Generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen af det politisk besluttede Sparekatalog 2012! Vi vidste, at vi det samme forår skulle tage hånd om det antal kolleger, der ville få en afskedigelse og de kolleger, der skulle forflyttes. Varde Kommune havde i et samarbejde med Varde Lærerkreds forberedt situationen. Der var indgået en forflyttelsesaftale, som sikrede en frivillig forflyttelsesrunde efterfulgt af en lederstyret, der skulle fordele lærere og pædagoger i den nye skolestruktur. Der var aftalt en pulje på en million kroner til initiativer for afskedigede medarbejdere styret af personaleafdelingen, og der var etableret en genplaceringsaftale, der er en jobpulje, hvis formål er at sikre afskedigede medarbejdere ret til at komme til samtale til nyopslåede stillinger for dermed at give mulighed for et nyt job i kommunen. Med de store skolestrukturændringer der var vedtaget i Sparekataloget 2012, hvor antallet af lærerstillinger skulle reduceres med ca. 35, hvor lige så mange lærere skulle forflyttes, og hvor endnu flere elever skulle starte på en ny skole, vidste vi, der ville opstå problemer! Derfor holdt Varde Lærerkreds og Varde Kommune tæt kontakt for hurtigst muligt at kunne løse problemer, når de opstod. Og der har været problemer. Det er Varde Lærerkreds` vurdering, at der i sammenlægningsfasen har været et ledelses- og resurseunderskud! Når der gennemføres så store strukturændringer, skal Skolestrukturændringer er en yderst krævende proces, der behøver ekstra ledelses- og personalemæssige resurser for at lykkes! Intensionerne med genplaceringsaftalen er gode, men utilstrækkelige. der være ledelseskræfter til stede til at håndtere de udfordringer, der opstår ude på skolerne, men det er også vigtigt, at der på det forvaltningsmæssige plan sidder en ledelse, der har det store overblik over hele processen. Varde Lærerkreds mener, der har været for meget fokus på, at få kabalen til at gå op, mens der har været for lidt fokus på at forberede skolelederne til den opgave, det er at samle sammenbragte personaler! At nedlægge og sammenlægge skoler er en proces, der kræver både ledelses- og personalemæssige resurser til at få de nye enheder til at fungere, så de igen kan give eleverne en god og kvalificeret undervisning af lærere, der er glade for deres arbejdspladser. En skriftlig beretning er et tilbageblik på det forløbne år, så når jeg stiller det retoriske spørgsmål, Har sammenlægningsfasen i øvrigt været problemfrit? Kender I sikkert mit svar, Nej! Det skal siges at mange af de problemer, der er opstået i forløbet, er blevet løst i et konstruktivt samarbejde med kommunen. Men der er også problemer, vi ikke er blevet enige om at løse! I forbindelse med høringsfristens udløb den 19. april for de 15 lærere, der var varslet påtænkt afskediget, fik vi genansat 4, så det samlede antal afskedigede endte på 11 kolleger. De 11 kolleger har været omfattet af genplaceringsaftalen, de har fået tilbudt at komme til jobsamtaler til opslåede stillinger i kommunen i løbet af skoleåret, men de er ikke kommet i betragtning og er derfor stadig uden arbejde! Det har vist sig at andre medarbejdergrupper i Varde Kommune udtrykker glæde ved ordningen, 1

2 da deres kolleger i vid udstrækning bliver genansat. På lærerområdet mener Varde Lærerkreds, at aftalen i teorien indeholder nogle gode intensioner, men i praksis viser det sig, den kun gør en lille forskel. I forbindelse med afskedigelsesrunden har Danmarks Lærerforening i øjeblikket valgt at føre en sag mod Varde Kommune for diskrimination i forhold til afskedigelse af 3 lærere i flexjob. Hvordan den sag ender, må tiden vise. Erfaringer viser, at genansat bliver de ikke, men erstatning er også en mulighed - for uretsmæssig fyring. Lærerforflyttelse midt i et skoleår på grund af en ny resursetildelingsmodel! Resursetildeling pr klasse I forbindelse med strukturændringerne blev der indført en ny timetildelingsmodel til skolerne, der til forskel fra den gamle bygger på klassetildeling i stedet for elevtildeling. Det betyder, at den enkelte klasse udløser en resursetildeling, der sikrer det vejledende timetal. Men det betyder også, at klassestørrelsen i Varde Kommunes skolevæsen dikteres af en matematisk model og ikke af en pædagogisk. Således er klassekvotienten steget til knapt 22 elever pr klasse. Det lyder ikke af meget, men det betyder at flere klasser har over 24 elever end tidligere, samtidig med der inkluderes flere elever, og tildelingen af tolærertimer føles utilstrækkeligt. Vi har også oplevet konsekvenserne, når en skoleleders vurdering af det kommende skoleårs elevtal ikke holder, hvorefter der må nedjusteres i forhold til antallet af klasser. Det betød i dette tilfælde forflyttelse af to kolleger, ny fagfordeling og skemalægning midt i et skoleår. Hele processen med at påvise skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen må i fremtiden kunne gøres bedre! Forvaltningen mener ikke skæringsdatoen den 5. september, fremadrettet vil skabe de samme problemer, som der er oplevet dette år. Den 5. september justeres de indberettede elevtal pr 15. marts, der danner grundlag for skolernes resursetildeling. I Varde Lærerkreds nærer vi ikke den samme optimisme. Flere skoleledere udtrykker samme bekymring. Men forvaltning og politikere lover at følge udviklingen tæt og evaluere processen. Men det betyder, at vores forflyttelsesaftale skal fungere hele året, og at ansættelse og afskedigelse af medarbejdere skal koordineres centralt i forvaltningen! Skimmelsvamp I sommerferien 2012 forvandles en mangeårig mistanke om skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen til vished! Et nyt firma konstaterer at skimmelsvampeangrebet er langt mere omfattende og alvorligt end først antaget. Varde Kommune og Lykkesgårdskolen får hurtigt udarbejdet en nødplan til håndtering af situationen. De angrebne bygninger lukkes, den gamle handelsskoles lokaler inddrages til en ny afdeling på Lykkesgårdskolen. Varde Lærerkreds mener, at kommunen har taklet sommerferiens akutte situation udmærket. Der er blevet stillet ekstra resurser til rådighed for at løse de mange problemer fornuftigt og hurtigt. Men hele processen med at påvise skimmelsvampeangrebet må i fremtiden kunne gøres bedre. Elever og medarbejderes helbred har i en lang periode været belastet af et sundhedsfarligt indeklima. Arbejdsmiljøet er ligeledes udfordret! Selvom Varde Lærerkreds har forhandlet en lønaftale for lærere med arbejdssted på to matrikler, vil det fremadrettet for kollegerne på Lykkesgård 2

3 blive en belastning af arbejdsmiljøet at arbejde efter en nødplan flere år frem, mens et nyt skolebyggeri står på. Hvis man troede tanker om skolestruktur med vedtagelsen af Sparekataloget 2012 var sat på stand by, skulle det vise sig, man tog fejl. Politikerne i Udvalget for Børn og undervisning fandt et af scenarierne for en skolestruktur i Varde by med en Ungeskole og to Børneskoler frem igen, uagtet at skolebestyrelserne fra de 3 byskoler i et tidligere høringssvar havde afvist dette. En 5 6 sporet Ungeskole i Varde by er hverken en løsning på skimmelsvampeangrebet på Lykkesgårdskolen eller en løsning på skolestrukturen i Varde Kommune! Der blev sendt nyt høringsmateriale ud, der blev lavet beregninger på 4 forskellige scenarier, vi blev bedt om at udtale os om et scenarie med en ungeskole og et scenarie med uændret struktur. Der blev indkaldt til borgermøde på Brorsonskolen, hvor de tre skolebestyrelser repræsenteret af formændene, politikere fra Udvalget for børn og undervisning og professor Niels Egelund deltog. Niels Egelund skulle indlede med fordele og ulemper ved en ungeskole, og derefter skulle deltagere og borgere drøfte problemstillinger vedrørende oplægget. På borgermødet og i Varde Lærerkreds` høringssvar, kunne der konstateres, at der af politikerne ikke blev fremført argumenter, hverken økonomiske eller pædagogiske, der kunne begrunde nye skolestrukturændringer eller overbevise tilhørerne. Tværtimod mener Varde Lærerkreds, at den nye skolestruktur fra efteråret skal gives tid til virke. Vi ved, der er nye udfordringer på vej, både med hensyn til kommunens faldende børnetal, regeringens tanker om en ny folkeskolereform og KL`s planer om normalisering af lærernes arbejdstid. Normalisering af lærernes arbejdstid Kommunernes Landsforening har i længere tid talt med to tunger, når det handlede om lærernes arbejdstid. På den ene side er der udtrykt tilfredshed med at have medvirket til at skabe fleksible rammer for det professionelle lærerarbejde. A08 giver mulighed for at lærerne og skolelederne i et samarbejde kan prioritere arbejdsopgaver til lokale forhold. På den anden side har KL medvirket til i tale og handling, at så tvivl om aftalegrundlaget for A08 og for lærernes arbejdsindsats i det hele taget. De kommende overenskomstforhandlinger, de første under den nuværende socialdemokratisk ledede regering, vil vise, om det bliver muligt at nå til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Men regeringen har sat Danmarks Lærerforening under et urimeligt pres, før forhandlingerne med KL om en ny overenskomst overhovedet er begyndt. Med det nye udspil til en folkeskolereform, udtænkt af de 3 regeringspartier med kommunerne på sidelinjen, fremlægges et ufinansieret forslag om heldagsskole under parolen: Elever bliver dygtigere ved at være mere sammen med deres lærer! Heldagsskolen skal sikre målsætningen Undervisningsministeren misinformerer, når hun siger, at undersøgelser viser en sammenhæng mellem faglige resultater og antallet af timer! om at 96 % af en ungdomsårgang vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse, og lærerne skal ved at undervise mere end i dag gøre det ufinansierede muligt. Men det er her en samlet fagbevægelse mener at regeringen utidigt og ensidigt blander sig i overenskomstforhandlingerne og sætter den danske model under pres! 3

4 Vi har før oplevet regeringsindgreb i overenskomstforhandlinger, når arbejdsmarkedets parter ikke selv har kunnet finde løsninger, men det er ikke tidligere sket, at regeringer har sammenblandet reformarbejde og arbejdsgiverinteresser med KL i et overenskomstår. En socialdemokratisk ledet regering tager i et delvist ufinansieret forslag til en ny folkeskolereform forskud på et overenskomstresultat mellem DLF og KL! Derfor har Danmarks Lærerforening i det sidste år forsøgt at komme en evt. arbejdskamp i forkøbet. Ved den ordinære kongres i efteråret blev besluttet at midler fra særlig fond kan bruges i overenskomstperioden til aktiviteter til forhindring af konflikt. Måske i erkendelse af at arbejdskampen kan føres på anden vis end ved strejke. Til kamp for folkeskolen På foranledning af dette har foreningen det seneste år forsøgt at sætte sin egen dagsorden, om kvalitet i undervisningen byggende på forskningsresultater fra hele verden. Det er også derfor, der er lanceret flere kampagner, som ved den ekstraordinære kongres i januar, blev samlet i et skolepolitisk udspil: Sammen gør vi - en god skole bedre, der på mange punkter lægger sig tæt op af regeringens folkeskolereform. Væk er dog kravet om en heldagsskole, og i stedet fastholdes forslaget om en sammenhængende skoledag, hvor der kan undervises 25 timer om ugen. Danmarks Lærerforening har med sine kampagner forsøgt at styrke lærernes omdømme i befolkningen og udfordre KL`s udspil, så de i højere grad har været nødt til at forklare sig i forhold til en lærerdagsorden! Hvordan sikrer vi en bæredygtig fagforening i Varde Kommune, når børnetallet frem til 2018 falder med 18 %? Kredsstyrelsens fokuspunkter Fagbevægelsen i Danmark står overfor store udfordringer. Hvordan fastholdes det fagpolitiske engagement i en demokratisk forening, der er andet end et forsikringsselskab? Hvordan fastholdes et højt serviceniveau på kredskontorerne, og hvordan styrkes bevidstheden om, at det nytter at være medlem af en fagforening, samtidig med at mange medlemmer mister deres arbejde. Hvordan fastholder vi Danmarks Lærerforenings høje organisationsprocent? Og hvad gør vi I Varde Lærerkreds, når der er udsigt til et faldende børnetal i Varde Kommune! Derfor har kredsstyrelsen valgt i samarbejde med konsulenter fra hovedforeningen at undersøge de forhold, der er afgørende for, om Varde Lærerkreds er en bæredygtig fagforening, der kan yde den service, vores medlemmer har krav på. Undersøgelsen skal også have fokus på vores nuværende medlemsservice, og hvad vi kan gøre anderledes og bedre i vores sagsbehandling. Varde Lærerkreds` har et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne ude på skolerne. Vi har sat fokus på at forbedre dette samarbejde, ved at styrke tillidsrepræsentanternes mulighed for kollegial sparring, for uddannelse, for inspiration til faglige klub møder. Tillidsrepræsentanterne har en nøglerolle i forhold til kontakten mellem Danmarks Lærerforening centralt, Varde Lærerkreds lokalt og vores medlemmer. Det er vigtigt, at vi skaber en bevidsthed hos medlemmerne, at det gør en forskel, at være medlem af vores fagforening. Det er, fordi vi gør en indsats både med hensyn til faglige spørgsmål med betydning for løn og ar- 4

5 bejdsvilkår, men også i forhold til pædagogiske spørgsmål, der drejer sig om, hvordan vi løser vores undervisningsforpligtelse. Det er spørgsmål, der har vores medlemmers særlige interesse, Varde Lærerkreds er en demokratisk forening. Vi er en fagforening, der hviler på to ben, et fagligt og et pædagogisk. Derfor er vi ikke et forsikringsselskab! det er spørgsmål vores medlemmer, har indflydelse på, fordi vi er en demokratisk forening og ikke et forsikringsselskab! Kredsstyrelsens arbejde Siden sidste generalforsamling har Varde Lærerkreds i de kommunale udvalg, hvor vi er repræsenteret gjort vores indflydelse gældende i forhold til de spørgsmål, der har været rejst ude på skolerne. Der har været stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet og kommunens trivselsundersøgelse, hvor vi på skoleområdet med forrige undersøgelse i erindring har problematiseret, om besvarelser skal være åbne eller anonyme. Uanset HovedMED-udvalgets generelle indstilling til åbenhed og trivselsundersøgelser, er jeg ret sikker på, at den næste bliver anonym. Kommunens indsats på IT-området har også haft vores bevågenhed. Vi har påpeget en stor forskel mellem politikernes og medarbejdernes opfattelse af, hvordan hardware og software fungerer på skoleområdet. Det er vigtigt, når politikerne ønsker, at Varde Kommune skal være førende på ITområdet, at tænke langsigtet og holde fokus på at de tiltag, der sættes i søen, fungerer. På arbejdsmiljøområdet er der ingen tvivl om, at efterdønninger fra indførelsen af en ny skolestruktur, indførelsen af en ny resursetildelingsmodel, afskedigelser, forflyttelser af lærere og strukturdebatten i Varde by er nogle af de problemstillinger, der har fyldt meget i arbejdet på kredskontoret og i kredsstyrelsen. En ny arbejdstidsaftale En anden stor opgave har været forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale gældende for næste skoleår. Der har været et fint forhandlingsforløb mellem Varde Kommune og Varde Lærerkreds, hvor parterne fra begyndelsen har været enige om, at den bedste arbejdstidsaftale til at sikre et professionelt lærerarbejde og kvalitet i undervisningen skal bygge på vores gældende lokalaftale! Begge parter står bag aftalen og vil i fællesskab fremlægge resultatet for skoleledere og tillidsrepræsentanter. Kredsstyrelsen mener den indgåede aftale, med politikernes udmeldte besparelse på 3,6 millioner kroner øremærket tolærertimer, er en fornuftig aftale, set i lyset af at skolevæsenets samlede Politikerne i Varde Kommune afsætter 3,6 mill. til klasser med over 24 elever for at styrke undervisningen og ungeindsatsen. økonomiske ramme fastholdes, der tilføres ekstra lærerskematimer til store klasser og antallet af lærerstillinger sikres. Men den nye aftale står og falder med forhandlingerne om OK13. Bryder de nuværende forhandlinger sammen pga. uenighed om arbejdstid, vil det være svært at forestille sig, de lokalt forhandlede aftaler får lov at virke næste skoleår. Kommende udfordringer Byrådet har besluttet at udskyde en fuldstændig genopbygning af Lykkesgårdskolen til efter 2014, for at afvente både en undersøgelse af børnetallets konsekvenser for skolerne i Varde Kommune, og den efterfølgende skolestrukturdebat, som grundlag for en endelige afgørelse. Varde Lærerkreds mener, det er fornuftigt at tage en skole- 5

6 strukturdebat i 2014 på baggrund af en ny børnetalsprognose, og vi appellerer til at søge løsninger, der passer til vores skolevæsens lokale forhold. Det bliver også en udfordring for Lykkesgårdskolen, at skulle holde skole på to matrikler i hele genopbygningsfasen. Vi må appellere til kommunen om fortsat at være velvilligt indstillet i forhold til denne helt specielle situation. Inklusionsopgaven vil også til næste år være et fokuspunkt i kredsens og kommunens arbejde. Derfor er der nedsat et udvalg, der bl.a. skal undersøge behovet for specialpædagogisk uddannelse, da det har vist sig, at der er få lærere, der søger disse kurser. I forbindelse med næste års planlægning er vi begyndt på at undersøge beskæftigelsessituationen i Varde Kommune, og derfor har vi i samarbejde med kommunen revideret forflyttelsesaftalen for lærere og børnehaveklasseledere. Det er vigtigt aftalen fremadrettet understøtter en større mobilitet og fleksibilitet, når medarbejdere frivilligt har mod på at prøve andre udfordringer i kommunens skolevæsen. OK13 Den største opgave af dem alle bliver sandsynligvis en konflikt udløst af regering og KL i forbindelse med dette års overenskomstforhandlinger. På statens område har Bjarne Coridon, finansminister og chefforhandler for moderniseringsstyrelsen, det tidligere finansministerium indgået en aftale med AC, Akademikernes Centralorganisation, der til gymnasielærernes fortrydelse viser, hvad regering og KL mener, når de taler om normalisering af undervisernes arbejdstid! AC Handler normalisering af lærernes arbejdstid om mere kvalitet i undervisningen eller om finansiering af en heldagsskole? har med lønkroner solgt aftaleretten og givet gymnasielærerne en 37 timers arbejdsuge. Danmarks Lærerforenings udmelding på overenskomstresultatet på statens område er, at vi ikke er parate til at sælge aftaleretten. Vi mener stadig, at den gældende arbejdstidsaftale er svaret på fremtidens udfordringer på underviserområdet. Vi har en fleksibel og ubureaukratisk aftale, der giver et pædagogisk og professionelt råderum til både lærere og skoleledere. Vi har svært ved at forstå en udvikling, hvor flere og flere administrative opgaver lægges ud til skolelederen på den enkelte skole! Vi er bange for, at en normalisering af lærernes arbejdstid vil betyde, at der bliver mindre tid til undervisning og mere tid til administration! Igennem de seneste års nedskæringer er der en tendens til, at de såkaldte varme hænder bliver færre, mens de administrative lag bliver større! Skoleudvikling, arbejdstid og glæden ved lærerarbejdet hænger uløseligt sammen. Holdbare løsninger skal findes i et samarbejde! Men måske handler det ikke om at finde løsninger sammen? KL mangler at vise, hvordan de forestiller sig lærernes arbejdstid. Og det må de igangværende forhandlinger afsløre. Danmarks Lærerforening er forberedt på en konflikt! Vi er også forberedt på, at vi kan blive nødt til at acceptere en anden og ringere arbejdstidsaftale. I et sådant tilfælde handler det om, at sikre en tidsramme for vores arbejde, uanset om det giver mening eller ej set i relation til undervisningen og lærerarbejdet! I den mundtlige beretning vil punktet om OK13 forhåbentlig kunne uddybes og give en pejling i forhold til et forhandlingsresultat eller en konflikt! 6

7 7

Generalforsamling 2013. Strukturændringer i Varde Kommune

Generalforsamling 2013. Strukturændringer i Varde Kommune Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev oktober 2010 2 Overenskomst 2011 010 Kredsformand Inge Haaber Pedersen hed, kan man tage fat på at forhandle de andre krav, herunder bl.a. lønforhøjelser og forhøjelse

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014

Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den maj 2014 Åbent medlemsmøde i Syd-regionen Den 2.-3. maj 2014 Lov 409 arbejdet foregår som udgangspunkt på skolen man har fri, når man går hjem man skal løse sine arbejdsopgaver i arbejdstiden kan man ikke nå sine

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE

SYTTEN INFO. Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 19 - formandens skriftlige beretning AMBITIONER FOR EN BEDRE FOLKESKOLE FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2015 Side 2 Som indledning vil jeg tillade

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 150 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Åbent

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere-

Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- Randers Kommune Job- og personprofil for faglige skoleledere- niveau 2.1 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK

RLF S POLITIKOMRÅDER SKOLEPOLITIK RLF S POLITIKOMRÅDER FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget.

Læs mere

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat

Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Pkt. 64 Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde som følge af folkeskolereformen - forhandlingsmandat Sagsnr. 243463 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand

KREDSSTYRELSESVALG. På generalforsamlingen skal vælges: a) Formand KREDSSTYRELSESVALG Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg DLF Kreds 80 Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org www.dlfkreds80.dk På generalforsamlingen skal vælges:

Læs mere

Høringssvar fra Varde Lærerkreds vedrørende ny skole- og dagtilbudsstruktur i Varde Kommune

Høringssvar fra Varde Lærerkreds vedrørende ny skole- og dagtilbudsstruktur i Varde Kommune I Varde Lærerkreds er vi enige i politikernes analyse! Vi har læst det i høringssvarene, vi har læst det i indlæg i avisen, og vi har hørt det til borgermøder rundt i kommunen. Borgerne mener, det er vigtigt,

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Dialogmøde. Transskribering af flipover fra dialogmøde den 24. april 2013 vedr. status på ændringer af skolestrukturen. Børn og Unge afdelingen

Dialogmøde. Transskribering af flipover fra dialogmøde den 24. april 2013 vedr. status på ændringer af skolestrukturen. Børn og Unge afdelingen Transskribering af flipover fra dialogmøde den 24. april 2013 vedr. status på ændringer af skolestrukturen Bilag til møde i udvalget for børn og unge d. 12/6 2013, sag 12/38364 Børn og Unge afdelingen

Læs mere

Beretningen - Generalforsamlingen februar 2012

Beretningen - Generalforsamlingen februar 2012 Beretningen - Generalforsamlingen februar 2012 Velkomst Velkommen til årets beretning for Skolelederforeningen i Herning. Beretningen vil i år byde på følgende temaer: Arbejdet i bestyrelsen herunder TR

Læs mere