DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21627 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Levevilkår for voksne med epilepsi medlemsundersøgelse maj Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Langkjær Dansk Epilepsiforening PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Levevilkår for voksne med epilepsi - medlemsundersøgelse maj 2007, som oprindeligt blev indsamlet af Dansk Epiilepsiforening. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21627). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-21627: Levevilkår for voksne med epilepsi - medlemsundersøgelse maj Primærundersøger: Claus Langkjær, Dansk Epilepsiforening. DDA-21627, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen). Dansk Data Arkiv datafil (641 respondenter, 125 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (83 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Dansk Epilepsiforning. Data og de nødvendige beskrivende dokumenter blev af leveret til DDA i oktober 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som

3 DDA-21627: Levevilkår for voksne med epilepsi - medlemsundersøgelse maj Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt og scannet i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV November 2008 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle

4 de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er

5 OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Levevilkår for voksne med epilepsi - medlemsundersøgelse maj 2007 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): sundhed og trivsel. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Anfald; Arbejdspladsens krav; Arbejdspladsforhold (mellem ledelse og medarbejdere); Arbejdstid; Depression; Ensomhed; Erhverv; Ferie; Fritid; Fritidsforhold; Fuldtidsarbejde; Helbredstilstand; Hjemmearbejdsplads; Hukommelsesbesvær; Indflydelse på arbejde; Jobsikkerhed; Kognitiv funktionsevne; Ledelse; Levevilkår; Livskvalitet; Livssyn; Livsværdi; Medbestemmelse; Medicin; Overarbejde; Samlivsforhold; Sexproblem; Stillingskategori; Sygdom; Søvn; Uddannelse; Underordnede; Velbefindende. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21627: Levevilkår for voksne med epilepsi - medlemsundersøgelse maj Primærundersøger: Seniorforsker Claus Langkjær, Dansk Epilepsiforening. DDA-21627, 1. udgave (ved Carsten Ernst og Heidi Wittendorff Jensen. Odense, Dansk Data Arkiv datafil (641 respondenter, 125 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (83 pp.). Donor (afleverende instans): Dansk Epilepsiforening. Kongensgade 68, 5000 ODENSE C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Claus Langkjær. Dansk Epilepsiforening. Kongensgade 68, 5000 ODENSE C. Dataindsamler: Dansk Epilepsiforening. Kongensgade 68, 5000 ODENSE C. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Denne undersøgelse gør rede for resultaterne af Dansk Epilepsiforenings undersøgelse af levevilkårene for personer med epilepsi. Projektet er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 tilfældigt udtrukne, voksne medlemmer af Epilepsiforeningen. Det høje antal respondenter giver en nødvendig sikkerhed for, at resultaterne kan opfattes som repræsentative for den samiede gruppe af medlemmer. Svarprocenten landede meget tilfredsstillende på 65 procent. Grupperne med den sværeste henholdsvis letteste epilepsi er antageligt stærkt underrepræsenteret i undersøgelsen. Derfor er variationen blandt den samlede population af personer med epilepsi i Danmark større end denne undersøgelses resultater giver udtryk for. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

8 Datasættets størrelse: 641 respondenter; 125 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 50 spørgeskemaspørgsmål/tests; 50 heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Claus Langkjær. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS; STATA. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Jutta Houmøller. Dansk Epilepsiforening. Kongensgade 68, 5000 ODENSE C. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets størrelse. Forskellige amter i Danmark. Husstandens karakteristika: husstandstype. Indkomst: respondent: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af Dansk Epilepsiforening, Fra udviklingskonsulent Claus Langkjær, Dansk Epilepsiforening, Kongensgade 68, 2. sal, 5000 Odense C modtog DDA en

9 datafil i SPSS med tilhørende dokumentation i form af relevant spørgeskema. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (21627) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V7 er filtreret af V6, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V6. Følgende variable er hel eller delvis udokumenterede: V31 og V120. Kodebogens opbygning KODEBOG Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3 Respondent løbenummer V4 Hjælp til udfyldelse af skema V6-V90 Spørgsmpl om din epilepsi V91-V113 Spørgsmål om Dansk epilepsiforening V114-V125 Baggrundsspørgsmål Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5

10 DDA's undersøgelsesnummer. Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA's fortløbende nummerering af respondenterne. Variablen er kodet i intervallet 1 til 641. V0003 RESP LØBE NR start 11, bredde 3 Respondentløbenummer. Variablen er kodet i intervallet 1 til 641 V0004 HJÆLP start 14 Hvis du har problemer med at udfylde skemaet, kan du evt. få én til at hjælpe dig. Sæt kryds her, hvis du får hjælp til at udfylde skemaet Ikke nævnt Nævnt Din epilepsi Første spørgsmål handler om din epilepsi. V0005 ALDER FOR DIAGNOSE start 15, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 1: Hvor gammel var du, da du fik diagnosen epilepsi? Skriv din alder på diagnosetidspunktet Variablen er kodet i intervallet 0 til 81.

11 99 = Uoplyst (14 tilfælde) V0006 EPILEPTISKE ANFALD start 17, manglende data: = 9 Spm. 2: Har du epileptiske anfald? Sæt en cirkel om den svarmulighed der passer bedst på dig Jeg er anfaldsfri (har ikke haft anfald de seneste to år) Jeg har anfald ca. 1 gang om året eller mindre Jeg har ca. et anfald hver 6. måned Jeg har ca. et anfald hver 3. måned Jeg har ca. et anfald pr. måned Jeg har anfald ugentligt Jeg har anfald dagligt Uoplyst svarprocent: 98 V0007 SIMPLE ANFALD start 18, manglende data: >=10 FILTER: V6 Spm. 3: Hvilken type anfald har/havde du? Partielle anfald: Simple partielle anfald (er ved bevidsthed under anfald) Anfald påvirker f.eks. smag, lugt, syn, kan give pludselig angst, føleforstyrrelser på huden, bleghed eller rødme, opadstigende fornemmelse i maven. Marker flere steder, hvis du har/havde mere end én type anfald Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 99 svarprocent: 68 V0008 KOMPLEKSE ANFALD start 20, manglende data: >=10 FILTER: V6

12 Spm. 3: Hvilken type anfald har/havde du? Partielle anfald: Kompleks partielle anfald (bevidstheden er påvirket under anfald) Anfald kendetegnes f.eks. ved, at man bliver fjern, smasker, savler, stirrer ud i luften, ændrer tale eller opførsel, virker forvirret og/ eller vandrer, formålsløst omkring. Marker flere steder, hvis du har/havde mere end én type anfald Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 68 V0009 KRAMPE ANFALD start 22, manglende data: >=10 FILTER: V6 Spm. 3: Hvilken type anfald har/havde du? Generaliserede anfald: Krampeanfald (man er bevidstløs under anfaldet) Anfaldet kendetegnes f.eks. ved at det evt. indledes med et skrig og måske et fald, der er pause i vejrtrækningen, blåfarvning af læber og negle, stivhed i arme og ben efterfulgt df rykvise trækninger, evt. fråde om munden, tunge- og kindbid, evt. afgang af urin og/eller afføring. Varer oftest mellem 1-2 minutter, og man er typisk mørbanket efter anfald. Marker flere steder, hvis du har/havde mere end én type anfald Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 99 svarprocent: 89 V0010 ABSENCER start 24, manglende data: >=10 FILTER: V6

13 Spm. 3: Hvilken type anfald har/havde du? Generaliserede anfald: Absencer (man er bevidstløs under anfaldet) Anfald kendetegnes f.eks. ved, at man nikker med hovedet, stirrer, blinker med øjnene, laver grimasser eller har trækninger i ansigtet. En absence varer ganske få sekunder. Marker flere steder, hvis du har/havde mere end én type anfald Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 68 V0011 VED IKKE start 26, manglende data: >=10 FILTER: V6 Spm. 3: Hvilken type anfald har/havde du? Ved ikke Marker flere steder, hvis du har/havde mere end én type anfald Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 62 V0012 I MEDICINSK BEHANDLING start 28, manglende data: = 9 Spm. 4: Er du i medicinsk behandling for din epilepsi? Nej, Hvis nej gå til spørgsmål 11 (V25) Ja Uoplyst svarprocent: 100

14 V0013 ANTAL PRÆPARATER start 29, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V12 Spm. 5: Hvor mange slags medicin tager du mod din epilepsi? Et præparat To præparater Tre præparater Fire præparater Fem præpaparater, hvis flere end fire, skriv antal: Seks præpaparater, hvis flere end fire, skriv antal: Ni præpaparater, hvis flere end fire, skriv antal: Uoplyst Irrelevant svarprocent: 95 V0014 ANTAL GANGE MED./ DØGN start 32, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 6: Hvor mange gange i døgnet skal du tage din epilepsimedicin? Skriv antal gange gang gange gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 95 V0015 BIVIRKN: KVALME start 34, manglende data: >=10 FILTER: V12

15 Spm. 7: Har du følgende former for bivirkninger af din epilepsimedicin? Kvalme Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 95 V0016 BIVIRKN: SVIMMELHED start 36, manglende data: >=10 FILTER: V12 Spm. 7: Har du følgende former for bivirkninger af din epilepsimedicin? Svimmelhed Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 95 V0017 BIVIRKN: TRÆTHED start 38, manglende data: >=10 FILTER: V12 Spm. 7: Har du følgende former for bivirkninger af din epilepsimedicin? Træthed Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 95 V0018 BIVIRKN: DÅRLIG HUKOM start 40, manglende data: >=10 FILTER: V12

16 Spm. 7: Har du følgende former for bivirkninger af din epilepsimedicin? Dårlig hukommelse Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 95 V0019 BIVIRKN: ANDET start 42, manglende data: >=10 FILTER: V12 Spm. 7: Har du følgende former for bivirkninger af din epilepsimedicin? Andet Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 101 svarprocent: 95 V0020 GLEMME MEDICIN start 44, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 8: Sker det, at du glemmer at tage din epilepsimedicin? Nej, aldrig Kun meget sjældent Ja, ca. en gang pr. kvartal Ja, ca. en gang pr. måned Ja, ca. hver 14. dag Ja, ca. en gang pr. uge Ja, flere gange pr. uge Uoplyst Irrelevant svarprocent: 94 V0021 HUSK MED: ÆSKE

17 start 46, manglende data: >=10 FILTER: V12 Spm. 9: Bruger du hjælp for at huske din epilepsimedicin? Jeg bruger doseringsæske Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 95 V0022 HUSK MED: ALARM start 48, manglende data: >=10 FILTER: V12 Spm. 9: Bruger du hjælp for at huske din epilepsimedicin? Jeg bruger alarm (pillealarm, mobiltelefon, alarm i ur eller lign.) Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 95 V0023 HUSK MED: PERSONER start 50, manglende data: >=10 FILTER: V12 Spm. 9: Bruger du hjælp for at huske din epilepsimedicin? Jeg har personer, som minder mig om det Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 95 V0024 NOTER ANFALD I KALENDER

18 start 52, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V12 Spm. 10: Noterer du dine anfald i anfaldskalender? Nej, aldrig Kun sjældent For det meste Altid Uoplyst Irrelevant svarprocent: 92 V0025 ANDEN BEH: OPERATION start 54 Spm. 11: Har du været i anden behandling end medicinsk behandling? Jeg er blevet opereret for min epilepsi (epilepsikirurgi) Ikke nævnt Nævnt V0026 ANDEN BEH:STIMULATOR start 55 Spm. 11: Har du været i anden behandling end medicinsk behandling? Jeg har fået en Nervus Vagus stimulator Ikke nævnt Nævnt V0027 ANDEN BEH: DIÆT start 56 Spm. 11: Har du været i anden behandling end medicinsk behandling?

19 Jeg er/har været på ketogen diæt Ikke nævnt Nævnt V0028 ANDEN BEH: ALT. BEH. start 57 Spm. 11: Har du været i anden behandling end medicinsk behandling? Jeg har brugt/bruger alternativ behandling Ikke nævnt Nævnt V0029 HVIS ALT. BEH. LÆGE start 58, manglende data: >=10 FILTER: V28 Spm. 11: Hvis du bruger eller har brugt alternativ behandling, vil vi gerne vide, om du har talt med din læge om det Ikke nævnt Nævnt Irrelevant 100 svarprocent: 12 V0030 KONTROL start 60, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvor ofte går du til kontrol? Jeg går ikke til kontrol Sjældnere Ca. en gang om året Ca. hver 6. måned Ca. hver 3. måned eller oftere

20 Uoplyst svarprocent: 99 V0031 KONTROL, HVOR start 61, manglende data: >=100 FILTER: V30 Spm. 13: Hvor går du i øjeblikket til kontrol? Hos min praktiserende læge Hos min privatpraktiserende neurolog Epilepsihospitalet i Dianalund Rigshospitalet Amtssygehuset i Glostrup Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Aalborg Sygehus Sønderborg Sygehus Sygehus Viborg Holstebro Centralsygehus Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Vejle Sygehus Sygehus Vestsjælland - Næstved Sygehus Holbæk Sygehus Roskilde Amts Sygehus Hillerød Sygehus Storstrømmens Sygehus - Næstved Andet (skriv) Udokumenteret Irrelevant svarprocent: 90 V0032 TIDL BEH. PÅ SPECIAL NIV start 64, manglende data: = 9 Spm. 14: Er du tidligere behandlet på et mere specialiseret niveau? Ja, på landsniveau (Epilepsihospitalet i Dianalund) Ja, på landsdelsniveau (se listen fra spørgsmålet ovenfor) Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88

21 V0033 TEST AF NEUROPSYKOLOG start 65, manglende data: = 9 Spm. 15: Er du blevet testet af en neuropsykolog? Ja Nej Ved ikke Uoplyst 100 svarprocent: 96 V0034 RÅD: SOCIALRÅDGIVER start 66 Spm. 16: Har dit behandlingssted tilbud om rådgivning fra følgende faggrupper? Socialrådgiver Ikke nævnt Nævnt V0035 RÅD: EPILEPSISYGEPL start 67 Spm. 16: Har dit behandlingssted tilbud om rådgivning fra følgende faggrupper? Epilepsisygeplejerske Ikke nævnt Nævnt V0036 RÅD: PSYKOLOG start 68 Spm. 16: Har dit behandlingssted tilbud om rådgivning fra følgende faggrupper? Psykolog

22 Ikke nævnt Nævnt V0037 BEHOV FOR RÅDG: SOCIAL start 69 Spm. 17: Føler du at du har/har haft behov rådgivning fra følgende faggrupper? Socialrådgiver Ikke nævnt Nævnt V0038 BEHOV FOR RÅDG: SYGEPL start 70 Spm. 17: Føler du at du har/har haft behov rådgivning fra følgende faggrupper? Epilepsisygeplejerske Ikke nævnt Nævnt V0039 BEHOV FOR RÅDG: PSYKOLOG start 71 Spm. 17: Føler du at du har/har haft behov rådgivning fra følgende faggrupper? Psykolog Ikke nævnt Nævnt

23 V0040 EMNE: KØREKORT start 72 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Kørekort Ikke nævnt Nævnt V0041 EMNE: ERHVERV start 73 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Erhverv Ikke nævnt Nævnt V0042 EMNE: UDDANNELSE start 74 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Uddannelse Ikke nævnt Nævnt V0043 EMNE: BIVIRKNINGER start 75 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted?

24 Bivirkninger Ikke nævnt Nævnt V0044 EMNE: ARBEJDE start 76 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Arbejde Ikke nævnt Nævnt V0045 EMNE: SAMLIV start 77 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Samliv Ikke nævnt Nævnt V0046 EMNE: GRAVIDITET start 78 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Graviditet Ikke nævnt Nævnt

25 V0047 EMNE: ULYKKESFORBYGGELSE start 79 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Ulykkesforebyggelse Ikke nævnt Nævnt V0048 EMNE: UDGIFT PGA EPI start 80 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Udgifter på grund af epilepsi Ikke nævnt Nævnt V0049 EMNE: FØLELSE AF SKAM start 81 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted? Følelse af skam, mindreværd Ikke nævnt Nævnt V0050 EMNE: HUKOMMELSES PROBL start 82 Spm 18: Har du diskuteret nedenstående emner med dit behandlingssted?

26 Hukommelsesproblemer Ikke nævnt Nævnt V0051 SYGEHUSVALG: KLAR OVER start 83 Spm. 19: Det frie sygehusvalg. Når din læge henviser dig til behandling for din epilepsi, kan du vælge mellem alle offentlige sygehuse samt Epilepsihospitalet i Dianalund. Hvis du ikke er tilfreds med den behandling, du får på det sygehus, du i første omgang blev henvist til, kan du bede din praktiserende læge henvise dig til et andet sygehus. Var du klar over, at du har den mulighed? Ikke nævnt Nævnt V0052 SYGEHUSVELG: BENYTTET start 84 Spm. 19: Det frie sygehusvalg. Når din læge henviser dig til behandling for din epilepsi, kan du vælge mellem alle offentlige sygehuse samt Epilepsihospitalet i Dianalund. Hvis du ikke er tilfreds med den behandling, du får på det sygehus, du i første omgang blev henvist til, kan du bede din praktiserende læge henvise dig til et andet sygehus. Har du benyttet dig af den mulighed? Ikke nævnt Nævnt

27 V0053 INFO: TILSKRÆKKELIG start 85, manglende data: = 9 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Jeg har fået tilstrækkelig information om epilepsi fra mit behandlingssted Helt uenig Delvist uenig Hverken eller Delvist enig Helt enig Uoplyst svarprocent: 93 V0054 INFO: SKRIFTLIG start 86, manglende data: = 9 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Jeg har fået skriftlig information om epilepsi i det omfang, jeg har brug for Helt uenig Delvist uenig Hverken eller Delvist enig Helt enig Uoplyst - 99 svarprocent: 90 V0055 INFO: STILLE SPØRGSMÅL start 87, manglende data: = 9 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Jeg har fået tilstrækkelig tid til at stille spørgsmål til mit behandlingssted Helt uenig Delvist uenig Hverken eller

28 Delvist enig Helt enig Uoplyst - 99 svarprocent: 92 V0056 INFO: GOD INFO BIVIRKN start 88, manglende data: = 9 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Jeg har fået tilstrækkelig information om bivirkninger ved min medicin Helt uenig Delvist uenig Hverken eller Delvist enig Helt enig Uoplyst svarprocent: 92 V0057 INFO: LÆGE POSITIV INST start 89, manglende data: = 9 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Mine læger møder mig med en positiv indstilling Helt uenig Delvist uenig Hverken eller Delvist enig Helt enig Uoplyst - 99 svarprocent: 94 V0058 INFO: LÆGE LYTTER start 90, manglende data: = 9 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Mine læger lytter opmærksomt til, hvad jeg siger

29 Helt uenig Delvist uenig Hverken eller Delvist enig Helt enig Uoplyst svarprocent: 94 V0059 INFO: TILFREDS MED BEH start 91, manglende data: = 9 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Jeg er tilfreds med den behandling, jeg får Helt uenig Delvist uenig Hverken eller Delvist enig Helt enig Uoplyst svarprocent: 93 V0060 INFO: LET ADG TIL LÆGE start 92, manglende data: = 9 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Jeg har let adgang til min læge, hvis jeg har problemer med min epilepsi Helt uenig Delvist uenig Hverken eller Delvist enig Helt enig Uoplyst - 99 svarprocent: 93 V0061 INFO: TILFREDS MED HJÆLP start 93, manglende data: = 9

30 Spm. 20: Information - vi vil bede dig tage stilling til nedenstående udsagn Jeg er tilfreds med den hjælp, jeg har fået fra mit behandlingssted Helt uenig Delvist uenig Hverken eller Delvist enig Helt enig Uoplyst svarprocent: 93 V0062 PÅVIRK: FYSISK SKADE start 94, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvordan påvirker/påvirkede dine anfald dig? Jeg er/var bange for at komme fysisk til skade Selvom du evt. er blevet anfaldsfri, vil vi gerne vide, hvordan anfaldene påvirkede dig Slet ikke En smule Meget Rigtig meget Uoplyst svarprocent: 91 V0063 PÅVIRK: ØDELÆGGE TING start 95, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvordan påvirker/påvirkede dine anfald dig? Jeg er/var bange for at ødelægge mine ting (tøj, telefon osv.) Selvom du evt. er blevet anfaldsfri, vil vi gerne vide, hvordan anfaldene påvirkede dig Slet ikke En smule Meget Rigtig meget Uoplyst

31 svarprocent: 90 V0064 PÅVIRK: PINLIG ANFALD start 96, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvordan påvirker/påvirkede dine anfald dig? Jeg synes det er/var pinligt, hvis andre ser/så at jeg har anfald Selvom du evt. er blevet anfaldsfri, vil vi gerne vide, hvordan anfaldene påvirkede dig Slet ikke En smule Meget Rigtig meget Uoplyst svarprocent: 92 V0065 PÅVIRK: KED AF ANFALD start 97, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvordan påvirker/påvirkede dine anfald dig? Jeg bliver/blev ked af det efter anfald Selvom du evt. er blevet anfaldsfri, vil vi gerne vide, hvordan anfaldene påvirkede dig Slet ikke En smule Meget Rigtig meget Uoplyst svarprocent: 92 V0066 PÅVIRK: TRÆT EFT. ANFALD start 98, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvordan påvirker/påvirkede dine anfald dig? Jeg bliver/blev meget træt efter anfald Selvom du evt. er blevet anfaldsfri, vil vi gerne vide, hvordan anfaldene påvirkede dig.

32 Slet ikke En smule Meget Rigtig meget Uoplyst svarprocent: 96 V0067 PÅVIRK: LIVSKVALITET start 99, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvordan påvirker/påvirkede dine anfald dig? Jeg synes at anfaldene forringer/forringede min livskvalitet Selvom du evt. er blevet anfaldsfri, vil vi gerne vide, hvordan anfaldene påvirkede dig Slet ikke En smule Meget Rigtig meget Uoplyst svarprocent: 95 V0068 PÅVIRK: DØD start 100, manglende data: = 9 Spm. 21: Hvordan påvirker/påvirkede dine anfald dig? Jeg er/var bange for at dø af et anfald Selvom du evt. er blevet anfaldsfri, vil vi gerne vide, hvordan anfaldene påvirkede dig Slet ikke En smule Meget Rigtig meget Uoplyst svarprocent: 93

33 At leve med epilepsi De næste spørgsmål omhandler dit liv med epilepsi V0069 TILVÆRELSE I ALMHED start 101, manglende data: = 9 Spm. 22: Hvis du tænker på din tilværelse i almindelighed, hvor lykkelig vil du så alt i alt sige, at du er? Ved ikke Slet ikke lykkelig Ikke særligt lykkelig Ret lykkelig Meget lykkelig Uoplyst svarprocent: 97 V0070 HELBRED start 102, manglende data: = 9 Spm 23: Hvordan synes du - overordnet set - dit helbred er? Dårligt Mindre godt Godt Vældigt godt Fremragende Uoplyst 100 svarprocent: 98 V0071 EPILEPSI - FRITID start 103, manglende data: = 9 Spm. 24: Begrænser din epilepsi dig i fritiden? Nej, jeg føler mig slet ikke begrænset Jeg føler mig kun en smule begrænset Ja, jeg føler mig noget begrænset Ja, jeg føler mig meget begrænset Uoplyst svarprocent: 97

34 V0072 EPILEPSI - SOCIALE LIV start 104, manglende data: = 9 Spm. 25: Begrænser din epilepsi dit sociale liv? Nej, jeg føler mig slet ikke begrænset Jeg føler mig kun en smule begrænset Ja, jeg føler mig noget begrænset Ja, jeg føler mig meget begrænset Uoplyst svarprocent: 97 V0073 EPILEPSI - UDDANNELSE start 105, manglende data: = 9 Spm. 26: Begrænser din epilepsi dig i forhold til uddannelse? Nej, jeg føler mig slet ikke begrænset Jeg føler mig kun en smule begrænset Ja, jeg føler mig noget begrænset Ja, jeg føler mig meget begrænset Uoplyst svarprocent: 90 V0074 ØNSKER TIL JOB OG EPI start 106, manglende data: = 9 Spm. 27: Har du haft ønsker om erhverv, som din epilepsi har stillet sig i vejen for? Nej, jeg føler mig slet ikke begrænset Jeg føler mig kun en smule begrænset Ja, jeg føler mig noget begrænset Ja, jeg føler mig meget begrænset Uoplyst svarprocent: 90 V0075 SVÆRT AT LÆRE NYE TING start 107 spm. 28: Oplever du nedenstående problemer?

35 Jeg har svært ved at lære nye ting Ikke nævnt Nævnt V0076 FØLER SIG TRÆT start 108 spm. 28: Oplever du nedenstående problemer? Jeg føler mig træt Ikke nævnt Nævnt V0077 SVÆRT VED AT KONCENTRERE start 109 spm. 28: Oplever du nedenstående problemer? Jeg har svært ved at koncentrere mig Ikke nævnt Nævnt V0078 HUSKER DÅRLIGT start 110 spm. 28: Oplever du nedenstående problemer? Jeg husker dårligt Ikke nævnt Nævnt

36 V0079 FORTÆLLER OM EPILEPSE start 111, manglende data: = 9 Spm. 29: Fortæller du andre, at du har epilepsi? Aldrig Så få som muligt Kun min nærmeste familie Ja, til mine venner Ja, til min arbejdsplads Ja, til alle Uoplyst svarprocent: 98 V0080 NEGATIV REAK FRA FOLK start 112, manglende data: = 9 Spm. 30: Møder du negative reaktioner på grund af din epilepsi? Fra mennesker, du ikke kender Det er aldrig sket En enkelt gang Et par gange Sker jævnligt Det sker ofte Uoplyst svarprocent: 92 V0081 NEGATIV REAK FRA ARB KOL start 113, manglende data: = 9 Spm. 30: Møder du negative reaktioner på grund af din epilepsi? Fra arbejdskammerater, studiekammerater Det er aldrig sket En enkelt gang Et par gange Sker jævnligt Det sker ofte Uoplyst svarprocent: 85

37 V0082 NEGATIV REAK FRA FAMILIE start 114, manglende data: = 9 Spm. 30: Møder du negative reaktioner på grund af din epilepsi? Fra familie og venner Det er aldrig sket En enkelt gang Et par gange Sker jævnligt Det sker ofte Uoplyst svarprocent: 92 V0083 NEG REAK NÅR FORTÆLLER start 115, manglende data: = 9 Spm. 31: Oplever du negative reaktioner i følgende situationer? Når du fortæller, at du har epilepsi Det er aldrig sket En enkelt gang Et par gange Sker jævnligt Det sker ofte Uoplyst svarprocent: 94 V0084 NEG REAK NÅR ANFALD start 116, manglende data: = 9 Spm. 31: Oplever du negative reaktioner i følgende situationer? Når du har anfald Det er aldrig sket En enkelt gang Et par gange Sker jævnligt

38 Det sker ofte Uoplyst svarprocent: 89 V0085 FØLELSE AF ALENE? start 117, manglende data: = 9 Spm. 32: Oplever du følelsen af at være alene, selvom du egentlig har lyst til at være sammen med andre? Nej Ja, men sjældent Ja, en gang imellem Ja. ofte Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0086 BEH DEPRES: LÆGE start 118 Spm. 33: Har du været i behandling for depression? Jeg har talt med min praktiserende læge om det Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt V0087 BEH DEPRES: NEUROLOG start 119 Spm. 33: Har du været i behandling for depression? Jeg har talt med min neurolog om det Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt

39 V0088 BEH DEPRES: ANTIDEP MED start 120 Spm. 33: Har du været i behandling for depression? Jeg har været/er på antidepressiv medicin Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt V0089 BEH DEPRES PSYKOLOG start 121 Spm. 33: Har du været i behandling for depression? Jeg har gået/går til psykolog/psykoterapeut/psykiater Sæt gerne flere krydser Ikke nævnt Nævnt V0090 PROBLEM MED SEXLIV start 122, manglende data: = 9 Spm. 34: Giver din epilepsi eller medicinering dig problemer med dit sexliv Nej Ja, men sjældent Ja, en gang imellem Ja, ofte Uoplyst svarprocent: 90

40 Dansk Epilepsiforening De næste spørgsmål handler om dit forhold til Dansk Epilepsiforening V0091 MEDL: FORENING RÅDGIVN start 123, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Jeg kan benytte foreningens rådgivning Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 89 V0092 MEDL: BLADET EPILEPSI start 124, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Jeg modtager bladet EPILEPSI Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 96 V0093 MEDL: SOC. ARRANGEMENTER start 125, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Jeg kan deltage i foreningens sociale arrangementer Slet ikke vigtigt

41 Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 91 V0094 MEDL: KURSER start 126, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Jeg kan deltage i foreningens kurser Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 90 V0095 MEDL: MØDE ANDRE start 127, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Jeg møder andre med epilepsi gennem foreningen Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 89 V0096 MEDL: FORENING INFORMERE start 128, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Foreningen informerer befolkningen om, hvad epilepsi er

42 Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 92 V0097 MEDL: FJERNE FORDOMME start 129, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Foreningen arbejder på at fjerne fordomme om epilepsi Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 91 V0098 MEDL: BEDRE VILKÅR start 130, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Foreningen arbejder for bedre vilkår for mennesker med epilepsi Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 92 V0099 MEDL: FOR HJEMMESIDE start 131, manglende data: = 9 Spm. 35: Hvor vigtigt er nedenstående for dig som medlem? Foreningens hjemmeside

43 Slet ikke vigtigt Ikke vigtigt Neutral Vigtigt Meget vigtigt Uoplyst svarprocent: 88 V0100 TILFREDS MED MEDL. SKAB start 132, manglende data: = 9 Spm 36: Hvor tilfreds er du med dit medlemskab af Dansk Epilepsiforening? Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Uoplyst svarprocent: 97 V0101 EPIFOR: GOD HJEMMESIDE start 133, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? Dansk Epilepsiforenings hjemmeside er god Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst svarprocent: 80 V0102 EPIFOR: GOD RÅDGIVNING start 134, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening?

44 Dansk Epilepsiforening har en god rådgivning Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst - 99 svarprocent: 84 V0103 EPIFOR: TILBUD TIL UNGE start 135, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? er et godt tilbud til de unge Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst svarprocent: 77 V0104 EPIFOR: GOD STØTTE start 136, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? Jeg får den støtte fra Dansk Epilepsiforening, jeg har brug for Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst svarprocent: 83 V0105 EPIFOR: SYNLIG I OFF

45 start 137, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? Dansk Epilepsiforening er synlig i offentligheden Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst svarprocent: 86 V0106 EPIFOR: KURSER/ARR start 138, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? Dansk Epilepsiforening har et fint udbud af kurser og arrangementer Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst svarprocent: 84 V0107 EPIFOR: RELEVANTE KURSER start 139, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? Dansk Epilepsiforenings kurser og arrangementer er relevante for mig Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst

46 svarprocent: 83 V0108 EPIFOR: BLADET start 140, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? Jeg læser altid medlemsbladet EPILEPSI Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst svarprocent: 91 V0109 EPIFOR: BEDRE VILKÅR start 141, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? Epilepsiforeningen arbejder for bedre vilkår for mennesker med epilepsi Uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst - 99 svarprocent: 89 V0110 EPIFOR: STØVET start 142, manglende data: = 9 Spm. 37: Hvor enig er du i nedenstående udsagn om Dansk Epilepsiforening? Dansk Epilepsiforening er gammel og støvet Uenig

47 Delvist uenig Neutral Delvist enig Enig Uoplyst svarprocent: 86 V0111 HVORFRA KENDER DU EPIFOR start 143, manglende data: = 9 Spm. 38: Hvor blev du opmærksom på Dansk Epilepsiforening? Hos min epilepsilæge Hos min praktiserende læge På internettet Via venner eller bekendte Jeg kendte allerede til foreningen, da jeg fik diagnosen Ved ikke Udokumenteret Udokumenteret Uoplyst svarprocent: 95 V0112 AKTIV MEDLEM? start 144, manglende data: = 9 Spm. 39: Hvor aktiv er du i Dansk Epilepsiforening? Jeg kommer aldrig til arrangementer Jeg deltager af og til i arrangementer Jeg deltager ofte i arrangementer Uoplyst svarprocent: 98 V0113 BRUG AF INTERNET start 145, manglende data: = 9 Spm. 40: Hvor ofte er bruger du internettet? Aldrig En gang hvert halve år En gang om måneden En gang om ugen

48 Flere gange om ugen Dagligt Uoplyst svarprocent: 98 Baggrund Til sidst vil vi gerne vide lidt om dig. V0114 FØDSELSÅR start 146, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 41: Alder Angiv fødselsår Variablen er kodet i intervallet 1920 til = Uoplyst (23 tilfælde) V0115 KØN start 150, manglende data: = 9 Spm. 42: Køn Mand Kvinde Uoplyst 99 svarprocent: 99 V0116 BOPÆL start 151, manglende data: = 99 Spm. 43: Bopæl Bornholm Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-21601 --------- Datamateriale -------------

DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), 2002-2003 ------------ ----- --- ----------- ------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Vilhelm

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere