Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for bilag

2 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden December 2009

3 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Apotek Sundhedsområdet, fælles Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional udvikling Administration Investeringsbudget Indtægter og finansielle poster Bilag 1 - Bevillingsændringer Bilag 2 Forventede overførsler på drift Bilag 3 Forventede overførsler på anlægsområdet Bilag 4 - Genbevilling af forskningsmidler Bilag 5 - Pengestrømsopgørelse Bilag 6 Forventet årsresultat... 99

4 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Kapitel 1 Sammenfatning 1.1 Indledning I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 22. september 2009, forventedes på sundhedsområdet merudgifter på 170 mio. kr. (ekskl. administration), men ekskl. virksomhederne. På virksomhederne forventedes samlet merudgifter på 120 mio. kr., dog var der på nogle hospitaler tendens til yderligere merforbrug. Rapportens samlede merforbrug udgjorde 290 mio. kr. I denne økonomirapport forventes samlet på sundhedsområdet et regnskabsmæssigt merforbrug i forhold til det korrigerede budget på netto 313 mio. kr. (ekskl. administration). Beløbet består af et merforbrug på 477 mio. kr. og et mindreforbrug på 164 mio. kr. Opgjort uden forskydninger vedrørende mindreforbrug er rapporten udtryk for en forværring på 187 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til, at en række virksomheder har merudgifter på i alt 291 mio. kr. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt, idet den endelige udmøntning forudsættes afklaret i 1. økonomirapport For to virksomheder (Rigshospitalet og Frederikssund Hospital) forventes mindreforbrug på i alt 36 mio. kr., der søges genbevilget i 1. økonomirapport For Herlev Hospital forventes merudgifter på 135 mio. kr. I 3. økonomirapport var der forudsat et merforbrug på 50 mio. kr. For Hvidovre Hospital forventes merudgifter på 70 mio. kr. svarende til forventningen ved 3. økonomirapport. De resterende virksomheder med merforbrug har et samlet merforbrug på 86 mio. kr., Der er en række fælles træk i forhold til de virksomheder, der har merforbrug. For flere hospitalers vedkommende er ubalancen især en følge af, at virksomhederne har haft forventning om en større aktivitet, som ikke er realiseret samtidig med, at udgiftsniveauet ikke er tilpasset hertil. Derudover kan merforbrugene henføres til overgangsproblemstillinger i forbindelse med implementering af hospitalsplanen. På praksisområdet forventes merudgifter på 115 mio. kr., svarende til forventningen ved 3. økonomirapport. På kontoen for fælles driftsudgifter forventes merudgifter på 71 mio. kr. (bortset fra forskydninger) mod forventet 55 mio. kr. ved 3. økonomirapport. Forværringen på 16 mio. kr. er sammensat af en række større og mindre modgående bevægelser. En større forværring (73 mio. kr.) kan henføres til takststyringsordningen, idet aktivitetsniveauet på hospitalerne er højere end forventningen ved 3. økonomirapport. Merudgifterne på 71 mio. kr. skyldes udgiftsvækst på en række områder, der ikke er forudsat ved budgetteringen for 2009, herunder træk på meraktivitetspuljen, sygehusmedicin og hjemmerespiratorpatienter. Områderne er blevet revurderet i forbindelse med 4. økonomirapport. 3

5 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden På kontoen for fælles driftsudgifter er der derudover forskydninger på 128 mio. kr., der vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport På de øvrige områder forventes et samlet mindreforbrug på 246 mio. kr. Heraf vedrører 35 mio. kr. administrationsområdet, hvoraf 28 mio. kr. overføres til 2010, mens det resterende mindreforbrug på 7,5 mio. kr. er udtryk for det forventede regnskabsresultat for administrationsområdet, opgjort efter overførsler. På social- og specialundervisningsområdet udgør mindreforbruget 2 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde 209 mio. kr. På begge områder søges mindreforbrugene overført til Det forventede resultat vedrørende driftsudgifterne er sammenfattet i nedenstående tabel TABEL 1 Årets resultat 2009 i forhold til korrigeret budget Mio. kr. H e r a f : Samlet resultat Merforbrug Overførsler Mindreforbrug ekskl. overførsler Amager Hospital 1,6 1,6 Bispebjerg Hospital 23,0 23,0 Bornholms Hospital 1,8 1,8 Frederiksberg Hospital 25,0 25,0 Frederikssund Hospital -0,9-0,9 Gentofte Hospital 0,0 Glostrup Hospital 13,0 13,0 Helsingør Hospital 4,5 4,5 Herlev Hospital 135,0 135,0 Hillerød Hospital 0,0 Hvidovre Hospital 70,0 70,0 Region Hovedstadens Apotek 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 17,2 17,2 Rigshospitalet -35,0-35,0 Fælles driftsudgifter m.v. -56,8 71,0-127,8 Praksisområdet 115,0 115,0 I alt sundhed, eksl. Administration 313,4 477,1-163,7 0,0 Administration -35,4-27,9-7,5 Regional udvikling -208,6-208,6 Det sociale område -2,1-2,1 I alt 67,3 477,1-402,3-7,5 (+) = virksomheder tilføres midler, (-) = virksomheder fratrækkes midler Sundhedsområdets driftsramme indeholder en overskridelse på 313 mio. kr., som med fradrag af den forholdsmæssige andel af mindreforbruget på administrationsbudgettet fører til et nettomerforbrug på knap 280 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 4

6 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetræk til de anførte merforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. Derudover udlignes mindreforbrugene tilsvarende ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen. Vedrørende kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 40 mio. kr. i forhold til det reviderede budget, hvor forventningen ved 3. økonomirapport var indtægter svarende til det budgetterede. På investeringsområdet forventes et mindreforbrug på samlet 695 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som søges overført til Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af de anførte mer- og mindreforbrug, bevillingsoverførsler til 2010 samt visse ændringer i finansielle budgetposter. Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre 884 mio. kr. ultimo Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug er det samlet set udtryk for en varig likviditetsforværring på ca. 150 mio. kr., der især kan henføres til overskridelsen på driftsbudgettet vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. 1.2 Uddybning vedrørende sundhedsområdet Virksomhederne Det er et generelt træk, at virksomhedernes økonomiske situation fortsat kræver stor opmærksomhed om økonomistyringen. I forhold til flere af de virksomheder, der har merforbrug, er ubalancen især en følge af, at udgiftsniveauet er for højt i forhold til den forventede aktivitet. Derudover kan merforbrugene blandt andet henføres til overgangsproblemstillinger i forbindelse med implementering af hospitalsplanen. Virksomhederne arbejder på at sikre budgetoverholdelse og imødegå budgetoverskridelser, men for en række virksomheders vedkommende vil det som det er fremgået på trods af den stramme økonomistyring og iværksatte initiativer ikke være muligt at overholde budgettet. Merforbruget på 291 mio. kr. vedrører 9 virksomheder. Det forudsættes indtil videre, at merforbruget betales tilbage. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport På Amager Hospital og Bornholms Hospital forventes merforbrug på 1,6 mio. kr., henholdsvis 1,8 mio. kr. På Bispebjerg Hospital udgør merforbruget 23 mio. kr. Årsagen er bl.a. udgifter til et højt lønforbrug i en række afdelinger og et højt forbrug af eksterne vikarer i første halvår. Med henblik på at imødegå problemerne med overholdelse af budgettet er der indført ansættelsesstop i alle afdelinger med merforbrug på lønbudgettet og reduktion af alle lønbudgetter med virkning fra den 1. oktober 2009 med 2,5 pct. 5

7 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden På Frederiksberg Hospital udgør merforbruget 25 mio. kr. Der forventes på driftsbudgettet et merforbrug på omkring 12,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes udgifter til vikarbureauer samt til indkøb af varer og materialer. Hertil kommer, at det forventede årsresultat af takststyringsordningen indebærer en mindreaktivitet svarende til en reduktion af hospitalets budget med 12,5 mio. kr. Hospitalsdirektionen har iværksat en række initiativer med henblik på at begrænse personaleforbruget. Hospitalets direktion følger den økonomiske situation tæt. På Glostrup Hospital forventes et merforbrug på 13 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at en række afdelinger har vanskeligheder med at holde budgetterne, især de afdelinger der har været berørt af hospitalsplanflytninger i Med henblik på at imødegå udgiftspresset har hospitalets direktion indført yderligere restriktioner på afdelingernes indkøb i resten af 2009 samt anmodet afdelingsledelserne vurdere, om det er muligt at udskyde større indkøb og projekter. På Helsingør Hospital forventes et merforbrug på ca. 4,5 mio. kr. som følge af et generelt udgiftspres på lønsiden, pga. af vakante stillinger, overbelægning, samt øgede udgifter til tvungne investeringer, som følge af påbud fra brandmyndigheder mv. Herlev Hospital forventer et merforbrug på 135 mio. kr. Hospitalets økonomiske situation er ved 4. økonomirapport 2009 præget af et udgiftspres på lønsiden, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til aktivitetsniveauet i 2009, selv om der forventes meraktivitet i På baggrund af det forventede resultat for 2009 er der i samarbejde mellem administrationen og hospitalets direktion iværksat en analyse med det formål at analysere den økonomiske situation sammenholdt med aktivitetsudviklingen for hospitalet. Analysen skal hurtigt tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes for at skabe balance i hospitalets økonomi. Hvidovre Hospitals økonomiske situation har i 2009 været præget af et betydeligt udgiftspres på løn og øvrig drift. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der under hospitalets ledelse er gennemført en række funktionssammenlægninger og flytninger. Fusionerne har i starten af året indebåret en del omkostninger, samtidig med at der har skullet gennemføres rationaliseringsgevinster i forbindelse med hospitalsplanen. Herudover har Hvidovre Hospital haft forventninger til, at der kunne realiseres et højere aktivitetsniveau, end der har kunnet realiseres. Hospitalets udgiftsniveau er derfor for højt i forhold til den forventede aktivitet og det forventede resultat af takststyringsordningen. Hospitalet har igangsat en række initiativer med henblik på, at merforbruget begrænses til 70 mio. kr. Før budgetåret var afdelingerne pålagt besparelser på ca. 27 mio. kr., dette niveau er hævet til sammenlagt 46 mio. kr. Vedligeholdelsesarbejder og mindre ombygningsprojekter er gennemgået, og alle projekter som ikke er absolut nødvendige er blevet stoppet. Herudover har hospitalet igangsat en total gennemgang af fremmødeplanerne på alle afdelinger med henblik på at reducere udgiftsniveauet til budgetrammen I Region Hovedstadens Psykiatri udgør merforbruget 17,2 mio. kr. Årsagen hertil er bl.a. problemer med realisering af planene om tilbagebetaling af det overførte merforbrug fra 2008 og øvrige tilpasninger i 2009 budgettet. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder på at imødegå merforbruget ved en stram økonomistyring. 6

8 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetræk til de omtalte merforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. Mindreforbruget på 35 mio. kr. for Rigshospitalet, der søges overført, drejer sig om tidsforskydninger vedrørende en række konkrete projekter. På Frederikssund Hospital søges overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig opgørelse, med forbehold for regnskabsresultatet. Den egentlige bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2010 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport Specifikation af ubalance på sundhedsområdets drift Den samlede overskridelse på de øvrige dele af sundhedsområdet er nærmere specificeret i den følgende oversigt, der også viser ændringen i forhold til 3. økonomirapport (inkl. administrationsbudgettet). Specifikation af ubalance på sundhedsområdet (Mio. kr.) 3. ØR 4. ØR Ændring Sygehusmedicin Social- og sundhedsassistentelever Hjemmerespiratorpatienter Patienterstatninger Akutbehandling, særlige udfordringer Brystkræftscreening Kvalitetspulje Meraktivitetspulje og præstationsbudgetter Medicinbudget fra praksis Færdigbehandlede patienter/ambulant genoptæning Ejendomsskatter Konvertering tjenestemandsstillinger Byggeorganisation hospitalsplanprojekter Efteruddannelse mv. af læger Lederudvikling Andet Sundhedsområdets fælleskonto i alt Praksisområdet ekskl. medicintilskud Praksisområdet, medicintilskud Praksisområdet i alt Tjenestemandspension Administrationsområdet i øvrigt Administrationsområdet i alt Sundhedsområdet i alt Sundhedsområdets fælleskonto På sundhedsområdets fælleskonto forventes samlet en overskridelse på 71 mio. kr., mod 55 mio. kr. i 3. økonomirapport. Overskridelsen søges dækket ved en tillægsbevilling og er opgjort efter overførsler på enkeltsager på i alt 127,8 mio. kr. Overførslerne søges som en budgetreduktion i 2009 og vedrører især tidsforskydninger for en række konkrete projekter på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Den egentlige bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2010 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport

9 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Sygehusmedicin Der er i budgettet for 2009 afsat i alt 351 mio. kr. til stigende medicinudgifter på hospitalerne. Hospitalernes budgetter er i de tre første økonomirapporter i 2009 i alt blevet tilført 213 mio. kr. til dækning af den faktiske vækst i medicinudgifterne fra I 2009-budgettet var der herefter 138 mio. kr. til rådighed til dækning af vækst i medicinudgifterne. Hospitalernes indmeldinger i forbindelse med 4. økonomirapport viser en samlet vækst på i alt ca. 194 mio. kr. svarende til et merforbrug på 56 mio. kr. mod forventet 50 mio. kr. i 3. økonomirapport. Hospitalerne er tilført budget svarende til det forventede forbrug. Opgørelsen er ikke endelig, idet hospitalernes prognoser er baseret på 9 måneders regnskab. Der vil i det foreløbige regnskab for 2009 blive foretaget en endelig forbrugsopgørelse. Social- og sundhedsuddannelser For social- og sundhedsassistentelever skal regionen betale løn til de studerende i praktikperioden. I forbindelse med trepartsaftalerne om kvalitetsreformen blev der indgået en aftale om mulighed for at få voksenelevløn under uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Fra og med 1. januar 2008 har eleverne haft denne mulighed. Bl.a. som følge af voksenelevløn er der startet væsentligt flere elever på uddannelsen i 2008 og I de tidligere økonomirapporter har der været medtaget en forventet merudgift på 20 mio. kr. i 2009 som følge af de stigende udgifter. Da der må forventes en del forsinkelser i betalingerne mellem regionen og kommunerne, er udgiftsskønnet reduceret med 20 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Der er regnet med en merudgift på 60 mio. kr., hvilket svarer til forventningen ved 3. økonomirapport. Udgiftsvæksten kan henføres til, at der løbende sker en udvidelse af det antal patienter, som behandles med respirator i eget hjem med personaleovervågning på døgnbasis. Udgiften til den enkelte patient er stor, hvorfor selv mindre ændringer i antallet af patienter kan have stor indflydelse på de samlede udgifter. Merudgifterne til hjemmeboende respiratorpatienter kan i praksis ikke undgås, og den modgås ikke af besparelser på hospitalerne. Patienterstatninger Der vurderes at være en merudgift på 8 mio. kr., som er afledt af prognosen for patienterstatninger i Der er ingen ændringer i forhold til udgiftsskønnet ved 3. økonomirapport. Prognosen er fortsat usikker. Akutbehandling, særlige udfordringer De anførte 10 mio. kr. i oversigten skyldes, at beløbet blev tilført Herlev Hospital i 2. økonomirapport. Beløbet kan henføres til, at der i forbindelse med fremskyndelse af hospitalsplanændringer var særlige udfordringer i forhold til de akutte forpligtigelser for Herlev Hospital, der ikke i tilstrækkeligt omfang var taget hensyn til ved resultatopgørelsen for

10 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Udbud af brystkræftscreening Der var i budgettet oprindeligt afsat 31 mio. kr. til gennemførelse af et eksternt udbud af brystkræftscreening. I 3. økonomirapport blev budgettet på grund af forventede mindreudgifter reduceret til 21 mio. kr. Udgifterne til det antal brystkræftscreeninger, som er aftalt at skulle varetages af den eksterne leverandør, skønnes at beløbe sig til i alt 14 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. overføres til 2010 til afslutning af projektet. Den Danske Kvalitetsmodel Danske Regioner har indgået en aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at indføre Den Danske Kvalitetsmodel. I henhold til aftalen overdrages kvalitetsmodellen til regionerne i august Regionerne har herefter et år til at implementere modellen hvorefter akkreditering påbegyndes. Det forudsættes at implementering af aftalen ikke medfører behov for overførsel af budget til virksomhederne. Det tilførte beløb på i alt 12 mio. kr. medgår til dækning af de samlede overskridelser på sundhedsområdet, hvilket også var forudsætningen ved 3. økonomirapport. Præstationsbudgetter og meraktivitetspulje I 2. økonomirapport blev præstationsbudgetterne for de enkelte hospitaler genberegnet på grundlag af aktiviteten i 2007 tillagt 2 % og tillagt 0,4 % svarende til aktivitetsudviklingen fra 2007 til Tillægget på 0,4 % indebærer en forøgelse af præstationsbudgetterne med 67 mio. kr. svarende til en aflastning af meraktivitetspuljen med 33 mio. kr. i forhold til det ellers forudsatte, da der afregnes til 50 % af DRG-taksten. Budgettet til meraktivitetspuljen er i 3. økonomirapport tilført 94 mio. kr. som følge af forudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om øget aktivitet i 2009, og som indebærer en tilsvarende forhøjelse af regionens bloktilskud i Der forventes nu en væsentlig større aktivitet på hospitalerne end ved 3. økonomirapport, hvor det var forventningen, at de afsatte midler ville være tilstrækkelige (mindreforbrug på 3 mio. kr.). På nuværende tidspunkt forventes udløst 252 mio. kr. (50 % DRG-værdi) der indarbejdes i hospitalernes budgetter i henhold til takststyringsordningen. Derudover nedskrives hospitalernes indtægtsbudgetter samlet med 50 mio. kr. primært som følge af faldende indtægter på Rigshospitalet. Sammen med andre mindre korrektioner er det samlede træk på takststyringspuljen 302 mio. kr. Hertil kommer 175 mio. kr. vedrørende udgifter til fremmede sygehuse, dvs. i alt 477 mio. kr. Med de tilførte midler i 3. økonomirapport er der i alt afsat 407 mio. kr., og der vil dermed være et merforbrug vedrørende aktivitetspuljen på 70 mio. kr. Ændret ramme som følge af justering i medicinbudgettet på praksisområdet. Der er ingen ændringer i forhold til 3. økonomirapport. Medicinbudgettet på Praksisområdet er i 3. økonomirapport reduceret med i alt 251 mio. kr. som følge af nedsættelse af medicingarantiniveauet for 2009 i økonomiaftalen for I henhold til aftalen er bloktilskuddet fra staten til medicingarantien for 2009 foreløbig nedsat med 193 mio. kr. for Region Hovedstaden. 9

11 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Medicinbudgettet på praksisområdet er i 3. økonomirapport yderligere nedsat med 58 mio. kr. som følge af nedsættelse af medicingarantiniveauet. Der er på denne baggrund flyttet i alt 58 mio. kr. fra praksisområdet til kontoen for sundhedsområdets fælles driftsudgifter. Indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter/ambulant genoptræning Der er budgetteret med indtægter på i alt 187,2 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område. Indtægterne vedrører endvidere kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. De samlede indtægter fra kommunerne forventes nu at beløbe sig til 170,7 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 16,5 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at betalingen for færdigbehandlede somatiske patienter er faldet markant i løbet af året, idet flere kommuner har intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne. Ejendomsskatter Region Hovedstaden indsendte i foråret 2009 en række klager til Skat over stigningerne i ejendomsvurderingerne vedr. regionens bygninger i både 2006 og I oktober 2009 har Skat afgjort de fleste af klagesagerne til regionens fordel med forslag om samlet set at nedsætte ejendomsvurderingerne i 2006 og 2008 med henholdsvis 579 mio. kr. og mio. kr. Enkelte af klagesagerne er afvist og enkelte andre er sendt i vurderingsankenævnet, hvorfra der efterfølgende vil komme et forslag til en afgørelse. De foreliggende afgørelser betyder, at beliggenhedskommunerne i alt skal tilbagebetale regionen 11,5 mio. kr. for 2008 og Konvertering af tjenestemandsstillinger Der er mindreudgifter til kompensation som følge af konvertering af tjenestemandsansættelser til overenskomstansættelser på i alt 9 mio. kr. Byggeorganisation hospitalsplanprojekter Der er mindreudgifter til byggeorganisation for hospitalsplanprojekter på i alt 11 mio. kr. Efteruddannelse mv. af læger Til efteruddannelse mv. af læger forventes der et samlet mindreforbrug på 17 mio. kr. Mindreforbruget er realiseret i forhold til budgetterede udgifter til stillingsudvidelser, og til den kliniske basisuddannelse af læger i privat praksis. Lederudvikling Det afsatte budget til lederudvikling på 9,2 mio. kr. bliver ikke anvendt i 2009, da arbejdet med planlægning og udbud af et lederudviklingsprogram har været meget omfattende. Lederuddannelsen vil først kunne igangsættes medio 2010, hvorfor det i 2010 afsatte budget på området vil være tilstrækkeligt. Andet Der forventes på andre poster under sundhedsområdets fælleskonto en samlet mindreudgift på omkring 6 mio. kr., som medgår til dækning af merforbruget på kontoen for sundhedsvæsenets fælles driftsudgifter. 10

12 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Administrationsområdet I forhold til det korrigerede budget og ekskl. overførsler til 2010 forventes et nettomindreforbrug på 7,5 mio. kr. som kan henføres til mindreforbrug vedr. lederudvikling, stillingsvakancer samt det afsatte budget til regionsrådsvalg m.v. Inden for den samlede ramme på administrationsområdet afholdes samtidig merudgifter til tjenestemandspensioner på 10 mio. kr. i 3. økonomirapport forventedes merudgifter på 15 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Mindreforbruget er i øvrigt opgjort efter overførsler på enkeltsager på i alt 28 mio. kr. Den egentlige bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2010 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport Vedrørende den centrale barselsfond er opgjort en samlet refusion på netto 197 mio. kr. til virksomhederne m.v., der svarer til det afsatte beløb. Praksisområdet De senest udarbejdede vurderinger giver anledning til forventning om et samlet merforbrug i 2009 på 115 mio. kr. Dette svarer til forventningen ved 3. økonomirapport. Merforbruget vedrører især almen lægehjælp og speciallægehjælp. Udgifterne til medicintilskud forventes at ligge på niveau med medicinbudgettet, hvilket svarer til forventningen ved 3. økonomirapport. Prognosen er beregnet på baggrund af regnskabstal for de første 8 måneder og lægger sig tæt op ad budgettet. Der er dog fortsat usikkerhed omkring udgiftsniveauet. Sygehusbehandling uden for regionen Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen tilføres 175 mio. kr. til dækning af merudgifter. Beløbet svarer til det forventede i 3. økonomirapport. Med budgettilførslen udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 975 mio. kr. Udviklingen siden udarbejdelsen af 3. økonomirapport giver ikke grundlag for at ændre udgiftsvurderingen, idet bemærkes, at beløbet fortsat er behæftet med usikkerhed. Budgettilførslen på 175 mio. kr. dækkes ved en overførsel fra den generelle pulje til dækning af aktivitetsstigning i 2009 på egne og fremmede hospitaler, som er afsat på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. Det bemærkes, at der også i 2009 har været problemer med den mellemregionale afregning af basisbehandlinger, der baserer sig på et samspil mellem data fra Sundhedsstyrelsen og dataleverandøren, der formidler afregningen. Afregningen er først påbegyndt i november måned. Den forsinkede afregning gør, at skøn over udgifterne stadig er behæftet med usikkerhed. 1.3 Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vil blive opnået. 11

13 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose vedrørende kommunal medfinansiering, der viser merindtægter på 40 mio. kr. Ved 3. økonomirapport forventedes indtægtsbudgettet overholdt. 1.4 Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som overføres til På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 208,6 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler begrundet i, at aktiviteter er blevet udskudt, og beløbet overføres til Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v. Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Merforbrugene på virksomhederne tilføres disse i form af tillægsbevillinger på i alt 291 mio. kr. fra kassebeholdningen. Det forudsættes, at merforbruget betales tilbage senere i form af en tilsvarende budgetreduktion. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med i 1. økonomirapport Merforbruget på 71 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter samt merforbruget på 115 mio. kr. på Praksisområdet søges dækket ved tillægsbevillinger finansieret fra kassebeholdningen. Der er derudover et mindreforbrug på i alt 402 mio. kr., som søges overført til 2010 vedrørende to virksomheder, sundhedsområdets fælles konto samt administration, regional udvikling og det sociale område. Rapporten indeholder desuden omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler som følge af implementeringen af hospitalsplanen For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 1 også evt. konsekvenser heraf vedrørende Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet og bl.a. administrationsbudgettet. Tilpasningen kan bl.a. henføres til ændringer i anlægskartoteket i forbindelse med regnskabsafslutning 2008 samt forventede ændringer i 2009 med betydning for de budgetterede afskrivninger. Endelig indeholder rapporten en mindre korrektion af den tidligere tekniske genbevilling af ubrugte indtægtsdækkede forskningsmidler fra 2008 (bilag 4). 12

14 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 1.6 Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Det korrigerede investeringsbudget 2009 udgør til og med 3. økonomirapport 2009 i alt 2.343,4 mio. kr. Efterfølgende er der på regionsrådsmøderne i september og oktober truffet beslutning i investeringssager (salg af ejendomme og grundareal), som netto mindsker investeringsbudgettet med 0,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget udgør dermed samlet set i alt 2.342,8 mio. kr. for 2009 før overførsler til På baggrund af det forventede regnskabsresultat forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2010 som følge af tidsforskydninger på i alt 694,5 mio. kr. inklusiv overførsler fra virksomhedernes lokale investeringsrammer. Når det foreløbige regnskabsresultat for 2009 foreligger, vil overførsler til 2010 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport. 1.7 Likviditetsprognose Likviditetsvirkningerne af ovenstående er indarbejdet i nedenstående tabel. Årets ultimobeholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport opgjort til 283 mio. kr. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen jf. nedenstående specifikation 884 mio. kr. svarende til en likviditetsforøgelse på 601 mio. kr. Hvis der ses bort fra genbevillinger af mer- og mindreforbrug er det samlet set udtryk for en varig likviditetsforværring på ca. 150 mio. kr., der især kan henføres til overskridelsen på driftsbudgettet vedrørende praksisområdet og sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter. 13

15 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 4. økonomirapport Primo kassebeholdning 2009 (mio. kr.) 1.795,4 Kasseforbrug i oprindelig budget ,4 mio.kr. -33,4 Budgetkorrektioner før 4. økonomirapport Genbevillinger drift -385,4 Øvrige driftsændringer -12,2 Genbevillinger anlæg m.v ,3 Finansielle budgetposter 84,1 I alt kassetræk før 4. økonomirapport ,8 Budgetteret ultimo beholdning før 4. økonomirapport ,2 Budgetteret forskydning drift 4. økonmirapport*** -74,2 Sundhedsområdet m.v. -676,6 Sundhedsområdet Overførsel til ,7 Social- og specialundervisning 4,9 Social- og specialundervisning overførsel til ,1 Regionaludvikling -8,8 Regionaludvikling overførsel til ,6 Administration 204,0 Administration overførsel til ,9 Budgetteret forskydning investering 4. økonomirapport** 695,1 Investerings overførsel til ,5 Øvrige investeringsændringer 0,6 Ændringer i finansielle budgetposter -20,1 Renter, netto forbedring 3,2 Netto deponering (frigivelse og ny deponering) 1,0 Lån og afdrag netto ( mindreindtægt) -73,1 Bloktilskud reginaludvikling 8,8 Kommunalt aktivitetsafhængig bidrag 40,0 I alt kassehenlæggelse i 4 økonomirapport ,8 Ultimo Kassebeholdning 2009 ( udfra bevillinger) 884,0 * Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2009 ** Driftsoverførsel til 2010 på netto 111,1 mio.kr. ***Anlægsoverførsel til 2010 på 694,5 mio.kr. Der er ikke indregnet virkningen af krav fra Finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende de tidligere Københavns og Frederiksborg amters skatterestancer for tidligere år. Beløbet udgør 145,7 mio. kr. 1.7 Overførsler til 2010 Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af, hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2009 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 111 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet svarende til mindreforbruget på 695 mio. kr. Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i

16 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Med hensyn til tilbagebetaling af merforbrug forudsættes den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor. Det fremgår ligeledes af tabellen, at de tilsvarende beløb som regionens budget i 2009 er blevet forhøjet med udgør 385 mio. kr. på driftsområdet og 995 mio. kr. på anlægsområdet. TABEL 4 Drift - overførsler af mindreforbrug Overførsler Årets priser Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 12,00 8,06-1,60 Bispebjerg Hospital 17,20 14,23-23,00 Bornholms Hospital 7,70 4,74-1,80 Frederiksberg Hospital 0,00-10,89-25,00 Frederikssund Hospital - 5,18 0,88 Gentofte Hospital 0,00 28,20 Glostrup Hospital 0,00 11,16-13,00 Helsingør Hospital - 0,79-4,50 Herlev Hospital 8,90-63,29-135,00 Hillerød Hospital 86,30 58,76 Hvidovre Hospital 29,20-13,11-70,00 Region Hovedstadens Apotek 0,00 3,13 Region Hovedstadens Psykiatri 7,10-13,05-17,20 Rigshospitalet 116,00 36,23 34,95 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 0,00 0,00 Fælles driftsudgifter m.v. 113,60 114,29 127,82 Praksisområdet 0,00 0,00 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) 20,20 0,00 Region Hovedstaden - Handicap 0,00 10,40 2,10 Regional udvikling 106,20 165,54 208,60 Administration 13,50 25,09 27,86 I alt 537,90 385,43 111,11 15

17 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden TABEL 5 Anlæg - overførsler af mindreforbrug Overførsler Årets priser * Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 2,60 5,59 2,29 Bispebjerg Hospital 26,60 46,23 55,50 Bornholms Hospital 6,30 7,70 2,05 Frederiksberg Hospital 0,10 20,70 24,14 Frederikssund Hospital - 0,30 - Gentofte Hospital 12,80 87,35 3,90 Glostrup Hospital 29,40 53,29 33,10 Helsingør Hospital - 25,20 10,60 Herlev Hospital 80,50 174,56 126,80 Hillerød Hospital 52,10 175,14 62,75 Hvidovre Hospital 61,20 120,54 87,84 Region Hovedstadens Apotek 9,00 9,20 1,91 Region Hovedstadens Psykiatri 21,60 20,00 15,60 Rigshospitalet 66,50 179,13 83,42 Administrationsområdet 14,80 14,19 8,00 Fælles puljer - medico, renovering og energibesp ,88 IT strategi 11,70 27,05 48,00 Påbegyndelse af hospitals- og psykiatriplan 19,10 20,50 40,30 Investeringsrammer, socialområdet 10,40 8,30 5,46 I alt 424,80 994,97 694,53 * inklusiv investeringsrammer 1.8 Videre proces Af budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer, evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og socialministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. 16

18 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Kapitel 2 Bevillingsområder Udgiftsbudget 2009 Mio. kr., 2009-pris- og lønniveau Område Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Virksomheder sygehusbehandling , ,3 993, , ,1 0,0 Amager Hospital 370,3 380,3 3,7 384,0 384,0 0,0 Bispebjerg Hospital 1.344, ,6 115, , ,7 0,0 Bornholms Hospital 368,3 372,0 2,4 374,4 374,4 0,0 Frederiksberg Hospital 689,2 606,2 26,2 632,4 632,4 0,0 Frederikssund Hospital 174,9 208,6 2,3 210,9 210,9 0,0 Gentofte Hospital 1.518, ,7 129, , ,5 0,0 Glostrup Hospital 1.403, ,3 11, , ,2 0,0 Helsingør Hospital 141,6 163,0-1,5 161,5 161,5 0,0 Herlev Hospital 2.135, ,8 315, , ,4 0,0 Hillerød Hospital 2.285, ,3 6, , ,5 0,0 Hvidovre Hospital 1.720, ,2 93, , ,3 0,0 Region Hovedstadens Apotek 83,1 82,6 13,1 95,8 95,8 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 2.478, ,7 50, , ,7 0,0 Rigshospitalet 3.393, ,0 225, , ,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles 2.841, ,1-591, , ,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen 800,6 799,9 175,0 974,9 974,9 0,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,2-766, , ,1 0,0 Praksisområdet 6.629, ,0 110, , ,2 0,0 Praksisområdet 6.629, ,0 110, , ,2 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -13,5-8,5-4,9-13,5-13,5 0,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -13,5-8,5-4,9-13,5-13,5 0,0 Region Hovedstaden - Handicap -58,1-29,2-2,1-31,3-31,3 0,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -58,1-29,2-2,1-31,3-31,3 0,0 Regional udvikling 705,8 871,3-199,8 671,5 671,5 0,0 Kollektiv trafik 368,8 377,7-0,2 377,5 377,5 0,0 Erhvervsudvikling 127,0 169,5-77,5 92,0 92,0 0,0 Miljøområdet 137,8 143,4 0,0 143,4 143,4 0,0 Øvrig regional udvikling 72,2 180,8-122,1 58,7 58,7 0,0 Administration 962,3 983,3-231,9 751,4 751,4 0,0 Sundhedsområdet 870,4 889,0-229,1 659,9 659,9 0,0 Socialområdet 21,6 22,3-1,1 21,2 21,2 0,0 Regional udvikling 70,3 72,0-1,7 70,3 70,3 0,0 I alt driftsvirksomhed , ,4 74, , ,5 0,0 Investeringsbudget 1152,2 2306,2-695, , ,6 0,0 Investering, social og specialundervisning 25,5 37,0 0,5 37,6 37,6 0,0 Investering i alt 1.177, ,2-695, , ,1 0,0 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , ,6-620, , ,6 0,0 Finansiering Renter 70,0 38,0-3,2 34,8 34,8 0,0 Finansforskydninger -143,8-196,5-1,0-197,5-197,5 0,0 Lånoptagelse -992, ,9 73, , ,8 0,0 Afdrag på lån 992, ,7 0, , ,7 0,0 Ændring i egenkapitalen 0,0-97,8-97,8-97,8 0,0 Finansiering, sundhed , ,3-40, , ,3 0,0 Finansiering, regional udvikling -775,2-775,2-8,8-784,0-784,0 0,0 I alt finansiering , ,0 20, , ,9 0,0 Likviditetstræk *) -33, ,6 600,8-911,7-911,7 0,0 *) ( ) = forbrug af likvide aktiver, (+) = kassehenlæggelse 17

19 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Ajourført omkostningsbevilling og decentral investeringsramme 2009 Mio. kr., 2009-pris- og lønniveau Område Bevillingsniveau Nettodrifts-udgifter Omkostningselementer i alt Omkostningsbevilling Investeringsramme Virksomheder sygehusbehandling ,1 966, ,7 151,4 Amager Hospital 384,0 16,7 400,7 4,2 Bispebjerg Hospital 1.510,7 63, ,8 20,6 Bornholms Hospital 374,4 23,7 398,1 0,8 Frederiksberg Hospital 632,4 23,2 655,5 3,5 Frederikssund Hospital 210,9 31,8 242,7 0,0 Gentofte Hospital 1.234,5 32, ,4 19,6 Glostrup Hospital 1.354,2 80, ,4 13,4 Helsingør Hospital 161,5 10,4 171,9 0,0 Herlev Hospital 2.655,4 139, ,5 17,5 Hillerød Hospital 2.169,5 92, ,3 9,5 Hvidovre Hospital 2.026,3 104, ,1 30,5 Region Hovedstadens Apotek 95,8 12,5 108,3 6,7 Region Hovedstadens Psykiatri 2.590,7 105, ,6 10,3 Rigshospitalet 4.218,0 230, ,4 14,7 Sundhedsområdet, fælles 2.184,0 50, ,0 9,6 Sygehusbehandling uden for regionen 974,9 0,0 974,9 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,1 50, ,1 9,6 Praksisområdet 6.465,2 0, ,2 0,0 Praksisområdet 6.465,2 0, ,2 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) -13,5 8,4-5,1 13,0 Institutions og virksomhedsniveau -13,5 8,4-5,1 13,0 Region Hovedstaden - Handicap -31,3 48,3 17,0 15,3 Institutions og virksomhedsniveau -31,3 48,3 17,0 15,3 Regional udvikling 671,6 0,3 671,9 0,0 Kollektiv trafik 377,5 0,0 377,5 0,0 Erhvervsudvikling 92,0 0,0 92,0 0,0 Miljøområdet 143,4 0,3 143,7 0,0 Øvrig regional udvikling 58,7 0,0 58,7 0,0 Administration 751,4-42,0 709,3 0,0 Sundhedsområdet 659,9-39,6 620,3 0,0 Socialområdet 21,2-1,4 19,8 0,0 Regional udvikling 70,3-1,1 69,2 0,0 I alt , , ,1 189,3 18

20 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 248,7 263,3 18,2 281,5 281,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 127,8 123,9-14,6 109,3 109,3 0,0 Driftsudgifter i alt 376,5 387,2 3,7 390,9 390,9 0,0 Indtægter -6,2-6,9 0,0-6,9-6,9 0,0 Nettodriftsudgifter 370,3 380,3 3,7 384,0 384,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 1,6-0,2 1,4 1,4 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 4,6 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 10,7 10,7 0,0 10,7 10,7 0,0 Omkostningselementer i alt 16,9 16,9-0,2 16,7 16,7 0,0 Omkostningsbevilling 387,2 397,2 3,5 400,7 400,7 0,0 Investeringsramme 4,2 4,2 0,0 4,2 4,2 0,0 Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 Indtægter -5,5-5,5 0,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 2,1 Mer-/mindreforbrug 1,6 I alt 3,7 Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 3,7 mio. kr. Beløbet er sammensat af barselsrefusion, overdragelse af optageområdet Christianshavn til Bispebjerg og Frederiksberg samt en række mindre budgetomplaceringer. Med de ovenstående bevillingsændringer forventer Amager Hospital på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært vanskeligheder med budgettilpasning efter gennemførelse af hospitalsplanen. Merforbruget finansieres i form af en tillægsbevilling. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport

21 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Aktivitet Aktivitet Amager Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en forventet meraktivitet på i alt 1 mio. kr. 20

22 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.131, ,0 33, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 323,8 297,5 82,1 379,6 379,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1.455, ,5 115, , ,8 0,0 Indtægter -110,8-113,9-0,2-114,1-114,1 0,0 Nettodriftsudgifter 1.344, ,6 115, , ,7 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 7,3 7,3 3,4 10,7 10,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 18,1-3,9 14,2 14,2 0,0 Lagerforskydning -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Afskrivninger 40,0 40,0-1,5 38,5 38,5 0,0 Omkostningselementer i alt 65,0 65,1-2,0 63,1 63,1 0,0 Omkostningsbevilling 1.409, ,7 113, , ,8 0,0 Investeringsramme 20,6 20,6-4,6 16,0 16,0 0,0 Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektion Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 45,0 45,0 0,0 55,5 66,0 10,5 Øvrige driftsudgifter 34,9 34,9 0,0 51,3 67,7 16,4 Driftsudgifter i alt 79,9 79,9 0,0 106,8 133,7 26,9 Indtægter -79,9-79,9 0,0-106,8-133,7-26,9 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 92,1 Mer-/mindreforbrug 23,0 I alt 115,1 Der er i alt bevillingsændringer for 115,1 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport. Den væsentligste ændring på 50,2 mio. kr. skyldes forventet meraktivitet. I forbindelse med flytning af audiologien til Gentofte Hospital reduceres Bispebjerg Hospitals nettodriftsbudget med 20,5 mio. kr., og i forbindelse med flytning af en række opgaver fra andre hospitaler som følge af hospitalsplanen tilføres Bispebjerg Hospital i alt nettodriftsbudget på 21,8 mio. kr. Som følge af vækst i medicinudgifterne tilføres 18,4 mio. kr., og der tilføres netto18,3 mio. kr. som refusion fra barselsfonden. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Efter disse tillægsbevillinger forventer hospitalet et merforbrug på 23,0 mio. kr.. Årsagen er bl.a. udgifter til et højt lønforbrug i en række afdelinger og et højt forbrug af eksterne vikarer i første halvår. Med henblik på at imødegå problemerne med overholdelse af budgettet er der indført ansættelsesstop i alle afdelinger med merforbrug på lønbudgettet og reduktion af alle lønbudgetter med virkning fra den 1. oktober 2009 med 2,5 pct. 21

23 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Merforbruget finansieres i form af en tillægsbevilling. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport Aktivitet Aktivitet Bispebjerg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på 100,4 mio. kr., der har medført en tilførsel til driftsbudgettet på i alt 50,2 mio. kr. 22

24 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 231,6 241,7 8,9 250,6 250,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 145,5 139,1-6,6 132,5 132,5 0,0 Driftsudgifter i alt 377,1 380,8 2,4 383,1 383,1 0,0 Indtægter -8,8-8,8 0,0-8,8-8,8 0,0 Nettodriftsudgifter 368,3 372,0 2,4 374,4 374,4 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,5 1,5 1,8 3,3 3,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,7 1,7-0,1 1,6 1,6 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Omkostningselementer i alt 22,0 22,0 1,7 23,7 23,7 0,0 Omkostningsbevilling 390,4 394,0 4,0 398,1 398,1 0,0 Investeringsramme 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 0,6 Mer-/mindreforbrug 1,8 I alt 2,4 Der søges om bevillingsændringer for Bornholms Hospital på driftsrammen på i alt 2,4 mio. kr. Af budgetkorrektioner kan nævnes en nettotilførsel fra barselspuljen på 2,4 mio. kr. Der er indarbejdet en budgetkorrektion for medicin på -1,9 mio. kr. samt en budgetkorrektion for indkøbsbesparelser på -0,6 mio. kr. Bornholms Hospital tilføres 0,6 mio. kr. som følge af det forventede årsresultat af takststyringsordningen. Der forventes herefter på driftsbudgettet et merforbrug i 2009 på omkring 1,8 mio. kr. Bornholms Hospital har haft vanskeligheder med at overholde driftsbudgettet grundet en række nye udgiftsposter samt stigende udgifter til lægevikarer. Der er foretaget en tilførsel til budgettet på 1,8 mio. kr. svarende til merforbruget. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport

25 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Aktivitet Aktivitet Bornholms Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en forventet meraktivitet på i alt 0,6 mio. kr. 24

26 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.4 Frederiksberg Hospital Økonomi Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 540,4 460,0 8,3 468,3 468,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 219,2 219,1 10,0 229,1 229,1 0,0 Driftsudgifter i alt 759,6 679,1 18,3 697,5 697,5 0,0 Indtægter -70,4-72,9 7,8-65,1-65,1 0,0 Nettodriftsudgifter 689,2 606,2 26,2 632,4 632,4 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,5 3,5-7,5-4,1-4,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 10,4 10,4-2,6 7,8 7,8 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 20,1 20,1-0,6 19,5 19,5 0,0 Omkostningselementer i alt 33,9 33,9-10,8 23,2 23,2 0,0 Omkostningsbevilling 723,1 640,1 15,4 655,5 655,5 0,0 Investeringsramme 3,5 3,5-1,2 2,3 2,3 0,0 Indtægtsdækket forskning Frederiksberg Hospital Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektion Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 22,0 0,0 0,0 22,0 23,7 1,7 Øvrige driftsudgifter 6,9 0,0 0,0 6,9 13,2 6,3 Driftsudgifter i alt 28,9 0,0 0,0 28,9 36,9 8,0 Indtægter -28,9 0,0 0,0-28,9-36,9-8,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 1,2 Mer-/mindreforbrug 25,0 I alt 26,2 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 26,2 mio. kr. Af væsentlige budgetkorrektioner kan nævnes tilførsel af 1,7 mio. kr. til anæstesiberedskab. Hertil kommer tilførsel til medicinvækst på 1,6 mio. kr. samt en tilførsel vedr. barselspulje på netto 6,2 mio. kr. Endvidere tilføres Frederiksberg Hospital i alt 3,6 mio. kr. som kompensation for færre indtægter fra andre regioner. Det forventede årsresultat af takststyringsordningen er -12,5 mio. kr. Der er ikke på nuværende tidspunkt forventning om realisering af et tilsvarende mindreforbrug. Der forventes derudover på driftsbudgettet et merforbrug i 2009 på omkring 12,5 mio. kr. som hovedsagelig skyldes store udgifter til vikarbureauer samt til indkøb af varer og materialer. Hospitalsdirektionen har iværksat en række initiativer med henblik på at begrænse personaleforbruget. Hospitalets direktion følger den økonomiske situation tæt. 25

27 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Der er foretaget en tilførsel til budgettet på 25 mio. kr. svarende til merforbruget. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport Aktivitet Aktivitet Frederiksberg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en mindreaktivitet på 25 mio. kr., der har medført en reduktion af driftsbudgettet på i alt -12,5 mio. kr. 26

28 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.5 Frederikssund Hospital Økonomi Frederikssund Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 113,0 144,6 1,4 146,0 146,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 65,4 67,5 2,9 70,5 70,5 0,0 Driftsudgifter i alt 178,4 212,1 4,3 216,4 216,4 0,0 Indtægter -3,6-3,6-2,0-5,6-5,6 0,0 Nettodriftsudgifter 174,9 208,6 2,3 210,9 210,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 5,8 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3-0,1 1,2 1,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 2,5 2,5 21,5 24,0 24,0 0,0 Omkostningselementer i alt 4,5 4,5 27,3 31,8 31,8 0,0 Omkostningsbevilling 179,4 213,1 29,6 242,7 242,7 0,0 Investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 3,2 Mer-/mindreforbrug -0,9 I alt 2,3 Der er i alt bevillingsændringer for netto 2,3 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport; 1,4 mio. kr. på lønrammen som følge af tilførsel fra barselsfonden, 2,9 mio. kr. på driftsrammen, hvilket hovedsageligt vedrører tilførsel til driftsudgifter på Esbønderup, samt en forøgelse af indtægtsbudgettet på 2 mio. kr. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Aktivitet Aktivitet Frederikssund Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr 25 0,3 25 0,3 0 0 Der er med det ajourførte budget taget højde for en mindreaktivitet på 2 mio. kr., der har medført en reduktion af driftsbudgettet på i alt 1 mio. kr. 27

29 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.6 Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.194,2 800,6 34,0 834,6 834,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 447,9 401,5 96,7 498,2 498,2 0,0 Driftsudgifter i alt 1.642, ,1 130, , ,8 0,0 Indtægter -123,3-97,4-0,9-98,3-98,3 0,0 Nettodriftsudgifter 1.518, ,7 129, , ,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 7,7 7,7-10,9-3,2-3,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 8,8 8,8-2,2 6,6 6,6 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,5 18,5 10,1 28,6 28,6 0,0 Omkostningselementer i alt 34,9 34,9-3,0 32,0 32,0 0,0 Omkostningsbevilling 1.553, ,6 126, , ,4 0,0 Investeringsramme 16,5 23,5-3,9 19,6 19,6 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 129,8 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 129,8 Der er i alt bevillingsændringer for 129,8 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport. Den væsentligste ændring er en budgettilførsel på 80,3 mio. kr., som følge af en betydelig forventet meraktivitet. En række budgetflytninger som følge af hospitalsplanen indebærer netto en tilførsel på 21,2 mio. kr. Der tilføres 16 mio. kr., som refusion fra barselsfonden og 13,6 mio. kr. til forøgede medicinudgifter, mens regulering af indkøbsbesparelse indebærer en reduktion på - 3,7 mio. kr. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Et mindreforbrug på investeringsrammen på 3,9 mio. kr. vil blive søgt overført til Gentofte Hospitals økonomi er under pres, men hospitalet forventer budgetoverholdelse. Indtægtsdækket forskning Gentofte Hospital Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektion Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 13,7-2,3 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 10,3-1,7 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 24,0-4,0 Indtægter -28,0-28,0 0,0-28,0-28,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0-4,0-4,0 28

30 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Aktivitet Aktivitet Gentofte Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på 160,6 mio. kr., der har medført en tilførsel til driftsbudgettet på i alt 80,3 mio. kr. 29

31 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.7 Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.194, ,8-24, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 356,7 349,2 41,7 390,9 390,9 0,0 Driftsudgifter i alt 1.550, ,0 16, , ,9 0,0 Indtægter -147,2-143,7-5,0-148,6-148,6 0,0 Nettodriftsudgifter 1.403, ,3 11, , ,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 7,7 7,7 3,7 11,4 11,4 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 11,5 11,5-1,8 9,7 9,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 47,6 47,6 11,5 59,1 59,1 0,0 Omkostningselementer i alt 66,8 66,8 13,4 80,1 80,1 0,0 Omkostningsbevilling 1.470, ,1 25, , ,4 0,0 Investeringsramme 9,8 9,8 3,6 13,4 13,4 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -1,1 Mer-/mindreforbrug 13,0 I alt 11,9 Der er i alt bevillingsændringer for 11,9 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport. De væsentligste ændringer på i alt 75,6 skyldes flytninger af budget som følge af hospitalsplanen, især flytning af gynækologi og obstetrik til Herlev Hospital. Som følge af vækst i medicinudgifterne tilføres 34,2 mio. kr. Der tilføres netto 15,7 mio. kr. som refusion fra barselsfonden, på grund af mindreindtægter nedsættes indtægtsbudgettet med 13,8 mio. kr., og en forventet meraktivitet indebærer en budgettilførsel på 3 mio. kr. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Efter disse tillægsbevillinger forventer hospitalet et merforbrug på 13,0 mio. kr., der tilføres hospitalet i form af en tillægsbevilling. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport Med henblik på at imødegå udgiftspresset har hospitalets direktion indført yderligere restriktioner på afdelingernes indkøb i resten af 2009 samt anmodet afdelingsledelserne vurdere, om det er muligt at udskyde større indkøb og projekter til

32 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Indtægtsdækket forskning, Glostrup Hospital Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 45,0 45,0 0,0 45,0 25,7-19,3 Øvrige driftsudgifter 5,0 5,0 0,0 5,0 11,2 6,2 Driftsudgifter i alt 50,0 50,0 0,0 50,0 36,9-13,1 Indtægter -50,0-50,0 0,0-50,0-98,2-48,2 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0-61,3-61,3 Aktivitet Aktivitet Glostrup Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på 6 mio. kr., der har medført en tilførsel til driftsbudgettet på i alt 3 mio. kr. 31

33 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.8 Helsingør Hospital Økonomi Helsingør Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 100,8 120,7 0,6 121,4 121,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 43,1 44,6-2,3 42,2 42,2 0,0 Driftsudgifter i alt 143,9 165,3-1,7 163,6 163,6 0,0 Indtægter -2,3-2,3 0,2-2,1-2,1 0,0 Nettodriftsudgifter 141,6 163,0-1,5 161,5 161,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,6 0,6 2,1 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,0 1,0-0,2 0,8 0,8 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 1,8 1,8 5,0 6,9 6,9 0,0 Omkostningselementer i alt 3,4 3,4 7,0 10,4 10,4 0,0 Omkostningsbevilling 145,1 166,5 5,5 171,9 171,9 0,0 Investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -6,0 Mer-/mindreforbrug 4,5 I alt -1,5 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen for i alt 6,0 mio. kr. før tilførsel af budget til dækning af det forventede merforbrug i Der forventes et merforbrug på i alt ca. 4,5 mio. kr. som følge af et generelt udgiftspres på lønsiden, pga. af vakante stillinger, overbelægning, samt øgede udgifter til tvungne investeringer, som følge af påbud fra brandmyndigheder mv. Merforbruget tilføres hospitalet i form af en tillægsbevilling. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport Bevillingsændringerne omfatter primært en reduktion i budgettet i forbindelse med udskillelse af den gastromedicinske funktion til Hillerød Hospital, samt opdelingen af idet infektionsmedicinske speciale ml. Hillerød Hospital og Helsingør Hospital. Herudover tilføres Helsingør Hospital budgetmidler som følge af vækst i medicinforbrug, samt refusion af barselsomkostninger i 2009 m.v.. 32

34 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Aktivitet Aktivitet Helsingør Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Endeligt indarbejdes i økonomirapporten en reduktion af budgettet, som følge af mindre aktivitet i forhold til det forventede årsresultat af takststyringsordningen, der netto udgør 1,5 mio. kr. 33

35 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.9 Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.416, ,5 117, , ,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 911,1 938,4 207, , ,6 0,0 Driftsudgifter i alt 2.327, ,9 325, , ,0 0,0 Indtægter -191,8-191,1-9,4-200,5-200,5 0,0 Nettodriftsudgifter 2.135, ,8 315, , ,4 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,1 9,1 1,7 10,9 10,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,6 16,6 0,0 16,6 16,6 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 111,6 111,6 0,0 111,6 111,6 0,0 Omkostningselementer i alt 137,3 137,3 1,7 139,1 139,1 0,0 Omkostningsbevilling 2.273, ,1 317, , ,5 0,0 Investeringsramme 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 Indtægtsdækket forskning, Herlev Hospital Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektion Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 36,0 6,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 30,0 18,0 Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 66,0 24,0 Indtægter -42,0-42,0 0,0-42,0-66,0-24,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 180,6 Mer-/mindreforbrug 135,0 I alt 315,6 Der søges om bevillingsændringer på i alt 180,6 mio. kr. på driftsrammen, før tilførsel af budget til dækning af forventet merforbrug i I alt søges om bevillingsændringer på 315,6 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer er en følge af hospitalsplanen og medfører netto en tilførsel af budget på ca. 79,4 mio. kr. i forbindelse med varetagelsen af den gynækologiske/obsteriske funktion fra Glostrup Hospital. Derudover tilføres hospitalet i alt 67 mio. kr., som følge af det forventede årsresultat af takststyringsordningen i Endeligt tilføres ca. 21 mio. kr. som refusion vedr. barselsomkostninger, samt øvrige mindre korrektioner i denne økonomirapport, herunder 3,5 mio. kr. til dækning af vækst i ydelser til praksissektoren indenfor det mikrobiologiske område. Herlev Hospital forventer et merforbrug på 135 mio. kr. Hospitalets økonomiske situation er ved 4. økonomirapport 2009 præget af et udgiftspres på lønsiden, der er uforholdsmæssigt stort i forhold til aktivitetsniveauet i 2009, selv om der forventes meraktivitet i

36 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden På baggrund af det forventede resultat for 2009 er der iværksat en analyse mellem koncernadministrationen og hospitalets direktion med det formål at analysere den økonomiske situation sammenholdt med aktivitetsudviklingen for hospitalet. Analysen skal hurtigt tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, hvilke yderligere tiltag der skal iværksættes for at skabe fremadrettet balance i hospitalets økonomi. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport Aktivitet Aktivitet Herlev Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på 134 mio. kr., der har medført en tilførsel til driftsbudgettet på i alt 67 mio. kr. 35

37 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.10 Hillerød Hospital Økonomi Hillerød Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.501, ,3 18, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 836,2 777,4-14,0 763,4 763,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.338, ,6 4, , ,3 0,0 Indtægter -52,7-122,4 1,6-120,8-120,8 0,0 Nettodriftsudgifter 2.285, ,3 6, , ,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,7 9,7-2,5 7,1 7,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 17,2 17,2 0,0 17,2 17,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 33,4 33,4 35,0 68,4 68,4 0,0 Omkostningselementer i alt 60,3 60,3 32,5 92,7 92,7 0,0 Omkostningsbevilling 2.345, ,5 38, , ,3 0,0 Investeringsramme 9,5 9,5 0,0 9,5 9,5 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 6,3 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 6,3 Der søges om bevillingsændringer vedr. Hillerød Hospital på netto 6,3 mio. kr. på driftsrammen. Budgetkorrektionerne består af flytning af gastromedicin fra Helsingør Hospital 9,7 mio. kr., flytning af infektionsmedicin fra Helsingør Hospital 9,5 mio. kr., udskillelse af Øjenklinikken til Glostrup Hospital -19,7 mio. kr., udskillelse af Arbejdsmedicinsk klinik til Bispebjerg Hospital -4,4 mio. kr. og udskillelse af audiologi til Gentofte Hospital -3,7 mio. kr. Hertil kommer driftsudgifter vedrørende Esbønderup Hospital som mangler at blive overført -3,8 mio. kr., en tilførsel på 1,6 mio. kr. som følge af vækst i træk på laboratorieydelser fra praksissektoren, en nettotilførsel grundet barselsprognosen på i alt 14,8 mio. kr. og regulering af indkøbsbesparelsen på i alt 6,3 mio. kr. Endelig er medicinbudgettet nedjusteret med 11,4 mio. kr. grundet fald i medicinudgifterne, og der er tilført 17,2 mio. kr. grundet meraktivitet. Hillerød Hospital har i første halvår haft et merforbrug på løn og øvrig drift, og ser med stor bekymring på mulighederne for at overholde budgettet for Med henblik på at opnå budgetoverholdelse har hospitalsdirektionen i samarbejde med de enkelte afdelinger iværksat foranstaltninger for at imødegå de økonomiske udfordringer. Årsagen til merforbruget er bl.a. at Hillerød Hospital i 2008 og 2009 har gennemført store budgetudskillelser, hvilket har givet hospitalet store udfordringer med hensyn til personaletilpasning / vagttilpasning. Hertil kommer merudgifter i forbindelse med implementering af ny fælles akutafdeling i planlægningsområde Nord, og væsentlige merudgifter i forbindelse med bekæmpelse af infektioner på Hospitalet. 36

38 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Indtægtsdækket forskning, Hillerød Hospital Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Driftsudgifter i alt 22,3 22,3 0,0 22,3 22,3 0,0 Indtægter -22,3-22,3 0,0-22,3-22,3 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktivitet Aktivitet Hillerød Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på 34,4 mio. kr., der har medført en tilførsel til driftsbudgettet på i alt 17,2 mio. kr. 37

39 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.11 Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospitals drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.350, ,8 96, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 553,2 619,4 9,1 628,5 628,5 0,0 Driftsudgifter i alt 1.903, ,1 105, , ,7 0,0 Indtægter -183,2-163,9-12,5-176,4-176,4 0,0 Nettodriftsudgifter 1.720, ,2 93, , ,3 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,7 8,7 1,0 9,7 9,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 14,0 1,0 15,0 15,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 77,4 77,4 3,0 80,4 80,4 0,0 Omkostningselementer i alt 99,8 99,8 5,1 104,9 104,9 0,0 Omkostningsbevilling 1.820, ,1 98, , ,2 0,0 Investeringsramme 29,9 30,5 0,0 30,5 30,5 0,0 Indtægtsdækket forskning, Hvidovre Hospital Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 41,7-14,1 Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,2-0,2 Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 81,9-14,3 Indtægter -96,2-96,2 0,0-96,2-92,8 3,4 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0-10,9-10,9 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 23,0 Mer-/mindreforbrug 70,0 I alt 93,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på driftsrammen vedr. Hvidovre Hospital på i alt 23 mio. kr. før tilførsel af budget til dækning af forventet merforbrug. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til dækning af barselsudgifter på netto 20 mio. kr. Hertil kommer at der er tilført 3,7 mio. kr. i 2009 til opretholdelse af et midlertidigt ortopædkirurgisk 7-døgnsafsnit med 12 senge på Amager Hospital, og 2,7 mio. kr. til dækning af anæstesibetjening på Amager Hospital. Der er tilført 12,6 mio. kr. grundet vækst i medicinudgifter. Grundet en forventet mindreaktivitet er budgettet reduceret med 13 mio. kr. Endelig skal der tilbagebetales 3,6 mio. kr. pga. tilbagebetaling af skat og renter for 2008 og Det forventede merforbrug på 70 mio. kr. tilføres hospitalet i form af en tillægsbevilling i denne økonomirapport. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport

40 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Hvidovre Hospitals økonomiske situation i 2009 har været præget af et betydeligt udgiftspres på løn og øvrig drift. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at Hvidovre Hospital i forbindelse med hospitalsplanen har fusioneret med flere store afdelinger i slutningen af 2008, bl.a. ortopædkirurgi fra Amager Hospital og Glostrup Hospital og gastrokirurgien fra Glostrup Hospital. Fusionerne har i år krævet en del omkostninger, samtidig med at der har været forudsat gennemført rationaliseringsgevinster i forbindelse med hospitalsplanen. Herudover har Hvidovre Hospital haft forventninger til, at der kunne realiseres et højere aktivitetsniveau, end der har kunnet realiseres. Hospitalets udgiftsniveau er derfor for højt i forhold til den forventede aktivitet og det forventede resultat af takststyringsordningen. Som følge af den forventede ubalance i budgettet i 2009 har Hvidovre Hospital igangsat forskellige initiativer til sikring af, at der i 2009 kan opnås budgetoverholdelse indenfor rammen af en overførsel af merforbrug til 2010 på 70 mio. kr. Før budgetåret var afdelingerne pålagt besparelser på ca. 27 mio. kr., dette niveau er hævet til sammenlagt 46 mio. kr. Vedligeholdelsesarbejder og mindre ombygningsprojekter er gennemgået, og alle projekter som ikke er absolut nødvendige er blevet stoppet. Herudover har hospitalet igangsat en total gennemgang af fremmødeplanerne på alle afdelinger med henblik på at reducere udgiftsniveauet til budgetrammen. Aktivitet Aktivitet Hvidovre Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en mindreaktivitet på 26 mio. kr., der har medført en reduktion af driftsbudgettet på i alt 13 mio. kr. Hvidovre Hospital forventer ikke at kunne overholde det tidligere udmeldte aktivitetsbudget, men forventer en mindreaktivitet på samlet 26 mio. kr. Det er især på de afdelinger som har været påvirket af hospitalsplanen, at der er en stor mindreaktivitet i år, dvs. gastrokirurgien, ortopædkirurgien og anæstesiafdelingen. 39

41 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.12 Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalet drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3.061, ,5 46, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 2.466, ,3 138, , ,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5.527, ,8 185, , ,8 0,0 Indtægter , ,8 40, , ,8 0,0 Nettodriftsudgifter 3.393, ,0 225, , ,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 19,7 19,7 12,9 32,6 32,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,7 26,7-1,1 25,6 25,6 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 144,6 144,6 27,9 172,5 172,5 0,0 Omkostningselementer i alt 190,8 190,8 39,7 230,5 230,5 0,0 Omkostningsbevilling 3.584, ,7 264, , ,4 0,0 Investeringsramme 15,0 14,5 0,3 14,7 14,7 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 260,0 Mer-/mindreforbrug -35,0 I alt 225,0 Der er i alt bevillingsændringer for 225,0 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport. De største ændringer vedrører tilførsel til dækning af merudgifter til medicin, tilførsel fra barselspuljen, tilførsel som følge af forventet meraktivitet samt tilførsel til dækning af mindreindtægter på takstbelagte ydelser. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 35 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Indtægtsdækket forskning, Rigshospitalet Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 177,6 27,8 Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 203,6 33,6 Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 381,1 61,3 Indtægter -319,8-319,8 0,0-319,8-425,7-105,9 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0-44,6-44,6 40

42 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Aktivitet Aktivitet Rigshospitalet Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på 84 mio. kr., der har medført en tilførsel til driftsbudgettet på i alt 42 mio. kr. 41

43 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.13 Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatri drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 2.155, ,8 78, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 409,6 504,2 16,2 520,4 520,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.564, ,1 94, , ,4 0,0 Indtægter -86,8-90,4-43,4-133,8-133,8 0,0 Nettodriftsudgifter 2.478, ,7 50, , ,7 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 13,9 13,9 14,3 28,1 28,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 20,2 20,2 0,0 20,2 20,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,6 57,6 0,0 57,6 57,6 0,0 Omkostningselementer i alt 91,7 91,7 14,3 105,9 105,9 0,0 Omkostningsbevilling 2.569, ,4 65, , ,6 0,0 Investeringsramme 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 33,7 Mer-/mindreforbrug 17,2 I alt 50,9 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet behandlingspsykiatri. Bevillingsområdet socialpsykiatri er beskrevet i afsnit Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 50,9 mio. kr. på driftsrammen. De væsentligste tilførsler vedrører barselsrefusion på i alt 21,5 mio.kr., meraktivitetssag vedr. reduktion af ventelister på voksenpsykiatrien på 7,3 mio.kr. samt overtagelsen af Skolepsykiatrisk Center fra Københavns Kommune på1,9 mio.kr. Derudover søges der om en række bevillingsændringer som bl.a. vedrører etableringsudgifter på børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup og tilbagebetaling af ejendomsskat. I de ovenstående bevillingsændringer er inkluderet tilførsel på 17,2 mio.kr., svarende til Region Hovedstadens Psykiatris forventede merforbrug på driftsbudgettet. Årsagen til overskridelsen på driftsbudgettet er bl.a. problemer med realisering af planerne om tilbagebetaling af det overførte merforbrug fra 2008, besparelser på vikarområdet i 2009 budgettet, finansieringen af opdrift i centrale IT udgifter og igangværende omstrukturering af Region Hovedstadens Psykiatri. Det faktiske merforbrug i 2009 forudsættes tilbagebetalt. Den nærmere udmøntning af tilbagebetalingen forudsættes endelig afklaret i forbindelse med 1. økonomirapport

44 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Aktivitet Aktivitet Region Hovedstadens Psykiatri Budget Prognose Afvigelse Præstation egne borgere Præstation for andre regioner Præstation egne borgere Præstation for andre regioner Præstation egne borgere Præstation for andre regioner Udskrivninger Ambulante besøg Sengedage På nuværende tidspunkt forventes antallet af udskrivninger og ambulante besøg at blive højere end det budgetterede, mens der omvendt forventes at lavere antal sengedage. 43

45 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.14 Region Hovedstadens Apotek Økonomi Apotek drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 158,6 159,4 3,4 162,8 162,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 19,5 19,3 9,7 29,1 29,1 0,0 Driftsudgifter i alt 178,0 178,7 13,1 191,9 191,9 0,0 Indtægter -94,9-96,1 0,0-96,1-96,1 0,0 Nettodriftsudgifter 83,1 82,6 13,1 95,8 95,8 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 1,0 0,8 1,9 1,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,5 1,5-0,4 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 8,5 8,5 1,0 9,5 9,5 0,0 Omkostningselementer i alt 11,1 11,1 1,4 12,5 12,5 0,0 Omkostningsbevilling 94,2 93,7 14,6 108,3 108,3 0,0 Investeringsramme 6,7 6,7 0,0 6,7 6,7 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 13,1 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 13,1 Der er i alt bevillingsændringer for 13,1 mio. kr.. på driftsrammen. De væsentligste er tilførsel af netto 3,4 mio. kr. fra barselsfonden samt 10 mio. kr. til opbygning af lageret. Baggrunden for opbygningen af lageret er, at apotekets omsætning gennem de seneste år er øget markant til en forventet omsætning i 2009 på 2,5 mia. kr., sammenholdt med at varebeholdningen i logistikafdelingen med udgangen af 2008 udgjorde 47 mio. kr. svarende til knap 5 dages varesalg. Apoteket forventer budgetoverholdelse. 44

46 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.15 Sundhedsområdet, fælles Bevillingsområdet er delt i to adskilte bevillingsområder: Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftudgifter m.v. på sundhedsområdet Sygehusbehandling uden for regionen Sygehusbehandling uden for regionen Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Driftsudgifter i alt 800,6 799,9 175,0 974,9 974,9 0,0 Nettodriftsudgifter 800,6 799,9 175,0 974,9 974,9 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 175,0 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 175,0 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen tilføres 175 mio. kr. Beløbet svarer til, hvad der i 3. økonomirapport forventedes at skulle tilføres kontoen for at dække udgifterne i Med budgettilførslen udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 975 mio. kr. Udviklingen siden udarbejdelsen af 3. økonomirapport giver ikke grundlag for at ændre udgiftsvurderingen, idet bemærkes, at beløbet fortsat er behæftet med usikkerhed, jf. nedenfor. Budgettilførslen på 175 mio. kr. dækkes ved en overførsel fra den generelle pulje til dækning af aktivitetsstigning i 2009 på egne og fremmede hospitaler, som er afsat på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. I beregningen af udgiften i 2009 er der taget hensyn til, at der efter udbud er indgået aftaler med private sygehuse om skanninger, grå stær operationer og ortopædkirurgiske operationer. Endvidere indgår det i beregningen, at forbruget efter ophøret den 1. juli 2009 af suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg når et niveau svarende til niveauet før konflikten på sundhedsområdet i foråret Der er den 1.april indgået aftale mellem regeringen og Danske Regioner om tilrettelæggelsen af samarbejdet med de private sygehuse. På grundlag af denne aftale er der indgået nye prisaftaler for andet halvår 2009, som indebærer en prisnedsættelse. Virkningen heraf er ligeledes indregnet i prognosen. På øvrige konti er vurderingen foretaget på grundlag af udgifterne i 2008 og den hidtidige forbrugsudvikling i Udgifterne til andre regioner er skønnet på baggrund af aktivitetsudviklingen. Det bemærkes, at der også i 2009 har været problemer med den mellemregionale afregning af basisbehandlinger, der baserer sig på et samspil mellem data fra Sundhedsstyrelsen og dataleverandøren, der formidler afregningen. Afregningen er først påbegyndt i november måned. Den forsinkede afregning gør, at skøn over udgifterne stadig er behæftet med usikkerhed. 45

47 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v. Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.210, ,9-103,6 975,3 975,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.183, ,6-662,5 548,1 548,1 0,0 Driftsudgifter i alt 2.393, ,5-766, , ,4 0,0 Indtægter -352,7-314,3 0,0-314,3-314,3 0,0 Nettodriftsudgifter 2.040, ,2-766, , ,1 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.040, ,2-716, , ,1 0,0 Investeringsramme 0,0 0,0 9,6 9,6 9,6 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -638,3 Mer-/mindreforbrug -127,8 I alt -766,1 Der forventes et merforbrug på i alt 71 mio. kr. på driftsrammen jf. indledende afsnit, som søges tilført kontoen i denne økonomirapport. Herudover kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Tilførsel af 175,0 mio. kr. til kontoen for sygehusbehandling uden for regionen Tilførsel til virksomhederne på i alt 301,6 mio. kr. som følge af takststyring og mindreindtægter fra andre regioner Tilførsel til virksomhederne på i alt 193,8 mio. kr. til dækning af medicinvækst i 2009 Overførsel af i alt 127,9 mio. kr. til 2010 til nødvendig videreførsel af en række enkeltsager. Der er tillige indarbejdet afskrivninger på 50 mio. kr. vedrørende IT-strategien på sundhedsområdet, dels som konsekvens af årsregnskab 2008, dels som konsekvens af de i 2009 foretagne afskrivninger. Nedenfor er oplistet de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 127,8 mio. kr. Beløbet er registreret som en budgetreduktion i

48 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden mio. kr. Ikke udbetalte og ikke disponerede midler i forskningsfonden 3,8 Ikke udbetalte og ikke disponerede midler i forebyggelsespuljen, heraf er 1,5 mio. kr. afsat til Medicinprojekt 3,2 Afsatte puljemidler vedrørende den ældre medicinske patient (Ringe-hjem; følge-hjem og følge-op) Iværksættelse af ordningerne behandles i styregruppen for ændreplanen. Anvendelse af midlerne kan først påbegyndes i ,0 SOSU-assistentelever, forskydning af betaling af refusion for lønudgifter afholdt i ,0 Implementering af praksisplaner, tidsforskydning af projekter 1,0 Budget vedr. den kliniske basisuddannelse i almen praksis, tidsforskydning af betaling af refusion for lønudgifter afholdt i ,0 Uforbrugte midler afsat til nye korte uddannelser, kompetenceudvikling på medicinske afdelinger samt til alternativ behandling overføres grundet tidsforskydninger 3,2 Budget til etableringsudgifter til udvidelse af den ambulante behandlingskapacitet på Klinik for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Gentofte 2,1 Uforbrugte midler fra 2008 og 2009 til kompetenceudviklingsprojekter som Iflg. indgåede aftaler skal overføres til forbrug i efterfølgende år 21,9 Til afslutning af udbudsprojektet vedr. brystkræftscreening 2,0 Videreførelse af projekter indenfor Beskæftigelsesordninger 12,2 Midler modtaget fra en statslig pulje og som overføres til 2010 til opgradering af apparatur på intensivafdelinger 3,1 Uforbrugte midler vedr. de decentrale enheder overføres grundet tidsforskydninger 8,4 Uforbrugte midler vedr. arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse overføres grundet tidsforskydning 2,1 Midler vedr. designkonkurrence og pendlerkort overføres grundet tidsforskydning 1,0 Merforbrug til overgangsløsningen grundet forsinkelsen af det landsdækkende digitale beredskabsnet (SINE-nettet) og tilhørende kontrolrumsløsninger samt omkostninger i forbindelse med akutlæge-helikopterudbud i samarbejde Region Sjælland (donation fra Tryg-fonden) -8,0 Medicin på hospitaler Der er i budgettet for 2009 afsat i alt 351,6 mio. kr. til stigende medicinudgifter på hospitalerne. Hospitalernes budgetter er i de tre første økonomirapporter i 2009 i alt blevet tilført 213,4 mio. kr. til dækning af den faktiske vækst i medicinudgifterne fra Der er herefter i budgettet for 2009 ca. 138 mio. kr. til rådighed til vækst i 2009 i medicinudgifterne på hospitalerne. I 2. og igen i 3. økonomirapport blev det vurderet på baggrund af hospitalernes indmeldinger, at der tegnede sig vækst i medicinudgifterne på i alt ca. 188 mio. kr. svarende til et merforbrug på 50 mio. kr. 47

49 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Hospitalernes indmeldinger i forbindelse med 4. økonomirapport viser en samlet vækst på i alt ca. 194 mio. kr. svarende til et merforbrug på 56 mio. kr. Opgørelsen er ikke endelig, idet hospitalernes prognoser er baseret på 9 måneders regnskab. Der vil efterfølgende blive korrigeret i forhold til det endelige årsresultat. Uddannelse af sosu-assistenter For social- og sundhedsassistentelever skal regionen betale løn til de studerende i praktikperioden. I forbindelse med trepartsaftalerne om kvalitetsreformen blev indgået en aftale om mulighed for at få voksenelevløn under uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Fra og med 1. januar 2008 har eleverne haft denne mulighed. Bl.a. som følge af voksenelevløn er der startet væsentligt flere elever på uddannelsen i 2008 og I de tidligere økonomirapporter har der været medtaget en forventet merudgift på 20 mio. kr. i 2009 som følge af de stigende udgifter. Idet skønnet er behæftet med en del usikkerhed, ligesom der må forventes en del forsinkelser i betalingerne mellem regionen og kommunerne, reduceres kalkulen med de 20 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Der er sket en samling af Region Hovedstadens administration af ordningen for hjemmeboende respiratorpatienter på Glostrup Hospital. Det samlede budget vedr. ordningen for hjemmeboende respiratorpatienter andrager i alt netto 139,5 mio. kr. Der forventes en merudgift på 60 mio. kr., Der er et væsentligt pres på budgettet som følge af, at der kommer flere nye patienter i ordningen. Endvidere er flere af de nye ordninger meget ressourcekrævende. Merudgifterne til hjemmeboende respiratorpatienter kan i praksis ikke undgås, og den modgås ikke af besparelser på hospitalerne. Patienterstatninger I forhold til det budgetterede niveau i 2009 for udgifter til patienterstatninger og administrationen forventes en merudgift på 8 mio. kr. De forventede stigende udgifter skyldes bl.a., at Patientforsikringen har en sagspukkel, som søges afviklet, hvilket vil medføre stigende udgifter til erstatningsudbetalinger. Hertil kommer, at Patientforsikringen modtager et stigende antal klagesager. Akutbehandling, særlige udfordringer Der har i forbindelse med fremskyndelse af hospitalsplanændringer i 2008 været særlige udfordringer i forhold til de akutte forpligtelser for Herlev Hospital, der ikke i tilstrækkeligt omfang var taget hensyn til ved resultatopgørelsen for I 2. økonomirapport blev der derfor indarbejdet en bevilling, så hospitalets ramme som korrektion til resultatopgørelsen for 2008 blev udvidet med 10 mio. kr. Udbud af brystkræftscreening Der var i budgettet afsat 31 mio. kr. til gennemførelse af et eksternt udbud af brystkræftscreening. I 3. økonomirapport blev budgettet på grund af forventede mindreudgifter reduceret til 21 mio. kr. Udgifterne til de brystkræftscreeninger, som er aftalt at skulle varetages af den eksterne leverandør, skønnes at beløbe sig til i alt 14 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. overføres til 2010 til afslutning af projektet. 48

50 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Den Danske Kvalitetsmodel Danske Regioner har indgået en aftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om at indføre Den Danske Kvalitetsmodel. I henhold til aftalen overdrages kvalitetsmodellen til regionerne i august Regionerne har herefter et år til at implementere modellen hvorefter akkreditering på begyndes. Det forudsættes, at implementering af aftalen ikke medfører behov for overførsel af budget til virksomhederne i I 3. økonomirapport blev det foreslået at det tilførte beløb på i alt 12 mio. kr. medgår til dækning af de samlede overskridelser på sundhedsområdet. Præstationsbudgetter og meraktivitetspulje I 2. økonomirapport blev præstationsbudgetterne for de enkelte hospitaler genberegnet på grundlag af aktiviteten i 2007 tillagt 2 % og tillagt 0,4 % svarende til aktivitetsudviklingen fra 2007 til Tillægget på 0,4 % indebærer en forøgelse af præstationsbudgetterne med 67 mio. kr. svarende til en aflastning af meraktivitetspuljen med 33 mio. kr. i forhold til det ellers forudsatte, da der afregnes til 50 % af DRG-taksten. Budgettet til meraktivitetspuljen er i 3. økonomirapport tilført 94 mio. kr. som følge af forudsætningerne i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner om øget aktivitet i 2009, og som indebærer en tilsvarende forhøjelse af regionens bloktilskud i Der forventes nu en væsentlig større aktivitet på hospitalerne end ved 3. økonomirapport, hvor det var forventningen, at de afsatte midler ville være tilstrækkelige (mindreforbrug på 3 mio. kr.). På nuværende tidspunkt forventes udløst 252 mio. kr. (50 % DRG-værdi) der indarbejdes i hospitalernes budgetter i henhold til takststyringsordningen. Derudover nedskrives hospitalernes indtægtsbudgetter samlet med 50 mio. kr. primært som følge af faldende indtægter på Rigshospitalet. Sammen med andre mindre korrektioner er det samlede træk på takststyringspuljen 302 mio. kr. Hertil kommer 175 mio. kr. vedrørende udgifter til fremmede sygehuse, dvs. i alt 477 mio. kr. Med de tilførte midler i 3. økonomirapport er der i alt afsat 407 mio. kr., og der vil dermed være et merforbrug vedrørende aktivitetspuljen på 70 mio. kr. Ændret ramme som følge af justering i medicinbudgettet på praksisområdet Medicinbudgettet på Praksisområdet er i 3. økonomirapport reduceret med i alt 251 mio. kr. som følge af nedsættelse af medicingarantiniveauet for 2009 i Økonomiaftalen. I henhold til aftalen er bloktilskuddet fra staten til medicingarantien for 2009 foreløbig nedsat med 193 mio. kr. for Region Hovedstaden. Medicinbudgettet på Praksisområdet er i 3. økonomirapport yderligere nedsat med 58 mio. kr. som følge af nedsættelse af medicingarantiniveauet. Der er på denne baggrund flyttet i alt 58 mio. kr. fra Praksisområdet til kontoen for sundhedsområdets fælles driftsudgifter. Beløbet er forudsat at medgå til dækning af merudgifter på sundhedsområdet. Der er ingen ændringer i forhold til forudsætningerne ved 3. økonomirapport. 49

51 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter/ambulant genoptræning Der er budgetteret med indtægter på i alt 187,2 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område. Indtægterne vedr. endvidere kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. De samlede indtægter fra kommunerne forventes at beløbe sig til i alt 170,7 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 16,5 mio. kr. De faldende indtægter skyldes, at betalingen for færdigbehandlede somatiske patienter er faldet markant i løbet af året, idet flere kommuner har intensiveret deres indsats for at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter fra hospitalerne. Ejendomsskatter Region Hovedstaden indsendte i foråret 2009 en række klager til Skat over stigningerne i ejendomsvurderingerne vedr. regionens bygninger i både 2006 og I oktober 2009 har Skat afgjort de fleste af klagesagerne til regionens fordel med forslag om samlet set at nedsætte ejendomsvurderingerne i 2006 og 2008 med henholdsvis 579 mio. kr. og mio. kr. Enkelte af klagesagerne er afvist og enkelte andre er sendt i vurderingsankenævnet, hvorfra der efterfølgende vil komme et forslag til en afgørelse. De foreliggende afgørelser betyder, at beliggenhedskommunerne i alt skal tilbagebetale regionen 11,5 mio. kr. i for meget indbetalt ejendomsskat for 2008 og I beløbet indgår renter. Konvertering tjenestemandsstillinger Der er mindreudgifter til kompensation for merudgifter som følge af konvertering af tjenestemandsansættelser til overenskomstansættelser på i alt 9 mio. kr. Byggeorganisation hospitalsplanprojekter Der er mindre udgifter til byggeorganisation for hospitalsplanprojekter på i alt 11 mio. kr. Efteruddannelse mv. af læger På området for efteruddannelse mv. af læger forventes der et samlet mindreforbrug på 17 mio. kr. Mindreforbruget kan dels henføres til området for den lægelige efteruddannelse, hvor hospitalerne har fået budgetoverført midler til de budgetterede stillingsudvidelser, og dels til området for den kliniske basisuddannelse af læger i privat praksis, hvor hospitalerne modtager refusion. Lederudvikling Det afsatte budget til lederudvikling på 9,2 mio. kr. bliver ikke anvendt, da arbejdet med planlægning og udbud af et lederudviklingsprogram har været meget omfattende. Derfor vil lederuddannelsen først kunne igangsættes medio 2010, hvorfor det i 2010 afsatte budget på området vil være tilstrækkeligt. Andet Der forventes på andre poster under sundhedsområdets fælleskonto en samlet mindreudgift på omkring 6 mio. kr., som foreslås at medgå til dækning af merforbruget på kontoen. Kræftbehandling Efter udmøntning af midler til kræftbehandling i foregående økonomirapporter resterer 20,8 mio. kr. I denne økonomirapport søges om bevilling på 17,2 mio. kr. til udvidelse af den urologiske kræftbehandling på Herlev Hospital. Udgiftsniveauet for operationerne for prostatakræft overstiger væsentligt takststyringsordningens dækning med 50 pct. Desuden søges om bevilling til Rigshospita- 50

52 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden let på 2,6 mio. kr. til varetagelse af hurtig undersøgelse og behandling af patienter henvist med mistanke om modermærkekræft. Akutbefordring Budget 2009 vedr. akutbefordringsområdet udgør 378,7 mio. kr. Der forventes et merforbrug på ca. 8 mio. kr. grundet overgangsløsningen som følge af forsinkelsen af det landsdækkende digitale beredskabsnet (SINE-nettet) og tilhørende kontrolrumsløsninger samt omkostninger i forbindelse med gennemført akutlægehelikopterudbud i samarbejde Region Sjælland (donation fra Tryg- Fonden). Det forventede merforbrug ansøges overført til 2010, hvor der forventes tilsvarende indtægter i 2010 som følge af statslig kompensation for forsinkelsen af SINE-nettet og refusion fra TrygFonden af regionens afholdte udgifter i forbindelse med helikopterudbuddet. Såfremt bevillingsændringen efterkommes, forventes balance mellem budget og forbrug, heri er indregnet midlertidig tilkøb af ekstra beredskab i efteråret 2009 samt forventede regionale merudgifter på 1,5 mio. kr. til øget akutberedskab i forbindelse med klimatopmødet i december. Investeringsramme Akutbefordring Indkøb af defibrillatorer: I forbindelse med indgåelse af de nye kontrakter på akutområdet, var det forudsat, at regionen stillede defibrillatorer til rådighed for ambulanceleverandørerne. Det var oprindeligt forventet, at disse blev lejet af Regionen med en årlig udgift på 2,5 mio. kr. Det har efterfølgende vist sig at være økonomisk mest fordelagtigt, at anskaffe defibrillatorerne frem for at leje dem. Anskaffelsen heraf beløber sig til 9,1 mio. kr., som søges finansieret over investeringspuljen for 2009 til medicoteknisk udstyr mod en nedsættelse af akutområdets driftsbudget med 2,5 mio. kr. årligt i perioden Indkøb af akutlægebil: Der er i budget 2010 afsat 2,9 mio. kr. til løbende udskiftning af akutlægebiler. Af hensyn til det ekstra beredskab, som regionen er blevet anmodet om at stille til rådighed mod betaling fra Udenrigsministeriet, er det nødvendigt at fremskynde udskiftning af den ene bil. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til at anskaffe en nye akutlægebil forud for klimakonferencen, mod nedsættelse af budgettet til løbende udskiftning af akutlægebiler i 2010 med de i 2009 anvendte 0,5 mio. kr. Indtægtsdækket forskning, Forskningscentret for forebyggelse og sundhed Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret KorrektionNyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 Driftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0-11,0-11,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51

53 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.16 Praksisområdet Økonomi Praksisområdet Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.629, ,0 110, , ,2 0,0 Driftsudgifter i alt 6.629, ,0 110, , ,2 0,0 Indtægter 0,0 Nettodriftsudgifter 6.629, ,0 110, , ,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.629, ,0 110, , ,2 0,0 0,0 Investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Sygesikringsydelser, ekskl. Medicin 4.463, ,2 110, , ,3 0,0 Medicin 2.166, ,9 0, , ,9 0,0 I alt 6.629, ,0 110, , ,2 0,0 Praksisydelser ekskl. Medicin Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Almen Lægehjælp 2.396, ,1 18, , ,9 0,0 Speciallægehjælp 1.224, ,8 48, , ,3 0,0 Tandlægebehandling 448,8 448,8 8,6 457,4 457,4 0,0 Øvrig sygesikring 393,1 390,5 34,3 424,8 424,8 0,0 Nettodriftsudgifter 4.463, ,2 110, , ,3 0,0 Bevillingsændringer 4. økonomirapport Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -4,8 Mer-/mindreforbrug 115,0 I alt 110,2 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på Praksisområdet på -4,8 mio. kr. før tilførsel af budget til dækning af forventet merforbrug. Grundet vækst i praksissektorens træk på Hillerød Hospital og Herlev Hospital til analyser, overflyttes midler fra praksisbudgettet til hhv. Hillerød Hospital og Herlev Hospital på samlet 4,6 mio. kr. Hertil kommer nogle mindre omflytninger. 52

54 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden De senest udarbejdede analyser på Praksisområdet giver anledning til at vurdere, at Praksisområdet får et samlet merforbrug i 2009 på 115 mio. kr. Dette svarer til forventningerne ved 3. økonomirapport. Merforbruget fordeler sig mellem almen lægehjælp og speciallægehjælp foruden et merforbrug på øvrig sygesikring. Merforbruget på almen lægehjælp skyldes i særdeleshed en vækst i antallet af rekvirerede laboratorieanalyser og delvis en vækst i lægekonsultationer. På speciallægeområdet fordeler væksten sig på følgende specialer: radiologi, gynækologi, kirurgi og ortopædkirurgiske ydelser. Endelig er der et forventet merforbrug på øvrigt praksisområde på knap 35 mio.kr., som især skyldes en vækst til psykologhjælp og vacciner generelt. Der er dog fortsat en vis usikkerhed omkring det endelige udgiftsniveau. Udgifterne til medicintilskud forventes at ligge på niveau med medicinbudgettet, prognosen er beregnet på baggrund af regnskabstal for de første 8 måneder og lægger sig tæt op ad budgettet. Det er dog fortsat usikkerhed omkring udgiftsniveauet, da små ændringer til medicintilskud for den resterende del af året kan give store beløbsmæssige udsving. 53

55 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.17 Social- og specialundervisningsområdet Omkostningsbevillinger Vedtaget Korrigeret Korrektioner Forventet Forventet Mio. kr., 2009-priser budget budget 4. ØR Nyt budget regnskab afvigelse Socialpsykiatri -5,8 0,3-5,4-5,1-5,1 0,0 Handicap -14,8 19,1-2,1 17,0 17,0 0,0 Bevilling i alt -20,6 19,4-7,5 11,9 11,9 0,0 Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Fra budget 2009 indgår kommunale takstindtægter og beboerindtægter som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder. I alt søges der en omkostningskorrektion på -7,5 mio. kr. i denne økonomirapport. Korrektionen fordeler sig på socialpsykiatrien med -5,4 mio. kr. og handicapområdet med -2,1 mio. kr Socialpsykiatri Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Vedtagne Korrigeret 4. ØR Nyt Forventet Forventet budget korrektioner budget korrektioner budget regnskab afvigelse Institutionsniveau: Lønudgifter 186,7-7,3 179,4-0,5 178,9 178,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 81,8-0,1 81,7-4,5 77,2 77,2 0,0 Driftsudgifter i alt 268,5-7,4 261,1-5,0 256,1 256,1 0,0 Indtægter -7,9 0,0-7,9 0,0-7,9-7,9 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 260,6-7,4 253,2-5,0 248,2 248,2 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 3,7 0,5 4,2-0,8 3,4 3,4 0,0 Forrentning 2,3 0,6 2,9 0,4 3,3 3,3 0,0 Omkostningselementer i alt 7,5 1,1 8,6-0,4 8,2 8,2 0,0 Omkostninger institutionsniveau 268,1-6,3 261,8-5,4 256,4 256,4 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 5,4 0,0 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Driftsudgifter i alt 6,1 0,0 6,1 0,0 6,1 6,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 6,1 0,0 6,1 0,0 6,1 6,1 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 6,3 0,0 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 Takstindtægter -269,4 12,4-257,0 0,0-257,0-257,0 0,0 Beboerindtægter -10,8 0,0-10,8 0,0-10,8-10,8 0,0 Omkostningsbevilling -5,8 6,1 0,3-5,4-5,1-5,1 0,0 Investeringsramme 8,2-0,3 7,9 5,1 13,0 13,0 0,0 54

56 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Korrektionen på -5,4 mio. kr. fordeler sig med -5,0 mio. kr. vedr. institutionernes udgifter og -0,4 mio. kr. vedr. institutionernes omkostningselementer. Det nye driftsbudget udgør -5,1 mio. kr. Årsagerne til korrektionen fremgår af tabellen nedenfor. Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget Mio. kr priser Nettoændring Overtagelse af Planetstien -0,1 Tilpasning anlægskartotek vedr ,2 Ombygninger Skibbyhøj 0,3 Flytning fra drift til investeringsramme -5,4 I alt -5,4 Overtagelsen af Planetstien er blevet forsinket, hvilket indebærer en netto-omkostningsreduktion på -0,1 mio. kr., idet forrentning og afskrivning af ejendommen erstattes af betaling af renter og afdrag på det tilhørende realkreditlån. Tekniske tilretninger som følge af anlægskartoteket i regnskab 2008 reducerer omkostningerne med -0,2 mio. kr. Ombygninger på Skibbyhøj medfører, at forrentning og afskrivning forøges med 0,3 mio. kr. Socialpsykiatrien ønsker at flytte 6,1 mio. kr. fra øvrig drift til investeringsrammen p.g.a. snitfladen mellem vedligeholdelse og renovering samt anskaffelse af køretøjer og tekniske anlæg. Når der tages højde for effekten på at driften belastes af afskrivninger og forrentning udgør nettoreduktionen på driften -5,4 mio. kr. Ovenstående korrektioner påvirker det socialpsykiatriske områdes resultatopgørelse, som det fremgår af nedenstående tabel. Årets resultat Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -280,2-267,8 0,0-267,8-267,8 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 268,1 261,8-5,4 256,4 256,4 0,0 Direkte administrationsomkostninger 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 Indirekte administrationomkostninger 5,8 6,0-0,4 5,6 5,6 0,0 Årets resultat 0,0 6,3-5,8 0,5 0,5 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres med -0,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye budget er der et underskud på 0,5 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. 55

57 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,5 Disponeringer i 2009: Nedsættelse af takster sfa. resultat ,6 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -5,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 - = overskud, += underskud Ved indgangen til 2009 var der et akkumuleret underskud på 12,5 mio. kr. på området. Som følge af et overskud i 2007 blev taksterne reduceret med 5,6 mio. kr. i I 2009 har der været øvrige ændringer, som reducerer det akkumulerede underskud med -5,1 mio. kr. til forventeligt 13,0 mio. kr. ved udgangen af Prognose I forhold til den samlede korrigerede omkostningsbevilling forventes en forværring af resultatet på samlet 5,0 mio. kr. i 2009 grundet et merforbrug på Misbrugscentret. Region Hovedstadens Psykiatri har igangsat en proces med at håndtere det forventede merforbrug. Effekterne heraf vil dog først slå fuldt ud igennem i For de øvrige områder forventes budgetoverholdelse. Region Hovedstadens Psykiatri forventer nu i modsætning til tidligere at opnå de budgetterede takstindtægter på socialpsykiatrien set under et. 56

58 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Handicap Omkostningsbevillingen for handicapområdet er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Vedtagne Korrigeret 4. ØR Nyt Forventet Forventet budget korrektioner budget korrektioner budget regnskab afvigelse Institutionsniveau: Lønudgifter 536,3 6,0 542,3 9,1 551,4 551,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 115,4-0,7 114,7-1,8 112,9 112,9 0,0 Driftsudgifter i alt 651,7 5,2 656,9 7,3 664,2 664,2 0,0 Indtægter -7,9-1,3-9,2-0,2-9,4-9,4 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 643,8 3,9 647,7 7,1 654,8 654,8 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,4 0,0 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,4 0,0 6,4 0,0 6,4 6,4 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,6 2,6 21,2 0,0 21,2 21,2 0,0 Forrentning 14,9 2,4 17,3 0,0 17,3 17,3 0,0 Omkostningselementer i alt 42,4 5,0 47,4 0,0 47,4 47,4 0,0 Omkostninger institutionsniveau 686,2 8,9 695,1 7,1 702,2 702,2 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 13,4 0,0 13,4 0,0 13,4 13,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 7,4 0,0 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 Driftsudgifter i alt 20,8 0,0 20,8 0,0 20,8 20,8 0,0 Indtægter -2,8 0,0-2,8 0,0-2,8-2,8 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 17,9 0,0 17,9 0,0 17,9 17,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 18,8 0,0 18,8 0,0 18,8 18,8 0,0 Takstindtægter -709,0 24,9-684,1-9,2-693,3-693,3 0,0 Beboerindtægter -10,8 0,0-10,8 0,0-10,8-10,8 0,0 Omkostningsbevilling -14,8 33,9 19,1-2,1 17,0 17,0 0,0 Investeringsramme 17,3 2,5 19,8-4,5 15,3 15,3 0,0 Årsagerne til ændringerne fra det korrigerede budget til nyt budget fremgår af nedenstående tabel og er kommenteret efterfølgende. Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget Mio. kr priser Nettoændring Merudgifter særtakster 9,2 Takstfinansiering særtakster -9,2 Øvrige merudgifter institutionsniveau 0,7 Finansiering via fællespulje -0,7 Overførsel af mindreforbrug -2,1 I alt -2,1 Der foretages i forbindelse med denne økonomirapport budgetændringer på en række institutioner grundet bl.a. merudgifter som følge af aftaler med kommunerne om særydelser, der takstfinansieres og forøger indtægterne tilsvarende med -9,2 mio. kr. Derudover finansieres merudgifter på institutionsniveauet via omplaceringer fra fællesdriftsmidler med -0,7 mio. kr. Handicapvirksomheden ønsker at overføre et mindreforbrug fra 2009 til 2010 på institutionsniveauet under ét på -2,1 mio. kr. som følge af igangværende projekter, der endnu ikke er afsluttet, herunder 1,8 mio. kr. i tilknytning til 3-parts-forhandlingerne. 57

59 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Ovenstående korrektioner påvirker handicapområdets resultatopgørelse, som det fremgår af nedenstående tabel. Årets resultat Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -719,8-694,9-9,2-704,1-704,1 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 686,2 695,1 7,1 702,2 702,2 0,0 Direkte administrationsomkostninger 18,8 18,8 0,0 18,8 18,8 0,0 Indirekte administrationomkostninger 14,8 15,3-1,1 14,2 14,2 0,0 Årets resultat 0,0 34,4-3,2 31,2 31,2 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, korrigeres med -1,1 mio. kr. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdetes resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye budget er der et underskud på 31,2 mio. kr. for 2009 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et stort set tilsvarende akkumuleret overskud vedr. tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,0 Disponeringer i 2009: Genbevillinger vedr ,4 Nedsættelse af takster sfa. resultat ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) 10,8 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,8 - = overskud, += underskud Ved indgangen til 2009 var der et akkumuleret overskud på 33,0 mio. kr., heraf var 10,4 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr samt takstnedsættelser på 10,0 mio. kr. som følge af et overskud i Øvrige ændringer i 2009 til og med 4. økonomirapport bruger 10,8 mio. kr. af overskuddet primo 2009, hvoraf de 2,1 mio. kr. overføres til Det skønnes derfor, at det akkumulerede resultat ultimo 2009 bliver et overskud på 1,8 mio. kr. Prognose Såfremt de søgte korrektioner bevilges forventes budgettet for 2009 samlet set at blive overholdt. 58

60 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.18 Regional udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektio- Overførsel Nyt Forventet Forventet budget budget ner 4. ør til 2010 budget regnskab afvigelse Kollektiv trafik 368,8 377,7 8,8-9,0 377,5 377,5 0,0 Erhvervsudvikling 127,0 169,5 0,0-77,5 92,0 92,0 0,0 Miljøområdet 138,1 143,7 0,0 0,0 143,7 143,7 0,0 Øvrig regional udvikling 72,2 180,8 0,0-122,1 58,7 58,7 0,0 Bevilling i alt 706,1 871,7 8,8-208,6 671,9 671,9 0,0 Der foreslås at overføre mindre forbrug fra 2009 svarende til 208,6 mio. kr. til budgettet for Årsagen til mindre forbruget er beskrevet under de enkelte aktivitetsområder. Resultatopgørelse regional udvikling i alt Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektion Overførsel Nyt Forventet Forventet budget budget er 4. ør til 2010 budget regnskab afvigelse Statsligt bloktilskud -586,6-586,6-8,8 0,0-595,4-595,4 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -188,8-188,8 0,0 0,0-188,8-188,8 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 706,1 871,7 8,8-208,6 671,9 671,9 0,0 Direkte administration 53,2 54,4 0,6-1,5 53,5 56,1 2,6 Indirekte administration 16,2 16,7-1,1 0,0 15,7 15,7 0,0 Årets resultat 0,0 167,4-0,5-210,1-43,2-40,6 2,6 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningbestemte principper. Der er korrigeret i det statslige bloktilskud for DUT korrektion vedr. kompensation for lønsumsafgiftspligt i alt 8,8 mio. kr. Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ør Overførsel til 2010 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2009-priser Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 811,0 976,6 8,8-208,6 776,8 776,8 0,0 Indtægter -105,2-105,2 0,0 0,0-105,2-105,2 0,0 Udgifter, netto 705,8 871,4 8,8-208,6 671,6 671,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 706,1 871,7 8,8-208,6 671,9 671,9 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,0 Disponeringer i 2009: Genbevillinger vedr ,3 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -210,6 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,3 - = overskud; + = underskud 59

61 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Ved indgangen til 2009 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 172,0 mio. kr., heraf var 167,3 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr Der overføres 210,1 mio. til Det skønnes derfor, at det akkumulerede resultat ultimo 2009 bliver et overskud på 215,3 mio. kr. Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ør Overførsel til 2010 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2009-priser Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 474,0 482,9 8,8-9,0 482,7 482,7 0,0 Indtægter -105,2-105,2-105,2-105,2 0,0 Udgifter, netto 368,8 377,7 8,8-9,0 377,5 377,5 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 368,8 377,7 8,8-9,0 377,5 377,5 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Der indgår ingen omkostningselementer i områdets budget. I tillægsaftalen vedr. budget 2009 blev afsat 9,0 mio. kr. til markedsføring, fremkommelighedspulje og stoppestedsinfo, disse foreslås overført til Der er indarbejdet DUT korrektion vedr. kompensation for lønsumsafgiftspligt i alt 8,8 mio. kr. Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2010 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2009-priser Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 127,0 169,5 0,0-77,5 92,0 92,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 127,0 169,5 0,0-77,5 92,0 92,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 127,0 169,5 0,0-77,5 92,0 92,0 0,0 Samlet set forventes der udbetalt ca. 92 mio. kr. til organisationer og projekter i 2009 af et samlet budgetramme på 169,5 mio. kr. I 2010 forventes der til gengæld udbetalt støtte til projekter og organisationer på minimum 113 mio. kr. Dertil kommer, at der i 2010 skal udvikles en ny erhvervsudviklingsstrategi med tilhørende handlingsplan og projekter. De samlede uforbrugte midler under erhverv på 77,5 mio. kr. foreslås overført til Der indgår ingen omkostningselementer i områdets budget. 60

62 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Miljøområdet omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2010 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2009-priser Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 137,8 143,4 0,0 0,0 143,4 140,8-2,6 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 137,8 143,4 0,0 0,0 143,4 140,8-2,6 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 138,1 143,7 0,0 0,0 143,7 141,1-2,6 Der forventes budgetoverholdelse. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget. Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2010 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2009-priser Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 72,2 180,8 0,0-122,1 58,7 58,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 72,2 180,8 0,0-122,1 58,7 58,7 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 72,2 180,8 0,0-122,1 58,7 58,7 0,0 På uddannelsesområdet forventes der i 2009 et forbrug på 30,4 mio. kr. Det svarer til et mindre forbrug på 60,5 mio. kr., som ønskes overført herunder uddannelsesprojekter som følge af tillægsaftalen for budget 2009 (6 mio. kr.). I 2010 forventes, at budgettet samt overførte midler vil være anvendt på allerede besluttede og nye projekter. Der forventes et forbrug på kulturområdet i 2009 på 9,3 mio. kr. hvilket svare til et mindre forbrug på 3,7 mio. som ønskes overført fra 2009 til Dette er nødvendigt for at sikre et begivenhedsstrategisk økonomisk beredskab både til kendte og til kommende projekter. På Øresund og det internationale område forventes et forbrug i 2009 på 9,4 mio. kr. De uforbrugte midler for området på 7,5 mio. kr. foreslås overført til Til opfølgning på RUP m.m. forventes der et forbrug i 2009 på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget i 2009 på 49,0 mio. kr. (inkl. 30 mio. kr. fra 3. økonomirapport) foreslås overført til Arbejdet med handlingsdelen af RUP fortsætter i løbet af 2010 med en række initiativer bl.a. inden for infrastrukturområdet og uddannelse, som de overførte midler skal medfinansiere. Herudover skal to initiativer, som er en del af tillægsaftalen vedr. budget 2009, fortsættes. Det drejer sig om en regional klimastrategi med tilhørende handlingsplan og projekt "Global excellence". Til de sidste initiativer blev i alt afsat 30 mio. kr. I forhold til den administrative pulje forventes et forbrug på 2,3 mio. kr. Mindre forbruget på 1,4 mio. kr. foreslås overført til næste budgetår bl.a. til forskellige analyseformål. Der indgår ingen omkostningselementer i områdets budget. 61

63 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 2.19 Administration Omkostningsbevilling Ádministration Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 547,1 551,7-197,0 354,7 354,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.100, ,7-34, , ,8 0,0 Driftsudgifter i alt 1.648, ,5-231, , ,5 0,0 Indtægter -685,8-687,1 0,0-687,1-687,1 0,0 Nettodriftsudgifter 962,3 983,3-231,9 751,4 751,4 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,5 3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,8 6,8 0,0 6,8 6,8 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -56,2-56,2-8,9-65,1-65,1 0,0 Lagerforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 12,8 12,8 0,0 12,8 12,8 0,0 Omkostningselementer i alt -33,2-33,2-8,9-42,0-42,0 0,0 Omkostningsbevilling 929,1 950,2-240,8 709,3 709,3 0,0 Investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oversigt over tillægsbevillinger omkostninger Mio. kr., 2009-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -204,1 Mer-/mindreforbrug til ,9 I alt -231,9 Omkostningselementer -8,9 I alt -240,8 Administrationsbudgettet foreslås reduceret med 241 mio. kr. Der er tale om flytninger mellem bevillingsområder på samlet 197 mio. kr., korrektion af omkostningselementer på -9 mio. kr., forslag til overførsler af uforbrugte bevillingsbeløb på 28 mio. kr. samt reduktion af bevillingen grundet forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Overførslen til andre bevillingsområder på 197 mio. kr. vedrører primært tilbageførsel af beløb vedr. barselsfonden fra administrationsområdet til virksomhederne. På administrationsområdet foreslås der overførsel af ikke forbrugte bevillinger til 2010 som følge af forskydninger på 28 mio. kr., primært vedr. tidsforskydninger i udmøntning af centralt afsatte puljer og projekter. Beløbet er nærmere specificeret i bilag 2. Inden for den samlede ramme på administrationsområdet vil der blive afholdt ikke budgetterede udgifter til tjenestemandspensioner på 9 mio. kr., da de estimerede udgifter i økonomiaftalen for 2009 ikke blev fuldt finansieret. Ændringen har ligeledes indvirkning på omkostningselementerne knyttet til administrationsbudgettet, som reduceres svarende til ændringen, jf. oversigterne herunder. Derudover forventes et nettomindreforbrug på 7,5 mio. kr. som kan henføres til mindreforbrug vedr. lederudvikling, vakance i stillinger og det afsatte budget til valget. 62

64 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og af et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer. Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Omkostningsbevilling 929,1 950,2-240,8 709,3 709,3 0,0 Sundhed (hovedkonto 1) 245,3 243,9-198,3 45,5 45,5 0,0 Social- og specialundervisning (hk 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regional udvikling (hovedkonto 3) 53,2 54,4-0,9 53,5 53,5 0,0 Direkte henførbare adm.omk. I alt 298,5 298,3-199,2 99,1 99,1 0,0 Sundhed (hovedkonto 1) 593,9 613,9-39,2 574,7 574,7 0,0 Social- og specialundervisning (hk 2) 20,5 21,2-1,4 19,8 19,8 0,0 Regional udvikling (hovedkonto 3) 16,2 16,8-1,1 15,7 15,7 0,0 Indirekte henførbare adm.omk. I alt 630,6 651,9-41,7 610,3 610,3 0,0 Ikke fordelt administrationsbudget (hk. 4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 % svarende til 99 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, medens 86% svarende til 610 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 620 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 20 og 69 mio. kr. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene. Den samlede ændring på -240,8 mio. kr. kan henføres til de ovenfor beskrevne ændringer. Omkostningselementet, der netto for administrationsområdet udgør -42 mio. kr. henføres til det enkelte område via fordelingsregnskabet således: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensæt-telse af feriepenge Af- og nedskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskydning Omkostningsbevilling Administration i alt 751,4 3,5 12,8-65,1 6,8 0,0 709,3 Direkte henførbar i alt 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,1 Til sundhedsområdet 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 Til social- og specialundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Til regional udvikling 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 Fællesadministration til fordeling: 652,3 3,5 12,8-65,1 6,8 0,0 610,3 Til sundhedsområdet 614,3 3,3 12,1-61,3 6,4 0,0 574,7 Til social- og specialundervisning 21,2 0,1 0,4-2,1 0,2 0,0 19,8 Til regional udvikling 16,8 0,1 0,3-1,7 0,2 0,0 15,7 I alt til sundhedsområdet 659,9 3,3 12,1-61,3 6,4 0,0 620,3 I alt til social- og specialundervisning 21,2 0,1 0,4-2,1 0,2 0,0 19,8 I alt til regional udvikling 70,3 0,1 0,3-1,7 0,2 0,0 69,2 I alt 751,4 3,5 12,8-65,1 6,8 0,0 709,3 63

65 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 3. Investeringsbudget 3.0 Investeringsbudgettet Det korrigerede investeringsbudget 2009 udgør til og med 3. økonomirapport 2009 i alt 2.343,4 mio. kr. Efterfølgende er der på regionsrådsmøderne i september og oktober, truffet beslutning i investeringssager (salg af ejendomme og grundareal), som netto mindsker investeringsbudgettet med i alt 0,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget udgør dermed samlet set i alt 2.342,8 mio. kr. for 2009 før overførsler til 2010 på baggrund af forventet regnskab for Siden 3. økonomirapport har regionsrådet godkendt anlægsprojekter, der er finansieret indenfor det vedtagne investeringsbudget. Derudover forudsættes sagen vedr. Hvidovre Hospitals olietanke godkendt ved december mødet. Sagerne fremgår af nedenstående tabel: Sager RR Møde Mio. kr. Etablering Genomisk Medicinsk enhed ved Rigshospitalet*) Oktober 0,0 MR scanner, Herlev Hospital Oktober 10,3 Renovering tag, Psykiatrisk Center Hillerød Oktober 4,8 Olietanke, Hvidovre Hospital December 21,2 Renovering tag & ventilation, bygning 1, Hvidovre Hospital Oktober 9,1 Anm.: *) Er i 2009 finansieret via fondsdonationer, hvorfor der søges hhv. indtægts- og udgiftsbev. samtidigt Ved augustmødet tiltrådte regionsrådet en ansøgning om bevillinger til investering i energibesparende foranstaltninger, hvor de energibesparende investeringer kan lånefinansieres i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen. I sagen ansøgtes om projekter for i alt 47,8 mio. kr., samt lånefinansiering til et igangværende projekt vedr. ventilations- og hovedstrømsanlægget ved Herlev Hospital, i alt 54,1 mio. kr. I forbindelse med disse sager forventes anvendt i alt 28,8 mio. kr. i 2009, der således låneoptages nu. På baggrund af det forventede regnskabsresultat, forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2010, som følge af tidsforskydninger, på i alt 694,5 mio. kr. inklusiv overførsler fra virksomhedernes lokale investeringsrammer, jævnfør nedenstående tabel. Overførslerne er endvidere specificeret i bilag, hvor overførsler fra 2008 til 2009 ligeledes er gengivet. Når det foreløbige regnskabsresultat for 2009 foreligger, vil overførsler til Budget 2010 blive indarbejdet i forbindelse med 1. økonomirapport. De enkelte anlægsprojekter i investeringsbudget 2009 fremgår af oversigten nedenfor. Det bemærkes, at i forbindelse med regnskabsaflæggelsen kan en mindre del af årets udgifter på investeringsbudgettet forventes specificeret som driftsudgifter. 64

66 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Mio. kr., 2009-priser Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 3 ØR Ændringer 4. ØR Korrigeret Budget 2009 Forventet overførsel til 2010 Budget efter overførsel Forventet regnskab 2009 Amager Hospital 0,0 7,2 0,0 7,2 2,3 4,9 4,9 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,0 6,7 6,7 1,8 4,9 4,9 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (2010) 0,0 Bispebjerg Hospital 0,0 174,4 0,0 174,4 50,9 123,5 122,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 14,9 14,9 3,5 11,4 11,4 El-forsyning, renovering 6,3 6,3 1,3 5,0 5,0 Udv. optageområde kapacitet, etabl. Lægevagt kons. 36,3 36,3 2,8 33,5 33,5 Etablering/udbygning af mammografiscreening 0,6 0,6 0,0 0,6 0,8 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 36,5 36,5 14,7 21,8 21,6 Udbygning af fysisk kapacitet til kirurgi 0,7 0,7 0,0 0,7 1,0 Modernisering af operations- og opvågningsstue * 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Tagrenovering 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Totalrenovering kirurgisk sengeafsnit 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 Udskiftning af CT-scanner 0,0 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 PET/CT scanner 17,6 17,6 4,4 13,2 13,2 Tekniske anlæg 15,3 15,3 4,3 11,0 11,0 Operationsstuer 14,0 14,0 1,0 13,0 13,0 Sml. Arbejdsmedicinske funktion 3,3 3,3 0,7 2,6 0,8 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 1,9 1,9 0,0 1,9 1,9 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (SPECT CT) 7,0 7,0 4,8 2,2 2,2 Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) 14,4 14,4 13,4 1,0 1,0 Bornholms Hospital 0,0 16,1 0,0 16,1 2,0 14,0 14,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,0 7,6 7,6 0,0 7,6 7,6 Etablering/udbygning af mammografiscreening 2,7 2,7 2,0 0,6 0,6 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT) 5,6 5,6 0,0 5,6 5,6 Energibesparende investeringer 09 (Varmeanlæg) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Frederiksberg Hospital 0,0 53,4 0,0 53,4 22,9 30,5 30,5 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,0 5,7 5,7 0,7 5,0 5,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 El-forsyning, renovering og køling 5,7 5,7 0,0 5,7 5,7 Ombygning Sterilfunktion 9,5 9,5 4,7 4,8 4,8 Ændring i optageområder 5,3 5,3 0,8 4,5 4,5 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Udv. af den urologisk kapacitet 23,2 23,2 16,7 6,5 6,5 Gentofte Hospital 211,7 345,7 0,0 345,7 0,0 345,7 345,7 Renoveringsprojekt 197,3 207,1 207,1 0,0 207,1 207,1 Vinduer og tage 14,4 21,4 21,4 0,0 21,4 21,4 65

67 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Mio. kr., 2009-priser Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 3 ØR Ændringer 4. ØR Korrigeret Budget 2009 Forventet overførsel til 2010 Budget efter overførsel Forventet regnskab 2009 Ramme til medicoteknisk udstyr 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 4,3 4,3 0,0 4,3 4,3 Interimsforanstaltninger og projektering 56,2 56,2 0,0 56,2 56,2 Tekniske anlæg 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 Følgeudgifter, fase 1 17,8 17,8 0,0 17,8 17,8 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 1. Deletape renov/ombygning (B2010) 0,0 Glostrup Hospital 47,4 148,8 0,0 148,8 33,1 115,7 112,2 Renoveringsplan (inkl. apparatur) 47,4 87,0 87,0 24,0 63,0 63,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 12,9 12,9 1,3 11,6 8,1 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 Øjenafdelingen 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 Ændring i fysiske rammer, øjenafdelingen 25,0 25,0-8,0 33,0 33,0 Ændring i optageområder 15,0 15,0 14,0 1,0 1,0 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 Herlev Hospital 83,3 319,5 10,3 329,8 126,8 203,0 210,5 Hospitalsplan - Udvidelse af operationskapaciteten 22,2 27,0 27,0 12,0 15,0 15,0 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning 53,3 60,0 60,0 35,0 25,0 25,0 Udvidelse af akutmodtagelsen 4,6 21,9 21,9 9,0 12,9 12,9 Etableringsudgifter, scanner 3,2 3,2 3,2 0,0 3,2 3,2 Ramme til medicoteknisk udstyr 12,5 12,5 4,0 8,5 8,5 Cytostatikaenhed 13,6 13,6 0,0 13,6 13,6 Udbygning Stråleterapi 41,7 41,7 0,0 41,7 41,7 Etablering/udbygning af mammografiscreening 5,2 5,2 0,0 5,2 5,9 Hospitalsplan - Samling af akut kirurgi og akut ortopædkirurgi 4,3 4,3 0,0 4,3 6,0 Digitalisering af den kliniske mammografi 39,4 39,4 9,0 30,4 30,4 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 11,5 11,5 11,5 0,0 0,0 Amtsligt institut for medicinsk uddannelse, spydspids 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Etablering af de fysiske rammer og installation af cyklotron 1,0 1,0 0,0 1,0 6,1 Strålekapacitet 32,5 32,5 0,0 32,5 32,5 Indledende anlægsarbejder som følge af hospitalsplanen 2,5 2,5 2,0 0,5 0,5 Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 Onkologisk ambulatorium 10,0 10,0 9,0 1,0 1,0 Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 10,5 10,5 8,0 2,5 2,5 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR) 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 MR-scanner (ekstremitetsscanner) 10,3 10,3 10,3 0,0 0,0 Ombygnniger i fm. etabl kvinde/barn center (B2010) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital 67,6 224,0 30,3 254,3 87,8 166,5 166,5 Tagrenovering og ventilationsprojekt 55,3 79,1 79,1 10,1 69,0 69,0 Aptering af taghus 12,3 17,0 17,0 1,0 16,0 16,0 66

68 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Mio. kr., 2009-priser Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 3 ØR Ændringer 4. ØR Korrigeret Budget 2009 Forventet overførsel til 2010 Budget efter overførsel Forventet regnskab 2009 Ramme til medicoteknisk udstyr 27,1 27,1 6,1 21,0 21,0 Hospitalsplan - indledende anlægsarbejder 18,0 18,0 2,9 15,1 15,1 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 27,8 27,8 15,8 12,0 12,0 Hospitalsplan - udv. af int. kapacitet og flytning af blodprøvetagning 7,3 7,3 0,2 7,1 7,1 MR-scanner 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 Isolationsstuer -1,1-1,1-4,1 3,0 3,0 Etablering/udbygning af mammografiscreening 5,5 5,5 2,0 3,5 3,5 Ombygning af centralkøleanlæg -0,1-0,1-0,5 0,4 0,4 Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling 9,5 9,5 2,0 7,5 7,5 Ventilationsanlæg (Apotek, HvH) 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 Klinisk Mikrobiologisk afdeling (ABT fond) 6,5 6,5 6,5 0,0 Udv. Af operationskapacitet 12,0 12,0 11,5 0,5 0,5 Udv. Sterilkapacitet 1,0 1,0-5,0 6,0 6,0 Udv. Kirurgisk Ambulatorium 6,0 6,0 5,5 0,5 0,5 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 4,4 4,4 2,4 2,0 2,0 Udskiftning af olietankinstallation 21,2 21,2 21,2 0,0 0,0 Renovering af tag og ventilationsanlæg - sengebygning 1 9,1 9,1 9,1 0,0 0,0 Rigshospitalet 0,0 277,0 0,0 277,0 83,4 193,6 201,1 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,0 54,0 54,0 12,0 42,0 42,0 Etablering af reservekraftanlæg 17,0 17,0 4,7 12,3 12,3 Etablering/udbygning af mammografiscreening -0,1-0,1-2,8 2,7 2,7 Udvidelse af kapaciteten i centralkøleanlægget 4,0 4,0 0,0 4,0 0,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 17,2 17,2 0,0 17,2 17,2 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 44,1 44,1 13,8 30,3 30,3 Kapacitetsudvidelse, kræftpatienter og børn -7,7-7,7 0,0-7,7 0,0 Udskiftning af to MR-scannere og en CT-scanner 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 Stråleterapiudbygning -4,4-4,4 0,0-4,4 0,0 Akut kræft - Abdominalcentret 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 Akut kræft - Patologiafdelingen 29,2 29,2 21,2 8,0 8,0 Pavillon 14,3 14,3 1,1 13,2 13,2 Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling 7,5 7,5 2,5 4,9 4,3 Interimsforanstaltninger, Aldersrogade 6,2 6,2 4,8 1,4 1,4 Hjertepakker, apparatur 10,0 10,0 1,0 9,0 9,0 Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik 12,4 12,4 5,6 6,9 6,9 Fondsdonation, Hjerte-CT apparatur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning 20,5 20,5 16,9 3,6 3,6 Træningslokaler, Fys- & Ergoterapi 5,5 5,5 0,5 5,0 5,0 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 14,6 14,6 2,3 12,4 12,4 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (Stereotaksi Acc.) 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 Etabl. af genomisk med. enhed 0,0 0,0 0,0 Frederikssund Hospital 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0 2,2 2,2 67

69 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Mio. kr., 2009-priser Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 3 ØR Ændringer 4. ØR Korrigeret Budget 2009 Forventet overførsel til 2010 Budget efter overførsel Forventet regnskab 2009 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,0 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 Energibesparende investeringer 09 (Bækkenvaskemaskiner) 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Helsingør Hospital 0,0 22,3 0,0 22,3 10,6 11,7 12,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Hospitalsplan - Flytning af elektiv ortopædkirurgi fra Hørsholm til Helsingør 11,0 11,0 0,0 11,0 11,3 Energibesparende investeringer 09 (Ventilation) 10,8 10,8 10,6 0,2 0,2 Hillerød Hospital 31,0 140,0 0,0 140,0 62,7 77,2 73,3 Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord 31,0 10,6 10,6 6,0 4,6 4,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 26,3 26,3 0,0 26,3 26,3 Etablering/udbygning af mammografiscreening 9,5 9,5 0,0 9,5 10,1 Cytostatikaenhed 10,8 10,8 0,0 10,8 11,3 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 4,6 4,6 0,0 4,6 4,6 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. -4,6-4,6 0,0-4,6-4,6 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,9 0,9 0,6 0,3 0,2 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (Isolering) -0,2-0,2 0,0-0,2 0,0 Etablering af ABA-anlæg, Hillerød 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Renovering af kloakanlæg, Hillerød 4,5 4,5 1,8 2,8 2,8 Etablering af selvstændigt Nordsjællands Hospital på Hillerød -1,8-1,8 0,0-1,8 0,0 Bygningsarbejder installation MR- og CT-scanner 1,6-1,5 0,1 0,0 0,1 0,2 MR- og CT-scanner 6,4 6,4 0,0 6,4 0,0 Etablering af lokaliteter til småskader på skadestuen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygnings- og renoveringsarbejder 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 Renovering og udskiftning af tekniske installationer -1,0 1,5 0,5 0,2 0,3 0,3 Hjertepakker, apparatur 7,4 7,4 0,0 7,4 7,4 PET/CT scanner 22,3 22,3 21,1 1,2 1,2 Renovering, Nødstrømsanlæg 21,0 21,0 19,2 1,9 1,9 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) 14,8 14,8 13,9 0,9 0,9 Region Hovedstadens Psykiatri 7,6 33,3 4,8 38,1 15,6 22,5 21,6 Psykoterapeutisk Center Stolpegård, vinduer og vinduesrammer 1,5 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 Psykiatrisk Center Ballerup, renovering af spildevandssystem 6,1 14,1 14,1 0,0 14,1 13,4 Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v. 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Forbedring af fysiske rammer og udbygning af enestuer, Bispebjerg 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 Nødelværk, Psykiatrisk Hospital Nordsjælland 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Enestuer i lukket afsnit, Hvidovre 5,9 5,9 5,9 0,0 0,0 68

70 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Mio. kr., 2009-priser Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 3 ØR Ændringer 4. ØR Korrigeret Budget 2009 Forventet overførsel til 2010 Budget efter overførsel Forventet regnskab 2009 Ombygning Psykiatrisk klinik, Rigshospitalet 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 Energibesparende investeringer 09 (Psyk Center Sct. Hans) 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 Renovering tage Psyk Center Hillerød 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 Akutmodtagelse og etablering af enestuer - Psyk Center Ballerup (2010) 0,0 0,0 Region Hovedstadens apotek 0,0 10,5 0,0 10,5 1,9 8,6 9,6 Diverse projekter 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr. 8,6 8,6 0,0 8,6 9,6 Energibesparende investeringer 09 (el) 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 Energibesparende investeringer, pulje 9,1 9,6-9,1 0,5 0,5 0,0 0,0 Energibesparende investeringer, pulje 9,1 9,6-9,1 0,5 0,5 0,0 0,0 IT-strategi 140,0 167,1 0,0 167,1 48,0 119,1 119,1 IT-strategi 140,0 167,1 167,1 48,0 119,1 119,1 Fælles projekter - sundhedsområdet 21,7 72,2-6,8 65,4 48,3 17,1 17,1 Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne 15,4 51,3 51,3 40,3 11,0 11,0 Vagtcentral 6,3 21,3 21,3 10,6 10,6 10,6 Web-løsning for Regionen, overførsel grundet tidsforskydninger 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Sag nr 15, RR ,9-2,9 0,0-2,9-2,9 Optionssag, RR ,0 1,0 0,0 1,0 1,1 Sag nr. 18, RR ,2-4,2 0,0-4,2-4,3 Sag nr. 27, RR ,2-0,2-0,2 0,0 0,0 Sag nr. 27, RR ,4-2,4-2,4 0,0 0,0 Medicoteknisk apparaturpulje 313,5 100,8-23,5 77,3 77,3 0,0 0,0 Renovering m.v 75,0 31,1-26,0 5,1 5,1 0,0 0,0 Igangsættelse nødvendige investeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsramme virksomhederne 144,3 151,3 13,5 164,8 9,7 155,1 155,1 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 1.152, ,4-6, ,8 689, , ,3 Investeringsramme socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) 8,2 7,9 6,1 14,0 1,0 13,0 14,0 Planetstien 13,7-0,1 13,6 0,0 13,6 13,6 Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap 17,3 19,8 19,8 4,5 15,3 15,3 Udvidelse af Pensionat Kamager, overføsel grundet tidsforskydninger, netto 0,0-2,0-2,0 0,0-2,0-2,0 Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto 0,0-1,2-1,2 0,0-1,2-1,2 Botilbud i Lyngby-Tårbæk, overførsel grundet tidsforskydninger, netto 0,0-1,2-1,2 0,0-1,2-1,2 Samlet investeringsramme 1.177, ,4-0, ,8 694, , ,8 69

71 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden 4. Indtægter og finansielle poster Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Mio. kr., 2009-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Finansiering sundhed Kommunalt grundbidrag , ,4 0, , ,4 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,0-40, , ,0 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -790,5-790,5 0,0-790,5-790,5 0,0 Statsligt bloktilskud , ,1 0, , ,1 0,0 Medfinansiering af nationale IT-projekter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Overgangsordning -165,4-165,4 0,0-165,4-165,4 0,0 Nettodriftsudgifter , ,3-40, , ,3 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser indtægter på mio. kr. vedrørende kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag). Dette er 40 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Ved 3. økonomirapport forventedes indtægtsbudgettet overholdt. Merindtægterne kan henføres til stigende aktivitet, som vedrører regionens borgere. Idet prognosen lægges til grund, er det valgt at søge indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering forøget med 40 mio. kr., hvilket forøger kassebeholdningen tilsvarende. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 790,5 mio. kr. Finansielle poster Renteudgifter og -indtægter Regionens budgetterede renteindtægter og renteudgifter fremgår af nedenstående tabel. Renter Mio. kr priser Vedtaget Budget Korrigeret Budget Korrektioner 4. ØR Forventet regnskab Forventet afvigelse Renteindtægter -144,9-142,5-6,3-148,8 0 Renter af likvide aktiver -104,0-94,2-4,4-98,6 0 Renter af kortfristede tilgodehavender -0,2-0,1-0,8-0,9 0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -40,7-48,2-1,1-49,3 0 Renteudgifter 214,9 180,5 3,1 183,6 0 Renter af kortfristede gæld 0,6 7,0 0 7,0 0 Renter af langfristet gæld 214,3 173,5 3,1 176,6 0 Kurstab og kursgevinster Refusion af Købsmoms Renter m.v. i alt 70,0 38,0-3,2 34,8 0 70

72 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Nettorenteudgiften i 2009 forventes at blive 34,8 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til oprindelig budget 2009 er der tale om en netto forbedring på 35,2 mio. kr. og en forbedring på 3,2 mio. kr. i forhold til vurdering i 3. økonomirapport. Renteindtægterne er nu budgetteret til 148,8 mio. kr. mod 142,5 mio. kr. i 3. økonomirapport. Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 98,6 mio. kr. mod forudsat 94,2 mio. kr. i 3. økonomirapport. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 3,2 % p.a. svarende til seneste vurdering. Der forventes nu en gennemsnitlig kassebeholdning i 2009 på 3,1 mia.kr. til forrentning, heraf er 860 mio. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,1 % på bankindskud og 6 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 0,9 mio. kr. og dækker hovedsagelig over rente af gamle tilgodehavender. Renter af langfristede tilgodehavender forventes nu at udgøre 49,3 mio. kr., heraf 48,2 mio. kr. vedrørende deponerede midler. I forhold til seneste vurdering er der tale om en mindre opjustering. Der forventes en forrentning på gennemsnitlig 5,3 % p.a. vedrørende de deponerede midler. Renter af kortfristede gæld skønnes til en udgift på 7,0 mio. kr. svarende til regnskab Udgiften vedrører især renteudgifter til patienterstatninger. Renter af langfristet gæld i 2009 forventes at blive på 176,6 mio. kr. I forhold til seneste vurdering forventes en forværring på 3,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2009 er der tale om en mindreudgift på 37,7 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 3,5 % p.a. på hele låneporteføljen for 2009 som er en smule lavere end renteniveauet for 2008 som udgjorde 3,7 % p.a. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter Nettorenteudgiften i 2009 forventes at blive 34,8 mio. kr. Overgangen til omkostningsbaserede bevillinger indebærer, at investeringsudgifter finansieres som interne lån, der forrentes med en intern rentesats og afdrages i det følgende år. Det årlige afdrag svarer som minimum til afskrivningen på aktivitet, og rentesatsen er ens for alle omkostningsbaserede bevillingsområder. Den interne rentesats fastsættes på basis af markedsrenten. Renten som anvendes for 2009 er fastsat til 4,65 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Dette indebærer, at hvert område pålægges en intern gæld svarende til værdien af aktivet pr. 1. januar Nettoudgiften til renter er fordelt til hovedkonto 1 og 2 og 3 efter følgende principper: De interne lån vedr. hovedkonto 2 og 3 udgør for regnskabsåret den bogførte værdi primo året af de materielle anlægsaktiver og ændres fremover med den likviditetsvirkning (inkl. den beregnede rente), som driften og investeringerne i området påfører regionens kasse. 71

73 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Den resterende rente overføres til hovedkonto 1, Sundhedsområdet, således at alle renter fordeles fuldt ud i regnskabssituationen. Fordelingen ser således ud: Rentefordeling (hele kr.) Renter sundhed Renter social- specialundervisning Renter regional udvikling I alt Finansforskydninger De budgetterede finansforskydninger fremgår af tabellen nedenfor. Mio. kr. Vedtaget Budget Korrigeret Budget Korrektioner 4. ØR Forventet regnskab Forventet afvigelse Langfristede tilgodehavender -143,8-154,3-1,0-155,3 0 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-42,2 0,0-42,2 0 Kortfristet gæld til staten og kortfristet gæld i øvrigt Afdrag* 992, ,7 0, ,7 0 Lånoptagelse -992, ,9 73, ,8 0 Finansforskydninger i alt -143,8-134,7 72,1-62,6 0 Forbrug af likvide aktiver I budget 2009 var der forudsat et kassetræk på 33,4 mio. kr. Efter 3. økonomirapport 2009 er der foretaget genbevillinger og andre bevillingsændringer på 1478,8 mio. kr. Samlet set er der i 4. økonomirapport 2009 en kassehenlæggelse på 600,8 mio. kr. Med budgetkorrektionerne i denne rapport udgør ultimo beholdningen 884 mio. kr. svarende til et samlet forbrug i 2009 på 911,4 på mio. kr. Det skal dog bemærkes, at det fortsat ikke er indregnet det fremsendte krav fra Finansministeriet vedrørende restafregningen af den kontante kompensation af mellemværende mellem staten og Region Hovedstaden vedrørende København og Frederiksborg amts skatterestancer for tidligere år. Beløbet er i optaget i regnskab 2008 som en eventualforpligtelse. Langfristede tilgodehavender I forhold til 3. økonomirapport er der indregnet en ændring på - 1 mio. kr., som dækker over frigivelser af deponeringer vedrørende lejemål m.v. Som det fremgår nedenfor er der næsten udelukkende tale om en ændring i deponerede beløb. Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre godt 917 mio. kr. ved udgangen af 2009, heraf vedrører 507 mio. kr. deponeringer vedrørende salg af NESA - aktierne og de resterende 411 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier. Mio. kr. Primo 2009 Ultimo 2009 Ændring Deponerede beløb 1017,9 864,6-153,3 Øvrige langfristede tilgodehavender 54,5 52,5-2,0 I alt 1.072,4 917,1-155,3 72

74 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld til staten og kortfristet gæld i øvrigt I forhold til 3. økonomirapport er der ikke forudsat nogen ændringer. Afdrag på lån og lånoptagelse I forhold til 3. økonomirapport er der indregnet en forskydning vedrørende energibesparende foranstaltninger på 73,1 mio. kr. I 3. økonomirapport indgik der lånoptagelse på 101,9 mio. kr. til energibesparende investeringer i overensstemmelse med regionsrådet beslutning i august måned Låneoptagelsen skal anvendes til dækning af udgifter til 7 rammebevillinger til virksomhedsprojekter som alle umiddelbart opfylder betingelserne for at kunne lånefinansieres, i alt 47,8 mio. kr. samt finansieringen af fornyelse af ventilationsanlæg med varmegenvinding og hovedstrømforsyning på Herlev hospital på 54,1 mio. kr. i Låneoptagelserne vil først blive effekturet når investeringerne er gennemført. Der forventes nu en lånoptagelse i indeværende år på 28,8 mio. kr., idet der er sket en forskydning i de energibesparende investeringer i tilsvarende omfang. I det vedtagne budget 2009 var der budgetteret med et afdrag på 992 mio. kr. I 1. økonomirapport blev der bevilget 143,6 mio. kr. til øgede afdrag. Det øgede afdrag vedrører udelukkende, at kommunerne har overtaget en række institutioner pr 1. januar 2009 samt, at kommunerne overtager langfristet gæld til indfrielse af gælden til regionen vedrørende handicapbiler. 73

75 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Bilag 1 - Bevillingsændringer Beløb i 2009 priser Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Sundhed Amager Hospital Barselsprognose Barselspulje IMPAX, ny fælles serviceaftale, overførsel til KIT Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger 34 0 Medicinvækst Nedlæggelse af Sekretariatet for Klinisk Undervisning 2 2 Overdragelse af optageområdet Christianshavn fra Amager Hospital Overførsel til forventet merforbrug Regulering af indkøbsbesparelse - hospitalsplansændringer Amager/Hvidovre Regulering af indkøbsbesparelse Takststyring meraktivitet AMH Tilbagebetaling af skat og renter 2008/ Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital Annuumsmidler for Barselsprognose Barselspulje Drift PET-CT scanner HP - Audiologi fra BBH til GEH HP - Audiologi fra BBH til GEH, app HP - Audiologi fra BBH til GEH, tværgående HP: Arbejdsmedicinsk klinik fra HIL til BBH HP: Flytning af kl. farmakologi fra GEN til BBH HP: Klinisk farmakologi fra RH til BBH HP-Flytning af Ryvang Øst fra HEH til BBH IMPAX, ny fælles serviceaftale, overførsel til KIT Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Nedlæggelse af Sekretariatet for Klinisk Undervisning Overdragelse af optageområdet Christianshavn fra Amager Hospital Overførsel til forventet merforbrug Overlægestilling røntgen fra FRB til BBH Ph.d. studieafgift for

76 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Regulering af indkøbsbesparelse Takststyring meraktivitet BBH Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Arbejdsmiljø: Udbredelsesprojekt om forflytninger som e-læring Barselsprognose Barselspulje Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger 29 0 Medicinvækst Overførsel til merforbrug, Bornholms Hospital Regulering af indkøbsbesparelse Takststyring meraktivitet Bor Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital Annuumsmidler for Anæstesiberedskab Barselsprognose Barselspulje HP gyn/obs tværgående fkt. bioanalytiker IMPAX, ny fælles serviceaftale, overførsel til KIT Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger Lægelig videreuddannelse - øjenklinik Medicinvækst Mindreindtægter takstbelagteydelser Overdragelse af optageområdet Christianshavn fra Amager Hospital Overførsel til merforbrug, Frederiksberg Hospital Overlægestilling røntgen fra FRB til BBH Ph.d. studieafgift for Regulering af indkøbsbesparelse Takststyring meraktivitet FRH Teknisk korrektion vedr. Meraktivitetsprojekt Ort. Kir Tilbagebetaling af skat og renter 2008/ Frederiksberg Hospital Total Frederikssund Hospital Annulering - budgetudskillelse - Byggeteknisk Enhed Barselsprognose Barselspulje

77 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Budgetudskillelse - Byggeteknisk Enhed Driftsudg Esbønderup Flytning af serviceafd fra HILL til FRSUND, yderligere budgetflytning Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger 3 0 Medicinvækst Merindtægter takstbelagteydelser FRSH Overførsel - generel tilbageholdenhed Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Frederikssund Regulering af indkøbsbesparelse Takststyring meraktivitet FRSH Frederikssund Hospital Total Gentofte Hospital Barselsprognose Barselspulje Fald i særydelsesindtægter, kardiologi Forebyggelsespulje 09 projekt 10, (deltagelse i Rudersdals Diabetes- samarbejdsprojekt) 69 0 HP - Audiologi fra BBH til GEH HP - Audiologi fra BBH til GEH, app HP - Audiologi fra BBH til GEH, tværgående HP Audiologi HiH - GeH HP: Flytning af kl. farmakologi fra GEN til BBH Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger 50 0 Medicinvækst Medicinvækst cochlear Nybygning, driftsudgifter Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Gentofte Regulering af indkøbsbesparelse Studenterundervisning (forholdsmæssigt) Takststyring meraktivitet Gen Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital AMD udgiftsbudget Barselsprognose Barselspulje HP - Flytning af øjenafdeling fra HIH til GLO HP Plan delingsøkonomi vedr. GYN/OBS (direkte øk) HP: Øjenklinik RH til GLO LL-indtægter Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger

78 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Lægelig videreuddannelse - øjenklinik Medicinvækst Mindreindtægter takstbelagte ydelser glo Overførsel til forventet merforbrug Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Hillerød (øjenlinser) Regulering af indkøbsbesparelse Studenterundervisning (forholdsmæssigt) Takststyring meraktivitet Glo Tilbagebetaling af skat og renter 2008/ Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital Annulering - budgetudskillelse - Byggeteknisk Enhed Barselsprognose Barselspulje Budgetudskillelse - Byggeteknisk Enhed HP Plan delingsøkonomi vedr Gastromedicin HP Plan delingsøkonomi vedr Infektionsmedicin Medicinvækst Mindreindtægter takstbelagteydelser Overførsel til forventet merforbrug Regulering af indkøbsbesparelse Takststyring meraktivitet Hel Helsingør Hospital Total Herlev Hospital Afdelingsledelser vedr. Neurologi & Akut modt Barselsprognose Barselspulje HP Plan delingsøkonomi vedr. GYN/OBS (direkte øk) HP-Flytning af Ryvang Øst fra HEH til BBH Kræft - urologi Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Meraktivitetsprojekt vedr brystkirurgi (2009) Merindtægter takstbelagte ydelser Overførsel til forventet merforbrug Overførsel til Region Hovedstadens Apotek Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Frederikssund Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Gentofte

79 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Hillerød (urologi) Regulering af indkøbsbesparelse Studenterundervisning (forholdsmæssigt) Studenterundervisning, drift af Universitetsekretariatet Takststyring meraktivitet Her Vækst i Klinisk Mikrobiologiske analyser til praksissektor Herlev Hospital Total Hillerød Hospital Annulering - budgetudskillelse - Byggeteknisk Enhed Barselsprognose Barselspulje Budgetudskillelse - Byggeteknisk Enhed Driftsudg Esbønderup Flytning af serviceafd fra HILL til FRSUND, yderligere budgetflytning Hjemtagelse af undersøgelser fra SSI HP - Flytning af øjenafdeling fra HIH til GLO HP Audiologi HiH - GeH HP Plan delingsøkonomi vedr Gastromedicin HP Plan delingsøkonomi vedr Infektionsmedicin HP: Arbejdsmedicinsk klinik fra HIL til BBH Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger 96 0 Lægelig videreuddannelse - øjenklinik Medicinvækst Mindreindtægter takstbelagteydelser Praksissektorens træk på laboratorieydelser Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Frederikssund Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Hillerød Regulering af indkøbsbesparelse Takststyring meraktivitet Hill Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Annuumsmidler for Barselsprognose Barselspulje HP- midlertidig flytning af ortopædkirurgi til Hvidovre IMPAX, ny fælles serviceaftale, overførsel til KIT Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger 42 0 Medicinvækst

80 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Midlertidig dækning af anæstesibetjening på Amager Nedlæggelse af Sekretariatet for Klinisk Undervisning Overførsel til merforbrug Hvidovre Hospital Ph.d. studieafgift for Regulering af indkøbsbesparelse - hospitalsplansændringer Amager/Hvidovre Regulering af indkøbsbesparelse Takststyring Meraktivitet HHV Tilbagebetaling af skat og renter 2008/ Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek Barselsprognose Barselspulje Medicinvækst Overførsel til Region Hovedstadens Apotek Regulering af indkøbsbesparelse Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Barselsprognose Barselspulje DUT B&U: Etableringsudgifter Vibeholmsvej DUT B&U: Finansiering af satspuljeprojekt B&U Ambulatoriet Bornholm DUT B&U: Overtagelse af Skolepsykiatrisk Center fra Københavns Kommune DUT voksen midler: Reduktion af ventelister i forbindelse med behandlingsretten Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger Korrektion af Psykiatriens Regnskab manglende afstemning af eksternt finansieret projekt Korrektion af Psykiatriens Regnskab overførsel af eksternt finansieret projekter, PC Bispebjerg Overførsel til forventet merforbrug Ph.d. studieafgift for Regulering af indkøbsbesparelse Studenterundervisning (forholdsmæssigt) Tilbagebetaling af skat og renter 2008/ Udvidelse af kapacitet på spiseforstyrrelsesområdet PC Gentofte Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Annuumsmidler for Barselsprognose

81 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Barselspulje Blodbank svangreomsorg apparatur HP gyn/obs tværgående fkt. bioanalytiker HP: Klinisk farmakologi fra RH til BBH HP: Øjenklinik RH til GLO LL-indtægter IMPAX, ny fælles serviceaftale, overførsel til KIT Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger Kræft - modermærke Lægelig videreuddannelse Lægelig videreuddannelse - øjenklinik Mammakirurgi, merarbejde Medicinvækst Medicinvækst indkøbsbesp Meraktivitet i pædiatrien Mindreindtægter takstbelagteydelser Overførsel - periodeforskydning e-learning Overførsel - periodeforskydning forskn.- og udd.projektmidler Overførsel - periodeforskydning forskn. puljen Overførsel - periodeforskydning mindre uafsl. byggearb Overførsel - periodeforskydning ombygn., indkøb mv Overførsel - periodeforskydning puljen vedr. arb.miljø mv Ph.d. studieafgift for Regulering af indkøbsbesparelse - udefunktioner på Gentofte Regulering af indkøbsbesparelse Renovering, info+ rådg. Enheden Takststyring meraktivitet Tilbagebetaling af skat og renter 2008/ Udvidet præstationsbudget Rigshospitalet Total Fælles driftsudgifter m.v. Afdelingsledelser vedr. Neurologi & Akut modt AMD udgiftsbudget Annuumsmidler for Anæstesiberedskab Arbejdsmiljø: Udbredelsesprojekt om forflytninger som e-læring Barselsrefusion

82 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Blodbank svangreomsorg apparatur Drift PET-CT scanner DUT B&U: Etableringsudgifter Vibeholmsvej DUT B&U: Finansiering af satspuljeprojekt B&U Ambulatoriet Bornholm DUT B&U: Overtagelse af Skolepsykiatrisk Center fra Københavns Kommune DUT voksen midler: Reduktion af ventelister i forbindelse med behandlingsretten Dækning af merforbrug sund fælles Fald i særydelsesindtægter, kardiologi Forebyggelsespulje 09 projekt HP- midlertidig flytning af ortopædkirurgi til Hvidovre IMPAX, ny fælles serviceaftale, overførsel til KIT Kompensation konvertering af tjenestemandsstillinger Kræft - modermærke Kræft - urologi Lægelig videreuddannelse Mammakirurgi, merarbejde Medicinvækst Meraktivitet i pædiatrien Meraktivitetsprojekt vedr brystkirurgi (2009) Meraktivitetspulje Merindtægter takstbelagte ydelser HER Merindtægter takstbelagteydelser FRSH Midlertidig dækning af anæstesibetjening på Amager Mindreindtægter takstbelagte ydelser glo Mindreindtægter takstbelagteydelser Mindreindtægter takstbelagteydelser FRH Mindreindtægter takstbelagteydelser HILL Mindreindtægter takstbelagteydelser RH Nybygning, driftsudgifter Overførsel til Alternativ behandling Overførsel til arbejdsmarkedsafdelingen Overførsel til Arbejdsmiljø, tværregionaleaktivitet, tidsforskydning Overførsel til Design konkurrencetidsforskydning Overførsel til DÆMP følge hjem Overførsel til DÆMP følge op Overførsel til DÆMP ringe hjem

83 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Overførsel til Forebyggelsespuljen Overførsel til Forskningsfonden Overførsel til KL. basisudd. I almen medicin Overførsel til Kompetenceudvikl. Medicinske afdl Overførsel til Merudgifter SINE-nettet i Overførsel til Mindreforbrug grundet første hele driftsår midler anvendes til flytning Overførsel til Mindreforbrug patenter anvendes til flytning af enheden til COBIS Overførsel til Nye korte uddannelser, tidsforskydning Overførsel til Pendlerkort tidsforskydning af opstartsudgifter Overførsel til Praksisplanlægning Overførsel til Rekruttering og fastholdelse tidsforskydning Overførsel til Sosu tidsforskydning i regningsmodtagelse Overførsel til Sundhedsprofil tidsforskydning Overførsel til Tidsforskydning Overførsel til Udvidelse af kapaciteten på spiseforstyrrelsesområdet Overførsel til 2010 Brystkræftscreening pulje Overførsel til 2010 Intensivmidler Overførsel til 2010 Kompetenceudv. Trepartsmidler Ph.d. studieafgift for Regulering af indkøbsbesparelse Regulering af indkøbsbesparelse (Montebello) Regulering af indkøbsbesparelse (Respiratorordningen) Renovering, info+ rådg. Enheden Sikkerhed, traumecenter Studenterundervisning (forholdsmæssigt) Takststyring meraktivitet AMH Takststyring meraktivitet BBH Takststyring meraktivitet Bor Takststyring meraktivitet FRH Takststyring meraktivitet FRSH Takststyring meraktivitet Gen Takststyring meraktivitet Glo Takststyring meraktivitet Hel Takststyring meraktivitet Her Takststyring Meraktivitet HHV Takststyring meraktivitet Hill

84 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Takststyring meraktivitet RH Teknisk korrektion vedr. Meraktivitetsprojekt Ort. Kir Tilbagebetaling af skat og renter 2008/ Udvidelse af kapacitet på spiseforstyrrelsesområdet PC Gentofte - Psykiatri Udvidet præstationsbudget Fælles driftsudgifter m.v. Total Hospitalsbehandling uden for Regionen Sygehusbehandling uden for regionen Hospitalsbehandling uden for Regionen Total Sygesikring Hjemtagelse af undersøgelser fra SSI Merforbrug Praksisområdet Praksissektorens træk på laboratorieydelser Hillerød Hospital Regulering af indkøbsbesparelse Vækst i Klinisk Mikrobiologiske analyser til praksissektor Sygesikring Total Sundhed Total Regional Udvikling Koncern Regional Udvikling DUT regulering vedr. lønsumsafgift Overførsel til Koncern Regional Udvikling Total Regional Udvikling Total Social Handicap Finansiering via fællespulje Merindtægter - særtakster Merudgifter - særtakster Overførsel til Takstfinansiering særtakster Handicap Total Socialpsykiatri Flytning fra drift til investeringsramme Forsinket overtagelse Planetstien Modregning omkostningselementer Ombygninger Skibbyhøj Overførsel til drift vedr Planetstien, Social Psykiatri Tilpasning anlægskartotek vedr Socialpsykiatri Total Social Total

85 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Administration Administration Barselsprognose Barselspulje Barselsrefusion Mindreforbrug, administration Overførsel til Anvendes til øgede udgifter i 2010 grundet nyt regionsråd Overførsel til Arb.miljø+rekruttering stabe Overførsel til CAPTIA, dagsordensmodul tidsforskydning Overførsel til direktionspulje Overførsel til esdh captia journalsystem Overførsel til EU: indtægt vedr. tekn. Assist. strukturfonde Overførsel til forsikring, risikostyring Overførsel til forsikringspræmier Overførsel til forsikringspulje Overførsel til Indkøbsområdet Logistikprojekt tidsforskydning Overførsel til Indkøbsområdet Understøttelse af arbejdet med indkøbsbesparelser Overførsel til IP telefoni Overførsel til IT på lønområdet tidsforskydning Overførsel til IT-udgifter merforbrug Overførsel til Konsulentbistand nyt økonomisystem Overførsel til Lederudvikling Overførsel til MED-organisation/uddannelse Overførsel til Personale Politisk udviklingspulje Overførsel til PUP-pulje Overførsel til udarbejd. Af paradimer Overførsel til Udvikl. Pulje stabe Administration Total Administration Total Investering Administration Vedr. Sag 18, RR Vedr. Sag 27, RR Vedr. Sag 28, RR Administration Total Amager Hospital Overførsel til 2010 investeringsbudget Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital Overførsel til 2010 investeringsbudget Overførsel til 2010 investeringsramme

86 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Overførsel til 2010 investeringsbudget Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital Overførsel til 2010 investeringsbudget Overførsel til 2010 investeringsramme Frederiksberg Hospital Total Gentofte Hospital Overførsel til 2010 investeringsramme Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital Overførsel til 2010 investeringsbudget Øjenlaserkirurgi, Glostrup Glostrup Hospital Total Handicap Overførsel til 2010 investeringsramme Handicap Total Helsingør Hospital Overførsel til 2010 investeringsbudget Helsingør Hospital Total Herlev Hospital MR Scanner, Herlev Hospital (RR ) Overførsel til 2010 investeringsbudget Herlev Hospital Total Hillerød Hospital Overførsel til 2010 investeringsbudget Teknisk bev. ompost.: Bygningsarbejder installation af MR & CT (R08) Teknisk bev. ompost.: til Ren./Udskiftning tekniske installationer (R08) Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Olietanke installation, HVH Overførsel til 2010 investeringsbudget Tagrenovering, sengebygning 1 RR Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek Overførsel til 2010 investeringsbudget Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Overførsel til 2010 investeringsbudget Renovering tag. Psyk C, HIH RR Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Overførsel til 2010 investeringsbudget

87 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Sikkerhed, traumecenter Rigshospitalet Total Socialpsykiatri Overførsel til 2010 investeringsramme Overførsel til drift vedr Planetstien, Social Psykiatri Social psykiatrien - flytning fra drift til investeringsramme Socialpsykiatri Total Fælles investeringsudgifter m.v. Akutlægebil Ambulanceudstyr Energibesp. Pulje: Finansiering Tagren. Sengebygn.1 RR Medicoteknisk pulje: Finansiering af MR Scanner, Herlev Hospital (RR ) Medicoteknisk pulje: finansiering Akutlægebil Medicoteknisk pulje: finansiering Ambulanceudstyr Medicoteknisk pulje: finansiering Øjenlaserkirurgi Overførsel til 2010 investeringsbudget Renoveringspulje: Finansiering af Olietanke installation, HVH Renoveringspulje: Finansiering af Ren tag. Psyk C, HIH RR Fælles investeringsudgifter m.v. Total Investering Total Finansiering Administration Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Deponerede beløb KommuneKredit Statsobligationer m.v Administration Total Bloktilskud Ændring i bloktilskud - Regional udvikling Bloktilskud Total Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Dækning af merforbrug sund fælles Finansielle poster Forsinket overtagelse Planetstien Kommunal medfinansiering - øgede indtægter Korrektion af Psykiatriens Regnskab manglende afstemning af eksternt finansieret projekt

88 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Korrektion af Psykiatriens Regnskab overførsel af eksternt finansieret projekter, PC Bispebjerg Merforbrug Praksisområdet Mindreforbrug, administration Overførsel - Frederikssund Overførsel - periodeforskydninger RH Overførsel til Administrationsområdet Overførsel til Beskæftigelsesordningen Overførsel til Bispebjerg Hospital Overførsel til direktionspulje, administration Overførsel til forventet merforbrug Amager Hospital Overførsel til forventet merforbrug Psykiatrien Overførsel til merforbrug Glostrup Hospital Overførsel til merforbrug Helsingør Hospital Overførsel til merforbrug Herlev Hospital Overførsel til merforbrug Hvidovre Hospital Overførsel til merforbrug, Bornholms Hospital Overførsel til merforbrug, Frederiksberg Hospital Overførsel til Merudgifter SINE-nettet Overførsel til Regional udvikling Overførsel til Socialområdet Overførsel til sund fælles Overførsel til Udvidelse af kapaciteten på spiseforstyrrelsesområdet Overførsel til 2010 anlægsbudget Overførsel til 2010 Brystkræftscreening pulje Overførsel til 2010 Intensivmidler Overførsel til 2010 investeringsramme BBH Overførsel til 2010 investeringsramme FRB Overførsel til 2010 investeringsramme GEN Overførsel til 2010 investeringsramme HANDICAP Overførsel til 2010 investeringsramme Social Psykiatri Overførsel til 2010 Kompetenceudv. Trepartsmidler Vedr. Sag 18, RR Vedr. Sag 27, RR Vedr. Sag 28, RR Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total

89 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2009 Beløb 2010 Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Kommunal medfinansiering - øgede indtægter Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Total Finansiering Total Hovedtotal

90 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Bilag 2 Forventede overførsler på drift kr. Frederikssund Hospital 884 Overførsel - ombygning og renovering skadestue 884 Rigshospitalet Overførsel - periodeforskydning forsknings- og uddannelsesprojektmidler Overførsel - periodeforskydning mindre uafsluttede byggearbejder Overførsel - periodeforskydning ombygning mv Overførsel - periodeforskydning e-learning 200 Overførsel - periodeforskydning forskningspuljen Overførsel - periodeforskydning puljen vedr. arbejdsmiljø mv Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v Sundhedsprofiler, tidsforskydning Mindreforbrug patentpulje Mindreforbrug driftsmidler, forsknings- og innovationsstøttenheden Enheden for brugerundersøgelser, tidsforskydning af midler Arbejdsmiljø, tidsforskydning Rekruttering/fastholdelse, tidsforskydning Pendlerkortordning, tidsforskydning 450 Kompetenceudvikling på medicinske afdelinger., tidsforskydning Designkonkurrence, tidsforskydning 400 Merforbrug, akutbefordring, overgangsløsning, kommunikationssystem Forskningsfonden, ej disponerede og udbetalte midler Forebyggelsespuljen, ej disponerede og udbetalte midler Den Ældre Medicinske Patient, ringe-hjem, tidsforskydning Den Ældre Medicinske Patient, følge-hjem, tidsforskydning Den Ældre Medicinske Patient, følge-op, tidsforskydning SOSU-assistentelever, tidsforskydning i udbetaling Implementering af praksisplaner, tidsforskydning

91 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden kr. Klinisk basisuddannelse i almen praksis, tidsforskydning Nye korte uddannelser, tidsforskydning af tidsplaner Alternativ behandling, tidsforskydning 500 Etableringsudgifter til udvidelse af den ambulante behandlingskapacitet på Klinik for spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Gentofte Kompetenceudviklingsprojekter, hvor midler i følge indgåede aftaler skal overføres til forbrug i efterfølgende år Afslutning af udbudsprojektet vedr. brystkræftscreening Videreførelse af projekter indenfor Beskæftigelsesordninger Midler modtaget fra statslig pulje overføres til 2010 til opgradering af apparatur på intensivafdelinger Region Hovedstaden - Handicap Trepartforhandlinger Arbejdsmiljø, resterende kurser afholdes i Medicinhåndtering, resterende kurser afholdes i Regional udvikling Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Øvrig regional udvikling Administrationsområdet Udgifter nyt regionsråd, rejser og arrangementer 500 Direktionspulje, tidsforskydning flere retssager Forsikringsområdet: Tidsforskydning, efterregulering, pres på området i Journalsystem: Tidsforskydning, ESDH og dagsordensmodul IP-telefoni, tidsforskydning 600 Konsulentudgifter vedr. nyt økonomisystem mv Midler vedr. kompetenceudvikling, indkøb og understøttelse af indkøbsarbejdet Personaleudviklingspulje, Regionsgården, tidsforskydning 100 MED organisation/uddannelse, tidsforskydning Personalepolitisk udviklingspulje, tidsforskydning Koncernstabe, arbejdsmiljø og rekruttering og fastholdelse, tidsforskydning

92 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden kr. Personalepolitisk samarbejdsprojekt - overenskomstmidler, tidsforskydning Lederudvikling, tidsforskydning 700 Lønsystem mv.: tidsforskydning i betalinger Midler vedr. teknisk assistance til strukturfonde (modtagne indtægter) Forventet merforbrug på IT-området I alt

93 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Bilag 3 Forventede overførsler på investeringsområdet Forventet Mio. kr., årets priser Overførsler fra 2008 overførsel til 2010 Amager Hospital 5,6 2,3 Ramme til medicoteknisk udstyr 5,1 1,8 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 0,5 Bispebjerg Hospital 46,2 50,9 Ramme til medicoteknisk udstyr 7,3 3,5 El-forsyning, renovering 0,9 1,3 Udv. optageområde kapacitet, etabl. lægevagt konsultation -5,0 2,8 Etablering/udbygning af mammografiscreening 0,4 0,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 3,3 0,0 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 36,3 14,7 Udbygning af fysisk kapacitet til kirurgi 0,7 0,0 Modernisering af operations- og opvågningsstue 0,8 0,0 Tagrenovering 0,2 0,0 Totalrenovering kirurgisk sengeafsnit 0,3 0,0 Udskiftning af CT-scanner 0,9 0,0 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer 0,1 0,0 PET/CT scanner 0,0 4,4 Tekniske anlæg 0,0 4,3 Operationsstuer 0,0 1,0 Sml. Arbejdsmedicinske funktion 0,0 0,7 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (SPECT CT) 0,0 4,8 Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) 0,0 13,4 Bornholms Hospital 7,7 2,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 5,4 0,0 Etablering/udbygning af mammografiscreening 2,3 2,0 Frederiksberg Hospital 20,7 22,9 Ramme til medicoteknisk udstyr 2,9 0,7 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 2,6 0,0 El-forsyning, renovering og køling 5,7 0,0 Ombygning Sterilfunktion 9,5 4,7 Ændring i optageområder 0,0 0,8 Udv. af den urologiske kapacitet 0,0 16,7 Gentofte Hospital 87,4 0,0 Renoveringsprojekt 8,3 0,0 Vinduer og tage 7,1 0,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 11,5 0,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 4,3 0,0 Interimsforanstaltninger og projektering 56,2 0,0 Glostrup Hospital 53,3 33,1 Renoveringsplan (inkl. apparatur) 39,5 24,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 6,6 1,3 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 1,1 0,0 Øjenafdelingen 6,0 0,0 Ændring i fysiske rammer, øjenafdelingen 0,0-8,0 92

94 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Forventet Mio. kr., årets priser Overførsler fra 2008 overførsel til 2010 Ændring i optageområder 0,0 14,0 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio. kr. 0,0 1,8 Herlev Hospital 174,6 126,8 Hospitalsplan - Udvidelse af operationskapaciteten 4,8 12,0 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning 6,7 35,0 Udvidelse af akutmodtagelsen 7,3 9,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 1,7 4,0 Cytostatikaenhed 10,2 0,0 Udbygning Stråleterapi 41,7 0,0 Etablering/udbygning af mammografiscreening 5,2 0,0 Hospitalsplan - Samling af akut kirurgi og akut ortopædkirurgi 4,3 0,0 Digitalisering af den kliniske mammografi 39,4 9,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 3,0 0,0 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 11,5 11,5 Amtsligt institut for medicinsk uddannelse, spydspids 1,5 0,0 Etablering af de fysiske rammer og installation af cyklotron 1,1 0,0 Strålekapacitet 32,5 0,0 Indledende anlægsarbejder som følge af hospitalsplanen 2,5 2,0 Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling 1,2 0,0 Onkologisk ambulatorium 0,0 9,0 Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden 0,0 5,0 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,0 8,0 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR) 0,0 12,0 MR-scanner (ekstremitetsscanner) 0,0 10,3 Hvidovre Hospital 120,5 87,8 Tagrenovering og ventilationsprojekt 23,9 10,1 Aptering af taghus 4,7 1,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 21,2 6,1 Hospitalsplan - indledende anlægsarbejder 18,0 2,9 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 1,3 0,0 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 27,8 15,8 Hospitalsplan - udv. af intntensiv kapacitet og flytning af blodprøvetagning 7,3 0,2 MR-scanner 1,4 1,1 Isolationsstuer 0,0-4,1 Etablering/udbygning af mammografiscreening 5,5 2,0 Ombygning af centralkøleanlæg 0,0-0,5 Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling 9,5 2,0 Ventilationsanlæg (Apotek, HvH) 0,0 0,0 Klinisk Mikrobiologisk afdeling (ABT fond) 0,0 6,5 Udv. Af operationskapacitet 0,0 11,5 Udv. Sterilkapacitet 0,0-5,0 Udv. Kirurgisk Ambulatorium 0,0 5,5 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,0 2,4 Udskiftning af olietankinstallation 0,0 21,2 Renovering af tag og ventilationsanlæg - sengebygning 1 0,0 9,1 93

95 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Forventet Mio. kr., årets priser Overførsler fra 2008 overførsel til 2010 Rigshospitalet 179,1 83,4 Ramme til medicoteknisk udstyr 27,0 12,0 Etablering af reservekraftanlæg 17,0 4,7 Etablering/udbygning af mammografiscreening 0,0-2,8 Udvidelse af kapaciteten i centralkøleanlægget 4,0 0,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 17,2 0,0 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 44,1 13,8 Kapacitetsudvidelse, kræftpatienter og børn -7,7 0,0 Udskiftning af to MR-scannere og en CT-scanner 7,3 0,0 Stråleterapiudbygning -4,4 0,0 Akut kræft - Abdominalcentret 7,5 0,0 Akut kræft - Patologiafdelingen 29,2 21,2 Pavillon 14,3 1,1 Etableringsudgifter vedr. Akut kræftbehandling 7,5 2,5 Interimsforanstaltninger, Aldersrogade 6,2 4,8 Hjertepakker, apparatur 10,0 1,0 Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik 0,0 5,6 Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning 0,0 16,9 Træningslokaler, Fys- & Ergoterapi 0,0 0,5 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,0 2,3 Frederikssund Hospital 0,3 0,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,3 0,0 Helsingør Hospital 25,2 10,6 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,2 0,0 Hospitalsplan - Flytning af elektiv ortopædkirurgi fra Hørsholm til Helsingør 25,0 0,0 Energibesparende investeringer 09 (Ventilation) 0,0 10,6 Hillerød Hospital 175,1 62,7 Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord 106,3 6,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 14,3 0,0 Etablering/udbygning af mammografiscreening 9,5 0,0 Cytostatikaenhed 10,8 0,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 1,8 0,0 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 16,1 0,0 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,9 0,6 Etablering af ABA-anlæg, Hillerød 1,5 0,0 Renovering af kloakanlæg, Hillerød 4,3 1,8 Bygningsarbejder installation MR- og CT-scanner 0,5 0,0 Ombygnings- og renoveringsarbejder 1,2 0,0 Renovering og udskiftning af tekniske installationer 0,5 0,2 Hjertepakker, apparatur 7,4 0,0 PET/CT scanner 0,0 21,1 Renovering, Nødstrømsanlæg 0,0 19,2 Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) 0,0 13,9 Region Hovedstadens Psykiatri 20,0 15,6 Psykiatrisk Center Ballerup, renovering af spildevandssystem 8,0 0,0 Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning PC Ballerup m.v. 0,1 0,0 94

96 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Forventet Mio. kr., årets priser Overførsler fra 2008 overførsel til 2010 Enestuer i lukket afsnit, Hvidovre 5,9 5,9 Ombygning Psykiatrisk klinik, Rigshospitalet 6,0 0,0 Energibesparende investeringer 09 (Psyk Center Sct. Hans) 0,0 4,9 Renovering tage Psyk Center Hillerød 0,0 4,8 Region Hovedstadens apotek 9,2 1,9 Diverse projekter 0,6 0,6 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr. 8,6 0,0 Energibesparende investeringer 09 (el) 0,0 1,3 Fælles puljer medicoteknisk, renovering og energibesparende 0,4 82,9 Fælles puljer medicoteknisk, renovering og energibesparende 0,4 82,9 IT-strategi 27,0 48,0 IT-strategi 27,0 48,00 Administrationsområdet 13,8 8,0 Administrationsområdet 13,8 8,0 Påbegyndelse af hospitals- og psykiatriplan 20,5 40,30 Påbegyndelse af hospitals- og psykiatriplan 20,5 40,30 Investeringsramme virksomhederne 0,0 9,7 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 986,7 689,1 Investeringsramme socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) 6,3 1,0 Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap 4,5 4,5 Udvidelse af Pensionat Kamager, overføsel grundet tidsforskydninger, netto 0,1 0,0 Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overf. grundet tidsforskydninger, netto -2,6 0,0 Samlet investeringsramme 995,0 694,5 95

97 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Bilag 4 - Genbevilling af forskningsmidler Det fremgår af budget- og regnskabssystemet, at der ved udgangen af året skal ske en registrering vedrørende eksterne forskningsmidler på kortfristet gæld, medens satspuljemidler bevilges ligesom andre driftsposter. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne inden for de rammer, som tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. I 2. økonomirapport blev der genbevilget i alt 795,5 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet, administration samt handicapområdet. I denne rapport søges der netto en nedsættelse på 1,7 mio.kr., således at de samlede genbevillinger andrager 793,8 mio.kr. Virksomhed Genbevilling 2. økonomirapport Genbevilling 4. økonomirapport I alt genbevilling Amager Hospital Bispebjerg hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hvidovre hospital i Rigshospitalet i alt Hillerød hospital Sundhed i alt Forskningscenter for forebyggelse og sundhed Administration i alt Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Psykiatrisk Center Bispebjerg (import firma) Psykiatrisk Center Bornholm BUC Bornholm Psykiatrisk Center Gentofte Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Rigshospitalet Psykiatrisk Center Nordsjælland Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Glostrup Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Psykoterapeutisk Center Stolpegård Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykiatri i alt Orion Socialpsykiatri i alt kløveren Handicap i alt I alt

98 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Under sundhedsområdet er der tale om en tilbageførsel af en dobbeltregistrering vedrørende Glostrup Hospital på 40 mio. kr.. Herudover foretages der en bevillingsberigtigelse på knap 38,3 mio.kr. vedrørende behandlingspsykiatri og 0,5 mio. kr. vedrørende socialpsykiatrien. 97

99 Bilag 5 - Pengestrømsopgørelse Mio. kr. Budget 2009 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling I alt Årets resultat 161,3-446,2-31,7 43,2-434,6 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 615,9 756,3 24,6 0,3 781,2 + intern forrentning 17,2 0,0 20,6 0,0 20,6 + lagerforskydninger -0,8-0,8 0,0 0,0-0,8 + hensættelse til feriepenge 95,9 119,0 3,4 0,0 122,4 + hensættelser til tjenestemandspensioner 161,5 142,2 8,0 0,0 150,2 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -33,2-39,6-1,4-1,1-42,1 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 856,5 977,0 55,3-0, ,5 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 + salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 - køb af materielle anlægsaktiver , ,6-37,6 0, ,1 + salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0 B Likviditetsvirkning af investeringer , ,5-37,6 0, ,1 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -159, ,7-13,9 42, ,2 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 42,2 +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser 0,0 Skønnede drift og anlægsoverførsler fra 2008 til ,0 0,0 + optagelse af eksterne lån 992, ,8 - afdrag på eksterne lån -992, ,7 - forrentning af interne lån -17,2-20,6 +/- øvrige finansielle poster 143,8 155,3 ændringer i egenkapitalen 0,0 97,8 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter -773,4 139,8 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -933,3-911,4 F. Likvider, primo budgetåret 1057,0 1795,4 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 123,7 884,0 Kasseforbrug revideret budget i forh. til vedtaget budget -760,

100 Nettodriftsvirksomhed (mio. kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet årsresultat 1 Sundhed (omkostningsbaseret - dranst 1+2) * , , , ,8 heraf 1.10 Sygehusvæsen , , , ,8 heraf 1.20 Sygesikring m.v , , , ,3 heraf Medicin 2.166, , , ,9 heraf 1.70 Andel af fælles formål og administration 839,2 620,3 517,0 620,3 heraf 1.80 Andel af renter mv. 70,0 14,6 12,1 14,6 heraf beregnede omkostninger (hovedart 0) 807,3 977,0 113,6 977,0 2 Social og specialundervisning (omkostningsbaseret - dranst 1+2) 1.000, ,5 807,2 1003,5 heraf 2.70 Andel af fælles formål og administration 20,6 19,8 16,5 19,8 heraf 2.80 Andel af renter mv. 17,2 20,2 16,8 20,2 heraf 2.85 Særlige administrative opgaver 0,0 0,0 0,0 0,0 heraf beregnede omkostninger (hovedart 0) 33,8 36,0 2,6 36,0 3 Regional udvikling (omkostningsbaseret - dranst 1+2) 775,5 671,9 570,0 671,9 heraf 3.70 Andel af fælles formål og administration 16,2 15,7 13,1 15,7 heraf 3.80 Andel af renter mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 heraf beregnede omkostninger (hovedart 0) 0,3 0,3 0,3 0,3 4 Fælles formål og administration (omkostningsbaseret - dranst 1+2), ekskl Overførsel til hovedkonto ,6 610,3 706,4 610,3 heraf 4.65 Andel af renter mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 heraf beregnede omkostninger (hovedart 0) -33,2-42,0 3,7-42,0 Bilag 6 Forventet årsresultat 5 Renter m.v. (dranst 4) 70,0 34,8 28,9 34,8 Nettoanlægsvirksomhed (dranst 3) (mio. kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet årsresultat 1 Sundhed 1.152, ,6 928, ,6 2 Social og specialundervisning 25,6 37,6 5,4 37,6 3 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 * inklusiv direkte henførbar administration

101 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 2 Emne: Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 Handlingsplan for virksomheden Region Hovedstaden 1 bilag

102 Handlingsplan 2009 Region Hovedstaden Koncern Miljø Handlingsplan for bæredygtig udvikling Lokal Agenda 21 handlingsplan for virksomheden Region Hovedstaden Koncern Miljø Region Hovedstaden

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 1

3. økonomirapport 2012 Bilag 1 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1. sal, lokale 3 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN. REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere