Beskrivelser af ny organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelser af ny organisering"

Transkript

1 Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010

2 Børnebyen Rougsøvej Ørsted Ørsted, den 12. november 2010 Forslag til ledelsesorganisation. Navnet på børnebyen er endnu uafklaret. Det er vores mål at finde et navn, som både kan signalere fællesskabet mellem de forskellige afdelinger og tilhørsforholdet til området. Det er endnu ikke besluttet endeligt, om vi skal udskrive en konkurrence om navneforslag. Det vil blive afgjort, når ledelsesteamet er endeligt sammensat. Aftaleenhedsleder: Henning Hansen Organisationsdiagram for ledelsen af børnebyen: Leder af aftaleenheden Daglig leder af skoledelen Daglig leder af dagpasningen Sekretariat og Serviceafdeling Leder af aftaleenheden og de 2 daglige ledere er på fuld tid, og ud over disse vil en række koordinationsopgaver og specifikke funktioner blive lagt ud i de underliggende afdelinger. Denne del af organisationen vil blive fastlagt, når ledelsesteamet er på plads. Her vil arbejdsfordelingen mellem lederne og mellem lederne og de øvrige medarbejdere også blive fastlagt. Omsætning af ledelsestænkning til praksis. Ledelsesgrundlaget i Norddjurs Kommune er den overordnede teori, og vi vil i praksis udøve ledelse med følgende overskrifter: - Tæt teamsamarbejde i ledelsen - høj grad af delegering af opgaver og ansvar 2

3 - tværfagligt samarbejde i hele organisationen - fælles pædagogisk platform med en anerkendende tilgang - Høj grad af fælles bevidsthed om hele organisationens arbejde - Høj grad af fokus de fælles værdier og den røde tråd i tilbuddet til børnene. - Fastholdelse af udviklingsparathed og anvendelsen af bl.a. teori U i den innovative proces - Fastholdelse af den høje grad af selvledelse, der kendetegner organisationen Anvendelse af den økonomiske ramme til ledelse. Den økonomiske ramme er ikke en fuldstændig klart defineret størrelse, og da lønog ansættelsesvilkår for lederne først forhandles på plads efter ansættelsen kan nedenstående redegørelse kun være et overslag, som evt. skal justeres senere. Derfor er den heller ikke beregnet i kroner, men i andele af stillinger. Nuværende organisation Skoledelen Daginstitutionsdelen Dagplejedelen Skoleinspektør 0,9 Viceinspektør 0,8 SFO-leder 0,6 Souschef 0,16 Andel af leder 0,1? Børnehaveleder 0,6 Souschef 0,05 Børnehaveleder 0,6 Souschef 0,05 I alt 1,7 leder I alt 2,06 leder I alt 0,1 leder I alt 3,86 leder Ny organisation Skoledelen Daginstitutionsdelen Dagplejedelen Aftaleholder 1,0 Daglig leder 1,0 Daglig leder 1,0 Funktion indskoling 0,2 Funktion mellemtrin 0,2 I alt 3,6 leder Funktion SFO 0,05 Funktion Skovly 0,05 Funkt. Blæksprutten 0,05 Funktion 8agplejen 0,05 Herudover har vi en administrativ enhed i form af et sekretariat uden selvstændig ledelse og en serviceenhed med en serviceleder. Hermed skulle den budgetmæssige indskrænkning være opnået. Tidsplan for ansættelsesprocessen: 10. november Forslag til ledelsesstruktur afleveres til ØK 17. november Møde i ØK behandling af forslaget 3

4 18. november Stillingsopslag til niveau-2-lederne offentliggøres 2. december Ansøgningsfrist for niveau-2-lederne 9. december Ansættelsessamtaler og beslutning om ansættelse Uge 50 Det nye ledelsesteam træder sammen 4

5 Børnebyen Vivild (et foreløbigt navn, barnet døbes ved en senere event) Børnebyen rummer de tidligere tilbud i distriktet, nemlig normalskole kl. Ekstern AKT specialklasserække med tilhørende fritidstilbud. Børnehaven Blinklyset Nørager Børnehave, der indgår via en samarbejdsaftale. Dagplejen i distriktet, incl. Dagplejepædagoger. Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed: Poul Erik T. Skyggebjerg Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Børneby Vivild Lederteam Aftaleenhedsholder Politisk struktur Fællesbestyrelsen Medudvalg Leder Pæd adm skole Leder Special tilbud Leder dagtilbud Personalemøder Administration Teknisk Service Undervisnings personale Pædagogisk pers. dagtilbud ADM team M-klasse Spec SFO Klasserne I-klasse Langhøj Normalklasser Børnehave Dagpleje SFO Dagtilbud Undervisnings møder Pædagogisk Råd Organiseringen er tidligere drøftet lokalt i et antal møder i fælles arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de lokale bestyrelser i distriktet og lokale ledere. Endvidere indgår indput fra fællesmødet for bestyrelser i Ørum aktivcenter d. 28. oktober. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Færre ledere mere tid til ledelse. 5

6 Enhver leder i den nye børneby praktiserer helhedstænkning for hele organisationen samtidig med ledelsen af eget område. Enhver leder i den nye børneby bidrager i ledelsesteamet ud fra egne styrker og kompetencer, som beskrevet i Ledelse er en holdsport udgivet af Væksthus for ledelse. Ledelsen tør at give ansvar og vise tillid til medarbejdernes evne og lyst til at finde veje til opgaveløsninger, der fører mod målet og visionen. Ledelsen skaber forstyrrelser og coacher personalet i at have mod til at afprøve nye veje. Aftaleholder har overordnet overblik, dette overblik deles og kvalificeres i ledelsesteamet. Via delegering af ansvar og gensidig tillid, skaber ledelse og medarbejdere rum for strategisk og innovativ ledelse. Lederteamet anviser veje til at vi, som en mindre organisation med ca 70 medarbejdere, løser fremtidens udfordringer på alsidighed og kvalitet på samme eller højere niveau end større organisationer Vi skal finde vores egne veje. Foruden ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune dyrkes værdierne: Mod og snarrådighed, således problemer hurtig løses og at prøvehandlinger hurtigt kan iværksættes. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Aftaleholder: ,- Leder skoledel: ,- Leder specialafdeling: ,- indgår i undervisningsopgaver. Leder dagpasning: ,- Lærer/pædagogløn: ,- Adm. pers. Løntillæg: ,- løntillæg tænkes anvendt på funktioner der delegeres. I alt: ,- Besparelse i forhold til nuværende: ,- hvilket betyder at den økonomiske ramme er opfyldt. 6

7 Ramme for ledelsesorganisering i de nye aftaleenheder på skole og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg (foreløbigt navn) Børneby Glesborg omfatter: Glesborg Skole Glesborg SFO 3 daginstitutioner: Bønnerup Børnehave, Glesborg Børnehave og Savværket Dagplejen i distriktet inkl. dagplejepædagoger Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed: Helle Bruun Poulsen Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering: Organisationsplan Børneby Glesborg Leder af Børneby Glesborg Aftaleholder Fællesbestyrelsen Daginstitutionsleder Administration Skoleleder Teknisk service Dagplejen Savværket Bønnerup bh. Glesborg bh. SFO Glesborg Skole Teknisk IT Piccoline Rengøring MED-udvalg 3 fuldtidsledere: aftaleholder, daginstitutionsleder og skoleleder. SFO hører organisatorisk sammen med dagpasningsområdet, men vil i daglig praksis samarbejde med 7

8 både børnehaver, skole, daginstitutionsleder og skoleleder. Det meget velfungerende samarbejde mellem SFO og skole fortsætter/udvikles yderligere i den nye struktur. Herudover vil en række koordinerende og afgrænsede funktioner blive lagt ud i de enkelte enheder. Hvor mange samt hvilke funktioner der vil være brug for, fastlægges når ledelsesteamet er på plads. D. 28. okt. afholdtes et møde mellem aftaleholderne og repræsentanter for de enkelte enheders bestyrelser. Her drøftede vi bl.a. ledelsesorganiseringen. Indgåede samarbejdsaftaler mellem Savværket og Gjerrild Bønnerup Friskole fortsættes/udvikles. Ledelsestænkningen omsat til praksis i den nye organisation. Kommunalbestyrelsens hensigtserklæring (her frit refereret) om at ændre ledelsesstrukturen, for at frigøre flere ressourcer til kompetenceudvikling samt flere hænder til børn i daginstitutionerne, er for både forældre, medarbejdere og ledelse et godt udgangspunkt for en positiv tilgang til en anderledes tænkning omkring ledelse. I ledelsesteamets arbejde med at organisere den øvrige del af den samlede organisation, vil det blive prioriteret højt, at der i de enkelte enheder også i praksis bliver flere ressourcer til kompetenceudvikling og flere hænder til børn. Etableringen af et stærkt og velfungerende ledelsesteam, er af meget stor betydning for den nye organisation. I hæftet Ledelse er (også) en holdsport udgivet af Væksthus for ledelse, gives der et meget godt bud på, hvad ledelsesteam egentlig handler om nemlig at give ledere mulighed for at udrette noget mere og bedre sammen, end de kunne have gjort hver for sig at helheden er mere end summen af delene. Ledelsesteamet skal sammensættes komplementært vi skal have forskellige styrker og være bevidste herom. Ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune fungerer som den overordnede ramme, indenfor hvilken ledelsesteamet skal udøve ledelse. Derudover vil vi i praksis have fokus på følgende: Værdibaseret ledelse En anerkendende tilgang At skabe mening for den enkelte medarbejder i forhold til arbejdet bl.a. ved høj grad af medindflydelse og involvering samt et højt informationsniveau At skabe større sammenhæng og helhed i tilbuddene til det enkelte barn (fra dagpleje/integreret institution til børnehave til SFO og skole) til gavn for børnenes trivsel og læring At skabe et mere rummeligt og inkluderende tilbud for børn i alderen 0 år 6. klasse At den enkelte medarbejder får mulighed og lyst til at bringe alle sine relevante kompetencer i forhold til arbejdet i spil f.eks. ved en høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar At fremme en kultur hvor alle viser åbenhed og respekt for andres holdninger og synspunkter Det er endvidere vigtigt med en meget klar og tydelig ansvars- og opgavefordeling i ledelsesteamet og derefter at få den kommunikeret ud så både medarbejdere og forældre ved, hvem de kan henvende sig til i forskellige situationer. Den foreløbige overordnede ansvars- og opgavefordeling (bl.a. inspireret af Notat vedr. struktur og 8

9 organisering på skole- og dagtilbudsområdet og Høringsforslag til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet ): Aftaleholderen. Er leder af ledelsesteamet Har det overordnede faglige, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar for Børneby Glesborg Har overblik og arbejder strategisk Leder den pædagogiske udvikling Varetager samspillet med omverdenen Udvikler og fastholder Børnebyens fælles opgaver, fælles fokusområder mv. Er ansvarlig for, at alle medarbejdere inddrages i arbejdet omkring udarbejdelse af et fælles værdigrundlag Sikrer, at den enkelte medarbejder agerer i overensstemmelse med det fælles værdigrundlag Er leder af det fælles pædagogiske udvalg Har ansvaret for arbejdet med fællesbestyrelsen Har ansvaret for MED-udvalg samt sikkerhedsudvalg Daginstitutionsleder og skoleleder. Har en tæt kontakt til aftaleholderen som en del af ledelsesteamet Varetager den daglige ledelse i forhold til børn, forældre og medarbejdere Udøver faglig, pædagogisk ledelse Har fokus på pædagogisk udvikling samt ansvaret for planlægningen af den pædagogiske indsats Skaber rammer og strukturer i den organisation, deres ledelsesområde omfatter Er sparringspartnere for såvel medarbejdere som aftaleholder Er tovholdere i udviklingsprocesserne Administration. Så mange administrative opgaver som muligt løses af sekretæren/hk-personale jf. tanken om, at de forskellige opgaver så vidt muligt altid løses af den/de personer, som er bedst til det. Selvledelse. Foruden beskrivelsen i Notat vedr. struktur og organisering på skole og dagtilbudsområdet af hvad der her forstås ved selvledelse, findes der desuden en del teori om emnet. Tankerne omkring selvledelse er meget spændende og vil formentlig skabe øget arbejdsglæde, øget effektivitet og kreativitet i organisationen og øget mulighed for læring og udvikling i personalegruppen samt for den enkelte medarbejder. Samtidig bør vi også være opmærksomme på de faldgruber, vi eventuelt kan løbe ind i ved øget fokus på selvledelse f.eks. risiko for øget konfliktniveau blandt medarbejdere, risiko for øget stressniveau osv. For at fremme de positive muligheder ved selvledelse samt imødegå eventuelle utilsigtede følgevirkninger, må medarbejdere, bestyrelse og ledere i fællesskab finde ud af, hvad selvledelse betyder i den enkelte enhed, i de forskellige teams og for den enkelte medarbejder. Forventningsafstemning mellem medarbejdere og ledelse men også medarbejderne indbyrdes er rigtig vigtigt. Afklaring af råderum - indenfor hvilke rammer og ud fra hvilke værdier der udøves selvledelse. 9

10 Økonomisk ramme i forhold til den nye organisation. Nedenstående redegørelse over tid til ledelse er ikke beregnet i kroner, men i andele af stillinger. Nuværende organisation. Skole Daginstitutioner Dagpleje Fælles skoleleder med Voldby 0,5 SFO-leder 0,35 Andel af leder??? Viceinspektør 1,0 Souschef 0,2 Bønnerup Børnehave leder 0,78 Savværket leder 0,92 Souschef 0,05 Glesborg Børnehave leder 0,7 Souschef 0,05 I alt 1,5 ledere I alt 3,05 ledere Nuværende organisation i alt 4,55 lederstillinger Ny organisation. Fælles aftaleholder 1,0 Skole Daginstitutioner inkl. dagpleje Skoleleder 1,0 Daginstitutionsleder 1,0 Ny organisation i alt 3,0 lederstillinger Herudover afsættes midler til diverse funktionstillæg og øgede udgifter til administrativt personale (HK). Det er endnu uklart hvordan dagplejepædagogerne kommer til at indgå i Børneby Glesborg. Dagplejepædagogerne har inviteret aftaleholderne til en fælles drøftelse af mulighederne for den fremtidige organisering af dagplejere + dagplejepædagoger indenfor de enkelte Børnebyer i januar måned. Økonomisk ramme til rådighed samt gennemsnitlig bruttoløn er hentet fra høringsmaterialet. Da løn- og ansættelsesvilkår for lederne endnu ikke er forhandlet på plads, kan det blive nødvendigt at justere nedenstående. Aftaleholder, skoleleder og daginstitutionsleder ,- kr. Nuværende lederes undervisningstid/børnetid omsat til lærer- og pædagogløn ,- kr. Øgede udgifter til administrativt personale og løntillæg til medarbejdere ,- kr. Frigjorte midler i forhold til nuværende: ,- kr. 10

11 Navn på den nye aftaleenhed Voldby Børneby Dagplejere 5 stk. Børnehaven Frihedslyst Voldby Skole og SFO Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Bente Laursen Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Aftaleholder Leder Sekretariat Sekretær Servicecenter Pedel og rengøring Dagpleje Børnehave SFO Indskoling Mellemtrin Organisationsdiagrammet beskriver, at der ansættes 2 ledere på fuld tid, der som ledelsesteam supplerer hinanden i forhold til opgaveløsningen. Aftaleholder med pædagogisk baggrund. Leder 2 med læreuddannelse/undervisningsbaggrund. De administrative opgaver løses i et fælles sekretariat. Der oprettes et fælles servicecenter, som varetager pedel og rengøringsfunktioner. Det øvrige fagpersonale organiseres i teams, som i deres daglige arbejde er forpligtede på at løse kerneydelsen i egen del af organisationen, samt have fokus på muligheden for tværfaglige 11

12 løsninger, der kan fremme inklusionen og fællesskabet. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Der tages afsæt i en fælles vision, fælles værdier og pædagogiske principper. Der arbejdes ud fra teorierne om systemisk ledelse og gennemføres en proces som opbygger en fælles kultur for forpligtende samarbejde i teams og grupper. Ledelsesteamet skal tidligt i forløbet tage hånd om, at tydeliggøre forventningerne til medarbejderne og beskrive rammerne og ressourcerne for arbejdet i de forskellige teams og dele af organisationen. Før starten arbejdes der med, opbygning af en fælles struktur for samarbejdet internt i organisationen. Her tænkes på; bestyrelse, medorganisation og de øvrige relevante mødefora, som kan sikre både det faglige samarbejde i den enkelte del af organisationen og samarbejdet på tværs af organisationen. - Samt et højt informationsniveau, god kommunikation internt og eksternt, og vidensdeling på tværs af organisationen og hele Norddjurs Kommune. I de første 100 dage fokuseres der på opbygningen af en samlet organisation med særligt fokus på; Kerneydelsen i dagplejen, børnehaven, SFO og skole. Opmærksomhed på de naturlige fællesskaber og overgange. Fælles traditioner. Personalet er på vej mod at opleve sig som en vigtig del af et større fællesskab. Forældrene oplever børnebyen som en samlet enhed, med forskellige tilbud, målrettet de enkelte børns behov. Vi tillader os at håbe på, at der er påbegyndt en proces frem mod at flytte fysisk sammen på skolen. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Den udstukne ramme, vil blive anvendt ud fra følgende principper; Den udstukne ramme skal overholdes, men der kan ske ændringer i fordelingen mellem de forskellige poster. Der forhandles løn til 2 ledere på fuld tid. Der udarbejdes en analyse af de administrative opgaver, som skal løses i sekretariatet, og vurderes hvor stort et beløb der skal afsættes til aflønning af personalet Der udarbejdes en analyse af hvilke serviceopgaver der skal løses af servicecenteret, og vurderes hvor stort et beløb der skal afsættes til aflønning af personalet. Der afsættes et beløb til udmøntning som funktionstillæg til øvrige relevante medarbejdere. 12

13 Forslag til ledelsesorganisation. Navn på den nye aftaleenhed : Distrikt Mølleby - herunder kort beskrivelse af hvilke inst. den omfatter. Dette forslag til beskrivelse af ledelsesorganiseringen i distrikt Mølleby er udarbejdet af aftaleholder samt bestyrelse. Bestyrelsen har været meget involveret i de tidligere processer, der er foregået på Mølleskolen. Siden 1996 har der været et specialpædagogisk tilbud på Mølleskolen, og i 2005 flyttede Ålsø børnehave ind på skolen, og blev døbt Møllehaven. I 2009 blev det specialpædagogiske tilbud udvidet på Mølleskolen, da heldagsskolerne blev lukket. Den fælles institution på Mølleskolen har faktisk fungeret som en fælles aftaleenhed siden 2005, med skolelederen som øverste leder i tæt samarbejde med afdelingslederne. Næste spændende projekt bliver udvidelsen af børnebyen med dagplejen samt fortsættelse af tankerne omkring ledelsestænkningen. Specialklasseafdelingen er i dag en afdeling bestående af 19 lærere og pædagoger. Almenskoleafdelingen består af 15 lærere og 12 personaler i det teknisk administrative personale, som dækker alle afdelinger. Børnehave, SFO og dagplejere består af 18 personaler. Flere af ovennævnte stillinger er ikke fuldtidsstillinger. Desuden er der mange samarbejdspartnere inden for de forskellige afdelinger. Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Erik Vedelsbo Falk. Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Aftaleholder på fuld ledelsestid. Afdelingsleder Dagtilbud (Møllehaven, SFO og dagpleje) på fuld ledelsestid. Afdelingsleder almenskolen på 0,6 ledelsestid. Afdelingsleder Specialklasserne på 0,6 ledelsestid. Der er et fællessekretariat for alle afdelinger. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation At være ledelse for en børneby kræver, at man har øje for de enkelte afdelingers kerneopgaver og styrker samt udnytter de muligheder og ressourcer, der ligger i at være en del af en større enhed til gavn for børn, forældre og personale. Ledelsesteamet udnytter hinandens pædagogiske- og ledelsesmæssige kompetencer. 13

14 Den nye struktur med specialklasser placeret på almenskolen bygger på tanken om inklusion og mulighed for integration. Lederen/afdelingslederne skal være ildsjælene for institutionens pædagogiske udvikling. Det kræver omstillingsparathed og strategisk, innovativ og værdibaseret ledelse. Ledelsen skal være eksemplarisk og gå foran med det gode eksempel. Ledelsen er garant for at udnytte personalets ressourcer og kompetencer i den enkelte afdeling, og på tværs af afdelingerne, til gavn for den enkelte og for hele institutionen. Personalegrupperne skal opleve, at hver afdeling med deres kompetencer kan bidrage med noget til den fælles personalegruppe/hele organisationen, og at der arbejdes tværfagligt. Ledelsen skaber rammer og præmisser for handlinger for den enkelte medarbejder og team. Det skabes via dialog, åbenhed og respekt for andres holdninger, bindende aftaler, og billeder på fremtiden. Hvad vil vi være kendt for? Hvor vil vi gerne være henne om 3 år? osv. Medarbejdere skal have forventning om, at ledelsen tager aktivt del i og tager ansvar for beslutninger ud fra initiativer der udvikler arbejdspladsen med hensyn til den enkeltes behov og situation. Ledelsen sørger for at der evalueres på igangværende indsatsområder og sætter nye pejlemærker. Ledelsen skaber rum for nytænkning, indflydelse på egen arbejdssituation, uddelegering af ansvar og opgaver, udvikling og afprøvning af nye idéer, og har et højt informationsniveau. Værdigrundlaget og værdibaseret ledelse er nogle af de værktøjer der gør, at der skabes rum og mulighed for selvledelse blandt personalet i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne. Den fælles institution er i dag kendetegnet ved at der arbejdes med høj grad af selvledelse. I distrikt Mølleby tænkes ledelsesteammøder afholdt således: Der afholdes 2-3 møder om måneden i det overordnede ledelsesteam, hvor fælles og tværgående emner drøftes og initiativer tilrettelægges. Der arbejdes innovativt og strategisk. Der holdes ekstra møder efter behov. Aftaleholder samt afdelingsleder drøfter ledelsesmæssig sparring, pædagogiske-, økonomiske- samt personalemæssige strategier, daglige gøremål og drift samt gensidig udveksling af information 1 gang om ugen samt efter behov. Afdelingslederne holder driftsmøder efter behov. Omkring arbejdsopgaverne i ledelsesteamet mener vi, at det udarbejdede oplæg beskrevet i Notat vedr. struktur og organisering på skole og dagtilbudsområdet 1. juni 2010 er dækkende. Når ledelsesorganiseringen er på plads vil der blive arbejdet ud fra den overordnede ledelsestænkning i Norddjurs kommune, og ud fra at ledelsesteamet arbejder tæt sammen. Vi har pt. etableret et fælles værdigrundlag med en anerkendende tilgang og en sammenhængende rød tråd i tilbuddet. Værdigrundlaget skal revideres med udvidelsen af dagplejen. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Ledelsen er et team bestående af aftaleholder og afdelingsledere, der arbejder tæt sammen om alle ledelsesmæssige forhold og udviklingen af institutionen sammen med alle samarbejdspartnerne. I oplæg til budget til ledelse er der udarbejdet forslag til ny ledelse, hvor der frigøres kr. Aftaleholder samt bestyrelse tænker således: Mølleskolen samt Møllehaven har været i gang siden 2005 med at etablere en børneby og har som sådan været eksemplarisk i Norddjurs kommune og gjort nogle værdifulde erfaringer. Ledelse og bestyrelse har været meget optaget af denne proces, og er glade for, at bl.a. vores arbejde danner baggrund for den fremtidige struktur. 14

15 Vi har været i gang med en ny ledelsesorganisering, og har indenfor de sidste 3 år etableret et helt nyt ledelsesteam bestående af aftaleholder på fuld tid, afdelingsleder af SFO og børnehave og dagpleje (pr ) på fuld tid, en afdelingsleder i specialklasserækkerne på 0,6 ledelsestid og en afdelingsleder i almenskolen på 0,6 ledelsestid. Af Høringsforslag til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet april 2010 er der på side 12 lavet nogle beregninger vedr. omregning af en viceskoleleders løn og en afdelingsleders løn til lærertime pr. uge. Denne beregning viser, at en lærer kan undervise 7% mere end en viceskoleleder og 3,5% mere end en afdelingsleder. Set i forhold til at en viceskoleleder/afdelingsleder i vores model typisk vil undervise 10 lektioner pr. uge, vil en tilsvarende lærer kunne undervise 10,7 lektioner pr. uge og 10,35 lektioner i forhold til en afdelingsleder. Der er altså tale om en meget lille forskel. Til gengæld er en viceskoleleder og en afdelingsleder meget mere fleksibel mht. undervisningstidspunkt, da begrebet mellemtimer og overtimebetaling ikke eksisterer. Vi mener derfor, at vi får mere for pengene ved denne model, og god mulighed for at almenskolens og specialklassernes kompetencer udnyttes til gavn for hele institutionen, ved et meget tæt samarbejde mellem afdelingslederne for disse afdelinger. Ved etablering af denne model vil vi i forhold til nuværende budget på kr. kunne overholde den ønskede besparelse på kr. ud fra budget til ledelse og lærer/pædagogløn, hvilket betyder at den økonomiske ramme er opfyldt. Vi arbejder med selvledelse, og har teamkoordinatorer samt faglige ressourcepersoner (læsevejleder, specialkoordinator, IT-vejleder, AKT-vejleder, bibliotekarer mm.) Et team/hold sammensat på denne måde vil give den ledelsesmæssige kvalitet vi ønsker omkring de enkelte afdelinger samtidig med at det skaber mulighed for at udøve kompetent ledelse i overensstemmelse med visionerne i Notat vedr. struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet 1. juni 2010, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens beslutning. Vi finder det ekstremt vigtigt, at ledelsesteamet har forskellige kompetencer, kompetencer omkring almenskolen og daglig drift, kompetencer omkring specialpædagogik og kompetencer om daginstitution, SFO og omkring dagpleje, og at disse kompetencer tilsammen og på tværs skaber det optimale for brugerne og personalet. Ligeledes finder vi det vigtigt, at ledelsesteamet er sammensat af forskellige ledelsesprofiler. 15

16 Navn på den nye aftaleenhed Område Auning: Børnehaven Bette-bo Børnehaven Nyvang Børnehaven Skovvang 26 dagplejere Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Doris Bang Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Organisationsdiagram. 2 fuldtidsledere 3 administrative teamkoordinatorer 1 sekretær 1 fuldtidsdagplejepædagog 1 pædagog med 8 t i dagplejen + (29 t. i børnehaven Bette-bo) Ledelsesteam: Aftaleholder 1 fuldtidsleder 1 fuldtidsdagplejepædagog. Sekretær 8t Aftaleholder 37 t. Fuldtidsleder 37 t. Ledelsesteam Teamk. Nyvang Teamk Skovvang Dagplejepæd. Fuldtids Teamk. Bette-bo Pæd. 8 t. i dagplejen + 29 t. i b.h. Bette-bo Ledelsesorganisering har været til høring og er godkendt d. 27. oktober 2010 af en enig forældrebestyrelse. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Ledelsesteamet: Aftaleholderen (leder 1) Tænkes som den primære overordnede strategiske leder i Område Auning Leder 2. 16

17 Tænkes som den nærmeste primære faglige/daglige leder for børnehaverne Bette-bo, Nyvang og Skovvang. I forhold til, at aftaleholderen og dagplejepædagogen er kendte i Område Auning, er der igangsat en proces, hvor de tre TR fra BUPL og FOA indsamler medarbejdernes bud/ønsker til en kommende stillingsannonce /profil på leder 2. I samme periode er der igangsat en lignende proces i forældrebestyrelsen. Det er væsentligt, at leder 2 er komplementær i forhold til aftaleholderen og dagplejepædagogen i ledelsesteamet. Dagplejepædagogen: Vil uændret være den nærmeste primære faglige/daglige leder for dagplejerne og inddrages fremover i ledelsesteamet for, at højne ledelsesteamet kompetencer i forhold til blandt andet det tværfaglige samarbejde, fjernledelse og voksenpædagogik. Dagplejepædagogen vil uændret være primær kontakt til gruppekoordinatorerne i legestuegrupperne og morgenvagten (gæstedagpleje ved sygdom) Teamkoordinator: Der tænkes som udgangspunkt en administrativ teamkoordinator i hver af børnehaverne. Der skal i denne forbindelse ske en overvejelse i forhold til, om teamkoordinatoren skal have funktionsløn eller om den enkelte børnehave skal have en pulje time (ca. 156) pr. år til denne funktion. Teamkoordinatoren vælges blandt medarbejderne i den enkelte børnehave og fungerer for 2 år af gangen. Erfaringer fra dagplejen med en administrativ gruppekoordinator i hver legestuegruppe viser, at denne struktur både giver tryghed samt god opbakning fra de øvrige medarbejdere. En tydelig funktionsbeskrivelse bevirker, at der er fokus på funktionen og ikke personen, hvilket imødegår skabelsen af en uformel leder. Funktionen som teamkoordinator tænkes evalueret efter 2 år. Primære opgaver: Praktisk administrativt koordinering af div. opgaver eks. mødeindkaldelser, indsamling af lønsedler, læse mails, formidling af informationer, kontaktperson til ledelsesteamet ect. Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med ledelsesorganiseringen i de øvrige områder/børnebyer, kan der være beskrevet lignende funktioner, som kan få betydning/påvirke tænkningen omkring denne funktion, herunder den økonomiske ramme. Sekretæren: Skal primært varetage de administrative driftmæssige opgaver, som betaling af regninger, budget, dagsordner, referater, udsendelse af breve, ventelister, fravær lønsedler ect. Der skal arbejdes hen imod følgende: At medarbejderne: Indgår i et indbyrdes ligeværdigt og solidarisk fællesskab/netværk 17

18 Har en fælles forståelse af opgaven, værdierne og visioner. Har et fælles sprog og holdninger Har et grundlæggende indbyrdes tillidsforhold Har mulighed for et fælles rum (møder) og plads til dialog og refleksion. Har selvtillid, udviser selvstændighed, selvledelse og ansvarlighed. At lederne: Leder gennem fælles rammer, involvering og strategier Reducere den kompleksitet, som forandring og nye opgaver medfører. Er sparringspartner Har forståelse og kendskab for medarbejdernes kompetencer og potentialer Er forbindelsesled til omverden Fastholder værdigrundlaget og forpligtelserne Sørger for en høj grad af information og tydelig dialog Har nærvær og troværdighed. At ledelsesteamet: Er komplementært (forskellige styrker), samarbejdende med fælles værdier og visioner. Har et indbyrdes tillidsforhold med anerkendende relationer. Tydelighed i forhold til ansvarsområder (personale, strategisk, driftmæssigt og fagligt) Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Økonomiske ramme: kr. frigjorte midler kr. = kr kr. Ramme Nyvang Skovvang Bette-bo Dagpleje Ledelse 960 (74 t).. Sekretær 83 (08 t) Teamkoordinator (3 t.) 29 (3 t) 29 (3 t.) Børnetid (19 t) 193 (19 t) 193(19 t) Ny ressource-???? Tildelingsmodel I alt 1710 Procesplan: 27. oktober - januar Tidspunkt: Mødedeltagere: Indhold: 27. oktober 10 Forældrebestyrelsen i Område Auning Høring om ledelses-organisering i Område Auning 01. november 10 Faglige organisationer og nye aftaleholdere Input fra de faglige organisationer til ansættelses-udvalg og ledelsesorganisering 02. november 10 Telefonisk kontakt BUPL Info om ledelsesorganiseringen i område Auning 18

19 03. november 10 Aftaleholder og lokale TR Info om ledelsesorganiseringen i Område (BUPL og FOA) Auning 03 november 10 Aftaleholder og Info om ledelsesorganiseringen i Område nuværende Auning afdelingsledere nov. 10 Personaleweekend for alle Info om ledelsesorganiseringen i Område medarbejdere og ledere Auning 10. november 10 ØKU Forslag til ledelsesorganiseringen i Område Auning afleveres nov. 10 Bestyrelse og medarbejdere Inddrages vedrørende stillingsannonce/ profil til leder november10 ØKU Ledelsesorganiseringen Område Auning skal godkendes 18. november 10 Stillingsannonce offentliggøres dec. 10 Ansøgningsfrist 29. november 10 Lokaludvalg Status på proces 29. november 10 Bestyrelsesmøde Status på proces dec. 10 Ansættelsesudvalg Forældrebestyrelse Lokale TR (BUPL FOA) 14. december 10 Ansættelsesudvalg Rep. fra forældrebestyrelsen Lokale TR (BUPL FOA) Ansøgninger læses. Indkaldelse til samtale udsendes. Ansættelsessamtaler 17. december 10 Leder 2 er ansat. 20. december 10 Ny ledelsesteam Temadag 19

20 Ramme for ledelseorganisationen i de nye aftaleenheder på skole og daginstitutionsområdet i Norddjurs Kommune. Område Grenaa. Navnet ligger ikke fast. Det skulle gerne signalere det fællesskab der bliver og allerede er i område Grenaa. Området består af Troldebo, Børnehaven Gymnasievejen, Landsbyen, Regnbuen, Vores Hus, Skovbørnehaven, Åboulevarden og dagplejen i Grenaa by. Aftaleholder pr 1/ Bente Have. Organisationsdiagrammet er et udtryk for mine tanker. På mødet den 28/10 med bestyrelsrepræsentanterne har det kort været drøftet, det er forelagt de nuværende aftaleholder for daginstitutionerne samt for dagplejen.. Med udgangs punkt i oplægget til organisationsændringen, har jeg valgt at ledelsen kommer til at bestå af 3 leder på fuldtid, som kommer til at udgøre kernen af ledelsen. I dette team er det tænkt at ansvaret, for den strategiske, faglige og pædagogiske udvikling samt den driftmæssig og økonomiske styring, at ligger. Det vil i vid udstrækning også være blandt disse tre, der skal hentes sparring / coaching. 20

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 3. April 2013 Indhold Indledning...3 Nuværende struktur på skole- og dagtilbudsområdet...4 Kommende strukturændringer

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere