Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010"

Transkript

1 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt gennem de senere år. Århus Kommunes Børn og Unge-politik og Børn og Unges læringssyn indeholder et helhedssyn på vores opgave i forhold til børn og unge, der betyder, at skolen sammen med øvrige parter har et fælles ansvar for børn og unges udvikling af identitet, selvværd og kompetencer. Rummelighed og inklusion er nøgleord, og læringsforståelsen bygger på, at børn lærer på alle tidspunkter, i alle situationer og på mange forskellige måder. Tæt og kvalificeret samarbejde både i faggrupper og på tværs af faggrænser er altafgørende for at løse opgaven, i særlig grad mellem pædagoger og lærere. Et sådant samarbejde har udviklet sig meget positivt på Skødstrup Skole gennem flere år og er i dag en selvfølgelighed. Kravene til skolens pædagogiske personale har således ændret sig, hvilket har medført et stigende behov for ledelsesmæssig opmærksomhed, sparring og opfølgning. Medarbejdernes krav til skolen som attraktiv arbejdsplads har ligeledes ændret sig. Medarbejderne giver udtryk for behov for personalepleje og ledelsesmæssig opmærksomhed og anerkendelse. Behov der afspejler sig specielt i lærernes del af trivselsundersøgelsen efteråret Skødstrup Skole vokser med børn årligt i de senere år, og der er udsigt til, at det fortsætter i en årrække fremover. Skolen har i dag 845 elever hvoraf 475 går i SFO. Ovenstående faktorer gør, at ledelsesopgaven både har ændret sig og er vokset. Vi ser et voksende behov for ledelse, og i særlig grad for ledelse tættere på medarbejderne. Et behov vi ser tilgodeset i SFO s ledelsesstruktur med en fritidspædagogisk leder i hver afdeling. I forhold til ledelse af lærerne har vi én pædagogisk leder til 55 lærere, samt én skoleleder der har mange overordnede opgaver at tage sig af. Der er behov for nytænkning i forhold til ledelse af en stor skole som vores. Den nuværende struktur kan ikke i tilstrækkelig grad tilgodese de ledelsesmæssige behov, vi ser i skolen. Der er desuden skævheder i den nuværende struktur, der bør gøres noget ved. Skolens samlede ledelsesressourcer kan bruges betydeligt bedre til gavn for personale, forældre og elever. I den struktur vi hermed ansøger om, tager vi udgangspunkt i de ledelsesressourcer, der allerede eksisterer på skolen, men fordeler dem anderledes, med det formål at: fordele skolens samlede ledelsesressourcer mere hensigtsmæssigt ledelse kommer tættere på medarbejderne, i særdeleshed lærerne fremme et godt arbejdsmiljø for personalet helhedssynet på opgaven fremmes ved at pædagoger og lærere i indskolingen har én fælles leder pr. team det pædagogiske arbejde kvalificeres ledelsesarbejdet kvalificeres 1

2 Historik og status: 1. august 2006 fik Skødstrup Skole sin nuværende ledelsesstruktur, hvor skolens ledelsesteam foruden skolelederen, består af SFO-leder, administrativ leder og pædagogisk leder. I forbindelse med omstruktureringen af fritids- og klub området for ca. 2 år siden, blev det lokale fritidshjem lagt ind under skolen. SFO skulle samtidig huse pasning for 4. klassetrin og SFO s børnetal voksede derfor betydeligt. I dag går 475 børn i SFO på Skødstrup Skole. SFO er opdelt i 4 afdelinger med hver sin fritidspædagogiske leder (fpl). Skødstrup Skole har i dag 845 elever, et personale på ca. 115, heraf 55 lærere, ca. 40 pædagoger og 16 tap r. Skødstrup skole har haft selvstyrende team siden Skolen er inddelt i 5 afdelinger: Indskoling i 3 huse med ca. 120 børn og et team bestående af 6 8 lærere og 7-10 pædagoger pr hus. Mellemtrin i én afdeling med ca. 250 børn og et team bestående af ca. 17 lærere og 12 pædagoger. Ældste trin i en afdeling med ca. 220 elever og et team bestående af 17 lærere. I hvert team fungerer en af lærerne som teamkoordinator for lærerne, en anden som skemalægger. I hvert indskolingshus og på mellemtrinnet er der desuden en fritidspædagogisk leder for SFOpædagogerne. Der er en høj grad af selvforvaltning i skolens fem afdelinger. Nuværende ledelsesstruktur Skødstrup Skole Skole - leder Pædagogisk leder SFO leder Administrativ leder Fpl+ Fpl+ Fpl+ Fpl+ Teknisk serviceleder Kantineleder Tilsynsassistent 55 lærere Klynge medarbejdere Klynge Medarbejdere Klynge Medarbejdere Myren 12 Medarbejdere 3 Medarbejdere 2 Medarbejdere 8 Medarbejdere 3 sekretærer 2

3 Problemfelter i nuværende og perspektiver i en ny ledelsesstruktur Skævhed i medarbejdernes position i forhold til skoleleder: Skolelederens opgave er ændret. For ca. 20 år siden eksisterede SFO ikke på skolen. Skolens opgave var undervisning, og skolelederens opgave var at lede lærere og undervisningsprocesser samt en mindre administration. SFO kom til og skolens opgave, og dermed skolelederens, har udviklet sig til at være langt bredere. Opgaven er i dag, at lede en institution hvis opgave er, at udvikle børns identitet, selvværd og kompetencer, og at rumme og inkludere alle børn i samarbejde med de voksne omkring barnet. Lærere og pædagoger har en fælles opgave, de skal løse i et ligeværdigt samarbejde med hver deres faglige kompetencer. Denne ligeværdighed bør afspejle sig i skolens ledelsesstruktur. Alle medarbejdere på samme niveau, bør have samme tilgang til ledelse og samme position i forhold til skolens overordnede leder. Dette tilgodeser vores forslag til ny ledelsesstruktur. Ledelse af lærerne: Skoleleder og pædagogisk leder fungerer som personaleledere samt faglige sparringspartnere og vejledere for ca. 55 lærere. Skolelederen er herudover leder for ledelsesteamet, og har det overordnede ansvar for hele skolens drift og udvikling samt for distriktssamarbejdet. Desuden deltager hun i områdesamarbejdet og andet udadvendt samarbejde. Med den begrænsede ledelsesressource er det ikke muligt at give lærerne tilstrækkelig sparring, opmærksomhed, anerkendelse og opbakning. Der er behov for at ledelsen i højere grad kan understøtte og følge op på skolens pædagogiske udvikling, pædagogiske problemstillinger i det daglige, kvaliteten i arbejdet, og lærernes trivsel, arbejdsmiljø og sygefravær. Det afspejler sig tydeligt i lærernes tilbagemeldinger på trivselsundersøgelsen i efteråret Den nye arbejdstidsaftale for lærere bygger på tæt dialog mellem leder og den enkelte lærer/ lærerteamet omkring arbejdets indhold og tilrettelæggelse, mål for arbejdet, sparring, opfølgning og evaluering. Dette er absolut ønskeligt men ikke realistisk med den nuværende ledelsesstruktur.. Undervisningsdel/fritidsdel to parallelle ledelsesformer på kl. trin: Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i 4 af skolens 5 afdelinger. De har et fælles ansvar for børnenes trivsel, udvikling og læring, og for afdelingens drift og udvikling i det hele taget. I hver afdeling varetages ledelsen af SFO pædagogerne af en fritidspædagogisk leder, der refererer til SFO-lederen. Parallelt hermed har lærerne i hver afdeling en teamkoordinator, der ikke har lederbeføjelser, og hvis opgave er begrænset til at koordinere og styre teamets møder og aktiviteter. Fritidspædagogisk leder og teamkoordinator har til opgave sammen at lede det selvstyrende afdelings team. Skævheden i ledelsesforholdet giver uklarhed i forhold til ledelse af teamet. Det kan desuden vanskeliggøre beslutningsprocesser i teamet, og det giver en stor skævhed i de to personalegruppers mulighed for sparring, opfølgning, anerkendelse, i det hele taget kontakt med en leder. Pædagogerne har ledelse tæt på, mens lærernes nærmeste leder er skoleleder eller pædagogisk leder. Ressourceudnyttelse Der er skævhed i ressourceforbruget til ledelse af skolens tre personalegrupper: pædagoger, tappersonale og lærere I forhold til ledelse af SFO (knap 40 pædagoger) er der én SFO-leder + 4 fritidspædagogiske ledere, svarende til i alt minimum 3 lederstillinger på fuld tid. 3

4 I forhold til ledelse af undervisningsdelen (55 lærere) er der én pædagogisk leder, og en skoleleder, der desuden har mange øvrige opgaver. Tap-personalet ledes af den administrative leder. Desuden af en tilsynsassistent, en kantineleder og En teknisk service leder alle 3 med lederbeføjelser. Der bruges således betydeligt flere ressourcer og dermed mere ledelsestid til ledelse af pædagoger og TAP end til ledelse af lærere. En mere ligelig fordeling af ressourcerne vil fremme ligeværdighed, trivsel og udvikling. Det nuværende parallelle system med fritidspædagogiske ledere og teamkoordinatorere i 4 af skolens afdelingsteam er ressourcekrævende. Der skal bruges tid på samarbejde mellem teamkoordinator og fritidspædagogisk leder Både teamkoordinatorere og fritidspædagogiske ledere bruger tid på samarbejde og koordinering med hver deres ledere i hver deres forum: teamkoordinatorerne i skolens forretningsudvalg, (hvor også SFO er repræsenteret), og de fritidspædagogiske ledere i deres ledelsesteam sammen med SFO-lederen. God ledelse kræver kompetenceudvikling. I den nuværende struktur har vi, i forhold til det pædagogiske personale, 4 fritidspædagogiske ledere, 5 teamkoordinatorere og 4 skoleledere, i alt 13 ledere/koordinatorer, der på hver deres niveau løbende bør uddannes. I den nye ledelsesstruktur vil der kun være i alt 7 ledere. Fra 3 lederlag til 2: SFO-pædagoger har i den nuværende struktur 3 lederlag over sig: Fritidspædagogisk leder SFOleder skoleleder. Lærerne har (teamkoordinatorere betragtes ikke som ledere) direkte tilgang til pædagogisk leder eller skoleleder. I den nye ledelsesstruktur har alle pædagogiske medarbejdere to lederlag: afdelingsleder - skoleleder. Således har alle pædagogiske medarbejdere samme adgang til ledelse. TAP-personalet har fortsat kantineleder, tilsynsassistent og teknisk serviceleder med den administrative leder som overordnet leder. Skolen som attraktiv arbejdsplads: For at få en god skole, skal vi kunne tiltrække dygtige lærere og pædagoger. For at skabe en attraktiv arbejdsplads skal kommunens samt skolens værdier, troværdighed, respekt, engagement, og tillid, åbenhed, anerkendelse, ansvarlighed og udviklingsparathed, komme til udtryk i dagligdagen. Der er stort behov for kommunikation, information, hurtig respons, let tilgang til pædagogisk sparring, opmærksomhed på medarbejdernes trivsel, opbakning, opfølgning og ledelsens hjælp til at reducere kompleksiteten i krydsfelt af mange interessenter. En arbejdsplads hvor den enkelte medarbejder bliver set og anerkendt af sin leder, og får hjælp til løsning af særligt krævende opgaver. Der er stort pres på skoleledelsen i den nuværende ledelsesstruktur. Medarbejderne oplever ofte at stå i kø for at få kontakt med ledelsen, der er presset med hensyn til tid og generelt overbebyrdet. I de seneste 4 år har der været større krav til skolelederen om at deltage i opgaver i forhold til den nye Børn og Unge-struktur f.eks. områdesamarbejde, hvilket yderligere har taget tid fra opgaverne på skolen, samtidig er den administrative byrde vokset. Vi tror, at den samlede ressource til ledelse vil blive brugt mere optimalt i en ny ledelsesstruktur, 4

5 Retning Selvstyrende team kræver et højt kompetenceniveau i forhold til samarbejde, kommunikation og professionalisme. Teamet fungerer som et demokratisk forum, hvor hver medarbejder har sin stemme, og hvor ingen har formel lederkompetence til at skære igennem. Det kan give vanskeligheder i beslutningsprocesserne og i forhold til at realisere og følge op på beslutninger. Den fritidspædagogiske leder har ledelseskompetence, men kun i forhold til pædagogerne. I den nye ledelsesstruktur har hvert team en afdelingleder, der kan understøtte og følge op på fælles beslutninger i teamet samt på ledelsesbeslutninger, og kan skære igennem, hvis der er behov for det. Forslag til ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole Skoleleder Tværgående funktioner 1. Afdelingsleder Indskoling (SFO-Leder) 2. Afdelingsleder Indskoling Indskolings team 3. Afdelingsleder Indskoling 4. Afdelingsleder Mellemtrin 5. Afdelingsleder Ældste trin (pæd. leder) Administrativ leder 7 Lærere 7 Pædagoger 8 Lærere 8 Pædagoger 7 Lærere 6 Pædagoger 17 Lærere 12 Pædagoger 14 lærere Teknisk Serviceleder 3 Ansatte Kantineleder 2 ansatte Rengøring 8 Ansatte Kontor 3 Ansatte Ny ledelsesstruktur: Afdelingsledere Forslaget indebærer, at der tilknyttes én afdelingsleder til hver af skolens 5 afdelinger. Den pædagogiske leder og SFO-lederen indgår i staben af afdelingsledere. Afdelingsledere for mellemtrin og for udskoling er ansat under LC-overenskomst. Afdelingsledere for indskoling er enten ansat under LC-overenskomst eller under BUPL-aftale. Indskolingens 3 afdelingsledere fungerer som et team. Én af afdelingslederne er SFO-lederen, der samtidig har overordnet ansvar for alle skolens pædagoger. Mindst én af de to øvrige afdelingsledere for indskolingen er ansat under LC-overenskomst. Såvel pædagog- som lærerfaglighed vil således være repræsenteret i indskolingens lederteam. 5

6 Hver af de tre afdelingsledere i indskolingen vil være ansvarlige for ét indskolingsteam. Desuden vil de kunne yde faglig sparring m.v. på tværs af teamene. Derved sikrer vi, at lærere og pædagoger får mulighed for at få relevant faglig sparring med en leder med samme grunduddannelse. Alle afdelingsledere har foruden deres funktion som afdelingledere tværgående funktioner. SFOlederens har som en tværgående funktioner at være overordnet ansvarlig for SFO. Ledelsestid: Det vil være idéelt, at alle ledere har fuld ledelsestid. Hvis forslaget skal være ressourceneutralt vil 3 af de 5 afdelingsledere have max. 2/3 ledelsestid. Det betyder, at skolens pædagogiske leder samt SFO-lederen vil være på fuld tid, mens de øvrige 3 ledere (afdelingsledere) vil være på deltid. Skolen har ikke økonomi til at lægge yderligere ressourcer i ledelse. k Skolens ledelsesteam: Skolelederen, den administrative leder og de 5 afdelingsledere udgør skolens samlede ledelsesteam Den administrative leders funktioner er uændrede i forhold til nuværende ledelsesstruktur. Ledelsesteamet træffer på ugentlige ledermøder overordnede/tværgående beslutninger for skolen. Skolelederen er ikke længere direkte leder af lærere, men er leder for ledere. I situationer hvor skolelederen har behov for sparring i forhold til akutte problemstillinger, kan skolelederen sparre med souschefen (den pædagogiske leder), den administrative leder eller SFOlederen, afhængig af problemstillingens karakter. Pædagogisk udviklingsråd: Den afdelingsopdelte struktur giver medarbejderne god mulighed for indflydelse i egen afdeling. For at give de pædagogiske medarbejdere mulighed for indflydelse på skolens udvikling på tværs af afdelingerne, kan der oprettes et Pædagogisk Udviklingsråd bestående af et repræsentativt antal pædagoger og lærere, samt pædagogisk leder og SFO-leder. Rådets opgave er at udvikle idéer vedr. den pædagogiske udvikling på skolen som helhed. Sammenfatning af mål med den ny ledelsesstruktur: Tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere vedr.: o Målsætning, opfølgning og evaluering. o Pædagogiske spørgsmål og pædagogisk udvikling. o Teamets og den enkelte medarbejders trivsel, o Understøtte idéen med den lærernes ny arbejdstidsaftale Styrke skolen som attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker dygtige lærere og pædagoger: Den enkelte medarbejder og teamet: o bliver set og anerkendt o får hurtig hjælp til løsning af særligt krævende opgaver. o får tilstrækkelig information og hurtig respons, fordi lederen er tæt på. o får bedre mulighed for sparring med sin leder i dagligdagen. o får opmærksomhed vedr. den enkelte og teamets trivsel. o får en leders daglige hjælp til at reducere kompleksiteten. o får mulighed for hurtige og mere kvalificerede beslutningsprocesser. 6

7 Pædagogisk udvikling: Den nye ledelsesstruktur vil understøtte B.og U s læringssyn. Idet undervisningsdel og SFO er under samme ledelse vil udviklingen af indskolingen og samarbejdet mellem pædagoger og lærere understøttes. Det fælles udviklings- og læringsperspektiv i skole og Sfo vil fremmes. Enkel struktur ikke flere ledelseslag: Vi har ud i udviklingen af en ny struktur vægtet at den ny struktur skulle være: Enkel uden flere ledelseslag. Give ligelig adgang til ledelse for alle medarbejdere Ressourceforbrug: Rationel udnyttelse af ledelsesressourcerne ved en mere hensigtsmæssig struktur. Større fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse i indskolingen, Eksempler på mulig arbejdsfordeling for afdelingslederne: Alle afdelingslederstillinger omfatter: Personaleledelse, herunder ansættelse Teamledelse Sparring, mussamtaler, sygesamtaler m.v. Information Vikar Pædagogisk udvikling i afdelingen Arbejdsmiljø og trivsel Kurser og medarbejderudvikling Forhold vedr. elever Kommunikation med forældre Pædagogisk udvikling i afdelingen Administrative opgaver som: afdelingens budget, gangvagter, indkøb, vikar, skemalægning Ansvar for arbejdets tilrettelæggelse i undervisningstid og sfo-tid. Ansættelser: Lærere ansættes af skoleleder, den relevante afdelingsleder, lærernes TR, 1-2 skolebestyrelsesmedlemmer. Pædagoger ansættes af skoleleder, SFO-leder, den relevante afdelingsleder, pædagogernes TR, 1 2 medlemmer af skolebestyrelsen. TAP-personale ansættes af administrativ leder + lederen for det pågældende TAP-område + evt. tillidsrepræsentanter. Tværgående opgaver: De 5 afdelingsledere har alle yderligere opgaver at varetage, der er tværgående for hele skolen. Følgende er eksempler på en mulig fordeling af skolens tværgående opgaver: 7

8 KLYNGE 300 Afdelingsleder med ansvar for: Skolens trivsels- og læringsmiljø Udviklingsprojektet: Lyst til at lære (læringsstile) Pædagogisk IT Fællesarrangementer / skolefest for hele skolen KLYNGE 400 Afdelingsleder med ansvar for: Støttecenter AKT SSP KLYNGE 500 SFO-leder med ansvar for: Udvikling af den fritidspædagogiske faglighed. Fritidspædagogiske udviklingsområder. Møder for SFO-pædagoger Skolestart / indskrivning Distriktssamarbejde Sparring med personale vedr. fritidsfaglige spørgsmål. Intro af nyansatte pædagoger ÅRGANG Fagteam og bogindkøb Distriktssamarbejde Intro af nyansatte lærere Sundhed, kost og bevægelse. Udeområder / legepladser ÅRGANG Afdelingsleder med ansvar for: Pædagogisk leder (skolens souschef) med ansvar for: Skolens pædagogiske udvikling i samarbejde med afdelingsledere og skoleleder. Udviklingsplanen Kvalitetsrapporten Pæd. Arrangementer Teamfordeling Fagfordeling Prøveafvikling (skriftlige forprøver / skriftlige- og mundtlige afgangsprøver / nationale test) Skolevejledning Dimission Udskolingsproblematik Uddannelse - afdelingsledere: Grunduddannelse: Pædagog eller læreruddannelse. Supplerende uddannelse: Gerne diplomuddannelse i ledelse eller pædagogik. Evt. andre relevante suppleringsuddannelser som f.eks. coaching, AKT. Erfaringer med ledelse: f.eks. have ledet projekter, teamkoordinator/fpl, mødeleder, tillidsrep. Andre relevante erfaringer. Økonomi: Nedenfor opstilling vedr: 1. Hvilken ressource der aktuelt går til ledelse af lærere og pædagoger på skolen alt i alt. 2. Hvilken ressource der vil gå til ledelse af lærere og pædagoger i den nye struktur. 8

9 Stillingstal: Nuværende ledelsesstruktur: Skoleleder 1 stilling Administrativ leder 1 stilling Pædagogisk leder 1 stilling SFO-leder 1 stilling 4 FPL er 2 stillinger (ledelsestid ca. ½ ) I alt 6 stillinger Ny ledelsesstruktur: Skoleleder 1 stilling Administrativ leder 1 stilling Pædagogisk leder 1 stilling SFO-leder 1 stilling 3 afdelingsledere 2 stillinger (ledelsestid ca. 2/3 ) I alt 6 stillinger Forskellige faktorer vil indgå i den konkrete udregning vedr. økonomien i nuværende ledelsesstruktur i forhold til den nye ledelsesstruktur. I nye ledelsesstruktur vil en række funktioner blive lagt ud til afdelingslederne og derved spares. Det gælder f.eks. skemalægning, koordinatorere, vikarfunktionen (som aktuelt varetages af en lærer) m.v. Desuden håber vi at sygefraværet vil blive mindre, og at færre børn vil få behov for støtte, fordi en leder tæt på medarbejderne vil styrke den foregribende indsats. Til gengæld vil lønniveauet for de nye afdelingsledere sandsynligvis blive højere end lønniveauet for nuværende fpl r. Overgangsordning: Det er vores ønske, at realiseringen af den nye ledelsesstruktur påbegyndes 1. august Stillinger: 2 indskolingsafdelinger har i øjeblikket konstituerede fritidspædagogiske ledere. Disse stillinger vil umiddelbart kunne slås op som afdelingslederstillinger. Ansættelse af afdelingsleder for teamet for årgang kan ske umiddelbart, da det bliver en nyoprettet stilling. Den pædagogisk leder kan umiddelbart indgå i strukturen SFO-lederen kan umiddelbart indgå i strukturen. Uafklaret: 2 fpl er vil blive ledige. De har mulighed for at søge de stillinger der bliver opslået, eller alternativt blive omplaceret på skolen eller evt. i en af kommunens øvrige SFO r. Forslagets behandling: Forslaget har i 2009/2010 været til debat i alle skolens organer efter nedenstående plan. Forslaget er undervejs i forløbet bearbejdet og justeret til det foreliggende og derved tilpasset nogle af de ønsker, der er kommet til udtryk blandt medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. 9

10 Procesplan ny ledelsesstruktur Skødstrup Tidpunkt Tema Forum 24. sept 09 Debat Ledelsesteamet 22. okt. 09 Afsluttende debat vedr. tanker og idéer, derefter høring i Ledermøde/tema div. fora 27. okt debat SFO-personalet 27. okt debat Skolebestyrelsen 28. okt debat Lærermøde 3. nov debat MED udvalget 15. nov. 09 Debat om justeringer af forslaget efter 1. runde Ledelsesteamet 18. nov. 09 FU og afdelingsledere debattere ny ledelsesstruktur set FU/fpl fra teamkoordinatorerer og afdelingslederes position 23. nov. 09 Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat Pædagogisk råd 30. nov. 09 Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat Skolebestyrelsen SFO-forældreråd Ekstra ord. møde Konkret forslag til ny ledelsesstruktur til debat MED udvalg 26. nov. 09 Diverse justeringer ud fra høringsrunden Ledermøde/tema 9. dec. 09 Debat. FU anbefaler at udkast til ansøgning afsendes til FU udvalget for at få respons. 8. marts 10 Debat. Der nedsættes arbejdsgruppe vedr. ny Pædagogisk råd ledelsesstruktur med repræsentanter: Pædagogernes og lærernes tillidsrep., 1 fpl., 1 lærer, 1 pædagog + SFO-leder og skoleleder 25. august 10 Orientering og debat Skolebestyrelse 30. august 10 Endelig ansøgning til høring Pædagogisk råd 13. september 10 Endelig ansøgning til høring MED-udvalg Uge 38 Endelig ansøgning til høring Skolebestyrelse Senest 1. okt. Ansøgning sendes til forvaltning Vedlagt: Udtalelse fra skolens bestyrelse Udtalelse fra skolens MED-udvalg Mindretalsudtalelse Anne Littauer Skoleleder Skødstrup Skole 10

11 Skødstrup Skole 24. september 2010 Udtalelse fra skolebestyrelsen vedr. ansøgning til ny ledelsesstruktur Ideerne og overvejelserne om ændring af ledelsesstrukturen ved Skødstrup Skole har været drøftet på flere møder i skolebestyrelsen igennem det seneste år. Senest er emnet behandlet på et ekstraordinært møde i skolebestyrelsen den 21. september. På mødet blev der også fremlagt en udtalelse fra skolens MED-udvalg sammen med en mindretalsudtalelse og flere bilag til denne. Skolebestyrelsen herunder alle forældrevalgte støtter forslaget om ny ledelsesstruktur, men et medlem af bestyrelse er modstander af forslaget. Skolebestyrelsen ønsker at gennemføre den ny ledelsesform, fordi bestyrelsen mener: at den ny ledelsesform vil bringe ledelsen nærmere børnene og at der dermed samlet vil blive mulighed for en mere sammenhængende og kvalificeret hverdag for børnene. at der er behov for at udvikle ledelsesstrukturen på skolen idet opgaverne i dag overstiger ressourcerne i ledelsen at ledelsesopgaven kan løses bedre end i dag, og at det vil afspejle sig både i børnenes oplevelse af skolen, i skolens hverdag i sygefraværet og i medarbejdertilfredshedsundersøgelser. at fagligheden vil blive styrket både i skole og SFO, når ledelsen kommer tættere på den enkelte medarbejder. at en mere homogen fordeling af ledelsesressourcerne vil gøre ledelsen mere nærværende for hele personalet. at den ny ledelse vil være mere robust i situationer hvor en eller flere ledere er fraværende. at ledelsesstrukturen vil bidrage til at fremme en god ledelseskultur i skolen, fordi den giver plads til, at pædagoger og lærere som har videreuddannet sig ledelsesmæssigt, kan få et rum at virke i. Bestyrelsen anerkender, at der er modstand mod forslaget i ca. 2/3 af pædagoggruppen. Bestyrelsen finder det derfor afgørende, at der i arbejdet med at implementere en ny ledelsesstruktur gives plads til at adressere både de økonomisk-organisatoriske og de pædagogiske problemstillinger, som ligger til grund for modstanden. Det er vigtigt for skolebestyrelsen, at der følger de skitserede ekstra midler med til at gennemføre forsøget, således at det ikke belaster hverken skolens eller SFO s budget. Det er ligeledes vigtigt, at der gennemføres en evaluering af udviklingen på skolen både i løbet af forsøgsperioden og ved afslutningen, således at der sikres et godt beslutningsgrundlag for den mere langsigtede løsning. På baggrund af ovenstående indstiller skolebestyrelsen, at forsøget med ny ledelsesform gennemføres. På vegne af skolebestyrelsen Jon Birger Pedersen Formand 1 Skødstrup Skole Administration: Rosenbakken 4 Fax: Web: Skødstrup EAN:

12 Skødstrup Skole 23. september 2010 Udtalelse fra Med-udvalget vedr ansøgning til ny ledelsesstruktur Ansøgningen vedr. ny ledelsesstruktur er gennem det sidste år blevet grundigt debatteret i skolens forskellige fora. MED-udvalgets udtalelse er blevet til efter en afsluttende debat i pædagogisk råd og i TAP-gruppen samt i lærernes og pædagogernes faglige klubber i september Trods stor holdningsmæssig forskel i personalegrupperne, er der bred opbakning til den nye ledelsesstruktur. TAP-gruppen og lærergruppen er parat til at afprøve den nye ledelsesstruktur, mens SFO-pædagogerne er markant delte i deres synspunkter. 1/3 af SFO-pædagogerne ser meget positivt på den nye ledelsesstruktur, mens 2/3 af SFO-pædagogerne ikke kan bakke op om den. Det er MED-udvalgets opfattelse, at der er et stort arbejdspres på skolens ledergruppe, og at der er behov for at gøre noget i forhold til ledelsesstrukturen. Skolen vokser og kravene til ledelsesopgaven vokser. Det er vanskeligt for ledelsen at nå at dække personalets behov i forhold til ledelsesmæssig opmærksomhed og opbakning. Lærergruppen mærker i særlig grad et behov for lettere tilgang til ledelse. Der er et markant behov for anerkendelse, personalepleje, sparring, hjælp til svære situationer med børn og forældre, understøttelse af udviklingsprojekter, hurtigere information og generel opmærksomhed på lærernes arbejdsmiljø. Der er således behov for lettere adgang til ledelse, som ledelsesforsøget lægger op til. MED-udvalget er derfor parat til at gå ind i et forsøg vedr. den af ledelsen forslåede ledelsesmodel. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger har udviklet sig over en årrække frem til i dag, hvor pædagogerne deltager i undervisningstimerne i gennemsnit 6 timer ugentligt. SFO og undervisningsdel har i dag en fælles opgave i at skabe udviklende læringsmiljøer for skolens børn. De to grupper arbejder, her på skolen, sammen om de samme børn i fælles fysiske rammer. En fælles afdelingsleder for såvel lærere som pædagoger vil fremme samarbejdet og det fælles mål, og ses som en naturlig forlængelse af udviklingen. Den nye ledelsesstruktur vil desuden fremme ligeværdighed mellem lærere og pædagoger. Den nye ledelsesstruktur give mulighed for, at den samlede ledelse kan opnå større ledelseskompetencer, idet der pr. leder er mere ledelsestid og midlerne til videreuddannelse koncentreres på færre ledere end i den nuværende struktur. To medlemmer af MED-udvalget, er i mod fremsendelse af ansøgningen til den nye ledelsesstruktur og har valgt at vedlægge en mindretalsudtalelse. Det er afgørende for en del af MED-udvalget, at der i forsøgsperioden kompenseres svarende til en lederstilling, som beskrevet i Byrådsindstillingen. Det er afgørende for hele MED-udvalget, at der bliver opstillet succeskriterier, og at forsøget bliver grundigt evalueret. 17. september MED-udvalget, Skødstrup Skole Skødstrup Skole Administration: Rosenbakken 4 Fax: Web: Skødstrup EAN:

13 Skødstrup den Udtalelse fra flertallet i SFO afgjort ved en afstemning på møde den 9. sep. 2010, hvor 19 af 28 stemte imod forslaget om ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole (der var skriftlig afstemning) Begrundelse: Som vores ledelsesstruktur er nu, er vi tæt på vores FPL'er, der er med i hverdagen og har tæt føling med både børn, forældre og medarbejdere. Hvilket betyder, at vi hurtigt kan få kontakt med vores leder, der kan gå ind med både faglig og personlig sparring. Det har stor betydning i hverdagen, at FPLeren har et godt kendskab til hele afdelingen, hvis der opstår krisesituationer. Hvis forslaget om den nye ledelsesstruktur gennemføres, vil afd. lederen være fuldtidsleder og ikke være ude blandt børn og medarbejdere. Afd. lederne vil ifølge forslaget være enten lærer- eller pædagoguddannet, det betyder, at hvis en lærer skal have faglig sparring, skal han/hun måske finde den i en anden afdeling. Det samme gælder for pædagogerne, der skal skaffe den faglige sparring hos en afd. leder i en anden afdeling. Hvis forslaget om den nye ledelsesstruktur gennemføres, vil afd. lederne få rigtig mange arbejdsopgaver pålagt, som beskrevet i forslaget. Det betyder også, at afd. lederne vil få en stor arbejdsbyrde og dermed få mindre tid til at varetage afdelingens funktioner samt børn og personalets trivsel. - Hvis der alligevel skulle blive arbejdet videre med forslaget om den nye ledelsesstruktur, er det meget vigtigt for SFO-medarbejderne, at både BUPL og lærernes fagforening bliver inddraget i forhandlingerne, således at medarbejdernes arbejdsforhold bliver tilgodeset bedst muligt. - Endvidere vil ny ledelse betyde ændrede overenskomster og lønaftaler for medarbejderne - bl.a. vil SFO-lederen ikke længere have det overordnede ansvar for SFO - det får skolelederen. Spørgsmål, som er vigtige for SFOs personale: Hvordan overholder vi overenskomsten med BUPL hvis man er for Ny ledelse? Betyder forsøg med Ny ledelse også, at vi har en leder både formiddag, eftermiddag og til aftenmøderne? Med venlig hilsen Jan Olesen, tillidsmand for pædagogerne på vegne af 19 ud af 28 medarbejdere i SFO (der var ikke flere tilstede, fordi morgenåbnere, med 5-8 timer, praktikanter og medhjælpere, der kun har kort tid tilbage på stedet, valgte ikke at møde frem til mødet)

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Ledelsesstruktur 2014/2015

Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesteamet på Dronninggårdskolen består af: Skoleleder, Gitte Moltzen. Afdelingsleder for overbygningen og souschef, Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Lederne i Distrikt Syd

Lederne i Distrikt Syd Information til medarbejdere og forældre Vi er i vores ledelsesteam godt i gang med samarbejdet og første opgave for teamet har været at fordele personaleansvaret i distriktet. Den overordnede ledelsesfordeling

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Jakob Storm Robinievej 102, 2620 Albertslund. Mobil 61 60 41 49. Email: jakobengelstorm@gmail.com C U R R I C U L U M V I T A E UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND: 2010-13 Igangværende Diplomuddannelse, UCC &

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen

Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen Muligheder og vilkår for lokal indflydelse og forhandling af folkeskolereformen -med fokus på skoleniveauet KICK-OFF TIL SKOLEREFORMEN Leder/TR-møde d.11.12.13. 2 historier fra Jylland Hjørring-modellen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000 3 4 6 8 10 12 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen

Pædagogmedhjælpere. F O A f a g o g a r b e j d e. Nye muligheder i heldagsskolen Pædagogmedhjælpere F O A f a g o g a r b e j d e Nye muligheder i heldagsskolen Indhold Indledning side 4 Hvad siger overenskomsten side 5 Pædagogmedhjælperen i undervisningstiden side 7 Nye muligheder

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2008-2011

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2008-2011 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2008-2011 Præsentation af skolen Faktuelle oplysninger: Adresse: Nærum Skole Fruerlund 9 2850 Nærum Telefon: 4580 0516 E-mailadresse: Naerumskole@sollerod.dk Skolens

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere