Høringssvar vedr. Den gode inklusion. August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Den gode inklusion. August 2011"

Transkript

1 Høringssvar vedr. Den gode inklusion August 2011 Inklusion er en af tidens store samfunds- og skolepolitiske udfordringer. Rudersdal Kommune har udarbejdet Den gode inklusion, hvor kommunens 4-årige inklusionsprojekt beskrives. Den gode inklusion har været i høring og i lærerforeningen har vi udarbejdet et mere indholdsrigt høringssvar end vi plejer, fordi vi synes, det er så vigtigt et område. Vi har valgt at udsende høringssvaret i håbet om at det kan medvirke til en god og bred debat. God læsning. Venlig hilsen Rudersdalkredsen Rudersdalkredsen Danmarks Lærerforening, kr. 026 Kongevejen 391, 2840 Holte Tlf.nr Mail:

2 What we know about successful School Leadership That is, leaders influence student learning by helping to promote vision and goals, and by Indhold: Indhold Inklusion Faglighed - Hvad foregår der, når en lærer underviser? - Udfordringer - Muligheder Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Hvilke ændringer medfører inklusion? At ekskludere for at inkludere Implementering det skal virke i praksis Høringssvar - inklusion ensuring that resources and processes are in place to enable teachers to teach well. Seven Strong Claims About Successful School Leadership, National College for School Leadership, 2006

3 Inklusion Inklusion er et menneske- og samfundssyn og ikke en metode eller et koncept. (Den gode inklusion, s. 10) Formålet med Rudersdal Kommunes inklusionsprojekt er: at færre børn og unge udskilles til specialtilbud, således at så mange som muligt forbliver i fællesskaberne i dagtilbud, skole og fritidstilbud. (Den gode inklusion, s. 4) Rudersdalkredsen bakker op om det 4-årige inklusionsprojekt Den gode inklusion og støtter varmt det menneske- /samfundssyn, som inklusionsprojektet er udtryk for. I skolen skal alle elever lære alt det de kan og lidt til! Det gælder ikke mindre i den inkluderende skole. Derfor er det også vigtigt at have et stort fokus på lærernes/børnehaveklasseledernes didaktiske faglighed. Når vi som fagforening for lærere/børnehaveklasseledere og PPR-medarbejdere udtaler os om inklusionsprojektet, må vi altså hele tiden have for øje, at det skal være til gavn for alle elever, at de går i skole i et inkluderende skolevæsen. Kan inklusion finde sted, uden at der sker ændringer i den skole, vi kender i dag? Nej, det kan ikke lade sig gøre. Hvordan sikrer vi, at skolen bliver gearet til at klare opgaven? Rudersdalkredsen Samtidig skal vi som fagforening være med til at sikre et godt arbejdsmiljø og fastholde skolen som en attraktiv arbejdsplads. det skal være til gavn for alle elever, at de går i skole i et inkluderende skolevæsen. [Rudersdalkredsen] Dette høringssvar skal derfor ( med hovedvægt på undervisningsperspektivet): Bakke op om inklusionstanken Beskrive lærernes/bh.kl.ledernes didaktiske faglighed Pege på udfordringer, stille spørgsmål og foreslå muligheder Have fokus på arbejdsmiljøet

4 Når et undervisningsforløb lykkes, så er det, fordi det bygger på den didaktiske trekant. Så er det, fordi læreren har haft fokus på samspillet mellem fagstoffet, elevgruppen og sig selv som lærer. Lektor i interkulturelle læringsprocesser på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Christian Horst. Citat Folkeskolen, juni Men det, der tæller, er, at lærerne er gode til deres fag. De skal dog ikke kun være eksperter i faget, de skal samtidig være eksperter i at undervise i faget. Hvis lærerne har en sådan stærk faglig baggrund, viser forskningen, at de giver eleverne mere komplekse og udfordrende opgaver, siger Jens Rasmussen, der bl.a. har rådgivet Globaliseringsrådet om værdien af lærernes kompetencer. Faglighed Hvad foregår der, når en lærer underviser? For det første er der eleverne. Og de er vidt forskellige steder henne i forhold til motivation, intellektuel kapacitet, modenhed, sociale og relationelle kompetencer, motorisk udvikling, osv. Dernæst er der fagstoffet noget fagligt, der skal undervises i, så alle elever får udbytte af undervisningen. Endelig er der lærerens didaktiske faglighed, der både dækker - det rent fag-faglige, fx trigonometri - det fag-didaktiske: hvordan underviser jeg i trigonometri? (fx forskellige læringsstile, det sproglige/faglig læsning, kendte faldgruber, osv.) - Det almen-didaktiske: hvad kan jeg forvente intellektuelt, motorisk, modenhedsmæssigt, osv. af denne aldersgruppe (suppleret med lærerens kendskab til den konkrete elevgruppe) Der er visse steder opstået en kunstig skelnen mellem faglighed og det sociale. ( Skal eleverne sidde i rundkreds, eller skal de lære noget? De skal selvfølgelig begge dele samtidig!) Problemet med at skelne på den måde er, at det ser ud som om undervisningsopgaven kan deles mellem forskellige professionelle. Læreren kan undervise i det fag-faglige og andre kan klare den sociale og relationelle dimension. Sådan er det ikke! Læreren har den professionelle, didaktiske viden, der gør, at hun kan undervise i sit fag og samtidig skabe den relation til de forskellige elever, der gør at de kan deltage i undervisningen og blive udfordret. Derfor er det vigtigt, at det er læreruddannede, der underviser i folkeskolen. Og derfor er det vigtigt, at faglig støtte til enkeltelever/grupper af elever gives af læreruddannede. Citeret i artikel i Berlingske d. 17. juni 2011

5 Udfordring: Der skal være reel mulighed for at undervisningsdifferentiere, så alle elever får udbytte af undervisningen. Kronik: Folkeskolen i refleksionens spejlkabinet Information, 24. juni 2011 Muligheder: Tolærerordninger den bedste mulighed for holddeling, inkluderende støtteforanstaltninger, faglig sparring, mv. Lærerassistenter det er vigtigt, at lærerassistentens rolle er klart defineret og at de er et supplement til lærerens undervisning, ikke en erstatning for en lærer. Lærerassistenter kan fx ikke varetage specialundervisning. Lærerassistenter kunne tænkes som i Gentofte, hvor lærerstuderende på 4. årgang var ansat som trainees. De lærerstuderende kan desuden være med til at udfordre lærernes praksis, fordi der i selve trainee-jobbet ligger en indbygget forventning om, at man spørger sin lærer : Hvorfor gjorde du sådan? Resursepersoner det er vigtigt, at læreren har mulighed for faglig sparring, så inklusion bliver et fælles anliggende. Tydelig beskrivelse af organisationen det er vigtigt, at både almen- og specialtilbuds roller og relationer er klart beskrevet (Den gode inklusion, s. 12). Det skal være meget tydeligt for den enkelte lærer, hvordan man kan få støtte og hvilken støtte, der kan gives når man opdager en elev i vanskeligheder. Tid det er vigtigt, at lærerne har tilstrækkelig tid til at tilrettelægge en differentieret undervisning, idet den enkelte klasse i et inkluderende skolevæsen vil have en større faglig bredde. Efteruddannelse det er vigtigt, at alle medarbejdere i skolen får relevant og tilstrækkelig efteruddannelse. Derfor er det vigtigt, at det er læreruddannede, der underviser i folkeskolen. [Rudersdalkredsen] Handler det f.eks. om at inkludere elever med særlige behov i den almene folkeskole, opfordres lærere til at reflektere over, hvordan deres undervisningspraksis og forestillinger om læring er med til at fastholde elever i marginaliserede roller. Måske handler det ikke om at få urolige Peter til at sidde stille og arbejde koncentreret i undervisningssammenhæng, men om at ændre på, hvad vi forstår som en undervisningssammenhæng. Hvor skal den foregå, hvor lang tid skal den vare, hvad skal den indeholde, og hvordan skal læreren tale til Peter? Og måske handler det ikke så meget om Peter, men om, at underviseren gennem refleksion skal lære at rumme en mere mangfoldig elevadfærd. Refleksion handler altså om, at læreren skal forholde sig til praksis som en kompleks og foranderlig størrelse Da Skolens Rejsehold fremlagde deres anbefalinger sidste forår, fremgik det, at skolen kan effektiviseres ved, at lærere bruger mere tid i klassen og mindre tid på møder. De aktuelle besparelser gør nu det til en realitet. Samtidig betyder de mange skolesammenlægninger, at ledelsen ikke har samme overskud til at engagere sig i de enkelte lærerteams' konflikter. Det medfører dog ikke, at forventningerne til udbyttet af lærernes refleksive adfærd også er nedadgående. Tværtimod. Vi er altså endt i en situation, hvor vi efterspørger refleksiv forandringskraft hos lærere, samtidig med at vi fratager dem en god bid af de ressourcer, som er allermest nødvendige for, at den kan blive realiseret Helene Ratner er ph. d.- studerendeved Center for Skoleledelse, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.

6 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) Der foregår allerede et godt samarbejde mellem skolen og medarbejderne på PPR. Det er vigtigt, at alle PPR s funktioner og samarbejdsstrukturer bevares på det høje niveau, de allerede har. Notat vedr. reorganisering og udvikling af Børn og Unge-området: Alt det, der virker, skal blive ved med det. Det betyder, at det nuværende faglige niveau skal fastholdes. Nye snitflader identificeres og udredes. Samtidig er det vigtigt at erkende, at inklusion ikke er noget, der kommer. Det er her allerede! Derfor skal både PPR-medarbejdernes og lærernes erfaringer inddrages i det videre arbejde med inklusion: Hvad er lykkedes? Hvad har manglet? Hvor er der ønske om/behov for ændringer i procedure? Hvordan sikrer vi, at inklusion er et fælles ansvar ikke et individuelt anliggende for læreren? Hvilke ændringer medfører inklusion? Mange gange lyder noget enkelt på papiret men når det skal implementeres, sker der uforudsete ting. Der skal være rum til, at den slags udfordringer kan løses. Eksempel fra virkeligheden : En femteklasse har to elever, der sidder i kørestol. Det giver meget få udfordringer i den daglige klasseundervisning (der er praktisk hjælp tilknyttet). Udfordring: Natur/teknik-læreren vil gerne på ekskursion til det nærliggende vandhul og fange haletudser og kryb. Med en almindelig klasse kan det gøres på en dobbeltlektion. Med kørestolsbrugere kræver det længere tid. I sig selv ikke noget problem. Men hvor tager vi tiden fra? (Og hvis det kun er en enkelt gang, går det jo nok men hvis det sker hver måned? Hver uge? Hver dag?) Kommunen skal fortsat sikre, at børn og unge i vanskeligheder får den støtte, de har behov for. Eksempel fra virkeligheden : Mange elever har behov for forudsigelighed og faste rammer. Udfordring: Hvordan harmonerer faste rammer med holddannelse, fleksibel skole, fleksibel og opbrydelig gruppe- og klasseinddeling, temauger, høj klassekvotient? altafgørende, at medarbejdernes konkrete erfaringer bliver inddraget i det videre arbejde med inklusion [Rudersdalkredsen]

7 At ekskludere for at inkludere Rudersdal Kommunes skolevæsen har forskellige tiltag i forhold til elever med særlige behov, fx specialklasser, autismeklasser, særlig udskolingsklasse, læseklasser samt Egebækskolen, der er kommunens heldagsskole. Alle de ovennævnte klasser/skoler er en del af folkeskolen i Rudersdal. For de fleste elever i disse tilbud gælder, at eleven her kan få støtte til at vende tilbage til en almindelig klasse. Det er vigtigt at fastholde, at eleverne både skal have mulighed for at være specielle i det almindelige og almindelige i det specielle (Den gode Inklusion, s. 13). I dag anvender Rudersdal Kommunes skoler Reading Recovery (RR) i forbindelse med læseundervisningen i indskolingen. Og der er forsøg i gang med Tidlig Indsats i Matematik (TIM). I begge tilfælde får enkelte elever undervisning væk fra klassen i henholdsvis læsning og talforståelse. De er ekskluderede i en kortere periode (typisk minutter hver dag i 3 måneder) for bedre at kunne inkluderes senere i skoleforløbet. Udfordring: - Hvordan passer specialklasser og Egebækskolen ind i billedet? - Skal Reading Recovery bibeholdes? - Skal enkeltelever have inkluderende støtteforanstaltninger? Alene? - Er der andre områder, hvor man med fordel kan ekskludere i kortere eller længere perioder, for at sikre inklusion på den lange bane? Implementering det skal virke i praksis Når arbejdet med inklusion skal virke i praksis, er der mange faktorer, der skal passe sammen. Erfaringerne med Den fleksible skole viser, at der er mange praktiske udfordringer, når 500 elever og lærere skal kunne flytte rundt på personer, fag og tidspunkter samtidig med, at et højt fagligt niveau med linjefagsuddannede lærere, adgang til faglokaler, samarbejde med resursepersoner osv. skal falde i hak. Den slags logistiske udfordringer vil vi helt sikkert også se i inklusionsprojektet. Det er derfor utrolig vigtigt at sikre implementeringen - det rent praktiske det er ofte dér, tiltag kan forvitre. Den gode skole, s. 26: Inklusion er ikke et mål i sig selv, og det enkelte barn skal inkluderes på de rigtige præmisser. Det handler både om at kunne være her og i endnu højere grad at kunne lære her og om at få mulighed for en alsidig personlig udvikling. Den gode skole, s. 13: gruppe- og klasseinddeling er fleksibel og opbrydelig,

8 Høringssvar - konklusion Den gode skole, s. 33: The quality of an education system cannot exceed its teachers McKinsey & Compagny, 2009 Rudersdalkredsen bakker op om det fireårige inklusionsprojekt Den gode inklusion. Det er vigtigt, at medarbejderne inddrages i både videre planlægning, konkret udmøntning og evaluering af projektet. Det er nødvendigt, at der er tilstrækkelige resurser i Rudersdal Kommunes skolevæsen. Inklusion må aldrig blive et spareprojekt! Økonomiske incitamenter til inklusion må aldrig gå forud for en løsning, der er til gavn for eleven. God inklusion forudsætter et godt skolevæsen: - God ledelse - Læreruddannede lærere - Nem adgang til resursepersoner (specialundervisningslærere, AKT-vejledere, skolebibliotekarer, undervisningsvejledere, it-vejledere, PPR-medarbejdere, m.fl.) - Sparring med ledelse, kolleger og resursepersoner - Efteruddannelse af lærere og børnehaveklasseledere - Tæt skole-/hjemsamarbejde God inklusion forudsætter et velfungerende tværfagligt samarbejde: - PPR skal prioriteres højt - Vi skal bevare den viden, der allerede nu ligger på fx Egebækskolen og i Dronninggårdklasserne (for autister) - Der skal være en tydelig arbejdsgang i forbindelse med understøttende foranstaltninger Lærerne skal have tid til deres arbejde. I den inkluderende skole stilles der i endnu højere grad krav til lærerne i forbindelse med den del af lærerarbejdet, der ligger udenfor lektionerne: - samarbejdet med fagkolleger og resursepersoner, - samarbejde med forældre, - sparring, - faglig ajourføring og efteruddannelse i forhold til den elevgruppe, man har, - konkret planlægning af differentieret undervisning Projektet skal løbende evalueres. - Gavner det eleverne? - Gavner det undervisningen? - Gavner det arbejdsmiljøet?

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere