Lokal ledelse og central styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal ledelse og central styring"

Transkript

1 28 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2014, 91. årgang Lokal ledelse og central styring Kommunernes styring af folkeskolen fra 1970 til 2013 Af Justine Grønbæk Pors Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2014, 91. årgang Justine Grønbæk Pors Artikler: Lokal ledelse og central styring Abstract: Denne artikel gennemgår de danske kommuners styring af folkeskolen fra 1970 til i dag og viser, hvordan det historisk er gået til, at kommunerne blev den centrale styringsaktør, som de er i dag. Artiklen er baseret på et arkiv bestående af Kommunernes Landsforenings årsberetninger, debatoplæg, høringssvar, informationsmateriale samt kommunikation i Danske Kommuner og andre nyhedsmedier. Artiklen viser, hvordan decentralisering af beslutningskompetence fra kommune til skole ikke førte til en tilbagetrækning af den kommunale styring. Tværtimod har decentraliseringen været en kraftig motor for en fortsat udvikling og udvidelse af kommunernes indflydelse på folkeskolen. Artiklen viser også, hvordan lærerprofessionens før så selvfølgelige indflydelse på folkeskolen i over tid i stigende grad problematiseres. Artiklen fortsætter en diskussion i NAT om forholdet mellem profession og ledelse ved at vise, at der er en sammenhæng mellem ambitionen om at skabe lokal ledelseskraft og opgøret med de fagprofessionelles indflydelse på velfærdsorganisationerne. 1. Indledning De danske kommuners styring af folkeskolen blev med en konflikt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) i foråret 2013 genstand for meget omtale og debat. Konflikten handlede om lærernes arbejdstid og resulterede først i, at KL lavede en lockout af lærerne og siden i et regeringsindgreb, der langt hen af vejen fulgte KLs ønsker om en ophævelse af de eksisterende arbejdstidsregler. Efter indgrebet er det i langt højere grad op til den enkelte skoleleder at fastlægge lærernes undervisnings- og forberedelsestid. Konflikten synliggjorde en række tendenser, som i disse år karakteriserer den danske velfærdsstat. For det første

2 Artikler: Lokal ledelse og central styring 29 var konflikten en foreløbig kulmination på kommunernes gradvise intensivering af styringen af velfærdsorganisationerne igennem de sidste 40 år. For det andet var konflikten udtryk for, hvor meget tiltro politikere og forvaltning har til ledelse som middel til mere kvalitet. Konflikten viste, hvor langt en styringsaktør vil gå for at skabe ledelsesrum og -ret for lokale ledere i velfærdsorganisationerne. Og for det tredje satte konflikten forholdet mellem forvaltning og velfærdsprofession på spidsen. Konflikten synliggjorde, at lærerprofessionens indflydelse på den velfærdsinstitution, de historisk har været med til at grundlægge, ikke længere kan tages for givet. Med afsæt i et studie af KLs skole- og skolestyringspolitikker fra 1970 til i dag gennemgår denne artikel gennemgår, hvordan kommunerne over tid har gjort sig selv til den centrale styringsaktør, de i dag. Denne gennemgang viser for det første, hvordan decentralisering af beslutningskompetence fra kommune til skole ikke fører til en tilbagetrækning af den kommunale styring. Tværtimod er decentraliseringen en kraftig motor for en fortsat udvikling og udvidelse af kommunernes indflydelse på folkeskolen. For det andet viser gennemgangen, hvordan lærerprofessionen gradvist mister indflydelse på folkeskolen. I dag har skolen ikke længere et selvfølgeligt og naturligt forhold til lærerprofessionen. I stedet er det en del af den politiske styring at holde åbent, hvordan relationer mellem skole, ledelse og lærer skal være. Artiklen fortsætter på den måde en diskussion i Nordisk Administrativt Tidsskrift om forholdet mellem profession og ledelse ved at vise, at der er en sammenhæng mellem ambitionen om at skabe lokal ledelseskraft og opgøret med de fagprofessionelles indflydelse på velfærdsorganisationerne (Dalsgaard 2013). Min analyse er delt op i tre perioder. Jeg argumenterer for, at den kommunale styring fra 1970 og frem handler om at etablere et klart hierarki mellem kommune og skole. Kommunerne kæmpede for at afskaffe andre skolestyrende aktørers rolle og entydigt gøre skoledirektørerne til kommunale embedsmænd. Fra slutningen af 1980 erne handler det om decentralisering. Man begynder at tale om at styre gennem den enkelte skoles selvstyring. Kommunerne ser dermed deres opgave som at opøve og vurdere skolernes evne til at lede sig selv, og de opdager lærerprofessionen som en mulig barriere for skolens selvstyre. Fra slutningen af 1990erne gives kommunalforvaltningen en større og større rolle som de, der skal binde skolevæsenet sammen. Samtidig søger kommunerne at gøre også de lokale skolelederne til kommunale ledere. Artiklen er baseret på et arkiv bestående af Kommunernes Landsforenings årsberetninger, debatoplæg, undersøgelser af kommunernes styringspraksis, informationspjecer og andet materiale udgivet med det formål at udbrede viden og metoder (fx målstyring, evaluering e.l.), samt artikler i KL s nyhedsmagasin, Danske Kommuner fra 1970 til i dag. Dette arkiv er suppleret med bredere debatter om folkeskolens styring i andre nyhedsmedier og fagtidsskrifter fra samt lovgivning, bekendtgørelser etc. Jeg begynder i 1970, fordi kommunerne efter den store kommunalreform i 1970 blev store nok til at have styringsambitioner på folkeskoleområdet. Et af argumenterne for reformen var, at kommunerne var for små og staten i stigende grad for stærk til, at kommunerne kunne virke som effektive lokale styringsaktører (Ingvartsen & Mikkelsen 1991, 11-17, Schou 1994, 34-36). Et kriterium for den nye kommunestruktur var, at der skulle skabes kommuner, der var tilstrækkeligt store til at have deres eget skolevæsen uden at dele driften med en anden kommune (Henrichsen 2013). 1 Med reformen skulle kommunerne gøre sig selv til effektive styringsaktører,

3 30 Justine Grønbæk Pors egnede til at varetage administrationen og finansieringen af folkeskolen kan derfor siges at være begyndelsen på den udvikling, hvorigennem kommunerne har etableret sig som den centrale styringsaktør, de er i dag. Med oprettelsen af KL i 1970 kom også et samlet talerør for kommunale holdninger, som gør det lettere, at tale om kommunerne som en samlet aktør. Der er en flere begrænsninger ved dette arkiv. For det første fokuserer jeg udelukkende på KL, og inddrager ikke andre interessenter. Jeg har fokuseret på KLs styring af folkeskolen og artiklen handler altså ikke om de politiske debatter over tid om folkeskolens pædagogiske indhold. Kommunernes styring er naturligvis en del af større udviklingstræk såsom nationale og internationale styringsdiskurser og teknikker som eksempelvis new public management. Jeg hævder ikke, at KL står alene med de forskellige styringsagendaer over tid. Jeg har andetsteds analyseret Undervisningsministeriets styring af folkeskolen i forbindelse med udbredelsen af en evalueringskultur efter en OECD rapports (2004) kritik af, at det danske skolevæsen manglede en sådan (Pors 2009a, 2009b, 2010). Ligeledes har jeg belyst den nuværende regerings styring af folkeskolen via den aktuelle skolereform (Pors 2014a, 2014b). Af hensyn til længden af artiklen og klarhed i argumentet fokuserer jeg her alene på KL uden at vise, hvordan KL eller hvordan deres styring spiller sammen med nationale og internationale initiativer. For det andet siger det anvendte arkiv ikke noget om, hvordan styringskommunikationen er blevet fortolket og oversat af den enkelte kommune i deres konkrete initiativer. Der har været og er givetvis store forskelle mellem, hvordan den enkelte kommune organiserer sin styring af skolevæsenerne. Og for det tredje fortæller arkivet ikke noget om, hvordan den enkelte skole har reageret på kommunernes styring. Artiklen handler altså primært om KLs problemopfattelser og strategier i forhold til styringen af folkeskolen over tid, og ikke om hvordan lærere på de enkelte skoler har gjort modstand mod eller fortolket disse strategier. 2. At gøre skolen kommunal»de pædagogiske og miljømæssige afgørelser vedrørende skolevæsen m.v. indebærer imidlertid for størstedelens vedkommende tillige økonomiske og planlægningsmæssige overvejelser. Og det er derfor ikke muligt i særlig vid udstrækning at henlægge sådanne afgørelser til andre organer end kommunalbestyrelsen.«(fremlæggelse af KLs hovedsynspunkter i Danske Kommuner , s. 14). I årene efter reformen kæmpede kommunerne for at begrænse andre aktørers indflydelse på skolevæsnerne og dermed gøre sig selv til administrativt centrum for planlægning og styring. Som jeg vil vise søgte kommunerne at gøre skoledirektøren til en kommunal leder, og de begyndte at kritisere lærernes tjenestetidsregler som en barriere for effektiv kommunal planlægning. Kommunalreformen i 1970 skabte nye magtbalancer mellem kommune og de daværende amter og skolekommissioner. 2 Selvom amtets rolle var blevet indskrænket med reformens nedlæggelse af den tidligere amtsskoledirektion og overdragelsen af kompetence til kommunen, var kommunerne fortsat utilfredse med styringsstrukturen og kritiserede denne for at være for kompliceret og for at skabe»dobbelt admi-

4 Artikler: Lokal ledelse og central styring 31 nistration«. (Danske kommuner , s. 10) I et debatoplæg fra 1972 anførte KL:»De mange organers medvirken og de mange forskrifter for fremgangsmåden ved det lokale skolevæsens styrelse fører imidlertid til en tung og besværlig forretningsgang. Hertil kommer, at hele systemet dermed bliver uoverskueligt.«(kl 1972, 126) Godkendelsesprocedurer eksempelvis i forbindelse med skolebyggeri og ombygning blev betragtet som»udfyldningen af en mængde unødige skemaer«og stemplet som»ganske unødvendig over-administration, som uden kvalitetsforringelse af nogen art kunne undværes«. (Danske Kommuner , s. 3) I styringstrekanten bestående af amt, skolekommission og kommune fandt kommunerne sig placeret som en lus mellem to negle: mellem skolekommissionen, der havde til opgave at formulere skoleplanlægning, og amtet, som havde bemyndigelse til at godkende denne planlægning (KL 1972, 187). Dette var utilfredsstillende for kommunerne, da den efterlod dem med opgaven at»tage stilling til forslag fra andre i stedet for, at kommunalbestyrelsen selv går foran i en konstruktiv tilrettelæggelse af skolevæsenet.«(kl 1972, 126) 3 I begyndelsen af 1970erne arbejdede kommunerne således på at positionere sig selv stærkere i den daværende styringsstruktur. Og her fremstod især skolekommissionen som en væsentlig hindring. Kommissionerne bestod udover udvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen også af lærer- og forældrerepræsentanter og havde ansvar for at føre tilsyn med undervisningen, udarbejde undervisningsplaner m.v. Set fra kommunernes perspektiv stod kommissionerne i vejen for en effektiv styring af folkeskolen, fordi deres tilstedeværelse skabte en magtkamp mellem kommissionernes pædagogiske og kommunalbestyrelsens økonomiske og planlægningsmæssige beslutninger Kommunalisering af skoledirektøren Kampen for at styrke kommunernes position blev udkæmpet i forhold til de nye stillinger som skoledirektører, der var blevet oprettet med skolestyringsloven af Kommunerne var misfornøjede med lovgivningen, der udpegede skolekommissionen som ansvarlig for ansættelse af skoledirektøren (KL 1972, 139). Det var imidlertid også en række andre spørgsmål, der meldte sig med oprettelsen af disse stillinger. For det første forsøgte KL at starte en diskussion om, hvilken formel uddannelse en skoledirektør skulle have og argumenterede for, at stillingen kunne besættes med en administrativt uddannet person, eftersom den indebar betydeligt administrativt ansvar (Danske Kommuner , s. 39). 5 For det andet var der spørgsmålet om fysisk placering. KL argumenterede for, at den legitimitet, der var nødvendig for at lede hele det kommunale skolevæsen, ville blive svær at opnå fra kontoret på en bestemt skole og at skoledirektørerne derfor burde have deres kontor på rådhuset (Danske Kommuner , s. 40). For det tredje, og mere kontroversielt, var der spørgsmålet om, hvilken myndighed skoledirektøren skulle referere til. Nationale retningslinjer for konkrete opgaver knyttet til stillingen fandtes ikke, og det var derfor ret usikkert, om denne stilling kunne opfattes som en udvidelse af skolekommissionerne eller af den kommunale administration. 6 KL argumenterede for, at selvom det fremgik af lovgivningen, at skolekommissionen formulerede instruktioner til skoledirektøren (se Skolestyrelsesloven af stk. 6), så måtte

5 32 Justine Grønbæk Pors intentionen med loven nødvendigvis have været en anden (KL Cirkulæreskrivelse af ). Kommunerne søgte også at gøre skoledirektørerne til kommunale embedsmænd ved at give dem ledelsesansvar for den administrative stab og dermed en del af ledelseshierarkierne i kommunen (KL Beretning 1980/81, s. 149). I et debatoplæg fra 1972 anførte KL:»Skoledirektørerne virker i de fleste kommuner, hvor sådanne stillinger findes, som forvaltningschefer for hele undervisningsområdet, og tilsvarende funktioner er i en del kommuner tillagt den ledende skoleinspektør i deres egenskab af forvaltningschefer kommer skoledirektørerne og ledende skoleinspektører som en meget væsentlig del af deres arbejde til at handle på kommunalbestyrelsens og dens udvalgs vegne og til i det hele taget at virke om rådgiver og sagsforberedende for kommunalbestyrelsen. Det forekommer på denne baggrund ejendommeligt, at kommunalbestyrelsen ikke selv kan tage stilling til, hvem man ønsker ansat til dette ansvarsfulde hverv.«(kl 1972, 139) Som leder for kommunale embedsmænd og som rådgiver for kommunalbestyrelsen påpegede KL, at skoledirektørerne var placeret inden for kommunernes administrative hierarki og burde referere til kommunalbestyrelsen (KL Beretning 1983/84, s. 111). Ved at gøre skoledirektørerne kommunale forsøgte kommunerne således at etablere et klart hierarki mellem kommuner, skoledirektører og skoler Lærernes arbejdstidsregler som en barriere for planlægning Allerede i 1970 erne begynder KL at iagttage tjenestetidsreglerne som en hindring på dette tidspunkt i forhold til kommunernes mulighed for at planlægge omkostningseffektivt. KL bemærkede, at»de særlige regler for læreransættelser og - normeringer i tjenestemandsloven og skolestyrelsesloven fører til, at kommunerne er stærkt bundet i deres tilrettelæggelse af ledelsen af undervisningsvæsenet.«(kl 1972, s. 140) Bekymringen var på dette tidspunkt, hvordan lærernes arbejdstid kunne gøres styrbar for kommunerne og knyttede sig til en skepsis om, hvorvidt lærerne rent faktisk arbejdede de timer, de blev betalt for (KL beretning 1979/1980, s. 56). Kimen til konflikten mellem KL og LC i 2013 finder vi således allerede i 1970 erne. Men på dette tidspunkt lå lærernes ansættelse og dermed retten til at forhandle arbejdstid hos Finansministeriet. I 1986 påbegyndtes forhandlinger mellem KL og Finansministeriet, der i først i april 1993 førte til, at lærernes ansættelse overførtes til KL (KL Beretning 1986/1987, s. 18) Opsamling Med kommunalreformen i 1970erne blev kommunerne således udpeget som administrativt centrum for styringen af folkeskolen. Fra et kommunalt perspektiv var problemet imidlertid en kompliceret styringsstruktur bestående af amter, kommissioner og kommuner. Op gennem 1970erne kæmpede kommunerne for at etablere en klar hierarkisk relation mellem kommunalbestyrelsen og skolerne uden indblanding fra andre aktører. Dette blev opnået i 1990, hvor skolekommissionerne blev nedlagt. Gradvist blev amternes rolle nedjusteret og med kommunalreformen i 2007 blev amterne som bekendt erstattet af regionerne, der ikke er en del af styringen af folkeskolen. De to aktører, som kommunerne historisk har delt den lokale skolestyring med, er altså forsvundet og kommunerne er i dag den helt centrale lokale styringsaktør.

6 Artikler: Lokal ledelse og central styring 33 Henover årene lykkedes det også kommunerne at gøre skoledirektørerne til kommunale embedsmænd. I 1987 opnåede kommunalbestyrelserne formel kompetence til at besætte stillinger som skoledirektører (Skolestyrelsesloven af ). 7 Samtidig begyndte det at blive mere almindeligt, at skolechefer og direktører ikke nødvendigvis havde læreruddannelse og baggrund og deres tilhørsforhold og loyalitet rykkede sig i stigende grad fra Danmarks Lærerforening til kommunale chef og direktørforeninger. I forlængelse af en strid om tjenestetidsaftaler citeredes formanden for Skoledirektørforeningen i en artikel i Danske Kommuner fra 1990 for at sige at»lærerne har været vant til at vi bare har holdt kæft udadtil og det kan vi ikke længere acceptere.«og fortsatte:»det kan ikke nytte noget, at lærerforeningen føler at de har hånd- og halsret over os.«(danske Kommuner , s. 12) Fra at være skoleledere og skolekommissionernes forlængede arm er skolechefer og -direktører i dag entydigt en del af kommunalforvaltningen. I 1970 erne finder vi også kimen til konflikten mellem KL og LC om lærernes arbejdstidsregler. Reglerne blev set som en barriere for effektiv kommunal styring og planlægning. Som jeg vil vise i det følgende accelererede senere decentraliseringsreformer denne kritik. 3. At styre til selvstyring»i takt med øget decentralisering vil der være behov for at styrke den enkelte skoles evne til at administrere kompetencen både med hensyn til ledelsesforudsætninger og traditioner i lærerkollegiet.«(kl 1988a, 26) I slutningen af 1980 erne begyndte kommunerne at tematisere fordelene ved at delegere kompetence fra kommunen til den enkelte folkeskole. Men decentraliseringen ledte også til nye opgaver og ansvar for kommunerne, fordi de påtog sig ansvaret for at vurdere om skolerne var i stand til at lede sig selv. Samtidig accelererede idealer om bruger-inddragelse kommunernes kritik af lærernes monopol på folkeskolen Decentraliseringens idealer I 1988 rapporterede Danske Kommuner fra KL s årsmøde under overskriften:»det er fremtiden. Al magt til decentralisering!«med sloganet»udvikling fra neden«fremstod skoler nu som arnestedet for udvikling, da det var på den enkelte skole, at»der kan tages initiativer og gennemføres forsøg«. (KL Beretning 1989/90, se også KL 1988a, 5) Under overskriften decentralisering kunne kommunerne kombinere krav om forenkling og modernisering af styringslovgivningen, større frihed for den enkelte kommune til at tilpasse budgetter og organisation til lokale forhold, samt overdragelse af retten til at forhandle lærerlønninger og arbejdstidens tilrettelæggelse fra Finansministeriet til kommunerne (KL 1986/87a, 3, 1986/87b, 76, 1987/88a, 1987/88b, 1988/89, 9). Idealerne om decentralisering blev i første omgang implementeret via frikommuneforsøg i slutningen af 1980erne og i 1990 blev en styrkelse af brugerindflydelse institutionaliseret i alle kommuner via den lov, der ændrede de skolenævn, der var blevet oprettet i 1970, til skolebestyrelser.

7 34 Justine Grønbæk Pors Med decentraliseringen fulgte refleksion over, at udvikling og fornyelse ikke kunne dikteres fra toppen af et hierarki, men måtte opstå fra neden. I en leder i Danske Kommuner stod:»dynamik og udvikling kan man ikke lovgive om. Udviklingen må komme nedefra. Fra kommunerne som har driftsansvaret for folkeskole, og fra de forældre, ledere og lærere, som har deres dagligdag i skolen.«(danske Kommuner , s. 4) Citatet viser, at der med decentraliseringsidealerne skete en ændring i den tidligere tro på kommunernes evne til at styre skoler ved hjælp af central planlægning og koordination Decentralisering og øget kommunal styring Men decentraliseringen førte ikke til, at kommunerne gav afkald på ansvar eller begrænsede deres styring af folkeskolen. Tværtimod. Spørgsmålet meldte sig hurtigt om, hvorvidt skolerne var klar til at varetage det nye ansvar. KL udtalte:»der er næppe tvivl om, at folkeskolen i sin historiske tradition har lagt vægten på de enkelte fag og på formidling af kundskaber til eleverne. Behovet for samarbejde både mellem lærerne indbyrdes og mellem skolen og omverdenen har været begrænset.«(kl 1988b, 6) Under overskriften»misbrug af kompetence«, beskrev et debatoplæg en unavngiven skole, som misbrugte sin frihed til at allokere undervisningstimer til at give lærerne lempeligere arbejdsbetingelser i stedet for at forbedre undervisningen (KL1988a, 25). KL anbefalede derfor, at kommunerne, inden de uddelegerede kompetence til skoler, skulle spørge sig selv:»er skolen parat til at forvalte kompetencen?«(kl 1988a, 27) KL skrev:»man kan ikke fra den ene dag til den anden ændre styringsmetoderne, selvom kommunen har muligheden. En decentraliseringsproces vil forudsætte at man ændrer og fornyr de grundlæggende traditioner og samarbejdsmønstre, der eksisterer i skolevæsenet.«(kl 1988a, 27) En manglende tradition for samarbejde i lærerstanden blev udpeget som et centralt problem (KL 1988b). KL udtalte:»metodefriheden er et grundprincip i folkeskolen og bør ikke anfægtes, men det bliver et problem, når metodefrihed forveksles med ret til faglig isolation.«(kl 1988b, 6) Videre anførte KL at»lærerrådet på nogle skole fungerer effektivt, men det er et alt for tilfældigt samarbejdssystem. På alt for mange skoler har lærerrådet karakter af en polsk rigsdag.«(kl 1998a, 8) En forudsætning for et konstruktivt resultat af den nye brugerinddragelse var ifølge KL derfor, at»[l]ærerne skal være interesserede i at ændre deres lærerrolle, deres praksis. De skal være motiverede til at lukke døren op til deres klasse.«(danske Kommuner ) I Danske Kommuner beskrev en skoledirektør problemet på denne måde:»to-tre af vores skoler har forandret sig totalt, men alle skal i bevægelse. Her forsøger vi at pille og kradse i den pædagogiske Berlinmur og prøver at komme ud med noget information til dem, der ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på, hvad der foregår på de andre skoler.«(danske Kommuner )

8 Artikler: Lokal ledelse og central styring 35 I forlængelse af decentraliseringen påtog kommunerne sig således et øget ansvar for at åbne skolen op og løbende vurdere om skolen magtede den nye frihed. De første eksperimenter med at delegere beslutningskompetencen til skolerne i midten af 1980 erne blev ofte gennemført på den forudsætning, at hvis skole og forældre ikke kunne enes om i fællesskab at administrere den nye selvstyringskompetence, måtte denne gå tilbage til kommunalbestyrelsen (KL 1988b, 16). KL beskrev:»en forudsætning for skolernes suveræne forvaltning af rammebevilling er, at skolenævn, lærerråd og Skoleledelse er enige om fordelingen af midlerne. Er enigheden ikke mulig, går kompetencen som hidtil tilbage til udvalget for undervisning og kultur.«(kl 1988b, 16) Decentralisering ledte således ikke til en tilbagetrækning af kommunernes styring. Snarere tværtimod påtog kommunerne sig en ny rolle som dem, der skulle gøre op med lærerprofessionens lukkethed og monopol på folkeskolen Manglende ledelsesgenstand Decentraliseringen blev også en katalysator for kommunernes kritik af lærernes arbejdstidsregler. Problemet var, at selvom kommunerne uddelegerede ledelseskompetence til skolen, ville mange af skolens aktiviteter fortsat være styret af regler og tjenestetidsordninger. Genstanden for skolernes selvstyre såsom medarbejdere (lærere), årsplaner, planlægning af undervisningsaktiviteter etc., var allerede bestemt af et detaljeret regelsæt og dermed var der begrænsede muligheder for skolens ledelse for rent faktisk at lede (KL 1986/87a, 18). KL anså»den største forhindring for udvikling, fornyelse og decentralisering i folkeskolen«at være»de stive og detaljerede tjenestetidsregler, som gælder for lærerne.«(kl 1986/87a, 18) KL beskrev problemet med følgende formulering:»det er i princippet overladt til den enkelte lærer selv at disponere denne del af lærernes samlede anvendelse af arbejdstiden. Skolen kan derfor i princippet ikke foretage nogen ledelse af lærerens anvendelse af denne tid.«(kl 1986/87a, 18) Delegeringen af ledelsesansvar til den enkelte skole i slutningen af 1980 erne var således en vigtig brik i udviklingen frem mod konflikten mellem KL og LC i At skabe stærke lokale ledere krævede, at disse havde noget at lede nemlig medarbejdernes arbejdstid. At høste frugterne af det nye lokale selvstyre, krævede altså set fra kommunernes perspektiv, at arbejdstidsreglerne blev mere fleksible Opsamling Decentraliseringen af beslutningskompetence fra kommune til den enkelte folkeskole førte ikke til en tilbagetrækning af den kommunale styring. Tværtimod tilskrev kommunerne sig selv nye ansvarsområder. Kommunerne skulle ikke blot opdrage skolerne til at mestre den nye frihed, de skulle også løbende vurdere om skolerne nu magtede opgaven. Decentraliseringen og dens idealer om brugerindflydelse var også en katalysator for en kommunal kritik af lærergruppens tendens til at lukke sig om sig selv og tro på, at den havde definitionsret på folkeskolen. Med ambitionen om at den enkelte skole skulle lede sig selv kom også bekymringen om, at den enkelte leder ikke havde nok magt i forhold til lærerkollektivet til at åbne skolen op for forældreindflydelse. Samtidig fik kommunerne med efterspørgslen på stærke lokale ledere øje

9 36 Justine Grønbæk Pors på, at arbejdstidsreglerne som en barriere fordi de ikke efterlod mange muligheder for ledelse af lærernes arbejde. 4. Indflydelse på selvstyring»især når det gælder faglighed har kommunerne erkendt at folkeskolen har et problem, og det gør vi noget ved. Vi strammer op på den kommunale tilsynspligt. Kommunalbestyrelserne opfordres til at opstille operationelle mål for hver af sine skoler vedrørende elevernes udbytte af undervisningen.«(danske kommuner ) I slutningen af 1990 erne kritiseredes kommunerne for ikke at styre folkeskolen tydeligt nok. Men efterspørgslen på mere styring blev hurtigt problematiseret, fordi man frygtede, at mere styring ville begrænse skolernes evne til selvstyring. Problemet blev i stedet, hvordan man kunne balancere centrale mål og lokalt råderum. Dette problem udpegede nye opgaver og ansvar til kommunalforvaltningen. Fra slutningen af 1990erne fortsættes kommunaliseringen af folkeskolen fortsættes med stærkere krav til skolelederne om at gøre sig selv til kommunale ledere med kollektivt ansvar for hele skolevæsenets udvikling Forvaltningen som skolevæsenets kit Fra slutningen af 1990 erne og frem blev der sat fokus på kvalitetsstyring, evaluering og opfølgning på resultater (KL 1995/96a, 1995/96b, KL 1997, Danske Kommuner , KL 1998/99). Bedre styring skulle medvirke til en forbedring af de danske skoleelevers præstation i PISA-undersøgelserne. Ifølge en OECD-undersøgelse i 2003 og en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut i 2006, levede kommunerne ikke op til deres tilsyns- og ledelsesforpligtelse. Der manglede klare og operationelle mål for deres skolevæsener, og der blev ikke fulgt op på skolernes målopnåelse, lød kritikken. Kommunerne blev opfordret til i højere grad at kommunikere til skolerne, at de var del af et kommunalt skolevæsen med specifikke mål og krav til resultaterne (Danmarks Evalueringsinstitut 2006, 8). KL understregede:»det er nødvendigt at alle kommuner bliver helt tydelige og systematiske i deres opfølgning på skolernes undervisning. Skolerne må ikke kunne misforstå kommunalbestyrelsens mål og forventninger.«(leder i Danske Kommuner ) Opfordringen om mere tydelig og systematisk styring blev dog snart problematiseret i forhold til, hvordan disse påvirkede skolers råderum til at styre sig selv. Spørgsmålet blev i stedet, hvordan man på en og samme tid kunne styre ved at forpligte skolerne på kommunale mål og bevare fordelene ved decentraliseringen. KL udtalte:»der bør være fleksibilitet og brede rammer for folkeskolens handlemuligheder, der sikrer, at folkeskolen kan møde enhver situation. Men kommunalbestyrelserne skal samtidig løbende og konsekvent følge op på de enkelte skolers resultater.«(kl 2005a, 1) Et tværkommunalt kvalitetsudviklingsprojekt med 13 deltagende kommuner konkluderede, at»det er vanskeligt at formulere politiske mål, der både er tydelige og efterlader råderum.«(kl 2008a, 4) Politikere i de deltagende kommuner gav udtryk for, at det var svært at definere på hvilket niveau målene skulle defineres:

10 Artikler: Lokal ledelse og central styring 37»Konkret er det vanskeligt at trække en klar grænse imellem, hvad der er visioner og mål på den ene side, og hvad der er midler til at opfylde og nå målene. For nogle vil et politisk mål være et middel til at nå et større mål, mens andre vil opleve, at midler ligeså godt kunne være mål.«(kl 2008b, 3) Kravet om tydeligere kommunal styring af folkeskolen blev altså hurtigt problematiseret. Kommunerne stod med det problem at det ikke var nemt at styre uden at begrænse fordelene ved selvstyre. Det blev anført, at det var vanskeligt at skelne overordnede mål fra midler og metoder, fordi skole og kommune havde forskellige opfattelser af, hvor dette skel gik. I førnævnte undersøgelse stod:»der er hos mange politikere en oplevelse af, at politikere, ledere og lærere lever i tre forskellige verdener. Politikerne oplever, at kommunens politikker og mål nogle gange lever deres eget liv, og ikke rigtig slår igennem på skolerne.«(kl 2008b, 4) Dette problem udpegede nye roller og opgaver til kommunalforvaltningerne. Forvaltningen blev beskrevet som den instans, der var i stand til at kommunikere på tværs af grænser mellem skoler og politikere:»flere af de deltagende kommuner fremhæver, at forvaltningen har en vigtig opgave i at oversætte politikernes visioner og»mavefornemmelser«til retningsgivende mål, der giver mening på skoleniveau.«(kl 2008b, 3-4) Skolerne behøvede altså støtte og sparring fra forvaltningen for at kunne arbejde med politiske mål, og forvaltningerne blev opfordret til at have tæt kontakt til skolerne, selvom det også blev noteret, at dette var særdeles ressourcekrævende (KL 2008a). I slutningen af 1990erne dukkede også et problem om skolens manglende synlighed op (for en bredere analyse af denne tendens se Højlund 2004). Kommunerne skulle have bedre indsigt i skolernes arbejde og resultater. Men synlighed i form af kvantitative målinger blev samtidig problematiseret:»en simpel vurdering af, hvorvidt en aktivitet fandt sted eller ej siger ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt aktiviteten havde den ønskede effekt. Der er brug for grundig indsigt i lokale kontekster og dilemmaer og for nøje overvejelser.«(kl, DLF og UVM 1999, 9) I stedet for udefrakommende målinger fremhævede KL nødvendigheden af, at der blev indført en helt ny evalueringskultur i folkeskolen (KL 2005b). Evaluering og skoleudvikling blev beskrevet som to sider af samme sag og evaluering skulle derfor ikke bare være udefrakommende målinger, men interne selvevalueringssystemer (KL 1998/1999a, KL 2005b). De internationale og nationale undersøgelsers efterspørgsel på øget kommunalt tilsyn med folkeskolen blev dermed omsat til et spørgsmål om, hvordan skolerne kunne engageres i at gøre sig selv synlige og transparente. Men så kom en stærkere evalueringskultur til at afhænge af skolens villighed:»men evalueringskulturen bliver kun en realitet, hvis alle skolens parter er villige til at ændre vaner. Fra ledere og lærere til forældre. Viljen bestemmes af, om folkeskolen mærker, at hunden ligger begravet her«. (KL 2005b, 9) I en rapport fra det førnævnte tværkommunale projekt udtrykte en skoledirektør:

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde er blevet

Tværprofessionelt samarbejde er blevet Lærer-pædagogsamarbejde en politisk konstruktion og ledelsesudfordring No Emil Sjöberg Kampmann Samarbejde mellem lærere og pædagoger er for alvor kommet på den politiske dagsorden med folkeskoleforliget

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet?

Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? forskningsprogrammet organisation og læring institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Working paper Team var svaret - men hvad var spørgsmålet? En dokumentationsanalyse af baggrunden for indførelsen af

Læs mere

Retten til egen tid. tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier

Retten til egen tid. tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier Retten til egen tid tid i spændingsfeltet mellem professions- og lønmodtagerstrategier Annette Kamp, Henrik Lund, Helle Holt & Helge Hvid For de syersker, der syede fanerne i begyndelsen af 1900-tallet,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere