Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen"

Transkript

1 Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt og få ideer til nye løsninger, samt ikke mindst giver dem modet til at eksperimentere og gøre nyt. Det er en nødvendighed, at den danske folkeskole løfter opgaven med at uddanne unge med de kompetencer, når vi fortsat ønsker vækst og velstand i mange år fremover, og for at Danmark kan have en position i det globale samarbejde. 1 I undersøgelsen har deltaget 10 danske og fire amerikanske folkeskoler. Projektet er gennemført af Center for Skoleledelse CBS/UCC i samarbejde med Skolelederforeningen, Bindslev A/S og Creative Schooling Network. Projektet er blevet til med støtte fra Industriens Fond. Hovedresultatet af undersøgelsen er, at hvis den danske folkeskole skal have innovative læringsmiljøer, så er skoleledelsens rolle uomgængelig. Vi arbejder her med metaforen, at skolelederen skal åbne skolen op, både udadtil over for omverdenen og indadtil imellem lærere og ledelse, i stedet for at enhver passer sit. Ledelse af innovation i folkeskolen Ved ledelse forstår vi beslutning og opfølgning på beslutninger (Thyssen 2007). Dvs. ledelse er at skabe medejerskab på beslutninger, så de føres ud i praksis (Sløk m.fl. 2011). Vores fokus er på praksis, og det spørgsmål, der interesserer os, er som følge heraf: hvordan skaber skoleledelser medejerskab blandt lærerne på beslutningen om en innovativ skole?. Undersøgelsen har derfor haft fokus på de måder, hvorpå skoleledelser søger at skabe medejerskab på beslutningen om den innovative skole. Gennemgående for skoleledelserne i undersøgelserne er, at de anskuer den innovative skole som en åben skole. Det vil sige, at det er en grundlæggende del af ledelse af innovation på skolerne, at 1 Sahlberg & Oldroyd (2010); Porter & Stern (2001); Chinnammai (2005); 1

2 skoleledelserne er nysgerrige efter at invitere forskellige synspunkter og tanker ind i skolen for at kunne tænke nyt. Som en skoleleder siger: Noget af det vigtigste, vi har gjort, er efter min mening, at vi har åbnet skolen op for, at der kommer en hel masse andre på skolen. (Skoleleder) Det betyder, at der skabes nye relationer med flere nye aktører. Ledelse af innovation bliver således i praksis et spørgsmål om for skoleledelsen at skabe samarbejde og sammenhængskraft i hverdagsrelationerne med lærerne, erhvervslivet, forældrene m.fl. i forhandlingerne mellem de mange aktørers forskellige præferencer. 2 Denne ledelsesform, hvor man lukker op for andre muligheder, og samtidigt faciliterer det, som man gerne vil beholde, kalder Rosing, Frese & Brausch (2011) for ambidextrous leadership, hvortil de også bruger begreberne exploration (den kreative proces) og exploitation (den integrerende, rutiniserede proces). Eksemplerne i rapporten på ledelse af innovation i skolen viser skoleledelser, som formår at gøre dette. Rapporten er og dermed også et svar på den hårde kritik, der blev fremsat af OECD i 2007 af den danske skoleledelse for at være for lidt strategisk og for at være for lukket om sig selv og lukket af mod omverdenen: Der er faktisk nogle skoleledelser, der formår at leve op til kravet om innovation i folkeskolen. Undersøgelsens findings De overordnede tre findings fra arbejdet er følgende: Finding 1 Skoleledelsen skal gå foran i samarbejdet med omverdenen Finding 2: Skoleledelsen skal skabe sammenhæng mellem innovation og fagfaglighed Finding 3: Ledelse af innovation er ledelse af risiko Ad finding 1: Skoleledelsen skal gå foran i samarbejdet med omverdenen For det første er det en forudsætning for et innovativt læringsmiljø, at den enkelte ledelse på en skole går foran i arbejdet med at åbne skolen for omverdenen i relation med erhvervslivet og andre aktører. Et innovativt læringsmiljø opstår i en dialog med aktører i og uden for skoleverdenen, og det er derfor helt afgørende, at skolelederen er aktiv i at opspore og etablere kontakt med alternative miljøer. Dette gælder ikke mindst i de tidlige faser af samspilsprocesser, hvor et samarbejde formes med omverdenen. Skolerne i undersøgelsen tegner også flere eksempler på, at omverdenen inviteres tættere ind i skolens arbejde end hidtil set for at skabe et innovativt miljø. Her har fx samarbejdet med erhvervslivet ikke karakter af sodavandsbesøg, men af et opgavefællesskab. Dette stiller samtidig skoleledelsen i en central position med særlige krav også til at skolen sætter sig i spil som en stærk samarbejdspartner med noget at byde på, blandt andet i kraft af sin tradition for at lære de danske elever at tænke selv. 2 Undersøgelsens analytiske perspektiv tager sit afsæt i bl.an. Bruno Latour og John Laws arbejde med aktør-netværkteori (fx Latour 2005 og Law 1992). For andre analyser af skoleledelse i et aktør-netværks-perspektiv se fx Suzanne Perillos undersøgelse af skoleledelse som networked practice på to australske skoler (Perillo 2008). 2

3 Eksempler fra de deltagende skoler: Skoleledernes praksis med at åbne skolerne udadtil mod omverdenen som en vej til et innovativt læringsmiljø på skolen er en generel tendens på tværs af de deltagende skoler. En skoleleder i undersøgelsen understreger dette: Vi har masser af besøg, blandt andet i forbindelse med Lego, dvs. folk fra fx Singapore og Korea, som kommer ind på skolen, og hvor lærerne bliver nødt til at stille op og fortælle om, hvad de laver, altså italesætte sig selv. Hvor de bliver udfordret med spørgsmål. (Leder) Grunden til at skoleledere og lærere oplever samarbejdet med omverdenen er så væsentligt for innovation, er at mødet med anderledes synspunkter udfordrer egne tænkemåder. Som en lærer forklarer: Så der er mange gode ting i det [samarbejdet med virksomhederne], men i hvert fald også, at vi får øjnene op for, at vi kunne have gjort tingene på en anderledes måde. Så det får også os op på tæerne. Vi vil også gerne fremstå som lidt interessante, når vi kommer ud til nogle andre, så de tænker det gør de egentlig meget godt. (Lærer) Dette stiller krav til skolelederne om ikke bare at opsøge og etablere samarbejder, men også om at indgå i dialogen med lærerne og med samarbejdspartnerne om den pædagogiske opgave med undervisning af skolens elever, og hvad det betyder, at skolen skal uddanne innovative børn og unge. Ad finding 2: Skoleledelsen skal skabe sammenhæng mellem innovation og fagfaglighed For det andet er det nødvendigt, at skoleledelsen udstikker retningen for, hvordan lærerne skal forholde innovation til kravene om fagfaglige mål. En af de største barrierer for et innovativt læringsmiljø er, at lærerne oplever et skisma mellem at skulle opnå gode test- og afgangsprøveresultater og samtidig etablere et innovativt læringsmiljø, hvor der eksperimenteres med indhold og former. Det kræver en ledelse, der anerkender og forholder sig til den usikkerhed, lærerne oplever, når kravet er både høj faglighed og kreativitet. Samtidig er det nødvendigt, at skoleledelsen tager fat i den pædagogiske opgave med at blive klar på, hvordan innovation og fagfaglighed helt konkret skal hænge sammen i undervisningen. Dermed skabes der også fokus på at synliggøre resultaterne af innovationsarbejdet både internt på skolen og udadtil. Eksempler fra de deltagende skoler: De måder skoleledelserne i undersøgelsen søger at relatere innovation og faglighed til hinanden er dels ved at finde de pædagogiske koblingspunkter mellem skolens arbejde med innovation og fagfaglighed fx mellem innovation og Fælles Mål. En skoleleder beskriver, hvordan de gør dette med et diplom for elevernes innovationsuge på skolen: Og derfor tror jeg også, at det er endnu mere vigtigt, at vi laver vi det diplom for innovation, hvor der står Jeg har arbejdet med... Slam, slam, slam derned af. Der 3

4 står lige nøjagtig det, de har arbejdet med, som egentlig er mål, der kan findes i Fælles Mål. Jeg vil sige, at der er jo rigtig meget Fælles Mål, når du har haft en innovationsuge, du godt kan vinge af, og sige; det har jeg i hvert fald være igennem nu, godt og grundigt. (Leder) Skolelederne vægter derudover at skabe synlighed om lærernes og elevernes innovationsresultater igennem at vise produkter fra innovationsarbejde frem, som nedenstående foto viser: Undersøgelsen tegner et billede af, at skolelederne (og lærerne) forsøger at blive klare på, hvordan innovation og faglighed hænger sammen, men tegner imidlertid ikke noget entydigt billede af, hvad denne sammenhæng mere præcist skal bestå i. Undersøgelsen viser, at koblingen er en afgørende faktor for, i hvilket grad lærerne arbejder med innovation, og det er vigtigt, at skoleledelserne går ind i opgaven med at præcisere koblingen mellem innovation og fagfaglighed, hvis lærernes arbejde med innovation skal kunne folde sig endnu mere ud i praksis i den daglige undervisning. Ad finding 3: Ledelse af innovation er ledelse af risiko For det tredje er innovation en risikabel affære for dem, der giver sig i kast med det. Vores undersøgelse giver et tydeligt fingerpeg om, hvilke udfordringer der viser sig for de involverede, når de eksperimenterer med de velkendte måder at gøre skole på og med velkendte undervisningsmetoder. Det er både veletablerede roller og autoritetsforhold, der bringes i spil, når undervisningen flytter ud af klasselokalet. Derfor er det en del af at arbejde innovativt også at åbne for sparring og dialog internt i organisationen. Både medarbejdere imellem og mellem medarbejdere og ledere. Det er vigtigt med en ledelse, der faciliterer vidensdeling, inspirerer og siger ja. Men det er ikke nok at sige Det kan du sagtens finde ud af til lærerne, og så lade dem sejle deres egen sø. Det er nødvendigt med en ledelse, der er med i de refleksioner over, hvor man er på vej hen, som er en del af en innovativ proces. Dette stiller krav til ledelse i en professionskultur på en skole med tradition for, at hver lærer står for sin egen undervisning. Det kræver et fejltolerant klima, hvor man taler om sine erfaringer og resultater. 4

5 Eksempler fra de deltagende skoler: Ledelse af innovation i skolen bliver derfor på den ene side at skabe rammer for at lade medarbejdere og andres idéer komme frem, blive dyrket og spille sig op imod og sammen med hinanden, og lade en oplevelse som denne her lærer har blive en drivkraft i arbejdet med innovation på skolen: Men når så det hele bare er færdigt, og alt er fremlagt og fremvist og evalueret, så er der en fornemmelse af, årh det er det fedeste, jeg nogensinde har prøvet det her, waow hvor er det godt. (Lærer) Samtidig er det skolelederens opgave at indtage en position i forhold til de overvejelser, der foregår hos den enkelte lærer imellem målet om innovation og målet om fagfaglige resultater, og skabe indflydelse på denne. Det gøres blandt andet ved at gå ind i de usikkerheder, der også er i en innovativ proces. En skoleleder fra undersøgelsen beskriver, hvordan han gør det: Når det går galt for en medarbejder, som har gået ind og gjort et eller andet i en klasse, og faktisk har taget denne her opgave på sig, og det kikser, og han bliver slået ud af det. Så er det også min væsentligste opgave, og gå ind og sige det er mit ansvar. Og tage skylden både over for forældre og alle øvrige og sige: Det var sådan, vi gjorde, det var det vi arbejdede med og samle den medarbejder op. Lærerne må ikke opleve, at de står alene i de situationer, hvor det kikser. (Skoleleder) Innovation i folkeskolen mellem demokratisk dannelse, produktudvikling og faglighed Et innovativt læringsmiljøer er et miljø, der er karakteriseret ved, at miljøets fælles værdier, vaner og antagelser er befordrende for nye ideer og organisatorisk forandring (Osborne and Brown 2005). Et innovativt læringsmiljø er en forudsætning for, at eleverne kan udvikle innovative kompetencer. Når vi ser nærmere på innovation i praksis i skolen og på, hvad det mere præcist er, vi ønsker eleverne skal lære, er det herudover nødvendigt at nuancere begrebet yderligere. Her er det væsentligt at skelne mellem kreativitet og innovation - hvor kreativitet skal forstås som social omsætning af ideer, mens innovation er økonomisk omsætning af ideer (Tanggaard 2008). Undersøgelsen viser, at når skolerne arbejder med innovation, bevæger de sig i begge ender spændingsfeltet mellem kreativitet og innovation. Dels arbejder skolerne med kompetencer som ses som en forudsætning for at kunne arbejde kreativt: selvstændig og kritisk tænkning samt sociale kompetencer og anerkendelse af andre synspunkter og holdninger end ens eget. 3 Det vil sige kompetencer, som er tæt sammenhængende med en grundlæggende del af den danske 3 Disse kompetencer fremhæves i en stor del nyere forskning af kreativitet og innovation, se Tanggaard Interessen for disse kompetencer som en forudsætning for innovation har også fået en tydelig plads i erhvervslivet, som den seneste Carnegie rapport Rethinking business studies er et billede på. Rapporten fremhæver betydningen af de kompetencer, som den betegner Multiple framing og Reflexive exploration of meaning (Colby m.fl. 2011). 5

6 folkeskole tradition, nemlig demokratisk dannelse. Den danske tradition for demokratisk dannelse i folkeskolen afspejler sig i resultaterne fra den internationale undersøgelse, ICCS, fra 2009, den såkaldte demokratiundersøgelse, der vurderer elevers forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold, hvor Danmark ligger på en første plads. 4 Denne tradition for at inddrage elevernes ressourcer og kompetencer kan ses som en fordel for de mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, hvor man er afhængig af, at alle i virksomheden tænker med på produktet og tør komme med nye gode og innovative ideer til produktudviklingen. Denne tradition for medinddragelse af eleverne ses også i måden, hvorpå skolerne samarbejder med erhvervslivet. Fx arbejder skolerne - fremfor alt i kraft af samarbejde med erhvervslivet - med idéudvikling i form af, at eleverne udvikler løsninger af virkelige spørgsmål stillet af virksomheder eller udvikler idéer til produkter, der skal kunne omsættes på et marked. Derudover er der samtidig et yderligere element, som skal kunne spille ind i den måde innovation forstås på og arbejdes med netop i kontekst af folkeskolen. Det er de fagfaglige kompetencer, fx til at læse, skrive, regne og historisk viden, som det også er skolens opgave at give eleverne. Innovation i en skolekontekst må således forstås som en trebenet størrelse i spændingsfeltet mellem demokratisk dannelse, produktudvikling og fagfaglige kompetencer. Skoleledelsens opgave bliver at gå ind i de processer og de samarbejder, med fx erhvervslivet, og være medskabende på, hvilke former for innovative kompetencer skolen skal udstyre eleverne med, og hvordan innovation skal se ud i den danske folkeskole i samspillet mellem demokratisk dannelse, faglige færdigheder og forståelse af innovation som ideer, der skal have et liv som produkter på et økonomisk marked. Demokratisk dannelse Innovation i skolen Produktudvik ling Fagfaglighed Du kan læse mere om Fremtidens Innovative Folkeskole i Rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen på projektets hjemmeside og på Center for Skoleledelses hjemmeside 4 Jf. Hovedresultater fra ICCS - Politisk dannelse og demokratisk forståelse. Du kan også se eksempler fra de deltagende skolers arbejde med innovation i inspirationslisten i rapportens bilag nr. xx 6

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere