ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16"

Transkript

1 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf Tak til Gymnasieskolernes Lærerforening, Rektorforeningen og Ministeriet for Børn og Undervisning for økonomisk støtte. Kopiering fra denne bog er kun tilladt i overensstemmelse med gældende Copydan-regler. Enhver anden udnyttelse uden skriftligt samtykke er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 1

2 INDHOLD FORORD... 4 ELEVRÅDETS GRUNDLOV... 5 ELEVRETTIGHEDER ELEVMØDET ELEVMØDETS INDHOLD ELEVMØDETS UDFORMNING VEDTÆGTER ELEVRÅDETS FORRETNINGSORDEN ØKONOMI REGNSKAB FUNDRAISING DE FORSKELLIGE POSTER I ELEVRÅDET ELEVRÅDETS LEDELSE/FORMANDSKAB ELEVRÅDSREPRÆSENTANTERNE DET GODE ELEVRÅDSMØDE FØR MØDET UNDER MØDET EFTER MØDET STYRK DIT ELEVRÅD ARBEJDSPLAN KOMMUNIKATION AKTIVITETSKATALOG UNDERVISNINGSMILJØVURDERING STUDIE OG ORDENSREGLER

3 FÆLLESTIMER DEBATAFTEN GOD STEMNING -ARRANGEMENTER PROTESTFORMER SAMARBEJDSPARTNERE REKTOR TILLIDSMAND/GL PÆDAGOGISK RÅD (PR) PEDEL OG KONTOR SKOLEBESTYRELSEN BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OPSTARTSGUIDE OM DGS

4 FORORD Elevdemokrati er, at alle elever har indflydelse på deres egen hverdag og den uddannelse, de møder. Vi elever bør have grundlæggende indflydelse på indretningen af gymnasiet og andre forhold på den enkelte skole, som påvirker vores hverdag. Det sikrer vi ved at have et stærkt forankret elevdemokrati på landets gymnasieskoler. Elevrådet på den enkelte skole er elevernes mulighed for at få indflydelse og blive hørt. Derfor er det helt afgørende, at vi har stærke elevråd i hele landet. Et velfungerende elevråd kan tale elevernes sag og kæmpe for, at elevernes rettigheder bliver overholdt. Eleverne er hverdagens eksperter. Det er os, det påvirker, hvis indeklimaet er dårligt eller lærerbøgerne er forældede. Derfor er det vigtigt, at elevrådet varetager elevernes interesser og kommer med elevernes bud på, hvad der kan gøres bedre på den enkelte skole. I denne håndbog finder du forskellige redskaber til, hvordan du kan være med til at skabe et godt elevråd. Du finder også elevrådets grundlov og meget mere. Elevrådene er kernen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. På hver enkelt skole, i alle dele af landet og på både STX, HF- og IB står eleverne sammen om at skabe et bedre gymnasium, hvor eleverne har indflydelse. Vi glæder os til at kæmpe elevernes sag sammen med jer! - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 4

5 ELEVRÅDETS GRUNDLOV Som elevråd har I en række rettigheder, men også visse forpligtelser. Disse er nedskrevet i elevrådsbekendtgørelsen, som I kan læse her. Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen I medfør af 27, stk. 1, og 58, stk. 2, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, 35 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, 7 i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, og 4, stk. 3, i lov nr. 166 af 14. marts 2011 om elevers og studerendes undervisningsmiljø, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen gælder for: 5 Anvendelsesområde og definitioner 1) Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. 2) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 3) Private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). 4) Gymnasieafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium.

6 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Elevråd: Elevråd eller kursistråd ved de i 1 nævnte institutioner m.v. 2) Elever: Elever eller kursister på de i 1 nævnte institutioner m.v. Elevrådets opgaver 3. Elevrådet er elevernes repræsentation over for institutionen. 4. Elevrådet varetager gennem samarbejde med bestyrelsen, lederen og øvrige personalegrupper elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på institutionen. Stk. 2. Elevrådet har ret til at afgive indstillinger om de forhold, der er nævnt i stk Ved de i 1, nr. 1 og 2, nævnte institutioner udpeger elevrådet to medlemmer til institutionens bestyrelse, af hvilke den ene har stemmeret. Den stemmeberettigede skal være myndig. Stk. 2. Ved de i 1, nr. 3, nævnte institutioner udpeger elevrådet en repræsentant til institutionens bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i bestyrelsen, medmindre andet er fastsat i institutionens vedtægt. 6. Elevrådet udpeger repræsentanter til alle udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for 6

7 eleverne i0almindelighed. Det gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevers deltagelse ville stride mod anden lovgivning. Stk. 2. Elevrådet kan udpege undervisningsmiljørepræsentanter, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Elevrådets nedsættelse og valg af medlemmer 7. Ved de i 1 nævnte institutioner m.v. har eleverne ret til at danne et elevråd. Stk. 2. På en institution med flere uddannelser eller afdelinger nedsættes ét elevråd for hele institutionen. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. 12, stk. 2, nr. 1, at elevrådet herudover kan nedsætte faste råd for de enkelte uddannelser eller afdelinger på institutionen. 8. Elevrådets medlemmer vælges på et årligt ordinært elevmøde, hvortil alle elever på institutionen skal indbydes og have adgang med stemmeret. Det kan fastsættes i vedtægterne, jf. 12, stk. 1, nr. 4, at det årlige ordinære elevmøde afholdes adskilt på hver afdeling. Stk. 2. Et elevråd fungerer indtil det næste årlige ordinære elevmøde, eller indtil et nyt elevråd er valgt på et elevmøde for resten af perioden indtil det næste årlige ordinære elevmøde. Hvis et elevråd i enighed beslutter at træde tilbage, skal institutionens leder opfordre eleverne til at vælge et nyt elevråd for resten af perioden indtil det næste årlige ordinære elevmøde. 9. Alle elever på institutionen har valgret og er valgbare til elevrådet. 7

8 Stk. 2. På institutioner, der har udbud af erhvervsuddannelser, kan det bestemmes i elevrådets vedtægt, at elever på en erhvervsuddannelse efter afsluttet skoleperiode bevarer valgret og valgbarhed til og medlemskab af elevrådet, hvis de efter gennemførelse af en praktikperiode i uddannelsen forventes at genoptage undervisning på institutionen. 10. Elevrådets medlemmer er ulønnede. Stk. 2. Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd, jf. 12, stk. 2, nr. 1, i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær. Mødernes tidsmæssige placering og udstrækning skal dog være aftalt med institutionens leder. Elevrådets vedtægt og forretningsorden 11. Et forslag til elevrådets vedtægter udarbejdes af elevrådet, jf. dog 15, stk. 2, og vedtages på et elevmøde, der indkaldes af elevrådet, og hvortil alle elever har adgang med tale- og stemmeret. Stk. 2. Alle beslutninger om ændringer af elevrådets vedtægt skal vedtages på et elevmøde, jf. stk. 1. Stk. 3. Elever, der ikke er medlemmer af elevrådet, kan stille forslag til ændringer af elevrådets vedtægter. 12. Elevrådets vedtægter skal indeholde bestemmelser om: 1) Elevrådets størrelse. 8

9 2) Fremgangsmåden ved valg af elevrådsmedlemmer og eventuelt af suppleanter, herunder eventuelt om fast repræsentation for forskellige uddannelser eller afdelinger. 3) Eventuel bevarelse af valgret og valgbarhed under praktikperioder, jf. 9, stk. 2. 4) Afholdelse af det årlige ordinære elevmøde, jf. 8, stk. 1, herunder hvornår mødet senest skal holdes, frister for indkaldelse til mødet og for indgivelse af forslag til behandling på mødet samt faste dagsordenspunkter. 5) Afholdelse af øvrige elevmøder, herunder frister for indkaldelse til mødet og for indgivelse af forslag til behandling på mødet. 6) Elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse. 7) Fremgangsmåden ved vedtægtsændringer. Stk. 2. Elevrådets vedtægt kan indeholde yderligere bestemmelser, herunder om: 1) Elevrådets nedsættelse af faste råd for enkelte uddannelser eller afdelinger på institutionen samt om valg til sådanne råd og deres sammensætning og opgaver. 2) Elevrådets nedsættelse af faste udvalg samt om valg til sådanne udvalg og deres sammensætning og opgaver. 3) Elevrådets udpegning af undervisningsmiljørepræsentanter, jf. 6, stk Der skal forud for det årlige ordinære elevmøde, jf. 8, stk. 1, og 12, stk. 1, nr. 4, være foretaget regnskabsmæssig revision af elevrådets regnskab af to regnskabskyndige personer, der er udpeget af elevrådet og institutionens leder i forening. 9

10 14. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Institutionens samarbejde med elevrådet 15. Institutionens leder er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne ikke selv tager initiativ hertil. Stk. 2. Hvis institutionen ikke har et elevråd, kan institutionens leder i samarbejde med interesserede elever udarbejde et vedtægtsforslag med henblik på at holde et elevmøde, jf. 11, stk Institutionens leder skal i samarbejde med elevrådet medvirke til at udbrede kendskabet blandt eleverne til elevrådet, herunder rådets virke og opgaver, for at styrke den demokratiske forståelse blandt eleverne. Stk. 2. Institutionens leder skal løbende sikre et samarbejde med elevrådet om at udbrede elevernes kendskab til elevdemokratiet, herunder via informationsmateriale, brug af institutionens hjemmeside og information om det årlige ordinære elevmøde, jf. 8, stk. 1, og 12, stk. 1, nr Institutionen yder elevrådet tilskud til elevrådsarbejdet, herunder eventuelle udgifter til medlemskab af organisationer eller deltagelse i arrangementer af elevdemokratisk karakter. Institutionens bestyrelse fastsætter tilskuddets størrelse under hensyntagen til et budgetforslag fra elevrådet. Stk. 2. Elevrådet kan have andre indtægter end institutionens tilskud efter stk

11 18. Institutionen stiller et egnet lokale og kontorfaciliteter til rådighed for elevrådet. Institutionen stiller endvidere et egnet lokale til rådighed til brug for kulturelle, oplysende og organisatoriske møder i regi af elevrådsarbejdet, herunder elevmøder. Stk. 2. Institutionens leder beslutter, hvordan og i hvilket omfang lokalerne kan benyttes. Ikrafttrædelse 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 31 af 15. januar 2007 om elevråd på institutioner, der udbyder almengymnasial uddannelse eller almen voksenuddannelse og bekendtgørelse nr. 433 af 31. maj 1991 om elevråd ved erhvervsskoler. Ministeriet for Børn og Undervisning, den 30. januar 2013 P.M.V. Lars0Mortensen Afdelingschef 11

12 ELEVRETTIGHEDER Alle gymnasieelever er sikret en række rettigheder gennem forskellige love og bekendtgørelser. Det drejer sig eksempelvis om krav til timeantal, ordentlig udluftning og et lokale til elevrådet. Her er nogle af de vigtigste paragraffer fra bekendtgørelsen om gymnasiet. Brugerbetaling/betaling for undervisningsmaterialer Ifølge Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. må egenbetaling på en ungdomsuddannelse ikke overstige 2500 kr. pr. år for en elev eller kursist. Disse udgifter må kun gå til undervisningsmidler som lommeregner, ordbøger og kontorartikler samt lærebøger, der kan have varig værdi for eleven eller kursisten. Egenbetaling for ekskursioner i forbindelse med undervisningen må ikke overskride 70 kr. om dagen. Fraværd og sanktioner Ifølge gymnasiebekendtgørelsen betyder aktiv deltagelse i undervisningen, at man møder op. Det er derfor ikke lovligt at give en tilstedeværende elev mentalt fravær, selvom læreren måske mener, at eleven ikke følger med. I 2005 lod Staten det være op til det enkelte gymnasium, hvor meget fravær de ville acceptere hos den enkelte elev. Før 2005 lå grænsen på 10 procent for hele året. Denne grænse har mange gymnasier fastholdt, men ikke alle. Derudover er der andre regler for IB- skoler. Herunder, er en række sanktionsmuligheder, skolerne kan bruge over for eleverne: 12

13 Advarsel. Udelukkelse fra skolerelaterede arrangementer; eksempelvis hyttetur, ekskursioner, foredrag, fester. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår. Dette registreres som fravær. Eftersidning i skolens lektiecafe (særligt ved skriftligt fravær). Henvisning til at aflægge årsprøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pålæggende klassetrin i det pågældende år, dvs. komme op i fuldt pensum. Fratagelse af retten til indstilling til prøve/eksamen i et enkelt eller flere fag. Disse skal så aflægges det følgende år, hvis skolens leder mener, at eleven/kursisten trods manglende beståede prøver/eksaminer kan oprykkes til næste klassetrin. Bortvisning (udskrivning). Skriftlige advarsler gives til eleven og sendes anbefalet til forældremyndighedsindehaveren, hvis eleven er umyndig. Normalt skal man have en advarsel, før andre sanktioner tages i brug. Drejer det sig om særligt alvorlige tilfælde, kan sanktioner dog gives uden. Ifølge stk. 2 og 3 bortfalder en advarsel ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 13

14 ELEVMØDET Elevmødet (eller årsmødet) er det møde, hvor der evalueres på det år, der er gået, og går i gang med planlægningen af det nye. Som regel er det også her, der er valg til de forskellige poster i elevrådet. Elevmødets indhold Der er overordnet seks punkter, man som minimum skal igennem på et elevmøde: 1. Valg Elevmødet er det arrangement, hvor der vælges nye elevrådsrepræsentanter, og hvor elevrådets ledelse vælges. Alle elever har stemmeret til mødet, men man kan vælge at lade hver enkelt klasse konstituere en repræsentant forud for elevmødet. 2. Revision af vedtægter Hvis I har opdaget, at der er nogle af jeres vedtægter, der ikke fungerer eller skaber hindringer i forhold til jeres arbejde, er det på elevmødet, I har mulighed for at stille ændringsforslag til de enkelte paragraffer i vedtægterne. Nogle vedtægter er dog lovmæssigt bestemte, se 12 i elevrådsbekendtgørelsen. 3. Behandling af årsberetning Beretningen er en fortælling om det forgangne år. Det er typisk en fra elevrådsledelsen, der fremlægger beretningen for resten af eleverne, hvorefter man åbner for en debat af årets arbejde. Her kan eleverne komme med ris og ros og tale om, hvad der det kommende år skal gøres bedre. Til sidst skal der stemmes om, hvorvidt beretningen kan godkendes. 14

15 4. Behandling af regnskab Alle elevråd skal have et regnskab, der er udarbejdet af kassereren. Her kan man se, hvilke indtægter og udgifter et elevråd har haft i årets løb. I kan ikke ændre i regnskabet på elevmødet, men I kan stille spørgsmål til kassereren om, hvad pengene er gået til. Hvis I vælger ikke at godkende regnskabet, betyder det normalt, at kassereren skal træde af. Læs mere om regnskab og økonomi på side Behandling af budget Budgettet er en plan over, hvad pengene skal bruges til det kommende år, og hvilke indtægter man regner med at få. Kassereren laver normalvis et udkast til et budget for det kommende år, som eleverne kan kommenterer på og ændre i. Budgettet skal også godkendes på elevmødet. 6. Behandling af arbejdsplan En arbejdsplan er en plan over det arbejde, der skal laves det kommende år, samt de mål man har for året. Disse kan fx være, at afholde hyttetur, arrangere en fællestime eller lave en kampagne for bedre undervisningsmiljø. Elevrådet kan have skrevet et udkast på forhånd, som eleverne så får mulighed for at ændre i til elevmødet. Elevmødets udformning Alle elever på skolen skal inviteres til elevmødet, men der er meget stor forskel på, hvor meget eleverne på hver enkelt skole vil inddrages i elevrådets arbejde. Der findes mange forskellige måder, at udforme et elevmøde på. Her er nogle eksempler: 15

16 1. Stormøde Et stormøde giver mulighed for at inddrage alle elever direkte i elevrådsarbejdet. Til stormødet bestræbes det, at alle elever deltager i mødet og aktivt tager stilling til elevrådsarbejdet. Det er meget vigtigt, at alle ændringsforslag og opstillinger er på plads før mødet. For når så mange mennesker deltager, bliver mødet mindre fleksibelt. Man skal derfor overveje, hvad der skal bruges meget tid på til stormødet, og hvad man bør gå mere i dybden med på et elevrådsmøde inden stormødet. 16

17 2. Generalforsamling Generalforsamlingen er en måde at inddrage alle interesserede elever i elevrådsarbejdet. Alle elever skal altså kende til elevmødet og dets indhold, så alle, der har lyst, kan deltage. Det er derfor en god idé at komme ud i klasserne og fortælle om mødet. Mødets størrelse giver mulighed for gruppearbejde og åben debat. Der er nogle, der ikke kender elevrådet særlig godt, så husk at være åbne og forklar, hvad der sker på mødet. 3. Hyttetur Hytteturen er en måde at inddrage og engagere elevrådet i elevrådsarbejdet. Det kræver dog også planlægning af sociale lege, mad, kurser, logi mm. og inddrager ikke alle elever på samme måde. Når det kun er elevrådet, der mødes, er der mulighed for at gå meget i dybden med bestemte emner, og man kan samtidig styrke elevrådsarbejdet og elevrådsmedlemmernes kompetencer. 17

18 VEDTÆGTER En how to -guide i, hvordan I laver vedtægter til jeres elevråd. I elevrådsbekendtgørelsen er der stillet nogle minimumskrav til, hvad elevrådets vedtægter skal indeholde. Læs 12 i bekendtgørelsen (se side 8-9) for at se Børne- og Undervisningsministeriets krav til jeres vedtægter. Udarbejdelse af vedtægter er ikke nødvendigvis særligt interessant, men det er livsnødvendigt for, at elevrådet fungerer og kan kaldes demokratisk. Her følger derfor en liste, som kan være inspirationskilde til indholdet, når man går i gang med at udarbejde eller revidere vedtægterne: Navn I kan bruge første paragraf på at slå navn og evt. forkortelser fast. Formål I gymnasiebekendtgørelsen står der, at: Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen/kurset. Diskutér, hvordan dette udføres, fortolkningen er op til jer. Ansvarsfordeling Det kan være en hjælp, at man i vedtægterne fastslår, hvem der er ansvarlig for hvad i elevrådet. Det vigtigt, at elevrådets ledelse har klart definerede roller, uanset hvilken struktur man har. Struktur Det er vigtigt, at I diskuterer, hvilken struktur der passer bedst på jeres skole. Der er to forskellige overordnede strukturer: 18

19 Direkte demokrati: Elevrådet består principielt af alle elever, som hver har én stemmer, hvis blot de møder op. Alle der vil lave noget, kan gøre det. Risikoen er, at dem der ikke er mødemennesker eller gode til at tale for deres sag, ikke kommer og får indflydelse på elevrådet. Repræsentativt demokrati: Elevrådet består af et antal repræsentanter fra hver klasse, der varetager klassens interesser. Det betyder, at klasserepræsentanterne repræsenterer klassens og ikke deres egne holdninger. Elevrådets udvalg og arbejdsgrupper kan stadig være åbne for alle - også selvom man ikke sidder i elevrådet. Økonomi og regnskab Dette punkt er påkrævet i bekendtgørelsen. Vedtægterne skal beskrive, hvem (oftest kassereren) der har ansvaret for økonomien, herunder bogføring og regnskabsaflæggelse. Elevmøde I vedtægterne skal det årlige elevmøde også beskrives. Læs om elevmøder på side og i elevrådsbekendtgørelsens 8 (side 7). Vedtægtsændringer Det er vigtigt at indskrive, hvordan man kan ændre vedtægterne og hvor stort flertal, det kræver. Dette er elevernes sikring mod, at elevrådets indflydelse misbruges. 19

20 ELEVRÅDETS FORRETNINGSORDEN En forretningsorden beskriver, hvilke regler der gælder for møder, debatter og afstemninger. Forretningsordenen kan kaldes elevrådets spilleregler. Det er vigtigt at have en række fastlagte og nedskrevne regler, man kan tage frem under møderne, så der ikke er tvivl om fx hvor stort et flertal, der skal være for en beslutning, før den kan vedtages. Der er ingen krav til, hvad forretningsordenen skal indeholde, men den er gennem elevrådsbekendtgørelsen lovpligtig. Det vigtigste er at indskrive tidsfrister for mødeindkaldelse, dagsorden og referat samt regler for beslutningsdygtighed (altså hvem der skal godkende en beslutning eller hvor stort et flertal, der skal være for, for at beslutningen gælder). 20

21 ØKONOMI Penge er ikke en forudsætning for at lave godt elevrådsarbejde, men det gør det nemmere. Derfor er det vigtigt for et elevråd at have en velfungerende økonomi. Elevrådets midler tager som regel udgangspunkt i et grundtilskud, som langt de fleste elevråd får af skolen. Ifølge elevråds-bekendtgørelsens 17 og 18 er skolen forpligtet til at yde et tilskud til elevrådet samt til at stille et egnet lokale og kontorfaciliteter til rådighed. Hvis I ikke får et fast beløb pr. år eller har brug for flere penge, kan I tage det op med ledelsen. I forhold til den del af budgettet, der går til DGS, kan det også være et godt argument at fremhæve, at vores kontingentsats er besluttet i samarbejde med Rektorforeningen. Der kan være brug for flere penge, end ledelsen er villig til at give. Heldigvis er der måder hvorpå I kan skaffe pengene selv. Lav fx en caféaften, hvor overskuddet går til noget, elevrådet ikke selv har råd til. Regnskab Det er bestemt i elevrådsbekendtgørelsen, at elevrådet skal aflægge regnskab minimum én gang om året. Det betyder i praksis, at elevrådet skal kunne forklare, hvad de har brugt deres penge på. Alle boner skal derfor afleveres til kassereren, der skal holde styr på disse og skrive dem ind i regnskabet. Fundraising Fundraising handler om at skaffe de økonomiske midler, der er behov for, når man skal gennemføre en aktivitet. 21

22 Der er mange forskellige steder, man kan skaffe penge. Her er en række eksempler: Lokale fagforeninger støtter ofte aktivitet, der aktiverer og politiserer unge mennesker. Lokale butikker og virksomheder kan ofte støtte med fx mad, materiale til aktioner, lydudstyr, præmier eller lign. Kommunen har ofte en pulje til foreningsarbejde. Fonde kan søges, men der er ofte lang behandlingstid. Hvordan søger man? Det er altid en god idé at søge mange steder samt at have gode argumenter for, hvad donoren får ud af at donere til formålet. Man skal altså have gjort sig klart, om virksomheden kan være interesseret reklame, eller andet. Start med at kontakte dem, du søger midler hos, via telefon, bed om at snakke med formanden, bestyreren eller lign. Præsenter dit projekt og aftal, at du sender dem mere information per mail. Hav ansøgningen klar, før du ringer, og send den straks derefter (fylder oftest max. halvanden side og indeholder et budget). Ring efter et par dage til en uge og følg op: Snak igen med kontaktpersonen, og forsøg at få afklaret muligheden for støtte. Husk altid: At understrege, hvorfor det er interessant for netop dem, du 22 søger hos, at støtte dit projekt Understreg altid, at det ikke kun handler om at få penge, men at du også ønsker deres opbakning eller samarbejde. Ring altid og følg op - ellers er arbejdet kun gjort halvt!

23 DE FORSKELLIGE POSTER I ELEVRÅDET De fleste elevråd har et antal formelle poster med hver deres arbejdsopgaver. Det gør det klart, hvem der har hvilket ansvar. Elevrådets ledelse/formandskab Man kan man finde mange forskellige eksempler på elevrådsledelse. Her følger eksempler på forskellige strukturer: Én formand, der har hele ansvaret. To- eller flerdelt formandskab, der deler ansvaret. Formand og næstformand, med hver deres arbejdsopgaver (fx én er talsperson udadtil, én ansvarlig for udvalgene). Forretningsudvalg (fx formand, næstformand, kasserer, sekretær, menig), som tilsammen udgør den daglige ledelse. Kollektiv ledelse (ingen formel ledelse, tovholdere og talspersoner vælges alt efter situation). Der er fordele og ulemper ved alle typer ledelse, så find ud af, hvad der passer bedst til jeres elevråd. Her er en række eksempler på opgaver formandskabet kan have: Er ansvarlig for udvalg og arbejdsgrupper samt fx dagsorden. Sørge for, at elevrådets arbejdsplan overholdes. Repræsenterer elevrådet overfor bl.a. skolens ledelse. Elevrådsrepræsentanterne Elevrådsrepræsentanterne er kernen i elevrådet. Elevrådet skal repræsentere et bredt udsnit af skolens elever og kæmpe deres sag, ellers mister elevrådet sin berettigelse. Derfor er det vigtigt, at repræsentanterne taler med deres klasser og tager deres holdninger med til elevrådsmøder. 23

24 DET GODE ELEVRÅDSMØDE Elevrådsmøderne er hele centrale i forhold til de aktiviteter, elevrådet laver. Derfor er det essentielt, at møderne fungerer optimalt. Man kan inddele det gode møde i tre faser: Før, under og efter mødet. Før mødet For at et møde skal blive godt og konstruktivt, er det vigtigt at have styr på forarbejdet, der skal bl.a. være styr på lokaler samt laves en god dagsorden. Dagsorden Udgangspunktet for et godt møde er en god dagsorden. Der gælder tre hovedregler, når man skriver en dagsorden: 1. Kvalitet frem for kvantitet: Ofte er tiden knap, når man holder elevrådsmøde. Derfor skal der ikke være for mange punkter på dagsordenen. Det kan nemlig betyde, at man ikke har tid til en ordentlig debat, eller at man ikke når alle punkter. Hav derfor hellere få, men gennemtænkte punkter. Overvej inden mødet, om punktet skal behandles med talerliste, gruppearbejde eller oplæg. 2. Relevante punkter: Det er vigtigt at en dagsorden er relevant og indeholder konkrete beslutninger, så alle deltagere føler, at de gennem møderne får indflydelse. For ikke at glemme de lidt bredere debatter, kan det være en god idé at have et relevant politisk punkt på dagsordnen en gang imellem. 3. Gennemskuelighed: Det skal stå helt klart for mødedeltagerne, hvad hvert enkelt punkt dækker over. Det betyder, at man i dagsordenen skal lave klare, tydelige overskrifter samt eventuelle 24

25 underpunkter, der uddyber meningen med punktet. Desuden er det en god idé at angive, hvorvidt det enkelte punkt lægger op til orientering, diskussion eller beslutning. Udover de tre hovedregler, er der tre punkter, der er gode at have fast på enhver dagsorden: 1. Formalia: Det er her, I skal vælge dirigent og referent for mødet. Det er vigtigt at starte mødet med formalia, så der er klare linjer på resten af mødet. 2. Nyt fra: Her skal de forskellige udvalg, de elever, der sidder i skolebestyrelsen, pædagogisk råd o. lign., samt elevrådets ledelse fortælle, hvad de har lavet siden sidst. 3. Mødeevaluering: Møder bør afsluttes med en evaluering, så man ved, hvad der skal gøres bedre til næste møde. Dagsordenen kan dog også være med til at sikre, at det ikke kun er elevrådsrepræsentanterne, der er med til at træffe beslutninger, men alle skolens elever. Det er derfor vigtigt, at dagsordenen bliver diskuteret i den enkelte klasse inden elevrådsmødet. Bilag Bilag til dagsordenen kan give mødedeltagerne de informationer, der er relevante for punktet, og samtidig klargøre mere specifikt, hvad der skal diskuteres. Bilag kan derfor være med til at løfte niveauet i en debat samt at holde den på sporet. Selve indholdet kan være alt fra statistikker, et regnskab eller en rapport til diskussionsoplæg. Det er vigtigt, at bilagene sendes ud med dagsordenen i god tid. 25

26 Indkaldelse og det praktiske forarbejde Det er en god idé at sende en mail ud med indkaldelse og dagsorden mindst nogle dage inden mødet, så klasserepræsentanterne kan nå at vende relevante punkter i klasserne inden mødet. Det er også en god idé at oprette møderne i Lectio/Ludus eller gøre reklame på en morgensamling. Inden mødet er der dog også et par praktiske ting, der skal være styr på. Sørg for at have: Et lokale, der er klart og åbent. En computer tændt til at skrive referat på, samt personer, der vil være dirigent og referent. Evt. kaffe, kage eller andre ting klar. Man kan derudover overveje at invitere en oplægsholder en gang imellem. Folk udefra kan ofte bidrage med nye tanker og vinkler, som kan give ny inspiration. 26

27 Under mødet En god mødekultur er vigtig. Find en balance, hvor der er plads til en sjov kommentar, mens der samtidig er struktur og god mødedisciplin. Dirigentens rolle Dirigenten er mødets ordstyrer og skal sørge for, at alle punkter nås, at deltagerne holder sig inden for emnet, og at mødet foregår i en god tone. Til det formål er der flere forskellige værktøjer, dirigenten kan: Forklare hvad hvert punkt omhandler, før en diskussion. Holde talerliste over, hvem der må tale og hvornår. Dirigenten kan lukke talerlisten, for at tidsplanen og undgå at folk under lange debatter gentager hinanden. Opfordre til god debat-tone, hvis denne er hård. Stå for afstemninger under beslutningspunkter. At træffe beslutninger Under punkter, hvor der skal træffes en beslutning, starter man typisk med en debat. Det er oftest muligt at komme med forslag til hvilken som helst beslutning, der skal træffes. Disse forslag kan enten stilles i debatten, mens dirigenten noterer dem, eller de kan skrives ned og sendes op til dirigenten. Dirigenten skitserer til sidst en afstemningsprocedure, hvorefter der stemmes. Afstemningsprocedure Dirigenten skal før hvert punkt fremlægge en afstemningsprocedure, så alle ved, hvordan der stemmes. Før dirigenten kan gøre dette, skal han eller hun gøre sig klart, om nogle af forslagene er modstridende, dvs. at de ikke kan vedtages samtidig, da de er uenige med hinanden. Ved modstridende forslag bruges sideordnet afstemning. Er forslagene ikke i modstrid er der to muligheder for afstemning: 27

28 Simpelt flertal: Dirigenten beder folk stemme for, imod eller blankt til et forslag. Hvis der er flertal for, er forslaget vedtaget. Er folk efter debatten er usikre, kan man tage en pro/kontra før afstemningen. Det betyder, at man først har én, der taler for et forslag, og bagefter en som taler imod. Aktiv opbakning: Aktiv opbakning kan bruges, hvis der i debatten ikke har været nogen, der har talt mod et forslag. Dirigenten kan da spørge: Er der nogen, der ikke aktivt kan bakke op om dette forslag? At bakke aktivt op betyder, at man ville stemme for. Hvis ingen markerer, er forslaget vedtaget. Hvis folk markerer, må man bruge simpelt flertal. Sideordnet afstemning: Er et eller flere forslag i modstrid, benytter man sig en sideordnet afstemning. Først stemmes der om de indkomne forslag. Her læser dirigenten alle de indkomne forslag op. Herefter stemmes der om hvert forslag, hvor der kun kan stemmes for (altså hverken imod eller blankt). Til gengæld må der stemmes på flere forslag. Så skal det besluttes, om det forslag, der får flest stemmer, kan vedtages. Det gøres ved simpelt flertal. Fordeling af arbejdsopgaver Der dukker typisk arbejdsopgaver op i løbet af et møde. Derfor er det vigtigt, at få overblik over arbejdsopgaverne og sætte en ansvarlig person på hver opgave og evt. sætte en deadline. Efter mødet For at sikre, at de ting, man snakkede om på elevrådsmødet bliver gjort, kan man vælge en overordnet ansvarlig. Husk at sende referat ud og følge op på de beslutninger, der blev taget. 28

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere