Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning - svenska...sida 3-8. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instructions of use - english...page 27-32

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till V växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Sänk inte ner apparaten eller dess kontaktplatta i vatten eller andra vätskor. 5. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. 6. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater. 7. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning. 8. Placera apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn om de är under 8 år. 9. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 10. Placera aldrig vattenkokaren på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 3

4 11. Apparaten får endast användas under övervakning. 12. VARNING! Risk för brännskador! Het ånga och kokande vatten från apparaten kan orsaka brännskador. Observera vattennivåmätarens maxnivå. Öppna aldrig locket när apparaten används och var försiktig vid uthällning av vattnet. 13. Vattenkokaren får endast användas tillsammans med den tillhörande kontaktplattan. 14. Använd aldrig vattenkokaren utan vatten. 15. Lyft ALLTID av vattenkokaren från kontaktplattan innan den fylls med vatten. 16. VARNING! Om kannan överfylls med vatten, kan kokande vatten spruta ut. 17. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 18. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 19. Apparaten är endast för privat bruk. 20. Om produkten används till annat än den är till för, eller inte används i enlighet med instruktionerna bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten eller andra ting täcks därav inte av reklamationsrätten. Användning Vattenkokaren består av två delar: själva kannan samt en lös, strömförande kontaktplatta där kannan kan placeras från alla vinklar. Vattenkokaren får endast användas med den medföljande kontaktplattan. Rulla eventuellt upp en bit av sladden under kontaktplattan och se alltid till att sladden är så kort som möjligt, så att barn inte kan få tag i den. Sätt i kontakten i ett vägguttag. 4

5 Tryck på knappen placerad överst på handtaget för att öppna vattenkokarens locks. Fyll på med vatten i vattenkokaren, se markeringarna på den utvändiga nivåmätaren och stäng locket. Fyll inte över maxmarkeringen (1,6 liter) och inte under minmarkeringen (0,75 liter) och fyll inte på vatten när kannan står på kontaktplattan. Placera vattenkokaren fylld med vatten på kontaktplattan och starta apparaten med strömbrytaren placerad under handtaget, signallampan tänds. Vattnet från de två första uppkokningarna bör inte användas då det kan finnas orenheter från produktionen i kannan. Notera att vattenkokarens hölje blir varmt under användning. OBS! Vattenkokaren är försedd med ett låsbart ledat säkerhetslock som minskar risken för brännskador betydligt då locket inte kan lossna om kannan skulle välta. Kom ihåg att alltid stänga locket ordentligt efter påfyllning av vatten. VARNING! Om kannan fylls med för mycket vatten (dvs. över MAXmarkeringen) kan vattnet koka över och spruta ut. Vattenkokarens maxnivå är 1,6 liter och får inte överskridas. Vattenkokaren får inte startas utan vatten. Vattenkokaren slår av automatiskt när vattnet kokar, signallampan slocknar. Varje gång vattenkokaren lyfts från kontaktplattan slår vattenkokaren av och signallampan slocknar. Detta förhindrar oavsiktlig uppvärmning när vattenkokaren sätts på plats igen. Om vattenkokaren kortvarigt lyfts bort från kontaktplattan för att t ex fylla på vatten, kom ihåg att starta den igen. Dra alltid ur kontakten när du inte använder vattenkokaren. VIKTIGT: Locket ska alltid vara ordentligt stängt när vattenkokaren används, annars aktiveras inte den automatiska avstängningsfunktionen och det är dessutom risk att kokande vatten sprutar ut. Vattenkokarens automatiska avstängning är mycket finkänslig. Om avstängningen skulle bli oregelbunden (vattenkokaren slår av för tidigt eller för sent) bör vattenkokaren avkalkas då detta kan vara orsaken (se avsnitt om avkalkning längre fram). Igenkalkning-/torrkokningsskydd Vattenkokaren är utrustad med dubbelt säkerhetssystem: Om vattenkokarens botten täcks av kalkavlagringar, startas utan vatten, eller kokar torrt aktiveras torrkokningsskyddet och vattenkokaren slår av automatiskt. Om detta sker, kontrollera om det är mycket kalkavlagringar i botten av vattenkokaren och avkalka om nödvändigt. Prova därefter att starta vattenkokaren igen med vatten. Om vattenkokaren fortfarande slår av innan vattnet kokat upp, reklamera apparaten på inköpsstället. Kalkfilter Vattenkokaren är försedd med ett kalkfilter som är placerat i pipen. Filtret tas enkelt bort för rengöring genom att öppna kannans lock och försiktigt lyfta filtret uppåt. Borsta av filtret med en diskborste under rinnande vatten eller 5

6 lägg filtret i avkalkningsmedel i ett par minuter när vattenkokaren avkalkas. Sätt därefter tillbaka filtret i skårorna innanför pipen och se till att det sitter korrekt. Det är mycket viktigt att filtret rengörs och inte kalkar igen eftersom vattnet annars inte kan passera genom filtret utan rinner ut längs sidorna, vilket medför risk för skållning. Avkalkning och rengöring Vattenkokaren måste avkalkas regelbundet. Koka inte mer vatten än du behöver, detta spar ström pga kortare kokningstid och du är säker på att tömma vattenkokaren varje gång vilket minskar kalkbeläggningarna. Kontrollera regelbundet om vattenkokaren är igenkalkad. Om det är mycket kalkbeläggningar bör du använda avkalkningsmedel, citronsyra eller liknande som finns i handeln (använd inte hushållsättika). Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen och kom ihåg att koka ur vattenkokaren några gånger efteråt och hälla ut vattnet. Upprepa avkalkningen om nödvändigt och sörj för mer frekventa avkalkningar om så behövs. Avkalkningsprocessen blir mer effektiv om man värmer upp vätskan till ca 50-60ºC. Viktigt! Använd inte vassa föremål för att ta bort kalkavlagringar då detta kan skada apparaten. Om apparaten inte avkalkas regelbundet kan det medför att apparaten blir obrukbar. Sådana skador omfattas inte av reklamationsrätten. Vattenkokarens hölje kan torkas av med en fuktig trasa och torkas torr. Använd inte repande eller frätande rengöringsmedel. Varken vattenkokaren eller dess kontaktplatta får diskas i diskmaskin. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. OBH Nordicas BEGRÄNSADE GARANTI Garantin OBH Nordica garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsdefekter vad gäller material och hantverk under 2 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Garantin börjar löpa den dag då produkten köps eller levereras. Denna tillverkarens kommersiella garanti omfattar alla kostnader relaterade till att återställa den bevisat defekta produkten så att den överensstämmer med originalspecifikationerna via reparation eller ersättning av eventuellt defekta delar samt nödvändig arbetsinsats. Efter OBH Nordicas gottfinnande 6

7 kan en ersättningsprodukt tillhandahållas istället för att reparera den defekta produkten. OBH Nordicas enda skyldighet, och din exklusiva gottgörelse enligt den här garantin, är begränsad till sådan reparation eller ersättning. Villkor och undantag OBH Nordica har ingen skyldighet att reparera eller ersätta produkter som inte åtföljs av ett giltigt inköpsbevis. Den defekta produkten kan returneras till inköpsbutiken. Den här garantin gäller endast för produkter som köps och används för hemmabruk och omfattar inte skador som uppstår till följd av missbruk, underlåtenhet, misslyckande med att följa OBH Nordicas instruktioner eller då produkten har modifierats eller utsatts för en ej godkänd reparation, felaktig emballering av ägaren eller felhantering av ett transportföretag. Den omfattar inte heller normalt slitage, underhåll, eller ersättning av förbrukningsartiklar och inte heller följande: användning av fel typ av vatten eller förbrukningsartikel mekaniska skador, överbelastning skador eller dåliga resultat som specifikt beror på fel spänning eller frekvens, jämfört med vad som är angivet i produkt-id:et eller i specifikationen vatten, damm eller insekter som har trängt in i produkten kalkavlagringar (all kalkborttagning måste ske i enlighet med bruksanvisningen) skador till följd av blixtnedslag eller strömavbrott skador på glas- eller porslinskomponenter i produkten olyckor som brand, översvämning osv. professionell eller kommersiell användning Lagstadgade konsumenträttigheter OBH Nordicas kommersiella garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter och inte heller de rättigheter som inte kan exkluderas eller begränsas eller rättigheter mot den återförsäljare från vilken konsumenten köpte produkten. Den här garantin ger konsumenten specifika juridiska rättigheter och denne kan även ha andra lagenliga rättigheter som kan variera från land till land. Konsumenten kan efter eget gottfinnande hävda sådana rättigheter. Dessa instruktioner finns även tillgängliga på vår hemsida TEFAL - OBH Nordica Group AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel

8 Tekniska data OBH Nordica 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, watt V~ 50 Hz Maxkapacitet 1,6 liter Sladdlös med kontaktplatta Dubbelt igenkalkning-/torrkokningsskydd Rätten till löpande ändringar förbehålles. 8

9 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Kanden og foden må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 6. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater. 7. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn. 8. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde, medmindre de er 8 år og opefter. 9. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 10. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 11. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 9

10 12. ADVARSEL: Risiko for brandskader! Varm damp og kogende vand fra apparatet kan forårsage brandskader. Hold øje med vandstandsmålets maksimum niveau. Åbn aldrig låget, når apparatet er i brug og vær forsigtig, når vandet hældes ud. 13. Elkedlen må kun anvendes med den tilhørende fod. 14. Start ikke apparatet uden vand. 15. Før der hældes vand på, fjernes elkedlen altid fra foden. 16. ADVARSEL: Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand sprøjte ud. 17. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 18. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 19. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 20. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Sådan bruges elkedlen Elkedlen består af to dele: Selve kanden og en løs, strømførende fod, hvorpå kanden kan sættes fra alle vinkler. Elkedlen må kun anvendes med den medfølgende fod. Tilpas ledningslængden og rul evt. overskydende ledning op under foden. Sørg altid for at ledningen er så kort som mulig og ikke ligger ud over bordkanten, så børn kan få fat i den. Sæt stikket i en stikkontakt. 10

11 Tryk på knappen placeret øverst på håndtaget for at åbne elkedlens låg. Hæld vand i elkedlen se markeringerne på det udvendige vandstandsmål. Luk derefter låget. Der må ikke påfyldes vand over MAX-markeringen (1,6 liter) og under MIN.-markeringen (0,75 liter). Der må ikke påfyldes vand, når kedlen er anbragt på foden. Sæt den fyldte kande på foden og tænd elkedlen på tænd/ sluk knappen placeret under håndtaget. Indikatorlampen vil nu lyse. Vandet fra de første par kogninger bør ikke anvendes, da der kan være mindre urenheder fra produktionen tilbage i kanden. Bemærk, at elkedlens overflade bliver meget varm under brug. OBS! Kedlen er forsynet med et hængslet, låsbart sikkerhedslåg, som mindsker skoldningsfaren betydeligt, idet låget ikke falder af, hvis kedlen skulle vælte. Husk altid at lukke låget ordentligt efter påfyldning af vand. ADVARSEL: HVIS KEDLEN ER OVERFYLDT (DVS. AT DER ER FYLDT VAND OP OVER MAX-MARKERINGEN), KAN KOGENDE VAND SPRØJTE UD. ELKEDLENS MAKSIMUMSGRÆNSE PÅ 1,6 LITER MÅ DERFOR IKKE OVERSKRIDES. ELKEDLEN MÅ ALDRIG TÆNDES UDEN VAND. Elkedlen og indikatorlampen slukker automatisk, når vandet koger. Hver gang kanden fjernes fra foden, slår afbryderen automatisk fra og indikatorlampen slukker. Dette hindrer utilsigtet opvarmning, når kanden sættes på plads igen. Har kanden derfor været fjernet fra foden for f.eks. at påfylde ekstra vand HUSK da at tænde for apparatet igen. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når elkedlen ikke er i brug. VIGTIGT: Låget skal altid være helt lukket, når kedlen anvendes, da den automatiske dampafbryder ellers ikke virker, og der er desuden risiko for, at kogende vand sprøjter ud. Elkedlens automatiske afbryder er meget fintfølende for at kunne slå fra på det helt rigtige tidspunkt. Skulle der opstå uregelmæssigheder ved den automatiske afbryder (elkedlen slår enten fra for tidligt eller for sent), bør elkedlen afkalkes, idet tilkalkning kan være årsag til den opståede fejl (se venligst afsnittet om afkalkning senere i brugsanvisningen). Tilkalknings-/tørkogningssikring Elkedlen har indbygget dobbelt tørkogningssikring: Hvis varmelegemet tilkalkes i bunden, tilsluttes uden vand eller koges tør, aktiveres tørkogningssikringen og varmelegemet frakobler automatisk. Såfremt dette sker, kontrollér da elkedlen for kalkaflejringer i bunden og afkalk om nødvendigt. Afprøv derefter kanden ved at påfylde vand og tilslutte apparatet. Kobler sikringen fortsat varmelegemet fra, før vandet koger, indlevér da elkedlen til undersøgelse hos den forhandler, hvor apparatet er købt. 11

12 Kalkfilter Elkedlen er forsynet med et kalkfilter, der er placeret i tuden. Filteret tages let ud for rensning ved at åbne elkedlens låg og forsigtigt løfte filteret opad. Kalken på filteret kan herefter børstes af under rindende vand med en blød opvaskebørste eller lægges ned i afkalkningsvæske et par minutter, når elkedlen alligevel afkalkes. Sæt herefter filteret tilbage i slidserne i elkedlens tud og tryk det forsigtigt på plads. Det er meget vigtigt, at kalkfilteret renses, før det kalker helt til, da vandet ellers ikke kan passere igennem filteret, men i stedet vil løbe ud langs siderne ved låget, hvilket medfører risiko for skoldning. Afkalkning og rengøring Elkedlen bør jævnligt renses for kedelsten. Kog kun så meget vand, som der skal bruges. Herved spares strøm. Elkedlen bør tømmes hver gang efter endt brug Dette mindsker tilkalkning. Tilkalkningen bør kontrolleres ofte. Hvis der er kedelsten i kanden, bør det fjernes med et af de normale afkalkningsmidler citronsyre el.lign., som findes på markedet (Brug ikke almindelig husholdningseddike til afkalkning af elkedlen). Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen for det pågældende middel følges nøje og at vandet fra de første par kogninger efter afkalkningen ikke anvendes. Skulle der efter afkalkning stadig være meget kalk tilbage i bunden af elkedlen, bør elkedlen afkalkes igen og fremover bør man sørge for hyppigere afkalkning. Afkalkningsprocessen fremmes ved opvarmning af væsken til ca C. VIGTIGT: ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE VED AFKALKNING/ RENGØRING AF VARMEPLADEN I BUNDEN AF KANDEN. HVIS KEDELSTEN IKKE FJERNES REGELMÆSSIGT, KAN DET MEDFØRE, AT ELKEDLEN ØDELÆGGES. EN SÅDAN ØDELÆGGELSE ER IKKE OMFATTET AF GARANTIEN. Elkedlens yderside kan tørres af med en fugtig klud og tørres efter med en tør, blød klud eller et stykke køkkenrulle. Undlad at bruge skurepulver eller andre skrappe rengøringsmidler, der kan ridse kedlens overflade. Hverken elkedel eller fod må rengøres i opvaskemaskine. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. 12

13 OBH Nordica BEGRÆNSET GARANTI Garantien OBH Nordica yder garanti på dette produkt mod nogen produktionsfejl i materialer eller kvalitet op til 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland, startende fra den oprindelige købs- eller leveringsdato. Producentens kommercielle garanti dækker alle omkostninger i forbindelse med udbedring af det dokumenterede defekte produkt, så det stemmer overens med de originale specifikationer, gennem reparation eller udskiftning af eventuelle fejlbehæftede dele og den nødvendige arbejdskraft. Efter OBH Nordicas skøn kan produktet erstattes af andet produkt frem for reparation af defekt produkt. OBH Nordicas eneste forpligtelse og din eksklusive løsning under denne garanti er begrænset til en sådan reparation eller erstatning. Betingelser & undtagelser OBH Nordica er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte et produkt, hvortil der ikke hører gyldigt købsbevis. Det defekte produkt kan returneres til købsstedet. Denne garanti gælder kun for produkter, der er købt til hjemmebrug og dækker ikke skade, der måtte opstå som følge af forkert brug, misligholdelse, manglende overholdelse af OBH Nordicas instruktioner eller en modifikation eller uautoriseret reparation af produktet, fejlagtig indpakning fra ejerens side eller fejlhåndtering under forsendelse. Garantien dækker heller ikke normal slitage, vedligeholdelse eller udskiftning af forbrugsdele eller følgende: - brug af forkert type af vand eller forbrugsvare. - mekanisk skade, overbelastning. - skader eller ringe resultater, som specifikt kan tilskrives forkert spænding eller frekvens som angivet på produkt-id eller specifikation. - indtrængen af vand, støv eller insekter i produktet. - tilkalkning (enhver form for afkalkning skal udføres i henhold til instruktioner for brug). - skade, der kan tilskrives lyn eller strømstød. - skade på glas- eller porcelænsdele i produktet. - ulykker, herunder brand, oversvømmelse osv. - professionel eller kommerciel brug. Lovbestemte rettigheder for forbruger OBH Nordicas kommercielle garanti påvirker ikke de lovbestemte rettigheder en forbruger måtte have eller rettigheder, som ikke kan ekskluderes eller begrænses, ej heller rettigheder over for forhandler, hvorfra forbruger har købt produktet. Denne garanti giver en forbruger specifikke juridiske rettigheder, og forbrugeren kan også have andre juridiske rettigheder, som kan variere fra land til land. Forbrugeren kan hævde alle sådanne rettigheder efter eget skøn. 13

14 Disse instruktioner er også tilgængelige på vores hjemmeside dk. Groupe SEB Danmark A/S 2750 Ballerup Visiting address: Tempovej 27 Phone: Direct: Tekniske data OBH Nordica 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, watt V~ 50 Hz Maks. indhold 1,6 liter Ledningsfri, dvs. med løs strømførende fod Dobbelt tilkalknings-/tørkogningssikring Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 14

15 Sikkerhetsforskrifter 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes. 4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulige farer ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold til elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Sett apparatet og ledningen utenfor rekkevidden der det er barn under 8 år. 9. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 10. Sett aldri vannkokeren på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 11. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 15

16 12. VARSEL! Fare for brannskader! Varm damp og kokende vann fra apparatet kan forårsake brannskader. Husk vannivåmålerens maks. nivå. Lokket må aldri åpnes når apparatet er i bruk og vær forsiktig når du heller ut vann. 13. Vannkokeren må kun brukes med foten som følger med. 14. Start aldri apparatet uten vann. 15. Ta ALLTID vannkokeren av foten når den skal fylles med vann. 16. ADVARSEL! Hvis kannen er overfylt kan det sprute kokende vann ut. 17. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 18. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 19. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 20. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Slik brukes vannkokeren Vannkokeren består av to deler: selve kannen og en strømførende fot der man setter på kannen fra alle vinkler. Vannkokeren må kun brukes med medfølgende fot. Rull ut ledningen under foten og pass på at ledningen er så kort som mulig, slik at barn ikke kan få tak i den. Sett støpslet i kontakten. 16

17 Trykk på knappen øverst på håndtaket for å åpne lokket. Fyll på vann og se mengden på utvendig vannivåmåleren og lukk lokket. Fyll ikke over maks markeringen (1,6 liter), ikke under min markeringen (0,75 liter) og fyll ikke på vann når kannen står på foten. Sett vannkokeren som er fylt med vann på foten og start apparatet med strømbryteren oppå håndtaket og signallampen lyser. Vannet fra de to første kokingene bør ikke brukes da det kan være urenheter fra produksjon i kannen. Husk at overflaten på vannkokeren blir varm under bruk. OBS! Vannkokeren er utstyrt med et låsbart leddet sikkerhetslokk som minsker faren for brannskader, da lokket ikke kan løsne hvis kannen velter. Husk alltid på å lukke lokket etter påfylling av vann. FORSIKTIG: Hvis man fyller på for mye vann i kannen (dvs. over MAXmarkeringen) kan kokende vann sprute ut. Vannkokerens maks nivå er 1.6 liter og må derfor ikke overskrides. Vannkokeren må aldri slås på uten vann. Når vannet koker avbrytes kokingen automatisk og lampen slukker. Hver gang kannen løftes av foten slår den seg av og signallampen slukker. Dette forhindrer unødig oppvarming når kannen settes på plass igjen. Hvis kannen løftes av foten for og f.eks fylle den med vann, husk da å starte den igjen. Ta alltid støpslet ut av kontakten når vannkokeren ikke er i bruk. VIKTIG: Lokket skal alltid være ordentlig lukket når vannkokeren brukes, ellers aktiveres ikke den automatiske avstengingsfunksjon og det er fare for at kokende vann spruter ut. Vannkokerens automatiske avstengingsfunksjon er meget fintfølende. Skulle det skje at vannkokeren slår av enten for tidlig eller for sent, bør vannkokeren avkalkes fordi kalkningen veldig ofte kan være årsaken. (Se avsnitt om avkalking) Kalking -/ tørrkokingssikring Vannkokeren er utstyrt med dobbel tørrkokingssikring: Hvis bunnen i vannkokeren tilkalkes, tilkobles uten vann eller koker tørr aktiveres tørrkokingssikringen og vannkokeren slår seg av automatisk. Hvis dette skjer, kontroller om det er mye kalk i bunnen av vannkokeren og avkalk om nødvendig. Prøv deretter å starte vannkokeren igjen med vann. Hvis vannkokeren fortsatt slår seg av før vannet koker opp reklamer til butikken der vannkokeren er kjøpt. Kalkfilter Vannkokeren er utstyrt med et kalkfilter som sitter i tuten. Filteret tas lett ut for rensning på følgende måte: Åpne lokket og løft opp filteret. Rengjør filteret med en oppvaskbørste eller legg det i avkalkingsmiddel noen minutter. Sett deretter filteret på plass i sporene og pass på at den sitter korrekt. Det er veldig viktig at kalkfilteret renses før det kalkes helt igjen, ettersom vannet ellers ikke kan renne gjennom filteret men i stedet renne ut langs sidene ved lokket og kan medføre brannskader. 17

18 Avkalkning og rengjøring Vannkokeren må avkalkes regelmessig. Kok ikke mer vann enn det som skal brukes. Dette sparer strøm og du er sikker på å få kannen tømt hver gang den har været i bruk, dette minsker også kalking. Kontroller regelmessig om det er noe kalkbelegg. Hvis det er mye kalk i bunnen på vannkokeren, bør det fjernes med et av de vanlige avkalkningsmidler som finnes på marked. Det er veldig viktig at bruksanvisningen for det gjeldende middel følges nøye og at midlet helles ut av kannen etter angitt virketid, og at vannet fra de første kokinger etter avkalkningen ikke brukes. Gjenta avkalkingsprosessen om nødvendig. Avkalkingsprosessen blir mer effektiv hvis man varmer opp væsken til ca C. Viktig! Bruk ikke skarpe gjenstander ved avkalkning/rengjøring i bunnen av vannkokeren. Hvis kalkbelegget ikke fjernes regelmessig kan det medføre at foten og/eller kannen ødelegges. En slik skade blir ikke dekket av reklamasjonsretten. Kannen kan tørkes av med en fuktig klut og tørkes over med en tørr klut. Bruk ikke ripende eller sterke rengjøringsmidler. Verken kannen eller foten må vaskes i oppvaskmaskin. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennbrukes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avleveres på en kommunal gjennvinningstasjon. BEGRENSET GARANTI for OBH Nordica Garantien OBH Nordica garanterer at dette produktet vil være fritt for produksjonsfeil i materialer eller arbeid i 2 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland, fra og med kjøpsdato eller leveringsdato. Denne produsentens kommersielle garanti dekker alle kostnader knyttet til gjenoppretting av bevist defekt produkt, slik at det samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene, gjennom reparasjon eller bytting av eventuelle deler samt nødvendig arbeid. OBH Nordica kan velge å bytte ut produktet med et erstatningsprodukt i stedet for å reparere et defekt produkt. OBH Nordicas eneste forpliktelse og den eneste løsningen du tilbys ifølge denne garantien, er begrenset til denne typen reparasjon eller bytte. 18

19 Vilkår og unntak OBH Nordica er ikke forpliktet til å reparere eller erstatte noen produkter der det ikke kan legges frem gyldig kjøpskvittering. Defekt produkt kan leveres tilbake til butikken der det ble kjøpt. Denne garantien gjelder bare for produkter som er kjøpt og brukt til hjemmebruk og dekker ikke noen typer skader som oppstår som følge av misbruk, uaktsomhet, unnlatelse av å følge OBH Nordicas instruksjoner, eller modifisering eller uautorisert reparasjon av produktet, feil pakking fra eier eller feilbehandling fra eventuell transportør. Den dekker heller ikke normal bruksslitasje, vedlikehold eller bytting av forbruksdeler, eller følgende: - bruk av feil type vann eller forbruksdeler - mekaniske skader, overbelastning - skader eller dårlige resultater, særlig på grunn av feil spenning eller frekvens, som stemplet på produkt-iden eller spesifikasjonen - inntrenging av vann, støv eller insekter i produktet - kalkavleiring (eventuell avkalking må utføres i henhold til brukerveiledningen) - skade som følge av lynnedslag eller spenningssvingninger - skade på eventuelle glass- eller porselenselementer i produktet - ulykker, blant annet brann, oversvømmelse osv. - profesjonell eller kommersiell bruk Lovbestemte forbrukerrettigheter OBH Nordicas kommersielle garanti får ingen innvirkning på de lovbestemte rettighetene forbrukere kan ha, eller andre rettigheter som ikke kan utelates eller begrenses, eller rettigheter i forhold til forhandleren som forbrukeren kjøpte produktet fra. Denne garantien gir forbrukeren bestemte juridiske rettigheter, og forbrukeren kan også ha andre juridiske rettigheter som kan variere fra land til land. Forbrukeren kan hevde slike rettigheter etter eget skjønn. Disse instruksjonene er også tilgjengelig på vår hjemmeside Groupe SEB Norway AS Lilleakerveien 6d, plan Oslo Norge Telephone: Tekniske data OBH Nordica 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, watt V~ 50 Hz 19

20 Maks kapasitet: 1,6 liter Ledningsløs med strømførende fot Dobbelt igjenkalking/tørrkokingssikring Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 20

21 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Kannua tai pohjaosaa ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. 5. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 6. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti. 7. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. 8. Pidä laite ja sen liitosjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 9. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 10. Älä sijoita vedenkeitintä keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 21

22 Laitteen käyttöä on aina valvottava. 12. VAROITUS! Palovamman vaara! Laitteesta tuleva kuuma höyry ja kiehuva vesi saattavat aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei vedenpinta ylitä enimmäistasoa. Älä koskaan avaa kantta keittimen ollessa käynnissä. Ole varovainen kaataessasi kuumaa vettä. 13. Kannua saa käyttää ainoastaan mukana toimitettavalla pohjaosalla. 14. Älä käytä keitintä ilman vettä. 15. Nosta kannu pois pohjaosan päältä aina ennen täyttöä. 16. VAROITUS! Jos kannu on liian täynnä, siitä voi roiskua käytön aikana kiehuvaa vettä. 17. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 18. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 19. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 20. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

23 Vedenkeittimen käyttö Vedenkeitin koostuu kahdesta osasta: kannusta ja irrallisesta, virtalähteenä toimivasta pohjaosasta. Kannun voi asettaa pohjaosalle mistä tahansa suunnasta. Kannua saa käyttää ainoastaan keittimen mukana toimitettavalla pohjaosalla. Säädä johdon pituus kiertämällä sen ylimääräinen osa pohjaosan alla olevalle kelalle. Varmista, että johto on aina mahdollisimman lyhyt ja että se ei riipu pöydän reunalta niin, että lapset ulottuisivat siihen. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Avaa keittimen kansi painamalla kädensijan yläosassa olevaa painiketta. Kaada vettä vedenkeittimeen. Tarkista täyttömäärä kannun ulkosivulla olevasta mittaasteikosta ja sulje keittimen kansi. Älä ylitä enimmäistäyttömäärää (1,6 litraa) tai alita vähimmäistäyttömäärää (0,75 litraa). Kannuun ei saa lisätä vettä, kun se on asetettu pohjaosan päälle. Aseta täytetty kannu keittimen pohjaosan päälle. Käynnistä keitin painamalla kädensijan alapuolella olevaa virtakytkintä, jolloin merkkivalo syttyy. Kaada varmuuden vuoksi kahdella ensimmäisellä kerralla keitetty vesi pois, koska keittimeen on valmistusvaiheessa saattanut jäädä lieviä epäpuhtauksia. VAROITUS! Laitteen ulkopinta kuumenee käytön aikana huomattavasti. HUOM! Kannussa on saranoitu, lukkiutuva turvakansi, joka vähentää merkittävästi palovammojen vaaraa. Kannun kansi ei aukea, vaikka vedenkeitin kaatuisi. Muista painaa kansi huolellisesti paikoilleen, kun kannu on täytetty. VAROITUS! Jos keitin on liian täynnä eli vedenpinta ylittää MAX-merkin, keittimestä voi käytön aikana roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen 1,6 litran enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää. Vedenkeitintä ei saa koskaan käyttää tyhjänä. Kun vesi kiehuu, keittimen virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Aina kun kannu otetaan pois pohjaosan päältä, virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Näin vedenkeitin ei kuumene vahingossa, kun se asetetaan takaisin paikalleen. Muista siis käynnistää keitin uudelleen, jos olet poistanut kannun hetkeksi pohjaosalta esimerkiksi lisätäksesi vettä. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun vedenkeitintä ei käytetä. TÄRKEÄÄ: Kannen on oltava suljettuna keitintä käytettäessä. Muuten automaattinen virrankatkaisu ei toimi ja keittimestä saattaa roiskua kiehuvaa vettä. Vedenkeittimen automaattinen virrankatkaisu on suunniteltu niin, että virta katkeaa juuri oikeaan aikaan. Jos virta katkeaa liian aikaisin tai liian myöhään, vedenkeittimeen kertynyt kalkki on poistettava. Toimintahäiriöt saattavat usein johtua nimenomaan kalkkiutumisesta (ks. Kalkinpoisto ja puhdistus). 23

24 Kalkkiutumis- ja tyhjiinkiehumissuojat Keittimessä on kaksinkertainen suojajärjestelmä. Jos keittimen pohja kalkkiutuu, keitin käynnistetään ilman vettä tai se kiehuu kuiviin, suoja katkaisee virran automaattisesti. Tarkista siinä tapauksessa, onko keittimen pohja kalkkiutunut. Poista kalkki tarvittaessa. Kokeile keitintä sen jälkeen kaatamalla siihen vettä ja käynnistämällä laite. Mikäli suoja edelleen katkaisee virran ennen veden kiehumista, toimita keitin liikkeeseen, josta se on ostettu. Kalkkisuodatin Keitin on varustettu kalkkisuodattimella, joka sijaitsee kaatonokassa. Suodatin poistetaan puhdistusta varten avaamalla keittimen kansi ja nostamalla suodatin varovasti ylös. Kalkin voi tämän jälkeen harjata pois suodattimesta juoksevan veden alla pehmeää astianpesuharjaa käyttäen. Suodattimen voi myös upottaa muutaman minuutin ajaksi kalkinpoistonesteeseen, kun keittimelle suoritetaan kalkinpoisto. Kiinnitä suodatin takaisin kaatonokassa oleviin uriin ja varmista, että se tulee oikein paikoilleen. On erittäin tärkeää, että kalkkisuodatin puhdistetaan, ennen kuin se tukkeutuu. Muuten vesi ei pääse suodattimen läpi vaan valuu ulos reunoja pitkin, mikä aiheuttaa palovammariskin. Kalkinpoisto ja puhdistus Kalkki tulee poistaa vedenkeittimestä säännöllisin väliajoin. Keitä vain niin paljon vettä kuin tarvitset. Näin säästät sähköä. Tyhjennä kannu jokaisen käyttökerran jälkeen, sillä se vähentää kalkkiutumista. Kalkkiutuminen tulee tarkistaa usein. Mikäli keitin on kalkkiutunut, kalkki tulee poistaa päivittäistavarakaupoista saatavilla tavallisilla kalkinpoistoaineilla, sitruunahapolla tai vastaavalla. Älä käytä kalkinpoistoon väkiviinaetikkaa. On hyvin tärkeää, että käytettävän aineen käyttöohjeita noudatetaan tarkasti, aine kaadetaan pois keittimestä ohjeen mukaisen ajan kuluttua ja että muutamaa ensimmäistä kalkinpoiston jälkeistä keittovettä ei käytetä. Mikäli vedenkeittimen pohjalle on jäänyt kalkinpoiston jälkeen paljon kalkkia, kalkinpoisto tulee suorittaa uudelleen. Lisäksi kalkinpoistosta tulee huolehtia jatkossa aiempaa useammin. Kalkinpoistoa tehostaa nesteen lämmittäminen noin C:seen. Tärkeää! Älä käytä kalkinpoistoon tai muuhun puhdistukseen teräviä välineitä, jotka saattavat vahingoittaa laitetta. Mikäli kalkinpoistoa ei suoriteta säännöllisesti, keitin saattaa vaurioitua. Takuu ei koske tällaisia vaurioita. Vedenkeittimen ulkopinnan voi pyyhkiä kostealla liinalla ja kuivata sen jälkeen kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä keittimen pinnan puhdistukseen hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita. Kannua tai sen pohjaosaa ei saa pestä astianpesukoneessa. 24

25 Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. OBH Nordican RAJOITETTU TAKUU Takuu OBH Nordica myöntää tälle tuotteelle kahden vuoden takuun kaikkien valmistus- ja materiaalivirheiden varalta. Takuu on voimassa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa, ja se on voimassa ostopäivästä tai toimituspäivästä alkaen. Tämä valmistajan kaupallinen takuu kattaa kaikki kustannukset, myös tarvittavat työkustannukset, joita syntyy, kun vialliseksi todettu tuote muutetaan vastaamaan alkuperäistä määrittelyä joko korjaamalla tai vaihtamalla viallinen osa. Viallisen tuotteen korjaamisen sijaan OBH Nordica voi harkintansa mukaan antaa tilalle uuden tuotteen. OBH Nordican ainoa velvoite ja ostajan saama ainoa korvaus rajoittuvat tämän takuun mukaisesti tuotteen korjaukseen tai vaihtoon. Ehdot ja rajoitukset OBH Nordica ei ole velvollinen korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta, jonka mukana ei toimiteta asianmukaista ostokuittia. Viallinen tuote voidaan palauttaa liikkeeseen, josta se on ostettu. Takuu koskee vain tuotteita, jotka ostetaan kotitalouskäyttöön ja joita käytetään kotitalouskäytössä. Takuu ei kata seuraavista syistä syntyneitä vaurioita: väärinkäyttö, huolimattomuus, OBH Nordican ohjeiden noudattamatta jättäminen, tuotteen muuttaminen tai luvaton korjaus, omistajan suorittama virheellinen pakkaaminen tai kuljetusyhtiön huolimaton toiminta. Takuu ei myöskään kata normaalia kulumista, kuluvien osien huoltoa tai vaihtoa eikä seuraavia: vääränlaisen veden tai vääränlaisten kuluvien osien käyttö mekaaniset vauriot, ylikuormitus vauriot tai huonot lopputulokset, joiden syynä on väärä eli tuotetunnisteesta tai teknisistä tiedoista poikkeava jännite tai taajuus veden, pölyn tai hyönteisten pääsy tuotteen sisään kalkkeutuminen (kalkki tulee poistaa käyttöohjeiden mukaisesti) salaman tai virtapiikin aiheuttama vaurio tuotteessa olevaan lasiin tai posliiniin muodostunut vaurio onnettomuudet, mukaan lukien tulipalo, tulva jne. ammattimainen tai kaupallinen käyttö. Kuluttajan lakisääteiset oikeudet OBH Nordican kaupallinen takuu ei heikennä kuluttajan mahdollisia 25

26 lainsäädännöllisiä oikeuksia tai oikeuksia, joita ei voi rajoittaa tai olla huomioimatta, eikä tuotteen myyneen jälleenmyyjän velvoitteita tuotteen omistajaa kohtaan. Tämä takuu antaa kuluttajalle tietyt lakisääteiset oikeudet, ja kuluttajalla voi olla myös muita lakisääteisiä, maittain vaihtelevia oikeuksia. Kuluttajalla on oikeus vedota näihin oikeuksiin harkintansa mukaan. Löydät nämä käyttöohjeet myös kotisivuiltamme Groupe SEB Finland OY Pakkalankuja Vantaa Finland Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, W V~ 50 Hz Enimmäistilavuus 1,6 litraa Johdoton irrallinen pohjaosa sähköliitäntää varten Kalkkiutumis- ja tyhjiinkiehumissuoja Oikeus muutoksiin pidätetään. 26

27 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. Neither the kettle nor the stand must be immersed into water or other liquids. 5. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved. 6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances. 7. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised. 8. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. 9. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 10. Do not place the kettle on or near hotplates, open fire or the like. 27

28 The appliance should only be used under supervision. 12. WARNING! Risk of burn injuries! Hot steam and boiling water from the appliance may cause burns. Observe the maximum level of the water gauge. Never open the lid when the kettle is in use and be careful when pouring water The kettle must only be used with the accompanying stand. 14. Do not operate the kettle without water. 15. Before the kettle is filled with water, always remove the kettle from the stand. 16. WARNING! If the kettle is overfilled, boiling water may splash out. 17. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 18. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 19. The appliance is for domestic use only. 20. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

29 Use The kettle consists of two parts: the kettle itself and a separate, live base, on which the kettle can be placed from any angle. Only use the kettle with the corresponding base. If necessary, wind up a part of the cord under the base and make sure that the cord is as short as possible in order that children cannot grab hold of it. Plug the switch to a wall outlet. Press the button on top of the handle to open the lid of the kettle. Pour water in the kettle, see the markings on the outer level indicator and close the lid. Do not exceed the max marking (1.6 liters) and do not pour water less than the minimum marking (0.75 litre) and do not pour water when the kettle is on the base. Position the kettle with water on the base and switch on the appliance on the switch under the handle and the signal lamp will go on. The water from the first two boilings should not be used, as there may be impurities from the production of the kettle. Note that the housing of the kettle gets very hot during use. NOTE! The kettle comprises a hinged, lockable safety lid that reduces scalding hazards considerably, as the lid cannot fall off, should the kettle tip over. Remember always to close the lid properly after filling of water. WARNING! If there is too much water in the kettle (i.e. water exceeds the MAX marking) boiling water may burst out. The max level of the kettle is 1.6 liters and should not be exceeded. Never switch on the kettle without water. The kettle automatically switches off when the water is boiling and the signal lamp will go off. Every time the kettle is removed from the base, the kettle switches off and the signal lamp goes out. In this way, unintended heating is avoided when the kettle is put back on the base. If the kettle is shortly removed from the base in order e.g. to add water, remember to switch it on again. Always unplug from the mains supply when the appliance is not in use. IMPORTANT: Make sure that the lid is always properly closed, when the kettle is in use. If not, the automatic switch-off function will not work and there is furthermore a risk that boiling water will splash out. The automatic switch-off function of the kettle is very sensitive. If the switching off becomes irregular (the kettle switches off too soon or too late), the kettle needs to be descaled as this might be the reason (see the section about descaling below). Scale build-up/dry boiling protection The kettle comprises a double protection system: If the kettle has severe scale build-up at the bottom, if it is switched on without water or boils dry, the dry boiling protection system is activated and the kettle switches off automatically. In such case, check for lime in the bottom of the kettle and descale if necessary. Try to switch the kettle on again with water in it. If the kettle continues to switch off before the water reaches the point of boiling, contact the shop of purchase. 29

30 Lime filter The kettle has a lime filter in the spout. Remove the filter for cleaning by opening the lid of the kettle and carefully lifting the filter. Brush the filter with a washing-up brush under running water or put the filter in a decalcification means for a couple of minutes, when the kettle is being descaled. Put the filter back in the grooves inside the spout and make sure that it is positioned correctly. It is very important that the filter is cleaned and does not scale again, as if not water cannot pass through the filter, but will run off along the sides, which involves a risk of burning. Descaling and cleaning The kettle needs regular descaling. Do not boil more water than you need. This will save energy due to a shorter boiling time and you will be sure that the kettle is emptied each time, which reduces the building-up of limestone. Check at regular intervals whether the kettle needs descaling. In case of a heavy build-up of limestone, use a decalcifier, citric acid or similar that you can buy in the store (do not use household vinegar). It is important to follow the instructions on the package, and remember to bring the kettle to a boil a couple of times subsequently and to pour out the water. Repeat the descaling procedure if necessary and descale the appliance more often, if necessary. The descaling procedure will be more efficient if you heat the liquid up to about C. Important! Never use sharp items to remove limestone, as these may damage the appliance. If the appliance is not descaled at regular intervals, the appliance may become unusable. Such damage is not covered by the warranty. The housing of the kettle can be cleaned with a damp cloth and wiped dry. Do not use scouring or etching detergents. Neither the appliance nor the contact plate is dishwasher-proof. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. OBH Nordica LIMITED GUARANTEE The Guarantee OBH Nordica guarantees this product against any manufacturing defect in materials or workmanship during 2 years within Sweden, Norway, Denmark and Finland, starting from the initial date of purchase or delivery date. 30

XF941101_blender_IDV_0416.indd :31:53

XF941101_blender_IDV_0416.indd :31:53 XF941101_blender_IDV_0416.indd 1 2016-05-11 09:31:53 1 11 22 2 3 3 Masterchef Pro 1,5 L max. 3 "clic" 4 35 1,25 L max. 6 4 2 2 1 75 2 1 8 6 9 Masterchef Masterchef Pro V 2 2 1 3 V4 - VMax or Pulse V1 -

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21

6403_KK_UVN_0515.indd :06:21 6403_KK_UVN_0515.indd 1 2015-05-20 13:06:21 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_KL_UVN_011113.indd 1 11/4/2013 4:42:16 PM Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54

6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 6408_CS_UVN_0514.indd 1 2015-09-03 13:09:54 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-23 Instructions of

Læs mere

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485

HARMONY STEEL. Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 HARMONY STEEL Cordless kettle, 1.2 litres - type 6485 1 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 6406_MB_1211.indd 1 2011-12-13 09:11:23 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid //

Kitchen. nemo // kettle 1.0 litre // Type 6451. 1.0 litre // Powerful heating element // 360 base // Safety lock lid // Kitchen nemo // kettle 1.0 litre // 1.0 litre // 360 base // Safety lock lid // Powerful heating element // Type 6451 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base //

Kitchen. futura white // kettle 1.2 litres // Type 7901. 1.2 litres // Water level indicator // Concealed heating element // 360 base // Kitchen futura white // kettle 1.2 litres // 1.2 litres // 360 base // Water level indicator // Concealed heating element // Type 7901 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel

Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel Kettle Mini 0.5L Dual voltage settings suitable for travel 0.5 litre Dual voltage; 120V / 230V Automatic shut off Pilot lamp Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-32 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-8. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction manual - english... page 27-31 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

6496_KK_UVN_0215.indd :23:42

6496_KK_UVN_0215.indd :23:42 6496_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-29 10:23:42 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-20 Käyttöohjeet - suomi...sivu 21-26 Instructions of

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-5. Bruksanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... 3063_CS_UVN_0714.indd 1 2014-07-21 11:54:42 Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51

STRAIGHTENER. 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 STRAIGHTENER 3008_CS_0914.indd 1 2015-04-29 10:19:51 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 1 3098_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 3:48:33 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 900 W Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 200 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare Läs noga igenom bruksanvisning innan vattenkokaren används. Behåll bruksanvisningen för framtida bruk. Vattenkokarens

Læs mere

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com

2 speed/ heat settings. dual voltage. 1200 watt. fly & dry. hairdryer 1200W. www.obhnordica.com dual voltage 2 speed/ heat settings 1200 watt hairdryer 1200W fly & dry www.obhnordica.com 1 5102_ES_UVN_030613.indd 1 6/3/2013 2:37:47 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english... page 19 23 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english...

Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19. Instructions of use - english... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM

MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM MINI STRAIGHTENER 3030_ES_UVN_300413.indd 1 5/2/2013 3:19:14 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt

Extra long power cord. 20 mm rotating round brush. 2 speed/ heat settings. air curler 250 watt 20 mm rotating round brush 2 speed/ heat settings Extra long power cord air curler 250 watt 1 3543_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:33:38 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 4 7. Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19

Bruksanvisning svenska... sida 4 7. Bruksanvisning norsk... side Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Bruksanvisning svenska... sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction manual english...page 20 23 2 IONIC TOURMALINE KERATIN

Læs mere

XF943101_meatgrinder_masterchef_idv_0416.indd :58:32

XF943101_meatgrinder_masterchef_idv_0416.indd :58:32 XF943101_meatgrinder_masterchef_idv_0416.indd 1 2016-05-11 08:58:32 Bruksanvisning svenska... sida 6 8 Brugsanvisning dansk... side 9 11 Bruksanvisning norsk... side 12 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator //

Kitchen. percolator // coffee maker 1,2 litres // Type 2399, 2436, 2437 1,2L // Coffee ready indicator light // 8 cups // Water level indicator // Kitchen percolator // coffee maker 1,2 litres // 1,2L // 8 cups // Water level indicator // Coffee ready indicator light // Type 2399, 2436, 2437 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska...

Læs mere

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it

HAIR DR YER. Dry it, shape it, style it HAIR DR YER Dry it, shape it, style it 5168_CS_UVN_0714.indd 1 2017-02-23 10:52:11 Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke

StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke StraighteneR Tourmaline Pro BLACK Straight hair in one stroke Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side 7 10 Bruksanvisning norsk...side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction

Læs mere

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729

EASY EGGS/ INOX. Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 EASY EGGS/ INOX Egg boiler - 350 watt - type 6728 / 6729 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Water Kettle. Model No.: WK8299A. 230V 50Hz 1000W INSTRUCTION MANUAL

Water Kettle. Model No.: WK8299A. 230V 50Hz 1000W INSTRUCTION MANUAL Water Kettle INSTRUCTION MANUAL Model No.: WK8299A 230V 50Hz 1000W Importance Please read these instructions carefully before using the jug kettle for the first time. Before you connect the kettle to the

Læs mere

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska...sida 3-6. Bruksanvisning - dansk...side 7-10. Bruksanvisning - norsk...side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... P E R F EC T S TR A I G HT I O N P RO S H I N E 3100_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 4:24:26 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14

Læs mere

Flexi Curler Styling set

Flexi Curler Styling set Flexi Curler Styling set 1 5844_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 9:29:53 PM Brugsanvisning - svenska...sida 3-7 Bruksanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... s t r a i g h t e n e r p ro e d i t i o n 3098_LA_1110.indd 1 2010-11-23 10:40:48 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-13. Bruksanvisning - norsk...side 14-18. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions of use - english...page 24-28 2 3 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

magic curls duo 600W professional

magic curls duo 600W professional 2 attachments cool function extra long power cord magic curls duo 600W professional 1 3568_ES_UVN_020513.indd 1 5/2/2013 10:13:33 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk... side

Læs mere

mini straightener 185ºC fabulous

mini straightener 185ºC fabulous mini straightener 185ºC fabulous ceramic coating quick heat up time easy to bring along TYPE 3032 www.obhnordica.com Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere