!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*"

Transkript

1 Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation* Udarbejdetaf: MikkelWittenburgPetersen Vejleder: TroelsSchultzLarsen Antalanslagognormalsider: anslag,67,19normalsider

2 1 Abstract Problemfelt Innovation Innovationsometselvstændigtforvaltningspolitiskværktøj Regeringsgrundlagene Hvorforstørrefokuspåinnovation? Specialetsproblemstilling Problemformulering Analysestrategi operationaliseringafproblemformuleringen Indledning Førsteanalysedel:MultipelKorrespondanceanalyseMCA) KorrespondanceanalysenogBourdieu Bourdieusbegrebsligeværktøjskasse MCAift.Bourdieusvirkelighedsopfattelse MulighederogbegrænsningervedMCA Andenanalysedel Multipellineærregression Hypotese Modelspecifikation EndogenitetsbiasGproblematik Specialetsindplaceringiforskningsfeltetomkringoffentligeledereog innovation MCA Indledning Datamaterialet Indledendearbejde Deaktivevariable Positionivirksomheden: Professionelkarriereforløb: Personligebaggrundsvariable Metodiskerefleksioneromkringdeaktivevariablesogkategoriersbidragtil dannelsenafakserne Deillustrativevariable Innovationskapital Holdningsspørgsmålomkringinnovation Oplevetinnovationiorganisationenspecifiktogidetoffentligegenerelt Indledendefortolkning Individskyen Aksernesegenværdier Valgafakser ScreeplotGhistogramoveraksernesegenværdier Fortolkningafakser Fortolkningafakse Fortolkningafakse Fortolkningafakse Opsummering Deillustrativevariable Innovationskapital Holdningertilinnovation...52

3 3.9.3Oplevetinnovationiorganisationenspecifiktogidetoffentligegenerelt Delkonklusion Multipellineærregression Indledning Denafhængigevariabel Deuafhængigevariable Positionivirksomheden Professionelkarriereforløb Personligeogsocialebaggrundsvariable Inklusionafrelevanteforklarendevariable: Forudsætningstest Analysensresultater Ledernespositionivirksomheden Ledernesprofessionellekarriereforløb Ledernespersonligebaggrundvariable RegressionsanalysensresultatersetiforholdtilMCA en Delkonklusion Perspektiverendediskussion Dererbehovforenbredopkvalificering Lederuddannelse Ledelsesniveau Konklusion Litteraturliste...79 BilagA.Metodernesunderliggendevidenskabsteori...89 BilagB.Frekvenstabeller...92 BilagC.Oversigtoverillustrativevariable...99 BilagD.Outputreliabilitetstestogdenafhængigevariabel BilagE.Beskrivelseogoutputafforudsætningstest

4 Abstract Thisthesisstudiestheconnectionbetweenpublicmanagers objectivesocialand professionalpositionsandtheirsubjectivedispositionstowardsinnovation.the thesistakesonanexplorativeapproachemployingmultiplecorrespondence analysismca)tomakevisibleimportantpatternsinaquestionnairesurvey conductedinrelationtotheclipsproject.theanalysisshowsanevidenthomology betweenanumberofmanagercharacteristicssuchasmanagementlevelandthe numberofpriormanagerpositions)andthemanagers viewsoninnovation. OnthebasisoftheMCAahypothesisisformulated:theleadership*capitalandthe leadershipexperienceoftheleadersaffecttheirsogcalledinnovation*capital*index constructedfromthreequestionsaboutthemanagers viewsontheirown innovationability).thehypothesisistestedusingmultiplelinearregression.thus, anobjectivewiththisthesisisalsotocombinetwodifferentstatisticalparadigms: geometricdatamodelingandolsregressionmodeling.theassociationbetweenthe dependentvariable,innovation*capital,andtheindependentvariablesisweak,with anrsquareof0,085.themodelshowsastatisticalsignificant,positiverelationship betweenthedependentvariableandthefollowingexplanatoryvariables: managementlevel,numberofpriormanagerpositions,completedmanager education,ageandeducationallevel. Finally,Ishortlydiscusshowtheresultsfromthetwostatisticalanalysesconducted inthisthesismayhaveanimpactonthepossibilitiesforinnovationinthepublic sector. 3

5 1.Problemfelt Dettespecialehandlerom,hvilkesammenhængederermellemoffentligelederes objektivesocialeogprofessionellekarakteristikaogderessubjektiveholdningertil innovation,oghvilkenbetydningdissesammenhængeharformulighedernefor innovationidenoffentligesektor.detteundersøgesvediførsteomgangat gennemføreenmultipelkorrespondanceanalyse,hvorsystemerafsammenhænge tydeliggøresienspørgeskemaundersøgelsebesvaretaf1311offentligeledere.på baggrundafdenneanalyseopstillesenhypoteseomkring,hvilkeneffektspecifikke variableangåendeledernesledelseserfaringogledelseskapitalharpåderes innovationskapital.detteundersøgesviamultipellineærregression.jeg konkludererbl.a.,atledelsesniveau,antaltidligerelederstillinger,omlederneharen lederuddannelseellerej,alderoguddannelsesniveauharenpositivindvirkningpå deresinnovationskapital.endeligtdiskuteresdet,hvilkenbetydningde fremanalyseredesammenhængeharformulighederneforinnovationiden offentligesektor. 1.1Innovation Førstenbegrebsafklaring:hvaderinnovation?JegvilispecialetbenytteSørensen ogtorfingsdefinition,hvor innovationrefererertilenmereellermindre intenderetogproaktivproces,somudvikler,implementererogspredernyeog kreativeideer,derskaberenkvalitativforandringiengivenkontekst Sørensenog Torfing2011:29).Innovationidetoffentligekanderforsnartsagtværealtmellem himmelogjord.detkanværeadministrative,økonomiske,serviceydelsesgog/eller produktionsmæssigeforandringer,derkanværesativerdenafpolitikere, embedsværket,praktikere,ellerforskelligekonstellationerafsamme.ifølge definitionenerderdogtaleomentilstræbt,tilenvisgradsystematiskproces,der megetvelkaninitieresaftilfældigheder,menikkedestomindrebestårafetbevidst arbejdehenmodkvalitativeændringerafgivnepraksisser.idenforstanderder ogsåførsttaleominnovation,nåretændringsforslagimplementeres,ogderved skaberennytilstand. 4

6 1.2Innovationsometselvstændigtforvaltningspolitiskværktøj Hvornårbegynderdetoffentligeetmeresystematiskogkontinuerligtarbejdemedat forbedredenoffentligesektorsformogindhold?dererbredenighedom,at Finansministerietssåkaldtemoderniseringsredegørelseropigennem1980 erneer deførstetiltagiensådanretningsebl.a.sørensenogtorfing2011;knudsen2007; EjersboogGreve2005;Rennison2011).Denførsteudkomi1983medtitlen Programmetformoderniseringafdenoffentligesektor"Finansministeriet1983). Redegørelserneharfokuspåbl.a.effektiviseringgennembedreøkonomistyringog ændredeorganisationsformer,ogafbureaukratiseringgennemregelforenkling. Redegørelserneer,ifølgeSørensenogTorfing,medtilatgrundfæsteidealetom,at denoffentligesektortilstadighedskalevneatudvikleogfornysig2011:19) 1.Det erdogførstindenfordesidste10år,atderidenoffentligesektorerkommetet størrefokuspåinnovationsometselvstændigtmoderniseringsgog forvaltningspolitiskværktøjrennison2011:140;seogsåosborneogbrown 2005:143).Detteskalsesirelationtilensideløbendeøgetopmærksomhedpå innovationgenereltset,hvilketnedenståendefigur1illustrerer. 1 Forgrundighistoriskgennemgangafmoderniseringenafdenoffentligesektorfra 1983ogfremtil2005seEjersboogGreve2005). 5

7 Globaliseringspuljen 2 Finansministeriet2006)ogkvalitetsreformen 3 Regeringen 2007)ergodeeksemplerpå,atinnovationerblevetetselvstændigt forvaltningspolitiskværktøj.detpointeresidisse,atderskalarbejdesmere systematiskmedinnovationpåalleniveauer.iglobaliseringspuljen,derifølge aftalenskalmedvirketilatgøredanmarktiletførendevækstg,videngog iværksættersamfund,formuleresdetbl.a.således: Målet&er,&at&danske&virksomheder& og*offentlige*institutioner*bliver*blandt*de*mest*innovative*i*verden Finansministeriet2006:8).Iaftalenetableresbl.a.enårligpuljepå100mio.kr.til brugerdreveninnovation.ikvalitetsreformenhedderdetfx: udvikling)af)kvaliteten) og#nye#ideer#skal#gro#frem#ude#omkring#i#landets#børnehaver,#pa #plejehjem#og#pa # sygehuse Regeringen2007:92).Ireformenlistesenrækketiltag,derskal foranledigeinnovationidenoffentligesektor.fxskalderorganisereskommunale kvalitetsnetværk,hvorideerkandeles,ogderskaludnævnessåkaldte kvalitetsambassadører,derkanrejserundtilandetogvideregive innovationserfaringer.herudoverindførerreformenbl.a.eninnovationsprisforden offentligesektoruddeltførstegangi2008),derskalbelønnedemestinnovative tiltagregeringen2007:98).endeligsikresderireformenogsåenopprioriteringaf forskningeniinnovationogkvalitetpåvelfærdsområderneregeringen2007:95g 101). 1.3Regeringsgrundlagene Enandenmådeattydeliggøredetkontinuerligtstørrefokuspåinnovationiden offentligesektorervha.regeringsgrundlagenefrahenholdsvis2001og2011.ifogh RasmussenGregeringensregeringsgrundlagfra2001nævnesinnovationenenkelt gang,irelationtil,atuniversiteterneskalarbejdetætteresammenmed erhvervslivetregeringen2001).imodsætninghertilnævnesinnovation30gangei 2 Meddenfuldetitel: AftalemellemregeringenVenstreogDetKonservative Folkeparti)ogSocialdemokraterne,DanskFolkepartiogDetRadikaleVenstreom udmøntningafglobaliseringspuljen. 3 Meddenfuldetitel: Bedrevelfærdogstørrearbejdsglæde Regeringensstrategi forhøjkvalitetidenoffentligeservice. 6

8 ThorningGSchmidtGregeringensregeringsgrundlagfra2011Regeringen2011).Bl.a. nævnesinnovationindenforvelfærdsometcentraltmiddeltilvækst: Danmark*skal*blive*bedre*til*at*konkurrere*på*innovation.*Fremtidens* arbejdspladser*skabes*især*inden*for*vækstområder*som*energi,*miljø*og* velfærd.*det*er*områder,*som*oecd*har*udpeget*til*globale*vækstområder,*og* hvor*vi*i*dag*har*et*stort*erhvervsmæssigt*potentiale Regeringen2011:21). Iregeringsgrundlagetfra2011talesderligefremomensærskiltinnovationspolitik: De*lande,*som*formår*at*skabe*en*ny*kultur*for*samarbejde*mellem*den* offentlige*sektor*og*private*virksomheder*om*at*udvikle*nye*løsninger*på*de* globale*udfordringer,*vil*drive*innovation*i*både*den*offentlige*og*private* sektor*og*stå*rustet*til*at*bevare*velfærden*i*fremtiden.*det*er*kernen*i*en* moderne*innovationspolitik Regeringen2011:21). Somdetfremgårafovenstående,erderikkeblotkommetetstørrefokuspå innovationidenoffentligesektor,forståelsenafhvorogafhveminnovationskal initieresharogsåændretsig;dereridagetlangtstørrefokuspåatfremmeden offentligesektorsegeninnovationskapacitet.ogdetskalvelatmærkeskeudeide enkelteinstitutioner. 1.4Hvorforstørrefokuspåinnovation? Itaktmedudbygningenafdenoffentligesektorerdersideløbendehermedkommet etstørrebehovforinnovation.deterderfleregrundetil.enafhovedårsagerneer detkontinuerligtopadgåendeprespådeoffentligeudgifter.dettepreserprimært forårsagetaftreforhold: 1)Baumol 4 GeffektenSmith2012).Vilkåreneforproduktivitetsstigningerer forskelligdenoffentligeogprivatesektorimellem.denoffentligesektors produktionforegårovervejendeiarbejdskraftintensiveogservicebetonedeerhverv, hvilketbetyder,atdererentendenstilfærretekniskefremskridtogdertilhørende produktivitetsstigningersammenlignetmedfxkapitalintensiveerhverv,som industriproduktion.somtidligereovervismandnielskærgaardnogetprosaisk beskriverdet: mankanikkefåsammeproduktivitetsstigningerivuggestuernes 4 Amerikanskøkonom 7

9 bleskiftsomikyllingeproduktionen Kærgaard2010).EnantagelsehosBaumoler, atproduktivitetsstigningerikapitalintensiveerhvervgenereltmedfører,at lønniveauetipågældendeerhvervøgesskatteministeriet2008:45).oghvis reguleringstakstenforoffentligelønningersamtidigfølgerdenprivatesektorsom detertilfældetidanmark)medførerdette,atdenoffentligesektors enhedsomkostningervilstige,ogdermedogsådesamledeoffentligeudgifterunder forudsætningaf,atefterspørgslenpåoffentligegoderantagesatværerelativtprisg inelastisk).dererdermedentendenstil,atdetoffentligeforbrugsandelafbnp stiger,hvisserviceniveauetskalforbliveuændretovertidsmith2012:12). 2)Etandetmedvirkendeforholderstigendeforventningertildenoffentlige serviceskvalitet,omfangogeffektivitetsørensenogtorfing2011:25).dette argumentunderstøttesafenspørgeskemaundersøgelseforetagetafgallupifebruar iårforhk/kommunal,danmarkslærerforeningogfoa.hermenerfx46%afde adspurgte,atderskalansættesflereidenoffentligesektoridekommendetreårtil atløsevelfærdsopgaverne28%afdeadspurgtemener,atderhverkenskal ansættesfærreellerflere,og14%mener,atderskalværefærreansatte)tns Gallup2012:3).Undersøgelsenviserligeledes,at66%afdeadspurgtemener,atdet erunødvendigtmednedskæringeridenoffentligesektortnsgallup2012:3). 3)Ettredjeforholder,atdererkommetstørreglobalogregional konkurrence,hvilketbl.a.fordrer,atdanmarksbefolkningbliverbådemereog bedreuddannet.detteskaberselvsagtetøgetprespådeoffentligeudgifter,hvis uddannelseogforskningfortsatskalværeoffentligtfinansieretsmith2012:15). Iforholdtildetreovenforskitseredeforhold,derskaberetøgetprespåde offentligeudgifter,kaninnovationidetoffentligegroftsagtværemedtilentenat sænkedeoffentligeudgiftergennemeffektiviseringer,ellerøgekvalitetenafden offentligeservice. Enandenhovedårsagtil,atdererkommetetstørrebehovforinnovationiden offentligesektorer,somsørensenogtorfingskriver,fremkomstenafmere kompleksesamfundsmæssigeproblemstillinger, wickedproblems,derfordrer 8

10 innovativeløsningsforslagsørensenogtorfing2011:25).someksemplerpå sådanneproblemstillingernævnesfxfrafaldpåungdomsuddannelserne,overvægt ogaffolkningafyderområder.deterproblemstillinger,derikkenødvendigviskan løsesblotvha.flereressourcer,menderimodkrævernye,vidensbaserede løsningsforslag,derudarbejdespåtværsaftraditionellefagskelogekspertiser. 1.5Specialetsproblemstilling Deteraltsånødvendigtmedeninnovativoffentligsektor.Mensamtidigervilkårene forinnovationidetoffentligeanderledesfradetprivate.idenprivatesektorerder etmereautomatiskincitamenttilinnovation,damarkedspressetforanlediger virksomhedertilatudviklenyeprodukterogservicesijagtenpåprofit.disse incitamentererikkeisammeomfangtilstedeidenoffentligesektor,hvorpolitisk bestemtemålogrammerforproduktionenskalbegrundesiovervejelseromkring detfællesbedste.etandetvilkårer,atkortepolitiskevalgcyklusserharentendens tilatgøredenpolitiskeledelsemerevarsomoverformerelangsigtede,risikofyldte innovativeprojekter,ogmereopmærksompådenumiddelbareoffentligeopinion Ho2002). Såmegetdestomererelevanterdetderforatundersøgebetingelserforog holdningertilinnovationidenoffentligesektor. Dererbredkonsensusiinnovationslitteraturenomkring,atlederesengagement, evnerogholdningererafgørendefaktorerift.innovationsebl.a.boeker,1997; BadenGFuller,1995;NonakaogTakeuchi,1995;Kanter,2000;Moon&deLeon2001; Riveraet.al.,2000;Nystromet.al.,2002;Kearneyet.al.,2000;Damanpour,1991; Moon&Norris,2005).Fordetførste,fordioffentligelederehardetprimæreansvar ift.bådeatinitiereogimplementereinnovationsinitiativeridenoffentligesektor. Fordetandet,forditidligerenævntekompleksesamfundsmæssige problemstillingerkalderpåløsningerpåtværsaftraditionellefagdiscipliner,hvilket betyder,atoffentligelederefårenendnustørrerollesomtovholderiforbindelse medsådannetværfagligeinnovativeprocesser.ogfordettredje,fordiledereer hovedaktøreribådeskabelsenogvedligeholdelsenafenbefordrende 9

11 innovationskulturjelinekogschoonhoven1990:203).ledernesengagement, kompetencerogholdningerharderforafgørendebetydningforgennemførslenaf innovativetiltag. Deteridenhenseendeinteressantatundersøge,hvordanforskelligeledere,derhar forskelligebaggrundeogindtagerforskelligeledelsespositioneridenoffentlige sektor,forholdersigtilinnovation.detteerinteressant,daoffentligeledereikkeer enhomogenforsamlinggdeharforskelligeuddannelsesgogkarrieremæssige baggrunde,ogbestriderlederposterpåforskelligeniveauer.nogleharsåledesen langvideregåendeuddannelse,ogovenidetteenlederuddannelse,mensandreer tidligerepraktikere,derharavancerettilidagathaveenlederpost.nogleharsiddet idensammemellemlederstillingimangeår,mensandreharværetmeremobile,og harstegethurtigereigraderne,ogderforharflerelederstillingerbagsig.afhængig afdenspecifikkesektor,arbejdspladsogledelsesniveauerdereshverdagogsåvidt forskellig.nogleledereharmegetkontakttildetpolitiskeniveau,andreharprimært kontaktmedpraktikereogborgere. Ovenståendeovervejelserledermigfremtilfølgendeproblemformulering: 1.6Problemformulering Hvilken*sammenhæng*er*der*mellem*ledernes*objektive*sociale*og*professionelle* karakteristika*og*deres*subjektive*holdninger*til*innovation,*og*hvilken*betydning*har* disse*sammenhænge*for*mulighederne*for*innovation*i*den*offentlige*sektor?* Idetfølgendeafsnitbeskrivesdet,hvordanproblemformuleringenbesvares. 10

12 2.Analysestrategi operationaliseringafproblemformuleringen 2.1Indledning Idetteafsnitviljegbeskæftigemigmed,hvordanproblemformuleringenvilblive besvaret.analysestrategienertredelt:førsteanalysedelereneksplorativ undersøgelseafoffentligelederesholdningertilogerfaringermedinnovation.kan derudledesnoglesammenhængemellemledernesobjektivesocialeog professionellekarakteristikaderesposition)ogderesholdningsmønstreomkring innovationderesdispositioner)?metodologiskgribesdette korrespondanceanalytiskan,hvormønstreogsammenhængeidatafraen spørgeskemaundersøgelse,udførtiforbindelsemedprojektetclips 5,synliggøres. Andenanalysedeltagerudgangspunktikorrespondanceanalysensresultater.Ved hjælpafdisseresultateropstillesenhypoteseomkringsammenhængenmellem ledernessocialeogprofessionellepositionogderessubjektivedispositioner. Hypotesenanalyseresvedhjælpafmultipellineærregression.Formåletmedanden analysedelersåledesatundersøgestyrkenafdeiførsteanalysedelfundne sammenhængeidatasættet.eteksplicitelementidenoverordnedeanalysestrategi erhermedogsåatkombineretoforskelligestatistiskeparadigmer:geometrisk dataanalyseogolsregression.tredjeogsidsteanalysedelerendiskussionaf, hvilkenbetydningresultaterneafførsteogandenanalysedelharformulighederne forinnovationidenoffentligesektor. Idetteafsnitviljegreflektereoverdetoførsteanalysedele;hvordanfungererde somarbejdsredskabift.atbesvareminproblemformulering?hvaderrækkevidden, ogdermedogsåbegrænsningerne,veddissestrategiskevalg?kendskabettil multipelkorrespondanceanalyseerikkeligesåudbredtsomtilmultipellineær regression,hvorforjegvilbrugelidtekstrapladspåatintroduceredenne analysetilgang. 5 CollaborativeInnovationInThePublicSector 11

13 Demerekonkretemetodiskeovervejelsererikkemedtagetidetteafsnit,men behandlesløbendesomindledenderefleksionertildespecifikkeanalyseafsnit. Bevæggrundenfordetteerikkeatnedtonerelevansenafdisse,mensnarereat knyttedemtætteretildetfaktiskeanalysearbejde,fordervedatgivelæserenet bedreindblikisammenhængenmellemanalyserneogdemetodiskeovervejelser omkringsamme.ligeledeserderhellerikkeetdecideretteoriafsnitispecialet.i stedetinddragesdeteoretiskerefleksionerogsåløbende iforbindelsemedde analysestrategiskeovervejelser,dervilblivepræsenteretidetteafsnit,ogi forbindelsemeddesenerestatistiskeanalyserogresultater.minbestræbelseer altsåatintegrereteori,metodeogempiri.dettegrebervalgtforatbetonespecialets problemorienteredeogeksplorativekarakter. 2.2Førsteanalysedel:MultipelKorrespondanceanalyseMCA) JegharvalgtMCAsomstatistiskredskabtiliførsteomgangatundersøge sammenhængeiovenfornævntespørgeskemaundersøgelse.mcaerengeometrisk multivariatstatistiskmetode,derkanbenyttestilatfremanalyseremereeller mindrelatentesammenhængeogmønstreikrydstabellermedkategoriskevariable. Metodenerderforoplagt,daCLIPSGspørgeskemaethovedsageligtbeståraf spørgsmålmednominelleogordinalesvarkategorier. MerespecifikterformåletmedMCA endelsatopsummeredemestcentrale struktureridatasættetpåenbådeenklereogmeresigendemåde,enddetvillevære muligtvedatopstilledataienrækkekrydstabeller,ogdelserformåletsomledheri ligeledesatgiveengrafiskafbildningafdissecentralestrukturerblandtdatasættets respondenterhjellbrekke1999:80).mcaeridenneforstanddeskriptiv;metoden gengiver*ogbeskriver*datanumeriskogvisuelt),modsatfxtypiskesignifikanstest, hvisformåleratdrageslutningeromkringengivensammenhængsinferens,og dervedfranogetundersøgttilnogetikkegundersøgt.dererdogstadigtaleomhvad manmåskekankaldeenanalytiskbeskrivelseafdata,damcafordetførstekræver enanalytiskudvælgelseaf,hvilkevariablederskalinkluderes,ogdernæst efterfølgendekræverenanalyseaf,hvadderkanudledesafdelsdemedfølgende numerisketabeller,delsdenvisuellerepræsentationafdeudvalgtevariable.dette 12

14 ændrerdogikkeved,atmcaibundoggrundbloterengengivelseafdata. MCAergrundlæggendeinduktivtfunderet.Konkrethardetinduktiveelementimit arbejdekommettiludtrykved,atjegikkesommedmerekonventionelle,deduktive statistisketilgange)somførsteanalytiskeskridtharformulerethypoteser,derhar skulleafprøvesvedhjælpafdertilhørendeudarbejdedestatistiskemodeller.modsat sådannemereellermindreapriorispecificeredemodelleromkringfxkausale forholdmellemenrækkefaktorer,erudgangspunktetidenneførsteanalysedel mereeksplorativ.benzécriformulererdetinduktiveprincipimcasåledesidette hyppigtrefereredecitat: Themodelmustfitthedata,notviceversa Benzécri 1973:6).Dererdogenvisgrænseformetodensinduktiveudfoldelsesmuligheder; deterfxikkesærlighensigtsmæssigtatinddrageflerehundredevariable,dadette vilumuliggøreenreelfortolkningafanalysenskorrespondancekort.hvorvellykket enanalysederkanproduceres,afhængerderforihøjgradafbådetilgogfravalgi forholdtil,hvilkevariablederskalinkluderes.detinduktiveaspekteridenforstand selvfølgelighellerikkeensbetydendemed,atmanfamleriblindeudenathavegjort sigtankeromgenstandsfeltetsbeskaffenhed.imittilfældeharinnovationsteorifx væretmedtilatkvalificereudvælgelsenafrelevantevariable KorrespondanceanalysenogBourdieu IsærBourdieusanalyseriLa*Distinction1984)ogHomo*Academicus1990) 6 har væretmedtilatudbredekendskabettilogbrugenafkorrespondanceanalyse 7.ILa* Distinction*studererBourdieu,medudgangspunktienlangrækkevariableom kulturforbrugogsocioøkonomiskeforhold,sammenhængemellemfordelingeraf subjektivesmagspræferencermentalestrukturer)ogfordelingerafobjektive socialekarakteristikasocialestrukturer).grafiskpræsenteresdisseanalyseri korrespondancekort,derviserfordelingenaføkonomiskogkulturelkapitali FrankrigBourdieu1984).IHomo*AcademicusundersøgerBourdieu 6 ForoversigtoverBourdieusbrugafMCAseLebaron Forenhistoriskoversigtoverudviklingenogudbredelsenafgeometrisk dataanalyse,herundermca,selerouxogrouanet2010). 13

15 sammenhængenmellemfranskeuniversitetersvidenskabeligtansattessubjektive holdningeriintellektuelleogpolitiskekampestudentergogarbejderstrejkernei 68)ogderesobjektivtiagttageligepositioneridetakademiskefeltBourdieu 1990). Beggeharinspireretudarbejdelsenafførsteanalysedelinærværendespeciale,da formålet,analogtmedbourdieusarbejde,netoperatundersøgesammenhænge mellemidettetilfældeoffentligelederes)objektivesocialeogprofessionelle karakteristikaogselvsammessubjektiveholdningsmønstreiforholdtilinnovation Bourdieusbegrebsligeværktøjskasse DerergenereltenstorsamhørighedmellemBourdieusontologiskeog epistemologiskeorientering,ogdenmådevirkelighedenstuderespåviamca 8.Jeg vilderforherkortintroducere,foratkvalificereminanalyse,nogleafdecentrale begreber,sombourdieubenyttertilatbegribedensocialevirkelighed. GrundliggendeserBourdieuvirkelighedensometsocialtrum,derbestårafen mængdedistinkteogsameksisterendepositioner,dereradskiltfrahinanden.disse positioner: defineres*i*forhold*til*hinanden*i*kraft*af*deres*gensidige*exterioritet*og*i*kraft*af* typen*af*relationer*de*indgår*i:*de*kan*befinde*sig*tæt*på,*ved*siden*af*eller*fjernt*fra* hinanden,*eller*de*kan*indgå*i*en*bestemt*orden*og*befinde*sig*enten*over,*under*eller* mellem*hinanden Bourdieu1997:20G21). Enagents,ellerengruppespositionelleindplaceringidetsocialerumerbl.a. defineretudfrademateriellefordelingerimellemobjektivesociale,økonomiskeog kulturellekarakteristika.deterdette,sombourdieubetegnersomenposition.i nærværendespecialestilfældeerdeoffentligelederessocialeogprofessionelle) positionbl.a.defineretudfratreforhold:1)derespositionidenorganisation,som deerlederi,2)deresprofessionellekarriereforløbog3)personlige baggrundsvariable.hvorfornetopdisseerinkluderet,oghvilkevariableder repræsentererdissetreforhold,uddybesimca en. 8 SebilagA,side89forenuddybningafdette. 14

16 Etandetontologiskniveauatbegribemenneskeroggrupperpåerigennemdisses dispositioner.forbourdieuerdispositioner: et*erhvervet*system*af*præferencer,*af*principper*for*hvordan*verden*skal*anskues*og* opdeles*dvs.*det*man*sædvanligvis*kalder*en*smag),*af*varige*kognitive*strukturer* der*i*alt*væsentligt*er*resultatet*af*kropsliggørelsen*af*objektiver*strukturer)*og*af* handlingsskemata*som*orienterer*opfattelsen*af*den*givne*situation*og*vurdering*af* hvilket*svar*der*passer*til*denne*situation Bourdieu1997:44). Agentersdispositionereraltsåderesmentalestrukturer;hvordandetænker, hvordandeitalesættervirkeligheden,hvilkeholdningerdehar.idettetilfældeer ledernesdispositioneromkringinnovationbl.a.repræsenteretvedderesholdninger tilinnovationgenerelt,oghvordandeopleverathavedetnødvendigeoverskudog denødvendigekompetencertilatståispidsenforinnovationsprocesseruddybesi MCA en). Bourdieudifferentiererogsådensocialevirkelighedigennemhvadhankalder menneskerspositioneringer,hvilketerdevalgmennesker træffer*inden*for*de*mest* forskelligartede*områder*af*den*menneskelige*praktik,*det*være*sig*madlavning*eller* sport,*musik*eller*politik*etc. Bourdieu1997:20).Positioneringeraltsåen samlebetegnelseformenneskersdistinktemåderathandleogforbrugepå;det menneskergør.spørgsmåleneidenspørgeskemaundersøgelsejegbenyttergår hovedsageligtpåledernesholdningertilinnovation,fremforhvaddegør,hvorfor derikkeermedtagetspørgsmålomkringdette. EnteseforBourdieuer,atdererentendenstilhomologiellerkorrespondance) mellemhenholdsvisagenternesposition,dispositionerogpositioneringer.en positionietsocialtrumerdervedmereogandetendetumiddelbartiagttageligt socialtforhold dererigennemsnitligforstandtilknyttetdistinkteholdningsgog handlepræferencertilsådannepositioner.etcentraltformålforbourdieuerderved atundersøge,ogdervedtydeliggøre,forholdetmellemfxagenterssocialepositioner ogsubjektivedispositionerbourdieu1997:20).deternetopdette,derogsåer formåletmednærværendemca:atbeskrivedetsystemafforskelledererimellem 15

17 detbourdieukalderthe*space*of*lifestylesogthe*space*of*positions.envigtigpointei dennehenseendeer,atdererenrelationelsamtidigheddeovennævnteontologiske niveauerimellemogaltsåikkeentidsforskudtkausalrelationimellemetellerflere niveauer).somdonaldbroadyformulererdet,erformålet:...*att*finna*ett*system*av* relationer*hos*en*mängd*variabler*och*kvalitativa*data*vilka*betraktas*samtidigt Broady1988:20) MCAift.Bourdieusvirkelighedsopfattelse AnalogtmedBourdieusforståelseafdetsocialerumkananskuesMCA ens multidimensionalerum.sombourdieuskriver: den*rumlige*afstand*på*papiret* modsvarer*sociale*afstande Bourdieu1997:21).LigeledeserMCAgrundlæggende relationel;outputtetgiverførstmening,nårplaceringenafetpunktellerenkategori sesirelationtilandrepunkterellerkategorierisammekorrespondancekort hjellbrekke1999:19).ellersagtmedandreord:positionerogdispositioneridet socialerumkankunidentificeresikraftafderesrelationtilandrepositionerog dispositionerthomsen2008:87).samtidiggøresderhellerikkenogleapriori antagelseromkringretningenmellemsådanneforskelligeforhold. Iforholdtildenspecifikkefordelingietkorrespondancekortrepræsenterer forskelligepunktskyerforskelligedistinktioneridetsocialerum.etformålmed MCA enerderforattydeliggørekorrespondancenogsystemetafrelationermellem dissepunktskyer.detværesigsåvelmentalesomobjektivesocialestrukturer.i nærværendeanalysekommerdettekonkrettiludtrykved,atderskabes1)etrum afdeoffentligelederesobjektivesocialeogprofessionellekarakteristika,og2)et rumafdeoffentligelederesholdningsmønstreiforholdtilinnovation.formåleter atbeskrivekorrespondancenmellemdissetorum MulighederogbegrænsningervedMCA LigesomsåmegetandetstatistiskanalysehandlerMCAgrundlæggendeomat undersøgevariationenimellemxantalvariable.menhvilkesæregnemulighederog 16

18 begrænsningererdervedatbenyttemcaiforholdtilandremultivariateanalyser? Analysensstyrkerer,somjegserdet,samtidigogsådensbegrænsninger. MCAevneratbelysesymmetriskerelationer.Konkretkommerdettetiludtrykved, atanalysenafrækkerneogkolonnerneienkontingenstabelvilgivesammeresultat medhensyntilantalletafakser,ogaksernevilligeledeshavedesamme egenværdierhjellbrekke1999:40).ellersagtmedandreord:deinkluderede rækkegogkolonnevariablekanbyttesrundtudendetpåvirkeranalysensresultater Greenacre2007:57).Dettemuliggør,atsystemetafrelationermellemmange variablekanstuderessamtidigt. TilgengælderMCAikkeetstærktredskabtilatinformereom,hvorvidtde inkluderedevariableerudtømmendeiforholdtilatbelyseetgiventfænomen. Analysenkanderforejhellergiveetindtrykaf,hvormegetafvariationenien variabeldererforklaretafvariationenienanden.medandreordkanderikke udledeskonklusioneromkringstyrkeforholdetimellemdeinkluderedevariable.der findessåledeshellerikke,modsatfxiregressionsanalyser,mereellermindre universellestatistisketeststørrelserforenpågældendemca s goodnessoffit i forholdtilandremca erhoffmanogfranke1986:225ijæger2003:10).dette tilbydertilgengældmerekonventionellestatistisketilgange,derhartilformålat isolereeffektenafenvariabelpåenanden.sådannededuktivtfunderede, inferensorienteredetilgangeopstillertypiskstatistiskemodeller,derantager retningsbestemteforholdmellemenrækkevariable.efterfølgendetestesdetom,og ihvorhøjgrad,dissemodellereristandtilatforklarevariansenhosenafhængig variabel.dettegøresvedatanalysereomsamvariationenersignifikant,samt hvilkenretningogstyrkesammenhængenhar.eniboendeantagelsevedbrugenaf ensådantilgangerderved,atsammenhængenmellemdenafhængigeogde uafhængigevariableerasymmetriskvariableneertidsmæssigtogkausalt forskudte). Jegvilidettespecialeforsøgeatkombineredisseforskelligestatistisketilgange, hvilketbunderienopfattelseaf,atdeikkenødvendigviserindbyrdesuforenelige, 17

19 mentilgengældkansupplerehinanden.detteledermighentil2.analysedels analysestrategi,derpræsenteresifølgendeafsnit. 2.3Andenanalysedel Multipellineærregression Iandenanalysedelbyggesderviderepåførsteanalysedelsresultater.Analogtmed MCA enundersøgesligeledesidetteafsnitsammenhængeiclipsg spørgeskemaundersøgelsen.mendetgøresmedetandetformålogudgangspunkt, ogmedenandenanalysestrategi.mcaersomnævntovenforgodtilatsynliggøre systemerafsammenhængeistørredatasæt.metodenertilgengældikkegodtilat informereomsammenhængemellemenkeltevariable,ogikkemindststyrkenafen sådansammenhæng.detteernetopformåletmedandenanalysedel.tilat undersøgedettebenyttesmultipelregressionsanalyse.kombinationenafmcaog multipelregressionsanalyseerikkeheltuproblematiskienvidenskabsteoretisk henseende,hvilketjegvilreflekterenærmereoverinedenståendeafsnitomkring endogenitetsbias Hypotese MedudgangspunktiMCA ensresultateropstillerjegenhypotese,somdertestesi andenanalysedel.fornuattageglædernepåforskuderhypotesensomfølger: GLedernes*ledelseskapital*og*ledelseserfaring*påvirker*ledernes* innovationskapital * indeks*konstrueret*ved*at*addere*tre*variable*omkring*ledernes*erfaringer*og* holdninger*til*innovation) Modelspecifikation Formåletmedandenanalysedeleraltsåatundersøge,hvilkeneffektenrække uafhængigevariableledernesledelsesniveau,antaltidligerelederstillinger,hvor mangeårdeharsiddetideresnuværendelederstilling,arbejdstidpr.uge,hvorvidt dehargennemførtenlederuddannelse,deresuddannelsesniveauogalder)harpå variationenihvadjegkalderledernesinnovationskapital,dereretindeks konstrueretaftrespørgsmålomkringledernesoverskudogoplevelseafegne 18

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund?

Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Hvordan kan folkebiblioteket, gennem partnerskaber, positionere sig i det senmoderne samfund? Speciale på Det Informationsvidenskabelige Akademi afleveret 1. juli 2011 af: Marie Louise Honoré Aamann (k06maaa)

Læs mere

Hvad er effekten, når effekten udebliver?

Hvad er effekten, når effekten udebliver? Hvad er effekten, når effekten udebliver? Systemteoretisk analyse af Charter for flere kvinder i ledelse som eksempel på offentlig-privat samarbejde Speciale i Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd Side0 Side1 Side2 Jonathan Elkær Nielsen 2011 Studienummer 35675 Vejledere Charlotte Grum (Psykologi) og Klaus Rasborg (Socialvidenskab) Integreret speciale i Psykologi og Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen

IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Master in Management of Technology A alborg U niversitet Abstract IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Af Michael

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Relationer mellem unge på tværs af etnisk baggrund

Relationer mellem unge på tværs af etnisk baggrund Relationer mellem unge på tværs af etnisk baggrund -et kvalitativt studie Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet, Februar 2010 Udarbejdet af: Nana Angell Hald og Maren Heuer

Læs mere

Sammen hver for sig. En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Kandidatafhandling Cand.soc.

Sammen hver for sig. En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. Kandidatafhandling Cand.soc. Sammen hver for sig En systemteoretisk analyse af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Kandidatafhandling Cand.soc.PKL CBS Rebecca Cabo Josefsen & Sofie Mark Vejleder: Holger Højlund

Læs mere

Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor

Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor Performancedilemma & forandringspotentiale i den almene boligsektor Signe Thora Larsen Hans Hannibal Rasmussen Plan, By og Proces, ENSPAC Roskilde Universitet Vejleder - Thomas Skou Grindsted Efterår 2013

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!

!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv! !!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!! Original!titel/arbejdstitel:!! "Simulering+af+marketingsaktiviteters+synergieffekter+i+et+komplekst+marked Specialeaf

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Læringsspil i andetsprogsundervisningen

Læringsspil i andetsprogsundervisningen Læringsspil i andetsprogsundervisningen - En undersøgelse af Dansksimulatorens læringspotentialer i dansk som andetsprog for voksne Hej, hvordan går det? Det går fint, tak" Speciale i It, Læring og Organisatorisk

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

På kanten af et digitalt samfund

På kanten af et digitalt samfund På kanten af et digitalt samfund En undersøgelse af IKT s betydning for den kommunikative inklusion af unge gade-/herbergssovere i mainstreamsamfundet Anne Kirkegaard Tine Vesterbøg Speciale i Kommunikation

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

OpenOffice.org vs. Microsoft Office

OpenOffice.org vs. Microsoft Office Copenhagen Business School - 2008 OpenOffice.org vs. Microsoft Office egenskaber... alternativ... besparelser... afhængighed... kompetence Birgir Ingolf Sigurðsson Afhandling Vejleder: John Gøtze Cand.merc.(dat)

Læs mere

Værdiskabelse for vækstvirksomheder gennem effektiv brug af patentsystemet(ps)

Værdiskabelse for vækstvirksomheder gennem effektiv brug af patentsystemet(ps) Værdiskabelse for vækstvirksomheder gennem effektiv brug af patentsystemet(ps) Lasse Henze Februar 2010 Patent Basics Hvad giver et patent ret til? 2 Patent Basics Hvad giver et patent ret til? Retten

Læs mere