store krav til hele den offentlige sektor. Den offentlige opgavevaretagelse bliver netop nu nytænkt i lyset af de muligheder, som de nye større kommunale og regionale enheder bringer. Men ændringerne i forretningsprocesser, it og organisation skal følges ad. Mange brikker skal hægtes sammen på en ny måde for at skabe nye gunstige betingelser for at løse opgaverne. Det kræver en enorm indsats og innovationskraft. Strukturreformen er helt tydeligt et værktøj, der bliver brugt til at tune organisationerne man begynder at tænke nyt. Det giver meget energi også selv om vi ikke skal sammenlægges. -- Niels Vad, stadsdirektør, Århus Kommune Flere af denne undersøgelses interviewpersoner peger på, at strukturreformen potentielt kan udløse innovative offentlige løsninger, eksempelvis fordi: Reformen sætter mennesker sammen på ny på tværs af til tider radikalt forskellige erfaringsbaggrunde (eller som KMD siger i en aktuel kampagne: Det er en mentalreform ). De færreste nye fusionskommuner har økonomi til at vælge højeste fællesnævner i alle hidtidige services, er der et betydeligt pres for at finde nye, smartere metoder til opgaveløsningen. Reformens overordnede dynamik, og overførslen af nye opgaver, giver også de kommuner, som ikke sammenlægges, et incitament for at tænke nyt. Men selv om strukturreformen åbner et nyt vindue for kommunal innovation, så er der især i sammenlægningskommunerne en risiko for, at innovationen sander til i de mange praktiske processer, der er nødvendige for at realisere fusionen. De kommunale lederes store udfordring er at se de innovative potentialer midt i orkanens øje inden det er for sent. 9

17 Konkurrence. Den offentlige organisation skal kontinuerligt berettige opgavevaretagelsen i forhold til konkurrencen fra den private sektor i forhold til andre konkurrerende offentlige organisationer. De nødvendige spørgsmål på de store velfærdsområder bliver: Er intern varetagelse af opgaver mere omkostningseffektiv end at lade eksterne varetage opgaverne? Hvad betyder fritvalgsordninger og øget benchmarking af offentlig service, hvor borgerne i stigende grad får mulighed og viden til at stemme med fødderne? Teknologisk udvikling. Ny teknologi rummer nye muligheder, men potentielt også nye omkostninger for den offentlige sektor. Digital forretningsudvikling kan give hurtigere og mere fleksibel service, enklere indgange til den offentlige sektor og indebære automatisering af rutineopgaver. Men nye avancerede højteknologiske løsninger kan samtidig øge omkostningerne til selve serviceleverancen, eksempelvis i sundhedsvæsenet. Mediepres. Endelig siger de offentlige chefer, at medielandskabet udgør en betydelig drivkraft for innovation. Presset på politikere og administratorer er de senere år mærkbart øget hvad angår krav om synlige effekter og resultater af de offentlige indsatser. Samtidig skal organisationen kunne ekstemporere lynhurtigt, når en sag opstår. Disse otte drivkræfter sætter de offentlige chefers innovationsdagsorden. Men variationen på tværs af organisationer er betydelig. Vores interview peger på at det sæt af drivkræfter, som er top of mind hos én offentlig chef, ikke nødvendigvis fylder ret meget hos kollegaen. Det afgørende er, at vi på tværs af vores mere end 25 interview ikke er stødt på nogen offentlig leder, som ikke oplever et pres for at innovere. 10

18

19

20 4. En model for offentlig innovation Vi producerer sundhed og ikke tyggegummi. Der er altså grænser for, hvor mange fejl vi kan acceptere. -- Jesper Fisker, administrerende direktør, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune Citatet ovenfor peger ganske rammende på, at der kan være forskel på privat og offentlig service. Men presset for at innovere at skabe nye, bedre eller billigere løsninger er lige så stort i den offentlige sektor som i den private. Ganske vist har mange offentlige organisationer en næsten monopollignende status, hvilket betyder, at de ikke er markedsmæssigt pressede til at innovere ligesom private virksomheder men til gengæld er deres markeder og deres indtægtsgrundlag oftest begrænsede og uelastiske (eller direkte nedadgående). Den offentlige topleder eller lederen i den politisk styrede organisation skal navigere i en verden, hvor strategisk tænkning og innovation er afgørende, men hvor daglig drift og kontinuerlig beslutningstagen ofte fylder det meste. Det samme problem er gældende for ledere i private virksomheder. Det er ikke nok at levere banebrydende, innovative tanker, de skal gå hånd-i-hånd med sikker drift. -- Claes Nilas, departementschef, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Mange af de værktøjer og redskaber, der er udviklet til at kunne skabe mere effektive innovationsprocesser, kan anvendes næsten uanset typen af organisation. Er der så overhovedet brug for en særlig model for innovation i den offentlige sektor? Ja, absolut! Vilkårene for at skabe innovation er på mange måder markant anderledes i den offentlige sektor end i den private. Offentlige organisationer er underlagt en lang række rammevilkår, som påvirker deres evne til at udtænke, udvikle, afprøve og vurdere nye løsninger. Denne undersøgelse har til fulde bekræftet nogle af de både barrierer og potentialer, der er forbundet med innovation i offentlige organisationer. Et eksempel: En socialforvaltning i en stor dansk kommune ønsker efter inspiration fra en studietur til Holland at afprøve nye metoder på socialområdet. En række af de forudsætninger, man normalt ville synes er nødvendige for at skabe innovative løsninger i en kommune, er til stede: Politikere, der er villige til at risikere goodwill på uafprøvede løsninger, en ledelse og en række medarbejdere, der ønsker at skabe forandringer og som kan udvikle og konkretisere ideerne, en efterspørgsel efter nye løsninger blandt kommunens borgere og de nødvendige bevillinger til at gennemføre et forsøgsprojekt. Alligevel må forsøget opgives. Hvorfor? Fordi lovgivningen på dette område er meget specifik den fortæller detaljeret om, hvordan kommunens sagsbehandlere skal forholde sig i hvert enkelt tilfælde, og hvilken sagsbehandling man skal gennemføre. Loven åbner ikke mulighed for at dispensere fra disse regler. Det gør den ikke, fordi et af hovedsigterne med lovgivningen netop er at sikre, at alle borgere behandles lige. Denne case illustrerer det helt fundamentale dilemma, der eksisterer mellem på den ene side behovet for konstant at udvikle de offentlige ydelser og 11

21 på den anden side de begrænsninger, der ligger indbygget i en retsstat. Begge hensyn er vigtige men den innovative offentlige organisation må lære at arbejde inden for disse rammer. Vores undersøgelse har dokumenteret og illustreret en lang række andre og ligeså vanskelige dilemmaer, som offentlige organisationer skal forholde sig til. De dilemmaer, der er identificeret i vores interviews, er interessante, fordi de sjældent er udtryk for et enten-eller, men et både-og. Offentlige chefer kan ikke være ligeglade med, om der begås flere fejl i deres sagsbehandling. Tværtimod er de nødt til at fokusere på høj kvalitet i opgaveløsningen, samtidig med at de søger at frigøre ressourcer fra driften til at udvikle nye metoder, arbejdsformer og ydelser. Hvis man vil indkredse de faktorer, der har betydning for en offentlig organisations muligheder for at skabe innovative løsninger, er det derfor nødvendigt at se et godt stykke ud over organisationen selv. Heri ligger måske den væsentligste forskel mellem innovation i den private og den offentlige sektor. I en mere traditionel innovationsmodel vil man oftest fokusere på to niveauer i den enkelte virksomhed eller i den enkelte organisation. Boks 2: Niveauer i offentlig innovation Organisation Dette niveau handler om, hvordan organisationsstrukturen, samarbejdsrelationerne, styringen og produktionsprocesserne understøtter mulighederne for at skabe innovative løsninger. Ledere og medarbejdere Dette niveau handler om, i hvilket omfang lederes og medarbejderes kompetencer, organisationskulturen, incitamentsstrukturen mv. fremmer innovationskraften. Vi introducerer et tredje niveau, der er afgørende for innovationsevnen i den offentlige sektor nemlig det politiske og strukturelle niveau : Rammebetingelser Dette niveau handler om, i hvilket omfang de grundlæggende forvaltningspolitiske rammer, lovgivningsstruktur, finansieringsmuligheder, risikovillighed, dispensationsmuligheder og så videre understøtter det offentliges innovationsevne. Det var på dette niveau, at innovationen i den kommunale forvaltning i eksemplet ovenfor gik i stå --- Blandt de mange topledere, vi har interviewet, er der generel enighed om, at alle disse tre niveauer er centrale og at en fremtidig, offentlig innovationsstrategi nødvendigvis skal adressere alle tre niveauer. For hvert af de tre niveauer kan der opstilles en række dilemmaer, som er særlige for den offentlige sektor, og som kan være mere eller mindre hæmmende for den offentlige sektors innovationsevne. 12

22 Men der kan også på hvert niveau opstilles en række redskaber, der kan fremme innovationsevnen og udløse ny innovationskraft, hvis de anvendes rigtigt. I tråd med de tre niveauer strækker redskaberne sig fra de helt overordnede makroredskaber (lovgivning, finansieringsmodeller etc.) til de detaljerede, individuelle mikroredskaber (talentudvikling, innovationsledelse etc.). Samlet kan vurderingen af dilemmaer og barrierer på den ene side og potentialer og værktøjer på den anden side illustreres således: Figur 4: Analysemodel for offentlig innovation Rammer Dilemmaer og barrierer Organisation Potentialer og værktøjer Ledelse og medarbejdere Sættes modellen op som i denne figur, har det flere implikationer: Som offentlig leder uanset om man er politisk valgt eller administrativ leder skal man nødvendigvis forholde sig til alle tre niveauer i vurderingen og prioriteringen af, hvor man strategisk vil udvikle nye løsninger. Alle tre niveauer er nødvendige forudsætninger for at skabe innovation i en offentlig organisation det er ikke nok at have styr på to af de tre niveauer. Der ligger muligheder for at øge potentialet for innovation gemt i alle tre niveauer. Dette er en helt central pointe i denne undersøgelse: Man kan ikke uanset om man er en regering, et departement eller et rådhus nøjes med at skubbe ansvaret for innovationen ud til de enkelte organisationer (hvad enten der er tale om ministerier, styrelser eller børnehaver). Der kan drejes på knapperne i både lovgivningen og finansloven, i koncernstyringen og nede i den enkelte organisation. Vi vil i de følgende kapitler nærmere sætte fokus på hvert af de tre niveauer med citater og eksempler fra undersøgelsen. Vi beskriver de centrale dilemmaer, som de offentlige organisationer møder på hvert niveau, og peger på en række af redskaber, man som offentlige leder eller generelt som en progressiv offentlig sektor kan anvende i en fremtidig, offentlig innovationsstrategi. 13

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013

Åbent lederskab mod velfærdsinnovation. Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Åbent lederskab mod velfærdsinnovation Tænketanken Public Governance Rapport 2013 Tænketanken Public Governance I denne sjette rapport fra Tænketanken Public Governance diskuterer vi, hvordan velfærdsinnovation

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR

DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DIGITAL LEDELSE DEBATOPLÆG OM BEHOVET FOR ET PARADIGMESKIFT I DEN OFFENTLIGE LEDELSESKULTUR DET DIGITALE RÅD 5. RAPPORT JULI 2012 1 Forord... 1 Indledning... 2 Kapitel 1: Behov for mere digital ledelse...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice

Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Offentlig Ledelse af Frivilliges Samproduktion af Velfærdsservice Udarbejdet af Eva Sørensen og Jacob Torfing Roskilde Universitet Juli, 2012 Executive summary Offentlig ressourceknaphed, stigende politiske

Læs mere

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning?

På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? På vej mod en kvalitetsreform men hvad med en ny styrings- og ledelsestænkning? Af Henrik Hjortdal og Claus Nielsen I denne artikel søger vi at begrunde behovet for en ny ledelses- og styringstænkning

Læs mere

Mod betaling. Carl Gustav Johannsen

Mod betaling. Carl Gustav Johannsen Mod betaling Carl Gustav Johannsen 1 Mod betaling Carl Gustav Johannsen København, september 2003 Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere