Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu."

Transkript

1 Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt år og det har været et år præget af nye arbejdstidsregler og forberedelse af en af de mest gennemgribende reformer på erhvervsuddannelsesområdet nogensinde. På mange skoler er ændringerne indenfor arbejdstiden sket uden de store sværdslag og det er positivt. På andre skoler har lov 409 medført og medfører stadig udfordringer for både ledelse og lærere. En medlemsundersøgelse foretaget blandt HL's medlemmer viste i foråret, at mange lærere oplever et forringet psykisk arbejdsmiljø som følge af lov 409. Efterfølgende er der helt uforståeligt stillet spørgsmålstegn ved undersøgelsens resultater både af Moderniseringsstyrelsen og af lederforeningen, men undersøgelsen er jo ikke foretaget for at slå hverken Moderniseringsstyrelsen eller lederne oveni hovedet med den men for at vi kan anerkende problemerne og gøre noget ved dem. I forbindelse med ok15 lykkedes det da også efter lange forhandlinger at blive enige om at adressere nogle af de udfordringer, som lov 409 har ført med sig. Dels stilles der forslag om, at dialogen om opgaveoversigten foregår langt mere nuanceret end tilfældet er på en del skoler i dag, og dels indeholder papiret en kraftig opfordring til, at lærerne sikres den fornødne forberedelsestid. I det hele taget må vi desværre konstatere, at forberedelsestiden er blevet en af de helt store arenaer for diskussionen om lov 409. Og det må vi lærerforeninger nok tage en del af skylden for. I de sidste mange år har det i forbindelse med forhandlinger om arbejdstiden været helt afgørende at sikre, at forberedelsestiden var så høj som overhovedet mulig. Og lærerforeningerne har haft den meget konsekvente holdning, at forskelle i forberedelsestid det være sig i forbindelse med forskellige fag, klasser eller lærererfaringer ikke måtte eksistere. Forberedelsestid har med andre ord været den hellige gral i de gamle arbejdstidsaftaler. Efter implementeringen af lov 409 ser vi nu, at forberedelsestiden stadig er en helt afgørende faktor i forvaltningen af lærernes arbejdstid. Men desværre med modsat fortegn. Flere steder opleves forberedelsestiden at være decimeret til den tid, der er tilbage, når andre aktiviteter er overstået. På den måde er 1

2 respekten for et uhyre vigtigt element i lærerarbejdet minimeret. Som en repræsentant for Moderniseringsstyrelsen sagde det på et møde om arbejdstid: Hvis man ikke lige er forberedt til en time en mandag morgen, kan man vel godt lave det samme som sidste mandag, uden det gør så meget. En sådan italesættelse af forberedelsestid er naturligvis helt absurd men måske også udtryk for en tankegang, som har ført til at knap halvdelen af respondenterne i HL's undersøgelse siger, at lov 409 påvirker kvaliteten af undervisningen negativt eller meget negativt. Betyder det så, at over halvdelen mener, at loven påvirker arbejdet positivt? Nej, det er der kun 13 %, der siger. Vi kan også konstatere, at en alt for stor del af medlemsskaren enten selv overvejer at søge væk eller frygter for en fyreseddel. 37 % af lærerne inden for de merkantile uddannelser overvejer at søge væk. Det er skræmmende tal men mindst lige så skræmmende er det, at det er en tendens, vi kan se indenfor hele lærerprofessionen. Undersøgelser fra grundskolen og på de tekniske erhvervsskoler viser det samme billede. Ja, faktisk er tallene endnu værre for de andre lærergrupper. Dette kan vi vælge at tolke positivt, for noget tyder på, at vores medlemmer indenfor de merkantile uddannelser oplever forandringerne en anelse mindre negativt, end det er tilfældet i de andre lærerorganisationer. På baggrund af de tal, kan vi måske endda også konstatere, at ledelserne på de merkantile afdelinger faktisk gør det bedre end skoleledere inden for andre sektorer i uddannelsessystemet og at utilfredsheden nok også skyldes den måde regeringen opnåede at miskreditere en hel lærerprofession i forbindelse med OK13. Der er dog et helt afgørende element, som vi på baggrund af undersøgelsen er nødt til at adressere. Nemlig det temmelig alvorlige problem med manglende tillidsforhold mellem lærere og ledelser. På årets FoU-konference, holdt Klaus Majgaard fra CBS et fantastisk oplæg om moderne offentlig ledelse i forandringsprocesser - med fokus på undervisningsverdenen. Som alle andre inden for professionen har han et centralt mål nemlig Læring af høj kvalitet. Spørgsmålet er så, hvilke indikatorer, der peger i retning af dette mål, Læring af høj kvalitet. 2

3 Og her er det, at Klaus Majgaard har en meget central pointe. Al forskning tyder på, at det element, der er det allermest afgørende i jagten på Læring af høj kvalitet er Ledelse af undervisernes læring og udvikling via opbygning af relationel tillid. Klaus Majgaard som altså er tidligere kontorchef i Finansministeriet og derfor ikke helt uvant med finansministerielle processer nævner forhold, som ødelægger den relationelle tillid: De fem punkter, han har identificeret er listet bag mig. Når konkrete bekymringer besvares med abstraktioner eller floromvunden retorik Når kompleksiteten skubbes videre til næste niveau Når tillid italesættes i et klima af kontrol Når kerneopgaven tabes af syne Når medarbejderen ikke oplever fair proces En gennemlæsning af de knap 30 sider med kommentarer fra vores undersøgelse tydeliggør desværre, at disse 5 forhold i deprimerende grad opleves ude på skolerne når vi spørger lærerne. Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Enkle og gennemskuelige rammer, incitamenter og processer Fælles sprog for værdiskabelse i et elevperspektiv Opmærksomhed på tegn på progression Fælles referencerammer, refleksivitet og læringsrum Nærvær og responsivitet Spørgsmålet er, om ikke langt de fleste ledere vil sige, at netop disse fem forhold er til stede på deres skole? Det håber jeg, de vil. På den baggrund foreligger der selvsagt et enormt arbejde med at lukke hullet mellem de to opfattelser. Og hvor er det bedre at skabe en tættere forståelse end i en forening for både ledere og lærere? Det er bestyrelsen håb, at HL kan være stedet, hvor løsninger - og ikke konflikter opstår. Men vi skal også alle ville løsningerne for mon ikke vi alle sammen har et ønske om, at vores arbejde netop skal føre til Læring af høj kvalitet? 3

4 Medlemsundersøgelsen blev behandlet af flere medier henover påsken for en måneds tid siden. Desværre uden at hverken Undervisningsministeriet eller Moderniseringsstyrelsen ville - eller kunne - kommentere på undersøgelsens resultater. Især må vi i den forbindelse konstatere, at undervisningens kvalitet nok ikke har den store interesse blandt andre end lærerne lige nu. I hvert fald kunne vi under overenskomstforhandlingerne notere os, at Moderniseringsstyrelsen ikke mener, at undervisningens kvalitet er deres ansvar præcis lige som Undervisningsministeriet svarede på en forespørgsel i forbindelse med skriverierne i påsken. Ifølge ministeriet er lærernes oplevelse af lov 409 nemlig et anliggende for Moderniseringsstyrelsen. Kvalitet har med andre ord udviklet sig til en abe, som alle sender videre. HL vil i den kommende tid sætte fokus på en række af undersøgelsens resultater og har i den forbindelse udvalgt 3 indsatsområder: --- Indsats for et forbedret tillidsforhold mellem ledere og lærere Indsats for en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Indsats for et større fokus på muligheden for at levere kvalitet Det psykiske arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen med arbejdet med den kommende EUD-reform. Det siger sig selv, at det ikke bliver nemmere at udvikle og implementere en reform, mens arbejdsmiljøet er presset og nemmere bliver det slet ikke, når vi nærstuderer detaljerne i reformen. HL er helt enig i, at en reform af erhvervsuddannelserne var nødvendig. Alt for mange elever, har ikke været arbejdsmarkedsparate hverken da de kom til vores skoler eller da de forlod dem. I det hele taget må vi nok sige, at vi alle på erhvervsuddannelserne har haft for stort fokus på volumen og for lidt fokus på, om det vi foretog os gav mening for arbejdsmarkedet. Omvendt har erhvervsskolerne og ikke mindst de merkantile uddannelser - sådan set bare taget de elever, som nu en gang var til rådighed. Dermed er der gennem årene opbygget en art modsætning på lærerværelserne. Lidt karikeret kan man sige, at der er de lærere, som har opfattet pædagogikken som det 4

5 afgørende element i arbejdet og som har haft et stort fokus på den sociale vinkel i lærerjobbet og så er der de lærere, som har forsøgt at fastholde fokus på didaktikken og fagligheden. Begge typer lærere har haft enorm værdi for erhvervsskolerne og begge typer har brændt inderligt for deres arbejde. I fremtiden sættes der - i langt højere grad end tidligere - fokus på fagligheden. Det sker med adgangsbegrænsning og høje overgangskrav og det sker med både frivillige og obligatoriske eux-forløb. Det er vist ikke helt forkert at sige, at det er en helt ny uddannelse, vi kommer til at se i fremtiden. Nogle lærere kommer i klemme med hensyn til deres undervisningskompetencer. Det har vi haft fokus på siden efteråret HL har sikret, at HD erne har kompetence til at undervise i de merkantile fag og heldigvis er mange skoler meget opsatte på, at finde aktiviteter til de lærere, der kommer i klemme. Nu mangler vi at se nogle søgetal, som sikrer fortsat beskæftigelse for alle. Indtil videre ser tallene ikke for gode ud selvom der er væsentlige udsving fra skole til skole - men overalt eksisterer en opfattelse af, at der er tale om et par magre år, som skal overstås. I tiden indtil søgetallene retter sig, må vi stå sammen som medlemmer. Ledere og lærere tilsammen må arbejde for, at de mange gode undervisere på de merkantile afdelinger fortsat kan bevare deres arbejde. I går på DE-Ledernes årsmøde nævnte Christina Antorini, at barren måske var sat lige lovlig højt på de merkantile uddannelser og hun lovede, at UVM ville følge udviklingen tæt. Bestyrelsen er helt enig! Heldigvis slår de fleste skoler knuder på sig selv for at finde beskæftigelse til de berørte medarbejdergrupper. Især har fusionsskolerne mulighed for at flytte lærerne rundt mellem afdelinger ligesom flere skoler finder aktivitet i 10. klasser, kombineret ungdomsuddannelse, flere dansk og engelsktimer på de tekniske forløb, avu, hf osv. Mulighederne er mange - når man leder lidt efter dem. Der, hvor vi desværre ser reformen slå hårdest igennem, er på de mindre monoskoler. Her er det svært at få elever nok til hele klasser og til alle forløb

6 I marts måned holdt vi et informationsmøde, hvor vi bl.a. orienterede om tillægsstrukturen på eux-uddannelserne. De TR'er, som ikke havde mulighed for at deltage i mødet, er meget velkomne til at tage kontakt til sekretariatet, som vil være behjælpelig med oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de kommende eux-undervisere. Slides fra informationsmødet ligger på hjemmesiden. GL har i flere omgange gjort bekendt med, at de da havde en helt klar forventning om, at man var GL er, hvis man underviser på eux. Det vil bestyrelsen gerne klart tilbagevise. Undervisningsministeriet har gentagne gange understreget, at eux en er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer og ikke en gymnasial uddannelse med erhvervsuddannelsestoning. Det er derfor soleklart, at de merkantile eux-forløb er grænsedraget til HL og at ansatte på eux en skal ansættes på tjenestemandslignende forhold. Men i første omgang skal vi have en masse elever ind på uddannelserne og vi skal have udviklet pædagogik, didaktik, materialer osv. til de kommende uddannelsesforløb. Der er nok at lave ude på skolerne pas godt på jer selv. Næste år bliver mindst lige så spændende og nok ikke lettere. HL's 4. indsatsområde må i det kommende år blive at bidrage til en positiv italesættelse af de merkantile forløb, så vi oplever fyldte klasser til vores undervisere. -- Også i sekretariatet mærker vi ændringerne ude på skolerne. Endnu har vi ikke oplevet større fyringsrunder som på de tekniske skoler faktisk oplever vi slet ikke, at der er flere udmeldelser end normalt. Til gengæld er der en klar tendens til, at færre melder sig ind i foreningen. Færre medlemmer betyder færre midler at drive forening for, men endnu er der ikke tale om, at foreningen er ved at lukke eller fusionere; sådan som mange især udenfor foreningen fra tid til anden ellers gerne så. I bestyrelsen er holdningen helt klar: Så længe vi kan bidrage med en seriøs professionel interessevaretagelse på vores medlemmers vegne så længe eksisterer Handelsskolernes Lærerforening. Og med repræsentationer i stort set alle relevante råd og udvalg på erhvervsuddannelsesområdet er platformen for interessevaretagelse intakt. Det er som sagt min og bestyrelsens helt klare 6

7 overbevisning, at et selvstændigt HL er det bedste talerør for lærere og ledere på de merkantile uddannelser og det vil vi kæmpe for, så længe vi kan. Indtil videre betyder nedgangen i kontingentindtægterne dog, at vi ser lidt mere kritisk på, hvordan vi bruger kontingentpengene og lytter ekstra opmærksomt til, hvad vores medlemmer egentlig forventer af os. Og det betyder bl.a. også, at vi for tiden kigger nøje efter steder, hvor vi kan omkostningsreducerer, uden at det direkte går ud over vores medlemsservice. Allerede sidste år betød det et farvel til vores sekretariatsleder, Christer Sørensen. I år betyder det, at vi desværre også må sige farvel til Tine, som har siddet i administrationen igennem de seneste mange år. Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne sende en tak til begge for deres store indsat for foreningen gennem årene. Derudover kan jeg også her for første gang offentliggøre, at vi flytter fra vores mangeårige adresse på Godthåbsvej. Vi har fået et tilbud om kontorfællesskab med CS og TAT, som vi ikke kunne sige nej til. Fremover vil vi have huse på Islands Brygge i den bygning, hvor også FTF-A bor. På sigt er det håbet, at endnu flere foreninger skal samles i huset på Islands Brygge. Når vi lidt senere præsenterer jer for regnskab og budget til godkendelse, kommer vi mere ind på foreningens økonomi. -- I forbindelse med de mange ændringer, indstiller bestyrelsen ligeledes til en række justeringer af vores vedtægter. Et udvalg har i de seneste måneder gennemgået alle paragrafferne og det har resulteret i flere forslag. En del af dem har mest karakter af korrekturændringer og ændringer, baseret på forståelsesspørgsmål. Der er dog også ændringer, som er en direkte konsekvens af forandringerne ude på skolerne, for økonomien i foreningen og deraf følgende administrative justeringer. Bl.a. indstiller bestyrelsen, at foreningen fremover kan optage både ledige samt medarbejdere, som er ikke direkte er ansat som lærere eller ledere. Det har 7

8 ligeledes vist sig, at et lille antal medlemmer, som skifter job, ønsker at blive i foreningen. Uagtet at vi ikke forhandler overenskomst for denne lille gruppe, skal vi jo ikke sige nej, hvis de gerne vil blive i HL. Når vi ønsker at optage ledige, er det bl.a. med sigte på den fremtidige beskæftigelsessituation, men også fordi, vi ønsker at hjælpe ledige i nyt job. Vi håber derfor, at HL's hjemmeside fremover kan bidrage med en jobsøgningsfunktion. Det arbejder vi for tiden på. Vi kommer mere ind på vedtægtsændringerne samt motivationen for de enkelte forslag senere i dag. -- Tidligere nævnte jeg, at vores undersøgelse har været nævnt i flere medier. I det hele taget kan vi se tilbage på et år, hvor vores indsats for at komme til orde i mediebilledet har antaget en anden karakter end tidligere. Flere indlæg har været bragt i landsdækkende medier, vi er aktive på Facebook og Twitter og vi har netop lanceret en medlemskampagne for at hverve det, vi kalder digitale ambassadører. De digitale ambassadører skal bidrage til at synliggøre HL's holdninger og interesser i mediebilledet. Vi håber, at vi allerede inden sommerferien kan nå at sætte et hold sammen og derefter få meldt en dato ud for et egentlig kick-off-arrangement først i det nye skoleår. I invitationen, som I alle har modtaget, fremgår det, hvad idéen med projektet er, og hvordan vi tænker at gennemføre det. I det hele taget bliver HL's kommunikation fortsat et 5. indsatsområde i det kommende år. -- Skoleåret 14/15 blev også året, hvor vi satte ekstra fokus på vores ledermedlemmer. Sidst vi var samlet her, vidste vi reelt ikke, hvor mange af vores ledermedlemmer, der ønskede at flytte til DJØF, men i dag kan vi se, at tallet er langt lavere end først antaget. Vi må i øvrigt sige, at der tegner sig et klart billede. Toplederne er for en stor dels vedkommende flyttet til gengæld er langt de fleste mellemledere blevet. Tendensen synes at være, at jo tættere man er på lærerkollegiet jo mere er man forbundet med Handelsskolernes Lærerforening. Sådan behøver det 8

9 naturligvis ikke at være. HL er en lille forening men vi er alligevel store nok til, at vi kan rumme forskellige vinkler, opfattelser og meninger. Uenigheder diskuteres bedst i samme rum ikke fra grøft til grøft. Sidste år indgik vi i et samarbejde med TAT/STATE, som organiserer en række ledere på de tekniske erhvervsskoler. Dette samarbejde vil vi i den kommende periode udbygge. Vi arbejder for tiden på at oprette en forening under de respektive moderforeninger og pt. er arbejdstitlen Sammenslutningen af EUDledere i Danmark. Tanken med foreningen er, at erhvervsskoleledere på alle niveauer vil få en platform for interessevaretagelse samtidig med, at foreningen via SKAF og centralorganisationerne - og henholdsvis TAT og HL - har aftaleretten. Formålet med foreningen er, at give lederne en endnu stærkere platform for forhandlinger om løn og arbejdsvilkår og at dette nye tiltag også vil kunne tiltrække nye ledermedlemmer. Indtil videre har interessen for arrangementer i dette regi været relativ sparsom, men det er vores håb at yderligere fokus på ledernes interessevaretagelse samt et endnu større fokus på, hvad lærere og ledere i samme organisation kan bidrage til hinanden - vil styrke forholdene for lederne på erhvervsskolerne. Ud over samarbejdsrelationerne til TAT/STATE er der desuden indledt forhandlinger om dannelse af endnu en platform for ledere. LC-lederforum, hvor ledere fra Skolelederforeningen, Uddannelsesforbundet, Frie Skolers Ledere og HL for tiden drøfter samarbejdsrelationer til fremme af lederes løn- og arbejdsvilkår, men hvor der også drøftes samarbejdsmuligheder på sekretariatsniveau. -- Årsskiftet førte os som antydet lige før - også ind i LC Lærernes Centralorganisation. Det har økonomiske fordele for foreningen, og så har det bragt HL ind i en centralforening, hvor lærernes og skoleledernes forhold er det helt afgørende tema. Dette oplevede vi ikke mindst under de netop overståede overenskomstforhandlinger hvor drøftelserne i LC antog en helt anden konstruktiv værdi for HL end tilfældet har været i CO10, hvor det mere har været ansættelsesformen, der har været samlingspunktet. Nu er det læreres og 9

10 skolelederes løn og arbejdsvilkår, der er centrale og det, mener vi, har stor værdi for Handelsskolernes Lærerforening Overgangen til LC og de netop overståede overenskomstforhandlinger har også ført et andet forhold med sig som vi allerede havde oppe at vende sidste år. For nu bliver det rent faktisk effektueret, at vi overgår til en pensionsordning i Lærernes Pension LP. I realiteten bliver det sådan, at alle nuværende medlemmer tilbydes at lade sig overføre til LP men der skal en aktiv tilkendegivelse til for et skifte. Vil man således blive i PFA, skal man intet gøre. I samarbejde med LP vil vi udforme informationsmateriale, som vil blive sendt til alle medlemmer. Et skifte skal ske inden 1. oktober, så det er højt prioriteret at få udarbejdet materialet. Ønsker man sit nuværende depot i PFA overført til LP, kan dette også lade sig gøre. Alle nyansatte vil fremover få deres pension indbetalt til LP. -- Her til slut vil jeg gerne benytte mig af lejligheden til at komme med nogle betragtninger om de seneste års udvikling indenfor fagbevægelsen i almindelighed og HL i særdeleshed. Via vores kontakt med direktører, mellemledere, lærere og tillidsrepræsentanter, bliver det tydeligt, at der to ting, der fylder i medlemmernes hverdag: Lov 409 og eud-reformen. Men bagved disse udfordringer fornemmer jeg også, at der er nogle andre mindre italesatte udfordringer, som muligvis ikke fylder så meget i samtalerne, men som alligevel efterlader nogle spor i måden vi taler, tænker og agerer på. Jeg hører om udfordringer, som relaterer sig til sammenhold eller individualisering. Fællesskab eller egoisme. Skal jeg tage tørnen igen eller er det snart en andens tur?. Skal jeg have lidt mere i lønposen, når jeg trækker det tunge læs eller skal han have mere, fordi han er gode venner med chefen?. Jeg hører også, at Tillidsrepræsentanten må være lidt mere konstruktiv eller Husk vi spiller på samme hold. Jeg har sågar hørt udsagnet Er du sikker på, at 10

11 du overhovedet repræsenterer lærerne her på skolen og Mon vi overhovedet har behov for en tillidsmand. Ja, spørgsmålet om individuelle lønaftaler er helt reel. Tvivlen om tillidsrepræsentantens retfærdiggørelse er helt reel. Og sprækkerne i fællesskabet på lærerværelser, mellem forskellige faggrupper ja måske mellem forskellige fagforeninger er helt reel. Jeg har desværre en fornemmelse af, at arbejdsgiverne i Danmark og især indenfor det offentlige Danmark har opdaget disse sprækker længe før, fagbevægelsen selv har set og indset dem. Den faglige kamp, som tog sin begyndelse for snart 150 år siden, bliver for tiden nedgjort og latterliggjort. Klynkere hedder man, når man italesætter elendige arbejdsvilkår. Dovne hunde kaldes lærere, som ikke vil arbejde 5-10 timer over uden løn. Ja, de seneste måneder er fagbevægelsen blevet taget til indtægt for alt lige fra løndumping til landets elendige konkurrenceevne. Landets elendige konkurrenceevne?? Det land, som er et af 9 lande i verden med den højeste credit-rating. Landet, som OECD i flere år har udpeget til top tre over lande, man bør investere og drive forretning i. Landet, som ifølge dets egen befolkning, er det lykkeligste i verden. Det er åbenbart også landet, som fagbevægelsen har ødelagt igennem de seneste 100 år. Det pudsige er, at de markedskræfter, som nødvendiggjorde fagbevægelsen for 150 år siden; ja det system, det er der jo ingen, der sætter spørgsmålstegn ved i dag. Og de mekanismer, der er grundlæggende for markedsøkonomien; dem er der heller ingen, der sætter spørgsmålstegn ved: Arbejdsgivere, vil have mest muligt ud af lønmodtagerne og lønmodtagerne vil have mest muligt for den arbejdskraft, de leverer. Det er der ikke noget nyt i. Men i dag italesættes lønmodtagernes interesser som klynk, dovenskab og egoisme. Vi må da forstå, at lønnen skal holdes nede for Danmarks skyld, for samfundets skyld. Lønmodtagerne må give lidt flere timer om ugen også gerne uden løn for konkurrenceevnens skyld. For velfærdens skyld. 11

12 Jeg sporer også en tendens til en institutionalisering af fagbevægelsen. Skal vi have hjælp, kan vi ringe til kommunen eller til fagforeningen. I må da gøre noget får vi jævnligt at vide. Men vi, sekretariatet og bestyrelsen, vi er jo ikke fagforeningen. Det er ikke en håndfuld medarbejdere på Godthåbsvej, der er Handelsskolernes Lærerforening. Medlemmerne er fagforeningen, I tillidsrepræsentanter er fagforeningen. I dag kommer vi for skade at sige, at fagbevægelsen organiserer lønmodtagere. Vi taler ikke om lønmodtagere, der organiserer sig i en fagforening. Og der er en enorm forskel på de to italesættelser. Så er det, at jeg får lyst til at støve det gamle begreb solidaritet af. En fagforening er intet mere end medlemmerne og den sammenhængskraft, der eksisterer imellem medlemmerne. Styrken i foreningen er solidariteten mellem mennesker med samme interesser. Problemet er, at denne sammenhængskraft synes at være ved at smuldre. Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet har 3 gange foretaget en undersøgelse med det mundrette navn Undersøgelse om arbejdsliv og politik set i et lønmodtagerperspektiv eller slet og ret APL-undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget i 1992, 2002 og i Den endelige rapport udkommer først til efteråret, men allerede nu er en del af undersøgelsens resultater offentliggjort. I en tid hvor de herskende myter er, at enhver er sig selv nærmest, at den kollektive overenskomst er død og solidariteten er visnet ind - viser den seneste undersøgelse i rækken faktisk nogle ganske overraskende resultater: Indenfor FTF-området, som vi er omfattet af, mener 89 %, at fagforeninger er nødvendige for varetagelsen af lønmodtagernes interesser. Tallet er steget 10 procentpoint siden Og er det så for at skaffe en højere løn? Nej, 88 % af FTF erne svarer, at det er for at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. 12

13 Omvendt siger godt halvdelen af medlemmerne i FTF-organisationerne, at medlemmerne ikke bliver hørt nok af arbejdsgiverne og knap halvdelen siger, at lønmodtagerne har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen. Begge tal er også steget ca. 10 procentpoint siden Kunne man måske tolke tallene sådan, at man ønsker at være medlem af en fagforening men egentlig synes man ikke, at fagforeningen gør det særligt godt? Måske. --- Løn og ansættelsesvilkår bør reguleres gennem overenskomster indgået af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger. Det svarer 89 % af FTF's medlemmer. Taler det for flere individuelle lønforhandlinger? Næ, det taler for, at vi forsvarer vores ret til at indgå kollektive aftaler om løn. Det ønsker lønmodtagerne med overvældende flertal. Og her scorer medlemmerne i FTF-organisationerne i øvrigt markant højere end medlemmer i de andre hovedorganisationer. 80 % af FTF erne svarer, at det bør være tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads, som forhandler lønnen. 56 % mener, solidariteten skal udbredes yderligere og at lønmodtagerne bør stå mere sammen. Dette tal er steget 6 %-point siden Det forekommer mig, at der er nogle myter, der skal udfordres: Solidariteten er ikke på retræte. Behovet for fagforeninger er ikke svundet ind. Løn og arbejdsvilkår er stadig uløseligt forbundet med fagbevægelsen. De budskaber, de skal ud til alle lærerværelser og til lederkontorerne. Vi skal ud til de kollegaer, som ikke er organiseret eller som er organiseret der, hvor overenskomsterne ikke har hjemme og så skal vi fortælle dem, at vi har noget at være fælles om i Handelsskolernes Lærerforening. Som fagforening uagtet at det er en lille en har vi berettigelse og et tydeligt mål. Ordentlige arbejdsforhold og en løn, som vi og samfundet kan være bekendt. 13

14 Men præmisserne for at nå disse mål er de samme som for hundrede år siden. Det er ved styrken i fællesskabet og gennem en høj organisationsgrad, at vi får kræfterne til de kampe, der skal kæmpes i de næste år. Jeg ville ønske, bestyrelsen kunne sige, at organisationsgraden er maksimal på vores område. Men det er desværre ikke tilfældet. Hvis nu bare alle skoler havde en organisationsgrad på 75 %, så ville jeg nok tænke, at det var grænsen for, hvor mange vi kan få med. Men det er ikke tilfældet. På nogle skoler er organisationsgraden 40 % - på andre er den 100 %. Det fortæller os i bestyrelsen, at der noget at arbejde for. At der er vigtige kræfter derude, som ikke udnyttes. Potentialer, som ikke indfries. HL's 6. og sidste indsatsområde bliver at påbegynde en målrettet kampagne for at øge organisationsgraden på de enkelte skoler. For nok er vi meget forskellige i Handelsskolernes Lærerforening. Folkeskolelærere, akademikere, erhvervsuddannede, ledere, lærere, vejledere, røde blå og grønne. Vi er forskellige ja, men alligevel stærkest sammen. På bestyrelsen vegne; tak for ordet. 14

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Notat: Medierne sætter lærerne under pres

Notat: Medierne sætter lærerne under pres Notat: Medierne sætter lærerne under pres Det er afgørende at have den offentlige mening bag sig for at kunne komme stærkt ud af en forhandlingssituation. Og på det seneste er resultater fra meningsmålinger

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Formandens mundtlige Beretning

Formandens mundtlige Beretning Formandens mundtlige Beretning 2007 1 PÆDAGOGISKE FORHOLD Vi har lige gennemført konferencen om folkeskolen Naleqqiiffik. Baggrunden for konferencen er, at vi i organisationen ønsker at bevare samfundets

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke

26. marts. 2014 Hanne V. Moltke OM KERNEOPGAVEN OG SOCIAL KAPITAL 26. marts. 2014 Hanne V. Moltke PROGRAM Om social kapital hvad er det? Ledelsesopgaven i relation til kerneopgaven og at sætte retning Social kapital 3 dimensioner: I

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fagbevægelsen. dino eller dynamo?

Fagbevægelsen. dino eller dynamo? Fagbevægelsen dino eller dynamo? Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Center for Studier i Arbejdsliv, København 26.03.2015 3 konstateringer Fagbevægelsens relative

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

BERETNING marts 2013 marts 2014

BERETNING marts 2013 marts 2014 BERETNING marts 2013 marts 2014 Overgangen til DJØF Den 1. september 2013 overgik Erhvervsskolelederne til at være en organisation under gruppen af offentlige chefer i Djøf. Som alle ved måtte vi som forening

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Fortsat vigende organisationsgrad

Fortsat vigende organisationsgrad Fortsat vigende organisationsgrad Den samlede organisationsgrad per 1. januar 2010 er på et år faldet med et halvt procentpoint til 67,4 pct. Fraregnet de gule organisationer kan organisationsgraden opgøres

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Kære medlemmer af Erhvervsskolelederne Vores forening bløder. Vi er på få år gået fra 500 medlemmer til ca. 355. Årsagerne er beskrevet i det udsendte

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Forsvarets civile faglærere

Forsvarets civile faglærere Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 032-15 PKAT nr. 645 J.nr. 2014-1513-0162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner Tale ved Christiansborg 11. april 2013 Kære venner I dag gør vi status. Vi gør status over de 10 dages faglige kamp, som vi er blevet presset ud i. Vi gør status over 10 dage med et væld af fællesaktiviteter

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere