Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010"

Transkript

1 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt gennem de senere år. Århus Kommunes Børn og Unge-politik og Børn og Unges læringssyn indeholder et helhedssyn på vores opgave i forhold til børn og unge, der betyder, at skolen sammen med øvrige parter har et fælles ansvar for børn og unges udvikling af identitet, selvværd og kompetencer. Rummelighed og inklusion er nøgleord, og læringsforståelsen bygger på, at børn lærer på alle tidspunkter, i alle situationer og på mange forskellige måder. Tæt og kvalificeret samarbejde både i faggrupper og på tværs af faggrænser er altafgørende for at løse opgaven, i særlig grad mellem pædagoger og lærere. Et sådant samarbejde har udviklet sig meget positivt på Skødstrup Skole gennem flere år og er i dag en selvfølgelighed. Kravene til skolens pædagogiske personale har således ændret sig, hvilket har medført et stigende behov for ledelsesmæssig opmærksomhed, sparring og opfølgning. Medarbejdernes krav til skolen som attraktiv arbejdsplads har ligeledes ændret sig. Medarbejderne giver udtryk for behov for personalepleje og ledelsesmæssig opmærksomhed og anerkendelse. Behov der afspejler sig specielt i lærernes del af trivselsundersøgelsen efteråret Skødstrup Skole vokser med børn årligt i de senere år, og der er udsigt til, at det fortsætter i en årrække fremover. Skolen har i dag 845 elever hvoraf 475 går i SFO. Ovenstående faktorer gør, at ledelsesopgaven både har ændret sig og er vokset. Vi ser et voksende behov for ledelse, og i særlig grad for ledelse tættere på medarbejderne. Et behov vi ser tilgodeset i SFO s ledelsesstruktur med en fritidspædagogisk leder i hver afdeling. I forhold til ledelse af lærerne har vi én pædagogisk leder til 55 lærere, samt én skoleleder der har mange overordnede opgaver at tage sig af. Der er behov for nytænkning i forhold til ledelse af en stor skole som vores. Den nuværende struktur kan ikke i tilstrækkelig grad tilgodese de ledelsesmæssige behov, vi ser i skolen. Der er desuden skævheder i den nuværende struktur, der bør gøres noget ved. Skolens samlede ledelsesressourcer kan bruges betydeligt bedre til gavn for personale, forældre og elever. I den struktur vi hermed ansøger om, tager vi udgangspunkt i de ledelsesressourcer, der allerede eksisterer på skolen, men fordeler dem anderledes, med det formål at: fordele skolens samlede ledelsesressourcer mere hensigtsmæssigt ledelse kommer tættere på medarbejderne, i særdeleshed lærerne fremme et godt arbejdsmiljø for personalet helhedssynet på opgaven fremmes ved at pædagoger og lærere i indskolingen har én fælles leder pr. team det pædagogiske arbejde kvalificeres ledelsesarbejdet kvalificeres 1

2 Historik og status: 1. august 2006 fik Skødstrup Skole sin nuværende ledelsesstruktur, hvor skolens ledelsesteam foruden skolelederen, består af SFO-leder, administrativ leder og pædagogisk leder. I forbindelse med omstruktureringen af fritids- og klub området for ca. 2 år siden, blev det lokale fritidshjem lagt ind under skolen. SFO skulle samtidig huse pasning for 4. klassetrin og SFO s børnetal voksede derfor betydeligt. I dag går 475 børn i SFO på Skødstrup Skole. SFO er opdelt i 4 afdelinger med hver sin fritidspædagogiske leder (fpl). Skødstrup Skole har i dag 845 elever, et personale på ca. 115, heraf 55 lærere, ca. 40 pædagoger og 16 tap r. Skødstrup skole har haft selvstyrende team siden Skolen er inddelt i 5 afdelinger: Indskoling i 3 huse med ca. 120 børn og et team bestående af 6 8 lærere og 7-10 pædagoger pr hus. Mellemtrin i én afdeling med ca. 250 børn og et team bestående af ca. 17 lærere og 12 pædagoger. Ældste trin i en afdeling med ca. 220 elever og et team bestående af 17 lærere. I hvert team fungerer en af lærerne som teamkoordinator for lærerne, en anden som skemalægger. I hvert indskolingshus og på mellemtrinnet er der desuden en fritidspædagogisk leder for SFOpædagogerne. Der er en høj grad af selvforvaltning i skolens fem afdelinger. Nuværende ledelsesstruktur Skødstrup Skole Skole - leder Pædagogisk leder SFO leder Administrativ leder Fpl+ Fpl+ Fpl+ Fpl+ Teknisk serviceleder Kantineleder Tilsynsassistent 55 lærere Klynge medarbejdere Klynge Medarbejdere Klynge Medarbejdere Myren 12 Medarbejdere 3 Medarbejdere 2 Medarbejdere 8 Medarbejdere 3 sekretærer 2

3 Problemfelter i nuværende og perspektiver i en ny ledelsesstruktur Skævhed i medarbejdernes position i forhold til skoleleder: Skolelederens opgave er ændret. For ca. 20 år siden eksisterede SFO ikke på skolen. Skolens opgave var undervisning, og skolelederens opgave var at lede lærere og undervisningsprocesser samt en mindre administration. SFO kom til og skolens opgave, og dermed skolelederens, har udviklet sig til at være langt bredere. Opgaven er i dag, at lede en institution hvis opgave er, at udvikle børns identitet, selvværd og kompetencer, og at rumme og inkludere alle børn i samarbejde med de voksne omkring barnet. Lærere og pædagoger har en fælles opgave, de skal løse i et ligeværdigt samarbejde med hver deres faglige kompetencer. Denne ligeværdighed bør afspejle sig i skolens ledelsesstruktur. Alle medarbejdere på samme niveau, bør have samme tilgang til ledelse og samme position i forhold til skolens overordnede leder. Dette tilgodeser vores forslag til ny ledelsesstruktur. Ledelse af lærerne: Skoleleder og pædagogisk leder fungerer som personaleledere samt faglige sparringspartnere og vejledere for ca. 55 lærere. Skolelederen er herudover leder for ledelsesteamet, og har det overordnede ansvar for hele skolens drift og udvikling samt for distriktssamarbejdet. Desuden deltager hun i områdesamarbejdet og andet udadvendt samarbejde. Med den begrænsede ledelsesressource er det ikke muligt at give lærerne tilstrækkelig sparring, opmærksomhed, anerkendelse og opbakning. Der er behov for at ledelsen i højere grad kan understøtte og følge op på skolens pædagogiske udvikling, pædagogiske problemstillinger i det daglige, kvaliteten i arbejdet, og lærernes trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær. Det afspejler sig tydeligt i lærernes tilbagemeldinger på trivselsundersøgelsen i efteråret Den nye arbejdstidsaftale for lærere bygger på tæt dialog mellem leder og den enkelte lærer/ lærerteamet omkring arbejdets indhold og tilrettelæggelse, mål for arbejdet, sparring, opfølgning og evaluering. Dette er absolut ønskeligt men ikke realistisk med den nuværende ledelsesstruktur.. Undervisningsdel/fritidsdel to parallelle ledelsesformer på kl. trin: Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i 4 af skolens 5 afdelinger. De har et fælles ansvar for børnenes trivsel, udvikling og læring, og for afdelingens drift og udvikling i det hele taget. I hver afdeling varetages ledelsen af SFO pædagogerne af en fritidspædagogisk leder, der refererer til SFO-lederen. Parallelt hermed har lærerne i hver afdeling en teamkoordinator, der ikke har lederbeføjelser, og hvis opgave er begrænset til at koordinere og styre teamets møder og aktiviteter. Fritidspædagogisk leder og teamkoordinator har til opgave sammen at lede det selvstyrende afdelings team. Skævheden i ledelsesforholdet giver uklarhed i forhold til ledelse af teamet. Det kan desuden vanskeliggøre beslutningsprocesser i teamet, og det giver en stor skævhed i de to personalegruppers mulighed for sparring, opfølgning, anerkendelse, i det hele taget kontakt med en leder. Pædagogerne har ledelse tæt på, mens lærernes nærmeste leder er skoleleder eller pædagogisk leder. Ressourceudnyttelse Der er skævhed i ressourceforbruget til ledelse af skolens tre personalegrupper: pædagoger, tappersonale og lærere I forhold til ledelse af SFO (knap 40 pædagoger) er der én SFO-leder + 4 fritidspædagogiske ledere, svarende til i alt minimum 3 lederstillinger på fuld tid. 3

4 I forhold til ledelse af undervisningsdelen (55 lærere) er der én pædagogisk leder, og en skoleleder, der desuden har mange øvrige opgaver. Tap-personalet ledes af den administrative leder. Desuden af en tilsynsassistent, en kantineleder og En teknisk service leder alle 3 med lederbeføjelser. Der bruges således betydeligt flere ressourcer og dermed mere ledelsestid til ledelse af pædagoger og TAP end til ledelse af lærere. En mere ligelig fordeling af ressourcerne vil fremme ligeværdighed, trivsel og udvikling. Det nuværende parallelle system med fritidspædagogiske ledere og teamkoordinatorere i 4 af skolens afdelingsteam er ressourcekrævende. Der skal bruges tid på samarbejde mellem teamkoordinator og fritidspædagogisk leder Både teamkoordinatorere og fritidspædagogiske ledere bruger tid på samarbejde og koordinering med hver deres ledere i hver deres forum: teamkoordinatorerne i skolens forretningsudvalg, (hvor også SFO er repræsenteret), og de fritidspædagogiske ledere i deres ledelsesteam sammen med SFO-lederen. God ledelse kræver kompetenceudvikling. I den nuværende struktur har vi, i forhold til det pædagogiske personale, 4 fritidspædagogiske ledere, 5 teamkoordinatorere og 4 skoleledere, i alt 13 ledere/koordinatorer, der på hver deres niveau løbende bør uddannes. I den nye ledelsesstruktur vil der kun være i alt 7 ledere. Fra 3 lederlag til 2: SFO-pædagoger har i den nuværende struktur 3 lederlag over sig: Fritidspædagogisk leder SFOleder skoleleder. Lærerne har (teamkoordinatorere betragtes ikke som ledere) direkte tilgang til pædagogisk leder eller skoleleder. I den nye ledelsesstruktur har alle pædagogiske medarbejdere to lederlag: afdelingsleder - skoleleder. Således har alle pædagogiske medarbejdere samme adgang til ledelse. TAP-personalet har fortsat kantineleder, tilsynsassistent og teknisk serviceleder med den administrative leder som overordnet leder. Skolen som attraktiv arbejdsplads: For at få en god skole, skal vi kunne tiltrække dygtige lærere og pædagoger. For at skabe en attraktiv arbejdsplads skal kommunens samt skolens værdier, troværdighed, respekt, engagement, og tillid, åbenhed, anerkendelse, ansvarlighed og udviklingsparathed, komme til udtryk i dagligdagen. Der er stort behov for kommunikation, information, hurtig respons, let tilgang til pædagogisk sparring, opmærksomhed på medarbejdernes trivsel, opbakning, opfølgning og ledelsens hjælp til at reducere kompleksiteten i krydsfelt af mange interessenter. En arbejdsplads hvor den enkelte medarbejder bliver set og anerkendt af sin leder, og får hjælp til løsning af særligt krævende opgaver. Der er stort pres på skoleledelsen i den nuværende ledelsesstruktur. Medarbejderne oplever ofte at stå i kø for at få kontakt med ledelsen, der er presset med hensyn til tid og generelt overbebyrdet. I de seneste 4 år har der været større krav til skolelederen om at deltage i opgaver i forhold til den nye Børn og Unge-struktur f.eks. områdesamarbejde, hvilket yderligere har taget tid fra opgaverne på skolen, samtidig er den administrative byrde vokset. Vi tror, at den samlede ressource til ledelse vil blive brugt mere optimalt i en ny ledelsesstruktur, 4

5 Retning Selvstyrende team kræver et højt kompetenceniveau i forhold til samarbejde, kommunikation og professionalisme. Teamet fungerer som et demokratisk forum, hvor hver medarbejder har sin stemme, og hvor ingen har formel lederkompetence til at skære igennem. Det kan give vanskeligheder i beslutningsprocesserne og i forhold til at realisere og følge op på beslutninger. Den fritidspædagogiske leder har ledelseskompetence, men kun i forhold til pædagogerne. I den nye ledelsesstruktur har hvert team en afdelingleder, der kan understøtte og følge op på fælles beslutninger i teamet samt på ledelsesbeslutninger, og kan skære igennem, hvis der er behov for det. Forslag til ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole Skoleleder Tværgående funktioner 1. Afdelingsleder Indskoling (SFO-Leder) 2. Afdelingsleder Indskoling Indskolings team 3. Afdelingsleder Indskoling 4. Afdelingsleder Mellemtrin 5. Afdelingsleder Ældste trin (pæd. leder) Administrativ leder 7 Lærere 7 Pædagoger 8 Lærere 8 Pædagoger 7 Lærere 6 Pædagoger 17 Lærere 12 Pædagoger 14 lærere Teknisk Serviceleder 3 Ansatte Kantineleder 2 ansatte Rengøring 8 Ansatte Kontor 3 Ansatte Ny ledelsesstruktur: Afdelingsledere Forslaget indebærer, at der tilknyttes én afdelingsleder til hver af skolens 5 afdelinger. Den pædagogiske leder og SFO-lederen indgår i staben af afdelingsledere. Afdelingsledere for mellemtrin og for udskoling er ansat under LC-overenskomst. Afdelingsledere for indskoling er enten ansat under LC-overenskomst eller under BUPL-aftale. Indskolingens 3 afdelingsledere fungerer som et team. Én af afdelingslederne er SFO-lederen, der samtidig har overordnet ansvar for alle skolens pædagoger. Mindst én af de to øvrige afdelingsledere for indskolingen er ansat under LC-overenskomst. Såvel pædagog- som lærerfaglighed vil således være repræsenteret i indskolingens lederteam. 5

6 Hver af de tre afdelingsledere i indskolingen vil være ansvarlige for ét indskolingsteam. Desuden vil de kunne yde faglig sparring m.v. på tværs af teamene. Derved sikrer vi, at lærere og pædagoger får mulighed for at få relevant faglig sparring med en leder med samme grunduddannelse. Alle afdelingsledere har foruden deres funktion som afdelingledere tværgående funktioner. SFOlederens har som en tværgående funktioner at være overordnet ansvarlig for SFO. Ledelsestid: Det vil være idéelt, at alle ledere har fuld ledelsestid. Hvis forslaget skal være ressourceneutralt vil 3 af de 5 afdelingsledere have max. 2/3 ledelsestid. Det betyder, at skolens pædagogiske leder samt SFO-lederen vil være på fuld tid, mens de øvrige 3 ledere (afdelingsledere) vil være på deltid. Skolen har ikke økonomi til at lægge yderligere ressourcer i ledelse. k Skolens ledelsesteam: Skolelederen, den administrative leder og de 5 afdelingsledere udgør skolens samlede ledelsesteam Den administrative leders funktioner er uændrede i forhold til nuværende ledelsesstruktur. Ledelsesteamet træffer på ugentlige ledermøder overordnede/tværgående beslutninger for skolen. Skolelederen er ikke længere direkte leder af lærere, men er leder for ledere. I situationer hvor skolelederen har behov for sparring i forhold til akutte problemstillinger, kan skolelederen sparre med souschefen (den pædagogiske leder), den administrative leder eller SFOlederen, afhængig af problemstillingens karakter. Pædagogisk udviklingsråd: Den afdelingsopdelte struktur giver medarbejderne god mulighed for indflydelse i egen afdeling. For at give de pædagogiske medarbejdere mulighed for indflydelse på skolens udvikling på tværs af afdelingerne, kan der oprettes et Pædagogisk Udviklingsråd bestående af et repræsentativt antal pædagoger og lærere, samt pædagogisk leder og SFO-leder. Rådets opgave er at udvikle idéer vedr. den pædagogiske udvikling på skolen som helhed. Sammenfatning af mål med den ny ledelsesstruktur: Tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere vedr.: o Målsætning, opfølgning og evaluering. o Pædagogiske spørgsmål og pædagogisk udvikling. o Teamets og den enkelte medarbejders trivsel, o Understøtte idéen med den lærernes ny arbejdstidsaftale Styrke skolen som attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker dygtige lærere og pædagoger: Den enkelte medarbejder og teamet: o bliver set og anerkendt o får hurtig hjælp til løsning af særligt krævende opgaver. o får tilstrækkelig information og hurtig respons, fordi lederen er tæt på. o får bedre mulighed for sparring med sin leder i dagligdagen. o får opmærksomhed vedr. den enkelte og teamets trivsel. o får en leders daglige hjælp til at reducere kompleksiteten. o får mulighed for hurtige og mere kvalificerede beslutningsprocesser. 6

7 Pædagogisk udvikling: Den nye ledelsesstruktur vil understøtte B.og U s læringssyn. Idet undervisningsdel og SFO er under samme ledelse vil udviklingen af indskolingen og samarbejdet mellem pædagoger og lærere understøttes. Det fælles udviklings- og læringsperspektiv i skole og Sfo vil fremmes. Enkel struktur ikke flere ledelseslag: Vi har ud i udviklingen af en ny struktur vægtet at den ny struktur skulle være: Enkel uden flere ledelseslag. Give ligelig adgang til ledelse for alle medarbejdere Ressourceforbrug: Rationel udnyttelse af ledelsesressourcerne ved en mere hensigtsmæssig struktur. Større fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse i indskolingen, Eksempler på mulig arbejdsfordeling for afdelingslederne: Alle afdelingslederstillinger omfatter: Personaleledelse, herunder ansættelse Teamledelse Sparring, mussamtaler, sygesamtaler m.v. Information Vikar Pædagogisk udvikling i afdelingen Arbejdsmiljø og trivsel Kurser og medarbejderudvikling Forhold vedr. elever Kommunikation med forældre Pædagogisk udvikling i afdelingen Administrative opgaver som: afdelingens budget, gangvagter, indkøb, vikar, skemalægning Ansvar for arbejdets tilrettelæggelse i undervisningstid og sfo-tid. Ansættelser: Lærere ansættes af skoleleder, den relevante afdelingsleder, lærernes TR, 1-2 skolebestyrelsesmedlemmer. Pædagoger ansættes af skoleleder, SFO-leder, den relevante afdelingsleder, pædagogernes TR, 1 2 medlemmer af skolebestyrelsen. TAP-personale ansættes af administrativ leder + lederen for det pågældende TAP-område + evt. tillidsrepræsentanter. Tværgående opgaver: De 5 afdelingsledere har alle yderligere opgaver at varetage, der er tværgående for hele skolen. Følgende er eksempler på en mulig fordeling af skolens tværgående opgaver: 7

8 KLYNGE 300 Afdelingsleder med ansvar for: Skolens trivsels- og læringsmiljø Udviklingsprojektet: Lyst til at lære (læringsstile) Pædagogisk IT Fællesarrangementer / skolefest for hele skolen KLYNGE 400 Afdelingsleder med ansvar for: Støttecenter AKT SSP KLYNGE 500 SFO-leder med ansvar for: Udvikling af den fritidspædagogiske faglighed. Fritidspædagogiske udviklingsområder. Møder for SFO-pædagoger Skolestart / indskrivning Distriktssamarbejde Sparring med personale vedr. fritidsfaglige spørgsmål. Intro af nyansatte pædagoger ÅRGANG Fagteam og bogindkøb Distriktssamarbejde Intro af nyansatte lærere Sundhed, kost og bevægelse. Udeområder / legepladser ÅRGANG Afdelingsleder med ansvar for: Pædagogisk leder (skolens souschef) med ansvar for: Skolens pædagogiske udvikling i samarbejde med afdelingsledere og skoleleder. Udviklingsplanen Kvalitetsrapporten Pæd. Arrangementer Teamfordeling Fagfordeling Prøveafvikling (skriftlige forprøver / skriftlige- og mundtlige afgangsprøver / nationale test) Skolevejledning Dimission Udskolingsproblematik Uddannelse - afdelingsledere: Grunduddannelse: Pædagog eller læreruddannelse. Supplerende uddannelse: Gerne diplomuddannelse i ledelse eller pædagogik. Evt. andre relevante suppleringsuddannelser som f.eks. coaching, AKT. Erfaringer med ledelse: f.eks. have ledet projekter, teamkoordinator/fpl, mødeleder, tillidsrep. Andre relevante erfaringer. Økonomi: Nedenfor opstilling vedr: 1. Hvilken ressource der aktuelt går til ledelse af lærere og pædagoger på skolen alt i alt. 2. Hvilken ressource der vil gå til ledelse af lærere og pædagoger i den nye struktur. 8

9 Stillingstal: Nuværende ledelsesstruktur: Skoleleder 1 stilling Administrativ leder 1 stilling Pædagogisk leder 1 stilling SFO-leder 1 stilling 4 FPL er 2 stillinger (ledelsestid ca. ½ ) I alt 6 stillinger Ny ledelsesstruktur: Skoleleder 1 stilling Administrativ leder 1 stilling Pædagogisk leder 1 stilling SFO-leder 1 stilling 3 afdelingsledere 2 stillinger (ledelsestid ca. 2/3 ) I alt 6 stillinger Forskellige faktorer vil indgå i den konkrete udregning vedr. økonomien i nuværende ledelsesstruktur i forhold til den nye ledelsesstruktur. I nye ledelsesstruktur vil en række funktioner blive lagt ud til afdelingslederne og derved spares. Det gælder f.eks. skemalægning, koordinatorere, vikarfunktionen (som aktuelt varetages af en lærer) m.v. Desuden håber vi at sygefraværet vil blive mindre, og at færre børn vil få behov for støtte, fordi en leder tæt på medarbejderne vil styrke den foregribende indsats. Til gengæld vil lønniveauet for de nye afdelingsledere sandsynligvis blive højere end lønniveauet for nuværende fpl r. Overgangsordning: Det er vores ønske, at realiseringen af den nye ledelsesstruktur påbegyndes 1. august Stillinger: 2 indskolingsafdelinger har i øjeblikket konstituerede fritidspædagogiske ledere. Disse stillinger vil umiddelbart kunne slås op som afdelingslederstillinger. Ansættelse af afdelingsleder for teamet for årgang kan ske umiddelbart, da det bliver en nyoprettet stilling. Den pædagogisk leder kan umiddelbart indgå i strukturen SFO-lederen kan umiddelbart indgå i strukturen. Uafklaret: 2 fpl er vil blive ledige. De har mulighed for at søge de stillinger der bliver opslået, eller alternativt blive omplaceret på skolen eller evt. i en af kommunens øvrige SFO r. Forslagets behandling: Forslaget har i 2009/2010 været til debat i alle skolens organer efter nedenstående plan. Forslaget er undervejs i forløbet bearbejdet og justeret til det foreliggende og derved tilpasset nogle af de ønsker, der er kommet til udtryk blandt medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. 9

10 Procesplan ny ledelsesstruktur Skødstrup Tidpunkt Tema Forum 24. sept 09 Debat Ledelsesteamet 22. okt. 09 Afsluttende debat vedr. tanker og idéer, derefter høring i Ledermøde/tema div. fora 27. okt debat SFO-personalet 27. okt debat Skolebestyrelsen 28. okt debat Lærermøde 3. nov debat MED udvalget 15. nov. 09 Debat om justeringer af forslaget efter 1. runde Ledelsesteamet 18. nov. 09 FU og afdelingsledere debattere ny ledelsesstruktur set FU/fpl fra teamkoordinatorerer og afdelingslederes position 23. nov. 09 Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat Pædagogisk råd 30. nov. 09 Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat Skolebestyrelsen SFO-forældreråd Ekstra ord. møde Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat MED udvalg 26. nov. 09 Diverse justeringer ud fra høringsrunden Ledermøde/tema 9. dec. 09 Debat. FU anbefaler at udkast til ansøgning afsendes til FU udvalget for at få respons. 8. marts 10 Debat. Der nedsættes arbejdsgruppe vedr. ny Pædagogisk råd ledelsesstruktur med repræsentanter: Pædagogernes og lærernes tillidsrep., 1 fpl., 1 lærer, 1 pædagog + SFO-leder og skoleleder 25. august 10 Orientering og debat Skolebestyrelse 30. august 10 Endelig ansøgning til høring Pædagogisk råd 13. september 10 Endelig ansøgning til høring MED-udvalg Uge 38 Endelig ansøgning til høring Skolebestyrelse Senest 1. okt. Ansøgning sendes til forvaltning Vedlagt: Udtalelse fra skolens bestyrelse Udtalelse fra skolens MED-udvalg Mindretalsudtalelse Anne Littauer Skoleleder Skødstrup Skole 10

11 Skødstrup Skole 24. september 2010 Udtalelse fra skolebestyrelsen vedr. ansøgning til ny ledelsesstruktur Ideerne og overvejelserne om ændring af ledelsesstrukturen ved Skødstrup Skole har været drøftet på flere møder i skolebestyrelsen igennem det seneste år. Senest er emnet behandlet på et ekstraordinært møde i skolebestyrelsen den 21. september. På mødet blev der også fremlagt en udtalelse fra skolens MED-udvalg sammen med en mindretalsudtalelse og flere bilag til denne. Skolebestyrelsen herunder alle forældrevalgte støtter forslaget om ny ledelsesstruktur, men et medlem af bestyrelse er modstander af forslaget. Skolebestyrelsen ønsker at gennemføre den ny ledelsesform, fordi bestyrelsen mener: at den ny ledelsesform vil bringe ledelsen nærmere børnene og at der dermed samlet vil blive mulighed for en mere sammenhængende og kvalificeret hverdag for børnene. at der er behov for at udvikle ledelsesstrukturen på skolen idet opgaverne i dag overstiger ressourcerne i ledelsen at ledelsesopgaven kan løses bedre end i dag, og at det vil afspejle sig både i børnenes oplevelse af skolen, i skolens hverdag i sygefraværet og i medarbejdertilfredshedsundersøgelser. at fagligheden vil blive styrket både i skole og SFO, når ledelsen kommer tættere på den enkelte medarbejder. at en mere homogen fordeling af ledelsesressourcerne vil gøre ledelsen mere nærværende for hele personalet. at den ny ledelse vil være mere robust i situationer hvor en eller flere ledere er fraværende. at ledelsesstrukturen vil bidrage til at fremme en god ledelseskultur i skolen, fordi den giver plads til, at pædagoger og lærere som har videreuddannet sig ledelsesmæssigt, kan få et rum at virke i. Bestyrelsen anerkender, at der er modstand mod forslaget i ca. 2/3 af pædagoggruppen. Bestyrelsen finder det derfor afgørende, at der i arbejdet med at implementere en ny ledelsesstruktur gives plads til at adressere både de økonomisk-organisatoriske og de pædagogiske problemstillinger, som ligger til grund for modstanden. Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at der følger de skitserede ekstra midler med til at gennemføre forsøget, således at det ikke belaster hverken skolens eller SFO s budget. Det er ligeledes vigtigt, at der gennemføres en evaluering af udviklingen på skolen både i løbet af forsøgsperioden og ved afslutningen, således at der sikres et godt beslutningsgrundlag for den mere langsigtede løsning. På baggrund af ovenstående indstiller skolebestyrelsen, at forsøget med ny ledelsesform gennemføres. På vegne af skolebestyrelsen Jon Birger Pedersen Formand 1 Skødstrup Skole Administration: Rosenbakken 4 Fax: Web: Skødstrup EAN:

12 Skødstrup Skole 23. september 2010 Udtalelse fra Med-udvalget vedr ansøgning til ny ledelsesstruktur Ansøgningen vedr. ny ledelsesstruktur er gennem det sidste år blevet grundigt debatteret i skolens forskellige fora. MED-udvalgets udtalelse er blevet til efter en afsluttende debat i pædagogisk råd og i TAP-gruppen samt i lærernes og pædagogernes faglige klubber i september Trods stor holdningsmæssig forskel i personalegrupperne, er der bred opbakning til den nye ledelsesstruktur. TAP-gruppen og lærergruppen er parat til at afprøve den nye ledelsesstruktur, mens SFO-pædagogerne er markant delte i deres synspunkter. 1/3 af SFO-pædagogerne ser meget positivt på den nye ledelsesstruktur, mens 2/3 af SFO-pædagogerne ikke kan bakke op om den. Det er MED-udvalgets opfattelse, at der er et stort arbejdspres på skolens ledergruppe, og at der er behov for at gøre noget i forhold til ledelsesstrukturen. Skolen vokser og kravene til ledelsesopgaven vokser. Det er vanskeligt for ledelsen at nå at dække personalets behov i forhold til ledelsesmæssig opmærksomhed og opbakning. Lærergruppen mærker i særlig grad et behov for lettere tilgang til ledelse. Der er et markant behov for anerkendelse, personalepleje, sparring, hjælp til svære situationer med børn og forældre, understøttelse af udviklingsprojekter, hurtigere information og generel opmærksomhed på lærernes arbejdsmiljø. Der er således behov for lettere adgang til ledelse, som ledelsesforsøget lægger op til. MED-udvalget er derfor parat til at gå ind i et forsøg vedr. den af ledelsen forslåede ledelsesmodel. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger har udviklet sig over en årrække frem til i dag, hvor pædagogerne deltager i undervisningstimerne i gennemsnit 6 timer ugentligt. SFO og undervisningsdel har i dag en fælles opgave i at skabe udviklende læringsmiljøer for skolens børn. De to grupper arbejder, her på skolen, sammen om de samme børn i fælles fysiske rammer. En fælles afdelingsleder for såvel lærere som pædagoger vil fremme samarbejdet og det fælles mål, og ses som en naturlig forlængelse af udviklingen. Den nye ledelsesstruktur vil desuden fremme ligeværdighed mellem lærere og pædagoger. Den nye ledelsesstruktur give mulighed for, at den samlede ledelse kan opnå større ledelseskompetencer, idet der pr. leder er mere ledelsestid og midlerne til videreuddannelse koncentreres på færre ledere end i den nuværende struktur. To medlemmer af MED-udvalget, er i mod fremsendelse af ansøgningen til den nye ledelsesstruktur og har valgt at vedlægge en mindretalsudtalelse. Det er afgørende for en del af MED-udvalget, at der i forsøgsperioden kompenseres svarende til en lederstilling, som beskrevet i Byrådsindstillingen. Det er afgørende for hele MED-udvalget, at der bliver opstillet succeskriterier, og at forsøget bliver grundigt evalueret. 17. september MED-udvalget, Skødstrup Skole Skødstrup Skole Administration: Rosenbakken 4 Fax: Web: Skødstrup EAN:

13 Skødstrup den Udtalelse fra flertallet i SFO afgjort ved en afstemning på møde den 9. sep. 2010, hvor 19 af 28 stemte imod forslaget om ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole (der var skriftlig afstemning) Begrundelse: Som vores ledelsesstruktur er nu, er vi tæt på vores FPL'er, der er med i hverdagen og har tæt føling med både børn, forældre og medarbejdere. Hvilket betyder, at vi hurtigt kan få kontakt med vores leder, der kan gå ind med både faglig og personlig sparring. Det har stor betydning i hverdagen, at FPLeren har et godt kendskab til hele afdelingen, hvis der opstår krisesituationer. Hvis forslaget om den nye ledelsesstruktur gennemføres, vil afd. lederen være fuldtidsleder og ikke være ude blandt børn og medarbejdere. Afd. lederne vil ifølge forslaget være enten lærer- eller pædagoguddannet, det betyder, at hvis en lærer skal have faglig sparring, skal han/hun måske finde den i en anden afdeling. Det samme gælder for pædagogerne, der skal skaffe den faglige sparring hos en afd. leder i en anden afdeling. Hvis forslaget om den nye ledelsesstruktur gennemføres, vil afd. lederne få rigtig mange arbejdsopgaver pålagt, som beskrevet i forslaget. Det betyder også, at afd. lederne vil få en stor arbejdsbyrde og dermed få mindre tid til at varetage afdelingens funktioner samt børn og personalets trivsel. - Hvis der alligevel skulle blive arbejdet videre med forslaget om den nye ledelsesstruktur, er det meget vigtigt for SFO-medarbejderne, at både BUPL og lærernes fagforening bliver inddraget i forhandlingerne, således at medarbejdernes arbejdsforhold bliver tilgodeset bedst muligt. - Endvidere vil ny ledelse betyde ændrede overenskomster og lønaftaler for medarbejderne - bl.a. vil SFO-lederen ikke længere have det overordnede ansvar for SFO - det får skolelederen. Spørgsmål, som er vigtige for SFOs personale: Hvordan overholder vi overenskomsten med BUPL hvis man er for Ny ledelse? Betyder forsøg med Ny ledelse også, at vi har en leder både formiddag, eftermiddag og til aftenmøderne? Med venlig hilsen Jan Olesen, tillidsmand for pædagogerne på vegne af 19 ud af 28 medarbejdere i SFO (der var ikke flere tilstede, fordi morgenåbnere, med 5-8 timer, praktikanter og medhjælpere, der kun har kort tid tilbage på stedet, valgte ikke at møde frem til mødet)

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Midtvejsstatus. ift. Udviklingsarbejdet vedr. ændrede ledelsesmodeller på skoleområdet. Århus Kommune. Den 10. november 2010

Midtvejsstatus. ift. Udviklingsarbejdet vedr. ændrede ledelsesmodeller på skoleområdet. Århus Kommune. Den 10. november 2010 Midtvejsstatus ift. Udviklingsarbejdet vedr. Århus Kommune Den 10. november 2010 1. Baggrunden for og formålet med udviklingsarbejdet igangsatte i juni 2009 et udviklingsarbejde vedr. skolernes ledelsesmæssige

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar):

Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar): Ledelsesgrundlag på Bork Skole. Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar): Skoleleder Stedfortræder for skoleleder SFO-leder Vi 3 ledere er organiseret i et

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Trivsel handleplan, indsatsområde 2010-12

Trivsel handleplan, indsatsområde 2010-12 Elever Overordnet set oplever vi at eleverne trives. Men vi oplever dog ind i mellem at en elev/ familie vælger Hou Skole fra på grund af mistrivsel. At eleverne oplever at de er i trivsel i alle de sammenhænge

Læs mere

ORGANISATION. Stensagerskolen

ORGANISATION. Stensagerskolen ORGANISATION Stensagerskolen OKTOBER 2011 Organisering Skoledelen er organiseret såvel i aldersopdelte enheder som enheder på tværs af alder. For hjemmeboende elever til og med 7. klassetrin er der SFO

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Afdelingsleder. Sletten Skole Job- og Kravprofil

Afdelingsleder. Sletten Skole Job- og Kravprofil Afdelingsleder Sletten Skole Job- og Kravprofil Indhold Indledning 2 Ansættelsesudvalg 2 Tidsplan 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen 3 Sletten Skole 4 Ledelsesopgaven 4 Lederprofil 5 Ansættelsesvilkår 5 1

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Elverdamsskolen. Uddannelsesparathed, Inklusion Styrket faglighed

Elverdamsskolen. Uddannelsesparathed, Inklusion Styrket faglighed Elverdamsskolen Uddannelsesparathed, Inklusion Styrket faglighed Elverdamsskolen Skoleleder Anders Bo Hansen Telefon 7236 6387 Afdeling Stestrup Skole 7236 7370 SFO 7236 7651 Daglig leder Henning Møller

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Høringssvar vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole.

Høringssvar vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole. Københavns kommune Børne- og Ungdomsudvalget Att: www.blivhoert.kk.dk København den 31. maj 2013 Høringssvar vedr. organisering af fritidsinstitutionspladser ved Kirsebærhavens Skole. LFS mener, at de

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013.

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013. Virksomhedsplan 2013 CUP`s Virksomhedsplan 2013. Navn på fagligt fokusområde Formål hvorfor er der fokus på netop dette område? Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer for børn At arbejde med udviklingen

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Notat. Beskrivelse af ledelsesopgaver i Dagtilbud

Notat. Beskrivelse af ledelsesopgaver i Dagtilbud Notat Beskrivelse af ledelsesopgaver i Dagtilbud Notatet er udarbejdet efter anmodning fra Børn- og ungedirektøren som opfølgning på Byrådets budgetseminar d. 29. juni 2010, hvor den ændrede struktur på

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Notat fra arbejdsgruppen Organisering af skolen

Notat fra arbejdsgruppen Organisering af skolen Notat fra arbejdsgruppen Organisering af skolen Liniefagskravet Idéer/forslag Kravet om, at lærere kun må undervise i de fag, de har liniefagskompetence i, kommer fra centralt hold og skal være endeligt

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Arbejdsgruppen er blevet bedt om at give en række anbefalinger ud fra de seks fokusområder der politisk blev vedtaget i foråret 2008.

Arbejdsgruppen er blevet bedt om at give en række anbefalinger ud fra de seks fokusområder der politisk blev vedtaget i foråret 2008. Indledning. I de sidste 10 år har de undervisningsfaglige områder af indskolingen generelt haft stor opmærksomhed fra politisk og forvaltningsmæssig side. Den sociale udvikling af børnene der foregår på

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014

DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 DECENTRALISERING AF SPECIALUNDERVISNINGEN HELÅRSEVALUERING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 1 BAGGRUND... 1 ANTAL ELEVER I SÆRLIGE TILBUD... 2 ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU... 2 TRIVSEL OG TILFREDSHED...

Læs mere

Procesplan på vej mod implementering af folkeskolereform (FSR) på Engdalskolen et levende dokument

Procesplan på vej mod implementering af folkeskolereform (FSR) på Engdalskolen et levende dokument Procesplan på vej mod implementering af folkeskolereform (FSR) på Engdalskolen et levende dokument Der er tale om en proces, hvor der ikke træffes endelige beslutninger før efter den 1. april 2014. Den

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Revideret 23. september 2015. Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008

Tre Ege Skole Status-opfølgning d. 1. september 2008 Tre Ege Skole -opfølgning d. 1. september 2008 Opfølgning på aftalen for 2008 foregår af 2 gange. Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via opfølgning, evaluering og dialog.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Velkommen til MUNKHOLMSKOLEN

Velkommen til MUNKHOLMSKOLEN Velkommen til MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18 Stevnstrup 8870 Langå www.munkholmskolen.skoleintra.dk 89 15 40 40 Uddannelsesplan for praktikanter ved læreruddannelsen på Munkholmskolen 2015 Birgitte Vendelbo

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere