Indledning... 2 Problemformulering: Læsevejledning Del 1: Det moderne samfund... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten og neoliberalisme... 5 Neoliberalisme... 6 Udviklingen i dansk politik... 7 Menneskesyn... 8 De unge i det moderne samfund... 9 Vindere og taberne af individualiseringen Folkeskolen i det moderne samfund Ændringer i folkeskolens formålsparagraf 1975, 1993 og Fra institution til organisation Del 2: Demokrati og fællesskab Demokratiopfattelser Demokrati i skolen - udvikling fra 1975 til Magtudredningen: Demokrati i det moderne samfund Magtudredningen: Demokrati i folkeskolen Fællesskabet i det moderne samfund Del 3: Hvad vil og kan jeg som lærer? Demokratisk dannelse Det moderne samfunds vilkår Rammebetingelser Empiri fra praktik på 4.år, del 2: Afslutning Litteraturliste: Side 1 af 32

2 Indledning Dennis, vi strejker! I starten af min praktik på 4.år offentliggjorde regeringen deres bud på en skolereform. Eleverne i 8.b var rasende, de havde fået nok. Tanken om at skulle bruge det meste af deres dag i skolen, og dermed gå glip af selvvalgte aktiviteter i deres fritid, dannede grobund for ideen om at strejke. Jeg har en hensigt med min undervisning. Der er noget, jeg som lærer gerne vil. Jeg vil, at eleverne er medbestemmende i forhold til min undervisning, jeg vil, at eleverne oplever en glæde ved at gå i skole, og jeg vil at eleverne i sidste ende bliver uddannet til at blive en del af fællesskabet i samfundet. Men som episoden med de strejkende elever lægger op til, så bliver jeg også nødt til at undersøge, om det kan lade sig gøre. Undervisningen foregår altid i en bestemt kultur(korsgaard, 1999). Skolereformens grundtanke om, at lærere skal bruge mere af deres arbejdstid på at undervise, fik løndirektør i Kommunernes Landsforening Sine Sunesen til i april 2013 at udtale: Alle andre steder i den offentlige sektor moderniserer, effektiviserer og omstiller man (Borg, 2013). Og senere: Finansministeriet foretog sammen en kortlægning af både de overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige barrierer for at kunne effektivisere og kvalitetsudvikle folkeskolen og gymnasieskolen (ibid). På denne måde spiller samfundets udfordringer og forhold også ind på de rammebetingelser, jeg som kommende lærer står over for, når jeg skal til at planlægge og udføre min undervisning. Samtidig påvirker samfundets udfordringer og forhold også elevernes verden. Derfor mener jeg, at det vil være interessant, at se på hvilke forhold eleverne vokser op under, og hvordan disse forhold vil påvirke min dannelseshensigt. I bogen Ungdomsliv skildres dette under overskriften: Jagten på de unge (Illeris, 2009, s. 283). Deri betones, at det ikke blot er skolen som institution, der har oplevet et pres, men at eleverne også møder dette pres. Man skal forholde sig til samfundets præmisser og til rammerne på den enkelte skole. Derfor vil jeg i min opgave både undersøge og analysere det moderne samfund, samt hvilket fællesskab eleverne skal ud(dannes) til. Problemformulering: På baggrund af en beskrivelse og analyse af det moderne samfund, hvordan kan jeg som lærer støtte udvikling af demokratisk dannelse i folkeskolens ældste klasser? Side 2 af 32

3 Læsevejledning Opgaven er bygget op i tre dele. I den første del af opgaven beskriver og analyserer jeg det moderne samfund. I forlængelse af mine overvejelser i indledningen, har jeg i første del valgt at fokusere på overgangen til det moderne samfund og på den politik som sætter rammerne for folkeskolen og som påvirker de forhold de unge vokser op under. I opgavens anden del beskriver og analysere jeg udviklingen i opfattelsen af demokrati og fællesskab i samfundet og i folkeskolen. I tredje del fremlægger jeg, hvad jeg vil som lærer og efterfølgende diskuterer om dette kan lade sig gøre i forhold til de betingelser beskrivelsen og analysen i første og anden del af opgaven stiller mig overfor. Del 1: Det moderne samfund Det moderne samfund Det moderne samfund kan ifølge Ove Korsgaard(OK) og Ove K. Pedersen(OKP) beskrives som en konkurrencestat (Pedersen, 2011; Korsgaard, Kundskabskapløbet, 1999). Globaliseringen har været den afgørende faktor, for den måde samfundet har ændret sig på (Pedersen, 2011). Samtidig har globaliseringen været med til at bestemme de rammer og forudsætninger, som det moderne samfund har og vil udvikle sig efter. Ifølge OKP tog globaliseringen fart i starten af 1990 erne bl.a. på baggrund af den teknologiske udvikling og de internationale politiske forandringer(ibid). Her gjorde bl.a. murens fald, Sovjetunionens sammenbrud, den kinesiske åbning af økonomien og etableringen af det indre marked i EF global samhandel lettere og mere rentabel(ibid). Dansk politik og dansk økonomi skulle i højere grad end tidligere forstås og analyseres i forhold til den internationale økonomi(ibid). Dette betød også, at det danske samfund skulle til at konkurrere med resten af verden om investorer, vækst og arbejdspladser. Da de ufaglærte job i stigende grad forsvandt til lande med lavere lønomkostninger, blev præmissen i det moderne samfund hurtigt at uddannelse var vejen til konkurrenceevne(ibid). Globaliseringens indtog, og overgangen til konkurrencestater, skabte en forandring i måden man opfattede national økonomi og politik på, og en forandring i holdningen til hvordan statens institutioner og individer skulle organiseres og (ud)dannes(ibid). Netop de fire områder (økonomi, politik, institutioner(her folkeskolen) og individet(her de unge) vil jeg i det følgende beskrive og analysere: Side 3 af 32

4 Overgangen til velfærdsstaten OK henviser til, at internationaliseringen, som gik forud for globaliseringen, ligeledes var med til at skabe samfundets vilkår (Korsgaard, 1999). Begrebet internationalisering henviser til en øget handel mellem nationale økonomier, mens globalisering henviser til, at alt fra arbejdskraft og kapital til teknologi købes og sælges på et globalt marked(ibid). Dette sker i kraft af bl.a. større liberalisering af samhandel(ibid). Man gik fra at handel skete mellem nationalstater - (inter)national - til at handel eksempelvis foregik mellem internationale virksomheder på tværs af landegrænser - (trans)nationalt(ibid). Efter 2.verdenskrig blev et overnationalt politisk samarbejde og gensidig økonomisk afhængighed anset som værende løsningen på de internationale konflikter(ibid). Etableringen af FN, NATO, Kul- og stålunionen 1 og EFTA i henholdsvis 1945, 1949, 1951 og 1960 kan ses som eksempler på dette. Samtidig blev der på et møde i Bretton Wood i USA taget initiativ til oprettelsen af Den Internationale Valutafond, samt det der senere kom til at hedde Verdensbanken (Korsgaard, 1999). Den engelske økonom John M. Keynes fik stor indflydelse på dette nye økonomiske system, som ikke blot skulle forebygge konflikter og krig, men også være med til at sikre mod en ny international økonomisk krise(ibid). Netop den internationale krise og depression i 1930 erne dannede grundlag for den teori Keynes formulerede i denne periode(ibid). Denne teori var et opgør med den liberalistiske tankegang, om at arbejdsløshed blot er midlertidigt, og at markedet selv vil regulere sig(ibid). I keynesianisme er det staten, der skal regulere og udligne udsving i investering og forbrug og dermed fastholde en efterspørgsel, som kan forebygge arbejdsløshed. OK påpeger, at socialdemokratierne i årene efter 2.verdenskrig, modsat kommunisterne, accepterede markedsøkonomien som en del af en socialdemokratisk samfundsmodel (Korsgaard, Kundskabskapløbet, 1999). Kravet om kollektivt eje af produktionsmidler blev i stedet i et manifest fra socialdemokratiets kongres i 1953 til, at staten skulle sikre social retfærdighed igennem omfordeling af goderne(ibid). Tidligere udenrigs- og statsminister Jens Otto Krag var meget opmærksom på denne udvikling, og anså økonomisk interdependens som en absolut nødvendighed for, at dansk økonomi skulle klare sig(qvortrup, 2009). Mads Qvortrup beskriver Jens Otto Krag, som manden bag skabelsen af den danske velfærdsstat(ibid) 2. Men Krag var klar over, at en velfærdsstat ikke kunne etableres, med mindre Danmark 1 Blev til EF i Dog nævner han samtidig andre personer og begivenheder som nødvendige for at det lykkedes for Krag at skabe velfærdsstaten. Bl.a. nævnes Kanslergadeforliget i 1933, hvor tidligere statsminister Th. Stauning indgik forlig med Venstre. Mads Qvortrup beskriver dette, som første gang et borgerligt parti accepterede statens rolle i fordeling af goderne. Side 4 af 32

5 var i stand til at opretholde eksporten af primært landbrugsvarer(ibid) 3. Derfor anså han det som altafgørende for dansk økonomi, at Danmark blev medlem af EF(ibid). Med den franske præsident Charles de Gaulles afgang i 1969, blev der åbnet op for at England, som var den største aftager af danske landbrugsvarer, kunne blive medlem af EF(ibid). Dette så Krag som værende afgørende for, at genoptage forhandlingerne om dansk medlemskab, og Danmark blev efter en folkeafstemning medlem af EF i 1973(Ibid). Overgangen mod konkurrencestaten og neoliberalisme I 1970 erne mødte den socialdemokratiske samfundsmodel imidlertidigt problemer, da den viste sig at være umulig at finansiere under de daværende forhold(ibid). Men overgangen væk fra det OK kaldte velfærdsnationalisme og keynesianisme til globalisering og neoliberalisme, skete ikke kun pga. de tilsyneladende uløselige problemer med arbejdsløshed og inflation som bl.a. Danmark stødte på med oliekrisens udbrud i 1973(Korsgaard, 1999). Siden afslutningen på 2.verdenskrig havde væksten i produktionen af specielt industrivarer været høj. Samtidig skabte den stigende internationale handel og konkurrence et behov for en liberalisering af handelsforhindringer(ibid). I EF kom Jacques Delors tiltrædelse som kommissionsformand til at betyde at integrationsprocessen, som Charles de Gaulle havde bremset i 1966 med Luxembourg-kompromisset, blev forstærket (Qvortrup, 2009). Med vedtagelsen af EF-pakken i 1986 var processen frem imod et mere liberaliseret økonomisk system sat i gang. EF-pakken, den senere etableringen af det indre marked samt EU-kommissionens Agenda 2000 var med til at etablere overgangen fra internationalisering til globalisering - og dermed overgangen mod neoliberalisme og konkurrencestat. I Danmark blev velfærdsstaten reformeret af statsminister Poul Schlüter, som modsat bl.a. Margaret Thatcher, valgte at gøre dette i nogenlunde overensstemmelse med keynesianisme(qvortrup, 2009). Poul Schlüter var, ifølge Hans Qvortrup selv klar over, at genopretningen af økonomien havde førsteprioritet, og at hans egne ideologiske tanker om ændringer i samfundet måtte ske langsomt og gradvist(ibid). Qvortrup citerer tidligere statsminister, og minister under Schlüter, Anders Fogh Rasmussen for at sige: Jeg opfatter det, der skete i 1982, som et paradigmeskifte samt politik handler om at gennemtvinge en holdningsændring (ibid, s.218 og s.221). Et eksempel på, at Schlüter fik ændret Danmark i en mere borgerlig retning, er, at den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der blev statsminister efter Schlüter, foretog flere privatiseringer i den offentlige sektor end Schlüter gjorde i hans 3 I 1960 erne var 2/3 af dansk eksport landbrugsvarer - dette ændrede sig i 1970 erne, hvor andelen af landbrugsvarer blev overgået af industrivarer (Qvortrup, 2009) Side 5 af 32

6 regeringsperiode(ibid). Velfærdssamfundet fik lov at bestå, men på helt andre markedsøkonomiske grundvilkår. Den økonomiske tankegang, der med globaliseringen vandt frem i starten af 1990 erne, var neoliberalismen (Pedersen, 2011). Overgangen fra velfærdsstat mod konkurrencestat kan netop ses i den brede politiske accept af neoliberalisme samt globaliseringens grundvilkår(ibid). Neoliberalisme OKP definerer neoliberalismen som en måde at omtænke statens rolle i forhold til laissez faire, hvor samfundets udvikling styres af markedets frie kræfter(ibid). I neoliberalisme anerkendes i stedet, at markedet har indbyggede fejl, som det er statens rolle at forebygge og forhindre(ibid). Statens rolle er at skabe det nødvendige udbud og optimale betingelser for, at det rationelle menneske vil søge mod at maksimere sin egen lykke (Pedersen, 2011). Medforfatter til bogen: Hvordan styres videnssamfundet? Demokrati, ledelse og organisering David Budtz Pedersen kalder i en artikel i Information udviklingen for et opgør med den ideologiske kamp mellem liberalisme og kommunisme (Andersen N. T., 2013). I stedet for den ideologiske kamp er der, helt i tråd med samfundsudviklingen og holdningsændringerne i Danmark, sket en sammensmeltning af klassisk liberalisme og en stærk stat(ibid). Dette nye fænomen er neoliberalisme. OKP kalder den modernisering staten har været igennem, for en reorganisation af staten (Pedersen, 2011). En organisation vil hele tiden forsøge at reorganisere sig for at opnå bedre resultater i forhold til dens formål. I overgangen fra velfærdstat til konkurrencestat er der ifølge OKP samtidig sket en ændring i formålet(ibid). For konkurrencestaten handler det om at optimere udbruddet af ressourcer for at kunne klare sig i den globale konkurrence(ibid). I velfærdsstaten er det primære formål derimod, at beskytte befolkningen mod konkurrencens konsekvenser(ibid). Denne ændring i formål har også indflydelse på, med hvilket formål politikere reformerer(ibid). Hvor der tidligere blev reformeret med det formål at skabe lighed, handler det i konkurrencestaten om at reformere for at effektivisere, forøge produktiviteten samt sikre et maksimalt udbud af ressourcer, eksempelvis arbejdskraft, og dermed stå stærkere i den globale konkurrence(ibid). Nationalstatens betydning i overgangen til konkurrencestaten er derfor på ingen måde blevet mindre(ibid). På trods af, at Danmark de seneste årtier er blevet mere og mere engageret i international økonomi og internationale institutioner, er statens rolle stadig vigtig i forhold til at fastholde vores konkurrencedygtighed(ibid). Side 6 af 32

7 Udviklingen i dansk politik Dog påpeger OKP, at Danmark stadig befinder sig i overgangen til at blive en konkurrencestat, og derfor vil der stadig være elementer tilbage fra velfærdsstatens måde at reformere og reorganisere sig på(ibid). Derfor vil enkelte tiltag og reformer stadig være baseret på et fokus på efterspørgslen for derigennem at opnå fuld beskæftigelse(ibid). I artiklen: Konkurrenceevnen er den nye løftestang for reformer fremhæver flere eksperter, at der i den danske regerings retorik og reformudspil gennem den seneste tid har været et klart fokus på, at Danmarks konkurrenceevne skulle styrkes (Dall, 2013). Ifølge tidligere overvismand og nuværende økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, Torben M. Andersen, hænger kortsigtede reformer med stor effekt ikke på træerne i den situation som finanskrisen har skabt. Reformer med fokus på maksimering af udbuddet af arbejdskraft, er ifølge Torben M. Andersen suppleret af et fokus på at styrke Danmarks konkurrenceevne(ibid). Det handler om langsigtede metoder til at skabe vækst og job(ibid). Kristian Weise, direktør i tænketanken Cevea nævner sammenbruddet ved trepartsforhandlingerne, som den afgørende faktor for at regeringen rettede reformbrillerne mere mod konkurrenceevnen(ibid). Det er denne kamp mellem kortsigtede reformer med fokus på beskæftigelse og langsigtede reformer, som forsøger at maksimere udbuddet, der i øjeblikket præger de indre konflikter i de to regeringspartier Socialdemokraterne og SF (Rosenvold, 2013)(Vangkilde, 2013). Det er denne kamp, som har præget den internationale diskussion om hvilken økonomisk genopretningsstrategi, der skal føres efter finanskrisens udbrud. Socialdemokraterne har som målsætning, at omverdenen skal have tillid til vores økonomi(schmidt, 2012). Men i dansk, såvel som i mange andre europæiske landes, optik er der opstået et paradoks: Regeringerne har som målsætning at skabe tillid til landets økonomi, men forståelsen og tilliden til regeringerne falder! I Danmark har det skabt grobund for en omfattende tillidskrise både internt og eksternt hos SF og Socialdemokraterne(Vangkilde, 2013). I nogle lande har håndteringen af den finansielle krise tilmed skabt en mistillid til ikke blot de politiske partier, men til selve demokratiet. Alle partier i det danske folketing, der tilslutter sig en EU-venlig politik, er enige om at tilliden til et lands økonomi har en enorm betydning for landets konkurrenceevne. EUs finanspagt bruges som en rettesnor for den sunde, stabile og troværdige økonomi(finanspagt, 2013)(Budgetlov, 2013). Den handler bl.a. om størrelse på underskuddet på det offentlige budget og størrelsen på det offentliges gæld(finanspagt, 2013). Med en sund, stabil og troværdig økonomi kan landet låne penge til en lav rente, og samtidig har landet lettere ved at tiltrække investorer, og i sidste ende vil landet være mere konkurrencedygtigt(ritzau, 2012). Den førte politik, som er døbt nødvendighedens politik, handler om, at der skal være tillid til dansk Side 7 af 32

8 økonomi, og finanskrisen har blot været med til at forstærke den tendens(vangkilde, 2013)(Finanspagt, 2013). Mange af regeringens egne folketingsmedlemmer, regeringens støtteparti samt fagbevægelsen og flere vælgere mener, at regeringens reformfokus burde være at sikre efterspørgsel og kortsigtet økonomisk opgang(vangkilde, 2013), (rosenvold, 2013). På trods af dette har regeringen insisteret på at fastholde en nødvendighedens politik, som både søger at maksimere udbuddet, og samtidig forsøger at leve op til EUs finanspagt, og dermed vores egen budgetlov (Beim, 2012)(Budgetlov, 2013). I februar 2013 lancerede regeringen en vækstplan, hvori der nævnes tre udfordringer i forhold til at nå målsætningen i 2020(Vækstplan, 2013). Den første er: Behov for at styrke konkurrenceevnen og øge produtivitetsvæksten, den anden lyder: behov for at øge uddannelsesniveau og samlet arbejdsindsats mens den tredje er: behov for fortsat modernisering af den offentlige sektor. Regeringen er kommet frem til de tre udfordringer ved en sammenligning med vores konkurrerende nationer på det globale marked(ibid). Den danske regering følger altså konkurrencestaten og accepterer, på trods af tidligere ideologiske synspunkter og intern og ekstern uro, neoliberalismen som konkurrencestatens spilleregler. Regeringens forslag til en vækstplan skal bl.a. finansieres ved en reform af SU- og kontanthjælpssystemet samt en lavere vækst i den offentlige sektor. Lektor ved Institut for statskundskab på KU Henrik Bang påpeger, med en henvisning til neoliberalisme, netop dette fravær af alternative samfundsopfattelser som et centralt element ved konkurrencestaten (Andersen N. T., 2013). OKP uddyber dette ved at fremhæve, at nationale regeringer, internationale organisationer og interesseorganisationer i dag fastlægger økonomiske udfordringer og målsætninger i forhold til neoliberalismen (Pedersen, 2011). Det handler om strukturel og institutionel konkurrenceevne, eksemplificeret ved den nuværende akutpakke og den danske regerings vækstplan fra februar 2013(Akutpakke, 2013, Vækstplan, 2013). Fraværet af forskellige ideologier og den politiske accept af neoliberalisme kan på den måde tydeligt ses i dansk politik. Menneskesyn I OKPs definition af neoliberalismen er der indbygget et menneskesyn, der bygger på at menneske er rationelt. Her er forventningen, at mennesket søger mod at maksimere sin egen lykke (Pedersen, 2011). OKP citerer Globaliseringsrådet, som fra 2005 skulle vejlede regeringen i hvordan Danmark blev konkurrencedygtig: Igennem fagligheden skabes det fundament, hvorfra eleven kan sammensætte og anvende sin viden på nye måder og i andre sammenhænge (Pedersen, 2011, s. 191). Side 8 af 32

9 Henrik Bang påpeger, at forskellen i måden hvorpå neoliberalismen og klassisk liberalismen skaber grundlag for dette menneskesyn (Andersen N. T., 2013). I neoliberalismen, anvendes ifølge Henrik Bang, positiv styring og incitamentsstrukturer (ibid). Her kan forslaget til en SU-reform og en skolereform samt den nuværende overenskomstkonflikt mellem kommunerne og staten på den ene side og stats- og kommunaltansatte lærere på den anden nævnes som eksempler på positiv styring og incitamentsstrukturer. Uddannelsesredaktør på Politiken Jacob Fuglsang påpeger, at regeringens udspil til en SU-reform indeholder det regeringen selv kalder en fremdriftspakke, der har til hensigt, igennem incitamentsstrukturer, at påvirke de studerende til at komme hurtigere gennem uddannelserne(fuglsang, 2013). Politisk økonom ved Wiens universitet Gabriele Michalitsch betragter netop den positive styring, som noget ved neoliberalisme der: rækker ud efter vore tanker og følelser og i sidste ende søger at definere, hvem vi er (Andersen N. T., 2013). David Budtz Pedersen underbygger dette: nyliberalismen griber direkte ind i det enkelte menneskes selvforståelse og måder at forholde sig til andre på (ibid). Eksempler på dette kan ses i debatten om SU-reformen, hvor ordet fjumreår ofte blev brugt som fællesbetegnelse for de år, hvor en person afbryder eller holder en pause i et uddannelsesforløb. I debatten om lærernes overenskomst blev ordet normalisering af lærernes arbejdstid brugt til at beskrive, hvorledes KL ville ændre lærerens arbejdstidsaftale. Det handler om at effektivisering og maksimering af vores ressourcer(borg, 2013). De unge i det moderne samfund Udviklingen har naturligvis stor effekt på det at være ung i konkurrencestaten. At være ung i det moderne samfund, kan opfattes som en tilværelse med paradokser(illeris, 2009). Globaliseringen og det konkurrenceprægede markedssamfund har sluppet den unge generation fri fra tidligere generationers traditioner og normer (Ibid). Thomas Ziehe kalder denne udvikling for den kulturelle frisættelse, hvor den enkelte bliver sat fri fra overleverede bindinger og begrænsninger, og selv står med den opgave at skabe sin egen identitet(ibid, s.33). Hvor der tidligere var bestemte handlingsmønstre inden for eksempelvis familien, er det nu mere op til den enkelte selv at tage valg, der har med f.eks. uddannelse at gøre(ibid). Denne tendens kaldes individualisering(ibid). De unge har på mange områder et utal af muligheder for at vælge individuelle retninger at leve deres liv i(ibid). En del af kompleksiteten i det moderne samfund ligger i den standardiserede individualisme, som det globaliserede markedssamfund og konkurrencestaten også har medført(ibid). Alle skal leve op til konkurrencestatens norm om at få en uddannelse, for at den danske konkurrencestat kan stå bedst i den globale kamp om arbejdspladser og vækst (Pedersen, 2011). På den måde hænger globaliseringen, Side 9 af 32

10 institutionaliseringen og individualiseringen sammen. Indbygget i neoliberalismens menneskesyn er der en række forventninger om, at den enkelte træffer netop de valg, som muliggør, at den unge er klar til at blive en del af den produktive og vækstskabende arbejdsstyrke i konkurrencestaten. Denne forventning, og det pres, om at ende med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse kan på denne måde også komme fra en selv, forældre og venner (Illeris, 2009). Det føromtalte paradoks kan udtrykkes således: Der er frihed til at vælge mellem et hav af muligheder i forhold til dit liv, men samfundet forventer, at du ender samme sted som alle andre. Individualiseringen har dermed et indbygget paradoks i form af de begrænsninger den enkelte person oplever overfor de mange muligheder. Knud Illeris henviser til Ulrich Beck, som anvender begrebet institutionel individualisering, som en del af neoliberalismens grundvilkår (Illeris, 2009). Det falder i tråd med Henrik Bangs karakteristik af neoliberalismen. Denne institutionelle individualisering er både en synlig og usynlig styring af de unges liv. Omfanget af individuelle samtaler, kontrol og test er nogle af de kræfter der fastholder den enkelte i individualiseringen. Alle er tvunget til individualisering(ibid). OK citerer Ulrich Beck for følgende meget rammende definering af det moderne samfunds individualisering: På baggrund af almene samfundsmæssige betingelser, som mindre end nogen sinde tillader en individuel og uafhængig livsførelse (Korsgaard, 1999, s. 200). På den måde bliver individualiseringen standardiseret, og Illeris påpeger, at den stigende kommercialisering af de unges liv blot forstærker denne tendens (Illeris, 2009). Måden at konstruere sin tilværelse på, bliver igennem kommercialiseringen mere snæver og dermed mere ensartet. Vindere og taberne af individualiseringen En anden del af kompleksiteten handler om, at individualiseringen er med til at skabe en gruppe, der kommer succesfuldt igennem identitetsdannelse og uddannelsessystem, mens en anden gruppe, af forskellige årsager, opfatter eller føler sig som tabere af individualiseringen, og ender uden uddannelse(ibid). Da det er den enkeltes egne valg, som bringer personen igennem individualiseringen, påpeger Illeris to tendenser. Han taler om en stigmatisering af taberne, idet de bare kunne have truffet andre og bedre valg(ibid). Derudover betoner han det fokus, der er kommet på, at det er vigtigt at vælge rigtigt(ibid). Denne vægt på valg(og dermed fravalg) er eksempelvis interessant i forhold til, hvordan de unge i dag vælger uddannelse eller retning inden for den valgte uddannelse. Offentliggjorte tal fra danske regioner viser, at unge i 2013 har større tendens til at vælge det almene gymnasium frem for et mere retningspræget valg som HTX eller HHX (regioner, 2013). Side 10 af 32

11 Ulrich Beck påpeger, at individualiseringen på denne måde er med til at skabe en usikker tilværelse med mange indbyggede risici for de unge (Illeris, 2009). Illeris nævner, at nogle unge i konsekvens heraf søger forskellige måder hvorpå de kan skabe kontrol i deres tilværelse. Det kan være i form af risikoadfærd som eksempelvis spiseforstyrrelser eller cutting. Derudover forsøger mange unge at bekæmpe usikkerheden ved at søge mod fællesskaber, hvor de kan gøre sig erfaringer med individualiseringen eller spejle sig i andre. Dertil forsøger mange unge at udskyde det usikre voksenliv, som deres valg og fravalg leder dem imod(ibid). Dette kan gøres ved at undgå bindende valg, og hele tiden holde så mange muligheder åbne - eksemplificeret ved valg af det almene gymnasium frem for HHX eller HTX. Det kan også gøres ved eksempelvis at tage et pauseår - et fjumreår. Men som tidligere nævnt søger konkurrencestaten hele tiden at forebygge denne tendens til udskydelse af voksenlivet/arbejdslivet igennem positiv styring og incitamentsstrukturer. Det kan bl.a. ses direkte i regeringens oplæg til en SU-reform, hvor muligheden for omvalg og pauseår bliver begrænset(su-reform, 2013)(Fuglsang, 2013). Samtidig foreslog Kommunernes Landsforening(KL) i marts 2013, at der oprettes flere valgfag i folkeskolen, så eleverne allerede fra 7.klasse tvinges til at vælge retning 4. Social arv En anden gruppe af tabere er gruppen af unge med svag social og ressourcemæssig baggrund. Det som Pierre Bourdieu kalder kulturel- eller social kapital fratager i realiteten en lang række unge muligheden for at vælge mellem de mange tilbud i det individualiserede og globaliserede samfund (Illeris, 2009). Paradoksalt nok har mange unge på den måde slet ikke muligheder for at vælge mellem det utal af muligheder individualiseringen tilbyder. Samtidig har nedgangen i ufaglærte job, samt konkurrencestatens kultur, gjort det illegitimt ikke at have en uddannelse (Pedersen, 2011). Dette har naturligvis en konsekvens for personer, som pga. svag social og ressourcemæssig baggrund ikke er eller føler sig i stand til at tage en uddannelse. Men igen har konkurrencestaten indbygget en tvang, eksemplificeres ved akutpakken, som giver personer, der falder ud af arbejdsmarkedet, ret til uddannelse(akutpakke, 2013). Den sociale arv lever stadig i den danske enhedsskole. Holger Henriksen og Knud Illeris påpeger begge enhedsskolens problemer i konkurrencestaten, som muligt forstærkende for den sociale arv og for polariseringen mellem tabere og vindere (Henriksen, 2005) (Illeris, 2009). 4 En af tilhængerne af forslaget er interesseorganisationen Danske Skoleelever Side 11 af 32

12 Folkeskolen i det moderne samfund Overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat og i særdeleshed det øgede fokus på strukturel og institutionel konkurrenceevne har sat sit tydelige præg på, hvordan folkeskolen i dag reorganiseres. OKP påpeger, at konkurrencestaten ikke blot skaber forandringer i det økonomiske, men også i den politiske kultur, og lige så vigtigt skaber den forandring i de værdier, som vi i Danmark definerer vores fællesskab ud fra (Pedersen, 2011). Forandring i den politiske kultur skaber samtidig ændringer i den måde, hvorpå vores institutioner karakteriseres på. Den institutionelle konkurrenceevne kommer netop til udtryk, når værdier og kultur bruges som instrumenter i den globale konkurrence(ibid). Som i andre dele af samfundet kunne skiftet i værdier og den politiske kultur, også mærkes i folkeskolen(ibid). OKP definerer værdier, som det der ligger bag en argumentation for en sag, mens den politiske kultur er et udtryk for hvilken flerhed af værdier der er i en bestemt periode (Pedersen, 2011, s. 169). Det moderne samfund har forandret forudsætningerne for at være lærer, elev, leder og forældre til børn i den danske folkeskole. Folkeskolen, og uddannelse mere generelt, er blevet et af omdrejningspunkterne i det moderne samfund. Den danske økonomi i det moderne samfund skal ses i forhold til internationale økonomier og global konkurrence (Pedersen, 2011). Det samme skal den danske folkeskole, som siden 1990 erne har været udsat for international konkurrence og sammenligninger, som har påvirket og været direkte bærende i politiske beslutninger i forhold til folkeskolen(ibid). En rapport fra den internationale forskningsorganisation for uddannelseforskning(iea) blev i 1994 offentliggjort(korsgaard, 1999). Den placerede danske skoleelevers evne til at læse langt fra de lande, vi normalt sammenligner os med. Bl.a. viste den, at danske elever læste lige så godt/dårligt som elever fra Trinidad-Tobago og Indonesien(ibid). Dette betegner OKP og OK som den afgørende faktor, der startede et holdningsskifte i forhold til den danske folkeskole (Pedersen, 2011; Korsgaard, Kundskabskapløbet, 1999). Den danske folkeskole måtte reorganiseres med det formål at gøre eleverne mere konkurrencedygtige i den globale optik. Inden da havde Bertel Haarder i Poul Schlüters regering dog påbegyndt det skifte som Holger Henriksen kalder for folkeskolens overgang fra institution til organisation (Korsgaard, 1999) (Henriksen, 2005). Staten skulle i højere grad kunne organisere skolen - uden indflydelse fra bl.a. lærerprofessionerne og lærerorganisationerne. OK påpeger, at Bertel Haarder allerede i 1970 erne havde skrevet bøger, hvori han påpegede, at offentlige institutioner på uddannelsesområdet havde tilegnet sig for meget magt(korsgaard, 1999). Side 12 af 32

13 Ændringer i folkeskolens formålsparagraf 1975, 1993 og 2006 Ændringerne af folkeskolens formålsparagraf i 1975 skete på baggrund af, at man ønskede at folkeskolen og samfundet skulle knyttes tættere sammen (Hermann, 2007). I stedet for kristendom skulle demokratiet være grundideologien, og skolen skulle derudover fungere som et billede på det ideelle samfund, med demokratiet som rettesnor i skolens organisering og praksis. Formålsparagraffen blev ændret til: Skolens undervisning og hele dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati (Hermann, 2007, s. 75). Indførelsen af klassens time, klasseråd, årgangsråd og elevråd var eksempler på dette. På trods af at det ikke kan aflæses direkte i formålsparagraffen, henviser Stefan Hermann til at 1970 erne var tiden, hvor lighedsbegrebet kom frem som en målsætning(hermann, 2007). Dette skift skete ifølge OK i direkte forlængelse af skabelsen af velfærdsstaten (Korsgaard, 2007). OK påpeger, at selvom skolen, gennem et højere uddannelsesniveau, også skulle sikre økonomisk vækst, skulle skolen ikke indrettes efter denne(ibid). Ændring af folkeskoleloven i 1993 var et endeligt opgør med den opdelte folkeskole. Enhedsskolen kom til. Derudover skulle et krav om undervisningsdifferentiering sikre optimale forhold for: elevens alsidige, personlige udvikling(hermann, 2007). Hvor fokus i 1970 erne lå på samfundets sociale forhold, lå 1990 ernes fokus på det personlige(ibid). Solidaritet og klassekamp blev gemt væk, og hvor undervisningsdifferentiering i 1970 erne var til for at sikre de svage, og gøre op med den sociale arv, blev det nu set som en måde at sikre udfordringer for den enkelte elev, og dermed den personlige udvikling(ibid). PISA-undersøgelsens effekt OECD (Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) offentliggjorde i 2000 deres første PISAundersøgelse som dengang sammenlignede 39 lande indenfor læsning, matematik og naturfag (Hermann, 2007). Danmarks placering i midterfeltet fik, ifølge Hermann, hurtigt den daværende, og dengang nyvalgte Statsminister Anders Fogh Rasmussen, til at kræve et opgør med reformpædagogikken eller rundkredspædagogikken som han kaldte ændringerne i folkeskoleloven fra 1975 og 1993(ibid). Ændringerne i folkeskolens formålsparagraf i 1993 var ikke gode nok; eleverne klarede sig stadig dårligt i internationale undersøgelser. Peter Munk Christensen henviser til et begreb indenfor beslutningsprocesser, der kan karakterisere og forklare opgøret med reformpædagogikken, som han kalder skraldespandsmodellen (Christiansen, 2009). Beslutningsprocessen karakteriseres ved, at man har en løsning, men venter på problemet. Anders Fogh Rasmussen, og i særdeleshed undervisningsminister Bertel Haarder, så gerne et radikalt skift i Side 13 af 32

14 formålsparagraffen og i organiseringen af folkeskolen, men havde ikke noget problem at hænge det op på. Men så kom OECD med deres PISA-undersøgelse, som med ét skabte en bred kritik af folkeskolen. Der var ifølge statsministeren ikke nok fokus på den faglige del af skolen. I stedet mente han, at fokus var på at spørge ind til, hvad den enkelte selv selv synes (Hermann, 2007). De første ændringer i folkeskoleloven kom, som skraldespandsmodellen lægger op til, samme år som Anders Fogh udtalte, at han ville gøre op med reformpædagogikken, og havde opbakning på tværs af partierne i Folketinget. Modsat tidligere var denne opbakning dog mindre end ved tidligere forlig om folkeskolen. Denne gang var der kun ét parti fra oppositionen, Socialdemokraterne, med i forliget. Anders Fogh Rasmussen krævede et opgør med den eksisterende kultur - den skulle reorganiseres for at styrke den institutionelle konkurrenceevne. Om det var statsministerens retorik eller de internationale undersøgelser, som fik holdningsændringen i det danske samfund til at ske, er ikke til at sige, men Stefan Hermann henviser til det faktum, at både Danmarks Lærerforening, og et stort antal forældre, var helt indforstået med dette fokus på fagligheden(ibid). Samtidig påpeger Hermann dog, at det ikke blot var skolens formål, men også hele den måde skolen blev organiseret og styret på, der blev en del af debatten(ibid). Med ændringerne af Folkeskoleloven i 2006, som igen fik samme smalle opbakning hen over midten i Folketinget, blev formålsparagraffen også ændret(ibid). Forventningerne om videreuddannelse efter folkeskolens afslutning blev skrevet ind, og samtidig bevægede skolens opgave sig væk fra den personlige selvdannelse i kollektivet, og over mod den deduktive undervisning i standardiseret viden. Dette kan ses ved et eksempel på ændringerne i formålsparagraffen i forhold til 1993: fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling (Hermann, 2007, s. 96). blev til: give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling (ibid, s.132). Samtidig sikrede ændringerne, at der blev indført bindende trin-, slut og fællesmål, flere obligatoriske afgangsprøver samt nationale test(hermann, 2007). Side 14 af 32

15 Dette resultatorienterede fokus på især matematik, sprog og naturfag er, ifølge Hermann, klare tegn på at skolens opgave i dag har hentet inspiration i rationalismen, hvor opfattelse er, at læringen sker udefra og ind. Sidst folkeskolen formål bar præg af rationalisme var, ifølge Hermann, tilbage i 1937(ibid). Fra institution til organisation Ligesom OKP påpeger også Holger Henriksen netop forskellen mellem en institution og en organisation (Henriksen, 2005). Hvor en institution er rammestyret, er en organisation målstyret. Skolen som institution, beskriver Holger Henriksen som: et fint afbalanceret system for medindflydelse, samarbejde og fornyelse. Regler skal følges, men på forskellige niveauer er der sikret den kommunale skole relativ autonomi (ibid, s.86). En organisation ledes fra toppen og ned, og her er styring og kontrol nøgleord i vejen mod de fastlagte mål. I afsnittet: folkeskolen i det moderne samfund påpeger Holger Henriksen, at folkeskolen fra slutningen af 1980 erne bevægede sig mod det der karakteriserer en organisation (Henriksen, 2005). Ændringerne i folkeskoleloven fra 1989, hvor folkeskolens styringsform blev ændret, ser Holger Henriksen som den afgørende begivenhed, som for alvor satte transformation fra institution til organisation i gang(ibid). Han betoner samtidig, at overgangen til skolen som organisation kan medføre et opgør med skolens relative autonomi og lærerens metodefrihed, som mulige konsekvenser denne overgang kan have for den enkelte lærer(ibid). Man kan argumentere for, at den nuværende overenskomstkonflikt mellem kommunerne og staten på den ene side og stats- og kommunaltansatte lærere på den anden, er endnu et skridt på vejen mod skolen som organisation. I 2011 oprettede finansministeriet Moderniseringsstyrelsen, hvis hovedopgave er at bistå en effektivisering af det offentlige, hvor målsætningen for denne effektivisering, som er nedskrevet i en såkaldt resultatkontrakt, omhandler bl.a. frigørelse af ressourcer(hvass, 2013). Under de nuværende overenskomstforhandlinger med de statsansatte lærere, er det således Moderniseringsstyrelsen der har stået for forhandlingerne med lærerne, mens Kommunernes landsforening(kl) har stået for forhandlingerne med de kommunalt ansatte lærere. Både de statsansatte og de kommunalt ansatte lærere blev pr. 1.april lockoutet, som konsekvens af et forhandlings- og forligssammenbrud. At KLs krav til overenskomstforhandlingerne bringer skolen tættere på OKP og Holger Henriksens definition af en organisation, kan ses på to måder i den nuværende konflikt. For det første signalerer KLs hovedkrav et opgør med lærernes arbejdstidregler. De skal ifølge KL moderniseres og normaliseres, hvilket konkret betyder to ting: den enkelte skoles ledelse skal have større magt over den enkeltes lærers timer og forberedelse, samt at en lærer skal kunne undervise mere end den nuværende grænse på 25 timer tillader. Dette opgør med lærernes arbejdstidsregler er samtidig omdrejningspunktet for en ny skolereform, som Side 15 af 32

16 regeringen senere vil forsøge at forhandle igennem. Skolereformens hovedtanke om flere undervisningstimer for den enkelte elev, samt finansiering af dette, står og falder på at arbejdstidsreglerne bliver lavet om. På den baggrund er der opstået spekulationer om hvorvidt regeringen har kørt parløb med KL, og ved et lovindgreb i den nuværende lockout vil favorisere KL(Nilsson, 2013). Dette åbner for en anden mulig konsekvens af overenskomstkonflikten, da spekulationerne om aftalt spil mellem KL og staten vil sætte lærerne helt uden for indflydelse i skolens reorganisation. Det vil samtidig være et brud på den danske model. Del 2: Demokrati og fællesskab Demokratiopfattelser Demokrati er et velkendt begreb, men det kan opfattes på mange forskellige måder (Henriksen, 2005). Holger Henriksen påpeger bl.a., hvordan forskellige dele af samfundet har og oplever vidt forskellige demokratiformer. Debatten omhandlende forskellige demokratiformer foregår på kryds og tværs af spørgsmålene: hvordan, hvem, hvorfor, hvad og hvor (Dorf, 2005). Det skal forstås på den måde, at forskellige demokratiopfattelser godt kan være enige om, hvordan demokratiske beslutninger skal foretages, men er uenige, om hvem der skal deltage i disse beslutninger. Samtidig kan en fortolkning og fremstilling af demokrati fortolkes som decideret udemokrati af andre (Jacobsen, 2004). Et blik rundt i verdenen efterlader ikke mange lande, der ikke opfatter dem selv som demokratiske. De to dominerende demokratiopfattelse er den republikanske og den liberale demokratiopfattelse (Jacobsen, 2004). Disse to modsvarer hinanden på en sådan måde, at der efterlades plads til andre alternative opfattelser i rummet mellem dem. Republikansk og liberal demokratiopfattelse I den republikanske demokratiopfattelse er det centrale, ifølge medforfatter til Magtudredningens: Den vordende demokrat Bo Jacobsen, den gensidige afhængighed, der er mellem individ og fællesskab i udviklingen af demokratiet(ibid). I modsætning til den liberale demokratiopfattelse, kræves der engagement og en mere aktiv deltagelse i det kollektive. Det er i det sociale og politiske fællesskab, at individet udøver sin politiske deltagelse, som anses som nødvendigt af to årsager. Dels for at individet sikres mod ufrihed ved selv at deltage i det politiske liv og dermed blive en del af beslutningerne, og dels for at selve deltagelsen ifølge den republikanske tradition, er med til at udvikle den enkeltes politiske Side 16 af 32

17 indsigter og kundskaber(ibid). Dette ses som en nødvendighed for, at den enkelte bliver i stand til at forstå og påvirke komplekse politiske beslutninger. Derover udvikles et bestemt demokratisk sindelag, hvori den enkelte får forståelse for, hvordan man hele tiden skal søge mod det fælles bedste(ibid). Det fælles bedste ses som et værdifællesskab, som man kommer til enighed omkring igennem en afstemning af den enkeltes interesser(ibid). Holger Henriksen fremhæver: fællesskab, adgang til deltagelse og samarbejde som centrale i et republikansk demokrati (Henriksen, 2005, s. 71). I den liberale demokratiopfattelse skal individet opfattes som en autonom politisk enhed, som har krav på rettigheder og frihed (Jacobsen, 2004). Modsat den republikanske tradition begrænses individets deltagelse i demokrati til selve valghandlingen, hvor individet har krav på menings- og ytringsfrihed til at gøre krav på sine politiske ønsker. Dermed er valghandlingen meget central i den liberale tradition(ibid). Da politiske valg kan være komplekse, og samtidig have et stort omfang, anser man det repræsentative demokrati som essentielt. Den enkelte stemmer på den repræsentant, som anses for at være bedst til at bestyre den individuelles ønsker inden for det politiske felt(ibid). Det væsentlige er, at personlige rettigheder skal være med til at sikre, at der ikke sker et overgreb mod den individuelle autonomi. Bo Jacobsen henviser til John Stuart Mills bud på konkrete rettigheder, som skal gælde for den enkelte i et liberalt demokrati(ibid). Disse er retten til at tænke, føle, diskutere og publicere, samt retten til at stræbe efter egne mål i overensstemmelse med ens personlige overbevisning (Jacobsen, 2004, s. 33). Derudover nævnes også forsamlingsfrihed. Diskussion og fællesskab er på den måde også en del af den liberale tradition, men det væsentlige er, at individet er sikret frihedsrettigheder, som sikrer, at fællesskabet ikke krænker den enkeltes autonomi(ibid). Konkurrencesituationen i det fælles sociale, anses dermed som en betydningsfuld slagmark hvorpå den enkelte uden problemer kan forfølge sine egne ideer, udnytte sine evner og blive belønnet herfor (Jacobsen, 2004, s. 34). Bo Jacobsen skriver ligeledes: Man må stole på individets kapacitet til at varetage sine interesser bedst muligt, frem for at lade dem medieret af en ekstern institution (Jacobsen, 2004, s. 33). Holger Henriksen peger på: Individualitet, menings- og ytringsfrihed samt konkurrence som centrale i et liberalt demokrati (Henriksen, 2005, s. 71). Demokrati i skolen - udvikling fra 1975 til 2006 Begrebet demokrati blev med ændringerne af folkeskoleloven i 1975 for første gang skrevet ind i folkeskolens formålsparagraf (Korsgaard, 2007). 1, stk.3 har siden ændringerne i 1975 været genstand for yderligere ændringer: 1, stk. 3 stod der i 1975: Side 17 af 32

18 Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati (Hermann, 2007, s. 75). 1, stk. 3 stod der i 1993: Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati (ibid, s.97). 1, stk. 3 stod der i 2006: Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati (ibid, s.133). At demokrati kan opfattes på mange måder, og derfor er svært at give en klar definition af, kan ses i en diskussion om hvorvidt ændringerne i formålsparagraffen 1, stk. 3 er utryk for mindre demokrati, eller blot et skift i demokratiopfattelse. Svaret må findes på baggrund af en analyse af den republikanske og den liberale demokratiopfattelse. Ændringerne i 1975 lægger op ad den republikanske demokratiopfattelse, hvor man netop ser den enkeltes deltagelse i demokratiet som essentielt for at kunne løse fælles opgaver. Helt i tråd med Hal Koch s formulering af et samtaledemokrati, vil eleven have mulighed for at udvikle indsigter, kundskaber og demokratisk sindelag, hvis eleven forberedes på medleven, medbestemmelse, samt når skolens undervisning og hele dagligliv bygger på demokrati (Koch, 1991). Elevens medbestemmelse vil samtidig være med til at sikre eleven mod ufrihed. Indførelsen af klassens time, klasseråd, årgangsråd og elevråd skal ses som eksempler på små demokratiske samfund, hvor eleven kan få medbestemmelse i skolens hverdag. Samtidig kan eleven få erfaringer med demokratiet, og dermed have grundlag for at udvikle et demokratisk sindelag og samtidig sikres mod ufrihed. Ændringerne i 1993 og specielt i 2006 lægger mere op ad den liberale demokratiopfattelse. Dette kan man hævde ud fra en analyse af selve ændringerne, men også i forhold til de personer, der var med til at formulere ændringerne. På trods af, at Bertel Haarder, som en del af regeringen i 1993 trak sig på grund af tamilsagen, og netop var røget i opposition, fremhæver Stefan Hermann, Haarder som den mand, der lavede forarbejdet til ændringerne af formålsparagraffen i 1993 (Hermann, 2007). Ved ændringerne i 2006 var Bertel Haarder undervisningsminister og havde dermed markant indflydelse på udformningen af ændringerne. OK betegner Bertel Haarder som taler for en liberal demokratiopfattelse (Korsgaard, 1999, s. 127). I tråd med den liberale tradition varetager individet bedst sine egne interesser ved at sikre sig mod krænkelse af frihedsrettigheder(jacobsen, 2004). Samspil eller interaktion med en institution, som f.eks. Side 18 af 32

19 skolen, som på den måde engagerer sig i og blander sig i den enkeltes personlige valg og liv vil være et udtryk for en sådan krænkelse af frihedsrettigheder(ibid). Folkeskolen skal dermed kun forberede eleven til deltagelse i et samfund med demokrati. Deltagelse i et samfund med demokrati kan dog opfattes og fortolkes på både en republikansk og en liberal måde. På den måde lægger den seneste formålsparagraf op til en bredere tolkning af demokratiopfattelsen end tidligere. Men centralt er det, at eleven ikke længere skal forbedres til medleven og medbestemmelse i et samfund med folkestyre. Derudover skal skolen ikke længere bygge på demokrati men blot være præget af demokrati. På samme måde var klassens time med ændringerne i 1993 ikke længere obligatorisk og senere omdøbt til klassens tid (Hermann, 2007). Er det mindre demokratisk? Er det et tegn på en afdemokratisering af formålsparagraffen? Svaret er, at det kommer an på, hvem du spørger! Magtudredningen: Demokrati i det moderne samfund Magtudredningen publicerede i 2003 deres resultater på baggrund af en undersøgelse om demokrati og magt i Danmark (Andersen J. G., 2003). De konkluderede, at det danske demokrati har det godt, men at måderne hvorpå danskerne deltager har ændret sig markant. Der er ikke sket et fald i deltagelse, men de skriver: deltagelsen har forskudt sig i retning mod mere situationsbestemte og individualiserede deltagelsesformer, der i højere grad retter sig mod beslutningers iværksættelse og hverdagen for den enkelte (Andersen J. G., 2003, s. 53) Man deltager først, når det får direkte konsekvenser for den enkelte. Man kan tale om, at deltagelsen er gået fra det kollektive til det individuelle og fra input til output. Et eksempel på det kunne ses, da Folketinget skulle afgøre, hvilke kaserner der som følger af rationalisering skulle lukkes. Gruppen Sønderborg kasernes venner indsamlede op mod underskrifter mod lukning af netop deres kaserne. Formanden for gruppen udtalte, at han havde forståelse for rationaliseringen, men ikke for, at det får betydning for hans kaserne (Rømer, 2013). Gruppen har forståelse for den overordnede idé, men reagerer ved deltagelse, da denne idé får konsekvenser for gruppen selv. Magtudredningen: Demokrati i folkeskolen Magtudredningen blev i forbindelse med undersøgelsen om demokrati og magt i Danmark også bedt om at undersøge skoleklassen som demokratisk lærested (Jacobsen, 2004). Det er vigtigt at pointere, at denne undersøgelse skete med udgangspunkt i formålsparagraffen fra 1993, hvor formålet stadig var at Side 19 af 32

20 forberede eleverne til medbestemmelse, og at skolens undervisning og dagligdag skulle bygge på demokrati. Medforfatter Bo Jacobsen er fortaler for den republikanske tradition (Henriksen, 2005). Dette kan ses på hans udtalelse: at vi fortsat skal arbejde med at udvikle skolen som demokratisk lærested, som findes på undervisningsministeriets hjemmeside (Undervisningsministeriet, 2006). Det er vigtigt at pointere, at forskningsarbejdet er udført med både den liberale og den republikanske tradition som rettesnor (Jacobsen, 2004). Hovedpunkterne i konklusionen peger på at: Demokratiet i de danske klasseværelser ser grundlæggende sundt ud (Undervisningsministeriet, 2006). Mest opsigtvækkende er det, at der konkluderes: at de klasser, hvor der er en vi-følelse, og hvor der lyttes og arbejdes sammen, også er de klasser, hvor den enkelte kan hævde sin individuelle ytringsfrihed. (ibid). Det vil altså sige, at solidaritetsprægede fællesskaber, ifølge magtudredningen, netop er den platform, hvorfra den enkeltes frihedsrettigheder bedst bliver sikret. Det vil sige, at der i praksis foregår en forening af de teoretiske demokratiopfattelser: liberal og republikansk. Samtidig betoner Jacobsen i konklusionen vigtigheden af, at eleven oplever en reel effekt af den medbestemmelse, der stilles i udsigt. Beslutningerne skal have en betydning, og eleverne skal kunne mærke, at deres holdning gør en forskel (ibid). Fællesskabet i det moderne samfund Tanken om et nyt fællesskab i det moderne samfund tager ifølge OK sin begyndelse ved Murens fald i 1989 (Korsgaard, 1999). Han sætter spørgsmålstegn ved om overgangen til neoliberalisme også var et opgør med demosstrategien. Demosstrategien blev født som en del af den republikanske demokratiopfattelse som vandt indpas efter 2.verdenskrig(ibid). Som tilhænger af demosstrategien var man overbevist om, at troen på demokratiet skulle genskabes. I Danmark blev Hal Koch fortaler for udvidelsen af demostanken 5. Det fællesskab, der er kernen i Hal Kochs samtaledemokrati, og som kan ses som en videreudvikling af den republikanske demokratiopfattelse, er det fællesskab, som opstår i den demokratiske samtale. Da demokrati for Hal Koch ikke er et system, men en livsform, som skal tilegnes ved at leve med og i den, var han klar over, at selve demokratiet ikke havde sejret selvom, at de demokratiske lande havde sejret i selve krigen (Koch, 1991). Hal Koch påpegede, at denne tilegnelse sker gennem oplysning og opdragelse, som bl.a. foregår i skolen - og alle andre steder i samfundet(ibid). 5 At Hal Koch ikke var indforstået med den senere socialdemokratiske kompromis med markedsøkonomien som en del af en socialdemokratisk samfundsmodel betød, at ikke alle af hans forslag til genopbygning af demokratiet blev gennemført. Side 20 af 32

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne www.folkeskolen.dk opdateret februar 2009 1/16 Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne Folkeskolens formålsformuleringer har skiftet tyngdepunkt gennem tiderne. Fra vægt på at danne kristne, nyttige

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1.

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1. Afsluttende rapport Projekt 1.3 Ind under huden en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Barbara Day Birte Kaiser Lone Nordskov Nielsen

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber Myndige borgere og forpligtende fællesskaber KREDSEN: Ni debattører giver deres bud på den folkeoplysning, samfundet savner. Troels Mylenberg Marianne Jelved Lene Andersen Steen Hildebrandt Lars Bo Kaspersen

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere