Kunstner i virksom heder 6. Proj ektets m ål 7. Som ringe i vandet 8. I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9. Kantineforstyrrelser 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstner i virksom heder 6. Proj ektets m ål 7. Som ringe i vandet 8. I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9. Kantineforstyrrelser 11"

Transkript

1

2 ,QWURGXNWLRQ 4 5HVXPp 5 3URMHNWEHVNULYHOVH Kunstner i virksom heder 6 Proj ektets m ål 7 Som ringe i vandet 8 I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9 Kantineforstyrrelser 11 De kreative workshops 12 Lederm øder 12 (YDOXHULQJVLQGKROG 14 2PHYDOXHULQJVPHWRGHQ Mit verdensbillede 16 Metodevalg 16 Forskellige reflektionsrum 16 Forløbet blev videofilm et 17 Spørgeguide 17 Kreativit et vs innovation 17 Kreativ kom pet ence 17 'HOWDJHUHYDOXHULQJ Personligt udbytte 18 Socialt udbytt e 21 Fagligt udbytt e 22 Organisatorisk udbyt te 24 Metoden 25 Ledelsens opbakning 28 Kunstnerens rolle og funktion 33 Anbefalinger 36.RQNOXVLRQ 39 'HWLQQRYDWLYHNOLPD 40 9HMHQIUHP" 41,QIUDVWUXNWXURSE\JJHV 42 1 VWHVNULGW" 43 Leder- og m edarbej derudvikling 2

3 %LODJ Deltagerlist e 44 Spørgeguide 45 I dékat aloger: - for et m ere kreativt, innovativt, udviklende arbej dsm ilj ø i EJI - og andre hindringer på vej en m od en innovativ kultur!" # - og andre vej e t il et kreativt arbejdsm iljø $ %& % " - om tænketanke, telefondam er og tillid ')(*(,+.-0/,1'2-*34'658739:+*;<'6(,' 1'2/,1'2-*39 - der effekt iviserer arbejdsgangen og forbedrer trivslen i EJI

4 ,ntroduktion CPH-AI R blev gennemført i Københavns Lufthavne i Det var et pilotproj ekt ledet af billedkunstner og cand. psych. Charlot te Grum. Overordnet var form ålet at undersøge, hvordan virksom heder kan bruge den kreative indgangsvinkel i kunsten i forbindelse m ed m edarbejder- og organisationsudvikling. Målet var at bidrage til udviklingen af en m ere kreativ og innovativ virksom hedskultur i CPH, dels ved at t ræne m edarbejdernes kreative kom petencer og dels ved at bidrage til, at der i organisationen skabes rum for kreat ivit et og innovat ion. Evalueringen her er et internt læringsværktøj der gives som feedback til de deltagende m edarbejdere og lederne i følgegruppen ved afsluttende evalueringsmøder i januar Jeg håber, at evalueringen kan virke som et spejl der sættes op, at den bliver endnu en m ulighed for refleksion og debat, for læring og indsigt hos de involverede. I et kunstner-virksom heds sam arbejde afgiver begge parter noget suverænit et. Dialogen og den fælles udforskning er derfor nødvendig. Kunsten og kunstneren er ikke et redskab m en en anden m åde at leve og arbej de på. Heri ligger styrken. Heraf opstår værdien. = CD 4

5 5esum é Evalueringen viser at proj ekt et har bidraget t il at sæt t e kr eat iv it et og innovat ion på landkort et og skabt forst yrrelser i kasse- og vanet ænkning at de delt agende m edarbej der e har udviklet kreat iv kom pet ence at det er kom binat ionen af en t illidsfuld relat ion, klare ram m er og kreat ive m et oder der har afst edkom m et udviklingen at der findes et væld af ubrugt e ressourcer og pot ent ialer som kan bidrage t il v ir ksom hedens vækst Den v iser også at ledelsens opbak ning er afgørende og nødvendig for at forankre de nye erfaringer og m åder at t ænke på og skabe reelle kult urelle forandringer Der anbefales på den baggrund at t ræne ledere og m ellem ledere i at lede innovat iv e m edarbej dere og blive akt ive m edspillere i udviklingen af en innovat iv kult ur 5

6 .unstner i virksom heder Kunstnere kan inddrages på flere forskellige niveauer i virksom heder: 1. Dekorat ion 2. Underholdning 3. eam building, kom m unikation, problem løsning U*V W X)Y2Z X [ \*] ^ _`a8y2zrb0c8yd]eb0\0^ fryarg[ ^ hif [,Y^a8b,je] \ka0\l_0m,j Xdm.Y2[,j0m c n.]e_0je]eb \ hij [ cr[,y2^_zroh ]eb.b a nrz X)] a8b CPH: AI R er placeret på nederste niveau. Proj ektet har fra starten været tænkt som m ere end blot en god oplevelse for m edarbejderne. Hensigten har været at undersøge kunstens potentiale som forandringsagent i forbindelse m ed m edarbejder- og organisationsudvikling. 6

7 3rojektets m ål Mål for ppq.r Mål for j [ c,[,j ^[,b Mål for den enkelte s At frisætt e og udnytt e de ansattes kreat ive potentiale, udvikling af kreativ og innovativ organisationskult ur. (direktion og m ellem ledere) At give plads til forandring, at lære at lede og udvikle kreative m edarbejdere. [ c,z,yto [&udc,[,y At udvikle kreativ kom pet ence, at kunne bruge sine kreative evner på arbejdet på en personlig, social og arbej dsm æssig t ilfredsstillende m åde, at kunne tænke og handle innovativt, kreat ivt og fleksibelt. 7

8 6om ringe i vandet For at bidrage til udviklingen af en m ere kreativ og innovativ kultur i CPH blev en m angfoldighed af aktiviteter sat i gang. Jeg fik base i hangar 268 ved Sydvagt en. Vi valgte bevidst at placere m ig indenfor hegnet for også derved at blive en del af m edarbejdernes bevidsthed og om givelser.? D#z FDFM)E} E} C~ƒI EA A ntent ionen var w6? DFz v C} E&} C~ˆ{)?}A z ~ Lw)~?}~ C6 wy L}z }~ Cyw E wz ~ w&d# } E C~ ~?}z w }~ y&?} C w&de intranettet)... (fra præsentation på m øder m leder følgegruppe side på int ranet m dialogboks udstilling i kantiner åbent værkst ed i hangar 268 kreative workshops uform elle sam t aler m ed CPH - m edarbej - dere * /.'69 oplæg for CPH s kunstforening hangar m iddag m ed koner og co art ikel i Zoom Mom ent um besøg for m edarbej - dere og ledere kreat ive rum i EJI og EJS 8

9 ,nt ranet t et v indue m od rest en af virksom heden På int ranet t et fik CPH: AI R en særskilt side hvor m edarbej dere fra hele CPH kunne følge proj ek t et s udvikling og selv bidrage t il udviklingen af det kreat ive luft rum bl.a. v ed at indsende fot os t aget m ed m obilk am era: x... Mobile billeder er billeder taget i farten taget i bevægelse gennem livet, gennem hverdagen med håndholdt mobilkamera. De syner måske ikke af så meget, men er det ikke netop øjeblikkene der skaber hele billedet? Send et billede ind og lad os skabe en collage af mobile billeder en collage der opstår efterhånden som dagene går og vi bevæger os gennem livet Et mobilt billede der skifter karakter undervejs Har du ikke selv kamera i din mobil kan du sikkert låne din kollegas. 9

10 r Medarbejderne kunne også gå i direkte dialog m ed kunstneren. Der var dog ikke m ange m edarbejdere der benyttede sig af denne virtuelle form for kontakt, til trods for at de fortalte at de jævnligt kiggede på siden. Derfor skrev jeg i st edet løbende indlæg der kunne vække til om t anke og handling. Eksem pler gengives herunder. n0a8y2crzrb<`ba8ytj 0^[k]eb,b a n0z Xd] a8b ^f a0x [Rb X)] Z,j [R I CPH:AIR har vi brugt efterårets workshops på at udvikle en række ideer og tiltag der kan gøre arbejdsgangen endnu mere effektiv og øge trivslen i hverdagen.. Det springende punkt er nu - hvordan disse initiativer bliver en del af hverdagen, en del af kulturen, en del af måden der arbejdes og tænkes på.. Michael Lindholm, redaktør i Huset Mandag Morgen, og medlem af Innovationsrådets strategigruppe.. skrev i Politiken d at danskerne er rigtig gode til at få ideer.. Det kalder han kreativitet. Men vi er knapt så gode til at omsætte ideerne til noget der har værdi for andre.. Det kalder han innovation. Problemet, skriver han, skyldes hverken uduelige ledere eller vrangvillige medarbejdere men en generel mangel på 'innovationskompetence', altså en praktisk forståelse af de forudsætninger og processer der skal til for ikke blot at være kreativ, men innovativ.. Kunne få ideerne ud over rampen..det kræver integrationsarbejde! Hvad skal der til for at udvikle forudsætningerne for at være innovativ her i virksomheden?? Hvad kræver det af ledere, af medarbejdere, af virksomhedskulturen? Vi vil ta hul på den diskussion i CPH:AIR men spiller bolden videre.. Indspark modtages gerne! # ª «Ÿ& 4 «6 * ž Kreative rum, alternativt indrettede mødelokaler, der stimulerer til andre tanker og initiativer end normalt, er højt på ønskesedlen, ikke blot i CPH og blandt medarbejderne, men også i andre virksomheder.. Udfordringen er at finde frem til de arbejdsprocesser man ønsker der skal foregå i rummet - og i organisationen generelt.. Hvilke funktioner skal rummene have? Hvad skal de kunne? Hvad er det for processer man ønsker at fremme?? Dem der har deltaget i CPH:AIR har prøvet at arbejde i kreative rum... Og har ideer til udformning af rum der både kan være ramme om fordybelse og eftertænksomhed og ramme om dynamisk ideudvikling, luftforandring og sceneskift.. De har erfaret at kreative rum stimulerer både tanke og krop og spænder ben for vanetænkning.. Men hvad med jer andre? Hvad ønsker I jer af et kreativt rum? Har I forslag? Har I erfaringer? Har I oplevet rum der virkede? 10

11 .antineforstyrrelser Udstillinger i de to lufthavnskantiner var endnu en m åde at forstyrre ligevægten i den nuværende kultur i CPH. Det foregik i de 2 første uger af septem ber. Delt agerne og j eg m ødtes flere gange forud for at brainstorme og planlægge m åden vi præsenterede projektet på. Her bringes den introdukt ion som hang i kant inerne: 0± F«²³ Š«dŸ&² ª Projekt CPH:AIR er et samarbejde mellem billedkunstner Charlotte Grum og EJD. Som led i projektet deltager 14 EJI medarbejdere i en række kreative workshops. Vi har valgt at give resten af CPH et indblik i de processer der foregår lige nu Diasshowet viser billeder fra kreative workshops som deltagerne har taget, citater fra interviews med deltagerne undervejs i projektet. Vi har lagt nogle pausebilleder ind Spørgsmålene på staffelierne og væggene, håber vi, kan inspirere til andre snakke henover maden. Vi håber I vil give jeres mening til kende med de tuscher vi har hængt op.. Bordene står anderledes, har I lagt mærke til det? En forskydning, en lille forstyrrelse i jeres vaner, en ændring i verdensbilledet - et udtryk for hele projektets ånd: at skabe sprækker og mellemrum, så nye tanker og handlinger opstår.. Per Andersen Lars Nielsen Marianne Knudsen Arne Bülow Christian Dreyer Kristina Fløche Juelsgaard Michael Justesen homas Sylvestersen Bjarne Kent Nielsen Ole Landsmann Mogens Berg Lisbet Mariegaard Jesper Siegmann Jørgen Christoffersen og Charlotte Grum har alle bidraget til at skabe denne forstyrrelse.. *µi 6 º¹»½¼½¾ À¾x &ÁÂ2Ã Ä ¾½Å¼kÆ ÀÅFÇ"¾6 Á ¾ Átƻà Á À &¾&Á Á ¾&Áµ) &Ä&¾6 ÈtÇ"¾ &Ä Å¼½¼½¾ Å6ÉKÂ2¾&Ľ ÁÊ) d 6¾x¼º¾ ÄxÅÂt¾6 Ê6Á»&¾6 Ä ¾xÄ&¾6Ë Á É&¾ À¾Ã2Æ ÀÅ#Ç"¾6 Á ¾ Á#Ì 11

12 'e kreative workshops Den daværende afdelingschef Benny Frost Jensen og j eg præsenterede proj ektet og t ilbuddet om deltagelse på et stabsm øde i EJI i februar ud af 17 m edarbejdere m eldte sig. Deltagerne var overvejende projektledere. 11 m ænd og 3 kvinder. De var m ellem 29 og 63 år.. Og havde været ansat fra 1 m dr. t il 32 år i CPH.. De blev delt op i 2 hold af 7 personer. Dels for at have en rim elig gruppestørrelse i forhold til at skabe kvalitative individuelle forløb og dels for at skabe fleksibilitet ved at give deltagerne m ulighed for at bytt e indbyrdes. Derved blev holdene vilkårligt sam m ensat fra gang til gang. Der blev afholdt 6 workshops af 2 dages varighed. 4 workshops foregik i hangar 268, de sidst e to i m ødelokaler i eknikergården. De 6 workshops var delt op i en træningsfase og en im plem enteringsfase. De første tre workshops havde til hensigt at udfolde og træne deltagernes kreative evner for dereft er at anvende dem til kreativ og innovativ problem løsning. På de sidste t re workshops undersøgte vi hindringerne for en m ere kreativ kultur, om form ede dem til konstruktive frem adrett ede ønsker til kulturen og udviklede så konkret e initiat iver der kunne gøre en forskel i hverdagen. Det blev tiltag til en m ere effektiv arbejdsgang og t il større trivsel. Hindringerne, ønskerne og initiativerne er vedlagt som bilag. 12

13 /ederm øder Hensigten m ed at sam mensætt e en følgegruppe bestående af 3 forskellige afdelingschefer sam t underdirektøren var at orientere om hvad der foregik i det kreative rum og koordinere projektets gang i forhold til aktuelle og strategiske forhold. Lederm øderne var en m ulighed for indblik i ledelse og håndt ering af kreative processer. Jævnlige lederm øder skulle også sikre at m edarbej dernes erfaringer og nyfundne ressourcer blev set og anvendt - af ledelsen. At ressourcerne og læringen blev inddraget i organisationen og tilført e værdi. Vi m ødtes 7 gange undervejs. Der var sjældent alle var t il st ede. Jeg valgt e derfor på de sidste m øder, at de deltagende ledere selv skulle arbejde kreativt for ikke bare at være orienteret om det kreative rum men også at opleve det selv. Målet var at skabe en fælles platform eller referenceram me, hvorudfra ledere og m edarbejdere sam m en kunne udvikle spillereglerne for en kreativ og innovativ kultur. I novem ber indkaldte jeg ledere og m edarbejdere til et dialogm øde m ed henblik på at drøft e, hvorledes den igangsatte udvikling kunne holdes ved lige og hvordan resten af organisationen kunne lære af de erfaringer om idéudvikling som deltagerne havde gjort sig i det kreative rum. Dette m øde udviklede sig dog til en dialog m ellem underdirektøren og m edarbejderne. Lederm øderne har bidraget t il følgende: Øget refleksion og diskussion Provokation af m ind sets Problem pej linger og problem spejlinger Afklaring om anvendt e begreber og værdier ƒ Kreativitet vs innovat ion Skal alle være kreat ive? Ansvar og ejerskab va innovation Kan m an tage forkert ej erskab? Er vi gode nok til at give ansvaret fra os? ør vi selv gå nye veje? Vil vi innovation? Kortlægning af hindringer og fremt idsveje i kulturen, se bilag 13

14 Í s s (valueringsindhold Her følger en kort beskrivelse af indholdet i de følgende afsnit. [n0z,j m0[,yd]eb \,^ [ X2aRcR[Rb Her redegør jeg for m it valg af evalueringsm etode, m it faglige ståsted og hvordan proj ektet er blevet dokum enteret undervejs. Jeg beskriver også, hvordan jeg forstår nøglebegreberne kreativitet og innovation og skitserer bestanddelene i kreat iv kom petence. Î [,j X Z \,[,Ytb0[ ^ m0c8oï X2X [ Jeg har valgt at dele udbyttet op i kategorier for overskuelighedens skyld, ikke for at isolere virkningerne til blot at gælde privatsfæren eller det sociale felt. Som en deltager udtrykte det {z w } H4 E&~ƒNE&~ } D½EA w6ye<yc} E&} C~ƒ> H}ƒNE~ wyeki:z ~&J NA z 6E&~ ClEDÑ?} LED Ð IÒE}}Ew)yEÔÓÕC~wd Ö LED > EA E m ennesket.. Som det vil frem gå påvirker det kreative arbejde Kategorierne er hhv. personligt, socialt, fagligt og organisatorisk udbytte. Med organisatorisk udbytte beskriver jeg den organisatoriske gevinst ved den gode historie, at selve init iativet, dét at projekt CPH: AI R blev søsat, er blevet værdsat og godt om talt. Først skitseres udbyttet i stikord, derefter vises citater fra de afsluttende interviews m ed m edarbejderne. Læseren kan vælge blot at skim m e overskrifterne eller gå i dybden for at forstå baggrunden for udbyttet og få kendskab til virkningen af de kreative workshops. il sidst knytter j eg en kom m entar til. [ X arcr[ [nrz,jem [,Yd]eb \ Hvad er den kunstneriske m etode? Den kunstneriske tilgang? Det er m åske nem m ere at sige hvad den ikke er: Den er ikke planlagt. Den er ikke standardiseret. Den er ikke uafhængig tid og sted. Den handler om at manøvrere i nuet, at handle på de givne om stændigheder, at skabe og følge flow. Jeg lavede nogle spilleregler som satte ram m erne om det kreative rum og skabte m ulighed for nytænkning. De lød bla.: Spørg ikke hvorfor, m en hvordan.., tilstræb at arbejde i tavshed (for at aktivere den ikke verbale høj re hjernehalvdel), respektér hinandens arbejdsplads og proces. Under efteråret s brainstorm s introducerede j eg røde og grønne kort. De røde blev givet ved idédræbende og krit iske kom m entarer, de grønne ved motiverende og konstruktive kom m entarer. Og en m eget væsent lig forudsætning: hangaren var m obilfri zone. Jeg coachede individuelt og udfordrede deltagerne løbende ved at lave kreative benspænd, som trænede deres m anøvredygtighed og satte krav til deres kreativitet. Deltagerne vidste ikke hvad de gik ind t il. Jeg havde en ram me og et m ål m en vej en dertil blev til m ens vi gik den. Nogle kalder det at arbej de m ålbevidst frem for m ålrettet.. Ø [ c,[,y2a.f,o ZR_ b.]eb \ Flere af deltagerne har savnet ledernes opbakning om kring deltagelsen i proj ekt et. Det er nok den vigtigst e erfaring der er gj ort. I afsnittet findes m ange lærerige bet ragtninger om, hvordan m edarbejderne hhv. mot iveres eller dem otiveres, hvordan idéer og init iativer håndteres. ÙPm,b ^X)b0[,Y2[Rb0^ Ya8jej [ÚaR\<` m,b._xd] a.b Udbyt tet er ikke et resultat af en bestem t metode løsrevet den hånd der førte pennen. Som det har været individuelle forløb for deltagerne, har det været et højst individuelt forløb for m ig. Jeg skabte ram merne for det kreative rum. Hvad j eg gjorde, hvilke roller j eg udfyldte, afdækkes her t il inspirat ion for andre der vil skabe kreative rum.. for sig selv eller andre.. og det giver et indblik i de roller organisat ionen må udfylde for at udvikle en kreativ kultur. 14

15 s s Z Û b,o [ `ZRjÀ] b0\,[,y Jeg spurgte deltagerne med deres erfaringer in m ente, hvordan de m ente de selv, deres kolleger og ledere kan have gavn af et kunstnersam arbejde frem over. Anbefalingerne går fra at følge processen der er sat i gang hos m edarbejderne til dørs - til udform ning af en innovativ politik i CPH. Ù.a.b,_0jem ^] a.b Med denne gennem gang bag os, hvad har vi så lært? Hvad er vejen frem? Og hvad er næste skridt på vejen m od en innovativ kultur i CPH? Î [ XŠ] b,b0a n0z X)] n0[k_0j ] Det kreative rum i hangar 268 var en m ock-up, en prototype på en kreativ og innovativ kultur. Jeg skabte nogle spilleregler som virker. Det krævede tid, tillid og troværdighed. Og m asser af opbakning fra m in side. Kreativ kompetence er ikke et værktøj man får stukket i hånden en gang for alle. Det handler om egenskaber der udvikles i et kreativt rum eller m iljø m ed en mot iverende leder. Det handler om holdninger og handlinger. Om et bestem t m ind set der kan t ændes eller slukkes alt efter hvordan m an m øder det. Undervej s i forløbet har vi talt m eget om hvad den enkelte bidrager m ed om m an slukker eller opm untrer idéer hos andre. De egenskaber og holdninger der udvikles i det kreative rum skal løbende vedligeholdes og understøttes af alle strukturer. Ü [ud[,bò`ty2[ Mit m ål m ed projektet har haft strat egisk sigte. Projektet her er først e spadest ik til en innovativ kultur i CPH. Jeg opfordrer derfor til at udnytte de uudnyttede kreative ressourcer hos m edarbejderne og øge innovationskom petencen hos ledelsen. Ý&b `ty2z ^XdYdm,_X)m.Yia8fRoÏ \,\R[ ^ CPH har m asser af kreative m edarbejdere m en har endnu ikke udviklet en infrast ruktur der kan støt te idéudvikling og innovation. ÞÑß ^X [Ò^ _0Yt] crxd Jeg foreslår derfor at næst e skridt er en st yrkelse af ledernes innovationsledelse - og dereft er at flere m edarbej dere deltager i kreat ive workshops for at blive kreative og innovationsparate. 15

16 s 2m evalueringsm etoden ] XÑn0[,Yc,[Rb0^o,]ejej [ c,[ Jeg kom m er som humanistisk uddannet kunstner ind i en virksom hed der som udgangspunkt har naturvidenskabelige, tekniske ansatt e. Der kan være tale om et m øde m ellem to forskellige videnskabsidealer, to forskningstraditioner. Den ene søger at forhold i verden, den anden at forhold i verden. Mit faglige udgangspunkt er subj ekt orienteret. Jeg opfat ter virkeligheden som en social konst ruktion, at vi alle skaber vores version af virkeligheden og at vi handler i forhold til disse virkelighedsversioner ikke i forhold til en endelig sandhed om t ingene.. Selvm odsigende udsagn eksisterer fordi virkeligheden og arbejdslivet er selvm odsigende, kom plekst og int eressefyldt. Jeg har den opfatt else, at den enkelte m edarbejder handler og tænker ud fra hans/ hendes position i organisat ionen, vedkom m endes interesser og erfaringer og den konkrete situation. il sam m en skaber det virkeligheden for m edarbejderne. Derfor har j eg valgt at synliggøre m angfoldigheden i delt agernes udbytte og potentialet i en sådan intervention snarere }EDFC6 end at sam m enfatte og generalisere udbyttet. Det ville skj ule at denne m etode er særlig fordi den tager udgangspunkt i den enkelte og skræddersyr forløbet herefter. Denne m etodes styrke er netop den åbne tilgang, de skræddersyede individuelle forløb og den erfaringsbaserede læring. De Det gav derfor m ening at foretage kvalitative interviews før, under og efter deltagelsen i de kreative workshops for at forsøge at y {)?} DFz hvilken D#?D#z { betydning m edarbej derne t illægger delt agelsen og projektet i det hele taget. En forskningsm etode derim od ville have skabt en statistisk beskrivelse af deltagerne og deres udbytte. [ X arcr[n0z,j \ HL }~ Jeg har valgt at foretage en deltagerevaluering. Projektet har været en fælles af ukendt land, hvorfor deltagernes oplevelser og erfaringer er værdifulde at få afdækket og dokum enteret. Jeg har tilstræbt et så nuanceret billede som m uligt for at afdække potentialet i det te samarbej de og uddrage så mange erfaringer som m uligt, som både de delt agende m edarbej dere, ledere og jeg kan lære af. Evalueringen kan betragtes som à a8y2^_[,jeje] \R[áY2[ ` j [,_Xd] a,b0^ Y m ~}z }~ E} af det ukendt e land. s Som nævnt int erviewede j eg m edarbejderne før, under og efter forløbet. For at øge refleksionen og fastholde erfaringerne udleverede jeg ved starten af hver workshop et engangskamera til hver deltager, så de kunne tage billeder af processen. De fik selv den fremkaldte film og fik til opgave at udvælge et billede, der blev lagt ud på int ranettet sam m en med en kom m ent ar, der kunne give deres øvrige kolleger et indblik i det kreative arbejde. à a8ydj.o [ X½o,j [nòn,] c,[ a0` ]ej [X Jeg videofilm ede derudover alle workshops. Det var endnu en m åde at dokum ent ere processen og erfaringen på. Som bevis på deres kreative evner, fik deltagerne før som m erferien dvd er m ed de sam lede videooptagelser af de første 3 kreative workshops. W8f 8Y\,[ \*m,] c,[ il det afsluttende int erview udarbej dede jeg en spørgeguide der er vedlagt som bilag. Som det ses søgte j eg at belyse m edarbej dernes evaluering af deres konkret e udbytte, deres vurdering af de kreative workshops form og indhold, af ledelsens opbakning, af m in funktion og af virksom hedens udbytt e generelt. 16

17 s ÙPY2[ Z X)] n,] X [ XÑn ^ ]eb,b0a n0z X)] a.b Nogle opfatt er kreativitet som det at få idéer og innovation som evnen t il at drive dem ud over ram pen til gavn for flere.. Jeg har som udgangspunkt ycired E&} M6E ikke skelnet m ellem de to begreber. For m ig handler kreat ivitet om kreativ.. dvs både en videns- og en handlingsdel. At have kreativ kom petence betyder at være innovat ionsparat. Kreat ivit et kan i den forstand ses som en vej t il innovation, som et innovationsværktøj. ÙPY2[ Z X)] nk_a f [ X [Rb g[ idligt i forløbet havde jeg en diskussion m ed en af deltagerne som ønskede at have tid til at følge sin idé til dørs før jeg gik ind og spændte ben. Det var vigtigt at pointere at kreativ kom petence best år af andre ting end at følge idéer til dørs.. Sindet skal st em mes til at tænke og handle kreativt, fleksibelt og nyt. Jeg opridsede derfor hvad kreat iv kom petence C&~wd handler om : Ud af komfortzonen, bryde vaner, aktivere høj re hjernehalvdel, selvtillid, stole på egne evner, eksperim ent ere, manøvrere i kaos, handle på idéer, m od til at kaste sig ud i noget nyt, stole på egne øjne, udvide horisont, arbej dsglæde, indsigt i egne evner, m anøvrere uden sikkerhedsline, få idéer, udvikle idéer, få adgang til ubrugte ressourcer, nytænkning og im provisation. Lad os nu undersøge, hvad m edarbejderne oplever de har fået ud af at delt age i CPH: AI R. God indsigt! Charlotte Grum 17

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere