Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen af det politisk besluttede Sparekatalog 2012! Vi vidste, at vi det samme forår skulle tage hånd om det antal kolleger, der ville få en afskedigelse og de kolleger, der skulle forflyttes. Varde Kommune havde i et samarbejde med Varde Lærerkreds forberedt situationen. Der var indgået en forflyttelsesaftale, som sikrede en frivillig forflyttelsesrunde efterfulgt af en lederstyret, der skulle fordele lærere og pædagoger i den nye skolestruktur. Der var aftalt en pulje på en million kroner til initiativer for afskedigede medarbejdere styret af personaleafdelingen, og der var etableret en genplaceringsaftale, der er en jobpulje, hvis formål er at sikre afskedigede medarbejdere ret til at komme til samtale til nyopslåede stillinger for dermed at give mulighed for et nyt job i kommunen. Med de store skolestrukturændringer der var vedtaget i Sparekataloget 2012, hvor antallet af lærerstillinger skulle reduceres med ca. 35, hvor lige så mange lærere skulle forflyttes, og hvor endnu flere elever skulle starte på en ny skole, vidste vi, der ville opstå problemer! Derfor holdt Varde Lærerkreds og Varde Kommune tæt kontakt for hurtigst muligt at kunne løse problemer, når de opstod. Og der har været problemer. Det er Varde Lærerkreds` vurdering, at der i sammenlægningsfasen har været et ledelses- og resurseunderskud! Når der gennemføres så store strukturændringer, skal Skolestrukturændringer er en yderst krævende proces, der behøver ekstra ledelses- og personalemæssige resurser for at lykkes! Intensionerne med genplaceringsaftalen er gode, men utilstrækkelige. der være ledelseskræfter til stede til at håndtere de udfordringer, der opstår ude på skolerne, men det er også vigtigt, at der på det forvaltningsmæssige plan sidder en ledelse, der har det store overblik over hele processen. Varde Lærerkreds mener, der har været for meget fokus på, at få kabalen til at gå op, mens der har været for lidt fokus på at forberede skolelederne til den opgave, det er at samle sammenbragte personaler! At nedlægge og sammenlægge skoler er en proces, der kræver både ledelses- og personalemæssige resurser til at få de nye enheder til at fungere, så de igen kan give eleverne en god og kvalificeret undervisning af lærere, der er glade for deres arbejdspladser. En skriftlig beretning er et tilbageblik på det forløbne år, så når jeg stiller det retoriske spørgsmål, Har sammenlægningsfasen i øvrigt været problemfrit? Kender I sikkert mit svar, Nej! Det skal siges at mange af de problemer, der er opstået i forløbet, er blevet løst i et konstruktivt samarbejde med kommunen. Men der er også problemer, vi ikke er blevet enige om at løse! I forbindelse med høringsfristens udløb den 19. april for de 15 lærere, der var varslet påtænkt afskediget, fik vi genansat 4, så det samlede antal afskedigede endte på 11 kolleger. De 11 kolleger har været omfattet af genplaceringsaftalen, de har fået tilbudt at komme til jobsamtaler til opslåede stillinger i kommunen i løbet af skoleåret, men de er ikke kommet i betragtning og er derfor stadig uden arbejde! Det har vist sig at andre medarbejdergrupper i Varde Kommune udtrykker glæde ved ordningen, 1

2 da deres kolleger i vid udstrækning bliver genansat. På lærerområdet mener Varde Lærerkreds, at aftalen i teorien indeholder nogle gode intensioner, men i praksis viser det sig, den kun gør en lille forskel. I forbindelse med afskedigelsesrunden har Danmarks Lærerforening i øjeblikket valgt at føre en sag mod Varde Kommune for diskrimination i forhold til afskedigelse af 3 lærere i flexjob. Hvordan den sag ender, må tiden vise. Erfaringer viser, at genansat bliver de ikke, men erstatning er også en mulighed - for uretsmæssig fyring. Lærerforflyttelse midt i et skoleår på grund af en ny resursetildelingsmodel! Resursetildeling pr klasse I forbindelse med strukturændringerne blev der indført en ny timetildelingsmodel til skolerne, der til forskel fra den gamle bygger på klassetildeling i stedet for elevtildeling. Det betyder, at den enkelte klasse udløser en resursetildeling, der sikrer det vejledende timetal. Men det betyder også, at klassestørrelsen i Varde Kommunes skolevæsen dikteres af en matematisk model og ikke af en pædagogisk. Således er klassekvotienten steget til knapt 22 elever pr klasse. Det lyder ikke af meget, men det betyder at flere klasser har over 24 elever end tidligere, samtidig med der inkluderes flere elever, og tildelingen af tolærertimer føles utilstrækkeligt. Vi har også oplevet konsekvenserne, når en skoleleders vurdering af det kommende skoleårs elevtal ikke holder, hvorefter der må nedjusteres i forhold til antallet af klasser. Det betød i dette tilfælde forflyttelse af to kolleger, ny fagfordeling og skemalægning midt i et skoleår. Hele processen med at påvise skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen må i fremtiden kunne gøres bedre! Forvaltningen mener ikke skæringsdatoen den 5. september, fremadrettet vil skabe de samme problemer, som der er oplevet dette år. Den 5. september justeres de indberettede elevtal pr 15. marts, der danner grundlag for skolernes resursetildeling. I Varde Lærerkreds nærer vi ikke den samme optimisme. Flere skoleledere udtrykker samme bekymring. Men forvaltning og politikere lover at følge udviklingen tæt og evaluere processen. Men det betyder, at vores forflyttelsesaftale skal fungere hele året, og at ansættelse og afskedigelse af medarbejdere skal koordineres centralt i forvaltningen! Skimmelsvamp I sommerferien 2012 forvandles en mangeårig mistanke om skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen til vished! Et nyt firma konstaterer at skimmelsvampeangrebet er langt mere omfattende og alvorligt end først antaget. Varde Kommune og Lykkesgårdskolen får hurtigt udarbejdet en nødplan til håndtering af situationen. De angrebne bygninger lukkes, den gamle handelsskoles lokaler inddrages til en ny afdeling på Lykkesgårdskolen. Varde Lærerkreds mener, at kommunen har taklet sommerferiens akutte situation udmærket. Der er blevet stillet ekstra resurser til rådighed for at løse de mange problemer fornuftigt og hurtigt. Men hele processen med at påvise skimmelsvampeangrebet må i fremtiden kunne gøres bedre. Elever og medarbejderes helbred har i en lang periode været belastet af et sundhedsfarligt indeklima. Arbejdsmiljøet er ligeledes udfordret! Selvom Varde Lærerkreds har forhandlet en lønaftale for lærere med arbejdssted på to matrikler, vil det fremadrettet for kollegerne på Lykkesgård 2

3 blive en belastning af arbejdsmiljøet at arbejde efter en nødplan flere år frem, mens et nyt skolebyggeri står på. Hvis man troede tanker om skolestruktur med vedtagelsen af Sparekataloget 2012 var sat på stand by, skulle det vise sig, man tog fejl. Politikerne i Udvalget for Børn og undervisning fandt et af scenarierne for en skolestruktur i Varde by med en Ungeskole og to Børneskoler frem igen, uagtet at skolebestyrelserne fra de 3 byskoler i et tidligere høringssvar havde afvist dette. En 5 6 sporet Ungeskole i Varde by er hverken en løsning på skimmelsvampeangrebet på Lykkesgårdskolen eller en løsning på skolestrukturen i Varde Kommune! Der blev sendt nyt høringsmateriale ud, der blev lavet beregninger på 4 forskellige scenarier, vi blev bedt om at udtale os om et scenarie med en ungeskole og et scenarie med uændret struktur. Der blev indkaldt til borgermøde på Brorsonskolen, hvor de tre skolebestyrelser repræsenteret af formændene, politikere fra Udvalget for børn og undervisning og professor Niels Egelund deltog. Niels Egelund skulle indlede med fordele og ulemper ved en ungeskole, og derefter skulle deltagere og borgere drøfte problemstillinger vedrørende oplægget. På borgermødet og i Varde Lærerkreds` høringssvar, kunne der konstateres, at der af politikerne ikke blev fremført argumenter, hverken økonomiske eller pædagogiske, der kunne begrunde nye skolestrukturændringer eller overbevise tilhørerne. Tværtimod mener Varde Lærerkreds, at den nye skolestruktur fra efteråret skal gives tid til virke. Vi ved, der er nye udfordringer på vej, både med hensyn til kommunens faldende børnetal, regeringens tanker om en ny folkeskolereform og KL`s planer om normalisering af lærernes arbejdstid. Normalisering af lærernes arbejdstid Kommunernes Landsforening har i længere tid talt med to tunger, når det handlede om lærernes arbejdstid. På den ene side er der udtrykt tilfredshed med at have medvirket til at skabe fleksible rammer for det professionelle lærerarbejde. A08 giver mulighed for at lærerne og skolelederne i et samarbejde kan prioritere arbejdsopgaver til lokale forhold. På den anden side har KL medvirket til i tale og handling, at så tvivl om aftalegrundlaget for A08 og for lærernes arbejdsindsats i det hele taget. De kommende overenskomstforhandlinger, de første under den nuværende socialdemokratisk ledede regering, vil vise, om det bliver muligt at nå til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Men regeringen har sat Danmarks Lærerforening under et urimeligt pres, før forhandlingerne med KL om en ny overenskomst overhovedet er begyndt. Med det nye udspil til en folkeskolereform, udtænkt af de 3 regeringspartier med kommunerne på sidelinjen, fremlægges et ufinansieret forslag om heldagsskole under parolen: Elever bliver dygtigere ved at være mere sammen med deres lærer! Heldagsskolen skal sikre målsætningen Undervisningsministeren misinformerer, når hun siger, at undersøgelser viser en sammenhæng mellem faglige resultater og antallet af timer! om at 96 % af en ungdomsårgang vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse, og lærerne skal ved at undervise mere end i dag gøre det ufinansierede muligt. Men det er her en samlet fagbevægelse mener at regeringen utidigt og ensidigt blander sig i overenskomstforhandlingerne og sætter den danske model under pres! 3

4 Vi har før oplevet regeringsindgreb i overenskomstforhandlinger, når arbejdsmarkedets parter ikke selv har kunnet finde løsninger, men det er ikke tidligere sket, at regeringer har sammenblandet reformarbejde og arbejdsgiverinteresser med KL i et overenskomstår. En socialdemokratisk ledet regering tager i et delvist ufinansieret forslag til en ny folkeskolereform forskud på et overenskomstresultat mellem DLF og KL! Derfor har Danmarks Lærerforening i det sidste år forsøgt at komme en evt. arbejdskamp i forkøbet. Ved den ordinære kongres i efteråret blev besluttet at midler fra særlig fond kan bruges i overenskomstperioden til aktiviteter til forhindring af konflikt. Måske i erkendelse af at arbejdskampen kan føres på anden vis end ved strejke. Til kamp for folkeskolen På foranledning af dette har foreningen det seneste år forsøgt at sætte sin egen dagsorden, om kvalitet i undervisningen byggende på forskningsresultater fra hele verden. Det er også derfor, der er lanceret flere kampagner, som ved den ekstraordinære kongres i januar, blev samlet i et skolepolitisk udspil: Sammen gør vi - en god skole bedre, der på mange punkter lægger sig tæt op af regeringens folkeskolereform. Væk er dog kravet om en heldagsskole, og i stedet fastholdes forslaget om en sammenhængende skoledag, hvor der kan undervises 25 timer om ugen. Danmarks Lærerforening har med sine kampagner forsøgt at styrke lærernes omdømme i befolkningen og udfordre KL`s udspil, så de i højere grad har været nødt til at forklare sig i forhold til en lærerdagsorden! Hvordan sikrer vi en bæredygtig fagforening i Varde Kommune, når børnetallet frem til 2018 falder med 18 %? Kredsstyrelsens fokuspunkter Fagbevægelsen i Danmark står overfor store udfordringer. Hvordan fastholdes det fagpolitiske engagement i en demokratisk forening, der er andet end et forsikringsselskab? Hvordan fastholdes et højt serviceniveau på kredskontorerne, og hvordan styrkes bevidstheden om, at det nytter at være medlem af en fagforening, samtidig med at mange medlemmer mister deres arbejde. Hvordan fastholder vi Danmarks Lærerforenings høje organisationsprocent? Og hvad gør vi I Varde Lærerkreds, når der er udsigt til et faldende børnetal i Varde Kommune! Derfor har kredsstyrelsen valgt i samarbejde med konsulenter fra hovedforeningen at undersøge de forhold, der er afgørende for, om Varde Lærerkreds er en bæredygtig fagforening, der kan yde den service, vores medlemmer har krav på. Undersøgelsen skal også have fokus på vores nuværende medlemsservice, og hvad vi kan gøre anderledes og bedre i vores sagsbehandling. Varde Lærerkreds` har et tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne ude på skolerne. Vi har sat fokus på at forbedre dette samarbejde, ved at styrke tillidsrepræsentanternes mulighed for kollegial sparring, for uddannelse, for inspiration til faglige klub møder. Tillidsrepræsentanterne har en nøglerolle i forhold til kontakten mellem Danmarks Lærerforening centralt, Varde Lærerkreds lokalt og vores medlemmer. Det er vigtigt, at vi skaber en bevidsthed hos medlemmerne, at det gør en forskel, at være medlem af vores fagforening. Det er, fordi vi gør en indsats både med hensyn til faglige spørgsmål med betydning for løn og ar- 4

5 bejdsvilkår, men også i forhold til pædagogiske spørgsmål, der drejer sig om, hvordan vi løser vores undervisningsforpligtelse. Det er spørgsmål, der har vores medlemmers særlige interesse, Varde Lærerkreds er en demokratisk forening. Vi er en fagforening, der hviler på to ben, et fagligt og et pædagogisk. Derfor er vi ikke et forsikringsselskab! det er spørgsmål vores medlemmer, har indflydelse på, fordi vi er en demokratisk forening og ikke et forsikringsselskab! Kredsstyrelsens arbejde Siden sidste generalforsamling har Varde Lærerkreds i de kommunale udvalg, hvor vi er repræsenteret gjort vores indflydelse gældende i forhold til de spørgsmål, der har været rejst ude på skolerne. Der har været stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet og kommunens trivselsundersøgelse, hvor vi på skoleområdet med forrige undersøgelse i erindring har problematiseret, om besvarelser skal være åbne eller anonyme. Uanset HovedMED-udvalgets generelle indstilling til åbenhed og trivselsundersøgelser, er jeg ret sikker på, at den næste bliver anonym. Kommunens indsats på IT-området har også haft vores bevågenhed. Vi har påpeget en stor forskel mellem politikernes og medarbejdernes opfattelse af, hvordan hardware og software fungerer på skoleområdet. Det er vigtigt, når politikerne ønsker, at Varde Kommune skal være førende på ITområdet, at tænke langsigtet og holde fokus på at de tiltag, der sættes i søen, fungerer. På arbejdsmiljøområdet er der ingen tvivl om, at efterdønninger fra indførelsen af en ny skolestruktur, indførelsen af en ny resursetildelingsmodel, afskedigelser, forflyttelser af lærere og strukturdebatten i Varde by er nogle af de problemstillinger, der har fyldt meget i arbejdet på kredskontoret og i kredsstyrelsen. En ny arbejdstidsaftale En anden stor opgave har været forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale gældende for næste skoleår. Der har været et fint forhandlingsforløb mellem Varde Kommune og Varde Lærerkreds, hvor parterne fra begyndelsen har været enige om, at den bedste arbejdstidsaftale til at sikre et professionelt lærerarbejde og kvalitet i undervisningen skal bygge på vores gældende lokalaftale! Begge parter står bag aftalen og vil i fællesskab fremlægge resultatet for skoleledere og tillidsrepræsentanter. Kredsstyrelsen mener den indgåede aftale, med politikernes udmeldte besparelse på 3,6 millioner kroner øremærket tolærertimer, er en fornuftig aftale, set i lyset af at skolevæsenets samlede Politikerne i Varde Kommune afsætter 3,6 mill. til klasser med over 24 elever for at styrke undervisningen og ungeindsatsen. økonomiske ramme fastholdes, der tilføres ekstra lærerskematimer til store klasser og antallet af lærerstillinger sikres. Men den nye aftale står og falder med forhandlingerne om OK13. Bryder de nuværende forhandlinger sammen pga. uenighed om arbejdstid, vil det være svært at forestille sig, de lokalt forhandlede aftaler får lov at virke næste skoleår. Kommende udfordringer Byrådet har besluttet at udskyde en fuldstændig genopbygning af Lykkesgårdskolen til efter 2014, for at afvente både en undersøgelse af børnetallets konsekvenser for skolerne i Varde Kommune, og den efterfølgende skolestrukturdebat, som grundlag for en endelige afgørelse. Varde Lærerkreds mener, det er fornuftigt at tage en skole- 5

6 strukturdebat i 2014 på baggrund af en ny børnetalsprognose, og vi appellerer til at søge løsninger, der passer til vores skolevæsens lokale forhold. Det bliver også en udfordring for Lykkesgårdskolen, at skulle holde skole på to matrikler i hele genopbygningsfasen. Vi må appellere til kommunen om fortsat at være velvilligt indstillet i forhold til denne helt specielle situation. Inklusionsopgaven vil også til næste år være et fokuspunkt i kredsens og kommunens arbejde. Derfor er der nedsat et udvalg, der bl.a. skal undersøge behovet for specialpædagogisk uddannelse, da det har vist sig, at der er få lærere, der søger disse kurser. I forbindelse med næste års planlægning er vi begyndt på at undersøge beskæftigelsessituationen i Varde Kommune, og derfor har vi i samarbejde med kommunen revideret forflyttelsesaftalen for lærere og børnehaveklasseledere. Det er vigtigt aftalen fremadrettet understøtter en større mobilitet og fleksibilitet, når medarbejdere frivilligt har mod på at prøve andre udfordringer i kommunens skolevæsen. OK13 Den største opgave af dem alle bliver sandsynligvis en konflikt udløst af regering og KL i forbindelse med dette års overenskomstforhandlinger. På statens område har Bjarne Coridon, finansminister og chefforhandler for moderniseringsstyrelsen, det tidligere finansministerium indgået en aftale med AC, Akademikernes Centralorganisation, der til gymnasielærernes fortrydelse viser, hvad regering og KL mener, når de taler om normalisering af undervisernes arbejdstid! AC Handler normalisering af lærernes arbejdstid om mere kvalitet i undervisningen eller om finansiering af en heldagsskole? har med lønkroner solgt aftaleretten og givet gymnasielærerne en 37 timers arbejdsuge. Danmarks Lærerforenings udmelding på overenskomstresultatet på statens område er, at vi ikke er parate til at sælge aftaleretten. Vi mener stadig, at den gældende arbejdstidsaftale er svaret på fremtidens udfordringer på underviserområdet. Vi har en fleksibel og ubureaukratisk aftale, der giver et pædagogisk og professionelt råderum til både lærere og skoleledere. Vi har svært ved at forstå en udvikling, hvor flere og flere administrative opgaver lægges ud til skolelederen på den enkelte skole! Vi er bange for, at en normalisering af lærernes arbejdstid vil betyde, at der bliver mindre tid til undervisning og mere tid til administration! Igennem de seneste års nedskæringer er der en tendens til, at de såkaldte varme hænder bliver færre, mens de administrative lag bliver større! Skoleudvikling, arbejdstid og glæden ved lærerarbejdet hænger uløseligt sammen. Holdbare løsninger skal findes i et samarbejde! Men måske handler det ikke om at finde løsninger sammen? KL mangler at vise, hvordan de forestiller sig lærernes arbejdstid. Og det må de igangværende forhandlinger afsløre. Danmarks Lærerforening er forberedt på en konflikt! Vi er også forberedt på, at vi kan blive nødt til at acceptere en anden og ringere arbejdstidsaftale. I et sådant tilfælde handler det om, at sikre en tidsramme for vores arbejde, uanset om det giver mening eller ej set i relation til undervisningen og lærerarbejdet! I den mundtlige beretning vil punktet om OK13 forhåbentlig kunne uddybes og give en pejling i forhold til et forhandlingsresultat eller en konflikt! 6

7 7

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103

Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 VARDE LÆRERKREDS 103 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 1 VARDE LÆRERKREDS 103 GENERALFORSAMLING 2014 Varde Lærerkreds generalforsamling 2014 2 Kredsstyrelsen: Varde Lærerkreds www.kreds103.dk Stausvej 30 6800 Varde Tlf:

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Fredag d. 25. marts kl. 16.00 i Herlufsholmhallen

Fredag d. 25. marts kl. 16.00 i Herlufsholmhallen Forord Hermed udsendes den skriftlige del af formandens beretning til generalforsamlingen 2011. Den dækker perioden fra foråret 2010 frem til februar 2011. Beretningen er ikke dækkende for alle de aktiviteter,

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev april 2012 Ny kredsstyrelse konstituering Kredsformand Grete Andersen På det første møde i denne valgperiode konstituerede den nyvalgte kredsstyrelse sig på følgende

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2011 Annus horribilis Kredsformand Inge Haaber Pedersen Det har været et frygteligt år for medlemmerne i begge kredsens kommuner med en politisk proces, der strakte

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Høringssvar: Harmoniseringsnotat.

Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen Høringssvar: Harmoniseringsnotat. Skolebestyrelsen ved Hotherskolen. Skolebestyrelsen er af den opfattelse, at der skal være sammenhæng i Ny Stevns kommunes overordnede politik som primært

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013

Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Kære forældre Kliplev skole Skolebestyrelsens beretning 2013 Skolegade 12, Kliplev 6200 Aabenraa Tlf. 73768626 e-mail: alar@aabenraa.dk Kliplev maj 2013 Årsberetningen fra Skolebestyrelsen for året 2012/2013

Læs mere