!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*"

Transkript

1 Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation* Udarbejdetaf: MikkelWittenburgPetersen Vejleder: TroelsSchultzLarsen Antalanslagognormalsider: anslag,67,19normalsider

2 1 Abstract Problemfelt Innovation Innovationsometselvstændigtforvaltningspolitiskværktøj Regeringsgrundlagene Hvorforstørrefokuspåinnovation? Specialetsproblemstilling Problemformulering Analysestrategi operationaliseringafproblemformuleringen Indledning Førsteanalysedel:MultipelKorrespondanceanalyseMCA) KorrespondanceanalysenogBourdieu Bourdieusbegrebsligeværktøjskasse MCAift.Bourdieusvirkelighedsopfattelse MulighederogbegrænsningervedMCA Andenanalysedel Multipellineærregression Hypotese Modelspecifikation EndogenitetsbiasGproblematik Specialetsindplaceringiforskningsfeltetomkringoffentligeledereog innovation MCA Indledning Datamaterialet Indledendearbejde Deaktivevariable Positionivirksomheden: Professionelkarriereforløb: Personligebaggrundsvariable Metodiskerefleksioneromkringdeaktivevariablesogkategoriersbidragtil dannelsenafakserne Deillustrativevariable Innovationskapital Holdningsspørgsmålomkringinnovation Oplevetinnovationiorganisationenspecifiktogidetoffentligegenerelt Indledendefortolkning Individskyen Aksernesegenværdier Valgafakser ScreeplotGhistogramoveraksernesegenværdier Fortolkningafakser Fortolkningafakse Fortolkningafakse Fortolkningafakse Opsummering Deillustrativevariable Innovationskapital Holdningertilinnovation...52

3 3.9.3Oplevetinnovationiorganisationenspecifiktogidetoffentligegenerelt Delkonklusion Multipellineærregression Indledning Denafhængigevariabel Deuafhængigevariable Positionivirksomheden Professionelkarriereforløb Personligeogsocialebaggrundsvariable Inklusionafrelevanteforklarendevariable: Forudsætningstest Analysensresultater Ledernespositionivirksomheden Ledernesprofessionellekarriereforløb Ledernespersonligebaggrundvariable RegressionsanalysensresultatersetiforholdtilMCA en Delkonklusion Perspektiverendediskussion Dererbehovforenbredopkvalificering Lederuddannelse Ledelsesniveau Konklusion Litteraturliste...79 BilagA.Metodernesunderliggendevidenskabsteori...89 BilagB.Frekvenstabeller...92 BilagC.Oversigtoverillustrativevariable...99 BilagD.Outputreliabilitetstestogdenafhængigevariabel BilagE.Beskrivelseogoutputafforudsætningstest

4 Abstract Thisthesisstudiestheconnectionbetweenpublicmanagers objectivesocialand professionalpositionsandtheirsubjectivedispositionstowardsinnovation.the thesistakesonanexplorativeapproachemployingmultiplecorrespondence analysismca)tomakevisibleimportantpatternsinaquestionnairesurvey conductedinrelationtotheclipsproject.theanalysisshowsanevidenthomology betweenanumberofmanagercharacteristicssuchasmanagementlevelandthe numberofpriormanagerpositions)andthemanagers viewsoninnovation. OnthebasisoftheMCAahypothesisisformulated:theleadership*capitalandthe leadershipexperienceoftheleadersaffecttheirsogcalledinnovation*capital*index constructedfromthreequestionsaboutthemanagers viewsontheirown innovationability).thehypothesisistestedusingmultiplelinearregression.thus, anobjectivewiththisthesisisalsotocombinetwodifferentstatisticalparadigms: geometricdatamodelingandolsregressionmodeling.theassociationbetweenthe dependentvariable,innovation*capital,andtheindependentvariablesisweak,with anrsquareof0,085.themodelshowsastatisticalsignificant,positiverelationship betweenthedependentvariableandthefollowingexplanatoryvariables: managementlevel,numberofpriormanagerpositions,completedmanager education,ageandeducationallevel. Finally,Ishortlydiscusshowtheresultsfromthetwostatisticalanalysesconducted inthisthesismayhaveanimpactonthepossibilitiesforinnovationinthepublic sector. 3

5 1.Problemfelt Dettespecialehandlerom,hvilkesammenhængederermellemoffentligelederes objektivesocialeogprofessionellekarakteristikaogderessubjektiveholdningertil innovation,oghvilkenbetydningdissesammenhængeharformulighedernefor innovationidenoffentligesektor.detteundersøgesvediførsteomgangat gennemføreenmultipelkorrespondanceanalyse,hvorsystemerafsammenhænge tydeliggøresienspørgeskemaundersøgelsebesvaretaf1311offentligeledere.på baggrundafdenneanalyseopstillesenhypoteseomkring,hvilkeneffektspecifikke variableangåendeledernesledelseserfaringogledelseskapitalharpåderes innovationskapital.detteundersøgesviamultipellineærregression.jeg konkludererbl.a.,atledelsesniveau,antaltidligerelederstillinger,omlederneharen lederuddannelseellerej,alderoguddannelsesniveauharenpositivindvirkningpå deresinnovationskapital.endeligtdiskuteresdet,hvilkenbetydningde fremanalyseredesammenhængeharformulighederneforinnovationiden offentligesektor. 1.1Innovation Førstenbegrebsafklaring:hvaderinnovation?JegvilispecialetbenytteSørensen ogtorfingsdefinition,hvor innovationrefererertilenmereellermindre intenderetogproaktivproces,somudvikler,implementererogspredernyeog kreativeideer,derskaberenkvalitativforandringiengivenkontekst Sørensenog Torfing2011:29).Innovationidetoffentligekanderforsnartsagtværealtmellem himmelogjord.detkanværeadministrative,økonomiske,serviceydelsesgog/eller produktionsmæssigeforandringer,derkanværesativerdenafpolitikere, embedsværket,praktikere,ellerforskelligekonstellationerafsamme.ifølge definitionenerderdogtaleomentilstræbt,tilenvisgradsystematiskproces,der megetvelkaninitieresaftilfældigheder,menikkedestomindrebestårafetbevidst arbejdehenmodkvalitativeændringerafgivnepraksisser.idenforstanderder ogsåførsttaleominnovation,nåretændringsforslagimplementeres,ogderved skaberennytilstand. 4

6 1.2Innovationsometselvstændigtforvaltningspolitiskværktøj Hvornårbegynderdetoffentligeetmeresystematiskogkontinuerligtarbejdemedat forbedredenoffentligesektorsformogindhold?dererbredenighedom,at Finansministerietssåkaldtemoderniseringsredegørelseropigennem1980 erneer deførstetiltagiensådanretningsebl.a.sørensenogtorfing2011;knudsen2007; EjersboogGreve2005;Rennison2011).Denførsteudkomi1983medtitlen Programmetformoderniseringafdenoffentligesektor"Finansministeriet1983). Redegørelserneharfokuspåbl.a.effektiviseringgennembedreøkonomistyringog ændredeorganisationsformer,ogafbureaukratiseringgennemregelforenkling. Redegørelserneer,ifølgeSørensenogTorfing,medtilatgrundfæsteidealetom,at denoffentligesektortilstadighedskalevneatudvikleogfornysig2011:19) 1.Det erdogførstindenfordesidste10år,atderidenoffentligesektorerkommetet størrefokuspåinnovationsometselvstændigtmoderniseringsgog forvaltningspolitiskværktøjrennison2011:140;seogsåosborneogbrown 2005:143).Detteskalsesirelationtilensideløbendeøgetopmærksomhedpå innovationgenereltset,hvilketnedenståendefigur1illustrerer. 1 Forgrundighistoriskgennemgangafmoderniseringenafdenoffentligesektorfra 1983ogfremtil2005seEjersboogGreve2005). 5

7 Globaliseringspuljen 2 Finansministeriet2006)ogkvalitetsreformen 3 Regeringen 2007)ergodeeksemplerpå,atinnovationerblevetetselvstændigt forvaltningspolitiskværktøj.detpointeresidisse,atderskalarbejdesmere systematiskmedinnovationpåalleniveauer.iglobaliseringspuljen,derifølge aftalenskalmedvirketilatgøredanmarktiletførendevækstg,videngog iværksættersamfund,formuleresdetbl.a.således: Målet&er,&at&danske&virksomheder& og*offentlige*institutioner*bliver*blandt*de*mest*innovative*i*verden Finansministeriet2006:8).Iaftalenetableresbl.a.enårligpuljepå100mio.kr.til brugerdreveninnovation.ikvalitetsreformenhedderdetfx: udvikling)af)kvaliteten) og#nye#ideer#skal#gro#frem#ude#omkring#i#landets#børnehaver,#pa #plejehjem#og#pa # sygehuse Regeringen2007:92).Ireformenlistesenrækketiltag,derskal foranledigeinnovationidenoffentligesektor.fxskalderorganisereskommunale kvalitetsnetværk,hvorideerkandeles,ogderskaludnævnessåkaldte kvalitetsambassadører,derkanrejserundtilandetogvideregive innovationserfaringer.herudoverindførerreformenbl.a.eninnovationsprisforden offentligesektoruddeltførstegangi2008),derskalbelønnedemestinnovative tiltagregeringen2007:98).endeligsikresderireformenogsåenopprioriteringaf forskningeniinnovationogkvalitetpåvelfærdsområderneregeringen2007:95g 101). 1.3Regeringsgrundlagene Enandenmådeattydeliggøredetkontinuerligtstørrefokuspåinnovationiden offentligesektorervha.regeringsgrundlagenefrahenholdsvis2001og2011.ifogh RasmussenGregeringensregeringsgrundlagfra2001nævnesinnovationenenkelt gang,irelationtil,atuniversiteterneskalarbejdetætteresammenmed erhvervslivetregeringen2001).imodsætninghertilnævnesinnovation30gangei 2 Meddenfuldetitel: AftalemellemregeringenVenstreogDetKonservative Folkeparti)ogSocialdemokraterne,DanskFolkepartiogDetRadikaleVenstreom udmøntningafglobaliseringspuljen. 3 Meddenfuldetitel: Bedrevelfærdogstørrearbejdsglæde Regeringensstrategi forhøjkvalitetidenoffentligeservice. 6

8 ThorningGSchmidtGregeringensregeringsgrundlagfra2011Regeringen2011).Bl.a. nævnesinnovationindenforvelfærdsometcentraltmiddeltilvækst: Danmark*skal*blive*bedre*til*at*konkurrere*på*innovation.*Fremtidens* arbejdspladser*skabes*især*inden*for*vækstområder*som*energi,*miljø*og* velfærd.*det*er*områder,*som*oecd*har*udpeget*til*globale*vækstområder,*og* hvor*vi*i*dag*har*et*stort*erhvervsmæssigt*potentiale Regeringen2011:21). Iregeringsgrundlagetfra2011talesderligefremomensærskiltinnovationspolitik: De*lande,*som*formår*at*skabe*en*ny*kultur*for*samarbejde*mellem*den* offentlige*sektor*og*private*virksomheder*om*at*udvikle*nye*løsninger*på*de* globale*udfordringer,*vil*drive*innovation*i*både*den*offentlige*og*private* sektor*og*stå*rustet*til*at*bevare*velfærden*i*fremtiden.*det*er*kernen*i*en* moderne*innovationspolitik Regeringen2011:21). Somdetfremgårafovenstående,erderikkeblotkommetetstørrefokuspå innovationidenoffentligesektor,forståelsenafhvorogafhveminnovationskal initieresharogsåændretsig;dereridagetlangtstørrefokuspåatfremmeden offentligesektorsegeninnovationskapacitet.ogdetskalvelatmærkeskeudeide enkelteinstitutioner. 1.4Hvorforstørrefokuspåinnovation? Itaktmedudbygningenafdenoffentligesektorerdersideløbendehermedkommet etstørrebehovforinnovation.deterderfleregrundetil.enafhovedårsagerneer detkontinuerligtopadgåendeprespådeoffentligeudgifter.dettepreserprimært forårsagetaftreforhold: 1)Baumol 4 GeffektenSmith2012).Vilkåreneforproduktivitetsstigningerer forskelligdenoffentligeogprivatesektorimellem.denoffentligesektors produktionforegårovervejendeiarbejdskraftintensiveogservicebetonedeerhverv, hvilketbetyder,atdererentendenstilfærretekniskefremskridtogdertilhørende produktivitetsstigningersammenlignetmedfxkapitalintensiveerhverv,som industriproduktion.somtidligereovervismandnielskærgaardnogetprosaisk beskriverdet: mankanikkefåsammeproduktivitetsstigningerivuggestuernes 4 Amerikanskøkonom 7

9 bleskiftsomikyllingeproduktionen Kærgaard2010).EnantagelsehosBaumoler, atproduktivitetsstigningerikapitalintensiveerhvervgenereltmedfører,at lønniveauetipågældendeerhvervøgesskatteministeriet2008:45).oghvis reguleringstakstenforoffentligelønningersamtidigfølgerdenprivatesektorsom detertilfældetidanmark)medførerdette,atdenoffentligesektors enhedsomkostningervilstige,ogdermedogsådesamledeoffentligeudgifterunder forudsætningaf,atefterspørgslenpåoffentligegoderantagesatværerelativtprisg inelastisk).dererdermedentendenstil,atdetoffentligeforbrugsandelafbnp stiger,hvisserviceniveauetskalforbliveuændretovertidsmith2012:12). 2)Etandetmedvirkendeforholderstigendeforventningertildenoffentlige serviceskvalitet,omfangogeffektivitetsørensenogtorfing2011:25).dette argumentunderstøttesafenspørgeskemaundersøgelseforetagetafgallupifebruar iårforhk/kommunal,danmarkslærerforeningogfoa.hermenerfx46%afde adspurgte,atderskalansættesflereidenoffentligesektoridekommendetreårtil atløsevelfærdsopgaverne28%afdeadspurgtemener,atderhverkenskal ansættesfærreellerflere,og14%mener,atderskalværefærreansatte)tns Gallup2012:3).Undersøgelsenviserligeledes,at66%afdeadspurgtemener,atdet erunødvendigtmednedskæringeridenoffentligesektortnsgallup2012:3). 3)Ettredjeforholder,atdererkommetstørreglobalogregional konkurrence,hvilketbl.a.fordrer,atdanmarksbefolkningbliverbådemereog bedreuddannet.detteskaberselvsagtetøgetprespådeoffentligeudgifter,hvis uddannelseogforskningfortsatskalværeoffentligtfinansieretsmith2012:15). Iforholdtildetreovenforskitseredeforhold,derskaberetøgetprespåde offentligeudgifter,kaninnovationidetoffentligegroftsagtværemedtilentenat sænkedeoffentligeudgiftergennemeffektiviseringer,ellerøgekvalitetenafden offentligeservice. Enandenhovedårsagtil,atdererkommetetstørrebehovforinnovationiden offentligesektorer,somsørensenogtorfingskriver,fremkomstenafmere kompleksesamfundsmæssigeproblemstillinger, wickedproblems,derfordrer 8

10 innovativeløsningsforslagsørensenogtorfing2011:25).someksemplerpå sådanneproblemstillingernævnesfxfrafaldpåungdomsuddannelserne,overvægt ogaffolkningafyderområder.deterproblemstillinger,derikkenødvendigviskan løsesblotvha.flereressourcer,menderimodkrævernye,vidensbaserede løsningsforslag,derudarbejdespåtværsaftraditionellefagskelogekspertiser. 1.5Specialetsproblemstilling Deteraltsånødvendigtmedeninnovativoffentligsektor.Mensamtidigervilkårene forinnovationidetoffentligeanderledesfradetprivate.idenprivatesektorerder etmereautomatiskincitamenttilinnovation,damarkedspressetforanlediger virksomhedertilatudviklenyeprodukterogservicesijagtenpåprofit.disse incitamentererikkeisammeomfangtilstedeidenoffentligesektor,hvorpolitisk bestemtemålogrammerforproduktionenskalbegrundesiovervejelseromkring detfællesbedste.etandetvilkårer,atkortepolitiskevalgcyklusserharentendens tilatgøredenpolitiskeledelsemerevarsomoverformerelangsigtede,risikofyldte innovativeprojekter,ogmereopmærksompådenumiddelbareoffentligeopinion Ho2002). Såmegetdestomererelevanterdetderforatundersøgebetingelserforog holdningertilinnovationidenoffentligesektor. Dererbredkonsensusiinnovationslitteraturenomkring,atlederesengagement, evnerogholdningererafgørendefaktorerift.innovationsebl.a.boeker,1997; BadenGFuller,1995;NonakaogTakeuchi,1995;Kanter,2000;Moon&deLeon2001; Riveraet.al.,2000;Nystromet.al.,2002;Kearneyet.al.,2000;Damanpour,1991; Moon&Norris,2005).Fordetførste,fordioffentligelederehardetprimæreansvar ift.bådeatinitiereogimplementereinnovationsinitiativeridenoffentligesektor. Fordetandet,forditidligerenævntekompleksesamfundsmæssige problemstillingerkalderpåløsningerpåtværsaftraditionellefagdiscipliner,hvilket betyder,atoffentligelederefårenendnustørrerollesomtovholderiforbindelse medsådannetværfagligeinnovativeprocesser.ogfordettredje,fordiledereer hovedaktøreribådeskabelsenogvedligeholdelsenafenbefordrende 9

11 innovationskulturjelinekogschoonhoven1990:203).ledernesengagement, kompetencerogholdningerharderforafgørendebetydningforgennemførslenaf innovativetiltag. Deteridenhenseendeinteressantatundersøge,hvordanforskelligeledere,derhar forskelligebaggrundeogindtagerforskelligeledelsespositioneridenoffentlige sektor,forholdersigtilinnovation.detteerinteressant,daoffentligeledereikkeer enhomogenforsamlinggdeharforskelligeuddannelsesgogkarrieremæssige baggrunde,ogbestriderlederposterpåforskelligeniveauer.nogleharsåledesen langvideregåendeuddannelse,ogovenidetteenlederuddannelse,mensandreer tidligerepraktikere,derharavancerettilidagathaveenlederpost.nogleharsiddet idensammemellemlederstillingimangeår,mensandreharværetmeremobile,og harstegethurtigereigraderne,ogderforharflerelederstillingerbagsig.afhængig afdenspecifikkesektor,arbejdspladsogledelsesniveauerdereshverdagogsåvidt forskellig.nogleledereharmegetkontakttildetpolitiskeniveau,andreharprimært kontaktmedpraktikereogborgere. Ovenståendeovervejelserledermigfremtilfølgendeproblemformulering: 1.6Problemformulering Hvilken*sammenhæng*er*der*mellem*ledernes*objektive*sociale*og*professionelle* karakteristika*og*deres*subjektive*holdninger*til*innovation,*og*hvilken*betydning*har* disse*sammenhænge*for*mulighederne*for*innovation*i*den*offentlige*sektor?* Idetfølgendeafsnitbeskrivesdet,hvordanproblemformuleringenbesvares. 10

12 2.Analysestrategi operationaliseringafproblemformuleringen 2.1Indledning Idetteafsnitviljegbeskæftigemigmed,hvordanproblemformuleringenvilblive besvaret.analysestrategienertredelt:førsteanalysedelereneksplorativ undersøgelseafoffentligelederesholdningertilogerfaringermedinnovation.kan derudledesnoglesammenhængemellemledernesobjektivesocialeog professionellekarakteristikaderesposition)ogderesholdningsmønstreomkring innovationderesdispositioner)?metodologiskgribesdette korrespondanceanalytiskan,hvormønstreogsammenhængeidatafraen spørgeskemaundersøgelse,udførtiforbindelsemedprojektetclips 5,synliggøres. Andenanalysedeltagerudgangspunktikorrespondanceanalysensresultater.Ved hjælpafdisseresultateropstillesenhypoteseomkringsammenhængenmellem ledernessocialeogprofessionellepositionogderessubjektivedispositioner. Hypotesenanalyseresvedhjælpafmultipellineærregression.Formåletmedanden analysedelersåledesatundersøgestyrkenafdeiførsteanalysedelfundne sammenhængeidatasættet.eteksplicitelementidenoverordnedeanalysestrategi erhermedogsåatkombineretoforskelligestatistiskeparadigmer:geometrisk dataanalyseogolsregression.tredjeogsidsteanalysedelerendiskussionaf, hvilkenbetydningresultaterneafførsteogandenanalysedelharformulighederne forinnovationidenoffentligesektor. Idetteafsnitviljegreflektereoverdetoførsteanalysedele;hvordanfungererde somarbejdsredskabift.atbesvareminproblemformulering?hvaderrækkevidden, ogdermedogsåbegrænsningerne,veddissestrategiskevalg?kendskabettil multipelkorrespondanceanalyseerikkeligesåudbredtsomtilmultipellineær regression,hvorforjegvilbrugelidtekstrapladspåatintroduceredenne analysetilgang. 5 CollaborativeInnovationInThePublicSector 11

13 Demerekonkretemetodiskeovervejelsererikkemedtagetidetteafsnit,men behandlesløbendesomindledenderefleksionertildespecifikkeanalyseafsnit. Bevæggrundenfordetteerikkeatnedtonerelevansenafdisse,mensnarereat knyttedemtætteretildetfaktiskeanalysearbejde,fordervedatgivelæserenet bedreindblikisammenhængenmellemanalyserneogdemetodiskeovervejelser omkringsamme.ligeledeserderhellerikkeetdecideretteoriafsnitispecialet.i stedetinddragesdeteoretiskerefleksionerogsåløbende iforbindelsemedde analysestrategiskeovervejelser,dervilblivepræsenteretidetteafsnit,ogi forbindelsemeddesenerestatistiskeanalyserogresultater.minbestræbelseer altsåatintegrereteori,metodeogempiri.dettegrebervalgtforatbetonespecialets problemorienteredeogeksplorativekarakter. 2.2Førsteanalysedel:MultipelKorrespondanceanalyseMCA) JegharvalgtMCAsomstatistiskredskabtiliførsteomgangatundersøge sammenhængeiovenfornævntespørgeskemaundersøgelse.mcaerengeometrisk multivariatstatistiskmetode,derkanbenyttestilatfremanalyseremereeller mindrelatentesammenhængeogmønstreikrydstabellermedkategoriskevariable. Metodenerderforoplagt,daCLIPSGspørgeskemaethovedsageligtbeståraf spørgsmålmednominelleogordinalesvarkategorier. MerespecifikterformåletmedMCA endelsatopsummeredemestcentrale struktureridatasættetpåenbådeenklereogmeresigendemåde,enddetvillevære muligtvedatopstilledataienrækkekrydstabeller,ogdelserformåletsomledheri ligeledesatgiveengrafiskafbildningafdissecentralestrukturerblandtdatasættets respondenterhjellbrekke1999:80).mcaeridenneforstanddeskriptiv;metoden gengiver*ogbeskriver*datanumeriskogvisuelt),modsatfxtypiskesignifikanstest, hvisformåleratdrageslutningeromkringengivensammenhængsinferens,og dervedfranogetundersøgttilnogetikkegundersøgt.dererdogstadigtaleomhvad manmåskekankaldeenanalytiskbeskrivelseafdata,damcafordetførstekræver enanalytiskudvælgelseaf,hvilkevariablederskalinkluderes,ogdernæst efterfølgendekræverenanalyseaf,hvadderkanudledesafdelsdemedfølgende numerisketabeller,delsdenvisuellerepræsentationafdeudvalgtevariable.dette 12

14 ændrerdogikkeved,atmcaibundoggrundbloterengengivelseafdata. MCAergrundlæggendeinduktivtfunderet.Konkrethardetinduktiveelementimit arbejdekommettiludtrykved,atjegikkesommedmerekonventionelle,deduktive statistisketilgange)somførsteanalytiskeskridtharformulerethypoteser,derhar skulleafprøvesvedhjælpafdertilhørendeudarbejdedestatistiskemodeller.modsat sådannemereellermindreapriorispecificeredemodelleromkringfxkausale forholdmellemenrækkefaktorer,erudgangspunktetidenneførsteanalysedel mereeksplorativ.benzécriformulererdetinduktiveprincipimcasåledesidette hyppigtrefereredecitat: Themodelmustfitthedata,notviceversa Benzécri 1973:6).Dererdogenvisgrænseformetodensinduktiveudfoldelsesmuligheder; deterfxikkesærlighensigtsmæssigtatinddrageflerehundredevariable,dadette vilumuliggøreenreelfortolkningafanalysenskorrespondancekort.hvorvellykket enanalysederkanproduceres,afhængerderforihøjgradafbådetilgogfravalgi forholdtil,hvilkevariablederskalinkluderes.detinduktiveaspekteridenforstand selvfølgelighellerikkeensbetydendemed,atmanfamleriblindeudenathavegjort sigtankeromgenstandsfeltetsbeskaffenhed.imittilfældeharinnovationsteorifx væretmedtilatkvalificereudvælgelsenafrelevantevariable KorrespondanceanalysenogBourdieu IsærBourdieusanalyseriLa*Distinction1984)ogHomo*Academicus1990) 6 har væretmedtilatudbredekendskabettilogbrugenafkorrespondanceanalyse 7.ILa* Distinction*studererBourdieu,medudgangspunktienlangrækkevariableom kulturforbrugogsocioøkonomiskeforhold,sammenhængemellemfordelingeraf subjektivesmagspræferencermentalestrukturer)ogfordelingerafobjektive socialekarakteristikasocialestrukturer).grafiskpræsenteresdisseanalyseri korrespondancekort,derviserfordelingenaføkonomiskogkulturelkapitali FrankrigBourdieu1984).IHomo*AcademicusundersøgerBourdieu 6 ForoversigtoverBourdieusbrugafMCAseLebaron Forenhistoriskoversigtoverudviklingenogudbredelsenafgeometrisk dataanalyse,herundermca,selerouxogrouanet2010). 13

15 sammenhængenmellemfranskeuniversitetersvidenskabeligtansattessubjektive holdningeriintellektuelleogpolitiskekampestudentergogarbejderstrejkernei 68)ogderesobjektivtiagttageligepositioneridetakademiskefeltBourdieu 1990). Beggeharinspireretudarbejdelsenafførsteanalysedelinærværendespeciale,da formålet,analogtmedbourdieusarbejde,netoperatundersøgesammenhænge mellemidettetilfældeoffentligelederes)objektivesocialeogprofessionelle karakteristikaogselvsammessubjektiveholdningsmønstreiforholdtilinnovation Bourdieusbegrebsligeværktøjskasse DerergenereltenstorsamhørighedmellemBourdieusontologiskeog epistemologiskeorientering,ogdenmådevirkelighedenstuderespåviamca 8.Jeg vilderforherkortintroducere,foratkvalificereminanalyse,nogleafdecentrale begreber,sombourdieubenyttertilatbegribedensocialevirkelighed. GrundliggendeserBourdieuvirkelighedensometsocialtrum,derbestårafen mængdedistinkteogsameksisterendepositioner,dereradskiltfrahinanden.disse positioner: defineres*i*forhold*til*hinanden*i*kraft*af*deres*gensidige*exterioritet*og*i*kraft*af* typen*af*relationer*de*indgår*i:*de*kan*befinde*sig*tæt*på,*ved*siden*af*eller*fjernt*fra* hinanden,*eller*de*kan*indgå*i*en*bestemt*orden*og*befinde*sig*enten*over,*under*eller* mellem*hinanden Bourdieu1997:20G21). Enagents,ellerengruppespositionelleindplaceringidetsocialerumerbl.a. defineretudfrademateriellefordelingerimellemobjektivesociale,økonomiskeog kulturellekarakteristika.deterdette,sombourdieubetegnersomenposition.i nærværendespecialestilfældeerdeoffentligelederessocialeogprofessionelle) positionbl.a.defineretudfratreforhold:1)derespositionidenorganisation,som deerlederi,2)deresprofessionellekarriereforløbog3)personlige baggrundsvariable.hvorfornetopdisseerinkluderet,oghvilkevariableder repræsentererdissetreforhold,uddybesimca en. 8 SebilagA,side89forenuddybningafdette. 14

16 Etandetontologiskniveauatbegribemenneskeroggrupperpåerigennemdisses dispositioner.forbourdieuerdispositioner: et*erhvervet*system*af*præferencer,*af*principper*for*hvordan*verden*skal*anskues*og* opdeles*dvs.*det*man*sædvanligvis*kalder*en*smag),*af*varige*kognitive*strukturer* der*i*alt*væsentligt*er*resultatet*af*kropsliggørelsen*af*objektiver*strukturer)*og*af* handlingsskemata*som*orienterer*opfattelsen*af*den*givne*situation*og*vurdering*af* hvilket*svar*der*passer*til*denne*situation Bourdieu1997:44). Agentersdispositionereraltsåderesmentalestrukturer;hvordandetænker, hvordandeitalesættervirkeligheden,hvilkeholdningerdehar.idettetilfældeer ledernesdispositioneromkringinnovationbl.a.repræsenteretvedderesholdninger tilinnovationgenerelt,oghvordandeopleverathavedetnødvendigeoverskudog denødvendigekompetencertilatståispidsenforinnovationsprocesseruddybesi MCA en). Bourdieudifferentiererogsådensocialevirkelighedigennemhvadhankalder menneskerspositioneringer,hvilketerdevalgmennesker træffer*inden*for*de*mest* forskelligartede*områder*af*den*menneskelige*praktik,*det*være*sig*madlavning*eller* sport,*musik*eller*politik*etc. Bourdieu1997:20).Positioneringeraltsåen samlebetegnelseformenneskersdistinktemåderathandleogforbrugepå;det menneskergør.spørgsmåleneidenspørgeskemaundersøgelsejegbenyttergår hovedsageligtpåledernesholdningertilinnovation,fremforhvaddegør,hvorfor derikkeermedtagetspørgsmålomkringdette. EnteseforBourdieuer,atdererentendenstilhomologiellerkorrespondance) mellemhenholdsvisagenternesposition,dispositionerogpositioneringer.en positionietsocialtrumerdervedmereogandetendetumiddelbartiagttageligt socialtforhold dererigennemsnitligforstandtilknyttetdistinkteholdningsgog handlepræferencertilsådannepositioner.etcentraltformålforbourdieuerderved atundersøge,ogdervedtydeliggøre,forholdetmellemfxagenterssocialepositioner ogsubjektivedispositionerbourdieu1997:20).deternetopdette,derogsåer formåletmednærværendemca:atbeskrivedetsystemafforskelledererimellem 15

17 detbourdieukalderthe*space*of*lifestylesogthe*space*of*positions.envigtigpointei dennehenseendeer,atdererenrelationelsamtidigheddeovennævnteontologiske niveauerimellemogaltsåikkeentidsforskudtkausalrelationimellemetellerflere niveauer).somdonaldbroadyformulererdet,erformålet:...*att*finna*ett*system*av* relationer*hos*en*mängd*variabler*och*kvalitativa*data*vilka*betraktas*samtidigt Broady1988:20) MCAift.Bourdieusvirkelighedsopfattelse AnalogtmedBourdieusforståelseafdetsocialerumkananskuesMCA ens multidimensionalerum.sombourdieuskriver: den*rumlige*afstand*på*papiret* modsvarer*sociale*afstande Bourdieu1997:21).LigeledeserMCAgrundlæggende relationel;outputtetgiverførstmening,nårplaceringenafetpunktellerenkategori sesirelationtilandrepunkterellerkategorierisammekorrespondancekort hjellbrekke1999:19).ellersagtmedandreord:positionerogdispositioneridet socialerumkankunidentificeresikraftafderesrelationtilandrepositionerog dispositionerthomsen2008:87).samtidiggøresderhellerikkenogleapriori antagelseromkringretningenmellemsådanneforskelligeforhold. Iforholdtildenspecifikkefordelingietkorrespondancekortrepræsenterer forskelligepunktskyerforskelligedistinktioneridetsocialerum.etformålmed MCA enerderforattydeliggørekorrespondancenogsystemetafrelationermellem dissepunktskyer.detværesigsåvelmentalesomobjektivesocialestrukturer.i nærværendeanalysekommerdettekonkrettiludtrykved,atderskabes1)etrum afdeoffentligelederesobjektivesocialeogprofessionellekarakteristika,og2)et rumafdeoffentligelederesholdningsmønstreiforholdtilinnovation.formåleter atbeskrivekorrespondancenmellemdissetorum MulighederogbegrænsningervedMCA LigesomsåmegetandetstatistiskanalysehandlerMCAgrundlæggendeomat undersøgevariationenimellemxantalvariable.menhvilkesæregnemulighederog 16

18 begrænsningererdervedatbenyttemcaiforholdtilandremultivariateanalyser? Analysensstyrkerer,somjegserdet,samtidigogsådensbegrænsninger. MCAevneratbelysesymmetriskerelationer.Konkretkommerdettetiludtrykved, atanalysenafrækkerneogkolonnerneienkontingenstabelvilgivesammeresultat medhensyntilantalletafakser,ogaksernevilligeledeshavedesamme egenværdierhjellbrekke1999:40).ellersagtmedandreord:deinkluderede rækkegogkolonnevariablekanbyttesrundtudendetpåvirkeranalysensresultater Greenacre2007:57).Dettemuliggør,atsystemetafrelationermellemmange variablekanstuderessamtidigt. TilgengælderMCAikkeetstærktredskabtilatinformereom,hvorvidtde inkluderedevariableerudtømmendeiforholdtilatbelyseetgiventfænomen. Analysenkanderforejhellergiveetindtrykaf,hvormegetafvariationenien variabeldererforklaretafvariationenienanden.medandreordkanderikke udledeskonklusioneromkringstyrkeforholdetimellemdeinkluderedevariable.der findessåledeshellerikke,modsatfxiregressionsanalyser,mereellermindre universellestatistisketeststørrelserforenpågældendemca s goodnessoffit i forholdtilandremca erhoffmanogfranke1986:225ijæger2003:10).dette tilbydertilgengældmerekonventionellestatistisketilgange,derhartilformålat isolereeffektenafenvariabelpåenanden.sådannededuktivtfunderede, inferensorienteredetilgangeopstillertypiskstatistiskemodeller,derantager retningsbestemteforholdmellemenrækkevariable.efterfølgendetestesdetom,og ihvorhøjgrad,dissemodellereristandtilatforklarevariansenhosenafhængig variabel.dettegøresvedatanalysereomsamvariationenersignifikant,samt hvilkenretningogstyrkesammenhængenhar.eniboendeantagelsevedbrugenaf ensådantilgangerderved,atsammenhængenmellemdenafhængigeogde uafhængigevariableerasymmetriskvariableneertidsmæssigtogkausalt forskudte). Jegvilidettespecialeforsøgeatkombineredisseforskelligestatistisketilgange, hvilketbunderienopfattelseaf,atdeikkenødvendigviserindbyrdesuforenelige, 17

19 mentilgengældkansupplerehinanden.detteledermighentil2.analysedels analysestrategi,derpræsenteresifølgendeafsnit. 2.3Andenanalysedel Multipellineærregression Iandenanalysedelbyggesderviderepåførsteanalysedelsresultater.Analogtmed MCA enundersøgesligeledesidetteafsnitsammenhængeiclipsg spørgeskemaundersøgelsen.mendetgøresmedetandetformålogudgangspunkt, ogmedenandenanalysestrategi.mcaersomnævntovenforgodtilatsynliggøre systemerafsammenhængeistørredatasæt.metodenertilgengældikkegodtilat informereomsammenhængemellemenkeltevariable,ogikkemindststyrkenafen sådansammenhæng.detteernetopformåletmedandenanalysedel.tilat undersøgedettebenyttesmultipelregressionsanalyse.kombinationenafmcaog multipelregressionsanalyseerikkeheltuproblematiskienvidenskabsteoretisk henseende,hvilketjegvilreflekterenærmereoverinedenståendeafsnitomkring endogenitetsbias Hypotese MedudgangspunktiMCA ensresultateropstillerjegenhypotese,somdertestesi andenanalysedel.fornuattageglædernepåforskuderhypotesensomfølger: GLedernes*ledelseskapital*og*ledelseserfaring*påvirker*ledernes* innovationskapital * indeks*konstrueret*ved*at*addere*tre*variable*omkring*ledernes*erfaringer*og* holdninger*til*innovation) Modelspecifikation Formåletmedandenanalysedeleraltsåatundersøge,hvilkeneffektenrække uafhængigevariableledernesledelsesniveau,antaltidligerelederstillinger,hvor mangeårdeharsiddetideresnuværendelederstilling,arbejdstidpr.uge,hvorvidt dehargennemførtenlederuddannelse,deresuddannelsesniveauogalder)harpå variationenihvadjegkalderledernesinnovationskapital,dereretindeks konstrueretaftrespørgsmålomkringledernesoverskudogoplevelseafegne 18

20 kompetencertilinnovation,ogihvorhøjgradinnovationudgøretfokuspunkti deresledelsespraksis.detrespørgsmålssvarkategoriererallesåkaldtelikertg skalaermedfemkategorierhver vedgikke Gkategorienharjegsorteretfra).Daden afhængigevariabel,ledernesinnovationskapital,eretindeksmed13kategorier), erdetoplagtatbenyttemultipellineærregressionsomstatistiskmodel,daindekset kandefineressomværendepåintervalskalaniveau. Imultipellineærregressionanalyseres,hvorledesmiddelværdienafenafhængig variabel,y,afhængerafværdienafenuafhængigvariabel,x,nårandrerelevante variableholdeskonstant.denafhængigevariabelerideeltsetpå intervalskalaniveau,ogdeuafhængigevariableerentenintervalskalerede,eller nominelleog/ellerordinalevariableomkodettildummyvariablekreiner 1999:313).Mådendettegørespå,ervedatfindedenbedsterettelinjegennemen punktsværmbeståendeafværdierneafvariablenygivetværdierneafvariablenx altandetlige),såledesatdenkvadreredeafstandfralinjentilallepunkterbliver mindstmulig Endogenitetsbias[problematik Eniboendeantagelsevedensådantilganger,atsammenhængenmellemden afhængigevariabelogdeuafhængigevariableerasymmetrisk.deuafhængige variableharidenneforstandendirekteeffektpåvariationenidenafhængige variabel,ogikkeomvendt.bourdieuvilselvsagtopponeremodetsådan videnskabsteoretiskbliksebilaga,side89).hanvilistedetargumentereforen relationelsamtidighedmellemfxpositionerogdispositionerogpositioneringer,for densagsskyld).denasymmetriskeantagelseimplicererderimod,atdereren bestemttidsmæssigrækkefølgedenafhængigeogdeuafhængigevariableimellem. Årsagskalselvsagtkommeførvirkning,ogværdiernepådeuafhængigevariable skalderforværeblevetbestemtførværdienpådenafhængigevariabel.hvisdette 9 SebilagA,side90forenbeskrivelseafdenunderliggendevidenskabsteorived multipellineærregression. 19

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& SOCIOLOGISK&INSTITUT,&KØBENHAVNS&UNIVERSITET& I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& 2&ARBEJDSLØSE&OG&SELVKRITIK& [TYPE&THE&COMPANY&NAME] 24.$JANUAR$2014$ VEJLEDERE:&BELLA&MARCKMANN&OG&EMIL&BEGTRUP2BRIGHT&& & & ANTAL&TEGN:&83.350&

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed Rundspørge til landets medlemmer af regionsrådene i de fem regioner 121 ud af 204 har gennemført hele rundspørgen Hvor positiv eller negativ er du over for lovforslaget? Meget positiv 51,1% Delvist positiv

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale!

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale! 1.Indledning...2 2.Problemformulering...3 3.Afgrænsning...4 4.Dimensionsforankring...5 5.Metodologiogempiri...5 5.1Teoretikerne...6 5.2Reklamerne...6 5.3Semiotiskanalyse...7 5.4Reklamenversusvidenskaben...8

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien Workshop 3: Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med? Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien v/ Stina Frosch, Lektor, DTU Fødevareinstituttet, Afd. I GUDP

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Forside til projektrapport 2. semester, 2013: Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. semester Hus: 22.2 Projekttitel: Økologisk Svineproduktion / Ecological Pig Production Projektvejleder: Søren Lund Gruppe nr.: 12 Studerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Roskilde Universitet Frivillighed et samarbejdsparadoks 2. Semesterprojekt Juni 2013 Abstract

Roskilde Universitet Frivillighed et samarbejdsparadoks 2. Semesterprojekt Juni 2013 Abstract Abstract Volunteerism A collaboration paradox The purpose of the project is to illustrate how the paradigm of the competitive state affects the public sector s political ambitions for the voluntary sector

Læs mere

Kultur i København. Roskilde Universitet forår 2015. Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546)

Kultur i København. Roskilde Universitet forår 2015. Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546) Kultur i København Roskilde Universitet forår 2015 Jesper Aagaard Pedersen (50140) Mia Bøllund Nielsen (52546) Natasha Saliba (53123) Nicoline Dyhr Andreasen (51678) Sophie Amalie H. Bendtsen (52542) Stina

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT

Damián Arguimbau. Forlaget Dyssen. Forlaget Dyssen CONSULT Første del af bogen omhandler de væsentligste områder, der påvirker virk somhedens evne til at drive projekter. Anden del af bogen giver et forslag til, hvordan du i din virksomhed skaber de bedste rammer

Læs mere

forskellige opgaver er placeret, samt hvorledes de forskellige aktører varetager de forskellige tiltag. Her har vi igen benyttet os af de forskellige

forskellige opgaver er placeret, samt hvorledes de forskellige aktører varetager de forskellige tiltag. Her har vi igen benyttet os af de forskellige Resumé Vores opgave omhandler menneskehandel i Danmark, og særligt de tre handlingsplaner som er udarbejdet fra 2001-2011, under Venstre- og Konservative regeringen. Vores primære fokus ligger særligt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Teoretisk Statistik, 2. december 2003. Sammenligning af poissonfordelinger

Teoretisk Statistik, 2. december 2003. Sammenligning af poissonfordelinger Uge 49 I Teoretisk Statistik, 2. december 2003 Sammenligning af poissonfordelinger o Generel teori o Sammenligning af to poissonfordelinger o Eksempel Opsummering om multinomialfordelinger Fishers eksakte

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING... 3

KAPITEL 1: INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING... 5 HVORDAN BESVARER VI PROBLEMFORMULERINGEN?... 5 IDENTIFIKATION AF EKSPERTGRUPPEN... 7 HVORNÅR ER MAN EKSPERT EN DEFINITION AF BEGREBET... 7 HVEM ER EKSPERTERNE

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Hjælp eller afhængighed

Hjælp eller afhængighed Hjælp eller afhængighed Forfatter Lars Uggerhøj ISBN 87-7307-512-4 Copyright 1995 Udgivet af Tryk Forsideillustration Distribution Lars Uggerhøj & Aalborg Universitetsforlag Aalborg Universitetsforlag

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab

Københavns Universitet: Det Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Skov og Landskab Jungstypeteorisområdgivningsværktøj Kundeoptimeretrådgivning Specialeiforbindelsemedforstkandidatstudiet Udarbejdetaf:RuneBøgeskovTørnkvistNielsenSBK 07016 Dato: 31.August2009 Vejleder: ToveEnggrobBoon

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

Aktører Interviewperson: Marie Louise 30 år Cand,mag.IT. fra DDK. Interviewer: Signe

Aktører Interviewperson: Marie Louise 30 år Cand,mag.IT. fra DDK. Interviewer: Signe 5 10 15 20 25 Aktører Interviewperson:Marie Louise 30år Cand,mag.IT.fraDDK Interviewer:Signe Interview HvorkenderduEmilySalomonsblogfra? Detersikkertigennemenellerandenblog,jegharmåskefulgtdenietårellerhalvandet,

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Rejser opdagelser, forandringer og ny viden

Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Galathea 3 ekspeditionen Gennem tiderne er rejser, drevet af videnskabelig nysgerrighed, blevet hyppigere. Forskningsekspeditionerne Galathea 1 og Galathea 2

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

ALTERNATIVER)TIL)OLIEFYR)

ALTERNATIVER)TIL)OLIEFYR) ALTERNATIVER)TIL)OLIEFYR) - STUDIE)AF)ALTERNATIVE)OPVARMNINGSFORMER)I)ET)SAMFUNDS-)OG) BRUGERØKONOMISK)PERSPEKTIV,)I)OLIELANDSBYEN)HOLTUG) ) -! -! )!!! MICHAEL)SVANE)WROBLEWSKI))l))43007) SIMON)LERCHE)PONTOPPIDAN))l))44451)

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

NAR OPLEVELSER MØDER ØKONOMI. Kreative virksomheder, brancher og steder. Mark Lorenzen,Tore Kristensen Lise Skov og Jesper Strandgaard Pedersen (red.

NAR OPLEVELSER MØDER ØKONOMI. Kreative virksomheder, brancher og steder. Mark Lorenzen,Tore Kristensen Lise Skov og Jesper Strandgaard Pedersen (red. NAR OPLEVELSER MØDER ØKONOMI Kreative virksomheder, brancher og steder Mark Lorenzen,Tore Kristensen Lise Skov og Jesper Strandgaard Pedersen (red.) Klim Indholdsfortegnelse Introduktion Kreativitet og

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

Opgaveskrivning kort og godt

Opgaveskrivning kort og godt Opgaveskrivningkortoggodt afjanfogtogkennethreineckehansen FrederiksbergSeminarium,2.udgave2009 INDLEDNING...1 ARBEJDSPROCESSEN...1 PRODUKTET...3 OPGAVENSEMNE...6 HVADINDEBÆRERKRAVETOMVIDENSKABELIGHED?...7

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge...

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge... Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 1.1 Indledning - den generelle medlemsudvikling i LO... 3 1.1.1 Unge og fagbevægelsen... 4 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Uddybning af begreber i problemformuleringen...

Læs mere

AT5 Branding af elbiler. 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer

AT5 Branding af elbiler. 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer AT5 Branding af elbiler 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer Rammer for AT: Branding af elbiler i AT5 i en 2.g klasse Fagene: Engelsk og fysik. Engelskdelen: Elbiler og miljø

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening - En undersøgelse af hvorfor socialpædagogernes tillidsrepræsentanter forlader tillidshvervet Projektgruppe: Mikkel Feldstedt

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Arbejdsmøde 5. Udviklingsgruppen. Vejen, den 8. september 2014

Arbejdsmøde 5. Udviklingsgruppen. Vejen, den 8. september 2014 Arbejdsmøde 5 Udviklingsgruppen Vejen, den 8. september 2014 Dagsorden 1. Status på udviklingsgruppens arbejde 2. Resultat af spørgeskema - besvarelserne 3. Minimumskravene 4. Tids- og handlingsplan Side:

Læs mere

Kreativt arbejde i projektsamfundet

Kreativt arbejde i projektsamfundet Kreativt arbejde i projektsamfundet - organisering og forventninger - En projektrapport af: Gitte Hass Nielsen Jakob Hedegaard Vejleder: Michael Christensen Modul: SV-K1 Forår 2010 Kreativtarbejdeiprojektsamfundet

Læs mere

Madspild hos de danske forbrugere

Madspild hos de danske forbrugere ROSKILDE UNIVERSITET 2015 Madspild hos de danske forbrugere Food waste by Danish consumers I fagene økonomi og sociologi, 2. semester på sam-bach Cathrine Marie Nørgaard - 54973 Morten Bak Hermansen -

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere