Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds"

Transkript

1 Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

2 Indledning Dette er en lille folder til dig som er arbejdsmiljørepræsentant på en skole/enhed som hører under Billund lærekreds. Det er meget vigtigt, at du ser folderen som et arbejdsredskab eller en lille opslagsbog og ikke som den høje sandhed. Når man arbejder i et felt som arbejdsmiljø findes der mange tolkningsmuligheder, og de er ikke altid ens. Arbejdsmiljølovgivningen er en ting og den skal man som udgangspunkt altid følge. Dernæst er der en KTO-aftale om sundhed og trivsel på arbejdspladserne (fra 2013) som skal følges. Men vi ved godt at den enkelte skoles arbejdsmiljø er noget helt andet og at vi her til tider godt kan møde nogle udfordringer. Her er det skolelederen som har det overordnede ansvar og denne skal i samarbejde i det lokale MED-udvalg og AMR lave retningslinjer, disse skal dog som altid følge arbejdsmiljølovgivningen, for arbejdet med arbejdsmiljøet og selvfølgelig gennemføre/revidere arbejdspladsvurderingen hvert tredje år, medmindre der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, så skal den revideres hurtigst muligt. Om Jeres ledere har revideret APV en endnu vides ikke i skrivende stund, men hvis dette arbejde ikke allerede er i gang, bør I opfordre Jeres ledere til at påbegynde dette, da det tager lang tid. Vi skal først og fremmest se på hvordan vores fagforening (DLF) siger og dette skal vi rette os efter. En del af informationerne i denne folder kender du sikkert allerede, andre kan synes unødvendige og andre igen kan være meget informative og brugbare. Det er op til den enkelte person, hvad denne ønsker at trække ud.

3 Generelle informationer Billund lærerkreds har 10 AMR fordelt på forskellige enheder. Det er Ulla Sundvang Hanne Pedersen Marianne Sørensen Lars Kristensen Pia Kallesø Bechmann Ane Marie Jørgensen Erik Aachmann Ane Kaps Karen Gerner Thomsen Åge Jacobsen Grindsted Vestre Skole BillundSkolen Stenderup Skole Søndre Skole Grindsted Kommune Sdr. Omme Skole Hejnsvig Skole Vorbasse Skole BillundSkolen TronsøSkolen Der er en fra Billund Lærerkreds som har ansvaret for arbejdsmiljø på Kredsniveau. Michael Rich Hansen (Grindsted Vestre Skole). Træffes på tlf.nr.: (helst fredag mellem kl ). Konsulenten der er ansat som sagsbehandler hedder Poul Eck Sørensen. Han har i forbindelse med lærerne nye arbejdstider har vores sagsbehandler tilpasset sine arbejds-tider, så det skulle være muligt at komme til at tale med ham. I må meget gerne ringe til ham for at aftale tid til et møde. Poul Eck Sørensen Telefonnummer: Telefontid: Man fredag Der kan aftales mødetid klokken Flere informationer kan findes på Kredsens hjemmeside MED-aftalen i Billund Kommune I er i henhold til den gællende MED-aftale (som er under revision) berettiget til at komme til vores møder, dog under den forudsætning, at Jeres skoleleder vurderer det er nødvendigt. Hvis dette giver udfordringer, bør I som det første henvise til MED-aftalens 18 hvori der benævnes, at det tilstræbes at give TR og SIR (en gammel betegnelse) gode vilkår til udførelse af deres hverv og til 20 hvori det nævnes, at

4 det anses ikke for nødvendigt at indgå aftale om fornøden tjenestefrihed til deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede aktiviteter som uddannelse og møder. Hvis det stadigvæk er en udfordring at få fri bedes du henvende dig til Kredsen. Hjemmesiden (DLF) AOA Aktuelt om Arbejdsmiljø udgives af DLF. Dette burde blive tilsendt, hvis I har oprettet Jeres adresser på min side. Ellers kan den findes på DLF s hjemmeside under arbejdsliv og videre til arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø Det er altid arbejdsgiveren som har ansvaret for arbejdsmiljøet. Det er ikke AMR. AMR er valgt blandt alle arbejdspladsens ansatte og til forskel for TR (tillidhedsrepræsentanten) som er valgt inden for en faglig organisation, kan AMR opleve at skulle samarbejde med flere forskellige TR på samme arbejdsplads. Det kan også godt ske, at nogen blander TR og AMR s arbejdsopgaver lidt sammen. På DLF s hjemmeside er der nedskrevet en tydelig rollefordeling. Omkring det fysiske arbejdsmiljø er arbejdspladserne blevet diskuteret meget og på mange forskellige måder. Her skal der opfordres til bl.a. skærmdirektivet, som I kan læse mere om, hvis I skriver nedenstående link ind i søgefeltet. https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-2-3-skaermarbejde.aspx Det psykiske arbejdsmiljø er en af de sværeste områder at arbejde med. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på dette og især i den kommende tid. Dog skal vi også være klar over, at lærergerningen hører under den type jobs, hvor man skal tåle mere. Hvad tåle helt dækker over, er så det store spørgsmål. Det forholder sig også sådan, at psykiske arbejdsskader også accepteres i et meget lille omfang, da det ofte er meget svære sager, bl.a. fordi arbejdsmiljølovgivningen fra 2010 lægger op til dette. Derfor er de vigtigt, at vi hjælper vores kolleger til at anmelde det hver gang deres grænser overskrides. Hvor grænsen ligger, er som altid subjektivt. Rammer for arbejdet TR og AMR har forskellige rammer for deres arbejde. TR s arbejde er overenskomstbestemt. Rammerne er beskrevet i rammeaftale om MED Reglerne gælder for alle valgte TR-ere, medmindre kreds og kommune har valgt at fravige reglerne. AMR s arbejde er fastsat ved lov (Arbejdsmiljøloven).

5 Nedenfor kan du se, de væsentligste forskelle på TR s og AMR s roller. Tillidsrepræsentant efter DLF s overenskomst Arbejdsmiljørepræsentant Organisationsforhold Skal være medlem af DLF Kan være medlem af DLF. Det er foreningens holdning, at AMR er TR-suppleanten Valg Vælges af alle, der er ansat Vælges af alle ansatte Arbejdsområde Formålet med arbejdet Uddannelse efter samme overenskomst Skal primært arbejde for dem, der har valgt vedkommende Skal medvirke til at fremme gode og rolige arbejdsforhold (fra TR-aftalen) Uddannelse er aftalebestemt. Danmarks Lærerforening uddanner TR-erne, som frikøbes/får tjenestefrihed til dette i henhold til TR-aftalerne Skal arbejde for alle de ansatte, der har valgt én - uanset organisation Skal medvirke til en sikker og sund arbejdsplads (Arbejdsmiljøloven) Arbejdsmiljøuddannelsen er lovbestemt og betales af arbejdsgiveren. Danmarks Lærerforening tilbyder også uddannelsesdag til nyvalgte AMR-er Uddannelse til MEDsystemet Alle TR har ret til MEDuddannelse i henhold til MED-aftalen De AMR-ere, der sidder i MEDudvalg, får MED-uddannelsen i henhold til MED-aftalen Derudover opfordrer DLF og Kredsen til at AMR arbejder tæt sammen med TR. AMR's samarbejde med TR Som AMR vil du sikkert opleve, at dine kolleger blander dine opgaver sammen med TR's opgaver. Og ofte vil spørgsmål om arbejdsmiljø give anledning til at inddrage TR. Danmarks Lærerforening anbefaler, at AMR og TR etablerer et forum for samarbejde i stedet for at stå stejlt på hver sin side. Man skal dog være opmærksom på, at begge parter kan sidde inde med oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt. Eksempler på samarbejde: Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde kan understøttes af aftaler som tillidsrepræsentanten indgår med ledelsen. Det kan f.eks. være aftaler om, at lærere, der er ansvarlige for faglokaler, får tid til at udarbejde APV på deres område.

6 På arbejdspladsen er der ofte flere vedtagne politikker og retningslinjer inden for forskellige områder. For eksempel bør arbejdspladsens voldspolitik indeholde elementer om voldsforebyggelse og anmeldelse af arbejdsskader (AMR) samt aftaler om tilbud til ansatte, der har været udsat for vold (TR). Forskellen på TR og AMR Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte inden for sit valgområde. Tillidsrepræsentanten er valgt af alle medlemmer af en bestemt faglig organisation. Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er beskrevet i lovgivningen. Tillidsrepræsentantens opgaver er aftalt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Arbejdsmiljørepræsentanten kan opleve at skulle samarbejde med flere forskellige tillidsrepræsentanter og yde bistand til ansatte, der ikke er medlem af en faglig organisation. Tillidsrepræsentanten aftaler retningslinjer for fagfordelingen. Men det er arbejdsmiljørepræsentanten, der er med til at vurdere arbejdsbelastningen for den enkelte. Urimelige belastninger kan betyde, at aftaler skal ændres. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant skal begge samarbejde med skolens ledelse. APV APV'en skal revideres hvert tredje år eller når der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. Der er ikke nogen direkte krav til omfang og metoder, men det skal passe til virksomhedens størrelse og organisering, samt arbejdets art, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser. De fem faser For at sikre at komme hele vejen rundt i arbejdet med APV, anvender Arbejdstilsynet fem faser: 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold 2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer 3. Inddragelse af sygefravær - kan sygefraværet skyldes arbejdsmiljøet? 4. Prioritering og handlingsplan - hvornår skal hvilke løsninger gennemføres?

7 5. Opfølgning på handlingsplan - bliver løsningerne gennemført? For at opgaven ikke skal bliver for uoverskuelig kan det anbefales at aftale et særligt fokusområde for treårets APV. Det kan være indeklima, psykisk arbejdsmiljø eller udearealer. Det valgte fokusområde kan så undersøges grundigt og følges op med en gennemtænkt handlingsplan. Dermed oplever hele arbejdspladsen, at APV'en gør en positiv forskel for deres arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøinstituttet har udgivet en tjekliste som kan hjælpe med APV en. De har også lavet en spørgeskema i 2006 og det psykiske arbejdsmiljø, som man kan downloade. Denne er nok mere vigtig for lærerne end nogensinde. Kommunens voldspolitik Billund Kommune har lavet retningslinjer vedr. vold, chikane og trusler. I disse retningslinjer er det bl.a. beskrevet, at den enkelte arbejdsplads skal drøfte hvordan dette forebygges. I Kredsen opfordrer vi til at de enkelte AMR kender deres arbejdsplads voldspolitik og altid har et eksemplar liggende af disse retningslinjer. Skolernes voldspolitik og registreringspolitik er vigtig at kende for AMR, da det er et værn til beskyttelse af de enkelte medarbejdere på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at opfordre til at absolut alle hændelser registreres også en del af de små måske ubetydelige, de kan være årsagen til at bægeret flyder over. Dette er også Billund Kommunes politik. Fastholdelse (magtanvendelse) Nedskrivning af spyt, vold og slag Nedskrivning af verbale overgreb Anmeldelse af uheld Samarbejdspartnere ved Ulykkesfald - arbejdsskade Referer til lederen Det er vigtigt, at det anmeldes da en skade som ikke er et problem nu godt kan udvikle sig til et problem senere hen i livet. Referer til kredsen Hjælp kolleger til at anmelde ALT - intet er for småt.

8 Arbejdsskader hvad skal afklares? Den 1-årige frist for anmeldelse 1. af arbejdsskader Arbejdsskadesikringsloven fastsætter en grænse på 1 år for at anmelde en arbejdsskade. Sker anmeldelse senere, er muligheden for erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven som udgangspunkt fortabt. Ved arbejdsulykke: Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgivers forsikringsselskab inden for et år fra skaden er sket. Det er arbejdsgiver, der skal anmelde arbejdsskaden. Ved erhvervssygdom: Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for et år fra det tidspunkt, hvor det formodes, at sygdommen er forårsaget af arbejdet. Det er din læge, der skal anmelde arbejdsskaden. Vil arbejdsgiver eller læge ikke anmelde en arbejdsskade, kan du selv eller kredsen gøre det. En arbejdsskade bør anmeldes hvis: Du ønsker erstatning for udgifter til behandling eller transport til behandling, eller Generne efter arbejdsskaden efter lægens vurdering ikke med sikkerhed vil gå væk indenfor få uger. Hvis arbejdsgiver eller læge ikke vil anmelde arbejdsskaden, hjælper kredsen med at foretage anmeldelse. Du skal ca. 3 uger efter anmeldelsen modtage et brev fra forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen. Kommer brevet ikke, skal du tale med kredsen. 2. Behandlingsudgifter Har arbejdsskaden medført udgifter til behandling såsom medicin, fysioterapi, psykolog eller lignende inklusive transport til og fra behandling, kan du få erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Det er sjældent, at man får alle udgifter erstattet. Hvis din arbejdsskade er en arbejdsulykke, skal du sende kopi af dine regninger til forsikringsselskabet, hvis adresse og policenummer er anført på anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen/forsikringsselskabet. Er din arbejdsskade en erhvervssygdom, skal regningerne sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

9 3. Midlertidig pension ved længere sygemelding Har du været sygemeldt i længere tid (8 uger), og har du pension i Lærernes Pension, bør du søge rådgivning fra Lærernes Pension om muligheden for at opnå midlertidig pension. Vær opmærksom på ikke at udsætte dette, da der er en tidsfrist for hvornår ansøgning om midlertidig pension. Lærernes Pension rådgiver nærmere herom. 4. Tjenestemandspension Er du tjenestemand, og fører arbejdsskaden til et længerevarende sygefravær, skal du være opmærksom på Tjenestemandspensionslovens regler om svagelighedspension og tilskadekomstpension. Din kreds kan rådgive nærmere herom. 5. Medfører arbejdsskaden overgang til sygedagpenge, ordning om personlig assistance, fleksjob, førtidspension, kontanthjælp eller lignende Fører arbejdsskaden til et så stort tab af arbejdsevne, at der indledes sag i socialforvaltningen, bør du søge hjælp i din kreds. 6. Anmeldelse til egne forsikringer Hvis har selv har tegnet for eksempel en fuldtids ulykkesforsikring, kan du opnå erstatning eller godtgørelse herfra. Du bør derfor undersøge dine private forsikringer. Danmarks Lærerforening kan ikke rådgive om private forsikringers dækning. 7. Vurdering af eventuel sag efter Erstatningsansvarsloven Hvis arbejdsskaden er forårsaget af en anden persons uforsvarlige handling, er der muligvis erstatningsansvar efter Erstatningsansvarsloven. Kontakt sekretariatet med henblik på rådgivning.

10 BILAG 1 et eksempel på samarbejdet mellem TR og AMR Opgavefordeling Ved afslutningen af fag- og opgavefordelingen er der opstået, hvad der kan betegnes som et restskema til Niels, den ene af de 3 nye lærere. Der er tale om 5 forskellige fag i 5 forskellige klasser. To af klasserne er ret problematiske. De er afgivet af andre kolleger af samme grund. TR og AMR aftaler et møde med lederen, hvor de udtrykker bekymring for en sådan start til en ny lærer. De opfordrer lederen til at ændre på skemaet. Lederen fortæller, at hun har prøvet at ændre skemaet, men det betød, at andre kollegaer skulle afgive klasser, de havde i forvejen. Det var ikke faldet i god jord. Hun har også talt med Niels, der har sagt OK til skemaet. AMR fastholder sin bekymring og opfordrer fortsat lederen til at ændre skemaet, så Niels får færre klasser, hvilket lederen afviser. TR foreslår så, at lederen finder resurser til at: - Niels tilbydes en særlig tutorordning - der etableres 2-lærerordning i de to vanskelige klasser - at skolelederen i starten deltager i nogle timer for at kunne vejlede og støt-te Niels - at Niels tilbydes supervision - at der afsættes tid til, at de 3 nye lærere sammen med erfarne kollegaer kan benytte dilemmaspillet Ny lærer, når der er gået et par måneder. På baggrund af forløbet foreslår AMR, at arbejdsmiljøsgruppen behandler spørgsmålet om arbejdsbelastning for nye lærere. TR foreslår, at MED-udvalget udarbejder et egentligt introduktionsprogram for nye lærere, herunder principper for deres fag- og opgavefordeling i de første år. AMR understøtter dette ved at tilføje, at der er god inspiration at hente i hæftet Ny lærer. TR vil på næste møde i Faglig Klub drøfte problemstillingen med sine kolleger. Formålet skal være, at der tidligt kan skabes en forståelse for nødvendigheden af, at ingen - heller ikke de erfarne kolleger - må efterlades med et restskema, når fag- og opgavefordelingen er overstået. TR kan i MED foreslå retningslinjer for modtagelse af nye lærere. I disse kan indgå: - introprogram, herunder møder med ledelsen, TR og AMR - tid til tutorordning - tilknytning til team (max hvor mange) - vanskelige klasser - behov for 2- lærerordning - supervision - vejledningstimer fra ledelsen/kolleger - reduktion i timetal - netværksdannelse med kolleger - krav til fag- og opgavefordelingen.

11 BILAG 2 et andet eksempel på samarbejdet mellem TR og AMR Den nye opgaveplan i henhold til Lov409 Det er vigtigt, at TR er godt oplyst om hvorledes arbejdsgiveren (kommunen/forvaltningen) forholder sig til opgaveplanen. Er der fx udstukket nogle rammer for tid, indhold og drøftelse af indhold for den enkelte lærer fra centralt hold i kommunen? TR skal holde tæt kontakt til kredsen og sørge for at kollegaerne er velinformeret om procedure mm. AMR har som nu en funktion vedr. de arbejdsmæssige belastninger, der ligger i opgaverne. Efter arbejdsmiljøloven skal AMR inddrages i organiseringen af arbejdet. På en skole betyder det, at AMR skal have mulighed for at vurdere, om der er balance mellem opgaver og resurser for skolen/arbejdspladsen som helhed, for teamene og for den enkelte medarbejder, det være sig en lærer, en pædagog, en servicemedarbejder eller en skolesekretær. AMR skal inddrages så tidligt som muligt i processen. En måde at gribe det an på er, at medarbejderne i MED-udvalget stiller forslag til en procedure for opgaveplanens tilblivelse og principper for indhold. Det kan fx være om nye medarbejdere, medarbejdere der vender tilbage efter længere varende sygdom, antallet af undervisningstimer og pauser. På Hoved MED-niveau skal der hvert år være en drøftelse af balancen mellem opgaver og resurser. Her kan der aftales retningslinjer for, hvordan AMR og TR inddrages konkret på arbejdspladserne, og hvordan medarbejderne skal forholde sig, hvis de ikke finder at kunne løse opgaven inden for de givne rammer.

12 Denne folder er udarbejdet af Michael Rich Hansen, Kredsstyrelsesmedlem i Billund lærerkreds

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant AMiR og arbejdsmiljøet December 2013 Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant Indhold Velkommen AMiRs rettigheder 3 AMiRs opgaver, ansvar og pligter 4 DS støtter AMiR 5 Samarbejde med TR 7 Arbejdsmiljøarbejdets

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere