Studiekreds 2013 Innovation i Politiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekreds 2013 Innovation i Politiet"

Transkript

1 Studiekreds 2013 Innovation i Politiet Midt- og Vestsjællands Politiforening har i forbindelse med studiekredsen 2013 arbejdet med Innovation i Politiet og kigget på innovation fra forskellige vinkler. I januar mødtes studiekredsdeltagerne på Politiskolen i Brøndby og fik et indblik i den nye politiuddannelse, i februar var der foredrag i kantinen på politigården i Roskide efterfulgt af gruppearbejde og den sidste aften i marts måned var der filmforevisning efterfulgt af besvarelse af en innovations- quiz. Den 17. Januar 2013 gik turen til Politiskolen i Brøndby, hvor skolen havde forberedt et meget spændende program med Michael Fl. Rasmussen i spidsen, der præsenterede sit road show om forarbejdet med den nye politiuddannelse, forhindringer og udfordringer, udvikling/innovation og ikke mindst vigtigheden af at tiltrække unge til politiet til den nye treårige professionsbachelor i politivirksomhed. Et team af lærere gav en rundvisning på politiskolen, så vi alle fik et indtryk af de fysiske rammer og de muligheder man har indenfor de givne rammer på skolen, og en gruppe af politistuderende viste os elementer af den fysiske uddannelse. Det blev efterfulgt af workshops, som gav et godt indblik i tilblivelsen af den nye uddannelse, den innovative del, hvor forskellige teams havde til opgave at opbygge de forskellige moduler. I alt 5 workshops var stablet på benene; Politiskolens didaktiske model PBL probembaseret læring som pædagogisk værktøj, praksisnærhed i uddannelsen med elementer fra Patruljetjeneste, Trafikkultur, Fag og profession og Refleksion som et vigtigt læringsinstrument og Evaluering af studerende, henset til den korte tid, der er til evaluering. Formålet med besøget var blandt andet at give deltagerne et indblik i og forståelse for den nye uddannelse, så vi i politikredsen kunne tage godt imod de nye politier og skabe det bedste fundament og tage imod de studerende under de bedste forudsætninger.

2 Programmet for studiekredsen den 6. februar blev afviklet på politigården i Roskilde med foredrag og gruppearbejde omkring innovation. Som foredragsholder var inviteret forfatter og samfundsdebattør Knud Romer Jørgensen. Knud Romer har arbejdet i reklamebranchen, er skønlitterær forfatter og gør sig gældende i kultur- og samfundsdebatten. Han er uddannet i litteraturvidenskab. I 1998 debuterede han som medredaktør af antologien Din store idiot og udgav i 2000 Guide til Københavns offentlige toiletter. I 2006 fik han sin romandebut med Den som blinker er bange for døden. Det er en selvbiografisk roman om en opvækst i Nykøbing Falster i 1960'erne. Han har desuden medvirket i Lars von Triers film Idioterne. Senest har Knud Romer lavet dokumentarfilmen "Et blad falder til himlen" om sin fars sidste dage. Dage som han oplevede som i et hamsterbur på demensafdelingen. I et effektivt samfund hvor vi ikke har tid til børn og gamle, fordi arbejdslivet fylder det hele. Knud Romer retter en sønderlemmende kritik mod velfærdssamfundets umenneskelighed som han oplevede det i sin fars sidste tid. Han ser det som et samfund hvor menneskeligt hensyn og moral er forsvundet i den måde vi behandler vores gamle, hvor hospitaler er dødsfabrikker, og hvor de gamle placeres på plejehjem væk fra fælleskabet. Knud Romer forsøgte med sit oplæg at give os sin synsvinkel på det "offentlige system", som vi jo selv er en del af... for ved den efterfølgende debat og gruppearbejde at skabe grobund for ideer til forbedringer hos os. Gruppearbejde. Deltagerne var inddelt i grupper og med baggrund i Knud Romers og studiekredsudvalgets oplæg nåede de frem til nedenstående besvarelser, som er en sammenskrivning. Grupperne fremførte disse ideer til at gøre arbejdsdagen lettere for alle Outlook bør forbedres m.h.t. navnesøgning og søgefunktion generelt. Bedre tilgængelige telefonlister/kompetencelister med billeder, så kollegaerne kan finde hinanden og hinandens kompetencer. Fokus på de bløde værdier: At tale/tænke positivt på arbejdspladsen sammen med kollegaerne. Sammenhold blandt kollegaer - også når det handler om, at turde sige sin mening højt - også på andres vegne. Ensartede regler i kredsen for træning i arbejdstiden. Bedre feedback (ris/ros) mellem kollegaerne, så alle kan forbedre sig og ved, hvornår de har gjort det godt eller får besked, hvis noget kunne være gjort anderledes/bedre. Dette enten personligt eller via mail. Det gør at kollegaer får ros, når det er fortjent, men at vi også holder hinanden oppe på hele tiden at yde et godt og fornuftigt stykke arbejde. Vi skal være bedre til at løfte i flok. Mindre sponsering, således at "grupperne" er mere selvbærende. Lad folk gøre det, som de er gode til (i stedet for at efterforskere kører spons, og beredskabsbetjente laver sagsbehandling). 2

3 Tekniske hjælpemidler som f.eks. et centralt system, der kan oplyse om videoovervågnings placering, rækkevidde, samt hvem der administrere overvågningen. Systemet skal være tilgængeligt for efterforskningen, OPA m.m. Bærbare computere i patruljevognene med POLSAS, så patruljen kan skrive rapporter fx. ved dødfundne, bevogtninger o.lign. Landsdækkende POLSAS Smartphones, Ipads som vil lette kommunikation med VC. Adgang til POLVAGT via privat pc eller smartphone. Mobil tidsregistrering i POLPAI. Videolink til fremstillinger m.v. Indretning af patruljebiler til politibrug, bl.a. er der store problemer med størrelse på sæder. Digitalt udstyr til fingeraftryk også bærbart. Mobil adgang til alle systemer. Tjeklister, instrukser eller tovholdere vedr. opfyldning af udstyr (som sporsikringskuffert, kamera, papirsposer og alkometer) i patruljevognene. At alle tager ansvar hjælper tilsyneladende ikke! Evt. at man ser på, hvordan andre kredse håndterer problematikken. Stregkoder til kosterregistrering. Vidensdeling/reklame blandt afdelingerne, så kollegaer bliver holdt orienteret om, hvad de andre afdelinger kan/laver og kan være behjælpelige med. Meget lidt reel kommunikation - mange mails og ingen personlig kontakt. Sociale arrangementer, støtter op omkring initiativer i den retning - Deltage aktivt i udvalg og foreningsarbejde. Temadage på tværs af afdelinger. Ændre rapporttekniske procedurer som f.eks. rapportskabelon/afkrydsningsskema til ofte anvendte sagskategorier som f.eks. FUH, indbrud, butikstyveri, tyveri fra personbil. Faste skabeloner til sagsbehandling, f.eks. som i KBH eller videreudvikling af det som ligger i POLSAS. Droppe udskrivning på 2 sider. Der bruges uforholdsmæssigt mange mandetimer i forbindelse med pakning og fremsendelse via fax. Søgemaskine (google) på POLNET. En ændring i forhold til Facility Manegement, IT- support og bilbooking, hvor den nuværende ordning koster den enkelte politiansatte meget mere tid til andet end politiarbejde end før ESS, COOR og det manuelle bilbookingssystem. Rengøring i dagtimerne virker voldsomt forstyrrende. En central enhed i kredsen som kan samle gode ideer - og med kompetencer til at iværksætte ideerne. Ideer skal tages alvorligt. Grupperne fremførte disse synspunkter om at skabe en kultur, så ideer kan føres ud i livet Idebank ikke blot på lokalt plan, men én idebank, der dækker hele dansk politi. At kollegaer modtager hinandens undren og ideer positivt, og forsøger et eventuelt tiltag. At kollegaer undres og reflekterer over tingene i hverdagen. Innovationsbank til gode ideer. En "ideminister", en man kan henvende sig til med en ide, så den bliver formidlet videre. Vi har pt. ikke overskud til at udvikle ideer, da vi kører brandslukning i vores alm. arbejde. Vi skal være bedre til at se langsigtet, i stedet for at fokusere på brandslukning. Færre ledere / flere engagerede medarbejdere. Ideer skal modtages - ikke nedskydes. Lydhørhed og ledelsens accept af, at ideer kan koste penge i starten. Villighed til at prøve ideerne af. Der skal ske en ændring i organisationen - medarbejderens ansvar og indflydelse er fjernet og overgået til ledere og eksterne samarbejdspartnere (New Public Manegement). Påskønnelse for den gode idé fra nærmeste leder. Forskelle på lokale/kreds ideer. Kom med ideerne - økonomi skal ikke begrænse vores "idestrøm". Kan man begrunde sine ønsker kan man godt få sine ideer igennem på 3

4 trods af økonomi. Motivation - eksempelvis sende ideen ud i Midterlinjen når denne er gennemført. Skabe kortere afstand fra idé til beslutning. Grupperne fremførte disse synspunkter om at sælge en idé til kredsens medarbejdere og ledelsen En beskrivelse af problemstillingen og information om forslaget til løsningen på problemet. Forslaget skal være konkret, når det forelægges. Eventuelt vidensøgning om den konkrete problemstilling inden. God research inden forslaget fremlægges og entusiasme. En åben idébank/debatforum på POLNET sammenholdt med en søgefunktion på POLNET som virker (bedre end nu). Modtager af den gode ide skal være klart for enhver, hvem skal den sendes til? Skal den sendes gennem tillidsmanden/ledere? Nogle små ting spænder ben for den gode ide - her er det vigtigt ikke at opgive den gode ide. Ideerne skal være seriøse, og man skal have belæg for det man foreslår. Forandringerne kan være sure i starten - men med tiden kan de være til gode for alle. For ledelsen gælder det ofte om besparelser. For medarbejdere gælder det lettere arbejdsgange og nye måder, hvor vi kan hjælpe borgerne. Medarbejdere er (desværre ofte) bedre til at høre på andre medarbejdere. Belønning/overskudsdeling til afdeling og ikke nødvendigvis den enkelte for gode ideer. Kunne være der ville blive taget godt imod flere ideer, hvis der var en årlig "penge- pulje til at afprøve for. Grupperne fremførte disse synspunkter om hvilke forhindringer vi kan forvente, og hvordan vi kan overvinde dem Økonomi svært at overvinde! At ledelsen oftere mødte medarbejderne i øjenhøjde til fx studiekreds, så de kan få kendskab til de problemstillinger medarbejderne arbejder med og undres over. Kommandovejen fra idéskaber til beslutningstager skal være kortere. Idéskaberen sælger ideen bedst direkte til beslutningstageren, frem for at den skal overleveres via diverse mellemled(ere) som alle tolker på den. At vi selv er vores egne værste fjender i henhold til at få nye tiltag accepteret/ført ud i livet. Bureaukrati kan ødelægge den gode ide, fordi få beslutningstagere ikke kan bestemme sig og sætte den endelige underskrift. Generel modstand mod nytænkning i alle led vi gør som i gamle dage. Ideerne skal føres ud i livet og skal have succes - der skal være en solstråle historie, da det kan få andre idéer til at blomstre op (Eks. driftscentret i Roskilde "projekt sagens gang" som ikke er lige positivt for alle dele af organisationen). Standardisering. Ideerne skal gøres konkrete for beslutningstageren. Fordomme! Vi skal have forandringsviljen. Ændre en ting af gangen og lade ro komme på. I stedet for ville ændre alting på én gang. Derefter rolig fremgang. Grupperne fremførte disse synspunkter om, hvad der skal til for at en idé er belyst tilstrækkeligt Alt skal undersøges som beskrevet tidligere. Viden søgning om problemstillingen så alt kan fremlægges. 4

5 Gennemtænke ideen. Evt. indhente økonomiske tilbud. Elektroniske formularer. En klar og tydelig vej for den gode idé. Nærmeste leder, politiforeningen eller højere op i systemet? En idebank på POLNET som gør alt gennemskueligt og synligt. Indeholdende bla. kontaktpersoner (tovholdere). Har medarbejderne fået svar på alle spørgsmål? Inddrage alle kollegerne i ide processen, så alle føler ejerskab for ideen. Grupperne fremførte disse synspunkter om, hvordan vi sikrer, at ideer samles op og håndteres bedst muligt Hvem? Lokalt: idemageren samler selv op. Kredsplan: Ideskaberen i samarbejde med linjechef eller HR- afdelingen. Et udvalg til ideer savnes - hvem skal sidde i det? Ideer rettes typisk mod logistik. Lokalt er det nemmere at afprøve en ide/føre den ud i livet. På kreds plan er det svært, da det normalt er et større arbejde at få en ny idé implementeret. Tovholderen skal have lov til at føre ideen til mål. Udpeg en ansvarlig og sæt en deadline. Ideen skal vurderes, muligvis skal der foretages justeringer og der skal gives feedback til idemager. Kan vi udnytte den nuværende organisationsstruktur i kredsen? Der er muligheder, idet vi kan gå til forskellige ledere på forskellige niveauer. Strukturen giver i princippet muligheden for at springe ledelsesniveauer over. Det kan man altså godt, og som det er nu, bliver man nødt til det, for at få det til at fungere. Men det er blevet sværere at få gennemført en god idé. Dels er kommandovejen for lang i forbindelse med fødsel og udførelse af idéer, ligesom vi er af den opfattelse, at det kræver et stort engagement og vilje til at lytte fra mellemledere og opefter. Kredsens Idéminister håndterer sagen og er tovholder hele vejen igennem. Dem idéen er rettet i mod. Måske ALLE! Hvordan? Tidsplan, der evt. laves sammen med lokalchefen. Evt. påmindelser i Outlook. Vi skal kende modtageren af den gode ide. Vi skal være gode og ved fremsendelse af ideen skal den være konkret og "klar" til udførelse. Man skal selv deltage aktivt for at samle op. Løbende kontakt mellem dem, der arbejder med idéen, følger man den plan der er lagt fra start. 5

6 Den sidste studiekredsaften i marts måned stod ligeledes i innovationens tegn og blev afholdt i Kulturbiografen Frysehuset og på Vandrerhjemmet i Holbæk, hvor dagen bød på fransk film og en Innovations Quiz I Kulturbiografen så vi filmen De urørlige, som handler om den stenrige Philippe, der efter en paragliding- ulykke er blevet lammet fra halsen og nedefter og derfor er helt afhængig af andres hjælp til alt. Han søger en ny personlig assistent, der skal hjælpe ham med alle de mest intime detaljer som personlig hygiejne og indtagelse af føde. Egentlig søger Driss, som er en ung, sort, halvkriminel fyr fra Paris' forstæder, slet ikke jobbet, men får det alligevel. Filmen handler herefter om mødet mellem de to personer fra vidt forskellige miljøer, og hvordan deres samspil giver dem begge et skub fremad i livet. Efter filmen deltog deltagerne i nedenstående Innovations Quiz og deltagernes vurdering af politikredsens innovative niveau (5 niveauer) fremgår sidst, hvor de 5 innovationsniveauer er beskrevet. INNOVATIONS QUIZ Test dig selv og vores politikreds. Sæt kryds ud for ved nedennævnte udsagn, og tæl scoren sammen til sidst. Aflever hele arket til studiekredsudvalget, så laver vi en samlet sammentælling af scoren for alle deltagerne. Vores politikreds har klare og tydelige mål? Vores politikreds har de nødvendige kompetencer og redskaber til at nå vores mål? Vores politikreds bruger tid og ressourcer på at ændre processer, skabe forbedringer, og løse opgaverne mere lønsomt? Vores politikreds fokuserer på at løse vores opgaver og være gode til at løse dem? Filmen var tænkt som et anderledes indspark til temaet innovation som et eksempel på, at der kan komme noget godt ud af at tænke og handle anderledes i forhold til det verden omkring os forventer. Afdelingernes medarbejdere bliver opfordret til at danne netværk med andre lignende afdelinger i andre kredse for at lære af dem? Medarbejderne kender politikredsens mål? 6

7 Vores politikreds vil gerne indgå i et samarbejde med borgerne for at ændre processer og skabe forbedringer af vores service? Vores politikreds spørger borgerne om deres nuværende og fremtidige behov? Vores politikreds bruger tid og ressourcer på at lede efter løsninger, nye ideer og nye muligheder uden for politikredsen/i andre politikredse? Det er tydeligt for alle, hvilken service og ydelser vi kan tilbyde? Vores politikreds har en tydelig procedure for, hvordan vi indsamler nye ideer og bestemmer, hvilke vi kan bruge, og hvilke vi må forkaste? Vores politikreds bruger tid og ressourcer på at uddanne vores medarbejdere? Når en borger efterspørger en service / ydelse, så bruger vores politikreds tid og ressourcer på at imødekomme denne efterspørgsel? Vores politikreds bruger eksterne eksperter til at hjælpe os med at skabe udvikling og til at løse vores opgaver? Vi er bevidste om, hvem vores kunder er? Vores politikreds kommunikerer hurtigt ny, brugbar og interessant information ud til borgerne? Vores politikreds gør det let for andre (borgere og politikredse) og opfordrer andre til at give os nye ideer, mulige løsningsmodeller eller nye muligheder? Borgerne virker tilfredse med politikredsens service, og vi modtager positive kommentarer og få klager? I vores politikreds bliver medarbejderne ikke straffet for at lave en ærlig fejl, og medarbejderne føler, at de kunne/burde forsøge at løse samme opgave igen? Vores politikreds tilskynder medarbejderne til at foreslå metoder som kan forbedre vores arbejdsprocesser, vores service overfor borgerne, og løsningen af andre arbejdsopgaver? Tæl dine sandt point sammen og brug dine point til at vise, hvor du og politikredsen kan finde forbedringer af vores brug af innovation. Samlet antal sandt point; 7

8 Resultatet af innovations quizzen! Score: 9,8 % 1-4 point; Vi håber, at denne quiz har givet dig noget at tænke over. Der er flere ting, som du kan gøre for at hjælpe politikredsen til at blive mere innovativ. Her er nogle forslag; Innovative organisationer er gode til at kommunikere med både medarbejdere og kunder. Prøv at tale om emnet i din afdeling og få sat nogle mål for, hvad i gerne vil opnå. Beskriv jeres kerneydelse grundigt. Det er vigtigt for både ansatte og kunder at vide, hvad der skal leveres, og hvad de kan forvente blive leveret. Kender du politikredsens strategi? Er det bare hurra- ord eller passer den med, hvad der reelt kan leveres af opgaveløsninger? Det er vigtigt at kende den del af politikredsens strategi, som din afdeling reelt kan bidrage til at opfylde eller skære strategien til, så den passer med de reelle opgaver. Score: 36,6% 5-8 point; Det ser ud som om, at der mulighed for at introducere nogle nye ideer m.h.t. innovation og samarbejde i vores politikreds. Her er nogle forslag; Innovative organisationer er gode til at vedligeholde de kompetencer og udstyr som skal til for at holde organisationen skarp og operativ. Prøv at kigge på din afdeling (og dig selv), har i mangler? Gode organisationer holder medarbejderne opdateret. Er afdelingens og politikredsens kompetencer godt nok beskrevet? Kunne man synliggøre hvem der kan hvad på en bedre måde? Gode organisationer kender borgernes behov og forsøger at komme dem i møde. Kunne din afdeling prøve at anskue de dagligdags opgaver fra borgernes synsvinkel? Score: 34,1 % 9-12 point; Det ser ud som om, at vores politikreds forsøger at hjælpe innovation på vej, men der er altid potentiale for forbedring. Her er nogle forslag; En innovativ politikreds er god til at samarbejde på tværs af kredsgrænser. Kan din afdeling søge inspiration og gode ideer i andre af landets politikredse eller måske helt uden for politiet? Hvordan kunne man skabe og synligegøre netværk med andre ansatte i kredsen/politiet? Kunne det tænkes at måden vi kommunikerer på, kunne forbedres (f.eks. målrette mails o.s.v.)? Hvordan hentes der information fra dem som benytter sig af politiets service? Og hvordan bruger din afdeling borgernes information? Hører vi overhovedet på andre end os selv? 8

9 Score: 15,9 % point; Vores politikreds fremstår som reelt interesseret i innovation ved aktivt at arbejde med at forbedre og skabe nye processer. Det at investere i innovation smitter af på dig og de øvrige ansatte i form af forbedret uddannelse og lyst til endnu mere innovation. Men måske kan politikredsen blive endnu bedre, her er nogle forslag; Ideer trives i form af jævnlige diskussioner og brainstorming. Men er det sat i system i vores politikreds eller i din afdeling? Kan man få en præmie for en god og brugbar idé? Når gode ideer belønnes skaber det lyst til mere af samme art. Kunne det tænkes at involvere forslagsstilleren i udførelsen af forslaget? En innovativ politikreds er åben for alle ideer. Men hvordan kan man fremme ideerne i praksis, skal de i en boks eller pr. mail til en idebank? Score: 3,6 % point; Tillykke, vores politikreds er efter din mening innovativ i høj grad. Der er rum til nye ideer og medarbejderne trives med at skabe anderledes løsninger. Men kan det lade sig gøre at toppe dette op med lidt ekstra her er nogle forslag; En innovativ politikreds har ikke nok i sig selv. Kunne det tænkes at man slog tankerne sammen med andre politikredse? Indbyder vores politikreds til samarbejde om at nå nye højder eller har vi nok i os selv? Kunne det tænkes at en tovholder kunne øges kredsens innovation? Kunne en systematisk søgning efter nye ideer finde vej til din afdeling og blive en del af din arbejdsdag? Storm P. opfindelse: Lyseslukker P/opfindelser- galleri.html Midt- og Vestsjællands Politiforening Studiekredsudvalget 9

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel.

Københavns Politi: Amager: Introduktionsforløbet varer i alt ni dage fordelt over tre uger. De resterende dage står den på patruljekørsel. Goddag til nye praktikanter Dansk Politi har ringet til landets politikredse for at høre, hvordan et typisk introduktionsprogram for PGII ere ser ud hos dem. Nedenfor kan du se et sammenkog af svarene.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Studiekreds 2013 Studiegruppernes besvarelse

Studiekreds 2013 Studiegruppernes besvarelse Studiekreds 2013 Studiegruppernes besvarelse 1 PET s studiekreds Ideer til at fremme den gode ide Politiforbundet Politiforbundet kan/bør inddrage studiekreds-deltagerne i beslutningsprocesserne. Politiforbundet

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel Bliv politibetjent Er du klar til at gøre en forskel med dit liv? Et af de mest uforudsigelige job

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Tillid i ledelsesformer (1)

Tillid i ledelsesformer (1) Tillid i ledelsesformer (1) 1. Beslutninger skal give mening hele vejen ned igennem organisationen. 2. Risikovillighed / anerkendelse begge veje. 3. Organisationsstruktur, klare rammer (magt). Hvordan

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen

Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Projektsynopsis, videregående lærerkursus 2014: Lærerens udfordringer med brug af PC i undervisningen Adjunkt Rikke Haugegaard, Institut for Sprog og Kultur, Forsvarsakademiet. Indledning og motivation:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere