Ledelse som profession og fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse som profession og fag"

Transkript

1 Lektion 1: Ledelse som profession og fag Diplom i Ledelse modul 2. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Torsdag d.21. november 11:45-12: :30-15:45 Litteratur og tematikker Emne: Ledelse som profession og fag Litteratur Rennison, Ledelsens genealogi. s Høpner m.fl. Modstillinger i organisations- og ledelsesteori. Kap Tematikker Lederens faglige arenaer Moderne ledelsesformer Paradokser i ledelse Leadership / Management Ledelsesdiskursen nye udfordringer God ledelse er måske den afgørende faktor, når det gælder om i praksis at omstille den offentlige sektor til at møde morgendagens udfordringer. (Finansministeriet 2001a:1) Udgiftsproblem uholdbar vækst i off. sektor Effektivitetsproblem mere for pengene Bureaukratiproblem det skal være lettere at være dansker Fleksibilitetsproblem omstilling og bedre udnyttelse Kvalitetsproblem mere kvalitet > kvalitetskontrol Innovationsproblem behov for nye løsninger Attraktionsproblem - medarbejdertilfredshed Rennison 2011:

2 Tune Hein: De 5 største ledelsesudfordringer 1. Omstændighed bevægelsen mod unødig komplicering 2. Forkert kultur Culture eats strategy for breakfast Peter Drucker 3. Fejlplacerede folk Det rigtige hold på bussen 4. Vige for konflikter går udenom problemet i stedet for igennem det 5. Resignation / nøjes udladelsessynderne TuneHein.dk Ledelsesinspiration og Handlekraft Hvad er god ledelse? Den professionelle leder 2

3 Ledelsens genealogi slægtshistorie Bogens hovedproblemstilling: Hvordan opstår ledelsesbegrebet i den offentlige forvaltning over tid, med hvilke konstitutive konsekvenser for organisationen, lederen og personalet og hvilke mulighedsbetingelser giver det for ledelse i dag? Ledelse som: Ledelsens spændingsfelter: Funktion (del/helhed) Politik/administration Position (dette/alt andet) Central/decentral Identifikation (person/rolle) Offentlig/privat Relation (alter/ego) Organisation/person Leder/ledet Konstruktion af historiske faser Rationaliserings -diskursen Ledelsesdiskursen Kontroldiskursen ca ca Planlægningsdiskursen ca Du afklarer dit ledelsesrum med den politiske leder Du værner om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier, den almene interesse, legalitet, ligebehandling Du udviser professionel og personlig integritet, så rådgivning er baseret på upartiskhed, objektivitet og loyalitet Du kræver, at organisationen har fokus på resultater og effekter, og at der er sammenhæng mellem mål og midler og opmærksomhed på ineffektivitet og fejl i opgavevaretagelsen Du skaber en organisation, der handler som en del af en sammenhængende offentlig sektor, som en af flere brikker i en samlet offentlig værdikæde. Du påtager dig ansvaret for, at de politiske mål efterleves i hele organisationen, og skaber gensidig støtte mellem politik og professionalisme ca Du bruger din ret og pligt til at lede organisationen Du har udsyn og arbejder strategisk med udviklingen af den organisations opgaveløsning Du skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen Betina Rennison, Ledelsens Genealogi s.46 Fasernes ledelsesforestillinger Professionel ledelse Administrativ kontrol Politisk repræsentation Retlig position Bureaukratisk identifikation Effektiv rationalisering Saglig repræsentation Teknisk-økonomisk position Teknokratisk identifikation Disciplinerende relation Faglig planlægning Faglig repræsentation Professionsposition Fagbureaukratisk identifikation Kollegial relation Organisatorisk repræsentation Polyfon position Selvskabt identifikation Selvskabt relation Rennison 2011:233 3

4 W. Richard Scotts paradigmer et diakront perspektiv. I Modstillinger 2010:19 Den professionelle leder i effektive organisationer Lokomotiv for omstilling (fra kontrollør til lokofører) Ledelse som profession (ledelse er et håndværk. Det er hot at have en stærk faglighed, not at identificere sig for meget med den.) Generaliseret specialist (ideal: at opløse generalist/specialist dikotomien) Alt-mulig-ledelse (ingen enkel opskrift) Rennison 2011: Aktuelle balancer Lederens balance i sagen Brugerperspektiv, effektperspektiv, produktivitetsperspektiv, udviklingsperspektiv Lederens balance i tid Forandringsparathed og læringsniveau Lederens balance i rum Hvem, hvad og hvordan 4

5 1) balance så mål, strategier og handlinger på kort og langt sigt understøtter hinanden 2) Balance ml. stabilitet og dynamik Rennison 2011:177 Institutionstypologier en balance i tid: Høj Lav Forandringsparathe d Risikoinstitutionen Den passive institution Lav Den effektive institution Den forsigtige institution Her og nu Læringsniveau Ledelsesforventninger: Strategisk ledelse Strategiudvikling Økonomi- og ressourcestyring Resultat- og effektstyring Evaluering, akkreditering Forandringsledelse Værdibaseret ledelse Netværksledelse Faglig ledelse Koordinere og inspirere ift. opgaveløsning Supervisere politikere, medarbejdere og lederkolleger Give faglig sparring og feedback Personaleledelse Muliggøre Ansvarliggøre Motivere og engagere Inddrage og delegere Kommunikere og informere Anerkende og belønne Værdilede og holdningspovirke Strategisk kompetenceudvikle Vurdere og evaluere Administrativ ledelse Buget og regnskab Løn- og personaleadm. Daglige drifts- og dokumentationsopgaver Personaleledelse: Fra at gøre til at muliggøre HRM strategi Mangfoldighedsstrategi Anerkendelsesstrategi Værdistrategi Kommunikationsstrategi Involverings- og delegeringsstrategi Selvledelsesstrategi Rennison 2011:220 ff. 5

6 8 refleksionsspørgsmål til håndtering og udvidelse af ledelsesrum 1) Hvordan vil du med få ord eller billeder karakterisere dit nuværende ledelsesrum? 2) På hvilke områder oplever du, at dine handlemuligheder er blevet større henholdsvis mindre i de senere år? 3) Hvad har du selv gjort for at påvirke, fortolke eller udfordre de givne rammer for din ledelse? 4) Hvilke relationer er det lige nu vigtigst for dig at afklare, udbygge og vedligeholde for at kunne udnytte og udvide ledelsesrummet? 5) Hvornår har du sidst erfaret, at dine handlemuligheder faktisk var betydeligt mindre henholdsvis større, end du havde forestillet dig? 6) Hvilke gode og dårlige erfaringer har du med at udfordre andres krav og forventninger til sig som leder? 7) Hvilke aftaler vil du på forhånd kunne lave med din chef om, hvor langt du som leder kan forfølge dine egne ideer? 8) Hvad er vigtigst for dig at blive bedre til, hvis du skal udfylde og erobre det ledelsesrum, du selv ønsker? Rennison 2011:211 Ledertalent: Det har i en del år været god latin, at ledelse er et fag og det kan læres. Der er heller ikke forkert. Men Det er ikke alle forudsætninger for succesfuld ledelse, man uden videre kan lære. Der er nogle kompetencer, der ligger forankret i den medbragte bagage, idet udvikling af dem, kan være for ressourcetungt. Ledelse er et fag, men det er også at være menneske på en bestemt måde og dermed et dannelsesfag. (Væksthus for Ledelse 2005:24f). Rannison 2011:203 Personalestyrelsen: At have ledelsestalent er at Have god dømmekraft og politisk tæft, så man intuitiv forstår og reagerer hensigtsmæssigt Kunne inspirere til følgeskab og skabe synergi i opgaver og relationer Have integritet og stabilitet kombineret med lyst til forandring Kunne skabe resultater med en optimal udnyttelse af ressourcerne Have flair og interesse for mennesker Have sans for det strategiske perspektiv Rennison 2011:203 6

7 Alt-muligt-ledelse: Ledelse handler om at skabe strategiske, resultat- og procesorienterede, attraktive, kommunikative, omstillingsdygtige og lærende organisationer. Intet mindre kan gøre det. Rennsion 2011:194 Nutidens paradoksale ledelsesform Aktualiseres af 4 forskellige ledelsesformer: 1) Selvskabt ledelse > forskydninger i selve ledelsesidentifikationen 2) Selvledelse > forskydninger i personalerelationen 3) Helhedsledelse > forskydninger i repræsentationen 4) Polyfon ledelse > forskydninger i lederens position Rennison 2011:261ff Ledelsens genstand Polyfonledelse Ledelsesfigur Ledelsesudfordring Nye ledelsesformer og deres udfordringer: Selvskabt ledelse Selvledelse Ledelsesform Helhedsledelse Lederen Personalet Enheden Sagen Den refleksive leder Hvordan selviscenesætter man leder-rollen, og hvordan tildeler man sig selv et (bevægeligt) lederskab? Den superviserende leder Hvordan leder man personalet til selvledelse, og hvordan leder man selvledte? Den forhandlende leder Hvordan bliver man den del, der repræsentere r organisatione ns helhed/flerhe d? Den oscillerende leder Hvordan leder man på tværs af forskelligart ede hensyn og rationaler? 7

8 Makroforskydninger i ledelse Fra aversion til passion Fra herre-tjener til kontraktpartner Fra statslig centralisering til radikal decentralisering og tilbage igen? Fra neutral sagsoperatør til strategisk virksomhedsdirektør Fra autoritativ kontrol til ledelse af selvledte Flydende grænser Modsætninger mødes Rennison 2011 kap.6 Paradoksledelse er ikke nyt! Legos 11 ledelsesparadokser: 1. Lederen skal have et nært forhold til sine medarbejdere - og holde afstand 2. Lederen skal kunne gå foran - og holde sig i baggrunden 3. Lederen skal vise medarbejderne tillid - og følge med i, hvad de foretager sig 4. Lederen skal være tolerant - og vide, hvordan han/ hun vil have tingene til at fungere 5. Lederen skal planlægge sin tid godt - og være fleksibel overfor sin planlægning 6. Lederen skal tænke på sin egen afdelings mål - og samtidig være loyal overfor helheden 7. Lederen skal give udtryk for hvad han/ hun mener - og være diplomatisk 8. Lederen skal være visionær - og holde benene på jorden 9. Lederen skal skabe enighed - og være i stand til at skære igennem 10. Lederen skal være dynamisk - og eftertænksom 11. Lederen skal være selvsikker - og ydmyg Rennison: Paradokser i ledelse Ledelse er at skabe selve det at lede det er på én gang at gøre ledelse (operationen, konstruktionen) og samtidig tænke over hvordan man gør det (refleksionen, dekonstruktionen). Ledelse er at lede folk, der leder sig selv det er på én gang at åbne for selv- og medledelsen og sætte grænser for dens form og retning. Ledelse er på én gang at være en del af organisationen og at kunne repræsentere dens helhed og flerhed det er at indgå i flydende, forgrenede netværk og samtidig skabe sammenhæng. Ledelse er at kunne operere i et spændingsfelt af uforenelige hensyn og rationaler på én gang at reducere kompleksitet ved at lægge et bestemt rationale som præmis for beslutningen og ledelsen og samtidig producere kompleksitet ved at opretholde valget mellem forskellige alternativer og derved sikre et bredt beslutningsgrundlag og en mangfoldig ledelsespalet. Rennison 2011:273 8

9 paradokshåndtering Ignorantstrategi > paradokset omgås og ignoreres Fundamentalistisk strategi > Enten/eller Balancestrategi > Både/og, den gyldne middelvej Dekoblingsstrategi > paradokset inddæmmes Hykleristrategi > at tale med to tunger Refleksionsstrategi > re-fleksiv paradokserkendelse Profleksionsstrategi > pro-fleksiv paradokserkendelse Diskussionsøvelse: re-fleksion kontra pro-fleksion Profleksion er netop modbegrebet til refleksion. I refleksionen ser vi tilbage på foregående erkendelser og handlinger og søger herudfra at lære af fortidens erfaringer for derved at revidere vores stanpunkt, udfordre vores forforståelse og korrigere rutiner og vaner. Profleksionen er en fremadrettet handelemulighed, der begynder i nuet her overskrides det hidtil kendte her konstrueres det (helt) nye og anderledes. Pro-refleksion kommer i forkøbet den er innovativ og kreativ (Rennison 2011:278) Er dette et nyt lag i ledelsens genealogi? Management og ledelse Ledelsens genstand: produktionen eller medarbejderne? Autokratisk ledelse: fokus på produktionen/opgaveløsningen Demokratisk ledelse: fokus på de sociale relationer Det ene begreb, management, afspejler den professionelle dimension. Det vil sige, hvad er det for færdigheder eller funktionelle egenskaber, en effektiv leder bør besidde. Det andet begreb, leadership, refererer til de personlige egenskaber, en leder (bør) besidde, dvs. ledelsesudøvelsens sociale dimension. (Modstillinger 2010:123) 9

10 Bennis klassiske distinktion (Modstillinger s.126) En manager administrer; en leader innoverer. En manager er en kopi; en leader er en original. En manager vedligeholder; en leader udvikler. En manager fokuserer på systemer og strukturer; en leader fokuserer på mennesker. En manager tror på kontrol; en leader forlader sig på tillid. En manager har et kortsigtet syn; en leader har et langsigtet perspektiv En manager spørger hvordan og hvornår; en leader spørger om hvad og hvorfor. En manager holder altid øje med bundlinjen; en leader holde øje med horisonten. En manager efterligner, en leader skaber originaler. En manager accepterer status quo; en leader udfordrer den. En manager er den klassiske gode soldat; en leader er sin egen. En manager gør tingene rigtigt; en leader gør de rigtige ting. Burton & Obel (1998) Præference for at delegere Præference for detailindsigt i og kontrol over beslutningsprocesser Reaktivt/proaktivit Tidshorisonten på beslutninger, der træffes Managers (autokratiske, opgaveorienterede) Lav Stor Reaktivt. Fokus på effektivitet Kort Leaders (demokratiske, relationsorienterede) Stor Lav Proaktivt. Fokus på udviklingsmuligheder Lang risikovillighed Lille Stor Præference for styringsform Avancerede kontrolsystemer Motivation og involvering af medarbejdere Quinns generiske ledelsesdilemmaer 10

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER

OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Ledelsesakademi-konference 12.08.13 OFFENTLIG LEDELSE FØR, NU & FREMOVER Betina Wolfgang Rennison, Ph.D., Ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder. Lektor, AAU rennisonresearch@gmail.com Mobil: 2970-6060

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt

Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Ledelse er at vise, at alt ikke er lige godt Af Poula Helth, ledelsesforsker, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS Med en instrumentel og hierarkisk ledelseskultur får vi aldrig frigjort det

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere