Projektbeskrivelse Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - Med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - Med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - Med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Pharmakon

2 2

3 Projektbeskrivelse Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere Phar makon 2011 Pharmakon, April 2011 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

4 Indholdsfortegnelse Resumé af projektbeskrivelsen... 5 Introduktion... 6 Problembeskrivelse... 6 Hvad ved vi om løsninger?... 7 Formål, delmål og problemstillinger... 7 Beskrivelse af målgruppen... 8 Opsummering af kendetegn for målgruppen () :... 8 Målgruppe i udviklingsprojektet... 8 Målgruppe i implementerings- og forankringsprojektet... 8 Rekruttering og fastholdelse... 9 Rekruttering... 9 Fastholdelse... 9 Arenaer... 9 Metode... 9 Rådgivningsydelsen... 9 Samarbejdsmodel Evaluering Udviklingsprojekt: Implementerings- og forankringsprojektet Formidling og produkter Udviklingsprojekt: Projektets forankring Projektets organisering Projektgruppe Følgegruppe Tids- og aktivitetsplan - Udviklingsprojekt: Tids- og aktivitetsplan Implementerings- og forankringsprojekt: Projektbeskrivelse Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere Pharmakon

5 Resumé af projektbeskrivelsen Ansøgningen vedrører projektet Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere a med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne. I projektet gennemføres en farmaceutbaseret rådgivningsydelse med fokus på compliance & concordance til nydanskere med sårbar tilknytning til arbejdsmarkedet. Det forventes, at rådgivningsydelsen styrker sikker og effektiv implementering af lægemiddelbehandlinger samt helbredsstatus og arbejdsevne. Projektet gennemføres i samarbejde med Jobcenter Esbjerg, med base i 3i1 Sundhuset, der er et bydelsprojekt med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Der er forventning om, at der i Esbjerg Kommune ikke findes et tilstrækkeligt antal nydanskere til at sikre projektets volumen, og der er derfor i budgettet afsat midler til at gennemføre halvdelen af rådgivningsydelserne i en anden kommune. Der er i den forbindelse etableret kontakt til landets tre største kommuner mhp. udvælgelse af endnu en samarbejdskommune. Projektet består af et udviklingsprojekt og et implementerings- og forankringsprojekt. Budgettet er todelt, og støtte kan således bevilges til udviklingsprojektet alene, eller til udviklingsprojektet samt implementerings- og forankringsprojektet. a Betegnelsen nydanskere anvendes i betydningen etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande eller førstegenerationsindvandrere. Betegnelsen nydanskere er valgt, da det er den betegnelse Jobcenter Esbjerg anvender for målgruppen. 5

6 Introduktion Problembeskrivelse I Jobcenter Esbjerg oplever medarbejderne, at især deres nydanske klienter spørger dem om hjælp angående deres medicin, fordi de har problemer med at overskue deres lægemidler og med at efterleve behandlingsanvisninger. Non-compliance anses som et stort og væsentligt problem i denne sammenhæng. Manglende implementering af lægemiddelbehandling kan gøre det vanskeligt at vurdere den reelle helbredssituation og den deraf følgende arbejdsevne. Dette kan, efter Jobcentres egne udtalelser, gøre, at nydanskerne hænger fast i systemet gennem længere tid. Der findes ingen litteratur, der beskriver omfang, årsager og sammenhæng mellem complianceproblemer og erhvervsevne blandt nydanskere; men problemet synes erkendt af de fagpersoner, der arbejder med nydanskere og erhvervsafklaring, vi har rådført os med b. Dog har to danske pilotprojekter blandt nydanske medicinbrugere afdækket stor hyppighed af lægemiddelrelaterede problemer c, som det var muligt at løse i et samarbejde mellem patient, apotek og læge (1). Jobcenter Esbjerg peger selv på, at de mangler et sted at henvise klienterne til, hvor de kan få støtte til implementering af deres lægemiddelbehandling med henblik på forbedring af helbredsstatus og erhvervsevne. Fra undersøgelser ved vi, at nydanskere og mennesker med nedsat erhvervsevne ofte har mange helbredsproblemer (2). Der er tale om personer, der har behov for flerdimensionelle interventioner, hvor lægemiddelbehandlingen ofte vil indgå som en vigtig del af behandlingen og løsningsmodellen (3). Lægemidler, som ikke tages, virker ikke. Compliance er således en af forudsætningerne for at opnå helbredsforbedringer, som kan være afgørende for en forbedring af arbejdsevne og på længere sigt opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er imidlertid ofte en udfordring at opnå sikker og effektiv implementering af lægemiddelbehandlinger. Non-compliance er således hyppig i alle sygdoms- og befolkningsgrupper, og forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer i polyfarmacibehandlinger er høj og stigende med øget kompleksitet i medicineringen (4). Forekomsten af non-compliance antages at være mindst lige så stor blandt nydanskere som i alle andre befolkningsgrupper. Det er for alle patientgrupper dokumenteret, at problemer med compliance involverer mange faktorer, eksempelvis faktorer relateret til patienten selv (både affektive, kognitive og adfærdsmæssige), sygdommen, behandlingen, socioøkonomiske forhold, sundhedssystemet og forholdet til de sundhedsprofessionelle (5). For nydanskere med nedsat erhvervsevne er disse problemer yderligere forstærket gennem sprogligt betingede kommunikationsbarrierer og ved, at både kulturbetingede og individuelle opfattelser af medicin kan afvige fra behandlerens opfattelser og være ukendte for behandlerne, ligesom manglende viden ofte udgør et stort problem. De kommunale jobcentre observerer mange problemer og får mange henvendelser om problemer med medicinbrug, som de sjældent kan intervenere relevant for. Der er således behov for en lægemiddelfagligt funderet indsats, som kan bidrage til sikker og effektiv medicinbrug for denne sårbare gruppe. b c Jobcenter Esbjerg, en specialkonsulent fra projektet PROAKRA, et integrations- og beskæftigelsesprojekt for nydanskere under Askovgården samt en socialrådgiver fra Københavns Kommune og en fagperson fra Århus Kommunes jobcenter. Lægemiddelrelaterede problemer (LRP) defineres som: En uønsket situation, som patienten oplever, og som skyldes eller mistænkes at skyldes lægemiddelterapi, og som indebærer eller muligvis indebærer problemer for det ønskede resultat af lægemiddelbehandlingen. LRP inddeles ofte i: ubehandlet indikation, problemer med effekt eller sikkerhed. 6

7 Hvad ved vi om løsninger? I forhold til compliance og concordance har flerdimensionelle løsningsmodeller samt medicingennemgang til identifikation og løsning af lægemiddelrelaterede problemer vist effekt (6). Der er god evidens for, at man ved at skræddersy målrettede apoteksbaserede interventioner kan skabe løsninger på complianceproblemer og opnå mere sikker og effektiv medicinbrug (7). Det er også i de førnævnte pilotprojekter vist, at disse modeller kan bidrage til løsninger af tilsvarende problemer for nydanskere. Der er imidlertid ikke i dag viden om, hvorvidt disse ydelser kan tilpasses nydanske klienter på jobcentre som et tilbud, der kan støtte dem i deres medicinbrug (compliance og egenindsats), sikre, at behandlingsmål nås, og på sigt sikre bedre helbredsresultat og arbejdsevne. Formål, delmål og problemstillinger At forbedre målgruppens helbredsstatus og arbejdsevne gennem en individuelt tilpasset rådgivningsydelse med fokus på sikker og effektiv implementering af lægemiddelbehandlinger. Projektet består af et udviklingsprojekt og et implementerings- og forankringsprojekt. I udviklingsprojektet udvikles og afprøves en rådgivningsydelse, og der oparbejdes erfaring og evalueres formativt for at undersøge, om rådgivningsydelsen kan implementeres i den pågældende målgruppe. I implementerings- og forankringsprojektet anvendes erfaringerne fra udviklingsprojektet til at afprøve rådgivningsydelsen i et forløb, der ligger så nær driftssituationen som muligt. Nedenfor skitseres delmålene for de to projekter: I. Delmål for udviklingsprojekt At udvikle rådgivningsydelsen Sikker og effektiv medicinbrug (8) til at omfatte nydanskere i lægemiddelbehandling, omfattende: en målrettet medicingennemgang rådgivning om medicinbrug, compliance, concordance (partnerskab i behandlingen) og egenomsorg opfølgning etablering af lægesamarbejde At udvikle og afprøve evalueringsredskaber og metoder til dataindsamling At gennemføre og evaluere rådgivningsydelsen med 40 nydanskere At afprøve og evaluere rådgivningsydelsen i en tværfaglig samarbejdsmodel med kommunal forankring i et jobcenter, mhp. at vurdere samarbejdsmodellens egnethed At undersøge, om der kan vises en forbedring af helbredsmål, arbejdsevne, lægemiddelanvendelse, vurderede effekter (deltagere og fagpersonale) og deltagertilfredshed At indsamle beskrivende cases og udarbejde læringspointer til eventuel forbedring af rådgivningsydelsen og samarbejdsmodellen. II. Delmål for implementerings- og forankringsprojektet At udarbejde anbefalinger og redskaber til implementering og forankring At gennemføre og evaluere et implementeringsprojekt over 1 år, for ca. 150 nydanskere At evaluere fastholdelsen af indsatsen fra udviklingsprojektet At udarbejde en business case, der skitserer mulighederne for praktisk, organisatorisk og økonomisk forankring af ydelsen. Evaluering af opfyldelse af delmålene sker dels ved halvårlige statusrapporteringer, dels ved måling af projektets resultatmål. Se afsnit 9 for beskrivelse af resultatmål og afsnit 13 for beskrivelse af tidsplan. 7

8 Beskrivelse af målgruppen Målgruppen for rådgivningsydelsen er som tidligere nævnt nydanskere med ikke-vestlig baggrund, der er tilknyttet et jobcenter, og som er i lægemiddelbehandling for mindst én langvarig sygdom. Andelen af nydanskere, der er ledige, eller som grundet helbredsmæssige forhold har en skrøbelig tilknytning til arbejdsmarkedet, er forholdsmæssigt høj i Esbjerg Kommune sammenlignet med gennemsnittet for hele landet d,(9). Det samme gør sig gældende for landets tre største kommuner Odense, Århus og København. Opsummering af kendetegn for målgruppen (10) : Heterogen gruppe i forhold til etnisk oprindelse, migrationshistorie mv. Skrøbelig tilknytning til arbejdsmarkedet Helbredsproblemer, der ofte indebærer betydeligt lægemiddelforbrug Problemer med lægemiddelanvendelse Mangelfuld implementering af lægemiddelbehandlinger resulterer i mangelfuld løsning af helbredsproblemer Problemer med concordance og navigation i sundhedsvæsenet (11) Kulturelt og personligt betingede lægemiddelopfattelser, der afviger fra etniske danskeres, og som ikke nødvendigvis er erkendt af behandlerne (12). På trods af målgruppens heterogenitet peger undersøgelser på, at målgruppen, statistisk set, er udfordret med hensyn til social sårbarhed fx sociale, økonomiske, boligmæssige, kulturelle og sundhedsmæssige forhold. Disse forhold ses som en udfordring, men ikke en barriere i forhold til interventionen. Målgruppe i udviklingsprojektet I udviklingsprojektet er deltagerne nydanskere samt ledige, der indgår i Beskæftigelsesministeriets matchgruppe 2, hvilket vil sige, at de er erklæret klare til at modtage en indsats, der kan gøre dem jobparate. Der indgår 80 nydanskere, hvoraf 40 udtrækkes tilfældigt til at modtage rådgivningsydelsen og de resterende 40 fungerer som kontrolgruppe til kontrol af udviklingen i lægemiddelindikatorer e. Målgruppe i implementerings- og forankringsprojektet I Implementerings- og forankringsprojektet kan ydelsen bredes ud til at omfatte nydanskere, der har en skrøbelig tilknytning til arbejdsmarkedet, men som ikke nødvendigvis er ledige. Nydanskerne kan fx have følgende tilknytning til arbejdsmarkedet: 1) Ledige, fortrinsvis i Beskæftigelsesministeriets matchgruppe 2 2) Langtidssygemeldte 3) I arbejde; men tilknytningen til arbejdsmarkedet er truet grundet helbredsforhold. I implementerings- og forankringsprojektet gennemføres rådgivningsydelsen med ca. 150 nydanskere, der er tilknyttet et jobcenter. De 40, der fungerede som kontrolgruppe i udviklingsprojektet kan være modtagere af rådgivningsydelsen i implementerings- og forankringsprojektet. d Per 1. august var der 266 indsatsklare nydanskere (dvs. i matchgruppe 2) tilknyttet Jobcenter Esbjerg. Jobcenter Esbjerg antager, at 2/3 af dem er i lægemiddelbehandling for mindst én langvarig sygdom. e Lægemiddelindikatorer kan bruges til vurdering af kvaliteten af lægemiddelbehandlinger samt til vurdering af, hvorvidt der er blevet implementeret mere rationelle behandlinger i projektperioden. Der tages udgangspunkt i den svenske socialstyrelses lægemiddelindikatorer, norske lægemiddelindikatorer for almen praksis, samt indikatorer udviklet i Danmark til medicingennemgang for ældre. 8

9 Rekruttering og fastholdelse Rekruttering Rekrutteringen foregår ved henvisning fra jobcenter og er eventuelt suppleret med henvisninger fra sundhedscenter og/eller praktiserende læger. Deltageren skal samtykke til deltagelse i projektet, og dennes praktiserende læge skal orienteres om, at vedkommendes patient deltager. Rekrutteringsmodellen udvikles og afprøves i udviklingsprojektet, hvorefter den eventuelt tilpasses til implementerings- og forankringsprojektet. Der indhentes informeret samtykke fra deltagerne til indsamling af data (herunder helbreds- og lægemiddeldata). Fastholdelse Interventionsperioden er seks måneder. Dette styrker implementeringen og fastholdelsen af rådgivningen. En lignende afprøvning af medicingennemgang for nydanskere (13) viste et meget lille frafald, hvorfor tilslutning til og fastholdelse i interventionsforløbet forventes at være på et tilsvarende niveau i dette projekt. En evaluering af udviklingsprojekter om lighed i sundhed peger desuden på, at forankring af interventioner i jobcenteret forpligter og har en højere grad af fastholdelse end interventioner, der var forankret andetsteds (14). Et forløb, der knytter sig til et jobafklaringsforløb, forpligter erfaringsmæssigt til deltagelse og gennemførelse. Igennem implementeringsprojektet udforskes tillige rådgivningsydelsens potentiale til at kunne fastholdes og forankres organisatorisk. Arenaer De ledige nydanskere vil blive henvist fra Esbjerg Jobcenter til de lokale apoteker. I implementeringsprojektet kan det være en mulighed, at nydanskerne tillige kan henvises fra deres praktiserende læge eller Sundhuset til at modtage rådgivningsydelsen. Esbjerg Jerne Apotek er leverandør af ydelserne, og rådgivningen vil blive foretaget af en apoteksfarmaceut assisteret af en tolk, der taler nydanskerens modersmål. Selve rådgivningen vil foregå i det lokale Sundhus (15) for at styrke samarbejdet dertil og mhp. eventuel henvisning til Sundhusets aktiviteter, såfremt der er behov for forebyggende eller sundhedsfremmende tiltag, der ligger uden for rådgivningsydelsen. I den anden kommune, der bliver udpeget som samarbejdspartner til gennemførelse af rådgivningsydelsen, vil organisering og samarbejde blive baseret på modellen for Esbjerg Kommune med mulighed for tilpasning til den lokale kontekst. Metode Rådgivningsydelsen På basis af de erfaringer og den dokumentation, der er indsamlet i forbindelse med de tidligere nævnte projekter (16), vil der blive udviklet og afprøvet en rådgivningsydelse til sikker og effektiv implementering af lægemiddelbehandlinger målrettet nydanskere med sårbar tilknytning til arbejdsmarkedet. Ydelsen vil bestå af en medicingennemgang baseret på nydanskerens personlige elektroniske medicinprofil f samt vedkommendes medbragte medicin (da der ofte findes uoverensstemmelser mellem disse). Ydelsen vil bestå af 3-4 rådgivningssamtaler, inkl. opfølgning på eventuelle indgåede aftaler. Der anvendes tolk efter behov. 1. Indledende samtale I mødet med nydanskeren vil der blive fokuseret på vedkommendes egen historie i forbindelse med afdækning af problemstillinger vedrørende opfattelser af medicin og behandling, compliance, f Den Personlige Elektroniske Medicinprofil er en oversigt, som findes på internettet, over den medicin, som en borger køber på apoteket. Den omfatter oplysninger om bl.a., hvilken medicin der er købt hvornår. Listen går 2 år tilbage. 9

10 lægemiddeladfærd og egenomsorg. Deltageren besvarer indledningsvis et spørgeskema til afdækning af lægemiddelrelaterede problemer og compliance. Formålet med samtalen er at få et overblik over nydanskerens ordinerede medicin og den medicin, der faktisk tages, samt at afdække problemer vedrørende lægemiddelanvendelsen. Nydanskeren medbringer sin medicin til rådgivningssamtalen. Der foretages eventuelt kliniske målinger, der er relevante for lægemiddelbehandlingen (fx blodtryk, blodsukker o.l.). 2. Medicingennemgang Gennemgang af nydanskerens medicin på baggrund af Den Personlige Elektroniske Medicinprofil samt nydanskerens medbragte medicin. Rådgivning og motiverende samtale efter behov og eventuel implementering af huskestøtte. 3. Fastholdelsessamtale (ved behov) Nydanskeren støttes i eventuelle ændringer og rådgivning efter behov. Undervisning om medicin og behandling samt eventuel implementering (eller fastholdelse) af huskestøtte. 4. Opfølgningssamtale Støtte til ændringer samt rådgivning efter behov. Deltageren besvarer et afsluttende spørgeskema. De interventioner, der foretages af apoteksfarmaceuten, vil løbende blive registreret, og patientens praktiserende læge vil løbende være involveret og bidrage til problemløsning. Samarbejdsmodel Der sigtes på at etablere en samarbejdsmodel mellem de aktører, der forestår den praktiske afvikling omkring rådgivningsydelsen: medarbejdere på jobcenter, apoteksfarmaceuter, personale tilknyttet sundhedscenter samt praktiserende læger. Samarbejdsmodellen inddrager flere aktører med det formål at øge implementeringen af lægemiddelbehandlingen hos målgruppen, ligesom samarbejdsmodellen har som mål at øge kendskabet til hinandens kompetencer samt at udvikle hensigtsmæssige og ressourcelette kommunikationsveje. Samarbejdsmodellen tilrettelægges i samarbejde med aktørerne ved en workshop, ligesom farmaceuter og tolke modtager et kompetenceløft, der er relevant i forhold til at kunne varetage deres rolle i projektet. Samarbejdsmodellen forankres i en arbejdsgruppe i hver af de deltagende kommuner. Arbejdsgruppen er yderligere beskrevet under pkt. 12 Projektets organisering og bemanding. Evaluering Projektet er designet som en formativ og udviklingsorienteret evaluering. Dvs. at evalueringen foregår sideløbende med, at interventionen bliver udviklet, og at der er mulighed for løbende tilpasning til konteksten. Formålet med at bruge denne evalueringstype er, at udviklingsprojektet kan anvendes til størst mulig læring. Efterfølgende kan udviklingsprojektet anvendes som et forstudie til en kontrolleret effektundersøgelse. Udviklingsprojekt: I udviklingsprojektet vil der blive målt implementérbarhed, ligesom der vil blive vurderet effekter af rådgivningsydelsen. Implementérbarhed, måles ved: Interventionsregistreringer (løbende) Lægemiddelanvendelse (start/slut) Tidsforbrug (slut) Tilfredshed blandt deltagere og aktører (slut). 10

11 De vurderede effekter måles ved: Compliance g (start/slut) Lægemiddelrelaterede problemer (start/slut) Lægemiddelindikatorer for rationel behandling (start/slut) Psykosociale effekter, herunder ændring i arbejdsevne, viden, holdning, adfærd samt oplevede symptomer og funktionsevne (start/slut) Vurdering af eventuelle kliniske mål (målt på dagen eller oplyst fra nydansker/læge) (løbende). Dataindsamling kilder: Nydanskerne (spørgeskema evt. via tolk, Den Personlige Elektroniske Medicinprofil) Praktiserende læger (spørgeskema og afslutningsseminar) Jobcenter (spørgeskema og afslutningsseminar) Farmaceuter (interventionsregistreringer, spørgeskema samt afslutningsseminar) Tolke (spørgeskema samt afslutningsseminar). I udviklingsprojektet evalueres både implementerbarhed, vurder-ede effekter, psykosociale effekter samt lægemiddelindikatorer. Implementerings- og forankringsprojektet Her måles implementerbarhed, vurderet ændring i arbejdsevne samt fastholdelse af effekten på lægemiddelindikatorer fra udviklingsprojektet. Implementerbarhed måles ved: Interventionsregistreringer Lægemiddelanvendelse Tidsforbrug Tilfredshed blandt deltagere og aktører. De vurderede effekter måles ved: Ændring i arbejdsevne Genvurdering af lægemiddelindikatorer for deltagerne fra udviklingsprojektet mhp. at estimere fastholdelse af effekt. Kilder til dataindsamling er de samme som for udviklingsprojektet. Begge projekter anmeldes til Datatilsynet. Formidling og produkter Projektets resultater forventes formidlet løbende, så der allerede efter det første år kan fremlægges resultater. Udviklingsprojekt: Produkter, som leveres december 2011: Manual og redskaber til ydelsen Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere Uddannelsesprogram til apotekspersonale og tolke Beskrivelse af samarbejdsmodel. Produkter, som leveres august 2012: Afslutningsseminar for aktører Produkter, som leveres februar 2013 Evalueringsrapport for udviklingsprojektet g Compliance måles ved selvvurdering, vurdering af fagprofessionelle samt ved brug af købsdata fra Den Personlige Elektroniske Medicinprofil. 11

12 Færdigt udkast til artikel til relevant, dansk fagblad. Implementerings- og forankringsprojekt: Produkter, som leveres i august 2013: Afslutningsseminar for aktører Produkter, som leveres i december 2013 Evalueringsrapport for implementerings- og forankringsprojektet Analyse og afrapportering af fastholdelse af lægemiddelindikatorer fra udviklingsprojektet Færdigt udkast til artikel til relevant dansk fagblad Færdigt udkast til engelsksproget artikel til internationalt videnskabeligt tidsskrift Business case. Desuden anvendes resultater fra projektet løbende til undervisning af apotekspersonale samt til foredrag og posters på danske og internationale konferencer. Projektets forankring Projektet består af et udviklingsprojekt og et implementerings- og forankringsprojekt. Implementeringsprojektet forventes at vise, hvorledes samarbejdsmodel og rådgivningsydelse fungerer i praksis. Som en del af implementerings- og forankringsprojektets målsætning udvikles der en business case, der giver et bud på fremtidig praktisk, organisatorisk og økonomisk forankring af ydelsen. Projektets organisering Projektet gennemføres med basis på Apotekernes Uddannelsescenter, Pharmakon, i regi af Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse (FKL) ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Projektgruppe Der etableres en projektgruppe, som har ansvaret for projektets gennemførelse. I projektgruppen indgår: - Hanne Herborg, udviklingschef, cand.pharm., Pharmakon - Charlotte Rossing, Sektionsleder, Ph.d.(Pharm.), Pharmakon - Lotte Stig Nørgaard, lektor, Ph.d.(Pharm.), Københavns Universitet - Lene Lauridsen, Farmaceut, Sct. Hans & Vollsmose Apotek, Odense - Pia Hagde, Projektmedarbejder, Jobcenter Esbjerg - Trine Hopp, Medicinfaglig Konsulent, cand.pharm., Esbjerg Kommune - Praktiserende læge (endnu ikke udpeget). Følgegruppe Følgegruppens opgave er at følge projektets gennemførelse fagligt og organisatorisk, komme med ideer og forslag, der kan bidrage til et vellykket forløb for alle parter, samt bidrage til udvikling af projektets model for tværfagligt samarbejde. Følgegruppen nedsættes med repræsentanter fra: Danmarks Apotekerforening, deltagende apoteker og kommuner, Københavns og/eller Syddansk Universitet, eventuelle relevante repræsentanter for målgruppen samt Pharmakon. Arbejdsgruppe Der nedsættes en arbejdsgruppe i hver kommune bestående af repræsentanter for de praktikere, der er involveret i projektet. Formålet med arbejdsgruppen er erfaringsudveksling i et forum til diskussion af den praktiske fremdrift af projektet samt afklaring af eventuelt opståede problemer 12

13 af praktisk karakter. I arbejdsgruppen sidder repræsentanter fra: apotek, praktiserende læge og jobcenter. På alle niveauer kan der indgå forskere fra Pharmakon. Der tilknyttes eventuelt specialestuderende fra Københavns Universitet fra studiet i folkesundhedsvidenskab eller fra farmaceutstudiet. Projektet forventes igangsat: 1. april 2011 og afsluttet: 31. december

14 Tids- og aktivitetsplan - Udviklingsprojekt: Faser Planlægning, organisering og udvikling (Fase afsluttes 1.oktober 2011) Aktiviteter Udarbejdelse af forskningsprotokol på baggrund af ansøgningsskema Etablering af samarbejde med en yderligere kommune Informationsmaterialer & samtykker (på relevante sprog) Anmeldelser til relevante myndigheder Udvikling af manual Udvikling af redskaber til ydelsen Udvikling af kompetenceløft til farmaceuter og tolke Litteraturstudium Kompetenceløft og etablering af samarbejdsmodel (Fase afsluttes 1. november 2011) Kompetenceløft for farmaceuter, 2 farmaceuter fra hver kommune, varighed 3 dage Tolketræning (én tolk per kommune for hvert af de 5 største sprogområder) Workshop for relevante aktører: jobcenter, sundhedscenter, tolke, praktiserende læger, apoteksfarmaceuter Afprøvning af rådgivningsydelse (Fase afsluttes 1. juni 2012) Dataindsamling, evaluering (Fase afsluttes 15. august 2012) Identifikation, rekruttering af deltagere og randomisering Rådgivningsydelsen gennemføres med 40 nydanskere Løbende implementeringsstøtte Udvikling af evalueringsredskaber Udvikling af lægemiddelindikatorer Afslutningsseminar for aktører Dataindsamling Dataindtastning og kvalitetssikring af data Analyser Resultater og formidling af udviklingsprojekt (Fase afsluttes februar 2013) Arbejdsrapport Artikel til dansk fagpresse Øvrige formidlingsaktiviteter (undervisning, foredrag og posters) 14

15 Tids- og aktivitetsplan Implementerings- og forankringsprojekt: Faser Tilpasning (Fase afsluttes 1. september 2012) Aktiviteter Tilpasning af redskaber, samarbejdsmodel, rådgivningsydelse og evaluerings-redskaberpå baggrund af erfaringer fra udviklingsprojektet Implementering af ydelsen Fase afsluttes 1. juli 2013) Dataindsamling, evaluering og afrapportering (Fase afsluttes 31. december 2013) Identifikation & rekruttering af deltagere Rådgivningsydelsen gennemføres med ca. 150 nydanskere Løbende implementeringsstøtte Dataindsamling Dataindtastning og kvalitetssikring af data Analyser Evaluering af fastholdelse af effekter fra udviklingsprojekt Afslutningsseminar for aktører Evalueringsrapport Færdige udkast til dansk samt international, videnskabelig artikel 15

16 Referenceliste 17 1 Lauridsen L, Gudex C, Hansen M. Evaluering af medicingennemgang givet til ikke-etnisk danske patienter. CAST Syddansk Universitet Søndergaard B, Haugbølle LS, Sørensen EW, Traulsen JM, El-Souri M, Mygind A. Optimal lægemiddelanvendelse blandt ikke-etniske danskere (del 2). Gennemførelse af medicingennemgang. Slutrapport. Københavns Universitet, Det Farmaceutiske Fakultet Singhammer J et al. Etniske minoriteters sundhed. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Holmberg T, Ahlmark N, Curtis T. State of the art report Etniske minoriteters sundhed i Danmark. MIGHEALTHNET, Statens Institut for Folkesundhed Folmann NB, Jørgensen T. Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsvæsenet. Et registerstudie. Sundhedsstyrelsen Adherence to Long-Term Therapies. Evidence for action. World Health Organisation Compliance. Om afvigelser mellem lægers ordinationer og patienternes faktiske medicinering. Institut for Rationel Farmakoterapi Haynes RB, Ackloo E, Sahota N, McDonald HP, Xao X. Interventions for enhancing medication adherence (Review). The Cochrane Library:2; Adherence to Long-Term Therapies. Evidence for action. World Health Organisation Haynes RB, Ackloo E, Sahota N, McDonald HP, Xao X. Interventions for enhancing medication adherence (Review). The Cochrane Library:2; Dam P, Herborg H, Rossing C, Pultz K, Sørensen L. Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere - Evaluering af implementering og procesmål. Arbejdsrapport. Pharmakon Maibøll M, Dam P, Herborg H, Rossing C, Pultz K, Sørensen L. Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere - Evaluering af patienters, lægers og apotekspersonales tilfredshed og effektvurdering. Arbejdsrapport.Pharmakon Dam P, Herborg H, Rossing C, Sørensen L. Sikker og effektiv medicinbrug for brugere af blodtryksmedicin - Evaluering af implementering og procesmål. Arbejdsrapport. Pharmakon Maibøll M, Dam P, Herborg H, Rossing C, Sørensen L. Sikker og effektiv medicinbrug for brugere af blodtryksmedicin - Evaluering af patienters, lægers og apotekspersonales tilfredshed og effektvurdering. Arbejdsrapport.Pharmakon Herborg H, Haugbølle LS, Sørensen L, Rossing C, Dam P. Developing a generic, individualised adherence programme for chronic medication users. Pharmacy Practice 2008 Jul-Sep;6(3): Esbjerg Kommune, Beskæftigelsesplan 2010, Bilag 3 10 Singhammer J et al. Etniske minoriteters sundhed. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Holmberg T, Ahlmark N, Curtis T. State of the art report Etniske minoriteters sundhed i Danmark. MIGHEALTHNET, Statens Institut for Folkesundhed Folmann NB, Jørgensen T. Etniske minoriteter sygdom og brug af sundhedsvæsenet. Et registerstudie. Sundhedsstyrelsen Ahlmark N, Curtis T. State of the art report Etniske minoriteters sundhed i Danmark. MIGHEALTHNET, Statens Institut for Folkesundhed Lauridsen L, Gudex C, Hansen M. Evaluering af medicingennemgang givet til ikke-etnisk danske patienter. CAST Syddansk Universitet Lauridsen L, Gudex C, Hansen M. Evaluering af medicingennemgang givet til ikke-etnisk danske patienter. CAST Syddansk Universitet Tværgående evaluering af Lighed i Sundhed en erfaringsopsamling fra udviklingsprojekter i seks kommuner. Sundhedsstyrelsen Hansen RS. Sundhedsprofil for den østlige bydel af Esbjerg Sundhuset Sikker og effektiv medicinbrug, "Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning", Optimal lægemiddelanvendelse blandt ikke-etniske danskere samt "Evaluering af medicingennemgang givet til ikke-etniske danskere" 16

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: 2. Baggrund: Sikker og effektiv medicinbrug til nydanskere - Med henblik på forbedring

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Resumé September 2014 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Samlet arbejdsrapport September 2014 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere - med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne Rapport - udviklingsprojekt April 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

Opstart af ny behandling - hvordan sikres det, at medicinbrugeren kommer godt i gang?

Opstart af ny behandling - hvordan sikres det, at medicinbrugeren kommer godt i gang? Projektbeskrivelse Opstart af ny behandling - hvordan sikres det, at medicinbrugeren kommer godt i gang? Pharmakon Apotekernes Uddannelsescenter November 2012 Pharmakon 2012 1 Resumé af projektbeskrivelsen

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Færdigudvikling og evaluering af en regionalt forankret model Version 1.1-2011 Marts 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Færdigudvikling og evaluering af en regionalt

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Pharmakon a/s Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4826 5000 Fax +45

Læs mere

Bedre medicinanvendelse på plejehjem

Bedre medicinanvendelse på plejehjem Bedre medicinanvendelse på plejehjem - et implementeringsprojekt April 2012 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Bedre medicinanvendelse på plejehjem - et implementeringsprojekt April

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Et samarbejde mellem patienter, apoteker og læger i primærsundhedssektor Arbejdsrapport - version 1.1 1. apr 2009 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre

Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre Offentligt-privat samarbejdsprojekt mellem hjemmesygepleje og apotek sætter fokus på brug af elektroniske løsninger Af Pernille Dam, Sanne Hansen

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2diabetikere Evaluering af patienters, lægers og apotekspersonales tilfredshed og effektvurdering Arbejdsrapport 30. sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Evaluering af implementering og procesmål Arbejdsrapport 30 sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Sikker

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Resumé Udarbejdet af: Dorthe Tomsen, Birthe Søndergaard, Hanne Herborg, Bjørn

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning. - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Version 1.

Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning. - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Version 1. Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Version 1.1 August - 2010 Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling).

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling). Titel og reference 20.22 Kvalitetsudvikling af lægemiddelanvendelsen i et lokalområde. Et tværfagligt forsøgsprojekt i primærsektoren i Vejen Kommune. Møller L. Master of Public Health uddannelsen. Det

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Opstart af ny behandling

Opstart af ny behandling Opstart af ny behandling - hvordan sikres det, at medicinbrugeren kommer godt i gang? December 2013 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Opstart af ny behandling - hvordan sikres

Læs mere

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE Ledige på dagpenge skal hurtigere i arbejde via en intensiv indsats med hyppige jobrettede samtaler først i ledighedsperioden 29. november 2016

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Evidensrapport 9. Interventioner til forbedring af compliance og concordance i forbindelse med lægemiddelbehandlinger. Version 2.

Evidensrapport 9. Interventioner til forbedring af compliance og concordance i forbindelse med lægemiddelbehandlinger. Version 2. Evidensrapport 9 Interventioner til forbedring af compliance og concordance i forbindelse med lægemiddelbehandlinger Version 2.1-2008 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Bedre Brug af Medicin på Plejehjem Ørbygård

Bedre Brug af Medicin på Plejehjem Ørbygård Bedre Brug af Medicin på Plejehjem Ørbygård Arbejdsrapport April 2010 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Bedre Brug af Medicin på Plejehjem Ørbygård Arbejdsrapport

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 2 Marts 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 2 Marts 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 2 Marts 2013 Store forskelle i organisering af akutmodtagelser Medicingennemgangsmodeller i primærsektoren Problembaseret læring som kompetenceudvikling

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat

Dokumentationsdatabasenotat Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende ældre Version 1.1 2007 19. Dec 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende ældre

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden

VIBIS. Videnscenter for Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Etableret i 2011 støttet af Trygfonden INDHOLD 1. Kvalitet og patientperspektivet 2. Hvad er Patient Reported Outcome (PRO)? 3. Program PRO: Baggrund, fokus, anvendelse og potentiale 4. Måling og evidens 5. Opsummering 6. Spørgsmål VIBIS Videnscenter

Læs mere

Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek

Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek Version 1.1 - oktober 2013 Forfattere: Pernille Dam, Forskning og Udvikling, Pharmakon Sanne Hansen,

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Evidensrapport 1. Distribution og receptekspedition. Version

Evidensrapport 1. Distribution og receptekspedition. Version Evidensrapport 1 Distribution og receptekspedition Version 2.2-2004 Evidensrapport 1 Distribution og receptekspedition Version 2.2-2004 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2004 Evidensrapport

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem

Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Evalueringsrapport April 2010 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter

Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Bilag: Evaluering af Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning - En rådgivningsydelse til hjertepatienter Forfattere: Charlotte Rossing, Marianne A Vammen, Mira El-Souri og Kirsten Pultz 1 Evaluering

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon Apotekernes Uddannelsescenter

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

K a r r i e r e. pharma marts 2009

K a r r i e r e. pharma marts 2009 K a r r i e r e 6 AF ChRiSTiAn K. ThORSTED FOTO OLE ZiEgLER Farmaceut gør en forskel i Vollsmose 68 procent af indbyggerne i Odense-bydelen Vollsmose har en anden etnisk baggrund end dansk. Danskkundskaberne

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap

Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap 1t Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap Patientombuddets temadag den 20. november 2012 om utilsigtede hændelser i medicineringsprocessen hvad gik der galt og hvad kan vi

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Evaluering af medicingennemgang givet til ikke-etnisk danske patienter. 29. januar 2009. Lene Lauridsen 1 Claire Gudex 2 Maja Hansen 2

Evaluering af medicingennemgang givet til ikke-etnisk danske patienter. 29. januar 2009. Lene Lauridsen 1 Claire Gudex 2 Maja Hansen 2 CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Evaluering af medicingennemgang givet til ikke-etnisk

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er?

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? /Farmaceut Christine Villesen Workshop 1 Årsmøde 2014 Lægemiddelrelaterede problemer som følge af tværsektoriel behandling

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Øget patientsikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap. Version 1.1 - oktober 2011

Øget patientsikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap. Version 1.1 - oktober 2011 Øget patientsikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap Version 1.1 - oktober 2011 Øget patientsikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap Version 1.1 oktober

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere