dem, der binder bogens ganske forskellige bidrag sammen. Innovation defineres i det introducerende kapitel som en mere eller mindre intenderet og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dem, der binder bogens ganske forskellige bidrag sammen. Innovation defineres i det introducerende kapitel som en mere eller mindre intenderet og"

Transkript

1 Anmeldelser Eva Sørensen og Jacob Torfing (red.), Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, 443 s., 450 kr. Bogen består af i alt 443 sider fordelt på 21 kapitler på mellem 14 og 26 sider skrevet af 25 bidragsydere forskere såvel som offentlige ledere og konsulenter. Den er opbygget med et introducerende kapitel, tre dele og et afsluttende konkluderende kapitel. Del 1 har titlen Teoretiske vinkler på samarbejdsdrevet innovation og består af syv kapitler. Del 2 har titlen Aktørerne i samarbejdsdrevet innovation og består af seks kapitler. Del 3 har titlen Empiriske studier af samarbejdsdrevet innovation og består af seks kapitler. Rent formmæssigt savner man som læser et afsluttende register med centrale begreber og referencer. Bogens detaljerede indholdsfortegnelse hjælper dog læseren ganske godt på vej. Innovation er på dagsordenen i Danmark og de nordiske lande såvel som internationalt i disse år. I de seneste danske regeringers mange forskellige udspil til strategier og reformer (fx globaliseringsstrategi, kvalitetsreform, strukturreform) optræder begrebet eksempelvis hyppigt, og generelt anses samfundets evne til innovation for at være en væsentlig konkurrenceparameter i en globaliseret verden. Innovation er således blevet et modebegreb i beslutningstageres jagt på løsningsmodeller, men det er også et fænomen, som samfundsforskere inden for forskellige faglige traditioner har analyseret empirisk og teoretisk i årtier. Det er således et yderst relevant emne for offentlige beslutningstagere såvel som forskere, som tages op i bogen Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Bogen er udsprunget af forskningsprojektet CLIPS (Collaborative Innovation in the Public Sector), der er finansieret af det Strategiske Forskningsråds program for forskning i brugerdrevet innovation og er ledet af professorerne Eva Sørensen og Jacob Torfing fra Roskilde Universitet, der også har redigeret bogen og skrevet bogens introducerende og konkluderende kapitler. Bogens målgruppe er såvel praktikere som forskere og studerende, der er interesseret i at forstå og/eller arbejde med at fremme offentlig innovation gennem forskellige former for netværksbaseret samarbejde (s. 16). Samtlige 21 kapitler af de 25 bidragsydere forholder sig eksplicit til begreberne innovation og samarbejdsdrevet innovation, og disse begreber er derved 582

2 dem, der binder bogens ganske forskellige bidrag sammen. Innovation defineres i det introducerende kapitel som en mere eller mindre intenderet og proaktiv proces, som udvikler, implementerer og spreder nye kreative ideer, der skaber en kvalitativ forandring i en given kontekst (s. 29). Herved bliver innovation, til forskel fra nogle andre definitioner, men i overensstemmelse med store dele af innovationslitteraturen, i princippet værdineutralt, idet spørgsmålet om, om innovation medfører forbedringer, bliver et empirisk spørgsmål. Begrebet samarbejdsdrevet innovation er udviklet med henblik på at sætte fokus på innovationsnetværk og tydeliggøre, at innovationer og innovationsprocesser ofte kræver deltagelse af mange forskellige aktørgrupper. Særligt mere radikale innovationer kræver ofte brud med tendenser til silotænkning og stereotype forestillinger om modsætninger mellem eksempelvis offentlig og privat innovation. Med dette udgangspunkt kommer man vidt omkring i bogens forskellige bidrag. I del 1 med teoretiske vinkler på samarbejdsdrevet innovation er der kapitler om økonomisk innovationsteori, planlægningsteori, teorier om teknologisk innovationsteori, organisationsteori, teorier om ledelse og innovation, teorier om offentlig administration og styring og et læringsteoretisk perspektiv på innovation. I del 2 om aktørerne i de samarbejdsdrevne innovationsprocesser er der kapitler om borgerne og brugerne, de fagprofessionelle, offentlige ledere, de folkevalgte og proceskonsulenterne. I del 3 med empiriske studier af samarbejdsdrevet innovation er der kapitler med casestudier om det kriminalpræventive råd, sundhedscentre, lokale aktionsgrupper i landdistrikterne, nye metoder til fastholdelse af unge i uddannelse, samt et par kapitler baseret på spørgeskemaer om offentlige lederes vurdering af innovation og eksperters vurdering af barrierer imod og drivkræfter for samarbejdsdrevne innovationsprocesser. Tilsammen tegner kapitlerne et nuanceret og rigt facetteret billede af samarbejdsdrevne innovationsprocesser i og omkring den offentlige sektor i Danmark. Skal man fremhæve et enkelt bidrag som særligt væsentligt, må det være Bengt-Åke Lundvalls indsigtsfulde og kompakte kapitel om økonomisk innovationsteori. For det første præsenteres her en væsentlig international økonomisk teoriudvikling, som bryder med traditionelle dogmer fra den neoklassiske økonomiske teori og bygger på årtiers solid empirisk forskning. For det andet har Bengt-Åke Lundvall og forskergruppen omkring ham ydet væsentlige bidrag til denne udvikling, og i kapitlet får man i koncentreret form et indtryk af, hvad denne teoritradition har at byde på. Bogen har som eksplicit ambition at bidrage til at sætte en dagsorden for en mere proaktiv innovationsstrategi for den offentlige sektor, og som sådan markerer bogen sig som et relevant og væsentligt indspark i en debat om, hvordan 583

3 den offentlige sektor kan bidrage til et mere dynamisk og innovativt dansk samfund. Morten Balle Hansen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Anders Berg Sørensen, Caroline Howard Grøn og Hanne Foss Hansen (red.), Organiseringen af den offentlige sektor. Grundbog i offentlig forvaltning. København: Hans Reitzels Forlag, 2011, 462 s., 425 kr. Som bogens titel angiver, er der tale om en grundbog i offentlig forvaltning. Bogen er redigeret af Anders Berg Sørensen, Caroline Howard Grøn og Hanne Foss Hansen, som alle tre også er forfattere på en stor del af bogens kapitler. Herudover indeholder bogen bidrag fra en række danske forskere inden for offentlig forvaltning. Tilvejebringelsen af en sådan grundbog er selvsagt et ambitiøst projekt, da litteraturen om offentlig forvaltning er enorm og kan struktureres på mange måder. Der må nødvendigvis træffes en række valg, der vil gøre ondt på læsere, som føler at netop deres område bliver overset. Et af forfatternes hovedargumenter for at skrive bogen er, at der har manglet en grundbog på dansk, der præsenterer centrale perspektiver på offentlig forvaltning fra et organisations- og institutionsteoretisk perspektiv. Formålet er således at tilvejebringe en lærebog om offentlig organisation, der giver læseren teoretisk baggrund og analytiske redskaber i studiet af den offentlige forvaltning med særligt fokus på den danske offentlige sektor. Bogen består af to dele med i alt 17 kapitler. Ved starten af hvert kapitel oplistes en række af kapitlets hovedpointer, hvilket giver læseren et hurtigt og nyttigt overblik over det kommende kapitel. Den første del af bogen (kapitel 1-8) er primært skrevet af bogens tre redaktører og behandler den offentlige forvaltning ud fra tre analyseniveauer: organisationens interne liv, organisation og omgivelser og organisationsfelter. Hvert analyseniveau behandles i henholdsvis et rationelt perspektiv og et normperspektiv. Denne opdeling fungerer generelt ret godt som struktur for bogens første del. Til sidst i hvert af de otte første kapitler foretages endvidere en sammenfatning af kapitlet, og der opstilles en række kritiske spørgsmål til de teorier, der er blevet gennemgået. Del II består af en række tematiske kapitler skrevet af forskellige forfattere med ekspertise inden for det givne tema. Kapitel 9, 10 og 11 adresserer en række generelle temaer (styringsteori, reformer og ledelse), mens de følgende 584

4 kapitler er struktureret efter faserne i en politisk proces. Generelt lykkes det ganske godt at holde en vis sammenhæng og rød tråd i de forskellige bidrag, hvilket ofte er en udfordring for sådanne antologier. Samlet set har bogen et stærkt organisationsteoretisk fundament, som specielt præger bogens første del. I starten nævner bogens redaktører, at de, i tillæg til teorier der er udviklet med specielt henblik på offentlige forvaltning, ønsker at anvende generisk organisationsteori (dvs. teori som ikke er udviklet specifikt til offentlige organisationer). Disse teorier skal så tilpasses eller oversættes som forfatterne betegner det til brug på offentlige organisationer. Denne øvelse lykkes overordnet set meget godt. I forlængelse heraf inddrager bogens del I en række klassiske værker fra forfattere som Herbert A. Simon, James G. March og Johan P. Olson det kan dog undre en smule, at forfatterne har valgt stort set ikke at benytte Wilsons (1989) klassiker inden for offentlige organisationer Bucreaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It, som faktisk berører rigtig mange af de ting, bogen har til hensigt at præsentere i del I. Givet ønsket om en politologisk vinkel på den offentlige forvaltning er der heller ikke helt så stort fokus på forholdet mellem forskellige organisationer, særligt principal-agent-forhold, som man ofte ser i litteraturen om offentlig forvaltning. Bogen indeholder ikke nogen decideret redegørelse for, hvordan de forskellige dele af den danske offentlige forvaltning er opbygget (dvs. den statslige, kommunale og regionale forvaltning). Der er tale om et bevidst fravalg af en samlet apparaturbeskrivelse, som bogens redaktører anfører det. I stedet henvises til en række af sådanne beskrivelser. Spørgsmålet er, om en grundbog med særligt fokus på den danske offentlige sektor kan undvære en sådan samlet redegørelse for de væsentligste træk ved den danske offentlige forvaltning (og evt. EU s forvaltning som ligeledes er relevant for den danske kontekst). Under alle omstændigheder vil det ved anvendelse af grundbogen i et undervisningsforløb om offentlig forvaltning være naturligt (og nok også nødvendigt) at anvende bogen i kombination med sådanne apparaturbeskrivelser (hvilket formentlig også er forfatternes hensigt). Udeladelsen af apparaturbeskrivelsen giver imidlertid plads til behandlingen af en række vigtige og spændende forhold ved den offentlige forvaltning, som ofte ikke får helt den plads, de fortjener, i forvaltningslitteraturen. Her tænker jeg specielt på betydningen af teknologi, evaluering og forvaltningsetik, som behandles i kapitel 14, 16 og 17. Sluttelig skal det nævnes, at bogen generelt er velskrevet og giver en solid fremstilling af de forskellige teorier. En stor styrke gennem bogen er ligeledes den hyppige brug af cases og eksempler 585

5 til illustration af de teoretiske pointer. Bogen lykkes således ganske godt med et ret ambitiøst projekt. Morten Jakobsen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Nicholas R. Lardy, China s Economic Growth: After the Financial Crisis. Washington: Peterson Institute for International Economics, 2012, 181 s., $ 22. Kina har igennem de seneste tre årtier haft ekstraordinær høj økonomisk vækst, hvilket i dag har gjort landet til verdens næststørste økonomi. Selv under den globale finansielle og økonomiske krise i faldt den kinesiske vækst kun marginalt, og Kina fremstår i dag som en kritisk vækstmotor i verdensøkonomien på et tidspunkt, hvor de vestlige økonomier er i dyb krise. Trods disse imponerende vækstrater er der stigende fokus, herunder i det officielle Kina, på de strukturelle ubalancer, som er opstået i den kinesiske økonomi igennem det seneste årti, og der er bred enighed om, at der er behov for en ny vækstmodel (eller økonomisk rebalancering), hvis Kina skal forsætte den nuværende vækst og økonomiske udvikling. Nicholas R. Lardy fra Peterson Institute for International Economics i Washington har igennem en årrække beskæftiget sig med udviklingen i den kinesiske økonomi. I sin nye bog analyserer Lardy Kinas økonomiske politik under den globale finanskrise i samt de udfordringer, som det kinesiske lederskab står over for i bestræbelserne på at fastholde væksten på længere sigt. Kapitel 1 giver et overblik over de tiltag, som Kina gennemførte i kølvandet på finanskrisen, herunder vurderer den efterfølgende kritik af den kinesiske stimuluspakke. Lardy konkluderer, at den kinesiske stimuluspakke (modsat fx den amerikanske) var meget succesful i forhold til at bringe Kina helskindet gennem krisen. Derimod var pakken ikke designet til at adressere de langsigtede strukturelle udfordringer i den kinesiske økonomi. Her gjorde den nærmere ondt værre. Kapitel 2 beskriver de økonomiske ubalancer i den kinesiske økonomi, som opstod kort efter årtusindeskiftet, herunder en overdreven afhængighed af eksport og investeringer til at generere vækst. Samtidig oplevede Kina et signifikant fald i husstandenes disponible indkomst som en andel af BNP samt et lavt og fortsat faldende forbrug som andel af BNP. Hertil kom en overdreven fremstillingssektor sammenlignet med servicesektoren samt en voldsom 586

6 stigning i den nationale opsparings-investerings-ubalance, som resulterede i store og stigende handelsoverskud. Hvor den kinesiske økonomi i slutningen af 1990 erne på mange måder mindede om andre udviklingsøkonomier, havde Kina ti år senere udviklet sig til en markant outlier i den globale økonomi på stort set alle parametre. Kapitel 3 bekriver, hvilke politikker den kinesiske regering kan gøre brug af i bestræbelserne på at rebalancere økonomien og således skabe fundamentet for en mere bæredygtig økonomisk vækst. Lardy plæderer for gennemførelsen af mange af de samme tiltag, som fx Verdensbankens og det kinesiske DRC s (Development Research Centre under det kinesiske statsråd) rapport China 2030 fra februar 2012, herunder øgede investeringer i offentlig service og velfærd for at reducere husholdningernes opsparing. Lardys bidrag til debatten om Kinas økonomiske rebalancering er dog først og fremmest den vægt, som han tillægger penge- og valutapolitikken, herunder behovet for en reform af den finansielle sektor. Lardys centrale tese er, at Kinas finansielle system er blevet stadig mere undertrykt siden Det kommer blandt andet til udtryk i negative realrenter på husholdningernes opsparing, hvilket på afgørende vis har bidraget til at mindske husstandsindkomsterne i perioden, idet husstandene enten har måttet spare endnu mere op eller placere deres opsparing i fast ejendom, som igen har bidraget til den spirende kinesiske boligboble. Den negative indlånsrente har således dels udgjort en implicit beskatning af husholdningerne, dels udgjort en indirekte subsidiering af kapitalintensive (ofte statsejede) virksomheder, som har kunnet låne penge til en billig rente. Dette forhold har igen medvirket til at øge investeringerne til et alt for højt niveau. Lardy påviser endvidere, hvordan rentepolitikken hænger sammen med valutakurspolitikken. Siden 2003 har den kinesiske nationalbank (PBOC) forsøgt at holde den kinesiske valuta undervurderet i forhold til dollaren gennem massive interventioner på valutamarkedet, hvilket har medført en enorm beholdning af udenlandsk valuta. For at forhindre dette i at skabe inflation i Kina har nationalbanken samtidig måttet gennemføre omfattende steriliseringsmanøvrer, hvilket igen har gjort det nødvendigt at kontrollere renterne. Lardy konkluderer på den baggrund, at et mere fleksibelt valutakursregime udgør en nødvendig forudsætning for en liberalisering af rentesatserne. Kapitel 4 ser på de internationale implikationer af de økonomiske ubalancer i Kina, herunder argumenterer for, at rebalancering af den kinesiske økonomi udgør en nødvendig forudsætning for en global rebalancering og dermed et bæredygtigt globalt opsving efter finanskrisen. Kapitel 5 er set fra en politologisk synsvinkel bogens mest interessante. Den kinesiske topledelse har siden udgangen af 2004 anerkendt behovet for 587

7 en gradvis rebalancering af økonomien med mindre vægt på investeringer og eksport og større vægt på forbrug. Det blev måske klarest formuleret af den kinesiske Premier, Wen Jiabao, da han i 2007 betegnede den kinesiske vækst som unsteady, imbalanced, uncoordinated, and unsustainable. Økonomisk rebalancering har samtidig været kodeordet for såvel den 11. og den 12. femårsplan. Trods den erklærede politiske ambition om rebalancering er den kinesiske økonomi blot blevet mere og mere ubalanceret de senere år. Kapitel 5 viser hvorfor. Lardy argumenterer for, at forklaringen skal søges i fremvæksten af dels en mere kollektiv kinesisk ledelse, dels en lang række særinteresser, som har været i stand til at blokere reformer. Økonomer i den kinesiske nationalbank samt en række uafhængige kinesiske akademikere har nærmest stået alene med opfordringen til at liberalisere rentesatserne. I stedet har eksportindustrien, kystprovinserne, statsejede virksomheder, ejendoms- og byggeindustrien samt Kinas kommercielle banker alle nydt godt af den eksisterende (ubalancerede) økonomiske politik, som for alles vedkommende har medført overnormale profitter. Disse særinteresser har samlet set haft uforholdsmæssig stor indflydelse på formuleringen af den kinesiske økonomiske politik og har hidtil været i stand til at blokere for de nødvendige reformer. De store tabere i spillet er de kinesiske husstande og forbrugere. Der har den seneste tid været stadig mere højrøstede opfordringer i Kina til behovet for rebalancering, hvilket blandt andet er kommet til udtryk ved rapporten fra Verdensbanken og DRC, som synes sanktioneret af den næste generation af kinesiske lederne. Reformkræfter har på den baggrund vejret fornyet morgenluft. Spørgsmålet er dog, om der er grund til optimisme. Lardy lader svaret stå åbent, men hvis den koalition af særinteresser, som beskrives i kapitel 5, bevarer sin indflydelse, er der næppe udsigt til grundlæggende reformer. Hertil kommer, at eksporten og den økonomiske vækst i Kina i de seneste måneder (foråret 2012) har været faldende som følge af krisen i de vestlige økonomier, og der tales nu om behovet for en ny kinesisk stimuluspakke med fokus på infrastrukturinvesteringer. Det vil i så fald blot forværre de eksisterende ubalancer. Lardy leverer med sin bog et solidt og vigtigt bidrag til debatten om rebalanceringen af den kinesiske økonomi, som har stadig større betydning for resten af verden. Bogen er hverken udtryk for den omsiggribende Kina kommer - litteratur eller de lige så omsiggribende forudsigelser om den kinesiske økonomis snarlige undergang. Lardys bidrag består især i fremhævelsen af penge- og valutapolitikkens centrale rolle i fastholdelsen af de nuværende ubalancer. Et andet vigtigt bidrag er analysen af de politiske barrierer for en rebalancering. Sidstnævnte aspekt diskuteres sjældent i den rent økonomiske litteratur, men 588

8 synes helt afgørende for forståelsen af netop den kinesiske økonomiske politik. Afsnittet kunne derfor med fordel være udbygget. Lardys bog synes dog alligevel uomgængelig, hvis man ønsker at forstå udfordringerne nu og på sigt for den kinesiske økonomi. Rasmus Abildgaard Kristensen 1. Ambassadesekretær, Beijing 589

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Samarbejdsdrevet innovation

Samarbejdsdrevet innovation E VA S Ø R E N SE N & JACOB T OR F I NG ( R E D.) Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Eva Sørensen

Læs mere

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER AAGAARD, EVA SØRENSEN & JACOB TORFING (RED.) Samarbejdsdrevet innovation i praksis JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Samarbejdsdrevet innovation i praksis Peter Aagaard, Eva Sørensen & Jacob Torfing

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Ledelse af samarbejdsdrevet innovation

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Den nordiske velfærdsmodel er udfordret Intensiveret global konkurrence mellem samfundsmodeller Høje ambitioner og forventninger til kvalitet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing COK, 15. November, 2011 NPM har tabt pusten u New Public Management har givet mere fokus på ledelse, målstyring, resultater og evaluering u Men gode ting er blevet

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Omstilling i den offentlige sektor

Omstilling i den offentlige sektor Kirsten Bregn (red.) Omstilling i den offentlige sektor i et økonomisk perspektiv Jurist- og Økonomforbundets Forlag Omstilling i den offentlige sektor - i et økonomisk perspektiv behandler en række centrale

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning

DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION. Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning DANMARKS NATIONALBANK NATURLIG REAL RENTE OG LANGVARIG STAGNATION Jesper Pedersen, Økonomisk Afdeling, Økonomisk Forskning Overblik Hvad er langvarig stagnation/ secular stagnation? Tæt sammenhæng med

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk

Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Vækst(II) hvorfor ikke? Jesper Jespersen Folkeuniversitet Frederikssund 27. Januar 2014 jesperj@ruc.dk Er den markedsdirigerede vækst overhovedet løsningen? Hvad ved vi om den markedsstyrede vækst? For

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere