Kunstner i virksom heder 6. Proj ektets m ål 7. Som ringe i vandet 8. I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9. Kantineforstyrrelser 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstner i virksom heder 6. Proj ektets m ål 7. Som ringe i vandet 8. I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9. Kantineforstyrrelser 11"

Transkript

1

2 ,QWURGXNWLRQ 4 5HVXPp 5 3URMHNWEHVNULYHOVH Kunstner i virksom heder 6 Proj ektets m ål 7 Som ringe i vandet 8 I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9 Kantineforstyrrelser 11 De kreative workshops 12 Lederm øder 12 (YDOXHULQJVLQGKROG 14 2PHYDOXHULQJVPHWRGHQ Mit verdensbillede 16 Metodevalg 16 Forskellige reflektionsrum 16 Forløbet blev videofilm et 17 Spørgeguide 17 Kreativit et vs innovation 17 Kreativ kom pet ence 17 'HOWDJHUHYDOXHULQJ Personligt udbytte 18 Socialt udbytt e 21 Fagligt udbytt e 22 Organisatorisk udbyt te 24 Metoden 25 Ledelsens opbakning 28 Kunstnerens rolle og funktion 33 Anbefalinger 36.RQNOXVLRQ 39 'HWLQQRYDWLYHNOLPD 40 9HMHQIUHP" 41,QIUDVWUXNWXURSE\JJHV 42 1 VWHVNULGW" 43 Leder- og m edarbej derudvikling 2

3 %LODJ Deltagerlist e 44 Spørgeguide 45 I dékat aloger: - for et m ere kreativt, innovativt, udviklende arbej dsm ilj ø i EJI - og andre hindringer på vej en m od en innovativ kultur!" # - og andre vej e t il et kreativt arbejdsm iljø $ %& % " - om tænketanke, telefondam er og tillid ')(*(,+.-0/,1'2-*34'658739:+*;<'6(,' 1'2/,1'2-*39 - der effekt iviserer arbejdsgangen og forbedrer trivslen i EJI

4 ,ntroduktion CPH-AI R blev gennemført i Københavns Lufthavne i Det var et pilotproj ekt ledet af billedkunstner og cand. psych. Charlot te Grum. Overordnet var form ålet at undersøge, hvordan virksom heder kan bruge den kreative indgangsvinkel i kunsten i forbindelse m ed m edarbejder- og organisationsudvikling. Målet var at bidrage til udviklingen af en m ere kreativ og innovativ virksom hedskultur i CPH, dels ved at t ræne m edarbejdernes kreative kom petencer og dels ved at bidrage til, at der i organisationen skabes rum for kreat ivit et og innovat ion. Evalueringen her er et internt læringsværktøj der gives som feedback til de deltagende m edarbejdere og lederne i følgegruppen ved afsluttende evalueringsmøder i januar Jeg håber, at evalueringen kan virke som et spejl der sættes op, at den bliver endnu en m ulighed for refleksion og debat, for læring og indsigt hos de involverede. I et kunstner-virksom heds sam arbejde afgiver begge parter noget suverænit et. Dialogen og den fælles udforskning er derfor nødvendig. Kunsten og kunstneren er ikke et redskab m en en anden m åde at leve og arbej de på. Heri ligger styrken. Heraf opstår værdien. = CD 4

5 5esum é Evalueringen viser at proj ekt et har bidraget t il at sæt t e kr eat iv it et og innovat ion på landkort et og skabt forst yrrelser i kasse- og vanet ænkning at de delt agende m edarbej der e har udviklet kreat iv kom pet ence at det er kom binat ionen af en t illidsfuld relat ion, klare ram m er og kreat ive m et oder der har afst edkom m et udviklingen at der findes et væld af ubrugt e ressourcer og pot ent ialer som kan bidrage t il v ir ksom hedens vækst Den v iser også at ledelsens opbak ning er afgørende og nødvendig for at forankre de nye erfaringer og m åder at t ænke på og skabe reelle kult urelle forandringer Der anbefales på den baggrund at t ræne ledere og m ellem ledere i at lede innovat iv e m edarbej dere og blive akt ive m edspillere i udviklingen af en innovat iv kult ur 5

6 .unstner i virksom heder Kunstnere kan inddrages på flere forskellige niveauer i virksom heder: 1. Dekorat ion 2. Underholdning 3. eam building, kom m unikation, problem løsning U*V W X)Y2Z X [ \*] ^ _`a8y2zrb0c8yd]eb0\0^ fryarg[ ^ hif [,Y^a8b,je] \ka0\l_0m,j Xdm.Y2[,j0m c n.]e_0je]eb \ hij [ cr[,y2^_zroh ]eb.b a nrz X)] a8b CPH: AI R er placeret på nederste niveau. Proj ektet har fra starten været tænkt som m ere end blot en god oplevelse for m edarbejderne. Hensigten har været at undersøge kunstens potentiale som forandringsagent i forbindelse m ed m edarbejder- og organisationsudvikling. 6

7 3rojektets m ål Mål for ppq.r Mål for j [ c,[,j ^[,b Mål for den enkelte s At frisætt e og udnytt e de ansattes kreat ive potentiale, udvikling af kreativ og innovativ organisationskult ur. (direktion og m ellem ledere) At give plads til forandring, at lære at lede og udvikle kreative m edarbejdere. [ c,z,yto [&udc,[,y At udvikle kreativ kom pet ence, at kunne bruge sine kreative evner på arbejdet på en personlig, social og arbej dsm æssig t ilfredsstillende m åde, at kunne tænke og handle innovativt, kreat ivt og fleksibelt. 7

8 6om ringe i vandet For at bidrage til udviklingen af en m ere kreativ og innovativ kultur i CPH blev en m angfoldighed af aktiviteter sat i gang. Jeg fik base i hangar 268 ved Sydvagt en. Vi valgte bevidst at placere m ig indenfor hegnet for også derved at blive en del af m edarbejdernes bevidsthed og om givelser.? D#z FDFM)E} E} C~ƒI EA A ntent ionen var w6? DFz v C} E&} C~ˆ{)?}A z ~ Lw)~?}~ C6 wy L}z }~ Cyw E wz ~ w&d# } E C~ ~?}z w }~ y&?} C w&de intranettet)... (fra præsentation på m øder m leder følgegruppe side på int ranet m dialogboks udstilling i kantiner åbent værkst ed i hangar 268 kreative workshops uform elle sam t aler m ed CPH - m edarbej - dere * /.'69 oplæg for CPH s kunstforening hangar m iddag m ed koner og co art ikel i Zoom Mom ent um besøg for m edarbej - dere og ledere kreat ive rum i EJI og EJS 8

9 ,nt ranet t et v indue m od rest en af virksom heden På int ranet t et fik CPH: AI R en særskilt side hvor m edarbej dere fra hele CPH kunne følge proj ek t et s udvikling og selv bidrage t il udviklingen af det kreat ive luft rum bl.a. v ed at indsende fot os t aget m ed m obilk am era: x... Mobile billeder er billeder taget i farten taget i bevægelse gennem livet, gennem hverdagen med håndholdt mobilkamera. De syner måske ikke af så meget, men er det ikke netop øjeblikkene der skaber hele billedet? Send et billede ind og lad os skabe en collage af mobile billeder en collage der opstår efterhånden som dagene går og vi bevæger os gennem livet Et mobilt billede der skifter karakter undervejs Har du ikke selv kamera i din mobil kan du sikkert låne din kollegas. 9

10 r Medarbejderne kunne også gå i direkte dialog m ed kunstneren. Der var dog ikke m ange m edarbejdere der benyttede sig af denne virtuelle form for kontakt, til trods for at de fortalte at de jævnligt kiggede på siden. Derfor skrev jeg i st edet løbende indlæg der kunne vække til om t anke og handling. Eksem pler gengives herunder. n0a8y2crzrb<`ba8ytj 0^[k]eb,b a n0z Xd] a8b ^f a0x [Rb X)] Z,j [R I CPH:AIR har vi brugt efterårets workshops på at udvikle en række ideer og tiltag der kan gøre arbejdsgangen endnu mere effektiv og øge trivslen i hverdagen.. Det springende punkt er nu - hvordan disse initiativer bliver en del af hverdagen, en del af kulturen, en del af måden der arbejdes og tænkes på.. Michael Lindholm, redaktør i Huset Mandag Morgen, og medlem af Innovationsrådets strategigruppe.. skrev i Politiken d at danskerne er rigtig gode til at få ideer.. Det kalder han kreativitet. Men vi er knapt så gode til at omsætte ideerne til noget der har værdi for andre.. Det kalder han innovation. Problemet, skriver han, skyldes hverken uduelige ledere eller vrangvillige medarbejdere men en generel mangel på 'innovationskompetence', altså en praktisk forståelse af de forudsætninger og processer der skal til for ikke blot at være kreativ, men innovativ.. Kunne få ideerne ud over rampen..det kræver integrationsarbejde! Hvad skal der til for at udvikle forudsætningerne for at være innovativ her i virksomheden?? Hvad kræver det af ledere, af medarbejdere, af virksomhedskulturen? Vi vil ta hul på den diskussion i CPH:AIR men spiller bolden videre.. Indspark modtages gerne! # ª «Ÿ& 4 «6 * ž Kreative rum, alternativt indrettede mødelokaler, der stimulerer til andre tanker og initiativer end normalt, er højt på ønskesedlen, ikke blot i CPH og blandt medarbejderne, men også i andre virksomheder.. Udfordringen er at finde frem til de arbejdsprocesser man ønsker der skal foregå i rummet - og i organisationen generelt.. Hvilke funktioner skal rummene have? Hvad skal de kunne? Hvad er det for processer man ønsker at fremme?? Dem der har deltaget i CPH:AIR har prøvet at arbejde i kreative rum... Og har ideer til udformning af rum der både kan være ramme om fordybelse og eftertænksomhed og ramme om dynamisk ideudvikling, luftforandring og sceneskift.. De har erfaret at kreative rum stimulerer både tanke og krop og spænder ben for vanetænkning.. Men hvad med jer andre? Hvad ønsker I jer af et kreativt rum? Har I forslag? Har I erfaringer? Har I oplevet rum der virkede? 10

11 .antineforstyrrelser Udstillinger i de to lufthavnskantiner var endnu en m åde at forstyrre ligevægten i den nuværende kultur i CPH. Det foregik i de 2 første uger af septem ber. Delt agerne og j eg m ødtes flere gange forud for at brainstorme og planlægge m åden vi præsenterede projektet på. Her bringes den introdukt ion som hang i kant inerne: 0± F«²³ Š«dŸ&² ª Projekt CPH:AIR er et samarbejde mellem billedkunstner Charlotte Grum og EJD. Som led i projektet deltager 14 EJI medarbejdere i en række kreative workshops. Vi har valgt at give resten af CPH et indblik i de processer der foregår lige nu Diasshowet viser billeder fra kreative workshops som deltagerne har taget, citater fra interviews med deltagerne undervejs i projektet. Vi har lagt nogle pausebilleder ind Spørgsmålene på staffelierne og væggene, håber vi, kan inspirere til andre snakke henover maden. Vi håber I vil give jeres mening til kende med de tuscher vi har hængt op.. Bordene står anderledes, har I lagt mærke til det? En forskydning, en lille forstyrrelse i jeres vaner, en ændring i verdensbilledet - et udtryk for hele projektets ånd: at skabe sprækker og mellemrum, så nye tanker og handlinger opstår.. Per Andersen Lars Nielsen Marianne Knudsen Arne Bülow Christian Dreyer Kristina Fløche Juelsgaard Michael Justesen homas Sylvestersen Bjarne Kent Nielsen Ole Landsmann Mogens Berg Lisbet Mariegaard Jesper Siegmann Jørgen Christoffersen og Charlotte Grum har alle bidraget til at skabe denne forstyrrelse.. *µi 6 º¹»½¼½¾ À¾x &ÁÂ2Ã Ä ¾½Å¼kÆ ÀÅFÇ"¾6 Á ¾ Átƻà Á À &¾&Á Á ¾&Áµ) &Ä&¾6 ÈtÇ"¾ &Ä Å¼½¼½¾ Å6ÉKÂ2¾&Ľ ÁÊ) d 6¾x¼º¾ ÄxÅÂt¾6 Ê6Á»&¾6 Ä ¾xÄ&¾6Ë Á É&¾ À¾Ã2Æ ÀÅ#Ç"¾6 Á ¾ Á#Ì 11

12 'e kreative workshops Den daværende afdelingschef Benny Frost Jensen og j eg præsenterede proj ektet og t ilbuddet om deltagelse på et stabsm øde i EJI i februar ud af 17 m edarbejdere m eldte sig. Deltagerne var overvejende projektledere. 11 m ænd og 3 kvinder. De var m ellem 29 og 63 år.. Og havde været ansat fra 1 m dr. t il 32 år i CPH.. De blev delt op i 2 hold af 7 personer. Dels for at have en rim elig gruppestørrelse i forhold til at skabe kvalitative individuelle forløb og dels for at skabe fleksibilitet ved at give deltagerne m ulighed for at bytt e indbyrdes. Derved blev holdene vilkårligt sam m ensat fra gang til gang. Der blev afholdt 6 workshops af 2 dages varighed. 4 workshops foregik i hangar 268, de sidst e to i m ødelokaler i eknikergården. De 6 workshops var delt op i en træningsfase og en im plem enteringsfase. De første tre workshops havde til hensigt at udfolde og træne deltagernes kreative evner for dereft er at anvende dem til kreativ og innovativ problem løsning. På de sidste t re workshops undersøgte vi hindringerne for en m ere kreativ kultur, om form ede dem til konstruktive frem adrett ede ønsker til kulturen og udviklede så konkret e initiat iver der kunne gøre en forskel i hverdagen. Det blev tiltag til en m ere effektiv arbejdsgang og t il større trivsel. Hindringerne, ønskerne og initiativerne er vedlagt som bilag. 12

13 /ederm øder Hensigten m ed at sam mensætt e en følgegruppe bestående af 3 forskellige afdelingschefer sam t underdirektøren var at orientere om hvad der foregik i det kreative rum og koordinere projektets gang i forhold til aktuelle og strategiske forhold. Lederm øderne var en m ulighed for indblik i ledelse og håndt ering af kreative processer. Jævnlige lederm øder skulle også sikre at m edarbej dernes erfaringer og nyfundne ressourcer blev set og anvendt - af ledelsen. At ressourcerne og læringen blev inddraget i organisationen og tilført e værdi. Vi m ødtes 7 gange undervejs. Der var sjældent alle var t il st ede. Jeg valgt e derfor på de sidste m øder, at de deltagende ledere selv skulle arbejde kreativt for ikke bare at være orienteret om det kreative rum men også at opleve det selv. Målet var at skabe en fælles platform eller referenceram me, hvorudfra ledere og m edarbejdere sam m en kunne udvikle spillereglerne for en kreativ og innovativ kultur. I novem ber indkaldte jeg ledere og m edarbejdere til et dialogm øde m ed henblik på at drøft e, hvorledes den igangsatte udvikling kunne holdes ved lige og hvordan resten af organisationen kunne lære af de erfaringer om idéudvikling som deltagerne havde gjort sig i det kreative rum. Dette m øde udviklede sig dog til en dialog m ellem underdirektøren og m edarbejderne. Lederm øderne har bidraget t il følgende: Øget refleksion og diskussion Provokation af m ind sets Problem pej linger og problem spejlinger Afklaring om anvendt e begreber og værdier ƒ Kreativitet vs innovat ion Skal alle være kreat ive? Ansvar og ejerskab va innovation Kan m an tage forkert ej erskab? Er vi gode nok til at give ansvaret fra os? ør vi selv gå nye veje? Vil vi innovation? Kortlægning af hindringer og fremt idsveje i kulturen, se bilag 13

14 Í s s (valueringsindhold Her følger en kort beskrivelse af indholdet i de følgende afsnit. [n0z,j m0[,yd]eb \,^ [ X2aRcR[Rb Her redegør jeg for m it valg af evalueringsm etode, m it faglige ståsted og hvordan proj ektet er blevet dokum enteret undervejs. Jeg beskriver også, hvordan jeg forstår nøglebegreberne kreativitet og innovation og skitserer bestanddelene i kreat iv kom petence. Î [,j X Z \,[,Ytb0[ ^ m0c8oï X2X [ Jeg har valgt at dele udbyttet op i kategorier for overskuelighedens skyld, ikke for at isolere virkningerne til blot at gælde privatsfæren eller det sociale felt. Som en deltager udtrykte det {z w } H4 E&~ƒNE&~ } D½EA w6ye<yc} E&} C~ƒ> H}ƒNE~ wyeki:z ~&J NA z 6E&~ ClEDÑ?} LED Ð IÒE}}Ew)yEÔÓÕC~wd Ö LED > EA E m ennesket.. Som det vil frem gå påvirker det kreative arbejde Kategorierne er hhv. personligt, socialt, fagligt og organisatorisk udbytte. Med organisatorisk udbytte beskriver jeg den organisatoriske gevinst ved den gode historie, at selve init iativet, dét at projekt CPH: AI R blev søsat, er blevet værdsat og godt om talt. Først skitseres udbyttet i stikord, derefter vises citater fra de afsluttende interviews m ed m edarbejderne. Læseren kan vælge blot at skim m e overskrifterne eller gå i dybden for at forstå baggrunden for udbyttet og få kendskab til virkningen af de kreative workshops. il sidst knytter j eg en kom m entar til. [ X arcr[ [nrz,jem [,Yd]eb \ Hvad er den kunstneriske m etode? Den kunstneriske tilgang? Det er m åske nem m ere at sige hvad den ikke er: Den er ikke planlagt. Den er ikke standardiseret. Den er ikke uafhængig tid og sted. Den handler om at manøvrere i nuet, at handle på de givne om stændigheder, at skabe og følge flow. Jeg lavede nogle spilleregler som satte ram m erne om det kreative rum og skabte m ulighed for nytænkning. De lød bla.: Spørg ikke hvorfor, m en hvordan.., tilstræb at arbejde i tavshed (for at aktivere den ikke verbale høj re hjernehalvdel), respektér hinandens arbejdsplads og proces. Under efteråret s brainstorm s introducerede j eg røde og grønne kort. De røde blev givet ved idédræbende og krit iske kom m entarer, de grønne ved motiverende og konstruktive kom m entarer. Og en m eget væsent lig forudsætning: hangaren var m obilfri zone. Jeg coachede individuelt og udfordrede deltagerne løbende ved at lave kreative benspænd, som trænede deres m anøvredygtighed og satte krav til deres kreativitet. Deltagerne vidste ikke hvad de gik ind t il. Jeg havde en ram me og et m ål m en vej en dertil blev til m ens vi gik den. Nogle kalder det at arbej de m ålbevidst frem for m ålrettet.. Ø [ c,[,y2a.f,o ZR_ b.]eb \ Flere af deltagerne har savnet ledernes opbakning om kring deltagelsen i proj ekt et. Det er nok den vigtigst e erfaring der er gj ort. I afsnittet findes m ange lærerige bet ragtninger om, hvordan m edarbejderne hhv. mot iveres eller dem otiveres, hvordan idéer og init iativer håndteres. ÙPm,b ^X)b0[,Y2[Rb0^ Ya8jej [ÚaR\<` m,b._xd] a.b Udbyt tet er ikke et resultat af en bestem t metode løsrevet den hånd der førte pennen. Som det har været individuelle forløb for deltagerne, har det været et højst individuelt forløb for m ig. Jeg skabte ram merne for det kreative rum. Hvad j eg gjorde, hvilke roller j eg udfyldte, afdækkes her t il inspirat ion for andre der vil skabe kreative rum.. for sig selv eller andre.. og det giver et indblik i de roller organisat ionen må udfylde for at udvikle en kreativ kultur. 14

15 s s Z Û b,o [ `ZRjÀ] b0\,[,y Jeg spurgte deltagerne med deres erfaringer in m ente, hvordan de m ente de selv, deres kolleger og ledere kan have gavn af et kunstnersam arbejde frem over. Anbefalingerne går fra at følge processen der er sat i gang hos m edarbejderne til dørs - til udform ning af en innovativ politik i CPH. Ù.a.b,_0jem ^] a.b Med denne gennem gang bag os, hvad har vi så lært? Hvad er vejen frem? Og hvad er næste skridt på vejen m od en innovativ kultur i CPH? Î [ XŠ] b,b0a n0z X)] n0[k_0j ] Det kreative rum i hangar 268 var en m ock-up, en prototype på en kreativ og innovativ kultur. Jeg skabte nogle spilleregler som virker. Det krævede tid, tillid og troværdighed. Og m asser af opbakning fra m in side. Kreativ kompetence er ikke et værktøj man får stukket i hånden en gang for alle. Det handler om egenskaber der udvikles i et kreativt rum eller m iljø m ed en mot iverende leder. Det handler om holdninger og handlinger. Om et bestem t m ind set der kan t ændes eller slukkes alt efter hvordan m an m øder det. Undervej s i forløbet har vi talt m eget om hvad den enkelte bidrager m ed om m an slukker eller opm untrer idéer hos andre. De egenskaber og holdninger der udvikles i det kreative rum skal løbende vedligeholdes og understøttes af alle strukturer. Ü [ud[,bò`ty2[ Mit m ål m ed projektet har haft strat egisk sigte. Projektet her er først e spadest ik til en innovativ kultur i CPH. Jeg opfordrer derfor til at udnytte de uudnyttede kreative ressourcer hos m edarbejderne og øge innovationskom petencen hos ledelsen. Ý&b `ty2z ^XdYdm,_X)m.Yia8fRoÏ \,\R[ ^ CPH har m asser af kreative m edarbejdere m en har endnu ikke udviklet en infrast ruktur der kan støt te idéudvikling og innovation. ÞÑß ^X [Ò^ _0Yt] crxd Jeg foreslår derfor at næst e skridt er en st yrkelse af ledernes innovationsledelse - og dereft er at flere m edarbej dere deltager i kreat ive workshops for at blive kreative og innovationsparate. 15

16 s 2m evalueringsm etoden ] XÑn0[,Yc,[Rb0^o,]ejej [ c,[ Jeg kom m er som humanistisk uddannet kunstner ind i en virksom hed der som udgangspunkt har naturvidenskabelige, tekniske ansatt e. Der kan være tale om et m øde m ellem to forskellige videnskabsidealer, to forskningstraditioner. Den ene søger at forhold i verden, den anden at forhold i verden. Mit faglige udgangspunkt er subj ekt orienteret. Jeg opfat ter virkeligheden som en social konst ruktion, at vi alle skaber vores version af virkeligheden og at vi handler i forhold til disse virkelighedsversioner ikke i forhold til en endelig sandhed om t ingene.. Selvm odsigende udsagn eksisterer fordi virkeligheden og arbejdslivet er selvm odsigende, kom plekst og int eressefyldt. Jeg har den opfatt else, at den enkelte m edarbejder handler og tænker ud fra hans/ hendes position i organisat ionen, vedkom m endes interesser og erfaringer og den konkrete situation. il sam m en skaber det virkeligheden for m edarbejderne. Derfor har j eg valgt at synliggøre m angfoldigheden i delt agernes udbytte og potentialet i en sådan intervention snarere }EDFC6 end at sam m enfatte og generalisere udbyttet. Det ville skj ule at denne m etode er særlig fordi den tager udgangspunkt i den enkelte og skræddersyr forløbet herefter. Denne m etodes styrke er netop den åbne tilgang, de skræddersyede individuelle forløb og den erfaringsbaserede læring. De Det gav derfor m ening at foretage kvalitative interviews før, under og efter deltagelsen i de kreative workshops for at forsøge at y {)?} DFz hvilken D#?D#z { betydning m edarbej derne t illægger delt agelsen og projektet i det hele taget. En forskningsm etode derim od ville have skabt en statistisk beskrivelse af deltagerne og deres udbytte. [ X arcr[n0z,j \ HL }~ Jeg har valgt at foretage en deltagerevaluering. Projektet har været en fælles af ukendt land, hvorfor deltagernes oplevelser og erfaringer er værdifulde at få afdækket og dokum enteret. Jeg har tilstræbt et så nuanceret billede som m uligt for at afdække potentialet i det te samarbej de og uddrage så mange erfaringer som m uligt, som både de delt agende m edarbej dere, ledere og jeg kan lære af. Evalueringen kan betragtes som à a8y2^_[,jeje] \R[áY2[ ` j [,_Xd] a,b0^ Y m ~}z }~ E} af det ukendt e land. s Som nævnt int erviewede j eg m edarbejderne før, under og efter forløbet. For at øge refleksionen og fastholde erfaringerne udleverede jeg ved starten af hver workshop et engangskamera til hver deltager, så de kunne tage billeder af processen. De fik selv den fremkaldte film og fik til opgave at udvælge et billede, der blev lagt ud på int ranettet sam m en med en kom m ent ar, der kunne give deres øvrige kolleger et indblik i det kreative arbejde. à a8ydj.o [ X½o,j [nòn,] c,[ a0` ]ej [X Jeg videofilm ede derudover alle workshops. Det var endnu en m åde at dokum ent ere processen og erfaringen på. Som bevis på deres kreative evner, fik deltagerne før som m erferien dvd er m ed de sam lede videooptagelser af de første 3 kreative workshops. W8f 8Y\,[ \*m,] c,[ il det afsluttende int erview udarbej dede jeg en spørgeguide der er vedlagt som bilag. Som det ses søgte j eg at belyse m edarbej dernes evaluering af deres konkret e udbytte, deres vurdering af de kreative workshops form og indhold, af ledelsens opbakning, af m in funktion og af virksom hedens udbytt e generelt. 16

17 s ÙPY2[ Z X)] n,] X [ XÑn ^ ]eb,b0a n0z X)] a.b Nogle opfatt er kreativitet som det at få idéer og innovation som evnen t il at drive dem ud over ram pen til gavn for flere.. Jeg har som udgangspunkt ycired E&} M6E ikke skelnet m ellem de to begreber. For m ig handler kreat ivitet om kreativ.. dvs både en videns- og en handlingsdel. At have kreativ kom petence betyder at være innovat ionsparat. Kreat ivit et kan i den forstand ses som en vej t il innovation, som et innovationsværktøj. ÙPY2[ Z X)] nk_a f [ X [Rb g[ idligt i forløbet havde jeg en diskussion m ed en af deltagerne som ønskede at have tid til at følge sin idé til dørs før jeg gik ind og spændte ben. Det var vigtigt at pointere at kreativ kom petence best år af andre ting end at følge idéer til dørs.. Sindet skal st em mes til at tænke og handle kreativt, fleksibelt og nyt. Jeg opridsede derfor hvad kreat iv kom petence C&~wd handler om : Ud af komfortzonen, bryde vaner, aktivere høj re hjernehalvdel, selvtillid, stole på egne evner, eksperim ent ere, manøvrere i kaos, handle på idéer, m od til at kaste sig ud i noget nyt, stole på egne øjne, udvide horisont, arbej dsglæde, indsigt i egne evner, m anøvrere uden sikkerhedsline, få idéer, udvikle idéer, få adgang til ubrugte ressourcer, nytænkning og im provisation. Lad os nu undersøge, hvad m edarbejderne oplever de har fået ud af at delt age i CPH: AI R. God indsigt! Charlotte Grum 17

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste?

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste? AM 2007 Involverende lean - Hvordan gør de Ud med spild og ventetid og ind med fokus på kunden/borgeren og mere effektive arbejdsgange kort sagt mere og bedre for de samme penge... Alle vil gerne, men

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

! " # " "! $ %! " "&'() * +,! ) " " -.-- $

!  #  ! $ %!  &'() * +,! )   -.-- $ Resultatkontrakt Vedrørende Interaktiv prioritering og planlæ gning af el-forbrug. 01.09.2011 01.06.2010-30.12.2011 Journalnum m er: 1-33-76-23-25-10 Kontraktens parter Region M idtjylland(r M ) Regional

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Kreative alliancer. Kreative alliancer

Kreative alliancer. Kreative alliancer Alliance ML Bosch & Fjord OG Ordrup SkolE Bosch & Fjord er et samarbejde mellem billedkunstnerne Rosan Bosch & Rune Fjord Jensen. Bosch og Fjord har specialiseret sig i at udvikle koncepter og formgive

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen.

Bliv en stærk leder. for børnenes skyld. Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. Bliv en stærk leder for børnenes skyld Skræddersyede forløb for daginstitutionsledere, der skal sikre større kvalitet og trivsel i institutionen. 1 Bliv en stærk leder for børnenes skyld Det er i barnets

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder

SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder SEMINAR 2 ( Kolding-gruppen ) Fra behovslandskabet til innovationsmuligheder Samskabende godmorgen øvelse Siden sidst Seminar 1 Seminariet hvor mindset var i fokus Seminariet hvor samskabende proces var

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere