Beskrivelser af ny organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelser af ny organisering"

Transkript

1 Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010

2 Børnebyen Rougsøvej Ørsted Ørsted, den 12. november 2010 Forslag til ledelsesorganisation. Navnet på børnebyen er endnu uafklaret. Det er vores mål at finde et navn, som både kan signalere fællesskabet mellem de forskellige afdelinger og tilhørsforholdet til området. Det er endnu ikke besluttet endeligt, om vi skal udskrive en konkurrence om navneforslag. Det vil blive afgjort, når ledelsesteamet er endeligt sammensat. Aftaleenhedsleder: Henning Hansen Organisationsdiagram for ledelsen af børnebyen: Leder af aftaleenheden Daglig leder af skoledelen Daglig leder af dagpasningen Sekretariat og Serviceafdeling Leder af aftaleenheden og de 2 daglige ledere er på fuld tid, og ud over disse vil en række koordinationsopgaver og specifikke funktioner blive lagt ud i de underliggende afdelinger. Denne del af organisationen vil blive fastlagt, når ledelsesteamet er på plads. Her vil arbejdsfordelingen mellem lederne og mellem lederne og de øvrige medarbejdere også blive fastlagt. Omsætning af ledelsestænkning til praksis. Ledelsesgrundlaget i Norddjurs Kommune er den overordnede teori, og vi vil i praksis udøve ledelse med følgende overskrifter: - Tæt teamsamarbejde i ledelsen - høj grad af delegering af opgaver og ansvar 2

3 - tværfagligt samarbejde i hele organisationen - fælles pædagogisk platform med en anerkendende tilgang - Høj grad af fælles bevidsthed om hele organisationens arbejde - Høj grad af fokus de fælles værdier og den røde tråd i tilbuddet til børnene. - Fastholdelse af udviklingsparathed og anvendelsen af bl.a. teori U i den innovative proces - Fastholdelse af den høje grad af selvledelse, der kendetegner organisationen Anvendelse af den økonomiske ramme til ledelse. Den økonomiske ramme er ikke en fuldstændig klart defineret størrelse, og da lønog ansættelsesvilkår for lederne først forhandles på plads efter ansættelsen kan nedenstående redegørelse kun være et overslag, som evt. skal justeres senere. Derfor er den heller ikke beregnet i kroner, men i andele af stillinger. Nuværende organisation Skoledelen Daginstitutionsdelen Dagplejedelen Skoleinspektør 0,9 Viceinspektør 0,8 SFO-leder 0,6 Souschef 0,16 Andel af leder 0,1? Børnehaveleder 0,6 Souschef 0,05 Børnehaveleder 0,6 Souschef 0,05 I alt 1,7 leder I alt 2,06 leder I alt 0,1 leder I alt 3,86 leder Ny organisation Skoledelen Daginstitutionsdelen Dagplejedelen Aftaleholder 1,0 Daglig leder 1,0 Daglig leder 1,0 Funktion indskoling 0,2 Funktion mellemtrin 0,2 I alt 3,6 leder Funktion SFO 0,05 Funktion Skovly 0,05 Funkt. Blæksprutten 0,05 Funktion 8agplejen 0,05 Herudover har vi en administrativ enhed i form af et sekretariat uden selvstændig ledelse og en serviceenhed med en serviceleder. Hermed skulle den budgetmæssige indskrænkning være opnået. Tidsplan for ansættelsesprocessen: 10. november Forslag til ledelsesstruktur afleveres til ØK 17. november Møde i ØK behandling af forslaget 3

4 18. november Stillingsopslag til niveau-2-lederne offentliggøres 2. december Ansøgningsfrist for niveau-2-lederne 9. december Ansættelsessamtaler og beslutning om ansættelse Uge 50 Det nye ledelsesteam træder sammen 4

5 Børnebyen Vivild (et foreløbigt navn, barnet døbes ved en senere event) Børnebyen rummer de tidligere tilbud i distriktet, nemlig normalskole kl. Ekstern AKT specialklasserække med tilhørende fritidstilbud. Børnehaven Blinklyset Nørager Børnehave, der indgår via en samarbejdsaftale. Dagplejen i distriktet, incl. Dagplejepædagoger. Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed: Poul Erik T. Skyggebjerg Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Børneby Vivild Lederteam Aftaleenhedsholder Politisk struktur Fællesbestyrelsen Medudvalg Leder Pæd adm skole Leder Special tilbud Leder dagtilbud Personalemøder Administration Teknisk Service Undervisnings personale Pædagogisk pers. dagtilbud ADM team M-klasse Spec SFO Klasserne I-klasse Langhøj Normalklasser Børnehave Dagpleje SFO Dagtilbud Undervisnings møder Pædagogisk Råd Organiseringen er tidligere drøftet lokalt i et antal møder i fælles arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de lokale bestyrelser i distriktet og lokale ledere. Endvidere indgår indput fra fællesmødet for bestyrelser i Ørum aktivcenter d. 28. oktober. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Færre ledere mere tid til ledelse. 5

6 Enhver leder i den nye børneby praktiserer helhedstænkning for hele organisationen samtidig med ledelsen af eget område. Enhver leder i den nye børneby bidrager i ledelsesteamet ud fra egne styrker og kompetencer, som beskrevet i Ledelse er en holdsport udgivet af Væksthus for ledelse. Ledelsen tør at give ansvar og vise tillid til medarbejdernes evne og lyst til at finde veje til opgaveløsninger, der fører mod målet og visionen. Ledelsen skaber forstyrrelser og coacher personalet i at have mod til at afprøve nye veje. Aftaleholder har overordnet overblik, dette overblik deles og kvalificeres i ledelsesteamet. Via delegering af ansvar og gensidig tillid, skaber ledelse og medarbejdere rum for strategisk og innovativ ledelse. Lederteamet anviser veje til at vi, som en mindre organisation med ca 70 medarbejdere, løser fremtidens udfordringer på alsidighed og kvalitet på samme eller højere niveau end større organisationer Vi skal finde vores egne veje. Foruden ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune dyrkes værdierne: Mod og snarrådighed, således problemer hurtig løses og at prøvehandlinger hurtigt kan iværksættes. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Aftaleholder: ,- Leder skoledel: ,- Leder specialafdeling: ,- indgår i undervisningsopgaver. Leder dagpasning: ,- Lærer/pædagogløn: ,- Adm. pers. Løntillæg: ,- løntillæg tænkes anvendt på funktioner der delegeres. I alt: ,- Besparelse i forhold til nuværende: ,- hvilket betyder at den økonomiske ramme er opfyldt. 6

7 Ramme for ledelsesorganisering i de nye aftaleenheder på skole og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg (foreløbigt navn) Børneby Glesborg omfatter: Glesborg Skole Glesborg SFO 3 daginstitutioner: Bønnerup Børnehave, Glesborg Børnehave og Savværket Dagplejen i distriktet inkl. dagplejepædagoger Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed: Helle Bruun Poulsen Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering: Organisationsplan Børneby Glesborg Leder af Børneby Glesborg Aftaleholder Fællesbestyrelsen Daginstitutionsleder Administration Skoleleder Teknisk service Dagplejen Savværket Bønnerup bh. Glesborg bh. SFO Glesborg Skole Teknisk IT Piccoline Rengøring MED-udvalg 3 fuldtidsledere: aftaleholder, daginstitutionsleder og skoleleder. SFO hører organisatorisk sammen med dagpasningsområdet, men vil i daglig praksis samarbejde med 7

8 både børnehaver, skole, daginstitutionsleder og skoleleder. Det meget velfungerende samarbejde mellem SFO og skole fortsætter/udvikles yderligere i den nye struktur. Herudover vil en række koordinerende og afgrænsede funktioner blive lagt ud i de enkelte enheder. Hvor mange samt hvilke funktioner der vil være brug for, fastlægges når ledelsesteamet er på plads. D. 28. okt. afholdtes et møde mellem aftaleholderne og repræsentanter for de enkelte enheders bestyrelser. Her drøftede vi bl.a. ledelsesorganiseringen. Indgåede samarbejdsaftaler mellem Savværket og Gjerrild Bønnerup Friskole fortsættes/udvikles. Ledelsestænkningen omsat til praksis i den nye organisation. Kommunalbestyrelsens hensigtserklæring (her frit refereret) om at ændre ledelsesstrukturen, for at frigøre flere ressourcer til kompetenceudvikling samt flere hænder til børn i daginstitutionerne, er for både forældre, medarbejdere og ledelse et godt udgangspunkt for en positiv tilgang til en anderledes tænkning omkring ledelse. I ledelsesteamets arbejde med at organisere den øvrige del af den samlede organisation, vil det blive prioriteret højt, at der i de enkelte enheder også i praksis bliver flere ressourcer til kompetenceudvikling og flere hænder til børn. Etableringen af et stærkt og velfungerende ledelsesteam, er af meget stor betydning for den nye organisation. I hæftet Ledelse er (også) en holdsport udgivet af Væksthus for ledelse, gives der et meget godt bud på, hvad ledelsesteam egentlig handler om nemlig at give ledere mulighed for at udrette noget mere og bedre sammen, end de kunne have gjort hver for sig at helheden er mere end summen af delene. Ledelsesteamet skal sammensættes komplementært vi skal have forskellige styrker og være bevidste herom. Ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune fungerer som den overordnede ramme, indenfor hvilken ledelsesteamet skal udøve ledelse. Derudover vil vi i praksis have fokus på følgende: Værdibaseret ledelse En anerkendende tilgang At skabe mening for den enkelte medarbejder i forhold til arbejdet bl.a. ved høj grad af medindflydelse og involvering samt et højt informationsniveau At skabe større sammenhæng og helhed i tilbuddene til det enkelte barn (fra dagpleje/integreret institution til børnehave til SFO og skole) til gavn for børnenes trivsel og læring At skabe et mere rummeligt og inkluderende tilbud for børn i alderen 0 år 6. klasse At den enkelte medarbejder får mulighed og lyst til at bringe alle sine relevante kompetencer i forhold til arbejdet i spil f.eks. ved en høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar At fremme en kultur hvor alle viser åbenhed og respekt for andres holdninger og synspunkter Det er endvidere vigtigt med en meget klar og tydelig ansvars- og opgavefordeling i ledelsesteamet og derefter at få den kommunikeret ud så både medarbejdere og forældre ved, hvem de kan henvende sig til i forskellige situationer. Den foreløbige overordnede ansvars- og opgavefordeling (bl.a. inspireret af Notat vedr. struktur og 8

9 organisering på skole- og dagtilbudsområdet og Høringsforslag til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet ): Aftaleholderen. Er leder af ledelsesteamet Har det overordnede faglige, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar for Børneby Glesborg Har overblik og arbejder strategisk Leder den pædagogiske udvikling Varetager samspillet med omverdenen Udvikler og fastholder Børnebyens fælles opgaver, fælles fokusområder mv. Er ansvarlig for, at alle medarbejdere inddrages i arbejdet omkring udarbejdelse af et fælles værdigrundlag Sikrer, at den enkelte medarbejder agerer i overensstemmelse med det fælles værdigrundlag Er leder af det fælles pædagogiske udvalg Har ansvaret for arbejdet med fællesbestyrelsen Har ansvaret for MED-udvalg samt sikkerhedsudvalg Daginstitutionsleder og skoleleder. Har en tæt kontakt til aftaleholderen som en del af ledelsesteamet Varetager den daglige ledelse i forhold til børn, forældre og medarbejdere Udøver faglig, pædagogisk ledelse Har fokus på pædagogisk udvikling samt ansvaret for planlægningen af den pædagogiske indsats Skaber rammer og strukturer i den organisation, deres ledelsesområde omfatter Er sparringspartnere for såvel medarbejdere som aftaleholder Er tovholdere i udviklingsprocesserne Administration. Så mange administrative opgaver som muligt løses af sekretæren/hk-personale jf. tanken om, at de forskellige opgaver så vidt muligt altid løses af den/de personer, som er bedst til det. Selvledelse. Foruden beskrivelsen i Notat vedr. struktur og organisering på skole og dagtilbudsområdet af hvad der her forstås ved selvledelse, findes der desuden en del teori om emnet. Tankerne omkring selvledelse er meget spændende og vil formentlig skabe øget arbejdsglæde, øget effektivitet og kreativitet i organisationen og øget mulighed for læring og udvikling i personalegruppen samt for den enkelte medarbejder. Samtidig bør vi også være opmærksomme på de faldgruber, vi eventuelt kan løbe ind i ved øget fokus på selvledelse f.eks. risiko for øget konfliktniveau blandt medarbejdere, risiko for øget stressniveau osv. For at fremme de positive muligheder ved selvledelse samt imødegå eventuelle utilsigtede følgevirkninger, må medarbejdere, bestyrelse og ledere i fællesskab finde ud af, hvad selvledelse betyder i den enkelte enhed, i de forskellige teams og for den enkelte medarbejder. Forventningsafstemning mellem medarbejdere og ledelse men også medarbejderne indbyrdes er rigtig vigtigt. Afklaring af råderum - indenfor hvilke rammer og ud fra hvilke værdier der udøves selvledelse. 9

10 Økonomisk ramme i forhold til den nye organisation. Nedenstående redegørelse over tid til ledelse er ikke beregnet i kroner, men i andele af stillinger. Nuværende organisation. Skole Daginstitutioner Dagpleje Fælles skoleleder med Voldby 0,5 SFO-leder 0,35 Andel af leder??? Viceinspektør 1,0 Souschef 0,2 Bønnerup Børnehave leder 0,78 Savværket leder 0,92 Souschef 0,05 Glesborg Børnehave leder 0,7 Souschef 0,05 I alt 1,5 ledere I alt 3,05 ledere Nuværende organisation i alt 4,55 lederstillinger Ny organisation. Fælles aftaleholder 1,0 Skole Daginstitutioner inkl. dagpleje Skoleleder 1,0 Daginstitutionsleder 1,0 Ny organisation i alt 3,0 lederstillinger Herudover afsættes midler til diverse funktionstillæg og øgede udgifter til administrativt personale (HK). Det er endnu uklart hvordan dagplejepædagogerne kommer til at indgå i Børneby Glesborg. Dagplejepædagogerne har inviteret aftaleholderne til en fælles drøftelse af mulighederne for den fremtidige organisering af dagplejere + dagplejepædagoger indenfor de enkelte Børnebyer i januar måned. Økonomisk ramme til rådighed samt gennemsnitlig bruttoløn er hentet fra høringsmaterialet. Da løn- og ansættelsesvilkår for lederne endnu ikke er forhandlet på plads, kan det blive nødvendigt at justere nedenstående. Aftaleholder, skoleleder og daginstitutionsleder ,- kr. Nuværende lederes undervisningstid/børnetid omsat til lærer- og pædagogløn ,- kr. Øgede udgifter til administrativt personale og løntillæg til medarbejdere ,- kr. Frigjorte midler i forhold til nuværende: ,- kr. 10

11 Navn på den nye aftaleenhed Voldby Børneby Dagplejere 5 stk. Børnehaven Frihedslyst Voldby Skole og SFO Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Bente Laursen Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Aftaleholder Leder Sekretariat Sekretær Servicecenter Pedel og rengøring Dagpleje Børnehave SFO Indskoling Mellemtrin Organisationsdiagrammet beskriver, at der ansættes 2 ledere på fuld tid, der som ledelsesteam supplerer hinanden i forhold til opgaveløsningen. Aftaleholder med pædagogisk baggrund. Leder 2 med læreuddannelse/undervisningsbaggrund. De administrative opgaver løses i et fælles sekretariat. Der oprettes et fælles servicecenter, som varetager pedel og rengøringsfunktioner. Det øvrige fagpersonale organiseres i teams, som i deres daglige arbejde er forpligtede på at løse kerneydelsen i egen del af organisationen, samt have fokus på muligheden for tværfaglige 11

12 løsninger, der kan fremme inklusionen og fællesskabet. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Der tages afsæt i en fælles vision, fælles værdier og pædagogiske principper. Der arbejdes ud fra teorierne om systemisk ledelse og gennemføres en proces som opbygger en fælles kultur for forpligtende samarbejde i teams og grupper. Ledelsesteamet skal tidligt i forløbet tage hånd om, at tydeliggøre forventningerne til medarbejderne og beskrive rammerne og ressourcerne for arbejdet i de forskellige teams og dele af organisationen. Før starten arbejdes der med, opbygning af en fælles struktur for samarbejdet internt i organisationen. Her tænkes på; bestyrelse, medorganisation og de øvrige relevante mødefora, som kan sikre både det faglige samarbejde i den enkelte del af organisationen og samarbejdet på tværs af organisationen. - Samt et højt informationsniveau, god kommunikation internt og eksternt, og vidensdeling på tværs af organisationen og hele Norddjurs Kommune. I de første 100 dage fokuseres der på opbygningen af en samlet organisation med særligt fokus på; Kerneydelsen i dagplejen, børnehaven, SFO og skole. Opmærksomhed på de naturlige fællesskaber og overgange. Fælles traditioner. Personalet er på vej mod at opleve sig som en vigtig del af et større fællesskab. Forældrene oplever børnebyen som en samlet enhed, med forskellige tilbud, målrettet de enkelte børns behov. Vi tillader os at håbe på, at der er påbegyndt en proces frem mod at flytte fysisk sammen på skolen. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Den udstukne ramme, vil blive anvendt ud fra følgende principper; Den udstukne ramme skal overholdes, men der kan ske ændringer i fordelingen mellem de forskellige poster. Der forhandles løn til 2 ledere på fuld tid. Der udarbejdes en analyse af de administrative opgaver, som skal løses i sekretariatet, og vurderes hvor stort et beløb der skal afsættes til aflønning af personalet Der udarbejdes en analyse af hvilke serviceopgaver der skal løses af servicecenteret, og vurderes hvor stort et beløb der skal afsættes til aflønning af personalet. Der afsættes et beløb til udmøntning som funktionstillæg til øvrige relevante medarbejdere. 12

13 Forslag til ledelsesorganisation. Navn på den nye aftaleenhed : Distrikt Mølleby - herunder kort beskrivelse af hvilke inst. den omfatter. Dette forslag til beskrivelse af ledelsesorganiseringen i distrikt Mølleby er udarbejdet af aftaleholder samt bestyrelse. Bestyrelsen har været meget involveret i de tidligere processer, der er foregået på Mølleskolen. Siden 1996 har der været et specialpædagogisk tilbud på Mølleskolen, og i 2005 flyttede Ålsø børnehave ind på skolen, og blev døbt Møllehaven. I 2009 blev det specialpædagogiske tilbud udvidet på Mølleskolen, da heldagsskolerne blev lukket. Den fælles institution på Mølleskolen har faktisk fungeret som en fælles aftaleenhed siden 2005, med skolelederen som øverste leder i tæt samarbejde med afdelingslederne. Næste spændende projekt bliver udvidelsen af børnebyen med dagplejen samt fortsættelse af tankerne omkring ledelsestænkningen. Specialklasseafdelingen er i dag en afdeling bestående af 19 lærere og pædagoger. Almenskoleafdelingen består af 15 lærere og 12 personaler i det teknisk administrative personale, som dækker alle afdelinger. Børnehave, SFO og dagplejere består af 18 personaler. Flere af ovennævnte stillinger er ikke fuldtidsstillinger. Desuden er der mange samarbejdspartnere inden for de forskellige afdelinger. Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Erik Vedelsbo Falk. Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Aftaleholder på fuld ledelsestid. Afdelingsleder Dagtilbud (Møllehaven, SFO og dagpleje) på fuld ledelsestid. Afdelingsleder almenskolen på 0,6 ledelsestid. Afdelingsleder Specialklasserne på 0,6 ledelsestid. Der er et fællessekretariat for alle afdelinger. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation At være ledelse for en børneby kræver, at man har øje for de enkelte afdelingers kerneopgaver og styrker samt udnytter de muligheder og ressourcer, der ligger i at være en del af en større enhed til gavn for børn, forældre og personale. Ledelsesteamet udnytter hinandens pædagogiske- og ledelsesmæssige kompetencer. 13

14 Den nye struktur med specialklasser placeret på almenskolen bygger på tanken om inklusion og mulighed for integration. Lederen/afdelingslederne skal være ildsjælene for institutionens pædagogiske udvikling. Det kræver omstillingsparathed og strategisk, innovativ og værdibaseret ledelse. Ledelsen skal være eksemplarisk og gå foran med det gode eksempel. Ledelsen er garant for at udnytte personalets ressourcer og kompetencer i den enkelte afdeling, og på tværs af afdelingerne, til gavn for den enkelte og for hele institutionen. Personalegrupperne skal opleve, at hver afdeling med deres kompetencer kan bidrage med noget til den fælles personalegruppe/hele organisationen, og at der arbejdes tværfagligt. Ledelsen skaber rammer og præmisser for handlinger for den enkelte medarbejder og team. Det skabes via dialog, åbenhed og respekt for andres holdninger, bindende aftaler, og billeder på fremtiden. Hvad vil vi være kendt for? Hvor vil vi gerne være henne om 3 år? osv. Medarbejdere skal have forventning om, at ledelsen tager aktivt del i og tager ansvar for beslutninger ud fra initiativer der udvikler arbejdspladsen med hensyn til den enkeltes behov og situation. Ledelsen sørger for at der evalueres på igangværende indsatsområder og sætter nye pejlemærker. Ledelsen skaber rum for nytænkning, indflydelse på egen arbejdssituation, uddelegering af ansvar og opgaver, udvikling og afprøvning af nye idéer, og har et højt informationsniveau. Værdigrundlaget og værdibaseret ledelse er nogle af de værktøjer der gør, at der skabes rum og mulighed for selvledelse blandt personalet i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne. Den fælles institution er i dag kendetegnet ved at der arbejdes med høj grad af selvledelse. I distrikt Mølleby tænkes ledelsesteammøder afholdt således: Der afholdes 2-3 møder om måneden i det overordnede ledelsesteam, hvor fælles og tværgående emner drøftes og initiativer tilrettelægges. Der arbejdes innovativt og strategisk. Der holdes ekstra møder efter behov. Aftaleholder samt afdelingsleder drøfter ledelsesmæssig sparring, pædagogiske-, økonomiske- samt personalemæssige strategier, daglige gøremål og drift samt gensidig udveksling af information 1 gang om ugen samt efter behov. Afdelingslederne holder driftsmøder efter behov. Omkring arbejdsopgaverne i ledelsesteamet mener vi, at det udarbejdede oplæg beskrevet i Notat vedr. struktur og organisering på skole og dagtilbudsområdet 1. juni 2010 er dækkende. Når ledelsesorganiseringen er på plads vil der blive arbejdet ud fra den overordnede ledelsestænkning i Norddjurs kommune, og ud fra at ledelsesteamet arbejder tæt sammen. Vi har pt. etableret et fælles værdigrundlag med en anerkendende tilgang og en sammenhængende rød tråd i tilbuddet. Værdigrundlaget skal revideres med udvidelsen af dagplejen. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Ledelsen er et team bestående af aftaleholder og afdelingsledere, der arbejder tæt sammen om alle ledelsesmæssige forhold og udviklingen af institutionen sammen med alle samarbejdspartnerne. I oplæg til budget til ledelse er der udarbejdet forslag til ny ledelse, hvor der frigøres kr. Aftaleholder samt bestyrelse tænker således: Mølleskolen samt Møllehaven har været i gang siden 2005 med at etablere en børneby og har som sådan været eksemplarisk i Norddjurs kommune og gjort nogle værdifulde erfaringer. Ledelse og bestyrelse har været meget optaget af denne proces, og er glade for, at bl.a. vores arbejde danner baggrund for den fremtidige struktur. 14

15 Vi har været i gang med en ny ledelsesorganisering, og har indenfor de sidste 3 år etableret et helt nyt ledelsesteam bestående af aftaleholder på fuld tid, afdelingsleder af SFO og børnehave og dagpleje (pr ) på fuld tid, en afdelingsleder i specialklasserækkerne på 0,6 ledelsestid og en afdelingsleder i almenskolen på 0,6 ledelsestid. Af Høringsforslag til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet april 2010 er der på side 12 lavet nogle beregninger vedr. omregning af en viceskoleleders løn og en afdelingsleders løn til lærertime pr. uge. Denne beregning viser, at en lærer kan undervise 7% mere end en viceskoleleder og 3,5% mere end en afdelingsleder. Set i forhold til at en viceskoleleder/afdelingsleder i vores model typisk vil undervise 10 lektioner pr. uge, vil en tilsvarende lærer kunne undervise 10,7 lektioner pr. uge og 10,35 lektioner i forhold til en afdelingsleder. Der er altså tale om en meget lille forskel. Til gengæld er en viceskoleleder og en afdelingsleder meget mere fleksibel mht. undervisningstidspunkt, da begrebet mellemtimer og overtimebetaling ikke eksisterer. Vi mener derfor, at vi får mere for pengene ved denne model, og god mulighed for at almenskolens og specialklassernes kompetencer udnyttes til gavn for hele institutionen, ved et meget tæt samarbejde mellem afdelingslederne for disse afdelinger. Ved etablering af denne model vil vi i forhold til nuværende budget på kr. kunne overholde den ønskede besparelse på kr. ud fra budget til ledelse og lærer/pædagogløn, hvilket betyder at den økonomiske ramme er opfyldt. Vi arbejder med selvledelse, og har teamkoordinatorer samt faglige ressourcepersoner (læsevejleder, specialkoordinator, IT-vejleder, AKT-vejleder, bibliotekarer mm.) Et team/hold sammensat på denne måde vil give den ledelsesmæssige kvalitet vi ønsker omkring de enkelte afdelinger samtidig med at det skaber mulighed for at udøve kompetent ledelse i overensstemmelse med visionerne i Notat vedr. struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet 1. juni 2010, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens beslutning. Vi finder det ekstremt vigtigt, at ledelsesteamet har forskellige kompetencer, kompetencer omkring almenskolen og daglig drift, kompetencer omkring specialpædagogik og kompetencer om daginstitution, SFO og omkring dagpleje, og at disse kompetencer tilsammen og på tværs skaber det optimale for brugerne og personalet. Ligeledes finder vi det vigtigt, at ledelsesteamet er sammensat af forskellige ledelsesprofiler. 15

16 Navn på den nye aftaleenhed Område Auning: Børnehaven Bette-bo Børnehaven Nyvang Børnehaven Skovvang 26 dagplejere Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Doris Bang Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Organisationsdiagram. 2 fuldtidsledere 3 administrative teamkoordinatorer 1 sekretær 1 fuldtidsdagplejepædagog 1 pædagog med 8 t i dagplejen + (29 t. i børnehaven Bette-bo) Ledelsesteam: Aftaleholder 1 fuldtidsleder 1 fuldtidsdagplejepædagog. Sekretær 8t Aftaleholder 37 t. Fuldtidsleder 37 t. Ledelsesteam Teamk. Nyvang Teamk Skovvang Dagplejepæd. Fuldtids Teamk. Bette-bo Pæd. 8 t. i dagplejen + 29 t. i b.h. Bette-bo Ledelsesorganisering har været til høring og er godkendt d. 27. oktober 2010 af en enig forældrebestyrelse. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Ledelsesteamet: Aftaleholderen (leder 1) Tænkes som den primære overordnede strategiske leder i Område Auning Leder 2. 16

17 Tænkes som den nærmeste primære faglige/daglige leder for børnehaverne Bette-bo, Nyvang og Skovvang. I forhold til, at aftaleholderen og dagplejepædagogen er kendte i Område Auning, er der igangsat en proces, hvor de tre TR fra BUPL og FOA indsamler medarbejdernes bud/ønsker til en kommende stillingsannonce /profil på leder 2. I samme periode er der igangsat en lignende proces i forældrebestyrelsen. Det er væsentligt, at leder 2 er komplementær i forhold til aftaleholderen og dagplejepædagogen i ledelsesteamet. Dagplejepædagogen: Vil uændret være den nærmeste primære faglige/daglige leder for dagplejerne og inddrages fremover i ledelsesteamet for, at højne ledelsesteamet kompetencer i forhold til blandt andet det tværfaglige samarbejde, fjernledelse og voksenpædagogik. Dagplejepædagogen vil uændret være primær kontakt til gruppekoordinatorerne i legestuegrupperne og morgenvagten (gæstedagpleje ved sygdom) Teamkoordinator: Der tænkes som udgangspunkt en administrativ teamkoordinator i hver af børnehaverne. Der skal i denne forbindelse ske en overvejelse i forhold til, om teamkoordinatoren skal have funktionsløn eller om den enkelte børnehave skal have en pulje time (ca. 156) pr. år til denne funktion. Teamkoordinatoren vælges blandt medarbejderne i den enkelte børnehave og fungerer for 2 år af gangen. Erfaringer fra dagplejen med en administrativ gruppekoordinator i hver legestuegruppe viser, at denne struktur både giver tryghed samt god opbakning fra de øvrige medarbejdere. En tydelig funktionsbeskrivelse bevirker, at der er fokus på funktionen og ikke personen, hvilket imødegår skabelsen af en uformel leder. Funktionen som teamkoordinator tænkes evalueret efter 2 år. Primære opgaver: Praktisk administrativt koordinering af div. opgaver eks. mødeindkaldelser, indsamling af lønsedler, læse mails, formidling af informationer, kontaktperson til ledelsesteamet ect. Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med ledelsesorganiseringen i de øvrige områder/børnebyer, kan der være beskrevet lignende funktioner, som kan få betydning/påvirke tænkningen omkring denne funktion, herunder den økonomiske ramme. Sekretæren: Skal primært varetage de administrative driftmæssige opgaver, som betaling af regninger, budget, dagsordner, referater, udsendelse af breve, ventelister, fravær lønsedler ect. Der skal arbejdes hen imod følgende: At medarbejderne: Indgår i et indbyrdes ligeværdigt og solidarisk fællesskab/netværk 17

18 Har en fælles forståelse af opgaven, værdierne og visioner. Har et fælles sprog og holdninger Har et grundlæggende indbyrdes tillidsforhold Har mulighed for et fælles rum (møder) og plads til dialog og refleksion. Har selvtillid, udviser selvstændighed, selvledelse og ansvarlighed. At lederne: Leder gennem fælles rammer, involvering og strategier Reducere den kompleksitet, som forandring og nye opgaver medfører. Er sparringspartner Har forståelse og kendskab for medarbejdernes kompetencer og potentialer Er forbindelsesled til omverden Fastholder værdigrundlaget og forpligtelserne Sørger for en høj grad af information og tydelig dialog Har nærvær og troværdighed. At ledelsesteamet: Er komplementært (forskellige styrker), samarbejdende med fælles værdier og visioner. Har et indbyrdes tillidsforhold med anerkendende relationer. Tydelighed i forhold til ansvarsområder (personale, strategisk, driftmæssigt og fagligt) Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Økonomiske ramme: kr. frigjorte midler kr. = kr kr. Ramme Nyvang Skovvang Bette-bo Dagpleje Ledelse 960 (74 t).. Sekretær 83 (08 t) Teamkoordinator (3 t.) 29 (3 t) 29 (3 t.) Børnetid (19 t) 193 (19 t) 193(19 t) Ny ressource-???? Tildelingsmodel I alt 1710 Procesplan: 27. oktober - januar Tidspunkt: Mødedeltagere: Indhold: 27. oktober 10 Forældrebestyrelsen i Område Auning Høring om ledelses-organisering i Område Auning 01. november 10 Faglige organisationer og nye aftaleholdere Input fra de faglige organisationer til ansættelses-udvalg og ledelsesorganisering 02. november 10 Telefonisk kontakt BUPL Info om ledelsesorganiseringen i område Auning 18

19 03. november 10 Aftaleholder og lokale TR Info om ledelsesorganiseringen i Område (BUPL og FOA) Auning 03 november 10 Aftaleholder og Info om ledelsesorganiseringen i Område nuværende Auning afdelingsledere nov. 10 Personaleweekend for alle Info om ledelsesorganiseringen i Område medarbejdere og ledere Auning 10. november 10 ØKU Forslag til ledelsesorganiseringen i Område Auning afleveres nov. 10 Bestyrelse og medarbejdere Inddrages vedrørende stillingsannonce/ profil til leder november10 ØKU Ledelsesorganiseringen Område Auning skal godkendes 18. november 10 Stillingsannonce offentliggøres dec. 10 Ansøgningsfrist 29. november 10 Lokaludvalg Status på proces 29. november 10 Bestyrelsesmøde Status på proces dec. 10 Ansættelsesudvalg Forældrebestyrelse Lokale TR (BUPL FOA) 14. december 10 Ansættelsesudvalg Rep. fra forældrebestyrelsen Lokale TR (BUPL FOA) Ansøgninger læses. Indkaldelse til samtale udsendes. Ansættelsessamtaler 17. december 10 Leder 2 er ansat. 20. december 10 Ny ledelsesteam Temadag 19

20 Ramme for ledelseorganisationen i de nye aftaleenheder på skole og daginstitutionsområdet i Norddjurs Kommune. Område Grenaa. Navnet ligger ikke fast. Det skulle gerne signalere det fællesskab der bliver og allerede er i område Grenaa. Området består af Troldebo, Børnehaven Gymnasievejen, Landsbyen, Regnbuen, Vores Hus, Skovbørnehaven, Åboulevarden og dagplejen i Grenaa by. Aftaleholder pr 1/ Bente Have. Organisationsdiagrammet er et udtryk for mine tanker. På mødet den 28/10 med bestyrelsrepræsentanterne har det kort været drøftet, det er forelagt de nuværende aftaleholder for daginstitutionerne samt for dagplejen.. Med udgangs punkt i oplægget til organisationsændringen, har jeg valgt at ledelsen kommer til at bestå af 3 leder på fuldtid, som kommer til at udgøre kernen af ledelsen. I dette team er det tænkt at ansvaret, for den strategiske, faglige og pædagogiske udvikling samt den driftmæssig og økonomiske styring, at ligger. Det vil i vid udstrækning også være blandt disse tre, der skal hentes sparring / coaching. 20

Beskrivelser af ny organisering

Beskrivelser af ny organisering Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010 Børnebyen Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted,

Læs mere

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet.

Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Skitse til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2010 følgende hensigtserklæring: Dagpasningen omorganiseres i en

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne

Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne Høringssvar Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne januar 2011 Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Bønnerup Børnehave. Vedtaget på møde d.

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 JOB- OG KRAVPROFIL Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 1. Indledning Områdelederen for område 2 på dagtilbudsområdet har pr. 31. oktober 2016 valgt at søge nye udfordringer andetsteds. Dagtilbudsafdelingen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Jammerbugt Kommune Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Eksternt stillingsopslag Side 1 af 7 indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organiseringen...3 3. Opgaver og ansvar...6 4. Den ønskede profil...6

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger 2 nye områdeledere til Sygeplejen. Den ene områdeleder vil få det overordnede sygeplejefaglige

Læs mere

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig

Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan. derfor forstår jeg dig Jeg ser dig, jeg hører dig, jeg vil dig & jeg ved du kan derfor forstår jeg dig Center for Sundhed og Ældre søger nye områdeledere til Hjemmeplejen. Hjemmeplejen er midt i en kulturforandringsproces, hvilken

Læs mere

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter.

Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. Høringssvar til Forslag: Dagtilbud i Ballerup Kommune organiseres i fem distrikter. På vegne af alle medarbejderne i Børnehuset ved Skoven, har MED-udvalget følgende kommentarer til forslaget om dagtilbuddene

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017

Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017 Plan for fusionen mellem Gellerup og Brabrand dagtilbud efterår 2016/forår 2017 Fusionsplan vil indeholde 4 spor: Det faglige spor pædagogikken (professionel kapital) Medarbejder spor trivsel (social kapital)

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 14:

Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Kommissorium for arbejdsgruppe 14: Faglige vejledere Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper samt indsatser i Center for Sundhed og Omsorg Målet er at virkeliggøre

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Indledning 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere,

Læs mere

Forslag til fremtidig organisationsplan for Handicap- og Psykiatriområdet i Norddjurs.

Forslag til fremtidig organisationsplan for Handicap- og Psykiatriområdet i Norddjurs. Norddjurs den 27. februar 2008 Forslag til fremtidig organisationsplan for Handicap- og Psykiatriområdet i Norddjurs. En teambaseret organisation delt op i et øst og et vestområde, på tværs af traditionelle

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud v/ Anne Bust Hvordan arbejde med kvalitet på dagtilbudsområdet? Overordnet forpligtelse hos samtlige voksne omkring barnet til at tage hånd om børnene, så der

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

En strategi for god ledelse i Norddjurs

En strategi for god ledelse i Norddjurs En strategi for god ledelse i Norddjurs indledning Denne pjece handler om ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune. Om de visioner, strategier, spilleregler og værdier, ledelsen arbejder efter. Om hvilke

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Bogense. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Ansøgning om partnerskab og Matrikelledelse Tikøb Skole & Espergærde Skole

Ansøgning om partnerskab og Matrikelledelse Tikøb Skole & Espergærde Skole Til Børne og Uddannelsesudvalget Ansøgning om partnerskab og Matrikelledelse Tikøb Skole & Espergærde Skole Tikøb er en attraktiv og levedygtig landsby, der oplever øget bosætning i tråd med Helsingør

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Ledelsesstrategi for Møllen

Ledelsesstrategi for Møllen Indledning: Målet med dette materiale er, at synlig- og delagtiggøre personalegruppen, bestyrelsen og andre interessenter i Møllens ledelsesprofil, samt formulere en ledelsesretning for institutionen.

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby Rougsøvej 168 Ørsted den 12. oktober 2011 8950 Ørsted Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen ved Ørsted Børneby.

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef

Ikast-Brande Kommune søger. Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune søger Daginstitutionschef Børne- og Undervisningsområdet 01-12-2012 1 JOB- OG PERSONPROFIL: 1. RAMMEN OM STILLINGEN... 3 2. IKAST-BRANDE KOMMUNES ORGANISERING... 4 2.1 Børne- og Undervisningsområdet...

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere