Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu."

Transkript

1 Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt år og det har været et år præget af nye arbejdstidsregler og forberedelse af en af de mest gennemgribende reformer på erhvervsuddannelsesområdet nogensinde. På mange skoler er ændringerne indenfor arbejdstiden sket uden de store sværdslag og det er positivt. På andre skoler har lov 409 medført og medfører stadig udfordringer for både ledelse og lærere. En medlemsundersøgelse foretaget blandt HL's medlemmer viste i foråret, at mange lærere oplever et forringet psykisk arbejdsmiljø som følge af lov 409. Efterfølgende er der helt uforståeligt stillet spørgsmålstegn ved undersøgelsens resultater både af Moderniseringsstyrelsen og af lederforeningen, men undersøgelsen er jo ikke foretaget for at slå hverken Moderniseringsstyrelsen eller lederne oveni hovedet med den men for at vi kan anerkende problemerne og gøre noget ved dem. I forbindelse med ok15 lykkedes det da også efter lange forhandlinger at blive enige om at adressere nogle af de udfordringer, som lov 409 har ført med sig. Dels stilles der forslag om, at dialogen om opgaveoversigten foregår langt mere nuanceret end tilfældet er på en del skoler i dag, og dels indeholder papiret en kraftig opfordring til, at lærerne sikres den fornødne forberedelsestid. I det hele taget må vi desværre konstatere, at forberedelsestiden er blevet en af de helt store arenaer for diskussionen om lov 409. Og det må vi lærerforeninger nok tage en del af skylden for. I de sidste mange år har det i forbindelse med forhandlinger om arbejdstiden været helt afgørende at sikre, at forberedelsestiden var så høj som overhovedet mulig. Og lærerforeningerne har haft den meget konsekvente holdning, at forskelle i forberedelsestid det være sig i forbindelse med forskellige fag, klasser eller lærererfaringer ikke måtte eksistere. Forberedelsestid har med andre ord været den hellige gral i de gamle arbejdstidsaftaler. Efter implementeringen af lov 409 ser vi nu, at forberedelsestiden stadig er en helt afgørende faktor i forvaltningen af lærernes arbejdstid. Men desværre med modsat fortegn. Flere steder opleves forberedelsestiden at være decimeret til den tid, der er tilbage, når andre aktiviteter er overstået. På den måde er 1

2 respekten for et uhyre vigtigt element i lærerarbejdet minimeret. Som en repræsentant for Moderniseringsstyrelsen sagde det på et møde om arbejdstid: Hvis man ikke lige er forberedt til en time en mandag morgen, kan man vel godt lave det samme som sidste mandag, uden det gør så meget. En sådan italesættelse af forberedelsestid er naturligvis helt absurd men måske også udtryk for en tankegang, som har ført til at knap halvdelen af respondenterne i HL's undersøgelse siger, at lov 409 påvirker kvaliteten af undervisningen negativt eller meget negativt. Betyder det så, at over halvdelen mener, at loven påvirker arbejdet positivt? Nej, det er der kun 13 %, der siger. Vi kan også konstatere, at en alt for stor del af medlemsskaren enten selv overvejer at søge væk eller frygter for en fyreseddel. 37 % af lærerne inden for de merkantile uddannelser overvejer at søge væk. Det er skræmmende tal men mindst lige så skræmmende er det, at det er en tendens, vi kan se indenfor hele lærerprofessionen. Undersøgelser fra grundskolen og på de tekniske erhvervsskoler viser det samme billede. Ja, faktisk er tallene endnu værre for de andre lærergrupper. Dette kan vi vælge at tolke positivt, for noget tyder på, at vores medlemmer indenfor de merkantile uddannelser oplever forandringerne en anelse mindre negativt, end det er tilfældet i de andre lærerorganisationer. På baggrund af de tal, kan vi måske endda også konstatere, at ledelserne på de merkantile afdelinger faktisk gør det bedre end skoleledere inden for andre sektorer i uddannelsessystemet og at utilfredsheden nok også skyldes den måde regeringen opnåede at miskreditere en hel lærerprofession i forbindelse med OK13. Der er dog et helt afgørende element, som vi på baggrund af undersøgelsen er nødt til at adressere. Nemlig det temmelig alvorlige problem med manglende tillidsforhold mellem lærere og ledelser. På årets FoU-konference, holdt Klaus Majgaard fra CBS et fantastisk oplæg om moderne offentlig ledelse i forandringsprocesser - med fokus på undervisningsverdenen. Som alle andre inden for professionen har han et centralt mål nemlig Læring af høj kvalitet. Spørgsmålet er så, hvilke indikatorer, der peger i retning af dette mål, Læring af høj kvalitet. 2

3 Og her er det, at Klaus Majgaard har en meget central pointe. Al forskning tyder på, at det element, der er det allermest afgørende i jagten på Læring af høj kvalitet er Ledelse af undervisernes læring og udvikling via opbygning af relationel tillid. Klaus Majgaard som altså er tidligere kontorchef i Finansministeriet og derfor ikke helt uvant med finansministerielle processer nævner forhold, som ødelægger den relationelle tillid: De fem punkter, han har identificeret er listet bag mig. Når konkrete bekymringer besvares med abstraktioner eller floromvunden retorik Når kompleksiteten skubbes videre til næste niveau Når tillid italesættes i et klima af kontrol Når kerneopgaven tabes af syne Når medarbejderen ikke oplever fair proces En gennemlæsning af de knap 30 sider med kommentarer fra vores undersøgelse tydeliggør desværre, at disse 5 forhold i deprimerende grad opleves ude på skolerne når vi spørger lærerne. Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Enkle og gennemskuelige rammer, incitamenter og processer Fælles sprog for værdiskabelse i et elevperspektiv Opmærksomhed på tegn på progression Fælles referencerammer, refleksivitet og læringsrum Nærvær og responsivitet Spørgsmålet er, om ikke langt de fleste ledere vil sige, at netop disse fem forhold er til stede på deres skole? Det håber jeg, de vil. På den baggrund foreligger der selvsagt et enormt arbejde med at lukke hullet mellem de to opfattelser. Og hvor er det bedre at skabe en tættere forståelse end i en forening for både ledere og lærere? Det er bestyrelsen håb, at HL kan være stedet, hvor løsninger - og ikke konflikter opstår. Men vi skal også alle ville løsningerne for mon ikke vi alle sammen har et ønske om, at vores arbejde netop skal føre til Læring af høj kvalitet? 3

4 Medlemsundersøgelsen blev behandlet af flere medier henover påsken for en måneds tid siden. Desværre uden at hverken Undervisningsministeriet eller Moderniseringsstyrelsen ville - eller kunne - kommentere på undersøgelsens resultater. Især må vi i den forbindelse konstatere, at undervisningens kvalitet nok ikke har den store interesse blandt andre end lærerne lige nu. I hvert fald kunne vi under overenskomstforhandlingerne notere os, at Moderniseringsstyrelsen ikke mener, at undervisningens kvalitet er deres ansvar præcis lige som Undervisningsministeriet svarede på en forespørgsel i forbindelse med skriverierne i påsken. Ifølge ministeriet er lærernes oplevelse af lov 409 nemlig et anliggende for Moderniseringsstyrelsen. Kvalitet har med andre ord udviklet sig til en abe, som alle sender videre. HL vil i den kommende tid sætte fokus på en række af undersøgelsens resultater og har i den forbindelse udvalgt 3 indsatsområder: --- Indsats for et forbedret tillidsforhold mellem ledere og lærere Indsats for en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø Indsats for et større fokus på muligheden for at levere kvalitet Det psykiske arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen med arbejdet med den kommende EUD-reform. Det siger sig selv, at det ikke bliver nemmere at udvikle og implementere en reform, mens arbejdsmiljøet er presset og nemmere bliver det slet ikke, når vi nærstuderer detaljerne i reformen. HL er helt enig i, at en reform af erhvervsuddannelserne var nødvendig. Alt for mange elever, har ikke været arbejdsmarkedsparate hverken da de kom til vores skoler eller da de forlod dem. I det hele taget må vi nok sige, at vi alle på erhvervsuddannelserne har haft for stort fokus på volumen og for lidt fokus på, om det vi foretog os gav mening for arbejdsmarkedet. Omvendt har erhvervsskolerne og ikke mindst de merkantile uddannelser - sådan set bare taget de elever, som nu en gang var til rådighed. Dermed er der gennem årene opbygget en art modsætning på lærerværelserne. Lidt karikeret kan man sige, at der er de lærere, som har opfattet pædagogikken som det 4

5 afgørende element i arbejdet og som har haft et stort fokus på den sociale vinkel i lærerjobbet og så er der de lærere, som har forsøgt at fastholde fokus på didaktikken og fagligheden. Begge typer lærere har haft enorm værdi for erhvervsskolerne og begge typer har brændt inderligt for deres arbejde. I fremtiden sættes der - i langt højere grad end tidligere - fokus på fagligheden. Det sker med adgangsbegrænsning og høje overgangskrav og det sker med både frivillige og obligatoriske eux-forløb. Det er vist ikke helt forkert at sige, at det er en helt ny uddannelse, vi kommer til at se i fremtiden. Nogle lærere kommer i klemme med hensyn til deres undervisningskompetencer. Det har vi haft fokus på siden efteråret HL har sikret, at HD erne har kompetence til at undervise i de merkantile fag og heldigvis er mange skoler meget opsatte på, at finde aktiviteter til de lærere, der kommer i klemme. Nu mangler vi at se nogle søgetal, som sikrer fortsat beskæftigelse for alle. Indtil videre ser tallene ikke for gode ud selvom der er væsentlige udsving fra skole til skole - men overalt eksisterer en opfattelse af, at der er tale om et par magre år, som skal overstås. I tiden indtil søgetallene retter sig, må vi stå sammen som medlemmer. Ledere og lærere tilsammen må arbejde for, at de mange gode undervisere på de merkantile afdelinger fortsat kan bevare deres arbejde. I går på DE-Ledernes årsmøde nævnte Christina Antorini, at barren måske var sat lige lovlig højt på de merkantile uddannelser og hun lovede, at UVM ville følge udviklingen tæt. Bestyrelsen er helt enig! Heldigvis slår de fleste skoler knuder på sig selv for at finde beskæftigelse til de berørte medarbejdergrupper. Især har fusionsskolerne mulighed for at flytte lærerne rundt mellem afdelinger ligesom flere skoler finder aktivitet i 10. klasser, kombineret ungdomsuddannelse, flere dansk og engelsktimer på de tekniske forløb, avu, hf osv. Mulighederne er mange - når man leder lidt efter dem. Der, hvor vi desværre ser reformen slå hårdest igennem, er på de mindre monoskoler. Her er det svært at få elever nok til hele klasser og til alle forløb

6 I marts måned holdt vi et informationsmøde, hvor vi bl.a. orienterede om tillægsstrukturen på eux-uddannelserne. De TR'er, som ikke havde mulighed for at deltage i mødet, er meget velkomne til at tage kontakt til sekretariatet, som vil være behjælpelig med oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de kommende eux-undervisere. Slides fra informationsmødet ligger på hjemmesiden. GL har i flere omgange gjort bekendt med, at de da havde en helt klar forventning om, at man var GL er, hvis man underviser på eux. Det vil bestyrelsen gerne klart tilbagevise. Undervisningsministeriet har gentagne gange understreget, at eux en er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer og ikke en gymnasial uddannelse med erhvervsuddannelsestoning. Det er derfor soleklart, at de merkantile eux-forløb er grænsedraget til HL og at ansatte på eux en skal ansættes på tjenestemandslignende forhold. Men i første omgang skal vi have en masse elever ind på uddannelserne og vi skal have udviklet pædagogik, didaktik, materialer osv. til de kommende uddannelsesforløb. Der er nok at lave ude på skolerne pas godt på jer selv. Næste år bliver mindst lige så spændende og nok ikke lettere. HL's 4. indsatsområde må i det kommende år blive at bidrage til en positiv italesættelse af de merkantile forløb, så vi oplever fyldte klasser til vores undervisere. -- Også i sekretariatet mærker vi ændringerne ude på skolerne. Endnu har vi ikke oplevet større fyringsrunder som på de tekniske skoler faktisk oplever vi slet ikke, at der er flere udmeldelser end normalt. Til gengæld er der en klar tendens til, at færre melder sig ind i foreningen. Færre medlemmer betyder færre midler at drive forening for, men endnu er der ikke tale om, at foreningen er ved at lukke eller fusionere; sådan som mange især udenfor foreningen fra tid til anden ellers gerne så. I bestyrelsen er holdningen helt klar: Så længe vi kan bidrage med en seriøs professionel interessevaretagelse på vores medlemmers vegne så længe eksisterer Handelsskolernes Lærerforening. Og med repræsentationer i stort set alle relevante råd og udvalg på erhvervsuddannelsesområdet er platformen for interessevaretagelse intakt. Det er som sagt min og bestyrelsens helt klare 6

7 overbevisning, at et selvstændigt HL er det bedste talerør for lærere og ledere på de merkantile uddannelser og det vil vi kæmpe for, så længe vi kan. Indtil videre betyder nedgangen i kontingentindtægterne dog, at vi ser lidt mere kritisk på, hvordan vi bruger kontingentpengene og lytter ekstra opmærksomt til, hvad vores medlemmer egentlig forventer af os. Og det betyder bl.a. også, at vi for tiden kigger nøje efter steder, hvor vi kan omkostningsreducerer, uden at det direkte går ud over vores medlemsservice. Allerede sidste år betød det et farvel til vores sekretariatsleder, Christer Sørensen. I år betyder det, at vi desværre også må sige farvel til Tine, som har siddet i administrationen igennem de seneste mange år. Jeg vil gerne på bestyrelsen vegne sende en tak til begge for deres store indsat for foreningen gennem årene. Derudover kan jeg også her for første gang offentliggøre, at vi flytter fra vores mangeårige adresse på Godthåbsvej. Vi har fået et tilbud om kontorfællesskab med CS og TAT, som vi ikke kunne sige nej til. Fremover vil vi have huse på Islands Brygge i den bygning, hvor også FTF-A bor. På sigt er det håbet, at endnu flere foreninger skal samles i huset på Islands Brygge. Når vi lidt senere præsenterer jer for regnskab og budget til godkendelse, kommer vi mere ind på foreningens økonomi. -- I forbindelse med de mange ændringer, indstiller bestyrelsen ligeledes til en række justeringer af vores vedtægter. Et udvalg har i de seneste måneder gennemgået alle paragrafferne og det har resulteret i flere forslag. En del af dem har mest karakter af korrekturændringer og ændringer, baseret på forståelsesspørgsmål. Der er dog også ændringer, som er en direkte konsekvens af forandringerne ude på skolerne, for økonomien i foreningen og deraf følgende administrative justeringer. Bl.a. indstiller bestyrelsen, at foreningen fremover kan optage både ledige samt medarbejdere, som er ikke direkte er ansat som lærere eller ledere. Det har 7

8 ligeledes vist sig, at et lille antal medlemmer, som skifter job, ønsker at blive i foreningen. Uagtet at vi ikke forhandler overenskomst for denne lille gruppe, skal vi jo ikke sige nej, hvis de gerne vil blive i HL. Når vi ønsker at optage ledige, er det bl.a. med sigte på den fremtidige beskæftigelsessituation, men også fordi, vi ønsker at hjælpe ledige i nyt job. Vi håber derfor, at HL's hjemmeside fremover kan bidrage med en jobsøgningsfunktion. Det arbejder vi for tiden på. Vi kommer mere ind på vedtægtsændringerne samt motivationen for de enkelte forslag senere i dag. -- Tidligere nævnte jeg, at vores undersøgelse har været nævnt i flere medier. I det hele taget kan vi se tilbage på et år, hvor vores indsats for at komme til orde i mediebilledet har antaget en anden karakter end tidligere. Flere indlæg har været bragt i landsdækkende medier, vi er aktive på Facebook og Twitter og vi har netop lanceret en medlemskampagne for at hverve det, vi kalder digitale ambassadører. De digitale ambassadører skal bidrage til at synliggøre HL's holdninger og interesser i mediebilledet. Vi håber, at vi allerede inden sommerferien kan nå at sætte et hold sammen og derefter få meldt en dato ud for et egentlig kick-off-arrangement først i det nye skoleår. I invitationen, som I alle har modtaget, fremgår det, hvad idéen med projektet er, og hvordan vi tænker at gennemføre det. I det hele taget bliver HL's kommunikation fortsat et 5. indsatsområde i det kommende år. -- Skoleåret 14/15 blev også året, hvor vi satte ekstra fokus på vores ledermedlemmer. Sidst vi var samlet her, vidste vi reelt ikke, hvor mange af vores ledermedlemmer, der ønskede at flytte til DJØF, men i dag kan vi se, at tallet er langt lavere end først antaget. Vi må i øvrigt sige, at der tegner sig et klart billede. Toplederne er for en stor dels vedkommende flyttet til gengæld er langt de fleste mellemledere blevet. Tendensen synes at være, at jo tættere man er på lærerkollegiet jo mere er man forbundet med Handelsskolernes Lærerforening. Sådan behøver det 8

9 naturligvis ikke at være. HL er en lille forening men vi er alligevel store nok til, at vi kan rumme forskellige vinkler, opfattelser og meninger. Uenigheder diskuteres bedst i samme rum ikke fra grøft til grøft. Sidste år indgik vi i et samarbejde med TAT/STATE, som organiserer en række ledere på de tekniske erhvervsskoler. Dette samarbejde vil vi i den kommende periode udbygge. Vi arbejder for tiden på at oprette en forening under de respektive moderforeninger og pt. er arbejdstitlen Sammenslutningen af EUDledere i Danmark. Tanken med foreningen er, at erhvervsskoleledere på alle niveauer vil få en platform for interessevaretagelse samtidig med, at foreningen via SKAF og centralorganisationerne - og henholdsvis TAT og HL - har aftaleretten. Formålet med foreningen er, at give lederne en endnu stærkere platform for forhandlinger om løn og arbejdsvilkår og at dette nye tiltag også vil kunne tiltrække nye ledermedlemmer. Indtil videre har interessen for arrangementer i dette regi været relativ sparsom, men det er vores håb at yderligere fokus på ledernes interessevaretagelse samt et endnu større fokus på, hvad lærere og ledere i samme organisation kan bidrage til hinanden - vil styrke forholdene for lederne på erhvervsskolerne. Ud over samarbejdsrelationerne til TAT/STATE er der desuden indledt forhandlinger om dannelse af endnu en platform for ledere. LC-lederforum, hvor ledere fra Skolelederforeningen, Uddannelsesforbundet, Frie Skolers Ledere og HL for tiden drøfter samarbejdsrelationer til fremme af lederes løn- og arbejdsvilkår, men hvor der også drøftes samarbejdsmuligheder på sekretariatsniveau. -- Årsskiftet førte os som antydet lige før - også ind i LC Lærernes Centralorganisation. Det har økonomiske fordele for foreningen, og så har det bragt HL ind i en centralforening, hvor lærernes og skoleledernes forhold er det helt afgørende tema. Dette oplevede vi ikke mindst under de netop overståede overenskomstforhandlinger hvor drøftelserne i LC antog en helt anden konstruktiv værdi for HL end tilfældet har været i CO10, hvor det mere har været ansættelsesformen, der har været samlingspunktet. Nu er det læreres og 9

10 skolelederes løn og arbejdsvilkår, der er centrale og det, mener vi, har stor værdi for Handelsskolernes Lærerforening Overgangen til LC og de netop overståede overenskomstforhandlinger har også ført et andet forhold med sig som vi allerede havde oppe at vende sidste år. For nu bliver det rent faktisk effektueret, at vi overgår til en pensionsordning i Lærernes Pension LP. I realiteten bliver det sådan, at alle nuværende medlemmer tilbydes at lade sig overføre til LP men der skal en aktiv tilkendegivelse til for et skifte. Vil man således blive i PFA, skal man intet gøre. I samarbejde med LP vil vi udforme informationsmateriale, som vil blive sendt til alle medlemmer. Et skifte skal ske inden 1. oktober, så det er højt prioriteret at få udarbejdet materialet. Ønsker man sit nuværende depot i PFA overført til LP, kan dette også lade sig gøre. Alle nyansatte vil fremover få deres pension indbetalt til LP. -- Her til slut vil jeg gerne benytte mig af lejligheden til at komme med nogle betragtninger om de seneste års udvikling indenfor fagbevægelsen i almindelighed og HL i særdeleshed. Via vores kontakt med direktører, mellemledere, lærere og tillidsrepræsentanter, bliver det tydeligt, at der to ting, der fylder i medlemmernes hverdag: Lov 409 og eud-reformen. Men bagved disse udfordringer fornemmer jeg også, at der er nogle andre mindre italesatte udfordringer, som muligvis ikke fylder så meget i samtalerne, men som alligevel efterlader nogle spor i måden vi taler, tænker og agerer på. Jeg hører om udfordringer, som relaterer sig til sammenhold eller individualisering. Fællesskab eller egoisme. Skal jeg tage tørnen igen eller er det snart en andens tur?. Skal jeg have lidt mere i lønposen, når jeg trækker det tunge læs eller skal han have mere, fordi han er gode venner med chefen?. Jeg hører også, at Tillidsrepræsentanten må være lidt mere konstruktiv eller Husk vi spiller på samme hold. Jeg har sågar hørt udsagnet Er du sikker på, at 10

11 du overhovedet repræsenterer lærerne her på skolen og Mon vi overhovedet har behov for en tillidsmand. Ja, spørgsmålet om individuelle lønaftaler er helt reel. Tvivlen om tillidsrepræsentantens retfærdiggørelse er helt reel. Og sprækkerne i fællesskabet på lærerværelser, mellem forskellige faggrupper ja måske mellem forskellige fagforeninger er helt reel. Jeg har desværre en fornemmelse af, at arbejdsgiverne i Danmark og især indenfor det offentlige Danmark har opdaget disse sprækker længe før, fagbevægelsen selv har set og indset dem. Den faglige kamp, som tog sin begyndelse for snart 150 år siden, bliver for tiden nedgjort og latterliggjort. Klynkere hedder man, når man italesætter elendige arbejdsvilkår. Dovne hunde kaldes lærere, som ikke vil arbejde 5-10 timer over uden løn. Ja, de seneste måneder er fagbevægelsen blevet taget til indtægt for alt lige fra løndumping til landets elendige konkurrenceevne. Landets elendige konkurrenceevne?? Det land, som er et af 9 lande i verden med den højeste credit-rating. Landet, som OECD i flere år har udpeget til top tre over lande, man bør investere og drive forretning i. Landet, som ifølge dets egen befolkning, er det lykkeligste i verden. Det er åbenbart også landet, som fagbevægelsen har ødelagt igennem de seneste 100 år. Det pudsige er, at de markedskræfter, som nødvendiggjorde fagbevægelsen for 150 år siden; ja det system, det er der jo ingen, der sætter spørgsmålstegn ved i dag. Og de mekanismer, der er grundlæggende for markedsøkonomien; dem er der heller ingen, der sætter spørgsmålstegn ved: Arbejdsgivere, vil have mest muligt ud af lønmodtagerne og lønmodtagerne vil have mest muligt for den arbejdskraft, de leverer. Det er der ikke noget nyt i. Men i dag italesættes lønmodtagernes interesser som klynk, dovenskab og egoisme. Vi må da forstå, at lønnen skal holdes nede for Danmarks skyld, for samfundets skyld. Lønmodtagerne må give lidt flere timer om ugen også gerne uden løn for konkurrenceevnens skyld. For velfærdens skyld. 11

12 Jeg sporer også en tendens til en institutionalisering af fagbevægelsen. Skal vi have hjælp, kan vi ringe til kommunen eller til fagforeningen. I må da gøre noget får vi jævnligt at vide. Men vi, sekretariatet og bestyrelsen, vi er jo ikke fagforeningen. Det er ikke en håndfuld medarbejdere på Godthåbsvej, der er Handelsskolernes Lærerforening. Medlemmerne er fagforeningen, I tillidsrepræsentanter er fagforeningen. I dag kommer vi for skade at sige, at fagbevægelsen organiserer lønmodtagere. Vi taler ikke om lønmodtagere, der organiserer sig i en fagforening. Og der er en enorm forskel på de to italesættelser. Så er det, at jeg får lyst til at støve det gamle begreb solidaritet af. En fagforening er intet mere end medlemmerne og den sammenhængskraft, der eksisterer imellem medlemmerne. Styrken i foreningen er solidariteten mellem mennesker med samme interesser. Problemet er, at denne sammenhængskraft synes at være ved at smuldre. Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet har 3 gange foretaget en undersøgelse med det mundrette navn Undersøgelse om arbejdsliv og politik set i et lønmodtagerperspektiv eller slet og ret APL-undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget i 1992, 2002 og i Den endelige rapport udkommer først til efteråret, men allerede nu er en del af undersøgelsens resultater offentliggjort. I en tid hvor de herskende myter er, at enhver er sig selv nærmest, at den kollektive overenskomst er død og solidariteten er visnet ind - viser den seneste undersøgelse i rækken faktisk nogle ganske overraskende resultater: Indenfor FTF-området, som vi er omfattet af, mener 89 %, at fagforeninger er nødvendige for varetagelsen af lønmodtagernes interesser. Tallet er steget 10 procentpoint siden Og er det så for at skaffe en højere løn? Nej, 88 % af FTF erne svarer, at det er for at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. 12

13 Omvendt siger godt halvdelen af medlemmerne i FTF-organisationerne, at medlemmerne ikke bliver hørt nok af arbejdsgiverne og knap halvdelen siger, at lønmodtagerne har for lidt indflydelse på samfundsudviklingen. Begge tal er også steget ca. 10 procentpoint siden Kunne man måske tolke tallene sådan, at man ønsker at være medlem af en fagforening men egentlig synes man ikke, at fagforeningen gør det særligt godt? Måske. --- Løn og ansættelsesvilkår bør reguleres gennem overenskomster indgået af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger. Det svarer 89 % af FTF's medlemmer. Taler det for flere individuelle lønforhandlinger? Næ, det taler for, at vi forsvarer vores ret til at indgå kollektive aftaler om løn. Det ønsker lønmodtagerne med overvældende flertal. Og her scorer medlemmerne i FTF-organisationerne i øvrigt markant højere end medlemmer i de andre hovedorganisationer. 80 % af FTF erne svarer, at det bør være tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads, som forhandler lønnen. 56 % mener, solidariteten skal udbredes yderligere og at lønmodtagerne bør stå mere sammen. Dette tal er steget 6 %-point siden Det forekommer mig, at der er nogle myter, der skal udfordres: Solidariteten er ikke på retræte. Behovet for fagforeninger er ikke svundet ind. Løn og arbejdsvilkår er stadig uløseligt forbundet med fagbevægelsen. De budskaber, de skal ud til alle lærerværelser og til lederkontorerne. Vi skal ud til de kollegaer, som ikke er organiseret eller som er organiseret der, hvor overenskomsterne ikke har hjemme og så skal vi fortælle dem, at vi har noget at være fælles om i Handelsskolernes Lærerforening. Som fagforening uagtet at det er en lille en har vi berettigelse og et tydeligt mål. Ordentlige arbejdsforhold og en løn, som vi og samfundet kan være bekendt. 13

14 Men præmisserne for at nå disse mål er de samme som for hundrede år siden. Det er ved styrken i fællesskabet og gennem en høj organisationsgrad, at vi får kræfterne til de kampe, der skal kæmpes i de næste år. Jeg ville ønske, bestyrelsen kunne sige, at organisationsgraden er maksimal på vores område. Men det er desværre ikke tilfældet. Hvis nu bare alle skoler havde en organisationsgrad på 75 %, så ville jeg nok tænke, at det var grænsen for, hvor mange vi kan få med. Men det er ikke tilfældet. På nogle skoler er organisationsgraden 40 % - på andre er den 100 %. Det fortæller os i bestyrelsen, at der noget at arbejde for. At der er vigtige kræfter derude, som ikke udnyttes. Potentialer, som ikke indfries. HL's 6. og sidste indsatsområde bliver at påbegynde en målrettet kampagne for at øge organisationsgraden på de enkelte skoler. For nok er vi meget forskellige i Handelsskolernes Lærerforening. Folkeskolelærere, akademikere, erhvervsuddannede, ledere, lærere, vejledere, røde blå og grønne. Vi er forskellige ja, men alligevel stærkest sammen. På bestyrelsen vegne; tak for ordet. 14

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013

Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Kolding 31. januar 2013 Kære medlemmer af Erhvervsskolelederne Vores forening bløder. Vi er på få år gået fra 500 medlemmer til ca. 355. Årsagerne er beskrevet i det udsendte

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER

GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER GØR DET LETTERE AT VÆRE LEDER KOMPETENT SPARRING MED LEDERKOLLEGER 2 ERFARING KOMPETENCE SELVSTÆNDIGHED ET TRYGT ARBEJDSLIV Som medlem af FRIE SKOLERS LEDERE får du en forening, der på dine vegne forhandler

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer

Eux - behov for justeringer. Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer Eux - behov for justeringer Erfaringer og vurderinger af eux blandt medlemmer af IDA og GL September 2015 Indhold Eux - behov for justeringer... 3 Søgningen til eux er stærkt stigende... 4 Bekymring for

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere