Brugervejledning Oliefri kompressor PONY MODEL: ZBW60 NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Oliefri kompressor PONY MODEL: ZBW60 NR. 85201010"

Transkript

1 Brugervejledning Oliefri kompressor PONY MODEL: ZBW60 NR

2 Brugervejledning Læs venligst og gem denne instruktion. Læs vejledningen igennem inden du forsøger at samle, installere, bruge eller vedligeholde det beskrevne produkt. Beskyt dig selv og andre ved at være opmærksom på informationerne omkring sikkerhed. Hvis ikke instruktionerne efterleves er der risiko for person eller materiel skade! Gem vejledningen til senere brug. BESKRIVELSE Den oliefri kompressor er fremstillet med henblik på gør-det-selv-folk der vil løse mange forskelligartede opgaver i hjemmet. Oliefrie kompressorer kan bruges til sprøjtepistoler, trykluftnøgler og andet værktøj. Maskinerne kører uden olie. Trykluft fra disse indeholder fugt. Anvend en vandudskiller eller en lufttørrer hvis tilbehøret kræver tør luft. SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER Denne manual indeholder information, der er meget vigtig at kende og forstå. Informationen er nødvendig for SIKKERHED og få at UNDGÅ MATERIELLE PROBLEMER. Til at hjælpe har vi benyttet følgende symboler. FARE! Fare indikerer en umiddelbar risikabel situation, som hvis ikke afværget, vil resulterer i død eller alvorlig skade. Efter udpakning af maskinen, kontrolleres omhyggeligt for eventuel transportskader. Kontroller at fittings, bolte, møtrikker osv. er spændte inden maskinen anvendes. ADVARSEL! Brug ikke maskinen hvis der er tegn på at den er beskadiget. En skade kan medføre bristning og anrette personlig eller materiel skade. FARE! Indåndings advarsel Denne kompressor er ikke udstyret til og må ikke bruges som luftforsyning til indånding. Ved enhver anvendelse af luft til menneskelig optagelse, skal kompressoren tilpasses med korrekt sikkerheds- og alarmudstyr. Dette tillægsudstyr er nødvendigt for grundigt at kunne filtrerer og rense luften for at imødegå minimumskravene for Klasse D indånding som beskrevet i Compressed Gas Association Commodity Specification G , OSHA 29 CFR , og Canadas Standards Associations (CSA). ADVARSEL! Advarsel indikerer en potentiel risikabel situation, som hvis ikke afværget, kan resulterer i død eller alvorlig skade. FORSIGTIG! Forsigtig indikerer en risikabel situation, som hvis ikke afværget, KAN resulterer i mindre eller moderat skade. BEMÆRK! Bemærk indikerer vigtig information, som hvis ikke fulgt, KAN betyde skade på udstyr. Udpakning GENEREL SIKKERHEDS INFORMATION Da kompressorer og det tilbehør (pumper, sprøjtepistoler, filtre, smøreapparater, slanger, osv.) der bruges, udgør et højtryks pumpesystem, skal følgende sikkerhedsregler til enhver tid overholdes: 1. Læs alle produkts vejledninger grundigt igennem inklusive denne. Vær bekendt med betjeningen og den korrekte brug af udstyret. 2. Følg alle regler og lovgivning omkring brug 1

3 af elektrisk udstyr. 3. Kun personer der er velorienteret omkring reglerne for sikkert brug bør tillades at bruge kompressoren. 4. Hold besøgende på afstand og tillad ALDRIG børn i nærheden af arbejdsområdet. 5. Brug sikkerhedsbriller og høreværn under brug af maskinen eller tilbehøret. 6. Brug ikke maskinen til at stå på eller støtte dig opad. 7. Kontroller før hvert brug kompressoren for tegn på skader, slitage, svage punkter eller lækager. Reparer eller udskift defekte dele inden brug. 8. Kontroller jævnligt at kompressoren er efterspændt forsvarligt. ADVARSEL! Motorer, elektrisk udstyr og styring kan skabe elektriske spændinger der vil kunne antænde en brandbar gas eller damp. Brug aldrig maskinen i nærheden af en brandbar gas eller damp. Opbevar aldrig brandbare væsker eller gasser i nærheden af kompressoren. FORSIGTIG! Kompressordele kan være varme selv efter at maskinen er stoppet. 9. Hold fingre væk fra en arbejdende tændt kompressor, hurtigt bevægende dele eller varme dele kan forvolde skade og/eller forbrænding. 10. Hvis udstyret begynder at vibrerer unormalt, skal maskinen øjeblikkeligt stoppes, og grunden skal undersøges. Vibrationer er generelt et tegn på problemer. 11. For at reducere brandfaren, skal maskinens ydreside holdes ren for olie, opløsningsmidler eller overskydende smøring. ADVARSEL! Fjern aldrig og forsøg aldrig på at stille på sikkerhedsventilen. Hold sikkerhedsventilen ren for maling og lignende. FARE! Prøv aldrig at reparere eller ændre på tanken! Svejsning, boring eller andre ændringer vil svække tanken med risiko for sprængning eller eksplosion. Udskift altid en slidt eller beskadiget tank. ADVARSEL! Tøm tanken for væske dagligt. 13.Tanken ruster af opsamlet fugt, dette svækker tanken. Sørg for at tømme tanken regelmæssigt og kontroller jævnligt for rust og korrosion. 14.Trykluft vil blæse støv og stumper op, som kan være skadelige. Fjern trykket langsomt når tanken tømmes for væske eller trykket bare skal bringes ned. SIKKERHED VED SPRØJTNING ADVARSEL! Sprøjt ikke med brandbare materialer i nærheden af åben ild eller antændelses kilder inklusive kompressoren selv. 15.Ryg ikke når du sprøjter maling, insektgift, eller andre brandbare væsker. 16.Brug maske ved sprøjtning og sprøjt i velventilerede omgivelser for at undgå helbreds og brand farer. 17.Ret ikke maling eller andre sprøjtevæsker mod kompressoren. Placer kompressoren så langt væk fra sprøjteområdet som muligt. 18.Ved sprøjtning eller rengøring med 2

4 opløsningsmidler eller kemikalier, følg altid anvisningerne fra sælgeren af disse. SAMLING SAMLING AF GUMMIFOD 1. Isæt bolten gennem hullet i gummifoden (Se Figur 1). Figur 1 omgivende luft ikke overstiger 37 C. En minimumsafstand mellem kompressor og væg på 0,5 meter er påkrævet. FORSIGTIG! Placer ikke kompressorens luftindsugning nær damp, sprøjtemaling, sandblæsnings områders eller enhver anden form for forurening. Disse partikler vil skade motoren. ELEKTRISK INSTALLATION 2. Isæt bolten i hullet på tankens forben. 3. Placer to spændskiver på bolten før den strammes. SAMLING AF HJUL Monter hjulene som vist på Figur 2. Figur 2 ADVARSEL! Alle ledninger og elektriske forbindelser bør tilsluttes af en autoriseret elektriker. Installation skal være i overensstemmelse med lovgivningen på området. FORSIGTIG! Brug aldrig forlængerledninger til dette produkt. Brug i stedet forlængelse af luftslangen; Brug af elektrisk forlængerledning gør garantien ugyldig. TEKNISKE DATA Effekt 1100w/1.5HK Spænding 230V Frekvens 50Hz Hastighed 2850r/min Slagvolumen 230L/min Maks. Tryk 8 Bar Net Vægt 24kg Dimensioner 61x29x64cm INSTALLATION OMGIVELSER Det er meget vigtigt at installere kompressoren i rene, velventilerede omgivelser, hvor den Denne kompressor er beregnet for tilslutning til vekselstrøm. Tilslutningsværdierne for spænding (V) pg frekvens (Hz) er vist på typeskiltet. Denne kompressor bør ekstra beskyttes ifølge stærkstrømsbekendtgørelsen. Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl. Hvis stikkontakten er ekstra beskyttet (stikkontakt er for trebenet stikprop), benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn/gul isolering skal tilsluttes jordklemmen (mærket). FARE! En grøn/gul ledning skal sikre jordforbindelsen af det elektriske apparat og forbindes til jordklemmen. Forkert forbundet er 3

5 det livsfarligt, fordi apparatet kan blive strømførende. Hvis stikkontakten kun er for tobenet stikprop, er ekstrabeskyttelsen i orden hvis der er installeret HFI/HPFI-afbryder, som beskyttelse. Hvis apparatet skal anvendes på områder hvor jordforbindelsen er krævet (f.eks. byggepladser) skal den tilsluttes via en dansk trebenet stikprop. I alle andre tilfælde bør du lade en autoriseret elektriker undersøge, hvordan du nemmest får ekstra beskyttet kompressoren. ADVARSEL! 1. Elnettet er forskelligt forskellige steder. Ledninger, stik og beskyttelse må være godkendt til mindst de ampere og volt som er angivet på motorens skilt, og som minimum opfylde alle elektriske standarder. 2. Brug sikringer og relæ. FORSIGTIG! Overophedning, kortslutning og brandskade vil opstå ved utilstrækkelige forbindelser, mv. BEMÆRK: 230 volt, 10 amp enheder kan bruges på et 230volts kredsløb under følgende forudsætninger: a. Ingen andre elektriske anordninger eller lys tilsluttes den samme strømkreds. b. Strømforsyningen er normal. c. Kredsløbet er udstyret med en 10 amp afbryder eller en 10 amp sikring. 3. Hvis ikke disse betingelser kan opfyldes eller gener af bestående beskyttelses indretninger spænder ben, vil det være nødvendigt at bruge kompressoren på et 230 volt, 13 amp kredsløb. BETJENING Automatik - Auto/Off Kontakt- i AUTO positionen, kompressoren vil stoppe automatisk når trykket i tanken når det maksimalt forud indstillede tryk. I OFF positionen, vil kompressoren ikke køre. Automatikken skal være i OFF position når der bliver tilsluttet eller afbrudt ledning fra stikkontakten eller når der skiftes luftværktøj. Reduktionsventil styrer trykket på luften til slange udgangen. Sikkerhedsventil Denne ventil åbner automatisk hvis tanktrykket overskrider det forud indstillede maksimum. Trykrør dette rør fører trykluft fra motoren til kontraventilen. Dette rør bliver meget varmt under brug. For at undgå risikoen for alvorlige forbrændinger, rør aldrig ved trykrøret. Kontraventil En en-vejs ventil som tillader trykluften at komme ned i tanken, men forhindrer luft fra tanken i at komme tilbage til kompressorens motor. Håntag Beregnet til at rulle kompressoren. ADVARSEL! Brug aldrig håndtaget til at løfte kompressoren op fra jorden. Bundventil - Denne ventil er placeret under bunden af tanken. Reducer tanktrykket til under 1,0 bar, og tøm derefter væske fra tanken dagligt for at hindre korrosion. Tøm væske ud af tanken ved at åbne bundventilen under tanken. SMØRING Dette er et oliefrit produkt og kræver IKKE smøring for at køre. ÅBNINGSPROCEDURE FORSIGTIG! Tilslut ikke noget til slangens åbne ende før opstarten er færdig og enheden er klar. VIGTIGT: Brug ikke kompressoren før følgende instruktioner er gennemlæst eller risikeres skader. 1. Drej reduktionsventilen helt med uret for at åbne luftgennemstrømningen. 4

6 2. Drej kontakten til OFF positionen og tilslut elledning. 3. Drej kontakten til AUTO positionen og kør i 30 minutter for at starte motordelene. 4. Drej reduktionsventilen helt mod uret. Kompressoren vil opbygger det maksimale forud programmerede tryk og stoppe. Figur 4: stoppe pistolen. En vandudskiller på luftlinien (MP3105), placeret så tæt på pistolen som muligt, vil hjælpe til at eliminere væsken. *************************************** SIKKERHEDSVENTIL ADVARSEL! Fjern ikke og forsøg ikke på at justere sikkerhedsventilen! Denne ventil bør jævnligt kontrolleres under tryk ved at trække i ringen. Hvis der kommer luft ud efter at ringen er sluppet, eller ventilen sidder fast og ikke kan aktiveres af ringen, SKAL den udskiftes. REDUKTIONSVENTIL (figur 5) 5. Drej reduktionsventilen med uret for at få luft til at komme ud. Kompressoren vil genstarte på forud programmeret tryk. 6. Drej reduktionsventilen mod uret for at slukke for luften og kontakten til off positionen. 7. Tilslut luftværktøj til den åbne slange ende. Tænd kontakten. I AUTO positionen, pumper kompressoren luft i tanken. Den stopper automatisk når enheden når det maksimale forud indstillede tryk. I OFF positionen, kan automatikken ikke fungere og kompressoren vil ikke køre. Vær sikker på at kontakten er i OFF positionen når den tilsluttes eller afbrydes elledningen fra stikkontakten. *************************************** FUGT I TRYKLUFT Kondens i trykluft vil blive til dråber når det kommer fra kompressorens motor. Når luftfugtigheden er høj eller når kompressoren bruges meget over en længere periode vil denne væske samle sig i tanken. Under brug af en malepistol eller en sandblæsningspistol, vil denne væske blive trukket fra tanken gennem slangen og ud af pistolen blandet med sprøjtematerialet. VIGTIGT: Denne kondens vil lave vandpletter på det malede, især hvis malingen ikke er på vandbasis. Under sandblæsning vil væsken 1. Denne styrer luftrykket til luftværktøjet. 2. Drej med uret for at forøge udgangstrykket. Når det ønskede tryk er opnået, lukkes med møtrik. 3. For at nedsætte trykket på udgangen, drej mod uret. 4. Drej helt i bund mod uret for at slukke for luftstrømmen, derefter tryk knappen ned. Figur 5: TANK TRYKS MANOMETER Manometeret viser trykket i tanken. 5

7 VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL! Afbryd for strømkilden fjern alt tryk fra systemet inden forsøg på at installere, servicere, ombytte eller foretage nogen former for vedligeholdelse. Kontroller kompressoren jævnligt for synlige problemer og følg vedligeholdelsesanvisningerne hver gang kompressoren er i brug. 1. Træk i ringen på sikkerhedsventilen og se at den springer tilbage på sin normale position. ADVARSEL! Sikkerhedsventilen skal udskiftes hvis den ikke kan udløses eller hvis den lækker luft efter ringen er sluppet. 2. Sluk kompressoren og tøm systemet for tryk. Tøm tanken for væske ved at åbne for bundventilen under tanken. 3. Rens støv og skidt fra motor, tank, og luftrør og kølevinger på motor mens kompressoren ikke er tændt. VIGTIGT: Placer enheden så langt fra sprøjte områder, som slangen tillader for at undgå at sprøjte og tilstoppe luftfilter. Dette er en oliefri kompressor, der ikke behøver smøring. TERMOSIKRING FORSIGTIG! Denne kompressor er udstyret med en automatisk termosikring, som vil slukke motoren ved overophedning.. Hvis termosikringen ofte slukker motoren, undersøg følgende årsager. 1. For lav spænding. 2. Beskidt luft filter. 3. Mangel på ventilation. FORSIGTIG! Hvis termosikringen er aktiveret, skal motoren have lov til at køle ned før en genstart er mulig. Motoren vil automatisk genstarte uden varsel, hvis den efterlades tilsluttet en elektrisk stikkontakt og maskinen er tændt. OPBEVARING 1. Når den ikke er i brug, opbevares slange og kompressor på et tørt sted. 2. Tøm tanken for væske. 3. Afmonter slange og hæng de åbne ender nedad for at væske kan løbe fra. SMØRING FEJLFINDINGS SKEMA Fejl Mulig årsag Løsning Kompressoren kører ikke. Motoren brummer men kan ikke køre, eller kører langsomt. 1. Ingen strøm 2. Sikring gået 3. Relæet fra. 4. Termosikring åben 5. Automatik i stykker 1. Defekt kontraventil. 2. Dårlige forbindelser, for lidt strøm. 3. Defekt motor spole. 1. Tilsluttet? Kontroller sikringer/relæ/termosikring 2. Sæt ny sikring i. 3. Slå til, undersøg årsag 4. Motoren starter når den er kølet ned. 5. Udskift. 1. Udskiftes eller repareres 2. Kontroller forbindelser, kontroller kredsløbet med voltmeter 3. Udskift motor. FARE! Afmonter ikke kontraventil med luft i tanken, udluft tanken først. 6

8 Sikringer sprinker/relæet slår fra gentagende gange. FORSIGTIG! Brug aldrig forlængerledning med dette produkt. Termosikringen aktiveres gentagende gange. Hamren, banken, overdreven vibration Tank trykket falder når kompressoren slår fra Kompressor kører konstant og kompressoren afgiver mindre luft end normalt. Meget væske i afgiven luft. Kompressoren kører konstant og sikkerhedsventilen åbner som trykket stiger. Ofte start og stop (auto start). Luft lækker fra automatik. 1. Forkert størrelse sikring, el-systemet overbelaster. 2. Defekt kontraventil. 1. For lidt strøm. 2. Tilstoppet luftfilter. 3. Mangel på ventilation/rum temperaturen for høj. 4. Kontraventil virker ikke. 5. Kompressor ventilator i stykker. 1. Løse bolte, tank ikke vandret. 2. Defekte lejer. 3. Cylinder eller stempelring slidt eller ridset. 1. Løs bundventil. 2. Kontraventil lækker. 3. Løse forbindelser ved automatik eller reduktionsventil. 1. For stort luftbehov, kompressoren er for lille. 2. Tilstoppet indgangs filter. 3. Luft lækker i rørene (på maskine eller på det ydre system). 4. Indsugningsventiler i stykker. 5. Stempelring slidt. 1. Meget væske i tanken. 2. Høj luftfugtighed. 1. Defekt automatik. 2. Defekt sikkerhedsventil. For meget kondens i tanken. Kontraventil sidder fast i åben position. 1.Kontroller at sikringerne er korrekte. Sluk for andre elektriske anordninger på kredsløbet eller tilslut kompressoren sit eget kredsløb. 2. Udskiftes eller repareres FARE! Afmonter ikke kontraventil med luft i tanken, udluft tanken først 1. Kontroller med voltmeter. 2. Rens filter (se Vedligeholdelse). 3. Flyt kompressoren til velventilerede omgivelser. 4. Udskift. 5. Udskift. FARE! Afmonter ikke kontraventil med luft i tanken, udluft tanken først 1. Stram bolte, ret tank til vandret. 2. Udskift. 3. Udskift eller reparer efter behov. 1. Stram. 2. Afmonter kontraventil, saml, rens eller udskift. 3. Kontroller alle forbindelser med sæbe opløst i vand og stram. 1. Nedsæt forbruget eller køb en større kompressor. 2. Rens eller udskift. 3. Udskift lækkende dele eller spænd efter efter behov. 4. Udskift kompressorventiler. 5. Udskift stempel og cylinder. 1. Tøm tanken. 2. Flyt til omgivelser med mindre luftfugtighed, brug vandudskiller. BEMÆRK: Kondensvand skyldes ikke en fejl ved kompressoren. 1. Udskift kontakt. 2. Udskift sikkerhedsventil med original reservedel. Tøm tanken oftere. Fjern og udskift kontraventil. FARE! Afmonter ikke kontraventil med luft i tanken, udluft tanken først 7

9 NO 41 1 Plejlstangsleje Plastkåbe Designation Qty Stempelring Topstykke 1 3 Vinkel 1 4 Toppakning 1 5 Ventilplade 2 6 Ventilplade pakning 1 7 Plade t/stempelring 1 8 Cylinder 1 9 Pakning til krumtaphus 1 10 Møtrik 1 11 Kondensator 1 12 Leje t/anker 1 13 Anker 1 14 Stator 1 15 Leje t/anker 1 16 Endedæksel t/motor 1 17 Bolt M5x Skive 4 19 Ledning 1 20 Prop t/tank 1 21 Tank 1 22 Gummifod 1 23 Skive 4 24 Bolt M Skive 1 26 Møtrik 1 27 Bundventil 1 28 Hjulmøtrik 2 29 Hjulbøsning 2 30 Hjul 2 31 Hjulbolt M Møtrik 4 33 Ledning t/motor 1 34 Motorbolt 4 35 Krumtaphus 1 36 Svingklods 1 37 Plejlstang 1 38 Ventilatorring 1 39 Skive 1 40 Bolt t/ventilatorvinge 1 43 Plejlstangsbolt 1 44 Cylinderpakning 1 45 Bladventil 2 46 Bolt t/topstykke 4 47 Bolt M8x Trykrør 1 49 Rør t/aflastningsventil 1 50 Kontraventil 1 51 Automatik 1 52 Sikkerhedsventil 1 53 Aflastningsventil 2 54 Reduktionsventil 1 55 Manometer 2 8

10 EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING: Den underskrevne QUINE APS bekræfter, at produktet som er defineret i denne vejledning, er i overensstemmelse med følgende direktiver: 98/37/EEC Maskindirektivet 72/23/EEC Lavspændingsdirektivet 89/336/EEC EMC direktivet 93/68/EEC CE mærkningsdirektivet Med venlig hilsen QUINE ApS, Assensvej 9, 9220 Aalborg Øst 9

Brugervejledning Oliefri kompressor NR:

Brugervejledning Oliefri kompressor NR: Brugervejledning Oliefri kompressor NR: 85201005 2 Oliefri kompressor Brugervejledning Læs venligst og gem denne instruktion. Læs vejledningen igennem inden du forsøger at samle, installere, bruge eller

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

Luftkompressor Art.nr. 85202052

Luftkompressor Art.nr. 85202052 Luftkompressor Art.nr. 85202052 EAN-nr: 5709133910167 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT OVER VIGTIGSTE DELE 2 3 TEKNISKE

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TOOLY kompressor 24L 2,5 HP 10 Bar. Lomax varenr. 3544730 Importør: Lomax A/S, Ved Andebakken 37, 3600 Frederikssund Oprindelsesland: Kina

TOOLY kompressor 24L 2,5 HP 10 Bar. Lomax varenr. 3544730 Importør: Lomax A/S, Ved Andebakken 37, 3600 Frederikssund Oprindelsesland: Kina TOOLY kompressor 24L 2,5 HP 10 Bar Lomax varenr. 3544730 Importør: Lomax A/S, Ved Andebakken 37, 3600 Frederikssund Oprindelsesland: Kina Anvendelses instruktioner Læs venligst disse instruktioner grundigt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: 90 37 798 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Industrikompressor 2x90ltr

Industrikompressor 2x90ltr Brugsanvisning Varenr.: 9040090 Industrikompressor 2x90ltr Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk MAN Industrikompressor 9040090 Dk V1 1 MAN Industrikompressor

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL. BRÆNDEKLØVER m/ stativ. Art nr: 75107618 EAN nr: 5709133750626

INSTRUKTIONSMANUAL. BRÆNDEKLØVER m/ stativ. Art nr: 75107618 EAN nr: 5709133750626 INSTRUKTIONSMANUAL BRÆNDEKLØVER m/ stativ Art nr: 75107618 EAN nr: 5709133750626 Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at anvende maskinen. Manualen vil hjælpe dig med at montere,

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere