!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*"

Transkript

1 Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation* Udarbejdetaf: MikkelWittenburgPetersen Vejleder: TroelsSchultzLarsen Antalanslagognormalsider: anslag,67,19normalsider

2 1 Abstract Problemfelt Innovation Innovationsometselvstændigtforvaltningspolitiskværktøj Regeringsgrundlagene Hvorforstørrefokuspåinnovation? Specialetsproblemstilling Problemformulering Analysestrategi operationaliseringafproblemformuleringen Indledning Førsteanalysedel:MultipelKorrespondanceanalyseMCA) KorrespondanceanalysenogBourdieu Bourdieusbegrebsligeværktøjskasse MCAift.Bourdieusvirkelighedsopfattelse MulighederogbegrænsningervedMCA Andenanalysedel Multipellineærregression Hypotese Modelspecifikation EndogenitetsbiasGproblematik Specialetsindplaceringiforskningsfeltetomkringoffentligeledereog innovation MCA Indledning Datamaterialet Indledendearbejde Deaktivevariable Positionivirksomheden: Professionelkarriereforløb: Personligebaggrundsvariable Metodiskerefleksioneromkringdeaktivevariablesogkategoriersbidragtil dannelsenafakserne Deillustrativevariable Innovationskapital Holdningsspørgsmålomkringinnovation Oplevetinnovationiorganisationenspecifiktogidetoffentligegenerelt Indledendefortolkning Individskyen Aksernesegenværdier Valgafakser ScreeplotGhistogramoveraksernesegenværdier Fortolkningafakser Fortolkningafakse Fortolkningafakse Fortolkningafakse Opsummering Deillustrativevariable Innovationskapital Holdningertilinnovation...52

3 3.9.3Oplevetinnovationiorganisationenspecifiktogidetoffentligegenerelt Delkonklusion Multipellineærregression Indledning Denafhængigevariabel Deuafhængigevariable Positionivirksomheden Professionelkarriereforløb Personligeogsocialebaggrundsvariable Inklusionafrelevanteforklarendevariable: Forudsætningstest Analysensresultater Ledernespositionivirksomheden Ledernesprofessionellekarriereforløb Ledernespersonligebaggrundvariable RegressionsanalysensresultatersetiforholdtilMCA en Delkonklusion Perspektiverendediskussion Dererbehovforenbredopkvalificering Lederuddannelse Ledelsesniveau Konklusion Litteraturliste...79 BilagA.Metodernesunderliggendevidenskabsteori...89 BilagB.Frekvenstabeller...92 BilagC.Oversigtoverillustrativevariable...99 BilagD.Outputreliabilitetstestogdenafhængigevariabel BilagE.Beskrivelseogoutputafforudsætningstest

4 Abstract Thisthesisstudiestheconnectionbetweenpublicmanagers objectivesocialand professionalpositionsandtheirsubjectivedispositionstowardsinnovation.the thesistakesonanexplorativeapproachemployingmultiplecorrespondence analysismca)tomakevisibleimportantpatternsinaquestionnairesurvey conductedinrelationtotheclipsproject.theanalysisshowsanevidenthomology betweenanumberofmanagercharacteristicssuchasmanagementlevelandthe numberofpriormanagerpositions)andthemanagers viewsoninnovation. OnthebasisoftheMCAahypothesisisformulated:theleadership*capitalandthe leadershipexperienceoftheleadersaffecttheirsogcalledinnovation*capital*index constructedfromthreequestionsaboutthemanagers viewsontheirown innovationability).thehypothesisistestedusingmultiplelinearregression.thus, anobjectivewiththisthesisisalsotocombinetwodifferentstatisticalparadigms: geometricdatamodelingandolsregressionmodeling.theassociationbetweenthe dependentvariable,innovation*capital,andtheindependentvariablesisweak,with anrsquareof0,085.themodelshowsastatisticalsignificant,positiverelationship betweenthedependentvariableandthefollowingexplanatoryvariables: managementlevel,numberofpriormanagerpositions,completedmanager education,ageandeducationallevel. Finally,Ishortlydiscusshowtheresultsfromthetwostatisticalanalysesconducted inthisthesismayhaveanimpactonthepossibilitiesforinnovationinthepublic sector. 3

5 1.Problemfelt Dettespecialehandlerom,hvilkesammenhængederermellemoffentligelederes objektivesocialeogprofessionellekarakteristikaogderessubjektiveholdningertil innovation,oghvilkenbetydningdissesammenhængeharformulighedernefor innovationidenoffentligesektor.detteundersøgesvediførsteomgangat gennemføreenmultipelkorrespondanceanalyse,hvorsystemerafsammenhænge tydeliggøresienspørgeskemaundersøgelsebesvaretaf1311offentligeledere.på baggrundafdenneanalyseopstillesenhypoteseomkring,hvilkeneffektspecifikke variableangåendeledernesledelseserfaringogledelseskapitalharpåderes innovationskapital.detteundersøgesviamultipellineærregression.jeg konkludererbl.a.,atledelsesniveau,antaltidligerelederstillinger,omlederneharen lederuddannelseellerej,alderoguddannelsesniveauharenpositivindvirkningpå deresinnovationskapital.endeligtdiskuteresdet,hvilkenbetydningde fremanalyseredesammenhængeharformulighederneforinnovationiden offentligesektor. 1.1Innovation Førstenbegrebsafklaring:hvaderinnovation?JegvilispecialetbenytteSørensen ogtorfingsdefinition,hvor innovationrefererertilenmereellermindre intenderetogproaktivproces,somudvikler,implementererogspredernyeog kreativeideer,derskaberenkvalitativforandringiengivenkontekst Sørensenog Torfing2011:29).Innovationidetoffentligekanderforsnartsagtværealtmellem himmelogjord.detkanværeadministrative,økonomiske,serviceydelsesgog/eller produktionsmæssigeforandringer,derkanværesativerdenafpolitikere, embedsværket,praktikere,ellerforskelligekonstellationerafsamme.ifølge definitionenerderdogtaleomentilstræbt,tilenvisgradsystematiskproces,der megetvelkaninitieresaftilfældigheder,menikkedestomindrebestårafetbevidst arbejdehenmodkvalitativeændringerafgivnepraksisser.idenforstanderder ogsåførsttaleominnovation,nåretændringsforslagimplementeres,ogderved skaberennytilstand. 4

6 1.2Innovationsometselvstændigtforvaltningspolitiskværktøj Hvornårbegynderdetoffentligeetmeresystematiskogkontinuerligtarbejdemedat forbedredenoffentligesektorsformogindhold?dererbredenighedom,at Finansministerietssåkaldtemoderniseringsredegørelseropigennem1980 erneer deførstetiltagiensådanretningsebl.a.sørensenogtorfing2011;knudsen2007; EjersboogGreve2005;Rennison2011).Denførsteudkomi1983medtitlen Programmetformoderniseringafdenoffentligesektor"Finansministeriet1983). Redegørelserneharfokuspåbl.a.effektiviseringgennembedreøkonomistyringog ændredeorganisationsformer,ogafbureaukratiseringgennemregelforenkling. Redegørelserneer,ifølgeSørensenogTorfing,medtilatgrundfæsteidealetom,at denoffentligesektortilstadighedskalevneatudvikleogfornysig2011:19) 1.Det erdogførstindenfordesidste10år,atderidenoffentligesektorerkommetet størrefokuspåinnovationsometselvstændigtmoderniseringsgog forvaltningspolitiskværktøjrennison2011:140;seogsåosborneogbrown 2005:143).Detteskalsesirelationtilensideløbendeøgetopmærksomhedpå innovationgenereltset,hvilketnedenståendefigur1illustrerer. 1 Forgrundighistoriskgennemgangafmoderniseringenafdenoffentligesektorfra 1983ogfremtil2005seEjersboogGreve2005). 5

7 Globaliseringspuljen 2 Finansministeriet2006)ogkvalitetsreformen 3 Regeringen 2007)ergodeeksemplerpå,atinnovationerblevetetselvstændigt forvaltningspolitiskværktøj.detpointeresidisse,atderskalarbejdesmere systematiskmedinnovationpåalleniveauer.iglobaliseringspuljen,derifølge aftalenskalmedvirketilatgøredanmarktiletførendevækstg,videngog iværksættersamfund,formuleresdetbl.a.således: Målet&er,&at&danske&virksomheder& og*offentlige*institutioner*bliver*blandt*de*mest*innovative*i*verden Finansministeriet2006:8).Iaftalenetableresbl.a.enårligpuljepå100mio.kr.til brugerdreveninnovation.ikvalitetsreformenhedderdetfx: udvikling)af)kvaliteten) og#nye#ideer#skal#gro#frem#ude#omkring#i#landets#børnehaver,#pa #plejehjem#og#pa # sygehuse Regeringen2007:92).Ireformenlistesenrækketiltag,derskal foranledigeinnovationidenoffentligesektor.fxskalderorganisereskommunale kvalitetsnetværk,hvorideerkandeles,ogderskaludnævnessåkaldte kvalitetsambassadører,derkanrejserundtilandetogvideregive innovationserfaringer.herudoverindførerreformenbl.a.eninnovationsprisforden offentligesektoruddeltførstegangi2008),derskalbelønnedemestinnovative tiltagregeringen2007:98).endeligsikresderireformenogsåenopprioriteringaf forskningeniinnovationogkvalitetpåvelfærdsområderneregeringen2007:95g 101). 1.3Regeringsgrundlagene Enandenmådeattydeliggøredetkontinuerligtstørrefokuspåinnovationiden offentligesektorervha.regeringsgrundlagenefrahenholdsvis2001og2011.ifogh RasmussenGregeringensregeringsgrundlagfra2001nævnesinnovationenenkelt gang,irelationtil,atuniversiteterneskalarbejdetætteresammenmed erhvervslivetregeringen2001).imodsætninghertilnævnesinnovation30gangei 2 Meddenfuldetitel: AftalemellemregeringenVenstreogDetKonservative Folkeparti)ogSocialdemokraterne,DanskFolkepartiogDetRadikaleVenstreom udmøntningafglobaliseringspuljen. 3 Meddenfuldetitel: Bedrevelfærdogstørrearbejdsglæde Regeringensstrategi forhøjkvalitetidenoffentligeservice. 6

8 ThorningGSchmidtGregeringensregeringsgrundlagfra2011Regeringen2011).Bl.a. nævnesinnovationindenforvelfærdsometcentraltmiddeltilvækst: Danmark*skal*blive*bedre*til*at*konkurrere*på*innovation.*Fremtidens* arbejdspladser*skabes*især*inden*for*vækstområder*som*energi,*miljø*og* velfærd.*det*er*områder,*som*oecd*har*udpeget*til*globale*vækstområder,*og* hvor*vi*i*dag*har*et*stort*erhvervsmæssigt*potentiale Regeringen2011:21). Iregeringsgrundlagetfra2011talesderligefremomensærskiltinnovationspolitik: De*lande,*som*formår*at*skabe*en*ny*kultur*for*samarbejde*mellem*den* offentlige*sektor*og*private*virksomheder*om*at*udvikle*nye*løsninger*på*de* globale*udfordringer,*vil*drive*innovation*i*både*den*offentlige*og*private* sektor*og*stå*rustet*til*at*bevare*velfærden*i*fremtiden.*det*er*kernen*i*en* moderne*innovationspolitik Regeringen2011:21). Somdetfremgårafovenstående,erderikkeblotkommetetstørrefokuspå innovationidenoffentligesektor,forståelsenafhvorogafhveminnovationskal initieresharogsåændretsig;dereridagetlangtstørrefokuspåatfremmeden offentligesektorsegeninnovationskapacitet.ogdetskalvelatmærkeskeudeide enkelteinstitutioner. 1.4Hvorforstørrefokuspåinnovation? Itaktmedudbygningenafdenoffentligesektorerdersideløbendehermedkommet etstørrebehovforinnovation.deterderfleregrundetil.enafhovedårsagerneer detkontinuerligtopadgåendeprespådeoffentligeudgifter.dettepreserprimært forårsagetaftreforhold: 1)Baumol 4 GeffektenSmith2012).Vilkåreneforproduktivitetsstigningerer forskelligdenoffentligeogprivatesektorimellem.denoffentligesektors produktionforegårovervejendeiarbejdskraftintensiveogservicebetonedeerhverv, hvilketbetyder,atdererentendenstilfærretekniskefremskridtogdertilhørende produktivitetsstigningersammenlignetmedfxkapitalintensiveerhverv,som industriproduktion.somtidligereovervismandnielskærgaardnogetprosaisk beskriverdet: mankanikkefåsammeproduktivitetsstigningerivuggestuernes 4 Amerikanskøkonom 7

9 bleskiftsomikyllingeproduktionen Kærgaard2010).EnantagelsehosBaumoler, atproduktivitetsstigningerikapitalintensiveerhvervgenereltmedfører,at lønniveauetipågældendeerhvervøgesskatteministeriet2008:45).oghvis reguleringstakstenforoffentligelønningersamtidigfølgerdenprivatesektorsom detertilfældetidanmark)medførerdette,atdenoffentligesektors enhedsomkostningervilstige,ogdermedogsådesamledeoffentligeudgifterunder forudsætningaf,atefterspørgslenpåoffentligegoderantagesatværerelativtprisg inelastisk).dererdermedentendenstil,atdetoffentligeforbrugsandelafbnp stiger,hvisserviceniveauetskalforbliveuændretovertidsmith2012:12). 2)Etandetmedvirkendeforholderstigendeforventningertildenoffentlige serviceskvalitet,omfangogeffektivitetsørensenogtorfing2011:25).dette argumentunderstøttesafenspørgeskemaundersøgelseforetagetafgallupifebruar iårforhk/kommunal,danmarkslærerforeningogfoa.hermenerfx46%afde adspurgte,atderskalansættesflereidenoffentligesektoridekommendetreårtil atløsevelfærdsopgaverne28%afdeadspurgtemener,atderhverkenskal ansættesfærreellerflere,og14%mener,atderskalværefærreansatte)tns Gallup2012:3).Undersøgelsenviserligeledes,at66%afdeadspurgtemener,atdet erunødvendigtmednedskæringeridenoffentligesektortnsgallup2012:3). 3)Ettredjeforholder,atdererkommetstørreglobalogregional konkurrence,hvilketbl.a.fordrer,atdanmarksbefolkningbliverbådemereog bedreuddannet.detteskaberselvsagtetøgetprespådeoffentligeudgifter,hvis uddannelseogforskningfortsatskalværeoffentligtfinansieretsmith2012:15). Iforholdtildetreovenforskitseredeforhold,derskaberetøgetprespåde offentligeudgifter,kaninnovationidetoffentligegroftsagtværemedtilentenat sænkedeoffentligeudgiftergennemeffektiviseringer,ellerøgekvalitetenafden offentligeservice. Enandenhovedårsagtil,atdererkommetetstørrebehovforinnovationiden offentligesektorer,somsørensenogtorfingskriver,fremkomstenafmere kompleksesamfundsmæssigeproblemstillinger, wickedproblems,derfordrer 8

10 innovativeløsningsforslagsørensenogtorfing2011:25).someksemplerpå sådanneproblemstillingernævnesfxfrafaldpåungdomsuddannelserne,overvægt ogaffolkningafyderområder.deterproblemstillinger,derikkenødvendigviskan løsesblotvha.flereressourcer,menderimodkrævernye,vidensbaserede løsningsforslag,derudarbejdespåtværsaftraditionellefagskelogekspertiser. 1.5Specialetsproblemstilling Deteraltsånødvendigtmedeninnovativoffentligsektor.Mensamtidigervilkårene forinnovationidetoffentligeanderledesfradetprivate.idenprivatesektorerder etmereautomatiskincitamenttilinnovation,damarkedspressetforanlediger virksomhedertilatudviklenyeprodukterogservicesijagtenpåprofit.disse incitamentererikkeisammeomfangtilstedeidenoffentligesektor,hvorpolitisk bestemtemålogrammerforproduktionenskalbegrundesiovervejelseromkring detfællesbedste.etandetvilkårer,atkortepolitiskevalgcyklusserharentendens tilatgøredenpolitiskeledelsemerevarsomoverformerelangsigtede,risikofyldte innovativeprojekter,ogmereopmærksompådenumiddelbareoffentligeopinion Ho2002). Såmegetdestomererelevanterdetderforatundersøgebetingelserforog holdningertilinnovationidenoffentligesektor. Dererbredkonsensusiinnovationslitteraturenomkring,atlederesengagement, evnerogholdningererafgørendefaktorerift.innovationsebl.a.boeker,1997; BadenGFuller,1995;NonakaogTakeuchi,1995;Kanter,2000;Moon&deLeon2001; Riveraet.al.,2000;Nystromet.al.,2002;Kearneyet.al.,2000;Damanpour,1991; Moon&Norris,2005).Fordetførste,fordioffentligelederehardetprimæreansvar ift.bådeatinitiereogimplementereinnovationsinitiativeridenoffentligesektor. Fordetandet,forditidligerenævntekompleksesamfundsmæssige problemstillingerkalderpåløsningerpåtværsaftraditionellefagdiscipliner,hvilket betyder,atoffentligelederefårenendnustørrerollesomtovholderiforbindelse medsådannetværfagligeinnovativeprocesser.ogfordettredje,fordiledereer hovedaktøreribådeskabelsenogvedligeholdelsenafenbefordrende 9

11 innovationskulturjelinekogschoonhoven1990:203).ledernesengagement, kompetencerogholdningerharderforafgørendebetydningforgennemførslenaf innovativetiltag. Deteridenhenseendeinteressantatundersøge,hvordanforskelligeledere,derhar forskelligebaggrundeogindtagerforskelligeledelsespositioneridenoffentlige sektor,forholdersigtilinnovation.detteerinteressant,daoffentligeledereikkeer enhomogenforsamlinggdeharforskelligeuddannelsesgogkarrieremæssige baggrunde,ogbestriderlederposterpåforskelligeniveauer.nogleharsåledesen langvideregåendeuddannelse,ogovenidetteenlederuddannelse,mensandreer tidligerepraktikere,derharavancerettilidagathaveenlederpost.nogleharsiddet idensammemellemlederstillingimangeår,mensandreharværetmeremobile,og harstegethurtigereigraderne,ogderforharflerelederstillingerbagsig.afhængig afdenspecifikkesektor,arbejdspladsogledelsesniveauerdereshverdagogsåvidt forskellig.nogleledereharmegetkontakttildetpolitiskeniveau,andreharprimært kontaktmedpraktikereogborgere. Ovenståendeovervejelserledermigfremtilfølgendeproblemformulering: 1.6Problemformulering Hvilken*sammenhæng*er*der*mellem*ledernes*objektive*sociale*og*professionelle* karakteristika*og*deres*subjektive*holdninger*til*innovation,*og*hvilken*betydning*har* disse*sammenhænge*for*mulighederne*for*innovation*i*den*offentlige*sektor?* Idetfølgendeafsnitbeskrivesdet,hvordanproblemformuleringenbesvares. 10

12 2.Analysestrategi operationaliseringafproblemformuleringen 2.1Indledning Idetteafsnitviljegbeskæftigemigmed,hvordanproblemformuleringenvilblive besvaret.analysestrategienertredelt:førsteanalysedelereneksplorativ undersøgelseafoffentligelederesholdningertilogerfaringermedinnovation.kan derudledesnoglesammenhængemellemledernesobjektivesocialeog professionellekarakteristikaderesposition)ogderesholdningsmønstreomkring innovationderesdispositioner)?metodologiskgribesdette korrespondanceanalytiskan,hvormønstreogsammenhængeidatafraen spørgeskemaundersøgelse,udførtiforbindelsemedprojektetclips 5,synliggøres. Andenanalysedeltagerudgangspunktikorrespondanceanalysensresultater.Ved hjælpafdisseresultateropstillesenhypoteseomkringsammenhængenmellem ledernessocialeogprofessionellepositionogderessubjektivedispositioner. Hypotesenanalyseresvedhjælpafmultipellineærregression.Formåletmedanden analysedelersåledesatundersøgestyrkenafdeiførsteanalysedelfundne sammenhængeidatasættet.eteksplicitelementidenoverordnedeanalysestrategi erhermedogsåatkombineretoforskelligestatistiskeparadigmer:geometrisk dataanalyseogolsregression.tredjeogsidsteanalysedelerendiskussionaf, hvilkenbetydningresultaterneafførsteogandenanalysedelharformulighederne forinnovationidenoffentligesektor. Idetteafsnitviljegreflektereoverdetoførsteanalysedele;hvordanfungererde somarbejdsredskabift.atbesvareminproblemformulering?hvaderrækkevidden, ogdermedogsåbegrænsningerne,veddissestrategiskevalg?kendskabettil multipelkorrespondanceanalyseerikkeligesåudbredtsomtilmultipellineær regression,hvorforjegvilbrugelidtekstrapladspåatintroduceredenne analysetilgang. 5 CollaborativeInnovationInThePublicSector 11

13 Demerekonkretemetodiskeovervejelsererikkemedtagetidetteafsnit,men behandlesløbendesomindledenderefleksionertildespecifikkeanalyseafsnit. Bevæggrundenfordetteerikkeatnedtonerelevansenafdisse,mensnarereat knyttedemtætteretildetfaktiskeanalysearbejde,fordervedatgivelæserenet bedreindblikisammenhængenmellemanalyserneogdemetodiskeovervejelser omkringsamme.ligeledeserderhellerikkeetdecideretteoriafsnitispecialet.i stedetinddragesdeteoretiskerefleksionerogsåløbende iforbindelsemedde analysestrategiskeovervejelser,dervilblivepræsenteretidetteafsnit,ogi forbindelsemeddesenerestatistiskeanalyserogresultater.minbestræbelseer altsåatintegrereteori,metodeogempiri.dettegrebervalgtforatbetonespecialets problemorienteredeogeksplorativekarakter. 2.2Førsteanalysedel:MultipelKorrespondanceanalyseMCA) JegharvalgtMCAsomstatistiskredskabtiliførsteomgangatundersøge sammenhængeiovenfornævntespørgeskemaundersøgelse.mcaerengeometrisk multivariatstatistiskmetode,derkanbenyttestilatfremanalyseremereeller mindrelatentesammenhængeogmønstreikrydstabellermedkategoriskevariable. Metodenerderforoplagt,daCLIPSGspørgeskemaethovedsageligtbeståraf spørgsmålmednominelleogordinalesvarkategorier. MerespecifikterformåletmedMCA endelsatopsummeredemestcentrale struktureridatasættetpåenbådeenklereogmeresigendemåde,enddetvillevære muligtvedatopstilledataienrækkekrydstabeller,ogdelserformåletsomledheri ligeledesatgiveengrafiskafbildningafdissecentralestrukturerblandtdatasættets respondenterhjellbrekke1999:80).mcaeridenneforstanddeskriptiv;metoden gengiver*ogbeskriver*datanumeriskogvisuelt),modsatfxtypiskesignifikanstest, hvisformåleratdrageslutningeromkringengivensammenhængsinferens,og dervedfranogetundersøgttilnogetikkegundersøgt.dererdogstadigtaleomhvad manmåskekankaldeenanalytiskbeskrivelseafdata,damcafordetførstekræver enanalytiskudvælgelseaf,hvilkevariablederskalinkluderes,ogdernæst efterfølgendekræverenanalyseaf,hvadderkanudledesafdelsdemedfølgende numerisketabeller,delsdenvisuellerepræsentationafdeudvalgtevariable.dette 12

14 ændrerdogikkeved,atmcaibundoggrundbloterengengivelseafdata. MCAergrundlæggendeinduktivtfunderet.Konkrethardetinduktiveelementimit arbejdekommettiludtrykved,atjegikkesommedmerekonventionelle,deduktive statistisketilgange)somførsteanalytiskeskridtharformulerethypoteser,derhar skulleafprøvesvedhjælpafdertilhørendeudarbejdedestatistiskemodeller.modsat sådannemereellermindreapriorispecificeredemodelleromkringfxkausale forholdmellemenrækkefaktorer,erudgangspunktetidenneførsteanalysedel mereeksplorativ.benzécriformulererdetinduktiveprincipimcasåledesidette hyppigtrefereredecitat: Themodelmustfitthedata,notviceversa Benzécri 1973:6).Dererdogenvisgrænseformetodensinduktiveudfoldelsesmuligheder; deterfxikkesærlighensigtsmæssigtatinddrageflerehundredevariable,dadette vilumuliggøreenreelfortolkningafanalysenskorrespondancekort.hvorvellykket enanalysederkanproduceres,afhængerderforihøjgradafbådetilgogfravalgi forholdtil,hvilkevariablederskalinkluderes.detinduktiveaspekteridenforstand selvfølgelighellerikkeensbetydendemed,atmanfamleriblindeudenathavegjort sigtankeromgenstandsfeltetsbeskaffenhed.imittilfældeharinnovationsteorifx væretmedtilatkvalificereudvælgelsenafrelevantevariable KorrespondanceanalysenogBourdieu IsærBourdieusanalyseriLa*Distinction1984)ogHomo*Academicus1990) 6 har væretmedtilatudbredekendskabettilogbrugenafkorrespondanceanalyse 7.ILa* Distinction*studererBourdieu,medudgangspunktienlangrækkevariableom kulturforbrugogsocioøkonomiskeforhold,sammenhængemellemfordelingeraf subjektivesmagspræferencermentalestrukturer)ogfordelingerafobjektive socialekarakteristikasocialestrukturer).grafiskpræsenteresdisseanalyseri korrespondancekort,derviserfordelingenaføkonomiskogkulturelkapitali FrankrigBourdieu1984).IHomo*AcademicusundersøgerBourdieu 6 ForoversigtoverBourdieusbrugafMCAseLebaron Forenhistoriskoversigtoverudviklingenogudbredelsenafgeometrisk dataanalyse,herundermca,selerouxogrouanet2010). 13

15 sammenhængenmellemfranskeuniversitetersvidenskabeligtansattessubjektive holdningeriintellektuelleogpolitiskekampestudentergogarbejderstrejkernei 68)ogderesobjektivtiagttageligepositioneridetakademiskefeltBourdieu 1990). Beggeharinspireretudarbejdelsenafførsteanalysedelinærværendespeciale,da formålet,analogtmedbourdieusarbejde,netoperatundersøgesammenhænge mellemidettetilfældeoffentligelederes)objektivesocialeogprofessionelle karakteristikaogselvsammessubjektiveholdningsmønstreiforholdtilinnovation Bourdieusbegrebsligeværktøjskasse DerergenereltenstorsamhørighedmellemBourdieusontologiskeog epistemologiskeorientering,ogdenmådevirkelighedenstuderespåviamca 8.Jeg vilderforherkortintroducere,foratkvalificereminanalyse,nogleafdecentrale begreber,sombourdieubenyttertilatbegribedensocialevirkelighed. GrundliggendeserBourdieuvirkelighedensometsocialtrum,derbestårafen mængdedistinkteogsameksisterendepositioner,dereradskiltfrahinanden.disse positioner: defineres*i*forhold*til*hinanden*i*kraft*af*deres*gensidige*exterioritet*og*i*kraft*af* typen*af*relationer*de*indgår*i:*de*kan*befinde*sig*tæt*på,*ved*siden*af*eller*fjernt*fra* hinanden,*eller*de*kan*indgå*i*en*bestemt*orden*og*befinde*sig*enten*over,*under*eller* mellem*hinanden Bourdieu1997:20G21). Enagents,ellerengruppespositionelleindplaceringidetsocialerumerbl.a. defineretudfrademateriellefordelingerimellemobjektivesociale,økonomiskeog kulturellekarakteristika.deterdette,sombourdieubetegnersomenposition.i nærværendespecialestilfældeerdeoffentligelederessocialeogprofessionelle) positionbl.a.defineretudfratreforhold:1)derespositionidenorganisation,som deerlederi,2)deresprofessionellekarriereforløbog3)personlige baggrundsvariable.hvorfornetopdisseerinkluderet,oghvilkevariableder repræsentererdissetreforhold,uddybesimca en. 8 SebilagA,side89forenuddybningafdette. 14

16 Etandetontologiskniveauatbegribemenneskeroggrupperpåerigennemdisses dispositioner.forbourdieuerdispositioner: et*erhvervet*system*af*præferencer,*af*principper*for*hvordan*verden*skal*anskues*og* opdeles*dvs.*det*man*sædvanligvis*kalder*en*smag),*af*varige*kognitive*strukturer* der*i*alt*væsentligt*er*resultatet*af*kropsliggørelsen*af*objektiver*strukturer)*og*af* handlingsskemata*som*orienterer*opfattelsen*af*den*givne*situation*og*vurdering*af* hvilket*svar*der*passer*til*denne*situation Bourdieu1997:44). Agentersdispositionereraltsåderesmentalestrukturer;hvordandetænker, hvordandeitalesættervirkeligheden,hvilkeholdningerdehar.idettetilfældeer ledernesdispositioneromkringinnovationbl.a.repræsenteretvedderesholdninger tilinnovationgenerelt,oghvordandeopleverathavedetnødvendigeoverskudog denødvendigekompetencertilatståispidsenforinnovationsprocesseruddybesi MCA en). Bourdieudifferentiererogsådensocialevirkelighedigennemhvadhankalder menneskerspositioneringer,hvilketerdevalgmennesker træffer*inden*for*de*mest* forskelligartede*områder*af*den*menneskelige*praktik,*det*være*sig*madlavning*eller* sport,*musik*eller*politik*etc. Bourdieu1997:20).Positioneringeraltsåen samlebetegnelseformenneskersdistinktemåderathandleogforbrugepå;det menneskergør.spørgsmåleneidenspørgeskemaundersøgelsejegbenyttergår hovedsageligtpåledernesholdningertilinnovation,fremforhvaddegør,hvorfor derikkeermedtagetspørgsmålomkringdette. EnteseforBourdieuer,atdererentendenstilhomologiellerkorrespondance) mellemhenholdsvisagenternesposition,dispositionerogpositioneringer.en positionietsocialtrumerdervedmereogandetendetumiddelbartiagttageligt socialtforhold dererigennemsnitligforstandtilknyttetdistinkteholdningsgog handlepræferencertilsådannepositioner.etcentraltformålforbourdieuerderved atundersøge,ogdervedtydeliggøre,forholdetmellemfxagenterssocialepositioner ogsubjektivedispositionerbourdieu1997:20).deternetopdette,derogsåer formåletmednærværendemca:atbeskrivedetsystemafforskelledererimellem 15

17 detbourdieukalderthe*space*of*lifestylesogthe*space*of*positions.envigtigpointei dennehenseendeer,atdererenrelationelsamtidigheddeovennævnteontologiske niveauerimellemogaltsåikkeentidsforskudtkausalrelationimellemetellerflere niveauer).somdonaldbroadyformulererdet,erformålet:...*att*finna*ett*system*av* relationer*hos*en*mängd*variabler*och*kvalitativa*data*vilka*betraktas*samtidigt Broady1988:20) MCAift.Bourdieusvirkelighedsopfattelse AnalogtmedBourdieusforståelseafdetsocialerumkananskuesMCA ens multidimensionalerum.sombourdieuskriver: den*rumlige*afstand*på*papiret* modsvarer*sociale*afstande Bourdieu1997:21).LigeledeserMCAgrundlæggende relationel;outputtetgiverførstmening,nårplaceringenafetpunktellerenkategori sesirelationtilandrepunkterellerkategorierisammekorrespondancekort hjellbrekke1999:19).ellersagtmedandreord:positionerogdispositioneridet socialerumkankunidentificeresikraftafderesrelationtilandrepositionerog dispositionerthomsen2008:87).samtidiggøresderhellerikkenogleapriori antagelseromkringretningenmellemsådanneforskelligeforhold. Iforholdtildenspecifikkefordelingietkorrespondancekortrepræsenterer forskelligepunktskyerforskelligedistinktioneridetsocialerum.etformålmed MCA enerderforattydeliggørekorrespondancenogsystemetafrelationermellem dissepunktskyer.detværesigsåvelmentalesomobjektivesocialestrukturer.i nærværendeanalysekommerdettekonkrettiludtrykved,atderskabes1)etrum afdeoffentligelederesobjektivesocialeogprofessionellekarakteristika,og2)et rumafdeoffentligelederesholdningsmønstreiforholdtilinnovation.formåleter atbeskrivekorrespondancenmellemdissetorum MulighederogbegrænsningervedMCA LigesomsåmegetandetstatistiskanalysehandlerMCAgrundlæggendeomat undersøgevariationenimellemxantalvariable.menhvilkesæregnemulighederog 16

18 begrænsningererdervedatbenyttemcaiforholdtilandremultivariateanalyser? Analysensstyrkerer,somjegserdet,samtidigogsådensbegrænsninger. MCAevneratbelysesymmetriskerelationer.Konkretkommerdettetiludtrykved, atanalysenafrækkerneogkolonnerneienkontingenstabelvilgivesammeresultat medhensyntilantalletafakser,ogaksernevilligeledeshavedesamme egenværdierhjellbrekke1999:40).ellersagtmedandreord:deinkluderede rækkegogkolonnevariablekanbyttesrundtudendetpåvirkeranalysensresultater Greenacre2007:57).Dettemuliggør,atsystemetafrelationermellemmange variablekanstuderessamtidigt. TilgengælderMCAikkeetstærktredskabtilatinformereom,hvorvidtde inkluderedevariableerudtømmendeiforholdtilatbelyseetgiventfænomen. Analysenkanderforejhellergiveetindtrykaf,hvormegetafvariationenien variabeldererforklaretafvariationenienanden.medandreordkanderikke udledeskonklusioneromkringstyrkeforholdetimellemdeinkluderedevariable.der findessåledeshellerikke,modsatfxiregressionsanalyser,mereellermindre universellestatistisketeststørrelserforenpågældendemca s goodnessoffit i forholdtilandremca erhoffmanogfranke1986:225ijæger2003:10).dette tilbydertilgengældmerekonventionellestatistisketilgange,derhartilformålat isolereeffektenafenvariabelpåenanden.sådannededuktivtfunderede, inferensorienteredetilgangeopstillertypiskstatistiskemodeller,derantager retningsbestemteforholdmellemenrækkevariable.efterfølgendetestesdetom,og ihvorhøjgrad,dissemodellereristandtilatforklarevariansenhosenafhængig variabel.dettegøresvedatanalysereomsamvariationenersignifikant,samt hvilkenretningogstyrkesammenhængenhar.eniboendeantagelsevedbrugenaf ensådantilgangerderved,atsammenhængenmellemdenafhængigeogde uafhængigevariableerasymmetriskvariableneertidsmæssigtogkausalt forskudte). Jegvilidettespecialeforsøgeatkombineredisseforskelligestatistisketilgange, hvilketbunderienopfattelseaf,atdeikkenødvendigviserindbyrdesuforenelige, 17

19 mentilgengældkansupplerehinanden.detteledermighentil2.analysedels analysestrategi,derpræsenteresifølgendeafsnit. 2.3Andenanalysedel Multipellineærregression Iandenanalysedelbyggesderviderepåførsteanalysedelsresultater.Analogtmed MCA enundersøgesligeledesidetteafsnitsammenhængeiclipsg spørgeskemaundersøgelsen.mendetgøresmedetandetformålogudgangspunkt, ogmedenandenanalysestrategi.mcaersomnævntovenforgodtilatsynliggøre systemerafsammenhængeistørredatasæt.metodenertilgengældikkegodtilat informereomsammenhængemellemenkeltevariable,ogikkemindststyrkenafen sådansammenhæng.detteernetopformåletmedandenanalysedel.tilat undersøgedettebenyttesmultipelregressionsanalyse.kombinationenafmcaog multipelregressionsanalyseerikkeheltuproblematiskienvidenskabsteoretisk henseende,hvilketjegvilreflekterenærmereoverinedenståendeafsnitomkring endogenitetsbias Hypotese MedudgangspunktiMCA ensresultateropstillerjegenhypotese,somdertestesi andenanalysedel.fornuattageglædernepåforskuderhypotesensomfølger: GLedernes*ledelseskapital*og*ledelseserfaring*påvirker*ledernes* innovationskapital * indeks*konstrueret*ved*at*addere*tre*variable*omkring*ledernes*erfaringer*og* holdninger*til*innovation) Modelspecifikation Formåletmedandenanalysedeleraltsåatundersøge,hvilkeneffektenrække uafhængigevariableledernesledelsesniveau,antaltidligerelederstillinger,hvor mangeårdeharsiddetideresnuværendelederstilling,arbejdstidpr.uge,hvorvidt dehargennemførtenlederuddannelse,deresuddannelsesniveauogalder)harpå variationenihvadjegkalderledernesinnovationskapital,dereretindeks konstrueretaftrespørgsmålomkringledernesoverskudogoplevelseafegne 18

20 kompetencertilinnovation,ogihvorhøjgradinnovationudgøretfokuspunkti deresledelsespraksis.detrespørgsmålssvarkategoriererallesåkaldtelikertg skalaermedfemkategorierhver vedgikke Gkategorienharjegsorteretfra).Daden afhængigevariabel,ledernesinnovationskapital,eretindeksmed13kategorier), erdetoplagtatbenyttemultipellineærregressionsomstatistiskmodel,daindekset kandefineressomværendepåintervalskalaniveau. Imultipellineærregressionanalyseres,hvorledesmiddelværdienafenafhængig variabel,y,afhængerafværdienafenuafhængigvariabel,x,nårandrerelevante variableholdeskonstant.denafhængigevariabelerideeltsetpå intervalskalaniveau,ogdeuafhængigevariableerentenintervalskalerede,eller nominelleog/ellerordinalevariableomkodettildummyvariablekreiner 1999:313).Mådendettegørespå,ervedatfindedenbedsterettelinjegennemen punktsværmbeståendeafværdierneafvariablenygivetværdierneafvariablenx altandetlige),såledesatdenkvadreredeafstandfralinjentilallepunkterbliver mindstmulig Endogenitetsbias[problematik Eniboendeantagelsevedensådantilganger,atsammenhængenmellemden afhængigevariabelogdeuafhængigevariableerasymmetrisk.deuafhængige variableharidenneforstandendirekteeffektpåvariationenidenafhængige variabel,ogikkeomvendt.bourdieuvilselvsagtopponeremodetsådan videnskabsteoretiskbliksebilaga,side89).hanvilistedetargumentereforen relationelsamtidighedmellemfxpositionerogdispositionerogpositioneringer,for densagsskyld).denasymmetriskeantagelseimplicererderimod,atdereren bestemttidsmæssigrækkefølgedenafhængigeogdeuafhængigevariableimellem. Årsagskalselvsagtkommeførvirkning,ogværdiernepådeuafhængigevariable skalderforværeblevetbestemtførværdienpådenafhængigevariabel.hvisdette 9 SebilagA,side90forenbeskrivelseafdenunderliggendevidenskabsteorived multipellineærregression. 19

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

Ny#alkymisme# ! førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid#! Kandidatafhandling! Vejleder:#

Ny#alkymisme# ! førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid#! Kandidatafhandling! Vejleder:# Ny#alkymisme# førmoderne#erkendelsesformer#i#en#senmoderne#opbrudstid# Vejleder:# AfonsoMoreira Institutforledelse,politikogfilosofi # Studerende:# # MagnusGraae Cand.soc. PKL Antalanslag:181.641,ex.forsideogbilag

Læs mere

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##

DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.## DE#GRØNLANDSKE#RÅSTOFFER# 0#EN#ANALYSE#AF#KINESISKE#INVESTERINGER#OG#DANSK#SIKKERHED.##!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMALIE#MUNKNER#KRISTIANSEN#&#LISE#WIEDERHOLT#CHRISTENSEN# BACHELORPROJEKT#29.5.2013# INSTITUT#FOR#STATSKUNDSKAB#

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Et indblik i studielivet gennem Instagram

Et indblik i studielivet gennem Instagram KØBENHAVNS UNIVERSITET Et indblik i studielivet gennem Instagram Et casestudie af de studerendes involvering i Københavns Universitets studielivskampagne #BlivStuderendePåKU Ida SøborgMadsen Kristin Siefert

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Korrespondanceanalyse? Styrker, svagheder, finesser og perspektiver. 15. marts 2010 1

Korrespondanceanalyse? Styrker, svagheder, finesser og perspektiver. 15. marts 2010 1 Korrespondanceanalyse? Styrker, svagheder, finesser og perspektiver 15. marts 2010 1 Multipel korrespondance-analyse (MCA) Anvendes på et datasæt bestående af (mindst to) nominelle variable Fremstiller

Læs mere

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.! Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Podcasten der brød lydmuren

Podcasten der brød lydmuren Podcasten der brød lydmuren En#undersøgelse#af#forholdet#mellem#fortælling#og#e4k#i#en#radiokrimiserie# Af:$Sine$Pam$Jensen$&$Lise$Højer$ Roskilde$Universitet,$Juni$2015$ Speciale$i$JournalisDk$ Vejleder:$Maria$Bendix$Olsen$

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& SOCIOLOGISK&INSTITUT,&KØBENHAVNS&UNIVERSITET& I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& 2&ARBEJDSLØSE&OG&SELVKRITIK& [TYPE&THE&COMPANY&NAME] 24.$JANUAR$2014$ VEJLEDERE:&BELLA&MARCKMANN&OG&EMIL&BEGTRUP2BRIGHT&& & & ANTAL&TEGN:&83.350&

Læs mere

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et

Vi har i denne opgave undersøgt hvordan fixie cyklens udvikling og udbredelse, i et Resume: Viharidenneopgaveundersøgthvordanfixie cyklensudviklingogudbredelse,iet socioteknisksystem,bliverpåvirketaffaktorersomsocialegrupper,identitetog subkulturer.dissefaktorerermedtilatbestemmehvordandennecykeltypeergåetfra

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10

1. INDLEDNING 4 1.1 PROBLEMFELT 8 1.1.1 PROBLEMFORMULERING 10 1.2 AFGRÆNSNING 10 P A T I E NT E MPOWE RME NT Kanpat i ent i nddr agel s es t eknol ogi bef or dr eempower ment? Kr es t i nekaar uphans en Mar i akat r i nesj øs t r øm Gr i t hmai T ønnes en Undervej l edni ngafj es perhol

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

!,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,,

!,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,, Bachelorafhandling...Maj.2014.. Erhvervsjuridisk,institut, HA(jur.),,,,,, Den.juridiske.9.og.afsætningsøkonomiske.behandling.af. skjult.reklame. 4,med,særligt,henblik,på,produktplaceringer,,.................

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Problemfelt... 5. 1.3 Problemformulering... 7. 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring...

Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Problemfelt... 5. 1.3 Problemformulering... 7. 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring... Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring... 7 1.5 Begrebsafklaring... 8 Kapitel 2.0 - METODE...

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

USAglighed* HumBach( 12(hus(7.1((Gruppe(7( ((Vejleder:(Marianne(Rathje(

USAglighed* HumBach( 12(hus(7.1((Gruppe(7( ((Vejleder:(Marianne(Rathje( HumBach 12hus7.1Gruppe7 Vejleder:MarianneRathje USAglighed* ChristinnaBeeken,EyðbjørtSkylvMidjord,JanKlitsgaard, JaquelinePaprikaSommer,MarcAlexanderJønsson,Nina JasmineS.Vosoughi,PernilleVesterledogThomasBrorholm

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Følg%rytmen%og%gå%RASk!%

Følg%rytmen%og%gå%RASk!% Følg%rytmen%og%gå%RASk% Et%kvantitativt%eksperimentelt%studie%af%rytmisk%auditiv% stimulation%til%facilitering%af%gangkinematik%hos%tidlig%stadie% Parkinson%patienter% Udarbejdetaf: DanielSkakMazhari5Jensen

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Oplevelsen som storyworld

Oplevelsen som storyworld Oplevelsen som storyworld - En diskussion af transmedia storytellings bidrag til forståelsen af co-creation oplevelser Kandidatafhandling Signe Grønbæk Bladt September 2015 Vejleder: Trine Susanne Johansen

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Samskabelse eller reproduktion i tværsektorielle samarbejder

Samskabelse eller reproduktion i tværsektorielle samarbejder Samskabelse eller reproduktion i tværsektorielle samarbejder En analyse af magt- og dominansrelationer i forbindelse med Odense kommunes Civilsamfundsstrategi Synopsis af Dorte Laursen & Brian Skov Nielsen

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar Opgavens byggesten v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Fredag d. 19. februar 2010 Byggesten i videnskabelige tekster problemlegitimering

Læs mere

Forslag til forløb om ulighed

Forslag til forløb om ulighed Forslag til forløb om ulighed Udarbejdet af Maria Bruun Bundgård, en af forfatterne til Sociologisk SET Det overordnede formål med forløbet er at få indblik i, hvordan man kan måle ulighed/lighed samt

Læs mere

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- -

Bacheloreksamen-juni-2013- Ninna-Holm-Karstensen-&-Camilla-Steen-Christensen- Hold-IF10-gruppe-9- - Bacheloreksamenjuni2013 NinnaHolmKarstensenCamillaSteenChristensen HoldIF10gruppe9 1 Flygtningesomandenrangsborgere Etbachelorprojektomstarthjælpenskonsekvenser CamillaSteenChristensenNinnaHolmKarstensen

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

UDKAST TIL EN PLANLÆGNINGSTEORI

UDKAST TIL EN PLANLÆGNINGSTEORI UDKAST TIL EN PLANLÆGNINGSTEORI om hvordan en feltanalyse af livsstile i Ørestad kan bidrage til nye tilgange i byplanlægning Speciale af Johan Olivier Secher Vejledt af Troels Schultz Larsen Institut

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Studieguide MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Master i offentlig kvalitet og ledelse Masterprojekt Master thesis Tidsmæssig placering af undervisning: September 2016 juni 2017 Tidspunkt for prøve: 12. 16. juni

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!!

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!! I#AM#YOUR#VOICE # Enbegrebsorienteretkritikafpopulistiskretorik medafsætidonaldtrumpsvalgkampagne Af#Gry#Inger#Reiter# VejledtafMetteBengtsson 80normalsider Januar2017 AfdelingforRetorik,InstitutforMedier,Erkendelseogformidling

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Et indblik i udkanten

Et indblik i udkanten Et indblik i udkanten En sociologisk undersøgelse af centraliseringens betydning for en udkantskommune. Ida Andersson Mia Andreasen Søren Halkier Henrik Hansen Nikolaj Nordby Vejleder: Susanne Klausen

Læs mere

M2C Korrespondanceanalyse Studienr

M2C Korrespondanceanalyse Studienr Indledning Jeg vil i denne opgave benytte specifik multipel korrespondanceanalyse, supplementære variable og klyngeanalyse til at undersøge unges livsstil og sammenhænge mellem sociodemografiske variable

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet.

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet. Hej Elisa, Lotte, Tom & Annette, Hermed sendes oplægget til workshoppen. Det indeholder en indledning, der endnu ikke er færdig. Den skulle gerne fylde ca. en side mere, hvor emnet bliver mere indsnævret.

Læs mere

Vejledning i Rapportskrivning

Vejledning i Rapportskrivning Vejledning i Rapportskrivning Finn Nordbjerg Rie Nielsen Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business: IT Uddannelserne August 2011 1 Forord Denne vejledning er rettet mod

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

PULS Den vildeste sveder

PULS Den vildeste sveder PULS Den vildeste sveder ChristinaHaslundJungersen JonasBreumHerlev LeneMøllerChristensen NadiaTindPedersen NicklasHackenbergAndersen Vejleder:StellaKræmer Folkesundhedsvidenskab 2.Semester AalborgUniversitet

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Identitet,"relation"og"læring"for"16318"årige"på"ungdomsuddannelserne"

Identitet,relationoglæringfor16318årigepåungdomsuddannelserne * Identitet,relationoglæringfor16318årigepåungdomsuddannelserne Masterspecialeiiktoglæring Anna3ChristaBjerg,studienummer20080708 Vejleder RikkeØrngreen AalborgUniversitet August2012 anslag:137.552,normalsider:53,omfatter:61sider

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed Rundspørge til landets medlemmer af regionsrådene i de fem regioner 121 ud af 204 har gennemført hele rundspørgen Hvor positiv eller negativ er du over for lovforslaget? Meget positiv 51,1% Delvist positiv

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere