Beskrivelser af ny organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelser af ny organisering"

Transkript

1 Beskrivelser af ny organisering i Børnebyerne Ørsted, Vivild, Glesborg, Voldby og Mølledistriket samt dagtilbuddene i Grenaa og Auning. Forslag 11. november 2010

2 Børnebyen Rougsøvej Ørsted Ørsted, den 12. november 2010 Forslag til ledelsesorganisation. Navnet på børnebyen er endnu uafklaret. Det er vores mål at finde et navn, som både kan signalere fællesskabet mellem de forskellige afdelinger og tilhørsforholdet til området. Det er endnu ikke besluttet endeligt, om vi skal udskrive en konkurrence om navneforslag. Det vil blive afgjort, når ledelsesteamet er endeligt sammensat. Aftaleenhedsleder: Henning Hansen Organisationsdiagram for ledelsen af børnebyen: Leder af aftaleenheden Daglig leder af skoledelen Daglig leder af dagpasningen Sekretariat og Serviceafdeling Leder af aftaleenheden og de 2 daglige ledere er på fuld tid, og ud over disse vil en række koordinationsopgaver og specifikke funktioner blive lagt ud i de underliggende afdelinger. Denne del af organisationen vil blive fastlagt, når ledelsesteamet er på plads. Her vil arbejdsfordelingen mellem lederne og mellem lederne og de øvrige medarbejdere også blive fastlagt. Omsætning af ledelsestænkning til praksis. Ledelsesgrundlaget i Norddjurs Kommune er den overordnede teori, og vi vil i praksis udøve ledelse med følgende overskrifter: - Tæt teamsamarbejde i ledelsen - høj grad af delegering af opgaver og ansvar 2

3 - tværfagligt samarbejde i hele organisationen - fælles pædagogisk platform med en anerkendende tilgang - Høj grad af fælles bevidsthed om hele organisationens arbejde - Høj grad af fokus de fælles værdier og den røde tråd i tilbuddet til børnene. - Fastholdelse af udviklingsparathed og anvendelsen af bl.a. teori U i den innovative proces - Fastholdelse af den høje grad af selvledelse, der kendetegner organisationen Anvendelse af den økonomiske ramme til ledelse. Den økonomiske ramme er ikke en fuldstændig klart defineret størrelse, og da lønog ansættelsesvilkår for lederne først forhandles på plads efter ansættelsen kan nedenstående redegørelse kun være et overslag, som evt. skal justeres senere. Derfor er den heller ikke beregnet i kroner, men i andele af stillinger. Nuværende organisation Skoledelen Daginstitutionsdelen Dagplejedelen Skoleinspektør 0,9 Viceinspektør 0,8 SFO-leder 0,6 Souschef 0,16 Andel af leder 0,1? Børnehaveleder 0,6 Souschef 0,05 Børnehaveleder 0,6 Souschef 0,05 I alt 1,7 leder I alt 2,06 leder I alt 0,1 leder I alt 3,86 leder Ny organisation Skoledelen Daginstitutionsdelen Dagplejedelen Aftaleholder 1,0 Daglig leder 1,0 Daglig leder 1,0 Funktion indskoling 0,2 Funktion mellemtrin 0,2 I alt 3,6 leder Funktion SFO 0,05 Funktion Skovly 0,05 Funkt. Blæksprutten 0,05 Funktion 8agplejen 0,05 Herudover har vi en administrativ enhed i form af et sekretariat uden selvstændig ledelse og en serviceenhed med en serviceleder. Hermed skulle den budgetmæssige indskrænkning være opnået. Tidsplan for ansættelsesprocessen: 10. november Forslag til ledelsesstruktur afleveres til ØK 17. november Møde i ØK behandling af forslaget 3

4 18. november Stillingsopslag til niveau-2-lederne offentliggøres 2. december Ansøgningsfrist for niveau-2-lederne 9. december Ansættelsessamtaler og beslutning om ansættelse Uge 50 Det nye ledelsesteam træder sammen 4

5 Børnebyen Vivild (et foreløbigt navn, barnet døbes ved en senere event) Børnebyen rummer de tidligere tilbud i distriktet, nemlig normalskole kl. Ekstern AKT specialklasserække med tilhørende fritidstilbud. Børnehaven Blinklyset Nørager Børnehave, der indgår via en samarbejdsaftale. Dagplejen i distriktet, incl. Dagplejepædagoger. Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed: Poul Erik T. Skyggebjerg Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Børneby Vivild Lederteam Aftaleenhedsholder Politisk struktur Fællesbestyrelsen Medudvalg Leder Pæd adm skole Leder Special tilbud Leder dagtilbud Personalemøder Administration Teknisk Service Undervisnings personale Pædagogisk pers. dagtilbud ADM team M-klasse Spec SFO Klasserne I-klasse Langhøj Normalklasser Børnehave Dagpleje SFO Dagtilbud Undervisnings møder Pædagogisk Råd Organiseringen er tidligere drøftet lokalt i et antal møder i fælles arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de lokale bestyrelser i distriktet og lokale ledere. Endvidere indgår indput fra fællesmødet for bestyrelser i Ørum aktivcenter d. 28. oktober. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Færre ledere mere tid til ledelse. 5

6 Enhver leder i den nye børneby praktiserer helhedstænkning for hele organisationen samtidig med ledelsen af eget område. Enhver leder i den nye børneby bidrager i ledelsesteamet ud fra egne styrker og kompetencer, som beskrevet i Ledelse er en holdsport udgivet af Væksthus for ledelse. Ledelsen tør at give ansvar og vise tillid til medarbejdernes evne og lyst til at finde veje til opgaveløsninger, der fører mod målet og visionen. Ledelsen skaber forstyrrelser og coacher personalet i at have mod til at afprøve nye veje. Aftaleholder har overordnet overblik, dette overblik deles og kvalificeres i ledelsesteamet. Via delegering af ansvar og gensidig tillid, skaber ledelse og medarbejdere rum for strategisk og innovativ ledelse. Lederteamet anviser veje til at vi, som en mindre organisation med ca 70 medarbejdere, løser fremtidens udfordringer på alsidighed og kvalitet på samme eller højere niveau end større organisationer Vi skal finde vores egne veje. Foruden ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune dyrkes værdierne: Mod og snarrådighed, således problemer hurtig løses og at prøvehandlinger hurtigt kan iværksættes. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Aftaleholder: ,- Leder skoledel: ,- Leder specialafdeling: ,- indgår i undervisningsopgaver. Leder dagpasning: ,- Lærer/pædagogløn: ,- Adm. pers. Løntillæg: ,- løntillæg tænkes anvendt på funktioner der delegeres. I alt: ,- Besparelse i forhold til nuværende: ,- hvilket betyder at den økonomiske ramme er opfyldt. 6

7 Ramme for ledelsesorganisering i de nye aftaleenheder på skole og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg (foreløbigt navn) Børneby Glesborg omfatter: Glesborg Skole Glesborg SFO 3 daginstitutioner: Bønnerup Børnehave, Glesborg Børnehave og Savværket Dagplejen i distriktet inkl. dagplejepædagoger Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed: Helle Bruun Poulsen Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering: Organisationsplan Børneby Glesborg Leder af Børneby Glesborg Aftaleholder Fællesbestyrelsen Daginstitutionsleder Administration Skoleleder Teknisk service Dagplejen Savværket Bønnerup bh. Glesborg bh. SFO Glesborg Skole Teknisk IT Piccoline Rengøring MED-udvalg 3 fuldtidsledere: aftaleholder, daginstitutionsleder og skoleleder. SFO hører organisatorisk sammen med dagpasningsområdet, men vil i daglig praksis samarbejde med 7

8 både børnehaver, skole, daginstitutionsleder og skoleleder. Det meget velfungerende samarbejde mellem SFO og skole fortsætter/udvikles yderligere i den nye struktur. Herudover vil en række koordinerende og afgrænsede funktioner blive lagt ud i de enkelte enheder. Hvor mange samt hvilke funktioner der vil være brug for, fastlægges når ledelsesteamet er på plads. D. 28. okt. afholdtes et møde mellem aftaleholderne og repræsentanter for de enkelte enheders bestyrelser. Her drøftede vi bl.a. ledelsesorganiseringen. Indgåede samarbejdsaftaler mellem Savværket og Gjerrild Bønnerup Friskole fortsættes/udvikles. Ledelsestænkningen omsat til praksis i den nye organisation. Kommunalbestyrelsens hensigtserklæring (her frit refereret) om at ændre ledelsesstrukturen, for at frigøre flere ressourcer til kompetenceudvikling samt flere hænder til børn i daginstitutionerne, er for både forældre, medarbejdere og ledelse et godt udgangspunkt for en positiv tilgang til en anderledes tænkning omkring ledelse. I ledelsesteamets arbejde med at organisere den øvrige del af den samlede organisation, vil det blive prioriteret højt, at der i de enkelte enheder også i praksis bliver flere ressourcer til kompetenceudvikling og flere hænder til børn. Etableringen af et stærkt og velfungerende ledelsesteam, er af meget stor betydning for den nye organisation. I hæftet Ledelse er (også) en holdsport udgivet af Væksthus for ledelse, gives der et meget godt bud på, hvad ledelsesteam egentlig handler om nemlig at give ledere mulighed for at udrette noget mere og bedre sammen, end de kunne have gjort hver for sig at helheden er mere end summen af delene. Ledelsesteamet skal sammensættes komplementært vi skal have forskellige styrker og være bevidste herom. Ledelsesgrundlaget for Norddjurs Kommune fungerer som den overordnede ramme, indenfor hvilken ledelsesteamet skal udøve ledelse. Derudover vil vi i praksis have fokus på følgende: Værdibaseret ledelse En anerkendende tilgang At skabe mening for den enkelte medarbejder i forhold til arbejdet bl.a. ved høj grad af medindflydelse og involvering samt et højt informationsniveau At skabe større sammenhæng og helhed i tilbuddene til det enkelte barn (fra dagpleje/integreret institution til børnehave til SFO og skole) til gavn for børnenes trivsel og læring At skabe et mere rummeligt og inkluderende tilbud for børn i alderen 0 år 6. klasse At den enkelte medarbejder får mulighed og lyst til at bringe alle sine relevante kompetencer i forhold til arbejdet i spil f.eks. ved en høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar At fremme en kultur hvor alle viser åbenhed og respekt for andres holdninger og synspunkter Det er endvidere vigtigt med en meget klar og tydelig ansvars- og opgavefordeling i ledelsesteamet og derefter at få den kommunikeret ud så både medarbejdere og forældre ved, hvem de kan henvende sig til i forskellige situationer. Den foreløbige overordnede ansvars- og opgavefordeling (bl.a. inspireret af Notat vedr. struktur og 8

9 organisering på skole- og dagtilbudsområdet og Høringsforslag til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet ): Aftaleholderen. Er leder af ledelsesteamet Har det overordnede faglige, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar for Børneby Glesborg Har overblik og arbejder strategisk Leder den pædagogiske udvikling Varetager samspillet med omverdenen Udvikler og fastholder Børnebyens fælles opgaver, fælles fokusområder mv. Er ansvarlig for, at alle medarbejdere inddrages i arbejdet omkring udarbejdelse af et fælles værdigrundlag Sikrer, at den enkelte medarbejder agerer i overensstemmelse med det fælles værdigrundlag Er leder af det fælles pædagogiske udvalg Har ansvaret for arbejdet med fællesbestyrelsen Har ansvaret for MED-udvalg samt sikkerhedsudvalg Daginstitutionsleder og skoleleder. Har en tæt kontakt til aftaleholderen som en del af ledelsesteamet Varetager den daglige ledelse i forhold til børn, forældre og medarbejdere Udøver faglig, pædagogisk ledelse Har fokus på pædagogisk udvikling samt ansvaret for planlægningen af den pædagogiske indsats Skaber rammer og strukturer i den organisation, deres ledelsesområde omfatter Er sparringspartnere for såvel medarbejdere som aftaleholder Er tovholdere i udviklingsprocesserne Administration. Så mange administrative opgaver som muligt løses af sekretæren/hk-personale jf. tanken om, at de forskellige opgaver så vidt muligt altid løses af den/de personer, som er bedst til det. Selvledelse. Foruden beskrivelsen i Notat vedr. struktur og organisering på skole og dagtilbudsområdet af hvad der her forstås ved selvledelse, findes der desuden en del teori om emnet. Tankerne omkring selvledelse er meget spændende og vil formentlig skabe øget arbejdsglæde, øget effektivitet og kreativitet i organisationen og øget mulighed for læring og udvikling i personalegruppen samt for den enkelte medarbejder. Samtidig bør vi også være opmærksomme på de faldgruber, vi eventuelt kan løbe ind i ved øget fokus på selvledelse f.eks. risiko for øget konfliktniveau blandt medarbejdere, risiko for øget stressniveau osv. For at fremme de positive muligheder ved selvledelse samt imødegå eventuelle utilsigtede følgevirkninger, må medarbejdere, bestyrelse og ledere i fællesskab finde ud af, hvad selvledelse betyder i den enkelte enhed, i de forskellige teams og for den enkelte medarbejder. Forventningsafstemning mellem medarbejdere og ledelse men også medarbejderne indbyrdes er rigtig vigtigt. Afklaring af råderum - indenfor hvilke rammer og ud fra hvilke værdier der udøves selvledelse. 9

10 Økonomisk ramme i forhold til den nye organisation. Nedenstående redegørelse over tid til ledelse er ikke beregnet i kroner, men i andele af stillinger. Nuværende organisation. Skole Daginstitutioner Dagpleje Fælles skoleleder med Voldby 0,5 SFO-leder 0,35 Andel af leder??? Viceinspektør 1,0 Souschef 0,2 Bønnerup Børnehave leder 0,78 Savværket leder 0,92 Souschef 0,05 Glesborg Børnehave leder 0,7 Souschef 0,05 I alt 1,5 ledere I alt 3,05 ledere Nuværende organisation i alt 4,55 lederstillinger Ny organisation. Fælles aftaleholder 1,0 Skole Daginstitutioner inkl. dagpleje Skoleleder 1,0 Daginstitutionsleder 1,0 Ny organisation i alt 3,0 lederstillinger Herudover afsættes midler til diverse funktionstillæg og øgede udgifter til administrativt personale (HK). Det er endnu uklart hvordan dagplejepædagogerne kommer til at indgå i Børneby Glesborg. Dagplejepædagogerne har inviteret aftaleholderne til en fælles drøftelse af mulighederne for den fremtidige organisering af dagplejere + dagplejepædagoger indenfor de enkelte Børnebyer i januar måned. Økonomisk ramme til rådighed samt gennemsnitlig bruttoløn er hentet fra høringsmaterialet. Da løn- og ansættelsesvilkår for lederne endnu ikke er forhandlet på plads, kan det blive nødvendigt at justere nedenstående. Aftaleholder, skoleleder og daginstitutionsleder ,- kr. Nuværende lederes undervisningstid/børnetid omsat til lærer- og pædagogløn ,- kr. Øgede udgifter til administrativt personale og løntillæg til medarbejdere ,- kr. Frigjorte midler i forhold til nuværende: ,- kr. 10

11 Navn på den nye aftaleenhed Voldby Børneby Dagplejere 5 stk. Børnehaven Frihedslyst Voldby Skole og SFO Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Bente Laursen Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Aftaleholder Leder Sekretariat Sekretær Servicecenter Pedel og rengøring Dagpleje Børnehave SFO Indskoling Mellemtrin Organisationsdiagrammet beskriver, at der ansættes 2 ledere på fuld tid, der som ledelsesteam supplerer hinanden i forhold til opgaveløsningen. Aftaleholder med pædagogisk baggrund. Leder 2 med læreuddannelse/undervisningsbaggrund. De administrative opgaver løses i et fælles sekretariat. Der oprettes et fælles servicecenter, som varetager pedel og rengøringsfunktioner. Det øvrige fagpersonale organiseres i teams, som i deres daglige arbejde er forpligtede på at løse kerneydelsen i egen del af organisationen, samt have fokus på muligheden for tværfaglige 11

12 løsninger, der kan fremme inklusionen og fællesskabet. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Der tages afsæt i en fælles vision, fælles værdier og pædagogiske principper. Der arbejdes ud fra teorierne om systemisk ledelse og gennemføres en proces som opbygger en fælles kultur for forpligtende samarbejde i teams og grupper. Ledelsesteamet skal tidligt i forløbet tage hånd om, at tydeliggøre forventningerne til medarbejderne og beskrive rammerne og ressourcerne for arbejdet i de forskellige teams og dele af organisationen. Før starten arbejdes der med, opbygning af en fælles struktur for samarbejdet internt i organisationen. Her tænkes på; bestyrelse, medorganisation og de øvrige relevante mødefora, som kan sikre både det faglige samarbejde i den enkelte del af organisationen og samarbejdet på tværs af organisationen. - Samt et højt informationsniveau, god kommunikation internt og eksternt, og vidensdeling på tværs af organisationen og hele Norddjurs Kommune. I de første 100 dage fokuseres der på opbygningen af en samlet organisation med særligt fokus på; Kerneydelsen i dagplejen, børnehaven, SFO og skole. Opmærksomhed på de naturlige fællesskaber og overgange. Fælles traditioner. Personalet er på vej mod at opleve sig som en vigtig del af et større fællesskab. Forældrene oplever børnebyen som en samlet enhed, med forskellige tilbud, målrettet de enkelte børns behov. Vi tillader os at håbe på, at der er påbegyndt en proces frem mod at flytte fysisk sammen på skolen. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Den udstukne ramme, vil blive anvendt ud fra følgende principper; Den udstukne ramme skal overholdes, men der kan ske ændringer i fordelingen mellem de forskellige poster. Der forhandles løn til 2 ledere på fuld tid. Der udarbejdes en analyse af de administrative opgaver, som skal løses i sekretariatet, og vurderes hvor stort et beløb der skal afsættes til aflønning af personalet Der udarbejdes en analyse af hvilke serviceopgaver der skal løses af servicecenteret, og vurderes hvor stort et beløb der skal afsættes til aflønning af personalet. Der afsættes et beløb til udmøntning som funktionstillæg til øvrige relevante medarbejdere. 12

13 Forslag til ledelsesorganisation. Navn på den nye aftaleenhed : Distrikt Mølleby - herunder kort beskrivelse af hvilke inst. den omfatter. Dette forslag til beskrivelse af ledelsesorganiseringen i distrikt Mølleby er udarbejdet af aftaleholder samt bestyrelse. Bestyrelsen har været meget involveret i de tidligere processer, der er foregået på Mølleskolen. Siden 1996 har der været et specialpædagogisk tilbud på Mølleskolen, og i 2005 flyttede Ålsø børnehave ind på skolen, og blev døbt Møllehaven. I 2009 blev det specialpædagogiske tilbud udvidet på Mølleskolen, da heldagsskolerne blev lukket. Den fælles institution på Mølleskolen har faktisk fungeret som en fælles aftaleenhed siden 2005, med skolelederen som øverste leder i tæt samarbejde med afdelingslederne. Næste spændende projekt bliver udvidelsen af børnebyen med dagplejen samt fortsættelse af tankerne omkring ledelsestænkningen. Specialklasseafdelingen er i dag en afdeling bestående af 19 lærere og pædagoger. Almenskoleafdelingen består af 15 lærere og 12 personaler i det teknisk administrative personale, som dækker alle afdelinger. Børnehave, SFO og dagplejere består af 18 personaler. Flere af ovennævnte stillinger er ikke fuldtidsstillinger. Desuden er der mange samarbejdspartnere inden for de forskellige afdelinger. Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Erik Vedelsbo Falk. Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Aftaleholder på fuld ledelsestid. Afdelingsleder Dagtilbud (Møllehaven, SFO og dagpleje) på fuld ledelsestid. Afdelingsleder almenskolen på 0,6 ledelsestid. Afdelingsleder Specialklasserne på 0,6 ledelsestid. Der er et fællessekretariat for alle afdelinger. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation At være ledelse for en børneby kræver, at man har øje for de enkelte afdelingers kerneopgaver og styrker samt udnytter de muligheder og ressourcer, der ligger i at være en del af en større enhed til gavn for børn, forældre og personale. Ledelsesteamet udnytter hinandens pædagogiske- og ledelsesmæssige kompetencer. 13

14 Den nye struktur med specialklasser placeret på almenskolen bygger på tanken om inklusion og mulighed for integration. Lederen/afdelingslederne skal være ildsjælene for institutionens pædagogiske udvikling. Det kræver omstillingsparathed og strategisk, innovativ og værdibaseret ledelse. Ledelsen skal være eksemplarisk og gå foran med det gode eksempel. Ledelsen er garant for at udnytte personalets ressourcer og kompetencer i den enkelte afdeling, og på tværs af afdelingerne, til gavn for den enkelte og for hele institutionen. Personalegrupperne skal opleve, at hver afdeling med deres kompetencer kan bidrage med noget til den fælles personalegruppe/hele organisationen, og at der arbejdes tværfagligt. Ledelsen skaber rammer og præmisser for handlinger for den enkelte medarbejder og team. Det skabes via dialog, åbenhed og respekt for andres holdninger, bindende aftaler, og billeder på fremtiden. Hvad vil vi være kendt for? Hvor vil vi gerne være henne om 3 år? osv. Medarbejdere skal have forventning om, at ledelsen tager aktivt del i og tager ansvar for beslutninger ud fra initiativer der udvikler arbejdspladsen med hensyn til den enkeltes behov og situation. Ledelsen sørger for at der evalueres på igangværende indsatsområder og sætter nye pejlemærker. Ledelsen skaber rum for nytænkning, indflydelse på egen arbejdssituation, uddelegering af ansvar og opgaver, udvikling og afprøvning af nye idéer, og har et højt informationsniveau. Værdigrundlaget og værdibaseret ledelse er nogle af de værktøjer der gør, at der skabes rum og mulighed for selvledelse blandt personalet i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne. Den fælles institution er i dag kendetegnet ved at der arbejdes med høj grad af selvledelse. I distrikt Mølleby tænkes ledelsesteammøder afholdt således: Der afholdes 2-3 møder om måneden i det overordnede ledelsesteam, hvor fælles og tværgående emner drøftes og initiativer tilrettelægges. Der arbejdes innovativt og strategisk. Der holdes ekstra møder efter behov. Aftaleholder samt afdelingsleder drøfter ledelsesmæssig sparring, pædagogiske-, økonomiske- samt personalemæssige strategier, daglige gøremål og drift samt gensidig udveksling af information 1 gang om ugen samt efter behov. Afdelingslederne holder driftsmøder efter behov. Omkring arbejdsopgaverne i ledelsesteamet mener vi, at det udarbejdede oplæg beskrevet i Notat vedr. struktur og organisering på skole og dagtilbudsområdet 1. juni 2010 er dækkende. Når ledelsesorganiseringen er på plads vil der blive arbejdet ud fra den overordnede ledelsestænkning i Norddjurs kommune, og ud fra at ledelsesteamet arbejder tæt sammen. Vi har pt. etableret et fælles værdigrundlag med en anerkendende tilgang og en sammenhængende rød tråd i tilbuddet. Værdigrundlaget skal revideres med udvidelsen af dagplejen. Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Ledelsen er et team bestående af aftaleholder og afdelingsledere, der arbejder tæt sammen om alle ledelsesmæssige forhold og udviklingen af institutionen sammen med alle samarbejdspartnerne. I oplæg til budget til ledelse er der udarbejdet forslag til ny ledelse, hvor der frigøres kr. Aftaleholder samt bestyrelse tænker således: Mølleskolen samt Møllehaven har været i gang siden 2005 med at etablere en børneby og har som sådan været eksemplarisk i Norddjurs kommune og gjort nogle værdifulde erfaringer. Ledelse og bestyrelse har været meget optaget af denne proces, og er glade for, at bl.a. vores arbejde danner baggrund for den fremtidige struktur. 14

15 Vi har været i gang med en ny ledelsesorganisering, og har indenfor de sidste 3 år etableret et helt nyt ledelsesteam bestående af aftaleholder på fuld tid, afdelingsleder af SFO og børnehave og dagpleje (pr ) på fuld tid, en afdelingsleder i specialklasserækkerne på 0,6 ledelsestid og en afdelingsleder i almenskolen på 0,6 ledelsestid. Af Høringsforslag til struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet april 2010 er der på side 12 lavet nogle beregninger vedr. omregning af en viceskoleleders løn og en afdelingsleders løn til lærertime pr. uge. Denne beregning viser, at en lærer kan undervise 7% mere end en viceskoleleder og 3,5% mere end en afdelingsleder. Set i forhold til at en viceskoleleder/afdelingsleder i vores model typisk vil undervise 10 lektioner pr. uge, vil en tilsvarende lærer kunne undervise 10,7 lektioner pr. uge og 10,35 lektioner i forhold til en afdelingsleder. Der er altså tale om en meget lille forskel. Til gengæld er en viceskoleleder og en afdelingsleder meget mere fleksibel mht. undervisningstidspunkt, da begrebet mellemtimer og overtimebetaling ikke eksisterer. Vi mener derfor, at vi får mere for pengene ved denne model, og god mulighed for at almenskolens og specialklassernes kompetencer udnyttes til gavn for hele institutionen, ved et meget tæt samarbejde mellem afdelingslederne for disse afdelinger. Ved etablering af denne model vil vi i forhold til nuværende budget på kr. kunne overholde den ønskede besparelse på kr. ud fra budget til ledelse og lærer/pædagogløn, hvilket betyder at den økonomiske ramme er opfyldt. Vi arbejder med selvledelse, og har teamkoordinatorer samt faglige ressourcepersoner (læsevejleder, specialkoordinator, IT-vejleder, AKT-vejleder, bibliotekarer mm.) Et team/hold sammensat på denne måde vil give den ledelsesmæssige kvalitet vi ønsker omkring de enkelte afdelinger samtidig med at det skaber mulighed for at udøve kompetent ledelse i overensstemmelse med visionerne i Notat vedr. struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet 1. juni 2010, som ligger til grund for kommunalbestyrelsens beslutning. Vi finder det ekstremt vigtigt, at ledelsesteamet har forskellige kompetencer, kompetencer omkring almenskolen og daglig drift, kompetencer omkring specialpædagogik og kompetencer om daginstitution, SFO og omkring dagpleje, og at disse kompetencer tilsammen og på tværs skaber det optimale for brugerne og personalet. Ligeledes finder vi det vigtigt, at ledelsesteamet er sammensat af forskellige ledelsesprofiler. 15

16 Navn på den nye aftaleenhed Område Auning: Børnehaven Bette-bo Børnehaven Nyvang Børnehaven Skovvang 26 dagplejere Navn på aftaleholder i den nye aftaleenhed Doris Bang Organisationsdiagram for den fremtidige ledelsesorganisering Organisationsdiagram. 2 fuldtidsledere 3 administrative teamkoordinatorer 1 sekretær 1 fuldtidsdagplejepædagog 1 pædagog med 8 t i dagplejen + (29 t. i børnehaven Bette-bo) Ledelsesteam: Aftaleholder 1 fuldtidsleder 1 fuldtidsdagplejepædagog. Sekretær 8t Aftaleholder 37 t. Fuldtidsleder 37 t. Ledelsesteam Teamk. Nyvang Teamk Skovvang Dagplejepæd. Fuldtids Teamk. Bette-bo Pæd. 8 t. i dagplejen + 29 t. i b.h. Bette-bo Ledelsesorganisering har været til høring og er godkendt d. 27. oktober 2010 af en enig forældrebestyrelse. Beskrivelse af hvordan ledelsestænkningen tænkes omsat til praksis i den nye organisation Ledelsesteamet: Aftaleholderen (leder 1) Tænkes som den primære overordnede strategiske leder i Område Auning Leder 2. 16

17 Tænkes som den nærmeste primære faglige/daglige leder for børnehaverne Bette-bo, Nyvang og Skovvang. I forhold til, at aftaleholderen og dagplejepædagogen er kendte i Område Auning, er der igangsat en proces, hvor de tre TR fra BUPL og FOA indsamler medarbejdernes bud/ønsker til en kommende stillingsannonce /profil på leder 2. I samme periode er der igangsat en lignende proces i forældrebestyrelsen. Det er væsentligt, at leder 2 er komplementær i forhold til aftaleholderen og dagplejepædagogen i ledelsesteamet. Dagplejepædagogen: Vil uændret være den nærmeste primære faglige/daglige leder for dagplejerne og inddrages fremover i ledelsesteamet for, at højne ledelsesteamet kompetencer i forhold til blandt andet det tværfaglige samarbejde, fjernledelse og voksenpædagogik. Dagplejepædagogen vil uændret være primær kontakt til gruppekoordinatorerne i legestuegrupperne og morgenvagten (gæstedagpleje ved sygdom) Teamkoordinator: Der tænkes som udgangspunkt en administrativ teamkoordinator i hver af børnehaverne. Der skal i denne forbindelse ske en overvejelse i forhold til, om teamkoordinatoren skal have funktionsløn eller om den enkelte børnehave skal have en pulje time (ca. 156) pr. år til denne funktion. Teamkoordinatoren vælges blandt medarbejderne i den enkelte børnehave og fungerer for 2 år af gangen. Erfaringer fra dagplejen med en administrativ gruppekoordinator i hver legestuegruppe viser, at denne struktur både giver tryghed samt god opbakning fra de øvrige medarbejdere. En tydelig funktionsbeskrivelse bevirker, at der er fokus på funktionen og ikke personen, hvilket imødegår skabelsen af en uformel leder. Funktionen som teamkoordinator tænkes evalueret efter 2 år. Primære opgaver: Praktisk administrativt koordinering af div. opgaver eks. mødeindkaldelser, indsamling af lønsedler, læse mails, formidling af informationer, kontaktperson til ledelsesteamet ect. Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med ledelsesorganiseringen i de øvrige områder/børnebyer, kan der være beskrevet lignende funktioner, som kan få betydning/påvirke tænkningen omkring denne funktion, herunder den økonomiske ramme. Sekretæren: Skal primært varetage de administrative driftmæssige opgaver, som betaling af regninger, budget, dagsordner, referater, udsendelse af breve, ventelister, fravær lønsedler ect. Der skal arbejdes hen imod følgende: At medarbejderne: Indgår i et indbyrdes ligeværdigt og solidarisk fællesskab/netværk 17

18 Har en fælles forståelse af opgaven, værdierne og visioner. Har et fælles sprog og holdninger Har et grundlæggende indbyrdes tillidsforhold Har mulighed for et fælles rum (møder) og plads til dialog og refleksion. Har selvtillid, udviser selvstændighed, selvledelse og ansvarlighed. At lederne: Leder gennem fælles rammer, involvering og strategier Reducere den kompleksitet, som forandring og nye opgaver medfører. Er sparringspartner Har forståelse og kendskab for medarbejdernes kompetencer og potentialer Er forbindelsesled til omverden Fastholder værdigrundlaget og forpligtelserne Sørger for en høj grad af information og tydelig dialog Har nærvær og troværdighed. At ledelsesteamet: Er komplementært (forskellige styrker), samarbejdende med fælles værdier og visioner. Har et indbyrdes tillidsforhold med anerkendende relationer. Tydelighed i forhold til ansvarsområder (personale, strategisk, driftmæssigt og fagligt) Beskrivelse af hvordan den udstukne økonomiske ramme er anvendt i forhold til den nye ledelsesorganisering Økonomiske ramme: kr. frigjorte midler kr. = kr kr. Ramme Nyvang Skovvang Bette-bo Dagpleje Ledelse 960 (74 t).. Sekretær 83 (08 t) Teamkoordinator (3 t.) 29 (3 t) 29 (3 t.) Børnetid (19 t) 193 (19 t) 193(19 t) Ny ressource-???? Tildelingsmodel I alt 1710 Procesplan: 27. oktober - januar Tidspunkt: Mødedeltagere: Indhold: 27. oktober 10 Forældrebestyrelsen i Område Auning Høring om ledelses-organisering i Område Auning 01. november 10 Faglige organisationer og nye aftaleholdere Input fra de faglige organisationer til ansættelses-udvalg og ledelsesorganisering 02. november 10 Telefonisk kontakt BUPL Info om ledelsesorganiseringen i område Auning 18

19 03. november 10 Aftaleholder og lokale TR Info om ledelsesorganiseringen i Område (BUPL og FOA) Auning 03 november 10 Aftaleholder og Info om ledelsesorganiseringen i Område nuværende Auning afdelingsledere nov. 10 Personaleweekend for alle Info om ledelsesorganiseringen i Område medarbejdere og ledere Auning 10. november 10 ØKU Forslag til ledelsesorganiseringen i Område Auning afleveres nov. 10 Bestyrelse og medarbejdere Inddrages vedrørende stillingsannonce/ profil til leder november10 ØKU Ledelsesorganiseringen Område Auning skal godkendes 18. november 10 Stillingsannonce offentliggøres dec. 10 Ansøgningsfrist 29. november 10 Lokaludvalg Status på proces 29. november 10 Bestyrelsesmøde Status på proces dec. 10 Ansættelsesudvalg Forældrebestyrelse Lokale TR (BUPL FOA) 14. december 10 Ansættelsesudvalg Rep. fra forældrebestyrelsen Lokale TR (BUPL FOA) Ansøgninger læses. Indkaldelse til samtale udsendes. Ansættelsessamtaler 17. december 10 Leder 2 er ansat. 20. december 10 Ny ledelsesteam Temadag 19

20 Ramme for ledelseorganisationen i de nye aftaleenheder på skole og daginstitutionsområdet i Norddjurs Kommune. Område Grenaa. Navnet ligger ikke fast. Det skulle gerne signalere det fællesskab der bliver og allerede er i område Grenaa. Området består af Troldebo, Børnehaven Gymnasievejen, Landsbyen, Regnbuen, Vores Hus, Skovbørnehaven, Åboulevarden og dagplejen i Grenaa by. Aftaleholder pr 1/ Bente Have. Organisationsdiagrammet er et udtryk for mine tanker. På mødet den 28/10 med bestyrelsrepræsentanterne har det kort været drøftet, det er forelagt de nuværende aftaleholder for daginstitutionerne samt for dagplejen.. Med udgangs punkt i oplægget til organisationsændringen, har jeg valgt at ledelsen kommer til at bestå af 3 leder på fuldtid, som kommer til at udgøre kernen af ledelsen. I dette team er det tænkt at ansvaret, for den strategiske, faglige og pædagogiske udvikling samt den driftmæssig og økonomiske styring, at ligger. Det vil i vid udstrækning også være blandt disse tre, der skal hentes sparring / coaching. 20

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere