VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING"

Transkript

1 VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller nattilladelse 1.3. Sådan behandles din ansøgning 2. BETINGELSER Lovgrundlag 2.2. Grundbetingelser 2.3. Udstedelse 2.4. Varighed 2.5. Koncept 2.6. Bestyrer 2.7. Dørmænd 2.8. Unge under 18 år 2.9. Øvrige betingelser 3. TILLADELSER Midlertidig tilladelse 3.2. Lejlighedstilladelse 3.3. Festivaler og udendørsfester 3.4. Udendørsservering 3.5. Nattilladelse 3.6. Forhåndstilsagn 4. AFGØRELSER Praksis 4.2. Vilkår & gult kort 4.3. Bortfald af alkoholbevilling 4.4. Tilbagekaldelse og frakendelse af alkoholbevilling 4.5. Inddragelse af nattilladelse 4.6. Klageadgang 5. ANSVARSFORDELING OG SAMARBEJDE Københavns Kommune 5.2. Politiet 5.3. Restauratørerne 5.4. Øvrige aktører 5.5. Samarbejdsforum for nattelivet 2

3 1. INDLEDNING Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevillinger i Københavns Kommune er et bilag til restaurations- og nattelivsplanen. Vejledningen beskriver de praktiske og lovgivningsmæssige rammer for opnåelse af alkoholbevilling. Der henvises også til hjemmesider, hvor du kan finde yderligere information HVORNÅR SKAL DU HAVE ALKOHOL BEVILLING OG/ELLER NATTILLADELSE? Ønsker du at drive restaurationsvirksomhed eller tilsvarende, hvor der serveres stærke drikke - dvs. drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover - skal du have en alkoholbevilling. Tilsvarende skal steder med offentlig adgang, hvorfra der sælges mad og drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet have en nattilladelse, hvis man ønsker at holde åbent fra kl. 24 til kl. 5. Det er som udgangspunkt muligt at få alkoholbevilling og nattilladelse til alle former for serveringssteder i hele kommunen. Miljømæssige, politimæssige eller andre hensyn kan dog konkret tale imod. Vær opmærksom på, at der kan være særlige forhold gældende i de enkelte bydele, hvor Bevillingsnævnet vil se kritisk på tildeling af flere nye nattilladelser. Bevillingsnævnets aktuelle praksis fremgår af nævnets hjemmeside: SÅDAN SØGER DU EN ALKOHOLBEVILLING OG/ELLER NATTILLADELSE Du søger om alkoholbevilling hos politiet via politiets hjemmeside: Ansøgningen skal indgives i god tid inden den planlagte åbning af restaurationen. Bevillingsnævnet afholder ca. 10 møder om året SÅDAN BEHANDLES DIN ANSØGNING Politiet gennemgår ansøgningen, herunder om den nødvendige dokumentation er til stede, samt hvis der søges om nattilladelse anmoder kommunens Teknikog Miljøforvaltning, Center for Miljøbeskyttelse, om en udtalelse til sagen. Er der tale om en nyetableret virksomhed, er det klogt at anmode om et stjernemøde. På et stjernemøde foretager politiet sammen med Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Politi, Hovedstadens Beredskab, Center for Bygninger og Bevillingsnævnets sekretariat et besøg på stedet, hvor det undersøges, om krav til indretning mv. er opfyldt. Der kan ikke udstedes alkoholbevilling til en nyetableret restauration, før der foreligger byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse. Politiet sender herefter ansøgningen med politiets indstilling og Center for Miljøbeskyttelses udtalelse til Bevillingsnævnets sekretariat. Bevillingsnævnets sekretariat forbereder herefter ansøgningen med henblik på forelæggelse for Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnet træffer afgørelse, og sekretariatet sender afgørelsen til ansøgers digitale postkasse. Afgørelsen kan være en tilladelse eller et helt eller delvist afslag. Er der tale om et helt eller delvist afslag, eller at Bevillingsnævnet har fastsat vilkår i tilknytning til en tilladelse, vil afgørelsen indeholde en begrundelse for afslaget/det fastsatte vilkår samt en klagevejledning. Ansøgningsproceduren ved ansøgninger om fornyelser er som ved behandlingen af førstegangsansøgninger. Vægten vil da i højere grad være på den hidtidige drift. Politiet behandler ansøgningen og videresender den til Bevillingsnævnets sekretariat i Københavns Kommune, der behandler sagen og udarbejder en indstilling til Bevillingsnævnet. Det er Bevillingsnævnet, der afgør om du kan få en alkoholbevilling eller ej. 3

4 2. BETINGELSER 2.1. LOVGRUNDLAG Reglerne for udstedelse af alkoholbevilling fremgår af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (restaurationsloven). Se hjemmesiden: GRUNDBETINGELSER I i restaurationsloven er fastsat en række minimumskrav til ansøgere. Hvis du søger personligt, skal følgende betingelser være opfyldt: Du skal være fyldt 21 år, eller hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 18 år. Relevante uddannelser inden for hotel- og restaurationsfaget kan fx. være kok, tjener og køkkenassistent. Du må ikke være under konkurs, være umyndiggjort eller under værgemål. Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Hvis du har indgået en aftale om rimelig afvikling af gælden med SKAT, som du overholder, anses gælden ikke for forfalden. Gæld til det offentlige, som ikke vedrører drift af tilsvarende virksomhed, fx gæld fra manglende betaling af børnepenge, ejendomsskatter mv., vil ikke blive taget i betragtning. Du må ikke være dømt for forhold, som begrunder en nærliggende fare for misbrug af alkoholbevillingen. Hvis du fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, eller er medlem af bestyrelsen/direktionen af selskaber, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer, kan du heller ikke få alkoholbevilling med mindre du får tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. For selskaber gælder også en række betingelser som fremgår af restaurationsloven, herunder krav til, at selskabets vedtægter skal indeholde bestemte bestemmelser jf UDSTEDELSE Både personer og selskaber kan få en alkoholbevilling. Alkoholbevillingen udstedes til en bestemt person eller et bestemt selskab, til et bestemt forretningssted på en bestemt adresse og til et bestemt koncept fx spiserestaurant eller diskotek. Der kan kun gives alkoholbevilling til en virksomhed, hvor servering af stærke drikke sker fra et bestemt serveringssted. Der skal altså være tale om et fast forretningssted, medmindre der er tale om turistbusser, tog, fly eller skibe i rutefart VARIGHED En alkoholbevilling gives for højst otte år ad gangen. Ofte gives alkoholbevillingen dog for et tidsrum af 4 eller 2 år. Det gælder fx hvis en nyetablering af en virksomhed er lånefinansieret, hvis du gæld til det offentlige, eller hvis du har haft et driftsunderskud eller en negativ egenkapital. Bevillingsnævnet meddeler da typisk en bevillingsperiode på 4 eller 2 år afhængig af sagens omstændigheder i øvrigt KONCEPT Det fremgår af alle meddelte alkoholbevillinger, hvilket koncept bevillingen er meddelt til, og at restaurationen ikke må ændre koncept eller ejerforhold uden Bevillingsnævnets godkendelse. Koncepterne kan inddeles i følgende kategorier: Spiserestaurant Tilbyder primært servering af mad. Indretningen bærer afgørende præg af at være en spiserestaurant. Bar, café, bodega, værtshus Kan være med eller uden madservering. Der er oftest indrettet bar i serveringsområdet. Diskotek, dansested, natklub Stedets bærende elementer er musik, dans og servering af drikkevarer og høj musik. Kulturelle institutioner Teatre, biografer, museer mv. Serveringen kan foregå som i en traditionel café eller i et lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Klubber, foreninger Møde- og samlingslokaler for sportsklubber, foreninger mv., hvis hovedformål ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Ofte en begrænset personkreds. Andre Fx. butik med servering BESTYRER Hvis et selskab søger alkoholbevilling, skal selskabet endvidere søge om godkendelse af en bestyrer, som står for den daglige drift af stedet. Hvis et selskab har alkoholbevilling til mere end ét serveringssted, skal hvert serveringssted ledes af hver deres bestyrer, medmindre Bevillingsnævnet giver tilladelse til, at én bestyrer leder mere end ét serveringssted. En person, som har alkoholbevilling, kan vælge selv at stå for driften af en enkelt restaurant eller ansøge om godkendelse af en bestyrer. 4

5 En bestyrer skal opfylde alderskravet samt myndighedskravet og må ikke have udvist en adfærd, som giver grund til at antage, at den pågældende ikke vil lede serveringsstedet på forsvarlig måde. Bestyreren må ligesom personer og selskaber med alkoholbevilling ikke lade sig finansiere helt eller delvist eller modtage gaver fra nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer med mindre der er givet tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Bestyreren har samme strafferetlige ansvar for serveringsstedets drift som bevillingshaveren. Hvis en godkendt bestyrers ansættelse i restaurationen ophører, skal bevillingshaveren søge om at få godkendt en ny bestyrer, såfremt den ophørte bestyrer er den eneste godkendte. En bestyrergodkendelse er alene en godkendelse af, at vedkommende kan fungere som bestyrer i den restauration, der er søgt til DØRMÆND Bevillingsnævnet kan bestemme, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift af virksomheden. Dørmænd skal være autoriserede. Dørmænd skal have udstedt et dørmandskort fra politiet, som i København varetages af Administrativt Center Øst. På nedenstående hjemmeside kan der ansøges elektronisk om autorisation som dørmand: UNGE UNDER 18 ÅR Unge under 18 år må ikke være beskæftiget i de lokaler, hvor der foregår servering af stærke drikke, hvilket også indbefatter fx. garderobe og toiletter. Alderskravet gælder dog ikke for personer, som er under uddannelse til tjener eller for bevillingshaverens børn og børnebørn i tidsrummet kl Desuden kan unge mellem 15 og 18 år være beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøring, modtagelse af bestillinger eller servering under opsyn af personer over 18 år i spiserestauranter, hvis serveringen sker i forbindelse med servering af mad og foregår i tidsrummet kl Det er forbudt at servere alkohol for unge under 18 år. Bevillingshaveren har pligt til på et sted, der er iøjnefaldende for gæsterne, at anbringe opslag om, at det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år. Bevillingshaveren har endvidere pligt til at sørge for, at der er mulighed for også at få serveret alkoholfri drikke. Politiet kan under særlige omstændigheder forbyde restauratører at lade unge under 18 år opholde sig som gæster i en bestemt restauration. Politiet vurderer, om der foreligger særlige forhold i den konkrete situation. Politiet kan også forbyde personer over 18 år, som i forbindelse med et besøg har begået en strafbar handling, at opholde sig som gæster i en bestemt restauration, samt forbyde den pågældende restauratør at modtage disse personer som gæster ØVRIGE BETINGELSER Bevillingsnævnet skal efter restaurationslovens 12 ved afgørelsen af, om alkoholbevilling kan gives i det konkrete tilfælde iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Hvis ansøger inden for en kortere årrække er dømt for kriminalitet fx økonomisk kriminalitet, vold, salg af narkotika, hæleri, diskrimination mv., som medfører, at det må antages, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, kan der meddeles afslag. Bevillingsnævnet foretager en samlet vurdering af lovovertrædelsernes karakter, antallet af lovovertrædelser og tidspunktet for lovovertrædelserne. Bevillingsnævnet vurderer også, om virksomhedens og din økonomi og finansieringsplan ser bæredygtig ud, og om virksomheden vil blive drevet for egen regning og risiko og på betryggende vis. Ved ansøgning om fornyelse af en alkoholbevilling indgår de politiforretninger, som politiet har registreret på adressen i sagens beslutningsgrundlag. Bevillingsnævnet foretager en konkret vurdering af karakteren og omfanget af politiforretningerne. Det tillægges positivt vægt, hvis politiet oplyser, at ansøger selv kontakter politiet, når der opstår ordensmæssige problemer. Bevillingshaverens tiltag i øvrigt for at sikre en forsvarlig drift og et trygt natteliv, tillægges positiv betydning. Det bemærkes, at en alkoholbevilling eller nattilladelse ikke tilsidesætter andre betingelser for drift. Det er bevillingshaverens ansvar, at lejekontrakter, husordener, vedtægter mv. overholdes. Hvis en udlejer oplever, at en restauration ikke overholder bestemte aftaler, er dette et privatretligt anliggende, som i sidste ende må søges afklaret ved domstolene. 5

6 3. TILLADELSER 3.1. MIDLERTIDIG TILLADELSE I mange bevillingssager er det muligt at få en midlertidig tilladelse fra politiet til at sælge og servere stærke drikke, som er gældende indtil Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sagen. Politiet giver altid den midlertidige tilladelse med forbehold for Bevillingsnævnets endelige afgørelse. Politiet udsteder kun en midlertidig tilladelse, hvis den nødvendige dokumentation er til stede, og politiet samtidig vurderer, at det er sandsynligt, at Bevillingsnævnet senere vil meddele alkoholbevilling. Der skal altid foreligge en gældende ibrugtagningstilladelse til restaurationsdrift LEJLIGHEDSTILLADELSE Hvis du ønsker at servere alkohol ved et enkeltstående arrangement, hvortil der er offentlig adgang, kræves der en lejlighedstilladelse. Politiet foretager en vurdering af, om det konkrete arrangement kræver en lejlighedstilladelse eller en alkoholbevilling. Politiet indhenter i denne forbindelse en udtalelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse. Et enkeltstående arrangement kan fx være en koncert, en forestilling, et jubilæum eller et stormøde. Hvis arrangementet foregår indendørs for højst 150 personer, er det ikke nødvendigt med en tilladelse, men politiet skal underrettes om arrangementet senest tre dage før afholdelsen. Lokalet skal være anmeldt til og godkendt af brandvæsnet. Indendørs arrangementer for mere end 150 personer og udendørs arrangementer kræver tilladelse fra politiet og brandvæsnet. For alle enkeltstående arrangementer gælder, at der kun må serveres øl og vin, og at den ansvarlige for arrangementet skal være fyldt 21 år. Politiet kan dog ved enkeltstående arrangementer, som foregår indendørs for højst 150 personer tillade, at en person med alkoholbevilling alene eller sammen med en person over 21 år serverer andre stærke drikke end øl og vin FESTIVALER OG UDENDØRSFESTER Ved enkeltstående arrangement forstås også arrangementer, som varer flere dage, fx. en festival. Hvis du ønsker at holde et udendørsarrangement, fx en koncert på en offentlig plads eller vej, kan der søges om tilladelse hertil via kommunens hjemmeside: På hjemmesiden kan du finde mere information om betingelserne for afholdelse af arrangementer UDENDØRSSERVERING I København er der gode muligheder for at bruge byrummet til udendørsservering. Det er vigtigt at sørge for et pænt helhedsindtryk, sikre den trafikale fremkommelighed, og tage hensyn til beboerne i nærheden. Inden opstilling skal der søges om tilladelse til udendørsservering i Københavns Kommune, og de gældende vilkår skal følges nøje. Tilladelsen har gyldighed i ét kalenderår og kan løbende fornys. Du kan ansøge om udendørsservering via kommunens hjemmeside: NATTILLADELSE En alkoholbevilling giver tilladelse til servering af stærke drikke fra kl til kl Hvis du ønsker at servere stærke drikke efter kl , skal Bevillingsnævnet give særskilt tilladelse til udvidet åbningstid (nattilladelse). Tilladelse kræver politiets samtykke. Der kan gives nattilladelse til kl , 02.00, 03.00, eller gældende alle ugens dage eller kun enkelte dage. Bevillingsnævnet kan fastsætte betingelser i tilknytning til en nattilladelse, fx krav om, at der er en dørmand til stede. Orientér dig på Bevillingsnævnets hjemmeside om praksis for nattilladelser i særligt belastede områder. Center for Miljøbeskyttelse bliver hørt i alle ansøgninger om nattilladelse både når der er tale om en førstegangsansøgning, og når der er tale om en ansøgning om fornyelse. 6

7 Der er også mulighed for at søge om nattilladelse eller udvidelse af en eksisterende nattilladelse til et enkeltstående arrangement. Center for Miljøbeskyttelse bliver også hørt ved enkeltstående arrangementer. Alle restaurationer har, uanset om de har nattilladelse eller ej, tilladelse til at holde åbent til kl i forbindelse med Kulturnatten (fredag i uge 41) og natten efter den 24. og den 31. december. Et forhåndstilsagn gælder i seks måneder, dvs. at forhåndstilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden seks måneder er indgivet en ansøgning om alkoholbevilling eller en ansøgning om forlængelse af forhåndstilsagnet. Et forhåndstilsagn er ikke det samme som en alkoholbevilling. Der skal altid søges om alkoholbevilling, uanset om der tidligere er meddelt et forhåndstilsagn FORHÅNDSTILSAGN Hvis du ønsker at etablere en restauration med alkoholbevilling på en adresse, hvorfra der ikke i forvejen drives restauration med alkoholbevilling, er der mulighed for at søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn. Dermed opnås en tilkendegivelse fra Bevillingsnævnet af, om det vil være muligt at få alkoholbevilling til den pågældende adresse. Ansøgningen skal indgives til Københavns Politi. Ansøgningen skal indeholde en nærmere beskrivelse af det påtænkte koncept og åbningstider. Der er ikke noget ansøgningsskema. Det kan være en god idé at anmode om et stjernemøde. Ved et stjernemøde foretager politiet sammen med Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Politi, Hovedstadens Beredskab, Center for Bygninger og Bevillingsnævnets sekretariat en undersøgelse af, om krav til indretning mv. er opfyldt. Formålet er, at potentielle ansøgere ikke forgæves køber eller ombygger lokaler med henblik på restaurationsdrift, hvis det alligevel ikke er muligt at få en alkoholbevilling til adressen. Center for Miljøbeskyttelse ser i denne forbindelse særligt på de miljømæssige konsekvenser i forhold til beboelser nær restaurationen. Et forhåndstilsagn er alene en indikation på, hvorvidt der kan gives alkoholbevilling til en restauration med det ansøgte koncept på adressen. Bevillingsnævnet har ikke ved et forhåndstilsagn taget stilling til, om den pågældende ansøger konkret opfylder betingelserne for at kunne få alkoholbevilling. Center for Miljøbeskyttelse vil blive hørt i forbindelse med en ansøgning om forhåndstilsagn, og et forhåndstilsagn kan indeholde vilkår fx i relation til støj eller konceptet for driften. 7

8 4. AFGØRELSER 4.1. PRAKSIS Bevillingsnævnet kan fastlægge en bestemt praksis for tildeling af nye bevillinger og/eller nattilladelser indenfor rammerne af restaurationsloven. Borgerrepræsentationen kan vedtage politikker for restaurations- og nattelivet jf. restaurations- og nattelivsplanen - som Bevillingsnævnet af kommunen opfordres til at lægge vægt på i den førte praksis. Bevillingsnævnets praksis har hjemmel i restaurationslovens 12, og kan fx begrundes i hensynet til beskyttelse af boligområder eller koncentrationen af restaurationsvirksomheder i et givent område. Bevillingsnævnets praksis skal varsles og offentliggøres på nævnets hjemmeside VILKÅR & GULT KORT Bevillingsnævnet kan begrænse og betinge en alkoholbevilling af, at bestemte vilkår overholdes. Begrænsninger og vilkår, der knyttes til en alkoholbevilling, skal være konkret begrundede og sker for at sikre varetagelsen af de i restaurationslovens 12 nævnte hensyn. Begrundelsen for de fastsatte begrænsninger og betingelser skal fremgå af afgørelsen. Københavns Kommune har vedtaget en Gult kort ordning i forbindelse med gener fra bevillingshavere i København. Gult kort gives af Bevillingsnævnet og Center for Miljøbeskyttelse. Et Gult kort forstås som et vilkår, der er indsat i alkoholbevillingen eller nattilladelsen, som skal være opfyldt indenfor en kortere tidsbegrænset periode. Hvis ikke vilkåret opfyldes, kan det medføre begrænsning eller fratagelse af bevillingen dette vil fremgå af bevillingsbrevet. Et vilkår kan være af både ordensmæssig, miljømæssig eller økonomisk karakter, fx krav om dørmand, eller krav om en markant forbedring af virksomhedens økonomi. Hvis der er observeret gentagne tilfælde af uacceptabel adfærd, hvor retningslinjerne i miljøbeskyttelsesloven og/eller restaurationsloven ikke er overholdt, gives der et Gult kort til bevillingshaveren. Bevillingshaveren kan klage over fastsatte begrænsninger og betingelser BORTFALD AF ALKOHOLBEVILLING En alkoholbevilling bortfalder i en række situationer. De oftest forekommende situationer er: bevillingshaverne ikke længere udnytter bevillingen bevillingshaveren dør bevillingen udløber uden, at den er blevet fornyet bevillingshaveren er under konkurs en betingelse eller et vilkår, som er stillet som betingelse for bevillingen er ikke længere opfyldt 4.4. TILBAGEKALDELSE OG FRAKENDELSE AF ALKOHOLBEVILLING Bevillingsnævnet kan efter høring af eller forslag fra politiet tilbagekalde en alkoholbevilling, hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. En sådan afgørelse kan prøves ved domstolene. Tilbagekaldelse vil typisk kræve, at bevillingshaveren i en periode har drevet restaurationen uforsvarligt. Frakendelse kan ske, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen og bestemmelser i restaurationsloven. Frakendelse sker ved domstolene i forbindelse med en sag anlagt af anklagemyndigheden. Endvidere kan en alkoholbevilling fratages, hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst kr. Straffelovens 79 om frakendelse af særlig offentlig autorisation eller godkendelse finder også anvendelse på bevillingshavere. En bevillingshaver kan således ved dom for et strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve restaurationsvirksomhed eller til at udøve den under visse former INDDRAGELSE AF NATTILLADELSE Inddragelse af en særskilt tilladelse til at holde åbent udenfor den almindelige åbningstid - dvs. efter kl. 24 og før kl betragtes ikke som en tilbagekaldelse af selve alkoholbevillingen. Tilladelse til at holde åbent udenfor almindelig lukketid, er en særskilt tilladelse som gives af Bevillingsnævnet og politiet jf. restaurationslovens 28, hvis særlige forhold taler herfor. En nattilladelse kan begrænses eller inddrages, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform ikke længere skønnes forsvarligt at opretholde nattilladelsen. 8

9 Bevillingsnævnet kan med begrundelse i den gældende bevillingspraksis og efter forudgående varsel begrænse nattilladelser i bestemte områder for så vidt angår nyetablerede restaurationsvirksomheder KLAGEADGANG Hvis Bevillingsnævnet har givet helt eller delvist afslag på en ansøgning om alkoholbevilling, kan ansøgeren klage over Bevillingsnævnets afgørelse til Kultur- og Fritidsudvalget. Fristen for at klage er fire uger fra ansøgeren har modtaget Bevillingsnævnets afgørelse. Klagen sendes til: 9

10 5. ANSVARSFORDELING OG SAMARBEJDE 5.1. KØBENHAVNS KOMMUNE Bevillingsnævnet Københavns kommunes bevillingsnævn beslutter, om der skal gives alkoholbevilling, nattilladelse og bestyrergodkendelse. Denne beslutning træffes på baggrund af indstilling fra politi og Teknik- og Miljøforvaltningen. Bevillingsnævnet afgør altid sager indenfor rammerne af restaurationsloven og på baggrund af en konkret vurdering af hver ansøgning. Bevillingsnævnet sekretariatsbetjenes af Kultur- og Fritidsforvaltningen. TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning foretager målinger af støj og lugtgener fra restaurationerne og udsteder med udgangspunkt i miljølovgivningen bl.a. påbud om lydisolering. Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning er også myndigheden som giver tilladelse til udendørsservering og håndhæver gældende vilkår for udendørsservering. Det er også Teknik- og Miljøforvaltningen, der sørger for renhold af offentlige gader, og som sammen med politiet giver tilladelser til, at der afholdes arrangementer i byens gader og pladser. Forvaltningens vurderinger og observationer indgår som del af det grundlag, Bevillingsnævnet træffer afgørelser på. Center for Miljøbeskyttelse og Center for Renhold følger systematisk omfanget af gener på og omkring bevillingshaver. SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fokus på ansvarlig udskænkning i Københavns Kommunes sundhedspolitik, herunder handleplanen mod misbrug af alkohol og stoffer, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen i april BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder for at inklusionen og mangfoldigheden styrkes. Forvaltningen arbejder bl.a. med Stemplet App en og bidrager til arbejdet med bekæmpelse af diskrimination i nattelivet POLITIET Politiet har ansvar for håndtering af sager om vold, narkotika, støjende adfærd og urinering på gader mv. Politiet har ansvar for at sikre, at nattelivet er trygt at færdes i. Det er derfor også politiet, der vurderer, om en konkret ansøgning giver anledning til det, som restaurationsloven betegner som ordens- eller ædruelighedsmæssige problemer. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid uden retskendelse adgang til lokaler eller rum, som hører til virksomheder, der er omfattet af loven om restaurationsvirksomhed RESTAURATØRERNE Restauratørerne har ansvaret for at leve op til alle lovgivningsmæssige krav, herunder de krav og vilkår der er knyttet til alkoholbevillinger. Værten eller dennes stedfortræder har pligt til at påtale støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende eller omboende og om fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet. Det er desuden restauratørernes opgave at sikre, at stedets drift ikke skaber uforholdsmæssige gener for de mange mennesker, der bor tæt på restaurationen. 10

11 Det er også restauratørernes ansvar at inddrage myndighederne (politi og kommunen) såfremt de finder, at der foregår ulovligheder i form af salg/indtagelse af stoffer eller lignende på restaurationen. og ØVRIGE AKTØRER Flere andre aktører har indflydelse på - og dermed også et ansvar for - et bæredygtigt og trygt natteliv i København. Døgnåbne forretninger som fx 7 Eleven, Netto og døgnåbne kiosker, som sælger alkohol og fødevarer, medvirker i betydelig grad til festen i gaden og de gener som følger heraf. Taxiselskaber servicerer også nattelivet, og kan bidrage med indblik i nattelivet fra deres vinkel. Dertil er uddannelsesinstitutioner og forældrenetværk centrale aktører i forhold til deres relation til og ansvar for de unge mennesker i nattelivet SAMARBEJDSFORUM FOR NATTELIVET Samarbejdsforum for Nattelivet skal skabe dialog og øge forståelsen mellem borgere, erhvervsliv og myndigheder omkring udviklingen i nattelivet. Dialogen har til formål at skabe størst mulig balance og sameksistens natteliv og beboere imellem. Samarbejdsforum for Nattelivet nedsætter arbejdsgrupper og lokale samarbejdsfora og skal sikre en tværgående og helhedsorienteret indsats. Samarbejdsforummet sekretariatsbetjenes af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, der også varetager mødeledelsen. 11

12 VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING KØBENHAVNS KOMMUNE Oktober 2017 Design TMF Design Foto Ursula Bach, Københavns Kommune

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Københavns Kommunes Restaurations- og nattelivsplan

Københavns Kommunes Restaurations- og nattelivsplan 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Københavns Kommunes Restaurations- og nattelivsplan Sammenfatning Med denne restaurations- og nattelivsplan får København en vision for restaurations- og nattelivet. En vision,

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

De konkrete initiativer, der følger af restaurationsplan og budget er:

De konkrete initiativer, der følger af restaurationsplan og budget er: NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Notat om status på implementering af restaurationsplanen Baggrund KFU og TMU vedtog i møder i december 2013 udmøntningen af 3,8 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. de efterfølgende

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune Bilag 1: Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar vedrørende restaurationsplan for Københavns Kommune Teknik- og Miljøudvalget støtter op om den restriktive praksis, der lægges op til i udkastet til restaurationsplanen

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 60 37 80 58 EAN nr. 5798009800077 Kultur- og Fritidsforvaltningen Indre By Lokaludvalgs input til restaurationsplanen

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Baggrundsnotat om visse forhold vedr. restaurationsplan og sagsbehandling af alkoholbevillinger

Baggrundsnotat om visse forhold vedr. restaurationsplan og sagsbehandling af alkoholbevillinger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 16-01-2013 Baggrundsnotat om visse forhold vedr. restaurationsplan og sagsbehandling af alkoholbevillinger I dette notat

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN

KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN VISION FOR ET BÆREDYGTIGT RESTAURATIONS- OG NATTELIV Et alsidigt kultur- og fritidsliv - herunder restaurations- og forlystelsesliv - bidrager til,

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere