To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen."

Transkript

1 Bilag 1 Innovative kommunikations centre Ansøgning til Leader+ - November 2002 Projektbeskrivelse Radio NR/LokalRadio Rørvig skal herved søge Leader+ om projektstøtte til etablering af innovative kommunikationscentre. Projektet falder tidsmæssigt i tre dele. Nærværende ansøgning omhandler alene etablering, opstart og drift af et center placeret i forbindelse med Vig Bio, Ravnsbjergvej Vig i Trundholm kommune. Der vil i en senere udvikling af projektet blive fremsendt ansøgning om om- og udbygning af en tilsvarende funktion i forbindelse med den allerede eksisterende radiostation Radio NR i Nykøbing- Rørvig kommune. Dette vil afvente opstart af nærværende projekt, samt endelig tidsfastsættelse af flytning fra nuværende base til en ny placering i forbindelse med biblioteksfilialen i Rørvig. Dette forhold indgår som en del af budgetaftalen for år 2003 i Nykøbing-Rørvig kommune. Sidste projektafsnit afventer ovennævnte gennemførsel, etablering af nye rammer omkring driften af biblioteksvæsnet i to af Odsherredskommunerne, samt etablering af andre nye samarbejdsflader med f.eks. lokalhistoriske arkiver, områdets foreningsliv og folkeoplysning m.v. Projektdelen omhandler primært informations- og medieværksteder, undervisningsvirksomhed og kulturarvsdigitalisering. En eventuel afdelingsetablering af projektet i Dragsholm kommune vil ligeledes her kunne komme på tale. Regeringen har som mål, at Danmark skal være en førende IT-nation. En forudsætning for at realisere denne målsætning er, at Danmark er et stærkt netværkssamfund. Et netværkssamfund er det grundlæggende fundament af infrastruktur, tjenester, indhold og IT-kompetente borgere, der gør brug af informationsteknologiens muligheder, som visionen skal bygges på. Målsætningen indebærer, at Danmark bør være i front som ét af de lande, der først og mest effektivt udnytter mediekonvergensens potentiale til bl.a. udbud af en række nye offentlige ydelser og kommercielle produkter til gavn for både erhvervslivet og forbrugerne. 1 Baggrund for projektforslaget To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen. Digitaliseringen slår igennem på flere felter: alt mediemæssigt produktionsudstyr er efterhånden digitaliseret. De tilbageværende analoge produktionsenheder bevares vist nærmest af hensyn til nogle få medarbejderes konservatisme. Tilsvarende digitaliseres i stigende omfang udsendelser af radio- og tv-signaler, om end det her vil tage væsentligt længere tid, før end sendeudstyr, kanaler og modtagernes apparater udelukkende vil være digitale. Konvergensen eller sammensmeltningen folder sig også ud på flere planer. På den indholdsmæssige side tenderer mediearbejdspladser til at blive leveringsdygtige på flere samtidige platforme. Dagblade leverer udgaver på internettet, og bladhuse byder ind på radio- og tv- 1 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001

2 kanaler, der omvendt administrerer nettets bedst besøgte portaler. Ejerskaber fusioneres og danner partnerskaber på tværs af hidtil adskilte sektorer. På modtagersiden udvikles stadigt flere tjenester til anvendelse på multifunktionelle terminaler: mobiltelefoni med netadgang og elektronisk post, sammensmeltning af TV-modtager og PC en, telefonen og radiomodtageren etc. Transporten af signaler konvergeres således at det samme lednings- eller udsendelsesnet kan bære forskellige samtidige tjenester. Sammen skaber digitaliseringen og Internettet en smeltedigel for en meget dynamisk udvikling, hvor hidtil adskilte teknologiske platforme, formater og tjenester smelter sammen. Bl.a. vil de elektroniske massekommunikationsmedier - radio og fjernsyn - få nye betingelser både med hensyn til indhold, fremføring og modtagelse hos befolkningen. Konvergensen vil således medføre nye tjenester, nye fremføringsnet, nye modtageterminaler og nye markedsstrukturer på medieområdet. 2 Fremtidens lokalradio Udviklingen, der stort set berører alle borgere i samfundet, foregår i et tempo, der hurtigt har forandret vilkårene for medievirksomhed på alle niveauer og i alle forgreninger. Således er også lokalradiovirksomhed berørt ikke kun af digitaliseringen af produktionsudstyret. Der tales allerede nu om hvordan og hvornår lokalradioer kan indrages i DAB-sendenettet (Digital Audio Broadcasting). I London er mere end 50 radiostationer allerede begyndt at sende digitalt. Tidshorisonten i Danmark er godt nok længere. 10 til 15 år anslåes det, at der vil gå førend FM-båndet fuldstændigt afskaffes og erstattes af DAB. 3 Mediekonvergensen er ikke kun en sandsynlig nødvendighed indenfor lokalradio virkeligheden. Den er også selve muligheden for fastholdelse og fornyelse af lokalradiokonceptet i et kommende mediebillede, der i stigende omfang vil være præget af on-demand ydelser. At brugeren skal kunne have adgang til den information, der søges på det givne tidspunkt den ønskes, er den vare, som også lokalradioen skal kunne medlevere. Det betyder, at lokalradioen ikke kun skal opfylde aktualitetskravet i forhold til f.eks. nyhedsformidling i real time på FM-båndet. Tilgængeligheden og adgangen til information skal kunne ske på de tidspunkter, hvor brugeren har mulighed/behov/ efterspørger dem via nettet eller på andre medier. Fremtidens lokalradio må videns-, ressourcemæssigt og teknologisk geares til at håndtere disse krav. Den derved tilvejebragte informationsteknologiske kapital vil med fordel kunne bringes i anvendelse i en række beslægtede opgaveløsninger. I et nærmiljø vil biblioteksvæsen, lokalhistoriske arkiver, det frivilligt funderede foreningsliv og folkelige oplysningsforbund være oplagte samarbejdspartnere. Det er også sandsynligt, at folkeoplysende programmer og offentlige informationstjenester med tiden vil gennemgå en kraftig visuel og effektivitetsmæssig udvikling gennem bredbånd og/eller datacasting. I dette stadie af konvergensen ville den offentlige opgave primært være gennem udviklingsstøtte og/eller tilrettelæggelse af 2 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet DAB-sendemuligheder til lokalradioformål Kulturministeriet 2001 Side 2 af 7

3 udbud og koncessioner mv. at fremme en programproduktion præget af dansk sprog og kultur, kvalitet og lokal forankring, snarere end at drive offentlige institutioner med programproduktion og distribution/ forsyning som opgave. 4 I handlingsplanen for kultur og IT: Kultur og bredbånd Kulturministeriet 2001 formuleres bl.a. flg. målsætninger: At styrke indsatsen for formidling, bevaring og sikring af samlingerne i arkiver, biblioteker og museer gennem digitalisering og formidling af meget benyttede eller sårbare originalmaterialer. Som en del af denne målsætning skal der formuleres en politik for bevaring af den digitale kulturarv. Digitalisering af meget benyttede materialer og kataloger skal endvidere resultere i en forbedret og mere rationel betjening af brugerne. At styrke kulturerhvervenes muligheder for at producere digitalt indhold. Digitaliseret kultur og kulturarv repræsenterer en kommerciel ressource og kan give Danmark konkurrencefordele. Derfor skal der i den gennemførelsen af handlingsplanen indgå overvejelser om mulighederne for offentligt-private samarbejder. At opnå en væsentlig forbedret betjening af blinde og svagtseende ved at give adgang fra hjemme-pc til lydbøger og andre materialer. Her sigtes især på statslige kulturinstitutioner; men i denne sammenhæng kunne målsætningen for så vidt lige så vel være gældende for lokale/regionale kulturinstitutioner, og den mediekonvergerede kommunikationscentral, der også betjener borgerne med lokalradio, kan med sin informationsteknologiske kapital være entrepenøren på opfyldelsen af digitaliserings- og produktionsopgaverne. En synergieffekt, der sikrer den lokale kulturarv for eftertiden og for turismen og som samtidigt skaber lokale arbejdspladser At bringe lokalradio i Odsherred ikke kun på omdrejningshøjde; men også på forkant med udviklingen indenfor lokalradionichen i medieverdnen og i betjeningen af informationsteknologiske opgaveløsninger i nærsamfundet, er emnet for denne ansøgning. Et innovativt kommunikationscenter er vores arbejdstitel på en arbejdsplads, der på basis af digital teknologi i en mediekonvergeret arbejdsproces kan give lokalbefolkningen adgang til information og oplysning. Sideløbende hermed ønskes samarbejde med områdets kultur- og fritidsliv om andre opgaveløsninger. En anden arbejdstitel kunne være Det digitale og æterbårne Medborgerhus indikerende, at virksomheden ikke bør begrænse sig til at levere en-vejs ydelser. Borgerne bør i videst muligt omfang inddrages som medproducenter. Rammen kan her etableres som egentlige informations- og medieværksteder. Formidlingen af den informationsteknologiske kapital kan også foregå i form af instruktion og undervisning. Flere befolkningssegmenter kunne her drage nytte af tilbuddet. Medieundervisning målrettet folkeskolen og gymnasiet, Senior-PC kurser målrettet pensionister er indlysende eksempler, der kunne suppleres af specialiserede tilbud indenfor webcasting, livestreaming, studieteknik, grafisk lay-out o.m.a.. 4 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001 Side 3 af 7

4 Projektplan Hvem er vi hvem er Radio NR Radio NR beskæftiger sig med lokalradiovirksomhed. Vi formidler på uafhængigt grundlag alsidig oplysning, viden, information, debat og underholdning med lokal/regional vinkel til borgere i Odsherred. Faktuelt leverer vi public-service radio i lokalt regi af egen fri vilje mener vi selv. Vores indholdsorientering er ikke lovbefæstet. Vi sender 33 timers lokalradio om ugen finansieret af kulturministriel basis- og programstøtte samt støtte i form af lokaler og drift fra Nykøbing-Rørvig kommune. Vi supplerer denne formidlingsvirksomhed med internetbaseret information via portalen I rapporten Det Digitale Danmark omstilling til netværkssamfundet Forskningsministeriet 1999 hedder det: Udviklingen i teknologi og medier kræver en ny definition af, hvilken rolle public service medierne skal spille i netværkssamfundet. Når det digitale medieudbud bliver bredt, men overvejende præget af internationalt og kommercielt funderede medieudbydere, er der behov for at sikre, at borgere i Danmark for et medieudbud, der har rod i det danske samfund. Det skal rumme nyheder, baggrund, dagligliv, kultur dramatik, videnskab, debat, dansk kvalitetsunderholdning samt børne- og ungdomstilbud Vi kunne passende tilføje: dette bør også fungere som et tilbud i de nære samfund i de små samfund i landsby-samfundende i udkantsområderne. Her vil det være netværksskabende og vil kunne udvikle digitale medborgerhuse, med aktivt medlevende brugere og producenter i lokalbefolkningen. Innovativt kommunikationscenter i Trundholm Første skridt i retning af igangsættelse af en sådan udvikling i Odsherred er taget. Radio NR eksisterer og sender allerede ud over hele Odsherred. Det næste skridt er at etablere en ny station i Trundholm kommune. Det indebærer en række delmål og projekter, som beskrives nedenstående: Beliggenhed Foreningen Vig Bio s venner råder over og benytter Ravnsbjergvej Vig til biografvirksomhed og cafédrift. 1. salen på hovedbygningen er ubenyttet og er den bedst tænkelige placering af en radiostation med udviklingspotentiale. Radio NR har forespurgt foreningens bestyrelse, der umiddelbart er begejstrede. Formelt behandles sagen på førstkommende bestyrelsesmøde i december måned. Trundholm kommune vil som ejer af bygningen blive søgt om byggetilladelse samt drifttilskud. Placeringen på Ravnsbjergvej indebærer en række fordele: Den centrale placering i Odsherred med nemme transportforhold øger tilgængeligheden. I forvejen er Vig Bio et sted med stor gennemstrømning af mennesker fra hele Odsherred Nærhed af potentielle samarbejdspartnere: biblioteksfilial og lokalhistorisk arkiv på Ravnsbjergvej, Vig Festivalen, som Radio NR i forvejen samarbejder med m.v. Mange begivenheder i sommerperioden giver synergieffekt. Gode begivenheder giver godt radiostof, der øger publikumstilgangen til begivenhederne osv. Side 4 af 7

5 1. salen rummer udvidelsesmuligheder. I første række ønsker radioen kun at etablere sig i halvdelen af rummet. Resten vil sidenhen kunne indrages til informations- og medieværksted, til undervisningsbrug o.a. På negativsiden må anføres: Rummet er råt. Der er således ikke ubetydelige etableringsomkostninger. En del af disse afstedkommes af nødudgangsforhold (trapper). Se endvidere vedlagte skitse og anlægsbudget. Forberedelsen Radio NR har i indeværende år forberedt denne udvidelse af virksomheden. Radioen har søgt og har af det lokale radio- og TV-nævn i Trundholm kommune fået tildelt sendefrekvensen 107,0 MHz. Efterfølgende har Radio NR opsat en sendemast placeret på adressen Rønnehøjvej 5 i Vig. Radio NR modtog tilskud fra Trundholm kommune til denne etablering. Radio NR har ind til nu brugt frekvensen til samsending med frekvenserne 107,9 MHz. og 87,7 MHz. (hybridnet Nykøbing Sj.). Indholdsmæssigt har Radio NR især indenfor nyhedsformidlingen forsøgt en ligelig vægtning af stoffet mellem Nykøbing-Rørvig og Trundholm. Dette er sket via prioritering af de i forvejen tildelte midler fra kulturministeriets medie- og tilskudssekretariat. I den endnu ikke behandlede ansøgning vedrørende programtilskud for året 2003 har Radio NR forsøgt at tage højde for en udvidelse af sendekapaciteten i Trundholm kommune. Styring og ledelse Radio NR mener ud fra følgende overvejelser, at lokalradiovirksomheden i Trundholm kommune bedst bliver drevet af en selvstændig forening: En særskilt Trundholm redaktion vil bedre kunne betjene borgerne i kommunen med lokalradio og andre efterfølgende ydelser. Man vil så at sige være tættere på objektet for udsendelsesvirksomheden. En særskilt redaktion vil have brug for egen ledelse uden mulighed for sammenblanding med andre redaktioners arbejdsforhold. En særskilt forening oppebærer selvstændigt basis- og programtilskud fra kulturministeriets medie- og tilskudssekretariat. I følge retningslinierne skal en forening på ansøgningstidspunktet have haft udsendelsesvirksomhed i et halvt år for at kunne komme i betragtning til basisstøtte, hvorfor kulturministriel støtte tidligst kan opnås fra år Det vil ikke være nødvendigt at sammenlægge nævnene i Trundholm og Nykøbing-Rørvig kommune. Med liberaliseringen af medieloven bliver samsending fra årskiftet tilladt. Radio NR og en Trundholmforening med forskudte sendetider kan derfor til gavn for lytterne ved fælles signaludsendelse fordoble det totale antal sendetimer på alle tre frekvenser. Samsending vil fordre et tæt samarbejde også på indholdssiden. Det vil sikre alsidighed og mangfoldighed i programudbuddet. Hvordan samarbejdet skal etableres, om det skal formaliseres gennem en overordnet styring, om det skal ske ved personalesammenfald, tilhører de forløbigt uafklarede spørgsmål. Side 5 af 7

6 På negativsiden må anføres: Det bliver vanskeligere at fastholde og implementere projektets indhold og målsætninger, hvis ikke der eksisterer en formel fælles ledelse. En styregruppe suppleret med fælles vedtagelser i foreningernes respektive ledelser kan være svaret herpå. Økonomisk adskillelse i separate kredsløb vanskeliggør flesibel ressourceanvendelse f.eks. af digitale medier. Igen kan fælles aftaler og enslydende beslutninger være løsningen. Det kan være svært at finde mennesker, der vil yde en frivillig indsats i en forening. Finansiering Radio NR s finansieringsforslag fremgår af projektets budget. Her skal blot tilføjes supplerende bemærkninger hertil. Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Det er vigtigt både for udviklingen af et æstetisk formsprog og for fastholdelsen og styrkelsen af en dansk kulturel identitet, at de kreative miljøer i Danmark har ordentlige muligheder for at arbejde med multimedieproduktioner og de nye medier, men disse produktionsformer er typisk forholdsvis omkostningstunge. Som nævnt ovenfor kan en sendeforening i Trundholm kommune først oppebære kulturministrielle tilskud fra år Dette tilskud er derfor ikke medregnet i projektets finansieringsgrundlag; men til gengæld vil det være helt afgørende for stationens fortsatte eksistens efter projektperioden. Det er på ansøgningstidspunktet endnu uafklaret hvorvidt fondsansøgninger vil kunne bidrage til projektets økonomi. Der er derfor ikke anført fondsmidler i budgettet. Trundholm kommunes stillingtagen til en ansøgning om fast driftstilskud til virksomheden er på ansøgningstidspunktet ukendt. Nykøbing-Rørvig kommune har ydet et tilskud af den anførte størrelse gennem flere år. Vi er endnu ikke bekendte med Radio- og TV-nævnet under kulturministeriets stillingtagen til ansøgninger om basis- og programtilskud gældende året Afgørelsen herpå træffes på et møde d. 26 d.m. Radio NR s indtægtsdækkede virksomhed er ikke aktuelt tilstrækkelig til, at foreningen har ladet sig momsregistrere, hvorfor alle beløb i budgettet er angivet incl. moms. På beskæftigelsessiden påregner vi med virkning pr. 1/6-03 ansættelse af en fuldtids journalistisk/teknisk medarbejder. Indtil da vil programvirksomheden baseres på frivillig indsats. Tidsplan Vi påregner projektopstart pr. 1/1-03. Snarest herefter skal rammen omkring Trundholm redaktionen etableres. Stiftende generalforsamling i foreningen bag Trundholm stationen planlægges til ultimo januar Straks herefter fremsendes ansøgninger til lokalradionævnene i de to berørte kommuner om sendetilladelser og overdragelse af sendetid på de tre frekvenser. Side 6 af 7

7 Trundholm redaktionen tilbydes produktionsfaciliteter i Radio NR frem til Vig studiet står klart. Trundholm redaktionens programmer udsendes gennem Radio NR s udsendelsesnet. Sendestart pr. 1/3 med minimum 12 timer timer ugentligt. Primo marts detailprojekteres anden fase. Samarbejdsflader med bibliotek og lokalhistoriske foreninger skal være afklaret. Vig studiet anlægges/opbygges forår 2003 og står klar til åbning/indvielse 1. juni Vi slutter nærværende projektbeskrivelse med endnu nogle citater. Vi er nemlig i den heldige situation, at det, som vi ønsker at bidrage med til udviklingen i Odsherred som helhed og til de enkelte små samfund i særdeleshed, er i nøje overensstemmelse med mange af de tanker, som er formuleret på ministrielt niveau. Blot skal de ofte omplantes fra det landsdækkende sigte til vores funktionelle niveau. Mikroverdnen skal svare til makroverdnen og vise versa. Vi håber, at det kan lade sig gøre. 6a i radio- og fjernsynsloven. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og Internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og Afslutning upartiskhed. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Udsendelsesvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. 5 Med venlig hilsen Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Selv om fremtidens medier er for segmenterede og komplekse til at blive egentlige massemedier, som vi kender det i dag, vil de formentlig stadig være berettiget genstand for stor (kultur)politisk bevågenhed og interesse. De nye medier vil sandsynligvis overtage tv s nuværende rolle som hovedparten af borgernes primære referenceramme. Sikringen af den kulturelle mangfoldighed, afspejlingen af de danske levevilkår og fastholdelsen af en dansk kunstnerisk og kulturel produktion af høj kvalitet bliver derfor fortsat pejlemærker for den kulturpolitiske indsats i Informationssamfundet. Søren Westh & Per Jørgensen 5 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001 Side 7 af 7

8 Bilag 2 Projekt: Innovative kommunikationcentraler- 1 del - Etablering af Trundholm station Budget Anlægsudgifter Byggeomkostninger: Udstyr Isolering (73,5 m2) stk. afviklings Pcér Vægge/Loft montering stk arbejds Pcér Lydisolering (32,5 m2) HP Printer 1220C Glasparti 3-lags (2,5 X 6,5 m) Lydkort Gulv (teknik/studie) flydende Broadcast dunkler Gulv (glasveranda) flydende Sender + modtager Dobbeltdør (Lydisoleret) Antenner + montering Døre alm Mixer (8 -kanals) Cirkeltrappe incl. Montering Mikrofoner (5 stk. á 3.200) Yder Brandtrappe incl. mont Forstærker Yderdør (stål) Minidisk stationær Arbejdsløn stk. Minidisk (til optagelse) I alt byggeomkostninger Ram recorder El/varme/tlf/maler/inventar Radiotuner El-installationer Compressor Tyveri-alarm Mikrofoncompressor Varmeinstallation (1 rad. I studie) Dobbelt Cd-afspiller Telefon oprettelse/adsl Div. Stik & ledninger/pcér Inventar I alt I alt I alt byggeomkostninger Samlede anlægsudgifter Driftsbudget år /3-30/5 1/6-31/12 I alt Telestyrelsen Koda/Gramex Telefoni/ADSL Telefoni - samtaleafgifter Digitale medier Salgsannoncer Leje af antenneposition Transport & ophold Vedligeh. Driftmaskiner Forsikringer & vedligeholdelse El + varme og vand Revision Kontorhold Tyverialarm - service & central I alt Finansiering Radio NR Lønomkostninger Driftsudgifter i alt

9 -28/2 1/3-30/5 1/6-31/12 Frivilligt arbejde Indtægter Trundholm Kommune Drifttilskud Radio NR Programtilskud Radio NR Frivilligt Arbejde Leader I alt Udgifter Drift Anlæg I alt Balance -3 Anden offentlig myndighed Leader Egen finansiering

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM

KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM AF LEA WOLFFBRANDT NIELS LARSEN OG JON MADSEN BORNHOLMS BIBLIOTEKER KOMMUNE- SAMMENLÆGNING OG BIBLIOTEKS- UDVIKLING PÅ BORNHOLM RAPPORT TIL BIBLIOTEKARFORBUNDETS UDVIKLINGSPULJE Forbundet for informationsspecialister

Læs mere