Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds"

Transkript

1 Informationsfolder til AMR Billund Lærerkreds

2 Indledning Dette er en lille folder til dig som er arbejdsmiljørepræsentant på en skole/enhed som hører under Billund lærekreds. Det er meget vigtigt, at du ser folderen som et arbejdsredskab eller en lille opslagsbog og ikke som den høje sandhed. Når man arbejder i et felt som arbejdsmiljø findes der mange tolkningsmuligheder, og de er ikke altid ens. Arbejdsmiljølovgivningen er en ting og den skal man som udgangspunkt altid følge. Dernæst er der en KTO-aftale om sundhed og trivsel på arbejdspladserne (fra 2013) som skal følges. Men vi ved godt at den enkelte skoles arbejdsmiljø er noget helt andet og at vi her til tider godt kan møde nogle udfordringer. Her er det skolelederen som har det overordnede ansvar og denne skal i samarbejde i det lokale MED-udvalg og AMR lave retningslinjer, disse skal dog som altid følge arbejdsmiljølovgivningen, for arbejdet med arbejdsmiljøet og selvfølgelig gennemføre/revidere arbejdspladsvurderingen hvert tredje år, medmindre der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet, så skal den revideres hurtigst muligt. Om Jeres ledere har revideret APV en endnu vides ikke i skrivende stund, men hvis dette arbejde ikke allerede er i gang, bør I opfordre Jeres ledere til at påbegynde dette, da det tager lang tid. Vi skal først og fremmest se på hvordan vores fagforening (DLF) siger og dette skal vi rette os efter. En del af informationerne i denne folder kender du sikkert allerede, andre kan synes unødvendige og andre igen kan være meget informative og brugbare. Det er op til den enkelte person, hvad denne ønsker at trække ud.

3 Generelle informationer Billund lærerkreds har 10 AMR fordelt på forskellige enheder. Det er Ulla Sundvang Hanne Pedersen Marianne Sørensen Lars Kristensen Pia Kallesø Bechmann Ane Marie Jørgensen Erik Aachmann Ane Kaps Karen Gerner Thomsen Åge Jacobsen Grindsted Vestre Skole BillundSkolen Stenderup Skole Søndre Skole Grindsted Kommune Sdr. Omme Skole Hejnsvig Skole Vorbasse Skole BillundSkolen TronsøSkolen Der er en fra Billund Lærerkreds som har ansvaret for arbejdsmiljø på Kredsniveau. Michael Rich Hansen (Grindsted Vestre Skole). Træffes på tlf.nr.: (helst fredag mellem kl ). Konsulenten der er ansat som sagsbehandler hedder Poul Eck Sørensen. Han har i forbindelse med lærerne nye arbejdstider har vores sagsbehandler tilpasset sine arbejds-tider, så det skulle være muligt at komme til at tale med ham. I må meget gerne ringe til ham for at aftale tid til et møde. Poul Eck Sørensen Telefonnummer: Telefontid: Man fredag Der kan aftales mødetid klokken Flere informationer kan findes på Kredsens hjemmeside MED-aftalen i Billund Kommune I er i henhold til den gællende MED-aftale (som er under revision) berettiget til at komme til vores møder, dog under den forudsætning, at Jeres skoleleder vurderer det er nødvendigt. Hvis dette giver udfordringer, bør I som det første henvise til MED-aftalens 18 hvori der benævnes, at det tilstræbes at give TR og SIR (en gammel betegnelse) gode vilkår til udførelse af deres hverv og til 20 hvori det nævnes, at

4 det anses ikke for nødvendigt at indgå aftale om fornøden tjenestefrihed til deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede aktiviteter som uddannelse og møder. Hvis det stadigvæk er en udfordring at få fri bedes du henvende dig til Kredsen. Hjemmesiden (DLF) AOA Aktuelt om Arbejdsmiljø udgives af DLF. Dette burde blive tilsendt, hvis I har oprettet Jeres adresser på min side. Ellers kan den findes på DLF s hjemmeside under arbejdsliv og videre til arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø Det er altid arbejdsgiveren som har ansvaret for arbejdsmiljøet. Det er ikke AMR. AMR er valgt blandt alle arbejdspladsens ansatte og til forskel for TR (tillidhedsrepræsentanten) som er valgt inden for en faglig organisation, kan AMR opleve at skulle samarbejde med flere forskellige TR på samme arbejdsplads. Det kan også godt ske, at nogen blander TR og AMR s arbejdsopgaver lidt sammen. På DLF s hjemmeside er der nedskrevet en tydelig rollefordeling. Omkring det fysiske arbejdsmiljø er arbejdspladserne blevet diskuteret meget og på mange forskellige måder. Her skal der opfordres til bl.a. skærmdirektivet, som I kan læse mere om, hvis I skriver nedenstående link ind i søgefeltet. https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-2-3-skaermarbejde.aspx Det psykiske arbejdsmiljø er en af de sværeste områder at arbejde med. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på dette og især i den kommende tid. Dog skal vi også være klar over, at lærergerningen hører under den type jobs, hvor man skal tåle mere. Hvad tåle helt dækker over, er så det store spørgsmål. Det forholder sig også sådan, at psykiske arbejdsskader også accepteres i et meget lille omfang, da det ofte er meget svære sager, bl.a. fordi arbejdsmiljølovgivningen fra 2010 lægger op til dette. Derfor er de vigtigt, at vi hjælper vores kolleger til at anmelde det hver gang deres grænser overskrides. Hvor grænsen ligger, er som altid subjektivt. Rammer for arbejdet TR og AMR har forskellige rammer for deres arbejde. TR s arbejde er overenskomstbestemt. Rammerne er beskrevet i rammeaftale om MED Reglerne gælder for alle valgte TR-ere, medmindre kreds og kommune har valgt at fravige reglerne. AMR s arbejde er fastsat ved lov (Arbejdsmiljøloven).

5 Nedenfor kan du se, de væsentligste forskelle på TR s og AMR s roller. Tillidsrepræsentant efter DLF s overenskomst Arbejdsmiljørepræsentant Organisationsforhold Skal være medlem af DLF Kan være medlem af DLF. Det er foreningens holdning, at AMR er TR-suppleanten Valg Vælges af alle, der er ansat Vælges af alle ansatte Arbejdsområde Formålet med arbejdet Uddannelse efter samme overenskomst Skal primært arbejde for dem, der har valgt vedkommende Skal medvirke til at fremme gode og rolige arbejdsforhold (fra TR-aftalen) Uddannelse er aftalebestemt. Danmarks Lærerforening uddanner TR-erne, som frikøbes/får tjenestefrihed til dette i henhold til TR-aftalerne Skal arbejde for alle de ansatte, der har valgt én - uanset organisation Skal medvirke til en sikker og sund arbejdsplads (Arbejdsmiljøloven) Arbejdsmiljøuddannelsen er lovbestemt og betales af arbejdsgiveren. Danmarks Lærerforening tilbyder også uddannelsesdag til nyvalgte AMR-er Uddannelse til MEDsystemet Alle TR har ret til MEDuddannelse i henhold til MED-aftalen De AMR-ere, der sidder i MEDudvalg, får MED-uddannelsen i henhold til MED-aftalen Derudover opfordrer DLF og Kredsen til at AMR arbejder tæt sammen med TR. AMR's samarbejde med TR Som AMR vil du sikkert opleve, at dine kolleger blander dine opgaver sammen med TR's opgaver. Og ofte vil spørgsmål om arbejdsmiljø give anledning til at inddrage TR. Danmarks Lærerforening anbefaler, at AMR og TR etablerer et forum for samarbejde i stedet for at stå stejlt på hver sin side. Man skal dog være opmærksom på, at begge parter kan sidde inde med oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt. Eksempler på samarbejde: Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde kan understøttes af aftaler som tillidsrepræsentanten indgår med ledelsen. Det kan f.eks. være aftaler om, at lærere, der er ansvarlige for faglokaler, får tid til at udarbejde APV på deres område.

6 På arbejdspladsen er der ofte flere vedtagne politikker og retningslinjer inden for forskellige områder. For eksempel bør arbejdspladsens voldspolitik indeholde elementer om voldsforebyggelse og anmeldelse af arbejdsskader (AMR) samt aftaler om tilbud til ansatte, der har været udsat for vold (TR). Forskellen på TR og AMR Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte inden for sit valgområde. Tillidsrepræsentanten er valgt af alle medlemmer af en bestemt faglig organisation. Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver er beskrevet i lovgivningen. Tillidsrepræsentantens opgaver er aftalt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Arbejdsmiljørepræsentanten kan opleve at skulle samarbejde med flere forskellige tillidsrepræsentanter og yde bistand til ansatte, der ikke er medlem af en faglig organisation. Tillidsrepræsentanten aftaler retningslinjer for fagfordelingen. Men det er arbejdsmiljørepræsentanten, der er med til at vurdere arbejdsbelastningen for den enkelte. Urimelige belastninger kan betyde, at aftaler skal ændres. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant skal begge samarbejde med skolens ledelse. APV APV'en skal revideres hvert tredje år eller når der sker ændringer i arbejdet, som har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. Der er ikke nogen direkte krav til omfang og metoder, men det skal passe til virksomhedens størrelse og organisering, samt arbejdets art, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser. De fem faser For at sikre at komme hele vejen rundt i arbejdet med APV, anvender Arbejdstilsynet fem faser: 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforhold 2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer 3. Inddragelse af sygefravær - kan sygefraværet skyldes arbejdsmiljøet? 4. Prioritering og handlingsplan - hvornår skal hvilke løsninger gennemføres?

7 5. Opfølgning på handlingsplan - bliver løsningerne gennemført? For at opgaven ikke skal bliver for uoverskuelig kan det anbefales at aftale et særligt fokusområde for treårets APV. Det kan være indeklima, psykisk arbejdsmiljø eller udearealer. Det valgte fokusområde kan så undersøges grundigt og følges op med en gennemtænkt handlingsplan. Dermed oplever hele arbejdspladsen, at APV'en gør en positiv forskel for deres arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøinstituttet har udgivet en tjekliste som kan hjælpe med APV en. De har også lavet en spørgeskema i 2006 og det psykiske arbejdsmiljø, som man kan downloade. Denne er nok mere vigtig for lærerne end nogensinde. Kommunens voldspolitik Billund Kommune har lavet retningslinjer vedr. vold, chikane og trusler. I disse retningslinjer er det bl.a. beskrevet, at den enkelte arbejdsplads skal drøfte hvordan dette forebygges. I Kredsen opfordrer vi til at de enkelte AMR kender deres arbejdsplads voldspolitik og altid har et eksemplar liggende af disse retningslinjer. Skolernes voldspolitik og registreringspolitik er vigtig at kende for AMR, da det er et værn til beskyttelse af de enkelte medarbejdere på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at opfordre til at absolut alle hændelser registreres også en del af de små måske ubetydelige, de kan være årsagen til at bægeret flyder over. Dette er også Billund Kommunes politik. Fastholdelse (magtanvendelse) Nedskrivning af spyt, vold og slag Nedskrivning af verbale overgreb Anmeldelse af uheld Samarbejdspartnere ved Ulykkesfald - arbejdsskade Referer til lederen Det er vigtigt, at det anmeldes da en skade som ikke er et problem nu godt kan udvikle sig til et problem senere hen i livet. Referer til kredsen Hjælp kolleger til at anmelde ALT - intet er for småt.

8 Arbejdsskader hvad skal afklares? Den 1-årige frist for anmeldelse 1. af arbejdsskader Arbejdsskadesikringsloven fastsætter en grænse på 1 år for at anmelde en arbejdsskade. Sker anmeldelse senere, er muligheden for erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven som udgangspunkt fortabt. Ved arbejdsulykke: Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgivers forsikringsselskab inden for et år fra skaden er sket. Det er arbejdsgiver, der skal anmelde arbejdsskaden. Ved erhvervssygdom: Arbejdsskaden skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for et år fra det tidspunkt, hvor det formodes, at sygdommen er forårsaget af arbejdet. Det er din læge, der skal anmelde arbejdsskaden. Vil arbejdsgiver eller læge ikke anmelde en arbejdsskade, kan du selv eller kredsen gøre det. En arbejdsskade bør anmeldes hvis: Du ønsker erstatning for udgifter til behandling eller transport til behandling, eller Generne efter arbejdsskaden efter lægens vurdering ikke med sikkerhed vil gå væk indenfor få uger. Hvis arbejdsgiver eller læge ikke vil anmelde arbejdsskaden, hjælper kredsen med at foretage anmeldelse. Du skal ca. 3 uger efter anmeldelsen modtage et brev fra forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen. Kommer brevet ikke, skal du tale med kredsen. 2. Behandlingsudgifter Har arbejdsskaden medført udgifter til behandling såsom medicin, fysioterapi, psykolog eller lignende inklusive transport til og fra behandling, kan du få erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Det er sjældent, at man får alle udgifter erstattet. Hvis din arbejdsskade er en arbejdsulykke, skal du sende kopi af dine regninger til forsikringsselskabet, hvis adresse og policenummer er anført på anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen/forsikringsselskabet. Er din arbejdsskade en erhvervssygdom, skal regningerne sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

9 3. Midlertidig pension ved længere sygemelding Har du været sygemeldt i længere tid (8 uger), og har du pension i Lærernes Pension, bør du søge rådgivning fra Lærernes Pension om muligheden for at opnå midlertidig pension. Vær opmærksom på ikke at udsætte dette, da der er en tidsfrist for hvornår ansøgning om midlertidig pension. Lærernes Pension rådgiver nærmere herom. 4. Tjenestemandspension Er du tjenestemand, og fører arbejdsskaden til et længerevarende sygefravær, skal du være opmærksom på Tjenestemandspensionslovens regler om svagelighedspension og tilskadekomstpension. Din kreds kan rådgive nærmere herom. 5. Medfører arbejdsskaden overgang til sygedagpenge, ordning om personlig assistance, fleksjob, førtidspension, kontanthjælp eller lignende Fører arbejdsskaden til et så stort tab af arbejdsevne, at der indledes sag i socialforvaltningen, bør du søge hjælp i din kreds. 6. Anmeldelse til egne forsikringer Hvis har selv har tegnet for eksempel en fuldtids ulykkesforsikring, kan du opnå erstatning eller godtgørelse herfra. Du bør derfor undersøge dine private forsikringer. Danmarks Lærerforening kan ikke rådgive om private forsikringers dækning. 7. Vurdering af eventuel sag efter Erstatningsansvarsloven Hvis arbejdsskaden er forårsaget af en anden persons uforsvarlige handling, er der muligvis erstatningsansvar efter Erstatningsansvarsloven. Kontakt sekretariatet med henblik på rådgivning.

10 BILAG 1 et eksempel på samarbejdet mellem TR og AMR Opgavefordeling Ved afslutningen af fag- og opgavefordelingen er der opstået, hvad der kan betegnes som et restskema til Niels, den ene af de 3 nye lærere. Der er tale om 5 forskellige fag i 5 forskellige klasser. To af klasserne er ret problematiske. De er afgivet af andre kolleger af samme grund. TR og AMR aftaler et møde med lederen, hvor de udtrykker bekymring for en sådan start til en ny lærer. De opfordrer lederen til at ændre på skemaet. Lederen fortæller, at hun har prøvet at ændre skemaet, men det betød, at andre kollegaer skulle afgive klasser, de havde i forvejen. Det var ikke faldet i god jord. Hun har også talt med Niels, der har sagt OK til skemaet. AMR fastholder sin bekymring og opfordrer fortsat lederen til at ændre skemaet, så Niels får færre klasser, hvilket lederen afviser. TR foreslår så, at lederen finder resurser til at: - Niels tilbydes en særlig tutorordning - der etableres 2-lærerordning i de to vanskelige klasser - at skolelederen i starten deltager i nogle timer for at kunne vejlede og støt-te Niels - at Niels tilbydes supervision - at der afsættes tid til, at de 3 nye lærere sammen med erfarne kollegaer kan benytte dilemmaspillet Ny lærer, når der er gået et par måneder. På baggrund af forløbet foreslår AMR, at arbejdsmiljøsgruppen behandler spørgsmålet om arbejdsbelastning for nye lærere. TR foreslår, at MED-udvalget udarbejder et egentligt introduktionsprogram for nye lærere, herunder principper for deres fag- og opgavefordeling i de første år. AMR understøtter dette ved at tilføje, at der er god inspiration at hente i hæftet Ny lærer. TR vil på næste møde i Faglig Klub drøfte problemstillingen med sine kolleger. Formålet skal være, at der tidligt kan skabes en forståelse for nødvendigheden af, at ingen - heller ikke de erfarne kolleger - må efterlades med et restskema, når fag- og opgavefordelingen er overstået. TR kan i MED foreslå retningslinjer for modtagelse af nye lærere. I disse kan indgå: - introprogram, herunder møder med ledelsen, TR og AMR - tid til tutorordning - tilknytning til team (max hvor mange) - vanskelige klasser - behov for 2- lærerordning - supervision - vejledningstimer fra ledelsen/kolleger - reduktion i timetal - netværksdannelse med kolleger - krav til fag- og opgavefordelingen.

11 BILAG 2 et andet eksempel på samarbejdet mellem TR og AMR Den nye opgaveplan i henhold til Lov409 Det er vigtigt, at TR er godt oplyst om hvorledes arbejdsgiveren (kommunen/forvaltningen) forholder sig til opgaveplanen. Er der fx udstukket nogle rammer for tid, indhold og drøftelse af indhold for den enkelte lærer fra centralt hold i kommunen? TR skal holde tæt kontakt til kredsen og sørge for at kollegaerne er velinformeret om procedure mm. AMR har som nu en funktion vedr. de arbejdsmæssige belastninger, der ligger i opgaverne. Efter arbejdsmiljøloven skal AMR inddrages i organiseringen af arbejdet. På en skole betyder det, at AMR skal have mulighed for at vurdere, om der er balance mellem opgaver og resurser for skolen/arbejdspladsen som helhed, for teamene og for den enkelte medarbejder, det være sig en lærer, en pædagog, en servicemedarbejder eller en skolesekretær. AMR skal inddrages så tidligt som muligt i processen. En måde at gribe det an på er, at medarbejderne i MED-udvalget stiller forslag til en procedure for opgaveplanens tilblivelse og principper for indhold. Det kan fx være om nye medarbejdere, medarbejdere der vender tilbage efter længere varende sygdom, antallet af undervisningstimer og pauser. På Hoved MED-niveau skal der hvert år være en drøftelse af balancen mellem opgaver og resurser. Her kan der aftales retningslinjer for, hvordan AMR og TR inddrages konkret på arbejdspladserne, og hvordan medarbejderne skal forholde sig, hvis de ikke finder at kunne løse opgaven inden for de givne rammer.

12 Denne folder er udarbejdet af Michael Rich Hansen, Kredsstyrelsesmedlem i Billund lærerkreds

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere