Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010"

Transkript

1 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt gennem de senere år. Århus Kommunes Børn og Unge-politik og Børn og Unges læringssyn indeholder et helhedssyn på vores opgave i forhold til børn og unge, der betyder, at skolen sammen med øvrige parter har et fælles ansvar for børn og unges udvikling af identitet, selvværd og kompetencer. Rummelighed og inklusion er nøgleord, og læringsforståelsen bygger på, at børn lærer på alle tidspunkter, i alle situationer og på mange forskellige måder. Tæt og kvalificeret samarbejde både i faggrupper og på tværs af faggrænser er altafgørende for at løse opgaven, i særlig grad mellem pædagoger og lærere. Et sådant samarbejde har udviklet sig meget positivt på Skødstrup Skole gennem flere år og er i dag en selvfølgelighed. Kravene til skolens pædagogiske personale har således ændret sig, hvilket har medført et stigende behov for ledelsesmæssig opmærksomhed, sparring og opfølgning. Medarbejdernes krav til skolen som attraktiv arbejdsplads har ligeledes ændret sig. Medarbejderne giver udtryk for behov for personalepleje og ledelsesmæssig opmærksomhed og anerkendelse. Behov der afspejler sig specielt i lærernes del af trivselsundersøgelsen efteråret Skødstrup Skole vokser med børn årligt i de senere år, og der er udsigt til, at det fortsætter i en årrække fremover. Skolen har i dag 845 elever hvoraf 475 går i SFO. Ovenstående faktorer gør, at ledelsesopgaven både har ændret sig og er vokset. Vi ser et voksende behov for ledelse, og i særlig grad for ledelse tættere på medarbejderne. Et behov vi ser tilgodeset i SFO s ledelsesstruktur med en fritidspædagogisk leder i hver afdeling. I forhold til ledelse af lærerne har vi én pædagogisk leder til 55 lærere, samt én skoleleder der har mange overordnede opgaver at tage sig af. Der er behov for nytænkning i forhold til ledelse af en stor skole som vores. Den nuværende struktur kan ikke i tilstrækkelig grad tilgodese de ledelsesmæssige behov, vi ser i skolen. Der er desuden skævheder i den nuværende struktur, der bør gøres noget ved. Skolens samlede ledelsesressourcer kan bruges betydeligt bedre til gavn for personale, forældre og elever. I den struktur vi hermed ansøger om, tager vi udgangspunkt i de ledelsesressourcer, der allerede eksisterer på skolen, men fordeler dem anderledes, med det formål at: fordele skolens samlede ledelsesressourcer mere hensigtsmæssigt ledelse kommer tættere på medarbejderne, i særdeleshed lærerne fremme et godt arbejdsmiljø for personalet helhedssynet på opgaven fremmes ved at pædagoger og lærere i indskolingen har én fælles leder pr. team det pædagogiske arbejde kvalificeres ledelsesarbejdet kvalificeres 1

2 Historik og status: 1. august 2006 fik Skødstrup Skole sin nuværende ledelsesstruktur, hvor skolens ledelsesteam foruden skolelederen, består af SFO-leder, administrativ leder og pædagogisk leder. I forbindelse med omstruktureringen af fritids- og klub området for ca. 2 år siden, blev det lokale fritidshjem lagt ind under skolen. SFO skulle samtidig huse pasning for 4. klassetrin og SFO s børnetal voksede derfor betydeligt. I dag går 475 børn i SFO på Skødstrup Skole. SFO er opdelt i 4 afdelinger med hver sin fritidspædagogiske leder (fpl). Skødstrup Skole har i dag 845 elever, et personale på ca. 115, heraf 55 lærere, ca. 40 pædagoger og 16 tap r. Skødstrup skole har haft selvstyrende team siden Skolen er inddelt i 5 afdelinger: Indskoling i 3 huse med ca. 120 børn og et team bestående af 6 8 lærere og 7-10 pædagoger pr hus. Mellemtrin i én afdeling med ca. 250 børn og et team bestående af ca. 17 lærere og 12 pædagoger. Ældste trin i en afdeling med ca. 220 elever og et team bestående af 17 lærere. I hvert team fungerer en af lærerne som teamkoordinator for lærerne, en anden som skemalægger. I hvert indskolingshus og på mellemtrinnet er der desuden en fritidspædagogisk leder for SFOpædagogerne. Der er en høj grad af selvforvaltning i skolens fem afdelinger. Nuværende ledelsesstruktur Skødstrup Skole Skole - leder Pædagogisk leder SFO leder Administrativ leder Fpl+ Fpl+ Fpl+ Fpl+ Teknisk serviceleder Kantineleder Tilsynsassistent 55 lærere Klynge medarbejdere Klynge Medarbejdere Klynge Medarbejdere Myren 12 Medarbejdere 3 Medarbejdere 2 Medarbejdere 8 Medarbejdere 3 sekretærer 2

3 Problemfelter i nuværende og perspektiver i en ny ledelsesstruktur Skævhed i medarbejdernes position i forhold til skoleleder: Skolelederens opgave er ændret. For ca. 20 år siden eksisterede SFO ikke på skolen. Skolens opgave var undervisning, og skolelederens opgave var at lede lærere og undervisningsprocesser samt en mindre administration. SFO kom til og skolens opgave, og dermed skolelederens, har udviklet sig til at være langt bredere. Opgaven er i dag, at lede en institution hvis opgave er, at udvikle børns identitet, selvværd og kompetencer, og at rumme og inkludere alle børn i samarbejde med de voksne omkring barnet. Lærere og pædagoger har en fælles opgave, de skal løse i et ligeværdigt samarbejde med hver deres faglige kompetencer. Denne ligeværdighed bør afspejle sig i skolens ledelsesstruktur. Alle medarbejdere på samme niveau, bør have samme tilgang til ledelse og samme position i forhold til skolens overordnede leder. Dette tilgodeser vores forslag til ny ledelsesstruktur. Ledelse af lærerne: Skoleleder og pædagogisk leder fungerer som personaleledere samt faglige sparringspartnere og vejledere for ca. 55 lærere. Skolelederen er herudover leder for ledelsesteamet, og har det overordnede ansvar for hele skolens drift og udvikling samt for distriktssamarbejdet. Desuden deltager hun i områdesamarbejdet og andet udadvendt samarbejde. Med den begrænsede ledelsesressource er det ikke muligt at give lærerne tilstrækkelig sparring, opmærksomhed, anerkendelse og opbakning. Der er behov for at ledelsen i højere grad kan understøtte og følge op på skolens pædagogiske udvikling, pædagogiske problemstillinger i det daglige, kvaliteten i arbejdet, og lærernes trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær. Det afspejler sig tydeligt i lærernes tilbagemeldinger på trivselsundersøgelsen i efteråret Den nye arbejdstidsaftale for lærere bygger på tæt dialog mellem leder og den enkelte lærer/ lærerteamet omkring arbejdets indhold og tilrettelæggelse, mål for arbejdet, sparring, opfølgning og evaluering. Dette er absolut ønskeligt men ikke realistisk med den nuværende ledelsesstruktur.. Undervisningsdel/fritidsdel to parallelle ledelsesformer på kl. trin: Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i 4 af skolens 5 afdelinger. De har et fælles ansvar for børnenes trivsel, udvikling og læring, og for afdelingens drift og udvikling i det hele taget. I hver afdeling varetages ledelsen af SFO pædagogerne af en fritidspædagogisk leder, der refererer til SFO-lederen. Parallelt hermed har lærerne i hver afdeling en teamkoordinator, der ikke har lederbeføjelser, og hvis opgave er begrænset til at koordinere og styre teamets møder og aktiviteter. Fritidspædagogisk leder og teamkoordinator har til opgave sammen at lede det selvstyrende afdelings team. Skævheden i ledelsesforholdet giver uklarhed i forhold til ledelse af teamet. Det kan desuden vanskeliggøre beslutningsprocesser i teamet, og det giver en stor skævhed i de to personalegruppers mulighed for sparring, opfølgning, anerkendelse, i det hele taget kontakt med en leder. Pædagogerne har ledelse tæt på, mens lærernes nærmeste leder er skoleleder eller pædagogisk leder. Ressourceudnyttelse Der er skævhed i ressourceforbruget til ledelse af skolens tre personalegrupper: pædagoger, tappersonale og lærere I forhold til ledelse af SFO (knap 40 pædagoger) er der én SFO-leder + 4 fritidspædagogiske ledere, svarende til i alt minimum 3 lederstillinger på fuld tid. 3

4 I forhold til ledelse af undervisningsdelen (55 lærere) er der én pædagogisk leder, og en skoleleder, der desuden har mange øvrige opgaver. Tap-personalet ledes af den administrative leder. Desuden af en tilsynsassistent, en kantineleder og En teknisk service leder alle 3 med lederbeføjelser. Der bruges således betydeligt flere ressourcer og dermed mere ledelsestid til ledelse af pædagoger og TAP end til ledelse af lærere. En mere ligelig fordeling af ressourcerne vil fremme ligeværdighed, trivsel og udvikling. Det nuværende parallelle system med fritidspædagogiske ledere og teamkoordinatorere i 4 af skolens afdelingsteam er ressourcekrævende. Der skal bruges tid på samarbejde mellem teamkoordinator og fritidspædagogisk leder Både teamkoordinatorere og fritidspædagogiske ledere bruger tid på samarbejde og koordinering med hver deres ledere i hver deres forum: teamkoordinatorerne i skolens forretningsudvalg, (hvor også SFO er repræsenteret), og de fritidspædagogiske ledere i deres ledelsesteam sammen med SFO-lederen. God ledelse kræver kompetenceudvikling. I den nuværende struktur har vi, i forhold til det pædagogiske personale, 4 fritidspædagogiske ledere, 5 teamkoordinatorere og 4 skoleledere, i alt 13 ledere/koordinatorer, der på hver deres niveau løbende bør uddannes. I den nye ledelsesstruktur vil der kun være i alt 7 ledere. Fra 3 lederlag til 2: SFO-pædagoger har i den nuværende struktur 3 lederlag over sig: Fritidspædagogisk leder SFOleder skoleleder. Lærerne har (teamkoordinatorere betragtes ikke som ledere) direkte tilgang til pædagogisk leder eller skoleleder. I den nye ledelsesstruktur har alle pædagogiske medarbejdere to lederlag: afdelingsleder - skoleleder. Således har alle pædagogiske medarbejdere samme adgang til ledelse. TAP-personalet har fortsat kantineleder, tilsynsassistent og teknisk serviceleder med den administrative leder som overordnet leder. Skolen som attraktiv arbejdsplads: For at få en god skole, skal vi kunne tiltrække dygtige lærere og pædagoger. For at skabe en attraktiv arbejdsplads skal kommunens samt skolens værdier, troværdighed, respekt, engagement, og tillid, åbenhed, anerkendelse, ansvarlighed og udviklingsparathed, komme til udtryk i dagligdagen. Der er stort behov for kommunikation, information, hurtig respons, let tilgang til pædagogisk sparring, opmærksomhed på medarbejdernes trivsel, opbakning, opfølgning og ledelsens hjælp til at reducere kompleksiteten i krydsfelt af mange interessenter. En arbejdsplads hvor den enkelte medarbejder bliver set og anerkendt af sin leder, og får hjælp til løsning af særligt krævende opgaver. Der er stort pres på skoleledelsen i den nuværende ledelsesstruktur. Medarbejderne oplever ofte at stå i kø for at få kontakt med ledelsen, der er presset med hensyn til tid og generelt overbebyrdet. I de seneste 4 år har der været større krav til skolelederen om at deltage i opgaver i forhold til den nye Børn og Unge-struktur f.eks. områdesamarbejde, hvilket yderligere har taget tid fra opgaverne på skolen, samtidig er den administrative byrde vokset. Vi tror, at den samlede ressource til ledelse vil blive brugt mere optimalt i en ny ledelsesstruktur, 4

5 Retning Selvstyrende team kræver et højt kompetenceniveau i forhold til samarbejde, kommunikation og professionalisme. Teamet fungerer som et demokratisk forum, hvor hver medarbejder har sin stemme, og hvor ingen har formel lederkompetence til at skære igennem. Det kan give vanskeligheder i beslutningsprocesserne og i forhold til at realisere og følge op på beslutninger. Den fritidspædagogiske leder har ledelseskompetence, men kun i forhold til pædagogerne. I den nye ledelsesstruktur har hvert team en afdelingleder, der kan understøtte og følge op på fælles beslutninger i teamet samt på ledelsesbeslutninger, og kan skære igennem, hvis der er behov for det. Forslag til ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole Skoleleder Tværgående funktioner 1. Afdelingsleder Indskoling (SFO-Leder) 2. Afdelingsleder Indskoling Indskolings team 3. Afdelingsleder Indskoling 4. Afdelingsleder Mellemtrin 5. Afdelingsleder Ældste trin (pæd. leder) Administrativ leder 7 Lærere 7 Pædagoger 8 Lærere 8 Pædagoger 7 Lærere 6 Pædagoger 17 Lærere 12 Pædagoger 14 lærere Teknisk Serviceleder 3 Ansatte Kantineleder 2 ansatte Rengøring 8 Ansatte Kontor 3 Ansatte Ny ledelsesstruktur: Afdelingsledere Forslaget indebærer, at der tilknyttes én afdelingsleder til hver af skolens 5 afdelinger. Den pædagogiske leder og SFO-lederen indgår i staben af afdelingsledere. Afdelingsledere for mellemtrin og for udskoling er ansat under LC-overenskomst. Afdelingsledere for indskoling er enten ansat under LC-overenskomst eller under BUPL-aftale. Indskolingens 3 afdelingsledere fungerer som et team. Én af afdelingslederne er SFO-lederen, der samtidig har overordnet ansvar for alle skolens pædagoger. Mindst én af de to øvrige afdelingsledere for indskolingen er ansat under LC-overenskomst. Såvel pædagog- som lærerfaglighed vil således være repræsenteret i indskolingens lederteam. 5

6 Hver af de tre afdelingsledere i indskolingen vil være ansvarlige for ét indskolingsteam. Desuden vil de kunne yde faglig sparring m.v. på tværs af teamene. Derved sikrer vi, at lærere og pædagoger får mulighed for at få relevant faglig sparring med en leder med samme grunduddannelse. Alle afdelingsledere har foruden deres funktion som afdelingledere tværgående funktioner. SFOlederens har som en tværgående funktioner at være overordnet ansvarlig for SFO. Ledelsestid: Det vil være idéelt, at alle ledere har fuld ledelsestid. Hvis forslaget skal være ressourceneutralt vil 3 af de 5 afdelingsledere have max. 2/3 ledelsestid. Det betyder, at skolens pædagogiske leder samt SFO-lederen vil være på fuld tid, mens de øvrige 3 ledere (afdelingsledere) vil være på deltid. Skolen har ikke økonomi til at lægge yderligere ressourcer i ledelse. k Skolens ledelsesteam: Skolelederen, den administrative leder og de 5 afdelingsledere udgør skolens samlede ledelsesteam Den administrative leders funktioner er uændrede i forhold til nuværende ledelsesstruktur. Ledelsesteamet træffer på ugentlige ledermøder overordnede/tværgående beslutninger for skolen. Skolelederen er ikke længere direkte leder af lærere, men er leder for ledere. I situationer hvor skolelederen har behov for sparring i forhold til akutte problemstillinger, kan skolelederen sparre med souschefen (den pædagogiske leder), den administrative leder eller SFOlederen, afhængig af problemstillingens karakter. Pædagogisk udviklingsråd: Den afdelingsopdelte struktur giver medarbejderne god mulighed for indflydelse i egen afdeling. For at give de pædagogiske medarbejdere mulighed for indflydelse på skolens udvikling på tværs af afdelingerne, kan der oprettes et Pædagogisk Udviklingsråd bestående af et repræsentativt antal pædagoger og lærere, samt pædagogisk leder og SFO-leder. Rådets opgave er at udvikle idéer vedr. den pædagogiske udvikling på skolen som helhed. Sammenfatning af mål med den ny ledelsesstruktur: Tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere vedr.: o Målsætning, opfølgning og evaluering. o Pædagogiske spørgsmål og pædagogisk udvikling. o Teamets og den enkelte medarbejders trivsel, o Understøtte idéen med den lærernes ny arbejdstidsaftale Styrke skolen som attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker dygtige lærere og pædagoger: Den enkelte medarbejder og teamet: o bliver set og anerkendt o får hurtig hjælp til løsning af særligt krævende opgaver. o får tilstrækkelig information og hurtig respons, fordi lederen er tæt på. o får bedre mulighed for sparring med sin leder i dagligdagen. o får opmærksomhed vedr. den enkelte og teamets trivsel. o får en leders daglige hjælp til at reducere kompleksiteten. o får mulighed for hurtige og mere kvalificerede beslutningsprocesser. 6

7 Pædagogisk udvikling: Den nye ledelsesstruktur vil understøtte B.og U s læringssyn. Idet undervisningsdel og SFO er under samme ledelse vil udviklingen af indskolingen og samarbejdet mellem pædagoger og lærere understøttes. Det fælles udviklings- og læringsperspektiv i skole og Sfo vil fremmes. Enkel struktur ikke flere ledelseslag: Vi har ud i udviklingen af en ny struktur vægtet at den ny struktur skulle være: Enkel uden flere ledelseslag. Give ligelig adgang til ledelse for alle medarbejdere Ressourceforbrug: Rationel udnyttelse af ledelsesressourcerne ved en mere hensigtsmæssig struktur. Større fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse i indskolingen, Eksempler på mulig arbejdsfordeling for afdelingslederne: Alle afdelingslederstillinger omfatter: Personaleledelse, herunder ansættelse Teamledelse Sparring, mussamtaler, sygesamtaler m.v. Information Vikar Pædagogisk udvikling i afdelingen Arbejdsmiljø og trivsel Kurser og medarbejderudvikling Forhold vedr. elever Kommunikation med forældre Pædagogisk udvikling i afdelingen Administrative opgaver som: afdelingens budget, gangvagter, indkøb, vikar, skemalægning Ansvar for arbejdets tilrettelæggelse i undervisningstid og sfo-tid. Ansættelser: Lærere ansættes af skoleleder, den relevante afdelingsleder, lærernes TR, 1-2 skolebestyrelsesmedlemmer. Pædagoger ansættes af skoleleder, SFO-leder, den relevante afdelingsleder, pædagogernes TR, 1 2 medlemmer af skolebestyrelsen. TAP-personale ansættes af administrativ leder + lederen for det pågældende TAP-område + evt. tillidsrepræsentanter. Tværgående opgaver: De 5 afdelingsledere har alle yderligere opgaver at varetage, der er tværgående for hele skolen. Følgende er eksempler på en mulig fordeling af skolens tværgående opgaver: 7

8 KLYNGE 300 Afdelingsleder med ansvar for: Skolens trivsels- og læringsmiljø Udviklingsprojektet: Lyst til at lære (læringsstile) Pædagogisk IT Fællesarrangementer / skolefest for hele skolen KLYNGE 400 Afdelingsleder med ansvar for: Støttecenter AKT SSP KLYNGE 500 SFO-leder med ansvar for: Udvikling af den fritidspædagogiske faglighed. Fritidspædagogiske udviklingsområder. Møder for SFO-pædagoger Skolestart / indskrivning Distriktssamarbejde Sparring med personale vedr. fritidsfaglige spørgsmål. Intro af nyansatte pædagoger ÅRGANG Fagteam og bogindkøb Distriktssamarbejde Intro af nyansatte lærere Sundhed, kost og bevægelse. Udeområder / legepladser ÅRGANG Afdelingsleder med ansvar for: Pædagogisk leder (skolens souschef) med ansvar for: Skolens pædagogiske udvikling i samarbejde med afdelingsledere og skoleleder. Udviklingsplanen Kvalitetsrapporten Pæd. Arrangementer Teamfordeling Fagfordeling Prøveafvikling (skriftlige forprøver / skriftlige- og mundtlige afgangsprøver / nationale test) Skolevejledning Dimission Udskolingsproblematik Uddannelse - afdelingsledere: Grunduddannelse: Pædagog eller læreruddannelse. Supplerende uddannelse: Gerne diplomuddannelse i ledelse eller pædagogik. Evt. andre relevante suppleringsuddannelser som f.eks. coaching, AKT. Erfaringer med ledelse: f.eks. have ledet projekter, teamkoordinator/fpl, mødeleder, tillidsrep. Andre relevante erfaringer. Økonomi: Nedenfor opstilling vedr: 1. Hvilken ressource der aktuelt går til ledelse af lærere og pædagoger på skolen alt i alt. 2. Hvilken ressource der vil gå til ledelse af lærere og pædagoger i den nye struktur. 8

9 Stillingstal: Nuværende ledelsesstruktur: Skoleleder 1 stilling Administrativ leder 1 stilling Pædagogisk leder 1 stilling SFO-leder 1 stilling 4 FPL er 2 stillinger (ledelsestid ca. ½ ) I alt 6 stillinger Ny ledelsesstruktur: Skoleleder 1 stilling Administrativ leder 1 stilling Pædagogisk leder 1 stilling SFO-leder 1 stilling 3 afdelingsledere 2 stillinger (ledelsestid ca. 2/3 ) I alt 6 stillinger Forskellige faktorer vil indgå i den konkrete udregning vedr. økonomien i nuværende ledelsesstruktur i forhold til den nye ledelsesstruktur. I nye ledelsesstruktur vil en række funktioner blive lagt ud til afdelingslederne og derved spares. Det gælder f.eks. skemalægning, koordinatorere, vikarfunktionen (som aktuelt varetages af en lærer) m.v. Desuden håber vi at sygefraværet vil blive mindre, og at færre børn vil få behov for støtte, fordi en leder tæt på medarbejderne vil styrke den foregribende indsats. Til gengæld vil lønniveauet for de nye afdelingsledere sandsynligvis blive højere end lønniveauet for nuværende fpl r. Overgangsordning: Det er vores ønske, at realiseringen af den nye ledelsesstruktur påbegyndes 1. august Stillinger: 2 indskolingsafdelinger har i øjeblikket konstituerede fritidspædagogiske ledere. Disse stillinger vil umiddelbart kunne slås op som afdelingslederstillinger. Ansættelse af afdelingsleder for teamet for årgang kan ske umiddelbart, da det bliver en nyoprettet stilling. Den pædagogisk leder kan umiddelbart indgå i strukturen SFO-lederen kan umiddelbart indgå i strukturen. Uafklaret: 2 fpl er vil blive ledige. De har mulighed for at søge de stillinger der bliver opslået, eller alternativt blive omplaceret på skolen eller evt. i en af kommunens øvrige SFO r. Forslagets behandling: Forslaget har i 2009/2010 været til debat i alle skolens organer efter nedenstående plan. Forslaget er undervejs i forløbet bearbejdet og justeret til det foreliggende og derved tilpasset nogle af de ønsker, der er kommet til udtryk blandt medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. 9

10 Procesplan ny ledelsesstruktur Skødstrup Tidpunkt Tema Forum 24. sept 09 Debat Ledelsesteamet 22. okt. 09 Afsluttende debat vedr. tanker og idéer, derefter høring i Ledermøde/tema div. fora 27. okt debat SFO-personalet 27. okt debat Skolebestyrelsen 28. okt debat Lærermøde 3. nov debat MED udvalget 15. nov. 09 Debat om justeringer af forslaget efter 1. runde Ledelsesteamet 18. nov. 09 FU og afdelingsledere debattere ny ledelsesstruktur set FU/fpl fra teamkoordinatorerer og afdelingslederes position 23. nov. 09 Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat Pædagogisk råd 30. nov. 09 Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat Skolebestyrelsen SFO-forældreråd Ekstra ord. møde Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat MED udvalg 26. nov. 09 Diverse justeringer ud fra høringsrunden Ledermøde/tema 9. dec. 09 Debat. FU anbefaler at udkast til ansøgning afsendes til FU udvalget for at få respons. 8. marts 10 Debat. Der nedsættes arbejdsgruppe vedr. ny Pædagogisk råd ledelsesstruktur med repræsentanter: Pædagogernes og lærernes tillidsrep., 1 fpl., 1 lærer, 1 pædagog + SFO-leder og skoleleder 25. august 10 Orientering og debat Skolebestyrelse 30. august 10 Endelig ansøgning til høring Pædagogisk råd 13. september 10 Endelig ansøgning til høring MED-udvalg Uge 38 Endelig ansøgning til høring Skolebestyrelse Senest 1. okt. Ansøgning sendes til forvaltning Vedlagt: Udtalelse fra skolens bestyrelse Udtalelse fra skolens MED-udvalg Mindretalsudtalelse Anne Littauer Skoleleder Skødstrup Skole 10

11 Skødstrup Skole 24. september 2010 Udtalelse fra skolebestyrelsen vedr. ansøgning til ny ledelsesstruktur Ideerne og overvejelserne om ændring af ledelsesstrukturen ved Skødstrup Skole har været drøftet på flere møder i skolebestyrelsen igennem det seneste år. Senest er emnet behandlet på et ekstraordinært møde i skolebestyrelsen den 21. september. På mødet blev der også fremlagt en udtalelse fra skolens MED-udvalg sammen med en mindretalsudtalelse og flere bilag til denne. Skolebestyrelsen herunder alle forældrevalgte støtter forslaget om ny ledelsesstruktur, men et medlem af bestyrelse er modstander af forslaget. Skolebestyrelsen ønsker at gennemføre den ny ledelsesform, fordi bestyrelsen mener: at den ny ledelsesform vil bringe ledelsen nærmere børnene og at der dermed samlet vil blive mulighed for en mere sammenhængende og kvalificeret hverdag for børnene. at der er behov for at udvikle ledelsesstrukturen på skolen idet opgaverne i dag overstiger ressourcerne i ledelsen at ledelsesopgaven kan løses bedre end i dag, og at det vil afspejle sig både i børnenes oplevelse af skolen, i skolens hverdag i sygefraværet og i medarbejdertilfredshedsundersøgelser. at fagligheden vil blive styrket både i skole og SFO, når ledelsen kommer tættere på den enkelte medarbejder. at en mere homogen fordeling af ledelsesressourcerne vil gøre ledelsen mere nærværende for hele personalet. at den ny ledelse vil være mere robust i situationer hvor en eller flere ledere er fraværende. at ledelsesstrukturen vil bidrage til at fremme en god ledelseskultur i skolen, fordi den giver plads til, at pædagoger og lærere som har videreuddannet sig ledelsesmæssigt, kan få et rum at virke i. Bestyrelsen anerkender, at der er modstand mod forslaget i ca. 2/3 af pædagoggruppen. Bestyrelsen finder det derfor afgørende, at der i arbejdet med at implementere en ny ledelsesstruktur gives plads til at adressere både de økonomisk-organisatoriske og de pædagogiske problemstillinger, som ligger til grund for modstanden. Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at der følger de skitserede ekstra midler med til at gennemføre forsøget, således at det ikke belaster hverken skolens eller SFO s budget. Det er ligeledes vigtigt, at der gennemføres en evaluering af udviklingen på skolen både i løbet af forsøgsperioden og ved afslutningen, således at der sikres et godt beslutningsgrundlag for den mere langsigtede løsning. På baggrund af ovenstående indstiller skolebestyrelsen, at forsøget med ny ledelsesform gennemføres. På vegne af skolebestyrelsen Jon Birger Pedersen Formand 1 Skødstrup Skole Administration: Rosenbakken 4 Fax: Web: Skødstrup EAN:

12 Skødstrup Skole 23. september 2010 Udtalelse fra Med-udvalget vedr ansøgning til ny ledelsesstruktur Ansøgningen vedr. ny ledelsesstruktur er gennem det sidste år blevet grundigt debatteret i skolens forskellige fora. MED-udvalgets udtalelse er blevet til efter en afsluttende debat i pædagogisk råd og i TAP-gruppen samt i lærernes og pædagogernes faglige klubber i september Trods stor holdningsmæssig forskel i personalegrupperne, er der bred opbakning til den nye ledelsesstruktur. TAP-gruppen og lærergruppen er parat til at afprøve den nye ledelsesstruktur, mens SFO-pædagogerne er markant delte i deres synspunkter. 1/3 af SFO-pædagogerne ser meget positivt på den nye ledelsesstruktur, mens 2/3 af SFO-pædagogerne ikke kan bakke op om den. Det er MED-udvalgets opfattelse, at der er et stort arbejdspres på skolens ledergruppe, og at der er behov for at gøre noget i forhold til ledelsesstrukturen. Skolen vokser og kravene til ledelsesopgaven vokser. Det er vanskeligt for ledelsen at nå at dække personalets behov i forhold til ledelsesmæssig opmærksomhed og opbakning. Lærergruppen mærker i særlig grad et behov for lettere tilgang til ledelse. Der er et markant behov for anerkendelse, personalepleje, sparring, hjælp til svære situationer med børn og forældre, understøttelse af udviklingsprojekter, hurtigere information og generel opmærksomhed på lærernes arbejdsmiljø. Der er således behov for lettere adgang til ledelse, som ledelsesforsøget lægger op til. MED-udvalget er derfor parat til at gå ind i et forsøg vedr. den af ledelsen forslåede ledelsesmodel. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger har udviklet sig over en årrække frem til i dag, hvor pædagogerne deltager i undervisningstimerne i gennemsnit 6 timer ugentligt. SFO og undervisningsdel har i dag en fælles opgave i at skabe udviklende læringsmiljøer for skolens børn. De to grupper arbejder, her på skolen, sammen om de samme børn i fælles fysiske rammer. En fælles afdelingsleder for såvel lærere som pædagoger vil fremme samarbejdet og det fælles mål, og ses som en naturlig forlængelse af udviklingen. Den nye ledelsesstruktur vil desuden fremme ligeværdighed mellem lærere og pædagoger. Den nye ledelsesstruktur give mulighed for, at den samlede ledelse kan opnå større ledelseskompetencer, idet der pr. leder er mere ledelsestid og midlerne til videreuddannelse koncentreres på færre ledere end i den nuværende struktur. To medlemmer af MED-udvalget, er i mod fremsendelse af ansøgningen til den nye ledelsesstruktur og har valgt at vedlægge en mindretalsudtalelse. Det er afgørende for en del af MED-udvalget, at der i forsøgsperioden kompenseres svarende til en lederstilling, som beskrevet i Byrådsindstillingen. Det er afgørende for hele MED-udvalget, at der bliver opstillet succeskriterier, og at forsøget bliver grundigt evalueret. 17. september MED-udvalget, Skødstrup Skole Skødstrup Skole Administration: Rosenbakken 4 Fax: Web: Skødstrup EAN:

13 Skødstrup den Udtalelse fra flertallet i SFO afgjort ved en afstemning på møde den 9. sep. 2010, hvor 19 af 28 stemte imod forslaget om ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole (der var skriftlig afstemning) Begrundelse: Som vores ledelsesstruktur er nu, er vi tæt på vores FPL'er, der er med i hverdagen og har tæt føling med både børn, forældre og medarbejdere. Hvilket betyder, at vi hurtigt kan få kontakt med vores leder, der kan gå ind med både faglig og personlig sparring. Det har stor betydning i hverdagen, at FPLeren har et godt kendskab til hele afdelingen, hvis der opstår krisesituationer. Hvis forslaget om den nye ledelsesstruktur gennemføres, vil afd. lederen være fuldtidsleder og ikke være ude blandt børn og medarbejdere. Afd. lederne vil ifølge forslaget være enten lærer- eller pædagoguddannet, det betyder, at hvis en lærer skal have faglig sparring, skal han/hun måske finde den i en anden afdeling. Det samme gælder for pædagogerne, der skal skaffe den faglige sparring hos en afd. leder i en anden afdeling. Hvis forslaget om den nye ledelsesstruktur gennemføres, vil afd. lederne få rigtig mange arbejdsopgaver pålagt, som beskrevet i forslaget. Det betyder også, at afd. lederne vil få en stor arbejdsbyrde og dermed få mindre tid til at varetage afdelingens funktioner samt børn og personalets trivsel. - Hvis der alligevel skulle blive arbejdet videre med forslaget om den nye ledelsesstruktur, er det meget vigtigt for SFO-medarbejderne, at både BUPL og lærernes fagforening bliver inddraget i forhandlingerne, således at medarbejdernes arbejdsforhold bliver tilgodeset bedst muligt. - Endvidere vil ny ledelse betyde ændrede overenskomster og lønaftaler for medarbejderne - bl.a. vil SFO-lederen ikke længere have det overordnede ansvar for SFO - det får skolelederen. Spørgsmål, som er vigtige for SFOs personale: Hvordan overholder vi overenskomsten med BUPL hvis man er for Ny ledelse? Betyder forsøg med Ny ledelse også, at vi har en leder både formiddag, eftermiddag og til aftenmøderne? Med venlig hilsen Jan Olesen, tillidsmand for pædagogerne på vegne af 19 ud af 28 medarbejdere i SFO (der var ikke flere tilstede, fordi morgenåbnere, med 5-8 timer, praktikanter og medhjælpere, der kun har kort tid tilbage på stedet, valgte ikke at møde frem til mødet)

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere