To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen."

Transkript

1 Bilag 1 Innovative kommunikations centre Ansøgning til Leader+ - November 2002 Projektbeskrivelse Radio NR/LokalRadio Rørvig skal herved søge Leader+ om projektstøtte til etablering af innovative kommunikationscentre. Projektet falder tidsmæssigt i tre dele. Nærværende ansøgning omhandler alene etablering, opstart og drift af et center placeret i forbindelse med Vig Bio, Ravnsbjergvej Vig i Trundholm kommune. Der vil i en senere udvikling af projektet blive fremsendt ansøgning om om- og udbygning af en tilsvarende funktion i forbindelse med den allerede eksisterende radiostation Radio NR i Nykøbing- Rørvig kommune. Dette vil afvente opstart af nærværende projekt, samt endelig tidsfastsættelse af flytning fra nuværende base til en ny placering i forbindelse med biblioteksfilialen i Rørvig. Dette forhold indgår som en del af budgetaftalen for år 2003 i Nykøbing-Rørvig kommune. Sidste projektafsnit afventer ovennævnte gennemførsel, etablering af nye rammer omkring driften af biblioteksvæsnet i to af Odsherredskommunerne, samt etablering af andre nye samarbejdsflader med f.eks. lokalhistoriske arkiver, områdets foreningsliv og folkeoplysning m.v. Projektdelen omhandler primært informations- og medieværksteder, undervisningsvirksomhed og kulturarvsdigitalisering. En eventuel afdelingsetablering af projektet i Dragsholm kommune vil ligeledes her kunne komme på tale. Regeringen har som mål, at Danmark skal være en førende IT-nation. En forudsætning for at realisere denne målsætning er, at Danmark er et stærkt netværkssamfund. Et netværkssamfund er det grundlæggende fundament af infrastruktur, tjenester, indhold og IT-kompetente borgere, der gør brug af informationsteknologiens muligheder, som visionen skal bygges på. Målsætningen indebærer, at Danmark bør være i front som ét af de lande, der først og mest effektivt udnytter mediekonvergensens potentiale til bl.a. udbud af en række nye offentlige ydelser og kommercielle produkter til gavn for både erhvervslivet og forbrugerne. 1 Baggrund for projektforslaget To tendenser eller hovedstrømninger præger medieverdenens eksistensbetingelser i begyndelsen af det nye årtusinde: digitaliseringen og konvergensen. Digitaliseringen slår igennem på flere felter: alt mediemæssigt produktionsudstyr er efterhånden digitaliseret. De tilbageværende analoge produktionsenheder bevares vist nærmest af hensyn til nogle få medarbejderes konservatisme. Tilsvarende digitaliseres i stigende omfang udsendelser af radio- og tv-signaler, om end det her vil tage væsentligt længere tid, før end sendeudstyr, kanaler og modtagernes apparater udelukkende vil være digitale. Konvergensen eller sammensmeltningen folder sig også ud på flere planer. På den indholdsmæssige side tenderer mediearbejdspladser til at blive leveringsdygtige på flere samtidige platforme. Dagblade leverer udgaver på internettet, og bladhuse byder ind på radio- og tv- 1 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001

2 kanaler, der omvendt administrerer nettets bedst besøgte portaler. Ejerskaber fusioneres og danner partnerskaber på tværs af hidtil adskilte sektorer. På modtagersiden udvikles stadigt flere tjenester til anvendelse på multifunktionelle terminaler: mobiltelefoni med netadgang og elektronisk post, sammensmeltning af TV-modtager og PC en, telefonen og radiomodtageren etc. Transporten af signaler konvergeres således at det samme lednings- eller udsendelsesnet kan bære forskellige samtidige tjenester. Sammen skaber digitaliseringen og Internettet en smeltedigel for en meget dynamisk udvikling, hvor hidtil adskilte teknologiske platforme, formater og tjenester smelter sammen. Bl.a. vil de elektroniske massekommunikationsmedier - radio og fjernsyn - få nye betingelser både med hensyn til indhold, fremføring og modtagelse hos befolkningen. Konvergensen vil således medføre nye tjenester, nye fremføringsnet, nye modtageterminaler og nye markedsstrukturer på medieområdet. 2 Fremtidens lokalradio Udviklingen, der stort set berører alle borgere i samfundet, foregår i et tempo, der hurtigt har forandret vilkårene for medievirksomhed på alle niveauer og i alle forgreninger. Således er også lokalradiovirksomhed berørt ikke kun af digitaliseringen af produktionsudstyret. Der tales allerede nu om hvordan og hvornår lokalradioer kan indrages i DAB-sendenettet (Digital Audio Broadcasting). I London er mere end 50 radiostationer allerede begyndt at sende digitalt. Tidshorisonten i Danmark er godt nok længere. 10 til 15 år anslåes det, at der vil gå førend FM-båndet fuldstændigt afskaffes og erstattes af DAB. 3 Mediekonvergensen er ikke kun en sandsynlig nødvendighed indenfor lokalradio virkeligheden. Den er også selve muligheden for fastholdelse og fornyelse af lokalradiokonceptet i et kommende mediebillede, der i stigende omfang vil være præget af on-demand ydelser. At brugeren skal kunne have adgang til den information, der søges på det givne tidspunkt den ønskes, er den vare, som også lokalradioen skal kunne medlevere. Det betyder, at lokalradioen ikke kun skal opfylde aktualitetskravet i forhold til f.eks. nyhedsformidling i real time på FM-båndet. Tilgængeligheden og adgangen til information skal kunne ske på de tidspunkter, hvor brugeren har mulighed/behov/ efterspørger dem via nettet eller på andre medier. Fremtidens lokalradio må videns-, ressourcemæssigt og teknologisk geares til at håndtere disse krav. Den derved tilvejebragte informationsteknologiske kapital vil med fordel kunne bringes i anvendelse i en række beslægtede opgaveløsninger. I et nærmiljø vil biblioteksvæsen, lokalhistoriske arkiver, det frivilligt funderede foreningsliv og folkelige oplysningsforbund være oplagte samarbejdspartnere. Det er også sandsynligt, at folkeoplysende programmer og offentlige informationstjenester med tiden vil gennemgå en kraftig visuel og effektivitetsmæssig udvikling gennem bredbånd og/eller datacasting. I dette stadie af konvergensen ville den offentlige opgave primært være gennem udviklingsstøtte og/eller tilrettelæggelse af 2 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet DAB-sendemuligheder til lokalradioformål Kulturministeriet 2001 Side 2 af 7

3 udbud og koncessioner mv. at fremme en programproduktion præget af dansk sprog og kultur, kvalitet og lokal forankring, snarere end at drive offentlige institutioner med programproduktion og distribution/ forsyning som opgave. 4 I handlingsplanen for kultur og IT: Kultur og bredbånd Kulturministeriet 2001 formuleres bl.a. flg. målsætninger: At styrke indsatsen for formidling, bevaring og sikring af samlingerne i arkiver, biblioteker og museer gennem digitalisering og formidling af meget benyttede eller sårbare originalmaterialer. Som en del af denne målsætning skal der formuleres en politik for bevaring af den digitale kulturarv. Digitalisering af meget benyttede materialer og kataloger skal endvidere resultere i en forbedret og mere rationel betjening af brugerne. At styrke kulturerhvervenes muligheder for at producere digitalt indhold. Digitaliseret kultur og kulturarv repræsenterer en kommerciel ressource og kan give Danmark konkurrencefordele. Derfor skal der i den gennemførelsen af handlingsplanen indgå overvejelser om mulighederne for offentligt-private samarbejder. At opnå en væsentlig forbedret betjening af blinde og svagtseende ved at give adgang fra hjemme-pc til lydbøger og andre materialer. Her sigtes især på statslige kulturinstitutioner; men i denne sammenhæng kunne målsætningen for så vidt lige så vel være gældende for lokale/regionale kulturinstitutioner, og den mediekonvergerede kommunikationscentral, der også betjener borgerne med lokalradio, kan med sin informationsteknologiske kapital være entrepenøren på opfyldelsen af digitaliserings- og produktionsopgaverne. En synergieffekt, der sikrer den lokale kulturarv for eftertiden og for turismen og som samtidigt skaber lokale arbejdspladser At bringe lokalradio i Odsherred ikke kun på omdrejningshøjde; men også på forkant med udviklingen indenfor lokalradionichen i medieverdnen og i betjeningen af informationsteknologiske opgaveløsninger i nærsamfundet, er emnet for denne ansøgning. Et innovativt kommunikationscenter er vores arbejdstitel på en arbejdsplads, der på basis af digital teknologi i en mediekonvergeret arbejdsproces kan give lokalbefolkningen adgang til information og oplysning. Sideløbende hermed ønskes samarbejde med områdets kultur- og fritidsliv om andre opgaveløsninger. En anden arbejdstitel kunne være Det digitale og æterbårne Medborgerhus indikerende, at virksomheden ikke bør begrænse sig til at levere en-vejs ydelser. Borgerne bør i videst muligt omfang inddrages som medproducenter. Rammen kan her etableres som egentlige informations- og medieværksteder. Formidlingen af den informationsteknologiske kapital kan også foregå i form af instruktion og undervisning. Flere befolkningssegmenter kunne her drage nytte af tilbuddet. Medieundervisning målrettet folkeskolen og gymnasiet, Senior-PC kurser målrettet pensionister er indlysende eksempler, der kunne suppleres af specialiserede tilbud indenfor webcasting, livestreaming, studieteknik, grafisk lay-out o.m.a.. 4 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001 Side 3 af 7

4 Projektplan Hvem er vi hvem er Radio NR Radio NR beskæftiger sig med lokalradiovirksomhed. Vi formidler på uafhængigt grundlag alsidig oplysning, viden, information, debat og underholdning med lokal/regional vinkel til borgere i Odsherred. Faktuelt leverer vi public-service radio i lokalt regi af egen fri vilje mener vi selv. Vores indholdsorientering er ikke lovbefæstet. Vi sender 33 timers lokalradio om ugen finansieret af kulturministriel basis- og programstøtte samt støtte i form af lokaler og drift fra Nykøbing-Rørvig kommune. Vi supplerer denne formidlingsvirksomhed med internetbaseret information via portalen I rapporten Det Digitale Danmark omstilling til netværkssamfundet Forskningsministeriet 1999 hedder det: Udviklingen i teknologi og medier kræver en ny definition af, hvilken rolle public service medierne skal spille i netværkssamfundet. Når det digitale medieudbud bliver bredt, men overvejende præget af internationalt og kommercielt funderede medieudbydere, er der behov for at sikre, at borgere i Danmark for et medieudbud, der har rod i det danske samfund. Det skal rumme nyheder, baggrund, dagligliv, kultur dramatik, videnskab, debat, dansk kvalitetsunderholdning samt børne- og ungdomstilbud Vi kunne passende tilføje: dette bør også fungere som et tilbud i de nære samfund i de små samfund i landsby-samfundende i udkantsområderne. Her vil det være netværksskabende og vil kunne udvikle digitale medborgerhuse, med aktivt medlevende brugere og producenter i lokalbefolkningen. Innovativt kommunikationscenter i Trundholm Første skridt i retning af igangsættelse af en sådan udvikling i Odsherred er taget. Radio NR eksisterer og sender allerede ud over hele Odsherred. Det næste skridt er at etablere en ny station i Trundholm kommune. Det indebærer en række delmål og projekter, som beskrives nedenstående: Beliggenhed Foreningen Vig Bio s venner råder over og benytter Ravnsbjergvej Vig til biografvirksomhed og cafédrift. 1. salen på hovedbygningen er ubenyttet og er den bedst tænkelige placering af en radiostation med udviklingspotentiale. Radio NR har forespurgt foreningens bestyrelse, der umiddelbart er begejstrede. Formelt behandles sagen på førstkommende bestyrelsesmøde i december måned. Trundholm kommune vil som ejer af bygningen blive søgt om byggetilladelse samt drifttilskud. Placeringen på Ravnsbjergvej indebærer en række fordele: Den centrale placering i Odsherred med nemme transportforhold øger tilgængeligheden. I forvejen er Vig Bio et sted med stor gennemstrømning af mennesker fra hele Odsherred Nærhed af potentielle samarbejdspartnere: biblioteksfilial og lokalhistorisk arkiv på Ravnsbjergvej, Vig Festivalen, som Radio NR i forvejen samarbejder med m.v. Mange begivenheder i sommerperioden giver synergieffekt. Gode begivenheder giver godt radiostof, der øger publikumstilgangen til begivenhederne osv. Side 4 af 7

5 1. salen rummer udvidelsesmuligheder. I første række ønsker radioen kun at etablere sig i halvdelen af rummet. Resten vil sidenhen kunne indrages til informations- og medieværksted, til undervisningsbrug o.a. På negativsiden må anføres: Rummet er råt. Der er således ikke ubetydelige etableringsomkostninger. En del af disse afstedkommes af nødudgangsforhold (trapper). Se endvidere vedlagte skitse og anlægsbudget. Forberedelsen Radio NR har i indeværende år forberedt denne udvidelse af virksomheden. Radioen har søgt og har af det lokale radio- og TV-nævn i Trundholm kommune fået tildelt sendefrekvensen 107,0 MHz. Efterfølgende har Radio NR opsat en sendemast placeret på adressen Rønnehøjvej 5 i Vig. Radio NR modtog tilskud fra Trundholm kommune til denne etablering. Radio NR har ind til nu brugt frekvensen til samsending med frekvenserne 107,9 MHz. og 87,7 MHz. (hybridnet Nykøbing Sj.). Indholdsmæssigt har Radio NR især indenfor nyhedsformidlingen forsøgt en ligelig vægtning af stoffet mellem Nykøbing-Rørvig og Trundholm. Dette er sket via prioritering af de i forvejen tildelte midler fra kulturministeriets medie- og tilskudssekretariat. I den endnu ikke behandlede ansøgning vedrørende programtilskud for året 2003 har Radio NR forsøgt at tage højde for en udvidelse af sendekapaciteten i Trundholm kommune. Styring og ledelse Radio NR mener ud fra følgende overvejelser, at lokalradiovirksomheden i Trundholm kommune bedst bliver drevet af en selvstændig forening: En særskilt Trundholm redaktion vil bedre kunne betjene borgerne i kommunen med lokalradio og andre efterfølgende ydelser. Man vil så at sige være tættere på objektet for udsendelsesvirksomheden. En særskilt redaktion vil have brug for egen ledelse uden mulighed for sammenblanding med andre redaktioners arbejdsforhold. En særskilt forening oppebærer selvstændigt basis- og programtilskud fra kulturministeriets medie- og tilskudssekretariat. I følge retningslinierne skal en forening på ansøgningstidspunktet have haft udsendelsesvirksomhed i et halvt år for at kunne komme i betragtning til basisstøtte, hvorfor kulturministriel støtte tidligst kan opnås fra år Det vil ikke være nødvendigt at sammenlægge nævnene i Trundholm og Nykøbing-Rørvig kommune. Med liberaliseringen af medieloven bliver samsending fra årskiftet tilladt. Radio NR og en Trundholmforening med forskudte sendetider kan derfor til gavn for lytterne ved fælles signaludsendelse fordoble det totale antal sendetimer på alle tre frekvenser. Samsending vil fordre et tæt samarbejde også på indholdssiden. Det vil sikre alsidighed og mangfoldighed i programudbuddet. Hvordan samarbejdet skal etableres, om det skal formaliseres gennem en overordnet styring, om det skal ske ved personalesammenfald, tilhører de forløbigt uafklarede spørgsmål. Side 5 af 7

6 På negativsiden må anføres: Det bliver vanskeligere at fastholde og implementere projektets indhold og målsætninger, hvis ikke der eksisterer en formel fælles ledelse. En styregruppe suppleret med fælles vedtagelser i foreningernes respektive ledelser kan være svaret herpå. Økonomisk adskillelse i separate kredsløb vanskeliggør flesibel ressourceanvendelse f.eks. af digitale medier. Igen kan fælles aftaler og enslydende beslutninger være løsningen. Det kan være svært at finde mennesker, der vil yde en frivillig indsats i en forening. Finansiering Radio NR s finansieringsforslag fremgår af projektets budget. Her skal blot tilføjes supplerende bemærkninger hertil. Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Det er vigtigt både for udviklingen af et æstetisk formsprog og for fastholdelsen og styrkelsen af en dansk kulturel identitet, at de kreative miljøer i Danmark har ordentlige muligheder for at arbejde med multimedieproduktioner og de nye medier, men disse produktionsformer er typisk forholdsvis omkostningstunge. Som nævnt ovenfor kan en sendeforening i Trundholm kommune først oppebære kulturministrielle tilskud fra år Dette tilskud er derfor ikke medregnet i projektets finansieringsgrundlag; men til gengæld vil det være helt afgørende for stationens fortsatte eksistens efter projektperioden. Det er på ansøgningstidspunktet endnu uafklaret hvorvidt fondsansøgninger vil kunne bidrage til projektets økonomi. Der er derfor ikke anført fondsmidler i budgettet. Trundholm kommunes stillingtagen til en ansøgning om fast driftstilskud til virksomheden er på ansøgningstidspunktet ukendt. Nykøbing-Rørvig kommune har ydet et tilskud af den anførte størrelse gennem flere år. Vi er endnu ikke bekendte med Radio- og TV-nævnet under kulturministeriets stillingtagen til ansøgninger om basis- og programtilskud gældende året Afgørelsen herpå træffes på et møde d. 26 d.m. Radio NR s indtægtsdækkede virksomhed er ikke aktuelt tilstrækkelig til, at foreningen har ladet sig momsregistrere, hvorfor alle beløb i budgettet er angivet incl. moms. På beskæftigelsessiden påregner vi med virkning pr. 1/6-03 ansættelse af en fuldtids journalistisk/teknisk medarbejder. Indtil da vil programvirksomheden baseres på frivillig indsats. Tidsplan Vi påregner projektopstart pr. 1/1-03. Snarest herefter skal rammen omkring Trundholm redaktionen etableres. Stiftende generalforsamling i foreningen bag Trundholm stationen planlægges til ultimo januar Straks herefter fremsendes ansøgninger til lokalradionævnene i de to berørte kommuner om sendetilladelser og overdragelse af sendetid på de tre frekvenser. Side 6 af 7

7 Trundholm redaktionen tilbydes produktionsfaciliteter i Radio NR frem til Vig studiet står klart. Trundholm redaktionens programmer udsendes gennem Radio NR s udsendelsesnet. Sendestart pr. 1/3 med minimum 12 timer timer ugentligt. Primo marts detailprojekteres anden fase. Samarbejdsflader med bibliotek og lokalhistoriske foreninger skal være afklaret. Vig studiet anlægges/opbygges forår 2003 og står klar til åbning/indvielse 1. juni Vi slutter nærværende projektbeskrivelse med endnu nogle citater. Vi er nemlig i den heldige situation, at det, som vi ønsker at bidrage med til udviklingen i Odsherred som helhed og til de enkelte små samfund i særdeleshed, er i nøje overensstemmelse med mange af de tanker, som er formuleret på ministrielt niveau. Blot skal de ofte omplantes fra det landsdækkende sigte til vores funktionelle niveau. Mikroverdnen skal svare til makroverdnen og vise versa. Vi håber, at det kan lade sig gøre. 6a i radio- og fjernsynsloven. Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og Internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og Afslutning upartiskhed. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Udsendelsesvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund. 5 Med venlig hilsen Fra Kulturministeriets hvidbog om kulturen og informationssamfundet Selv om fremtidens medier er for segmenterede og komplekse til at blive egentlige massemedier, som vi kender det i dag, vil de formentlig stadig være berettiget genstand for stor (kultur)politisk bevågenhed og interesse. De nye medier vil sandsynligvis overtage tv s nuværende rolle som hovedparten af borgernes primære referenceramme. Sikringen af den kulturelle mangfoldighed, afspejlingen af de danske levevilkår og fastholdelsen af en dansk kunstnerisk og kulturel produktion af høj kvalitet bliver derfor fortsat pejlemærker for den kulturpolitiske indsats i Informationssamfundet. Søren Westh & Per Jørgensen 5 Konvergens i netværkssamfundet Kultur-, IT- og Forskningsministeriet 2001 Side 7 af 7

8 Bilag 2 Projekt: Innovative kommunikationcentraler- 1 del - Etablering af Trundholm station Budget Anlægsudgifter Byggeomkostninger: Udstyr Isolering (73,5 m2) stk. afviklings Pcér Vægge/Loft montering stk arbejds Pcér Lydisolering (32,5 m2) HP Printer 1220C Glasparti 3-lags (2,5 X 6,5 m) Lydkort Gulv (teknik/studie) flydende Broadcast dunkler Gulv (glasveranda) flydende Sender + modtager Dobbeltdør (Lydisoleret) Antenner + montering Døre alm Mixer (8 -kanals) Cirkeltrappe incl. Montering Mikrofoner (5 stk. á 3.200) Yder Brandtrappe incl. mont Forstærker Yderdør (stål) Minidisk stationær Arbejdsløn stk. Minidisk (til optagelse) I alt byggeomkostninger Ram recorder El/varme/tlf/maler/inventar Radiotuner El-installationer Compressor Tyveri-alarm Mikrofoncompressor Varmeinstallation (1 rad. I studie) Dobbelt Cd-afspiller Telefon oprettelse/adsl Div. Stik & ledninger/pcér Inventar I alt I alt I alt byggeomkostninger Samlede anlægsudgifter Driftsbudget år /3-30/5 1/6-31/12 I alt Telestyrelsen Koda/Gramex Telefoni/ADSL Telefoni - samtaleafgifter Digitale medier Salgsannoncer Leje af antenneposition Transport & ophold Vedligeh. Driftmaskiner Forsikringer & vedligeholdelse El + varme og vand Revision Kontorhold Tyverialarm - service & central I alt Finansiering Radio NR Lønomkostninger Driftsudgifter i alt

9 -28/2 1/3-30/5 1/6-31/12 Frivilligt arbejde Indtægter Trundholm Kommune Drifttilskud Radio NR Programtilskud Radio NR Frivilligt Arbejde Leader I alt Udgifter Drift Anlæg I alt Balance -3 Anden offentlig myndighed Leader Egen finansiering

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Kultur til bredbånd Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Forord Regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens bedste IT-nation opfyldes bedst, hvis kulturen får

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1

Generalforsamling. Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 18.00 I Elverhøjssalen, Stationsvej 1 Din lokale bredbåndsleverandør Internet IP telefoni Alsidigt TV digitalt og analogt programudbud Radioprogrammer -

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205

1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Postbox 199 2. Advokaterne Strandgade 51 3000 Helsingør Postbox 205 3. Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade 59 3000 Helsingør

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere