Innovation i Vidensnetværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation i Vidensnetværk"

Transkript

1 - historien om Strategisk tøven og Intuitiv handlen Kandidatafhandling ved IT-højskolen i København Under vejledning af Leif Bloch Rasmussen Rikke Bygballe Agerholm Møller Design, Kommunikation og Medier Karsten Mottlau E-handel Marts 2002 Det vi må sætte alt ind på er de smukkeste, de omstændeligste og mest lærerige omveje til målet. Det ved jo ethvert barn, at man ingen vegne kommer i verden hvis man går den lige vej. Hvis der er en kantsten, må man balancere, en trappesten og man må op og springe ned, og porte må man ind i, og træer må man rundt om, og hvis der ingen svinkeærinder er, men kun er fortov med fliser, må man opfinde farer og forbud og forsinke det hele med en nærmest hensigtsløs opmærksomhed, som når man ikke må træde på stregerne. Inger Christensen om utopisk tænkning

2 Indholdsfortegnelse Forord...4 I Departure 1. Eventyret kalder For enden af regnbuen et netværkstankesæt? Rejsen planlæggges: Metode, teori og empiri Rejsefæller udvælges: Præsentation af HumanConsult...17 II Initiation 5. Kikkertsigtet indstilles: Om skabelse af viden Mødet med rejsens hjælpere: Teorier for skabelse af viden Hvad har hjælperne givet os? I den Sorte Skov: Informationsrummet udforskes Vi nærmer os en lysning: Idealmodellen afdækkes...76 III Return 10. Søgen efter en magisk kraft: Lederdyder Hjemrejsen begynder: Optakt til konklusion Hjemkomst: Konklusioner Tilbageblik: Refleksioner over valg af primær kilde Valgte vi rigtigt: Metodekritik og refleksion Næste rejse planlægges: Perspektivering Litteraturliste Side 2 af 108

3 Figuroversigt Figur nr. Betegnelse Side 1 Begreber omkring problemrummet 13 2 Teori og empiri oversigt 15 3 HumanConsult s indgangsbillede 17 4 Kategorisering af HumanConsult s services 20 5 Fire mulige udviklingstrin i HumanConsult 25 6 A Production Function 26 7 Vidensspredning kontra videnssamling 29 8 Tre grundopfattelser i innovationsteorien 30 9 Data, Information, Knowledge Social Evolution in the Evolutionary Production Function Experience and Insight in the Evolutionary production Function S-kurven Kubus-konceptets mødenøgle Kubus-konceptets arenaer Typer af Communities E-Space og typer af viden The E-Space Personalekonflikt i E-Space Eksempel på HR relateret viden i E-Space Information Space The movement of Knowledge in I-Space The Social Learning Cycle The S-learners Cycles Institutions in the SLC Transactions in the I-Space IT shifts the Diffusion Curve to the Right Four Different Social Processes i the I-Space HumanConsult i I-Space NetZonens aktiviteter i I-Space A NetZonens aktiviteter i I-Space ud fra databehandling og kultur B Four Different Social Processes i the I-Space Domæner i Idealmodellen SLC for Vidensspredning SLC for dannelse af kultur SLC for Best practice SLC for S-læring De græske lederdyder To perspektiver på ledelse Betydningen af ændrede kognitive skemaer i I-Space 100 Side 3 af 108

4 Forord Dette speciale har fulgt en eksplorativ metode, og som dokumentation af vores erkendelsesrejse afspejler rapporten en eventyrlig rejse. Den er opbygget efter en lineær struktur, så læseren kan bevæge sig fra start til slut på traditionel vis, i et forsøg på at gengive vores erkendelsesrækkefølge, men er undervejs brudt op med opsamlinger, før rejsen genoptages. Fortælleformen indebærer, at vi arbejder med eventyrmetaforer, hvilket er afspejlet i sprogbrugen. Indryk: Desuden er teorien relateret til vores empiriske undersøgelser, hvilket er markeret ved indryk i teksten. Vi har desuden sideløbende medtaget supplerende relevante emner i tekstbokse, som ikke direkte refererer til den behandlede problemstilling, men som har fristet os, og til tider ledt os væk fra stien. Dette er emner, som vi alligevel har fundet for vægtige i vores egen erkendelsesproces til at udelade helt af rapporten, fordi formidlingen af en rejse foregår i en anden kontekst, end den man startede i. Vi ønsker at takke følgende personer for deres provokation, inspiration og hjælp på rejsen: Harly Sonne, Leif Bloch Rasmussen, Peter Plougmann, Niels Barfod, Lene Nielsen, Henrik Herlau, Peter Looms, Stine Gotved, Søren Olsen, Carsten Snedker og Esbjørn Mildh, Jochum Kirsebom, Klaus Busk og Bjarke Nørremark, Lisbeth Klastrup, Lars Ørn Rasmussen, IT-højskolen og bestyrelsen for alumneforeningen samt HumanConsult ansatte og medlemmer. Vi definerer læseren som det nysgerrige menneske, der søger at udforske og reflektere over samfundets omstillingsproces, herunder både praktikere og akademikere. Der forudsættes en vis evne til at håndtere abstrakt tænkning, især ved kapitel 8 om Boisot. For det fulde udbytte er det endvidere nødvendigt med erfaring og teoretisk viden om innovation og skabelse af viden. Dog har vi i formidlingen tilstræbt at praktikeren kan få et konkret udbytte af læsningen. Side 4 af 108

5 1. Eventyret kalder ( ) But unlike the mass media of the McLuhan Galaxy, they [the Internet and its tributary systems] have technologically and culturally embedded properties of interactivity and individualization. However, do these potentialities translate into new patterns of communication? What are the cultural attributes emerging from the process of electronic interaction? Let us turn to an examination of the meager empirical record on this matter. (Castells 2000:385) Indledning og motivation Meget tyder på, at vi er i en omstillingsproces fra et industri- til et videnssamfund. Denne omstillingsproces har stor betydning for vores valg af fokus for specialet, idet vi dagligt oplever indikationer af, at vi lever i et samfund, som er bygget på grundsten fra et industrisamfund, men spørgsmålet er, om disse grundsten også er det rette fundament at bygge et videnssamfund på. Som fremtidige vidensarbejdere ser vi denne situation som en udfordring til nærmere undersøgelse, en udfordring vi ikke vil lade ligge ubesvaret hen. En udfordring som denne kan angribes på mange måder. Vi valgte at tage udgangspunkt i de tendenser, vi har mødt i vores tid som studerende på IT-højskolen, henholdsvis på linien for Design, Kommunikation og Medier (DKM) og E-handel (EH). Inspirationen til at arbejde med specialets problemfelt udfra en rumlig tilgang, er således et resultat af vores respektive uddannelser samt specielt kurset Teknologi-historie og den Nye Økonomi på IT-højskolen, som satte informationsteknologiens betydning for samfundsudviklingen på dagsordenen. I foråret 2001 udførte vi derfor et 4-ugers forprojekt 1 til dette speciale for at undersøge, om vores interesser kunne mødes samt for at afdække en række nøglebegreber omkring: netværk, innovation, teknologi og vidensdeling m.m. Forprojektet efterlod os med flere spørgsmål end svar, og vi følte det som en nødvendighed at bruge specialet til kaste os ud i en opdagelsesrejse, som er meget personlig og relateret til vores identitet som cand.it ere. Vi mente, det ville være forkert at forlade IT-højskolen uden en kropslig forankret viden om og forståelse for de kræfter, der ligger forankret i spændingsfeltet: innovation, netværk, og teknologi. Det personlige formål har således været at komme frem til en handlingsorienteret indsigt forstået som en parathed til at handle i en digital vidensøkonomi, når vi afslutter kandidatstudiet. Dette er tæt forbundet med ånden på IT-højskolen, som vi betragter som et sted, hvor det er muligt at konkretisere et alternativ til en traditionel uddannelsesform at søge grænserne i en innovativ proces. Procesforløb Vi har oplevet vores forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og traditioner som både en styrke og en udfordring i processen, hvor Rikke er Bachelor i Kommunikation fra RUC og Karsten er uddannet produktionsingeniør. Der har ofte været kon- 1 Fire-ugers projektet W3: Innovation i vidensnetværk. (http://www.it-c.dk/~rikke/inquiringnetworks/w3/) Side 5 af 108

6 sensus omkring identifikationen af de tendenser, vi ser i samfundet, samt hvilken teori vi skulle anvende til forståelsen, men tolkningen og konklusionerne er i udgangspunktet erhvervet med to forskellige forklaringssprog. Vi har oplevet, at den tværfaglige sammensætning af gruppen har skabt både synergi og kaos. Vi tog derfor udgangspunkt i, hvem vi var fagligt såvel som personligt som studerende på en ny uddannelse med en hidtil uset faglig profil, og begav os ud på en rejse, som undervejs foldede sig ud som en vifte med en konstant række af nye spørgsmål. Vi så begge det formål med rejsen at søge svar på spørgsmål omkring, hvad denne faglighed kan bruges til. Problemets rum Som nævnt, så er spørgsmålet om vi er i en overgang fra industrisamfund til videnssamfund udgangspunktet for specialesamarbejdet. Vi er vidne til en tendens mod, at produkter bliver stadig mere vægtløse 2, hvilket betyder, at der indlejres stadig mere digital information i fysiske produkter, og at værdien af transaktioner i stadig højere grad udgøres af digitale produkter/services. Vi ser nye forretningsmodeller, som bevæger sig både horisontalt og vertikalt i forhold til de traditionelle produktionsvirksomheders værdikæder, modeller som inddrager brugere, interessenter og relaterede partneres produkter/ydelser i en samlet integreret værdikæde. Samtidig har vi set, at konvergens mellem IT, medier og telekommunikation skaber nye alliancer og produkter. Værdiskabelse med økonomisk slagkraft i globale, ikke-økonomiske fællesskaber, som bl.a. open-source fænomenet Linux 3, er ligeledes et eksempel på, hvorledes der radikalt vendes op og ned på velkendte værdikæder. Vi ser endvidere, at den danske velfærd står overfor store udfordringer i en udvikling, der går mod en stigende andel af ældre medborgere og et produktionsapparat, der går hjem ved fyraften. Global konkurrence sætter innovation, hvilket groft sagt betyder evnen til nytænkning, på dagsordenen i et land, hvis væsentligste råstof er befolkningens hjerner. For at udnytte denne vidensressource skal der sandsynligvis opfindes nye måder at organisere samt udføre arbejde og produktion på. Disse forandringer vælger vi herefter at betegne som sociale innovationer, og vi skelner på dette tidspunkt ikke om innovationerne udmønter sig i nye kommercielle forretningsmodeller eller i mere smidige, værdiskabende og effektive organisationsformer på arbejdsmarkedet, i lovgivningen, socialpolitikken, integrationspolitikken m.v. men vil senere vende tilbage til begrebet social innovation. I denne omstilling ser vi også en nødvendighed i at revurdere de begreber og teorier, der indtil videre har dannet et stabilt fundament i vores velfærdssamfund. Således ser vi, at i takt med at informationer og viden bliver omdrejningspunktet i videnssamfundet, står de traditionelle erhvervsøkonomiske teorier overfor at blive udfordret. Det er vores formodning, at der må udvikles nye begreber, teorier og metoder, der gør os i stand til at forstå kræfterne i videnssamfundet. For uden denne forståelse 2 Begrebet vægtløs som det er brugt her stammer fra Diane Coyle s bog The Weightless World, (Coyle 1999). 3 Side 6 af 108

7 mener vi ikke, at vi på makroniveau, som samfund, kan indrette os således, at vi er i stand til at sikre samfundets og erhvervslivets konkurrenceevne. Metoden, vi har brugt til at undersøge dette problemrum gennem, har været eksplorativ, og det har været nødvendigt at starte rejsen med udgangspunkt i en konkret problemstilling. Vi har således valgt at følge netværksvirksomheden HumanConsult, som vi stiftede bekendtskab med første gang i februar HumanConsult er et Human Ressource (HR) netværk, hvor medlemmerne via Internettet sparrer med hinanden for at løse konkrete opgaver indenfor HR. Vores første møde med medlemmer og stifteren af netværket var på en konference om kompetenceudvikling for netværkets medlemmer. Her oplevede vi, hvorledes medlemmerne af det nystartede netværk fik en mulighed for at sætte ansigter på hinanden og dele erfaringer. Dog foregik hovedparten af arrangementet ved at medlemmerne sad bænket, mens eksperter behandlede konferencens emne fra et podium. Oplevelsen efterlod os et blandet indtryk: dels havde vi oplevet, hvor stærkt det virkede at sætte fagfolk fra forskellige virksomheder sammen og oplevet den synergi, der opstod, når de diskuterede fælles problemstillinger. Dels havde vi på fornemmelsen, at en sådan fridag fra de daglige rutiner kunne bruges bedre. Vi sætter ingen tvivl om, at det var meget kompetente talere, der fra podiet inspirerede og provokerede mødedeltagerne, men vi oplevede, at medlemmerne ikke havde nok tid til at tale samme, og at de ikke vidste hvordan de skulle gribe denne netværksmulighed an. Man famlede sig frem. Da dagsordenen til slut kom til punktet networking & musik, var mange medlemmer så fyldte med indtryk, at der ikke var plads til mere. Vi gik derfra med fornemmelsen af at dette måtte kunne gøres bedre, men hvordan? Der er mange måder at trække på hinandens ressourcer i et netværk eksempelvis gennem fokusgrupper, kreativitetsøvelser og caféarrangementer, men vi søgte efter et redskab, der understøttede en vidensdeling, så viden efterfølgende kunne spredes til flere end dem, der deltog i fokusgruppen. Vi forestillede os, at HumanConsult netværket i deres fysiske møder erstattede ekspertoplæggene med arbejde i interessegrupper, hvor hver gruppe både behandlede et emne og formidlede resultaterne videre til det øvrige netværk. Spørgsmålet om hvordan blev aktuelt, da vi på kurset IT, Innovation og virksomhedsopstart blev præsenteret for en metode til vidensdeling og -generering i grupper Kubus-konceptet 4. Samtidig fattede vi interesse for en konceptuel ramme for informationsøkonomien, en ramme som bl.a. omfattede læring i sociale systemer. Vi så derfor en mulighed for at sætte disse komponenter sammen til en ny model for skabelse og deling af viden, som gennem netværket spredte de sociale innovationer til omverden. Formål Udgangspunktet var et ambitiøst ønske om at beskrive en samlet og konkret idealmodel for skabelse af viden i faglige vidensbaserede netværk, men forløbet har 4 Udviklet af Henrik Herlau, og behandles i kapitel 6. Side 7 af 108

8 medført en ændring i fokus, idet processen viste sig at afdække flere spørgsmål end svar. Processen drejede således fokus mod at afbilde det felt, som skabelse af viden i faglige netværk udspiller sig i eller sagt på en anden måde: at tegne konturerne af det rum, hvori der skal navigeres i en informationsøkonomi. Ønsket er således at tyde de svage tegn på nye forklaringsmodeller for det samfund vi er på vej ind i, ganske som det var nødvendigt i overgangen fra landbrugssamfund til ndustrisamfund. Resultatet bliver således nærmere en kobling mellem eksisterende tegn i vores samtid, ved vores casevirksomhed, og en teoretisk forståelsesramme end en direkte operationaliserbar idealmodel. Der er således tre formål med specialet: 1. At opnå en større indsigt i området netværk, viden og innovation: a. At forstå og kunne anvende en teoretisk funderet konceptuel ramme for en informationsøkonomi, og b. at få kendskab til konkrete redskaber og praksiser for skabelse af viden. 2. At belyse formodningen om at vidensnetværk med fagligt fokus kan være en effektiv måde at organisere kollektive innovationer. 3. At fremkomme med karakteristika for organisering af vidensnetværk og kombinering af disse med konkrete fremgangsmåder med henblik på skabelse af viden og dermed innovation. Problemformulering: Vores teleologiske holdepunkt Problemformuleringen er forbundet med en undren over, om det er muligt for almindelige danskere og danske virksomheder at løse en række opgaver, i forbindelse med udvikling og fornyelse af det danske samfund, som en integreret del af deres professionelle liv/hverdag. Vores teleologiske holdepunkt er således: Kan HumanConsult, som et vidensnetværk med fagligt fokus, udvikle sig således, at det på sigt vil udnytte netværkets potentiale for innovation i en fysisk og virtuel model? En undersøgelse af dette efter en eksplorativ metode medfører en række uddybende spørgsmål, som vi vil komme ind på undervejs. På et overordnet niveau handler vores opdagelsesrejse om at finde tegn på, om et sådant netværk kan betragtes som en generisk model for fornyelse, og om vi ud fra en sådan model kan se tegn på en løsning af nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for? Side 8 af 108

9 2. For enden af regnbuen et netværkstankesæt? Om nødvendigheden af at kunne tænke i netværk Flere akademikere har behandlet samfundstendenser på makroniveau, hvoraf vi vælger at anvende Manuel Castells 5, som argumenterer for hvorledes, det globale samfund er på vej mod at blive et Netværkssamfund 6. Hans værker indeholder et bidrag til en forståelse af denne nye verden baseret på tilgængelige beviser og eksplorativ teori. En af hans hovedkonklusioner er, at samfundsudviklingen er tæt forbundet med ITudviklingen, således at der uden IT ikke ville være tale om et netværkssamfund. Men at udviklingen ikke er et resultat af IT alene. Dette skyldes at IT-udviklingen muliggør en ændring i menneskets kultur ved at give nye interaktionsmuligheder, som er frigjort fra tid og rum. (Castells 1997b:6) Castells beskriver en økonomi, hvor virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne er afhængig af viden og information, og han beskriver hvorledes teknologi anvendes til at håndtere dette. I en sådan økonomi er muligheden for social og økonomisk udelukkelse af særlige befolkningsgrupper stor, hvilket i netværkets natur er til skade for alle (Ibid:7). Castells fremstilling af den globale økonomi betegner vi herefter netværksøkonomi, idet vi mener, at dette rummer betegnelser som videns- og informationsøkonomi, afhængig af ens fokus, samtidig med at Castells betegnelse tilføjer væsentlige sociologiske aspekter. Castells argumentation for netværkssamfundet er bygget på identifikationen af ni globale tendenser, hvor vi i relation til specialets problemrum vil fremhæve tre af disse: (1) Den første er The Network Enterprise, som er Castells betegnelse for en ny form for organisering af virksomheder (Castells 2000: ). Der er ikke tale om et netværk af virksomheder, men kan beskrives som en værdikæde, hvor hvert led kan bestå af forskellige virksomheder, afdelinger i virksomheder, netværk mellem ofte små og mellemstore virksomheder eller dele af disse, som er samlet omkring specifikke projekter af varierende længde. Årsagen til denne nye organisering er at finde i den stigende brug af projektarbejde, som ofte er den afgørende faktor for en virksomheds økonomi, da det i høj grad er her værdi skabes eller tabes. Denne tendens er i høj grad aktuel, da vores sparringspartner i dette speciale netop består af en sådan virksomhed. En nærmere beskrivelse af HumanConsult kommer i kapitel 4. 5 Castells er professor i sociologi og regionalplanlægning ved University of California, Berkeley 6 Argumentationen for dette fremlægger han i trilogien The Information Age (1997, 1999, 2000) Side 9 af 108

10 (2) Castells hævder, at en ny teknologisk transformation af samme betydning som alfabetets indførelse 7 er i gang, nemlig ved forskellige muligheder for interaktive netværk som benytter sig af multimedie og konvergens. Dette ændrer i stigende grad fundamentalt ved kommunikationen og derved ved kulturen, for i sproget findes vores oplevelse af kultur, vores metaforer mv. I argue that through the powerful influence of the new communication system, mediated by social interest, government policies, and business strategies, a new culture is emerging: the culture of real virtuality. (Ibid: 358) De nye kommunikationssystemer omfatter; massemedie-kulturen, de individuelle medier, computermediet, konvergensen mellem forskellige medier samt de interaktionsmuligheder dette giver. Castells argumentationen for den anden tendens mod Real Virtuality følger denne logik: Kulturer består af kommunikative processer, og al kommunikation er baseret på produktionen og forbruget af tegn. Derfor er der reelt ingen forskel på virkeligheden og den symbolske repræsentation. Der er tale om real virtuality, i modsætning til virtual reality, netop fordi virtuality betyder being so in practice though not strictly or in name og reality actually existing (Ibid: 403). Således har virkeligheden, som oplevelse, altid været virtuel, fordi den opfattes gennem symboler, som tildeler praksis en bestemt mening, som overstiger deres strenge semantiske logik (Ibid:404). Kort sagt, så udspilles stadig flere aktiviteter af symbolbehandling i ægte virtualitet, dvs. ophævet fra det fysiske rum ved hjælp af teknologi og medier. (3) Den tredje tendens omhandler begrebet rum, som udtryk for den sociale praksis. Den hidtidige sociale tilknytning til det fysiske rum ( places ), som ramme for det fysiske møde i nuet, afløses nu gradvis af en social tilknytning til The Space of Flows. Dette betyder eksempelvis, at det bliver stadig mere nødvendigt at håndtere et ikke-fysisk arbejdsliv. The space of flows is the material organization of time-sharing social practices that work through flows (Ibid: 442) Ovennævnte tendenser understøtter vores opfattelse af, at det ikke blot er nødvendigt at lære, hvad en digital, netværksbaseret økonomi består af men også at opøve en netværksbaseret verdensforståelse, læring, arbejdsform og derved også identitet. Nye måder at organisere velfærd Vi ser således en tendens mod, at både virksomheder og privatpersoner indgår i netværk. På virksomhedsplan handler det om forretningsmæssig udvikling med før Kristi fødsel blev alfabetet opfundet i Grækenland. Denne konceptuelle teknologi anser mange for værende fundamentet for udviklingen af Vestens filosofi og videnskab. Alfabetet gjordet det muligt at overkomme kløften mellem det talte ord og sproget ved at separere det talte ord fra taleren. Udbredelsen af dette kom ikke før opfindelsen af trykkerkunsten, alligevel anser Castells alfabetet som det der gav den mentale infrastruktur for cumulative, knowledge-based communication (Castells 2000:356). Men samtidig blev den skrevne kommunikation separeret fra de audiovisuelle systemer af symboler og perceptioner, som blev forvist til det (private) følsomme/kunstneriske domæne. Det audiovisuelle er dog i det tyvende århundrede vendt kraftigt tilbage i form af radio og tv. Side 10 af 108

11 meget fokus på virksomheders konkurrenceevne, innovationskraft og omkostningsreduktion. I de hobbyprægede fællesskaber på Internettet er der fokus på individuel behovsopfyldelse. Vi står i en overgangsfase til et vidensbaseret netværkssamfund, hvor industrisamfundets grundinstitutioner, virksomheden og familien, er ved at blive redefineret. Således opstår spørgsmålet, om forskningen også bør ligge i grænsefladen mellem dem i potentialet for individets handling i samspil med det kollektive? Dette perspektiv er bl.a. behandlet af Diane Coyle (Coyle 1999), som præsenterer et bud på forandring af samfundets institutionelle organisering ved den tredje sektor, hvor frivillige organisationer, uden profitmotiv, vil gå ind og overtage mange af de opgaver, der i dag ligger under nationalstaten. The third sector is a varied mixture of activities with rather fuzzy boundaries, some of them outside the formal, monetary economy. It includes charities, voluntary organisations from unions to think tanks and lobby groups, nongovernmental organisations including the quangos that overlap with the public sector, not-for-profit businesses, churches, schools, housing associations, museums, and mutual and co-operative organisations. The list could go on. (Coyle 1999:65) Coyle ser altså denne tredje sektor som en mulig løsning på det forhold, at staten ikke længere kan finansiere velfærden. Et supplement til hendes tanker findes hos Charles Leadbeater, som giver et bud på, hvem der skal drive denne tredje sektor, nemlig den sociale entrepreneur, som ifølge Leadbeater (Leadbeater 1997) bygger på: 1) Problemløsning (diversitet af mulige måder at angribe et givent problem på). 2) Supply-side efficiency i forhold til velfærdsstaten (mindre bureaukrati, større fleksibilitet osv.). 3) Aktiv velfærd kobling mellem velfærd og well-being medfører øget selvværd. 4) Jobskabelse opgraderer lavtuddannede til meningsfulde tilværelser. 5) Skabelse af social kapital nye bygninger, pladser, men også nye netværk og alliancer på tværs af faglige skel. Både det første og andet punkt kan henføres til et systems kassetænkning, hvor et givent problem hører under en bestemt afdeling, som løser problemet på en bestemt måde. Den sociale entreprenør vil gå på tværs af disse skel og vil muligvis komme frem med mere effektive løsningsmodeller. Leadbeater s social entrepreneur indeholder mange af de karakteristika, som Castells efterlyser, når han hævder, at han tror på rationaliteten og muligheden for at påberåbe sig fornuften i sociale ændringer og en forandring i det politiske landskab uden dog at hylde utopierne (Castells 2000:4). Fremstillingen af den tredje sektor er ét forslag til, hvorledes den vestlige verdens velfærdssamfund kan overleve globaliseringens og digitaliseringens udfordringer 8. Historiske paralleller kan være andels- og højskole bevægelsen i Danmark, som ligeledes var afgørende institutioner for det danske velfærdssamfund, om end de ikke kunne indpasses i hverken stats- eller markedsmekanisme. Men de var en mellemting, som ud over behovet for overlevelse, bl.a. var drevet af en passion og ånd hos deltagerne. 8 Disse påstande i forbindelse med kurset Teknologihistorie og den Nye Økonomi var med til at anspore vores interesse for den tredje sektor Side 11 af 108

12 3. Rejsen planlæggges: Metode, teori og empiri Valg af metode Den eksplorative tilgang til en problemstilling giver en stor udfordring i valg af metode. Vi søgte fra starten at anvende Grounded Theory metoden (Olsen & Pedersen 1999) men måtte erkende, at den medfølgende stringente planlægning af forløbet ikke var hensigtsmæssig for vores eksplorative undersøgelse. Der var i højere grad brug for en metode til dokumentation af en meget åben erkendelsesrejse, hvilket betød, at Churchman s (Churchman 1971) circumambulatory fremgangsmåde, en omvandrende søgen, blev dominerende. Fra Grounded Theory har vi dog fundet vekselvirkningen mellem teori og praksis meget anvendelig Hvis man skal forsøge at forstå grundlæggende samfundsændringer, er det nødvendigt at åbne sindet ved at udfordre de eksisterende mentale modeller, hvorfor vi har taget udgangspunkt i Churchman og Singer 9. Derfor har vi bevidst søgt at bringe os selv ud på dybt vand, for på denne måde at udfordre vores egne mentale billeder af verden. Arbejdsmetoden har således fulgt Churchmans anbefalinger ved dannelse af ny viden: Ifølge Singer (Churchman 1971) er det ikke muligt at foretage en entydig måling af et givent objekt, idet både objekt, måleredskab og individet kan påvirke hinanden gensidigt. Derfor bør måling ske gennem en sweeping-in proces, hvor der anvendes et katalog af koncepter og variable til at indkredse fænomenet eller objektet (Churchman 1971:197). Et sådant katalog kan bestå af hele den videnskabelige palette dvs. matematik, fysik, geometri, psykologi, biologi osv. Men da udvalg af det relevante katalog er vilkårlig, må forskeren i stedet lade sig drive af det heroiske mod på sin teleologiske rejse. Således anbefaler Churchman brug af meandering - at vandre rundt om et fænomen, uden at nogen kan afgøre, om der er fremgang eller ej, hvilket sætter processen og ikke målet i centrum. Dette svarer til det klassiske eventyr, hvor helten bryder op fra en tryg hverdag for at drage ud på en rejse, som ad mange omveje fører til en kamp på liv og død, før helten endelig vender hjem, forandret for evigt. Om denne rejse pointerer Churchman, at der på rejsen kun er proces, mens den ægte fremgang sker i selve kampen (Churchman 1971:204). Derfor vælger vi at lade fortællingen følge Campbell s model for opbygning af et eventyr med tre faser Departure, Initiation og Return (Campbell 1993). Se bilag 1. Der har været to faste pejlepunkter på denne rejse: Casevirksomheden HumanConsult som har fungeret som sparring og spejl for vores spirende erkend- 9 Singer som han er behandlet i Churchman 1971 Side 12 af 108

13 elser samt en konceptuel ramme for en informationsøkonomi 10, som er formuleret af Max H. Boisot 11 (Boisot 1995, 1998). Vi har arbejdet med et problemrum, som indeholder en kompleks mængde af teoretiske tilgangsvinkler og forklaringsmodeller, men ingen som passede til den konstellation, som vi ønskede at undersøge. Derfor var vi nødt til at arbejde eksplorativt og afdække og anvende teorier efterhånden, som vi kom dybere ind i problemrummet. Vores udgangspunkt, dvs. de områder vi ved rejsens start mente var nødvendige at få kortlagt i undersøgelsen af vores vision for det vidensdelende samfund, er illustreret i figur 1: Figur 1: Begreber omkring problemrummet Transaktionsomkostninger, virksomhedsøkonomi m.m Det komplekse netværks -/videns samfund Sociale innovationer, kollektivt ansvar Community: - Roller - Identitet - Loyalitet Innovations - begrebet HumanConsult: Netværk, Redskaber Teknik Problemrum/ Vision Andelsbevægelse og folkehøjskolen Brugerens præmisser for deltagelse Kubus modellen Illeris: Læring Fogh Kirkeby: - Ledelse - Værdier og moral - Dyder Boisot, I - space, SLC Kilde: Egen tilvirkning Brug af teori Vores valg af teori falder i to anvendelsesområder: hovedvægten kommer fra Max H. Boisot, der opstiller en omfattende konceptuel ramme for informationsøkonomien. Supplerende perspektiver på samfundsniveau stammer fra Manuel Castells og Ole Fogh Kirkeby. Boisots hypoteser bevæger sig på et meget abstrakt plan, hvorfor det har været nødvendigt at supplere dem med praktisk empiri og med operationelle teoretikere. 10 Betegnelsen informationsøkonomi indeholdes i Castells begreb Netværksøkonomi. 11 Max H. Boisot: Senior Associate på Judge Institute of Management Studies, Cambridge og professor i strategisk ledelse på ESADE, Barcelona. Side 13 af 108

14 Det andet anvendelsesområde er derfor på den operationelle side, som startede med Herlau & Tetzschner, der beskriver et radikalt anderledes syn på begrebet innovation gennem en konkret model for dannelse af viden i Kubus-konceptet. Dette koncept ledte os mod begrebet ledelse, som vi valgte at belyse gennem Ole Fogh Kirkeby, hvorved kooperation, selvledelse, græske lederdyder og moral blev behandlet. Endvidere fortsatte vi med uddybende litteratur om innovation, hos Drucker, Kanter, Sundbo, Tetzschner, Nahapiet & Ghoshal, Hämäläinen & Schienstock, samt Darsø. Herved blev scenen sat for både grundopfattelser af innovationsbegrebet samt teorier om, hvilke konkrete faktorer, der påvirker innovation på operationelt niveau. Da casevirksomheden opererer delvist virtuelt, var det nærliggende at behandle området fællesskaber på Internettet, dels med en sociologisk tilgang ved Gotved, dels med en forretningsmæssig og designteknisk tilgang ved Kim og Figallo, suppleret med empiri omkring disses drivkræfter og succesfaktorer. Brug af empiri Den empiriske del drejer sig om at sammenholde de fænomener, vi observerer i den virkelige verden. Konkret har vi fulgt HumanConsult gennem et år via deltagelse i forskellige aktiviteter i selskab med medlemmer og medarbejdere, både on- og offline. Disse observationer er suppleret med interviews med en række medlemmer og medarbejdere i HumanConsult. I dette arbejde har vi fået kendskab til en særlig faggruppes interesser og behov for vidensskabelse og -deling i et fagligt netværk. Vores brug af HumanConsult ligger i en metodisk gråzone, da de ikke har fungeret som en casevirksomhed i traditionel forstand men derimod som en blanding af casevirksomhed, spejl og inspirationskilde. Derudover har vi foretaget ekspertinterviews med en række fagfolk indenfor sociologi, antropologi og netfællesskaber for at få belyst disse felter og for at få afprøvet vores erkendelser. Kendskabet til Kubus-konceptet er foregået gennem dialog med Henrik Herlau m.fl. 12 samt gennem observationer, når dette har været muligt. Se evt. bilag 2 for detaljer om Kubus-konceptet. Som sideløbende aktiviteter har vi eksperimenteret med vores erkendelser og forståelsen af teorien gennem opstart af to netværk, nemlig alumneforeningen på IThøjskolen 13 og et netværk for innovative studerende i Øresundsregionen. I den forbindelse har vi lært meget om betydningen af den menneskelige faktor i en netværksøkonomi herunder særligt om konflikten mellem strategisk tøven og intuitiv handlen. 12 i forbindelse med opstarten af et netværk for innovative studerende i Øresundsregionen (www.innostudentnetwork.org), blev Kubus-konceptet endevendt i samarbejde med tidligere studerende på Læreanstalternes Fælles Projektleder- og Innovationskursus, Carsten Snedker og Esbjørn Mildh. 13 Side 14 af 108

15 Sammenhængen mellem teori og empiri samt arbejdsmetode kan også illustreres billedligt som et lysbilledapparat: den konceptuelle ramme fungerer som en lyskilde, der får farve gennem forskellige spørgsmål i karrusellen. Dette lys brydes nu af en række filtre bestående af teori og empiri om praktiske redskaber til dannelse af viden. Billedet, som kommer frem, kastes op på et eksisterende billede af HumanConsult, hvorved nye billeder fremkommer. Disse billeder forvrænger måske billedet af HumanConsult, eller gør det mere klart. Billedet kan være i tre dimensioner og får forhåbentlig en ny forståelse til at træde frem for os og læseren. Således er Human- Consult også at forstå som et redskab, som en del af det samlede flerdimensionelle billede. Sweeping-in processen kan da illustreres ved at udskifte spørgsmål og filtre foran lyskilden. Forløbet med brug af teori og empiri er illustreret i figur 2. Figur 2: Teori og empiri oversigt. Teori og empirioversigt Motivation, provokation, bekymring, forvirring Frem til Jan 2001 Søgning ud fra Netværkssamfund, fremtid, velfærdssystem, demokrati, kompetence, innovation og finansiering, digitale forretningsmodeller, virtuelle organisationer, ledelse, arbejdsfællesskaber EMPIRI TEORI Feb HumanConsult konference og møder Marts Mercantilius Boisot (informationsøkonomi) Herlau & Tetzschner (innovation) April Maj Juni InnoStudentNetwork 4-ugers projekt Alumneforening Castells (Netværkssamfund) Hagel (Communities) Tapscott (businessweb) Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Gå-hjem-møder Groupcare seminar Kubus kursus Børsen Studienet Undervisningsassistenter HumanConsult strategimøder Rapportskrivning Illeris (læring) Figallo og Kim (Communities) Kirkeby (ledelse, kooperation) Korsgaard (højskole) Darsø (innovation) Gotved (netfællesskaber) Tetzschner, Kanter, Drucker, Sundbo (Innovation) Boisot og Kirkeby Churchman, Singer (videnskabsteori) Wenger (praksisfællesskaber) Castells Hämäläinen & Schienstock, Nonaka, Nahapiet & Ghoshal (læring, innovation) Kilde: egen tilvirkning Yderligere detaljer fremgår af bilag 3. Side 15 af 108

16 Fortællingens opbygning Første del Call for Adventure består af en indledning til rejsen, hvor vores vej fra motivation til handling beskrives. Dette omfatter de foregående kapitler, samt næste kapitel, hvor vi præsenterer HumanConsult og baggrunden for valg af casevirksomhed. Anden del Initiation beskriver vores rejse med omveje, vildveje og erkendelser gennem kampen. I kapitel 5 behandler vi begrebet skabelse af viden fra forskellige vinkler for at komme frem til vores egen midlertidige afklaring. I kapitel 6 gennemgår vi forskellige teorier og redskaber for operationel skabelse af viden, hvilket leder til en revision af vores syn på skabelse af viden i kapitel 7. Herefter behandler vi i kapitel 8 Boisots konceptuelle ramme, suppleret med praktiske eksempler fra HumanConsult. Dette leder frem til en indkredsning af karakteristika for systemer til skabelse af viden. I kapitel 9 analyserer vi HumanConsult nærmere i forhold til den konceptuelle ramme og fremkommer med en idealmodel for opbygning af et system til skabelse af viden. I tredje del Return bringer vi en del forvirring ind i idealmodellens univers og kritiserer den konceptuelle ramme, men vender til slut tilbage til udgangspunktet med en handlingsparathed med de modsætningsfyldte erkendelser. I kapitel 10 introducerer vi ledelsesbegrebet, hvilket fører til indledningen til en konklusion i kapitel 11. Vi slutter i kapitel 12, 13 og 14 af med hhv. konklusion, metodekritik og refleksion over processen. I kapitel 15 peger vi mod horisonten med en perspektivering. Side 16 af 108

17 4. Rejsefæller udvælges: Præsentation af HumanConsult I dette kapitel vil vi præsentere det faglige netværk, vi anvender som illustrativ case til forståelsen af drivkræfterne i et fagligt netværk, samt til at illustrere den teori vi senere sætter i spil. HumanConsult er valgt, fordi de giver os indtryk af, at de har en intuitiv forståelse af en netværksøkonomi og handler derefter. Med dette mener vi, at de forsøger at drive et netværk og en forretningsmodel ud fra den samme filosofi, som vores teoretikere teoretiserer over. De er praktikerne og har bidraget væsentligt til vores forståelse af feltet og teorien. HumanConsult er et dansk Human Ressource (HR) netværk 14 og drives som en forretning, hvor medlemmerne sparrer med hinanden omkring løsning af konkrete HR-problemer. HumanConsult blev startet i 1998 af inspirator og administrerende direktør Klaus Busk og har hovedkvarter i Odense. Da virksomheden hovedsagelig arbejder via Internettet og anvender en høj grad af outsourcing og freelancere, er det muligt at drive netværket med 12 ansatte (januar 2002). Indholdet bliver genereret i et samarbejde mellem virksomheden bag netværket, som eksempelvis leverer daglige nyheder, og i stigende grad medlemmerne selv. Figur 3: HumanConsult s indgangsbillede Kilde: (januar 2002) Netværket kan betegnes som en avanceret ERFA-gruppe indenfor HR, som skaber og deler informationer via Internettet. Side 17 af 108

18 Medlemmerne De ca medlemmer (januar 2002) deler alle fælles udfordringer indenfor ledelse og HR management på både operationelt og strategisk niveau. En inddeling giver 8 segmenter i netværket 15 : Privat sektor 1. Personalechefer med HR ansvar 2. Personaledirektører 3. Funktionschefer med personaleansvar 4. Konsulenter Offentlig sektor 5. Kommunale personalechefer og konsulenter 6. Ledere på sygehuse og institutioner 7. Ledere på skoler og uddannelsesinstitutioner Andre 8. Studerende Det er karakteristisk for det typiske medlem, at han/hun oplever at være alene med HR problemstillingerne, hvad enten tilknytningen er til små virksomheder med få ressourcer eller store virksomheder med komplekse strategiske udfordringer. Mange medlemmer oplever, at deres HR fagområde har svært ved at få ordlyd overfor ledelsen og den øvrige organisation på strategisk niveau. Som den rådgivende funktion HR typisk er i en organisation, har mange medlemmer ikke samme beslutningskompetence som eksempelvis funktionschefer. De medlemmer, som har et formelt ledelsesansvar, men som mangler en rådgivende HR-funktion, har særlig behov for både praktiske redskaber til personaleadministration (eksempelvis skabeloner til medarbejdersamtaler) og hjælp til håndtering af de komplekse og bløde sider af personalepleje. Ved opstarten af netværket tog HumanConsult udgangspunkt i menneskelige behov, dvs. lederens behov for daglig sparring med ligesindede, og brugte den nye teknologi til at sætte elektroniske nåle på landkortet (Klaus Busk november 2001). Grundtanken var, at man i et netværk af ledere har større chance for at finde brugbare (og kvalitative) svar på en vifte af problemstillinger, end hvis man kun har sit personlige netværk til rådighed. Således er ideen bag netværket en holdning om, at der allerede eksisterer al den nødvendige viden indenfor området ledelse og HR, som der skal til for at løse de daglige problemer i de danske virksomheder. En konkret drivkraft i netværket er visionen om, at man ved at arbejde målrettet med visioner, værdier og udvikling kan frigøre et uudnyttet menneskeligt potentiale på ca. 30% 16 i de danske virksomheder. Det er HumanConsult s mål at samle den viden og ledelseskompetence, der findes i danske virksomheder, systematisere den og gøre 14 Det er muligt at tegne et 14 dages gratis medlemskab af HumanConsult, hvilket er nødvendigt for at få adgang til indholdet på NetZonen. På vælges Prøv gratis. 15 Interview salgschef Synne Harsbo Busk september 2001 Side 18 af 108

19 den tilgængelig for medlemmerne, først og fremmest via Internettet men også gennem andre tiltag som f.eks. konferencer, gå-hjem-møder og kurser. HumanConsult karakteriserer sig med udgangspunkt i bogen Digital Capital (Tapscott et al 2000) som et forretningsnetværk: Forretningsnetværk er et system af kunder, infrastrukturformidlere, serviceudbydere, leverandører, distributører, der finder sammen på Internettet. De indgår i et aktivt, gensidigt samarbejde og udnytter nettet som det primære forum for deres kommunikation og transaktioner. I et sådant netværk opstår helt nye værdier, som transformere reglerne for konkurrence og formår at få både mennesker og ressourcer til at yde noget, der overgår alle tidligere mål og præstationer. (www.humanconsult.dk, januar 2002) Citatet rummer langt hen ad vejen vores vision om at skabe et system, hvori medlemmerne i deres dagligdag er med til at forny det danske samfund. I denne forretningsmodel er det vigtigt, at man som ansvarlig for netværket fremstår som uvildige i forhold til indhold og relationsdannelse. Bannerreklamer anvendes ikke, og deltagere (især konsulenter) kan kun profilere sig/udbyde ydelser gennem kvalitative indslag og deltagelse i netværket. Indtægterne er baseret på medlemskontingent. Efter ca. 3 års drift har ca. 75% af medlemmerne fornyet deres medlemskab 17. Virksomheden HumanConsult har fire hovedansvarsområder i forhold til netværket: Udvikling og vedligeholdelse af infrastruktur for netværket (digitalt og fysisk) I stigende grad at påtage sig en rolle som facilitator/redaktør af det indhold, der bliver genereret i netværket Udvikling af et holistisk læringskoncept, der kombinerer det fysiske og det virtuelle rum Tiltrækning og udvikling af komplementære netværk for andre interessegrupper Helt konkret udbyder HumanConsult 10 serviceydelser til sine medlemmer under området NetZonen, som er beskyttet med kodeord: NetLink, giver medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål til resten af netværket, forespørgslen sendes ud via mail, og de indkomne svar sendes gennem en moderator tilbage til spørgeren, og bliver også postet på sitet. Moderatoren sørger for, at alle spørgsmål og svar har et kvalitativt indhold, og konsulenters salgstaler bliver frasorteret ved denne procedure. NetDebat, et debatforum på sitet hvor et indlæg i artikelform skal sætte en debat om et emne i gang blandt medlemmerne. I dag indeholder NetDebat dog ikke mange kommentarer til oplæggene typisk har kun ét medlem taget imod opfordringen og besvaret et oplæg. 16 Jævnfør LOK-initiativer (Ledelse, Organisation, Kompetence): 17 Jævnfør interview med Klaus Busk januar 2002 Side 19 af 108

20 NetTeam, giver medlemmerne mulighed for at oprette undernetværk i netværket. Denne mulighed har kun få taget imod. I dag er der 7 undernetværk. NetEvents, indeholder forskellige former for fysiske møder for netværket, primært det månedlige gå-hjem-møde 18, hvor ca. 30 medlemmer mødes omkring månedens emne, får input fra eksperter og mulighed for at debattere med andre medlemmer. Møderne dokumenteres på Internettet. Desuden har HumanConsult afholdt fem konferencer og et enkelt virksomhedsbesøg. NetWeb, en database over alle medlemmer med mulighed for at præsentere sin faglige og personlige profil overfor resten af netværket. NetNews, 22 danske aviser scannes dagligt, og medlemmerne modtager en kort oversigt over dagens nyheder indenfor HR på mail med link til resten af artiklerne. Nyhederne kan også læses på hjemmesiden eller hentes via WAP. NetBank, en database med interne og eksterne ressourcer indenfor HR, rapporter, debatter mv. som er koblet til en søgemaskine. NetVision, en samling af artikler og ekspertudtalelser fra politikere, professorer, erhvervsfolk, konsulenter o. lign, der har føling med tidens tendenser indenfor HR, som skal give inspiration til medlemmerne. NetSupply, er under udvikling med det formål at udnytte netværket til at opnå fordele ved fælles indkøb. FondMonitor, et samarbejde med et fundraising firma, som skal give medlemmerne mulighed for at søge udviklingsmidler, når ideer til nye projekter opstår. Disse services er beskrevet med eksempler i bilag 4, og vi vender tilbage til dem i form af eksempler i relation til teorien i kapitel 9. HumanConsult s services har vi inddelt i tre kategorier, jævnfør figur 4: Figur 4: Kategorisering af HumanConsult s services 1. Effektivisering Effektivisering af generel informationssøgning og daglige processer 2. Overførsel af best practice Overførsel af eksisterende viden mellem virksomheder og internt i virksomheder 3. Innovation Udvikling af nye måder at løse HR relaterede problemstillinger på Kilde: egen tilvirkning I forhold til vores problemrum, er den tredje kategori den mest interessante. Se bilag 5 (især side 19-20) for detaljerne bag denne inddeling. Læring i HumanConsult Selvom HumanConsult ikke markedsfører sig som et netværk for læring, er der stort fokus på udviklingen af medlemmernes læring i netværket. I dag kan aktiviteterne dog bedst betegnes som overførsel af best practice mellem medlemmerne. Dvs. udveksling af metoder til at løse fælles operationelle problemstillinger såsom firmabils-, kantine- og mobiltelefonordninger mv. I den nuværende fase af netværkets Side 20 af 108

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1

PwC s CXO Network. PwC s CXO Network 1 PwC s CXO Network PwC s CXO Network 1 Toplederudvikling Bliv en del af PwC s CXO Network og få inspiration og indsigt fra en række topledere ansat i nogle af Danmarks største virksomheder. Vi kan med PwC

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed

CURSIV Nr Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Frivilligt Arbejde og Ungdomsarbejdsløshed Bidrag fra konferencen om VERSO oktober 2013 Niels Rosendal Jensen (red.) Danske abstracts Introduktion: Frivilligt arbejde, arbejdsløshed og en velfærdsstat

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan

Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL. Projektoversigt med tidsplan 1 Bilag: Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan Udvikling af metoder til Brugerdreven Innovation for små- og mellemstore virksomheder inden for Livsstil, UBIL Projektoversigt med tidsplan 6 måneder

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere