Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole"

Transkript

1 Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører levering af stole til Landstingssalen. 2. INDLEDNING Aftalen regulerer Leverandørens levering af 230 stk. stole til Ordregiver i overensstemmelse med Ordregivers kravspecifikation, vedhæftet som bilag 1 til Aftalen og det af Leverandøren afgivne tilbud af [dato], vedhæftet som bilag 2 til Aftalen. Ordregiver agter at afgive Bestilling af 230 stk. stole umiddelbart efter underskrift af Aftalen. Ordregiver specificerer farvevalg i Bestillingen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem Aftalens bestemmelser og Leverandørens tilbud har Aftalens bestemmelser, som suppleret ved Ordregivers Bestilling, forrang. Leverandørens eventuelle salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse på Leverancer i henhold til Aftalen. 3. DEFINITION Ved "Aftale" forstås nærværende aftale om levering af stole samt Ordregivers kravspecifikation. Ved "Bestilling" forstås den ordre, som Ordregiver har fremsendt til Leverandøren, hvori Leverancen samt eventuelle særlige vilkår, som ikke er indeholdt i denne Aftale, er beskrevet. Ved "Dag" forstås en kalenderdag. Ved "Delleverance" forstås levering af kun en del af Leverancen. Side 1/8

2 Ved "Forsinkelse" (hhv. "Forsinkelsen" og "Forsinkelser") forstås Leverandørens misligholdelse af pligten til at foretage Levering i overensstemmelse med Leveringstidspunktet, eller når en væsentlig del af Leverancen er mangelfuld og hvor Forsinkelsen ikke skyldes force majeure eller forhold, for hvilke Ordregiver er ansvarlig. Ved "Garanti" forstås en garanti udstedt af Leverandøren, hvorved Leverandøren forpligter sig til at afhjælpe eller erstatte Leverancen vederlagsfrit for Ordregiver, hvis Leverancen ikke er i overensstemmelse med Aftalen. Ved "Garantiperiode" forstås en periode på 24 (fireogtyve) måneder fra Levering. Ved "Leverance(n)" forstås stole, som Leverandøren skal levere i henhold til Bestillingen og Ordregivers kravspecifikation. Ved "Levering" forstås overdragelsen fra Leverandøren til Ordregiver af Leverancen. Hvis en Bestilling består af to eller flere Delleverancer, er Levering den Dag, hvor alle Delleverancer er leveret. Ved "Leveringstidspunkt" forstås det leveringstidspunkt, der står angivet i afsnit 7. Ved "Mangel" (i flertal: "Mangler"/"Manglerne") forstås at Leverancen ikke opfylder Aftalens bestemmelser, og/eller ikke er udført fagmæssigt korrekt, efter gældende industrielle standarder og/eller god håndværkskik. Ved "Pris" forstås totalprisen for 230 stk. stole, som angivet i Leverandørens tilbud og overført til Bestillingen. 4. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER 4.1 Leverandørens accept af Aftalen Leverandøren skal acceptere bestemmelserne i Aftalen ved sin underskrift. Såfremt Leverandøren har foretaget ændringer i Bestillingen, er sådanne ændringer ikke gyldige, medmindre en ny Bestilling udstedes af Ordregiver, eller et tillæg til den oprindelige Bestilling udarbejdes af Ordregiver. Aftalen kan ikke fraviges, medmindre Ordregiver har givet sit udtrykkelige samtykke hertil i form af en skriftlig tillægsaftale til Aftalen, jf. pkt Garanti Garantien er gældende i hele Garantiperioden. Såfremt Leverandørens generelle garantiperiode er længere end 24 måneder (Garantiperioden), eller Leverandøren har tilbudt en længere garantiperiode, gælder denne længere garantiperiode. I det tilfælde skal Leverandørens garanti i de første to år som minimum opfylde kravene i Aftalen. Side 2/8

3 Leverandøren garanterer, at Leverancen er i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser, herunder Ordregivers kravspecifikation samt alle gældende standarder og god håndværkskik. Garantiperioden forlænges i tilfælde af mangelfulde Leverancer, således at en ny Garantiperiode begynder at løbe, når Leverancen er leveret uden Mangler. Alle omkostninger i forbindelse med Ordregivers krav i henhold til Garantien påhviler Leverandøren. Enhver Mangel ved Leverancen, som konstateres i Garantiperioden, anses uden videre som en Mangel, medmindre Leverandøren godtgør, at Manglen er opstået som følge af brug af Leverancen, der er i strid med den dokumentation eller de instruktioner, som Leverandøren har leveret, eller med normal fremgangsmåde, eller at Manglen hidrører fra almindelig slid og ælde eller risici, der påhviler Ordregiver. 4.3 Leveringsbetingelser Leverancen skal leveres i henhold til: DDP, Incoterms 2010, medmindre andet er anført i Bestillingen. Leveringsadressen fremgår af Bestillingen. Delleverancer kan aftales i Bestillingen. 5. BETALING 5.1 Betalingsbetingelser Ordregiver skal betale alle fakturaer senest 30 (tredive) dage efter Leverandøren elektronisk har fremsendt fakturaen under forudsætning af, at den pågældende faktura er accepteret og indeholder alle relevante oplysninger. Ordregivers betaling afskærer ikke Ordregiver fra at påberåbe sig Mangler eller Forsinkelse eller i øvrigt benytte sig af sine beføjelser i henhold til Aftalen. 6. MANGLER 6.1 Generelt Ved Mangler skal Ordregiver reklamere inden for rimelig tid, efter at manglen er blevet opdaget. Leverandøren skal straks bekræfte modtagelsen af en meddelelse om Mangler og tage nødvendige skridt med henblik på at begrænse Ordregivers tab og ulejlighed som følge af Manglerne. Leverandøren har ret til at foretage afhjælpning af Manglen, såfremt afhjælpning kan finde sted straks efter modtagelsen af Ordregivers reklamation, og afhjælpning ikke påfører Ordregiver omkostninger eller unødig forsinkelse. Såfremt Manglerne ikke kan afhjælpes inden for den angivne tidsfrist, eller afhjælpningen ikke udbedrer Manglen, skal Leverandøren for egen regning foretage omlevering af den mangelfulde Leverance. Side 3/8

4 Såfremt omlevering ikke kan finde sted uden at påføre Ordregiver unødig forsinkelse og/eller omkostninger, eller ikke medfører en mangelfri Leverance, kan Ordregiver kræve et forholdsmæssigt afslag, hvorefter Ordregiver kun skal betale den pris for den mangelfulde Leverance, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel. Såfremt afhjælpning af Manglen fordrer transport af Leverancen, f.eks. tilbage til Leverandørens virksomhed eller produktionsfaciliteter, afholder Leverandøren alle omkostninger forbundet hermed. Gør Ordregiver krav på, at Leverandøren foretager omlevering af Leverancen, og finder en sådan omlevering ikke sted straks efter kravets fremsættelse, er Ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb eller foretage/få foretaget afhjælpning med assistance fra tredjemand. Udgifterne afholdes i begge situationer af Leverandøren. 6.2 Væsentlige mangler Er antallet af Mangler betydeligt eller er Manglen/Manglerne af en sådan art, at Ordregiver ikke kan anvende Leverancen til det påtænkte formål, udgør dette en væsentlig misligholdelse af Aftalen, som berettiger Ordregiver til at gøre brug af de misligholdelsesbeføjelser, der fremgår af pkt LEVERINGSTIDSPUNKT Ordregiver ønsker at bruge Leverancen til fejringen af Grundlovens 100 års jubilæum den 5. juni Det er derfor et krav, at Leverancen leveres til Ordregiver mandag den 1. juni 2015 (Leveringstidspunkt) betinget af, at Ordregiver senest afgiver Bestilling den 20. april Afgiver Ordregiver ikke Bestilling den 20. april 2015, skal levering finde sted senest 6 (seks) uger efter at Ordregiver har afgivet Bestilling. Ved fastsættelsen af nyt Leveringstidspunkt tager Ordregiver dog højde for ferieperioder og andre væsentlige hensyn til Leverandøren. Dato for nyt Leveringstidspunkt angives af Ordregiver i Bestillingen. 8. FORSINKELSE 8.1 Leverandørens forsinkelse, bod og erstatning Leverandøren skal straks informere Ordregiver om eventuelle Forsinkelser samt informere Ordregiver om årsagen til Forsinkelsen og angive et nyt Leveringstidspunkt. I tilfælde af Forsinkelse betaler Leverandøren en bod til Ordregiver svarende til 1 % (en procent) af Prisen for hver påbegyndt periode på 24 (firetyve) timer. Den samlede bod kan ikke overstige 15 % (femten procent) af Prisen. Uanset om dette maksimumbeløb er nået, kan Ordregiver hæve kontrakten, hvis forsinkelsen er væsentlig, jf. pkt. 9, samt - hvis betingelserne herfor er opfyldt - kræve erstatning. Er maksimumbeløbet nået, udgør det i alle tilfælde væsentlig misligholdelse. Side 4/8

5 I tilfælde af, at Forsinkelsen overstiger en periode på 48 timer efter Leveringstidspunktet, således at Ordregiver ikke kan tage Leverancen i brug til den 5. juni 2015, skal Leverandøren, uanset pålæggelse af bod, tillige bære samtlige Ordregivers omkostninger, forbundet med at leje 230 stole andetsteds. Dette under forudsætning af, at Ordregiver har afgivet Bestilling senest den 20. april Boden skal betales efter påkrav fra Ordregiver. Ordregiver er berettiget til at modregne eventuelle bodsbeløb i ethvert af Leverandørens tilgodehavende(r). 8.2 Ordregivers forsinkelse Er Ordregivers betaling til Leverandøren forsinket, kan Leverandøren kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i Rentelovens 5, stk OPHÆVELSE 9.1 Leverandørens misligholdelse Ordregiver kan hæve Aftalen helt eller delvist på de betingelser, der fremgår af nærværende bestemmelse, hvis Leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Det gælder uanset indholdet af Aftalens øvrige bestemmelser. Væsentlig misligholdelse foreligger i følgende situationer, der imidlertid ikke er en udtømmende opregning: (1) Leverandørens manglende adkomst til Leverancen, (2) Leverandørens anticiperede misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor Leverandøren tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling m.v., (3) Tilstedeværelsen af en eller flere væsentlige Mangler, jf. pkt. 6.2, (4) Væsentlig Forsinkelse, herunder Leverandørens meddelelse om forventet væsentlig Forsinkelse, jf. pkt. 8.1 Såfremt Ordregiver anser Leverandøren for at have misligholdt Aftalen væsentligt, skal Ordregiver skriftligt meddele Leverandøren dette. Hvis Leverandøren ikke har afhjulpet misligholdelsen inden 14 (fjorten) Dage, kan Ordregiver vælge at hæve Aftalen og kræve erstatning for eventuelle tab, jf. pkt Hæver Ordregiver aftalen, herunder i tilfælde af delvis ophævelse, er Ordregiver berettiget til at foretage dækningskøb fra tredjemand for Leverandørens regning. 9.2 Ordregivers misligholdelse Er Ordregivers betaling til Leverandøren forsinket, og er der forløbet 3 (tre) måneder efter Leverandørens skriftlige påkrav om betaling, kan Leverandøren hæve Aftalen og kræve betaling af renter i overensstemmelse med pkt Vælger Leverandøren at hæve Aftalen skal dette straks meddeles Ordregiver skriftligt. Side 5/8

6 9.3 Ordregivers opsigelse af Aftalen Ordregiver kan opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 1 (en) måned, såfremt Ordregivers beslutning om at tildele Aftalen til Leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. Endvidere kan Ordregiver opsige Aftalen, såfremt Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for "uden virkning". Ordregiver er i så fald berettiget til at opsige Aftalen helt eller delvist i overensstemmelse med den frist, der er fastsat af Klagenævnet eller domstolene. Leverandørens eventuelle krav om erstatning i forbindelse med opsigelse efter denne bestemmelse afgøres efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt Ved fastsættelse af Leverandørens evt. tab, skal Aftalens bestemmelser om opsigelsesadgang tages i betragtning. Såfremt Leverandøren havde eller burde have haft kendskab til de faktiske eller retlige omstændigheder, som førte til, at Aftalen blev erklæret for "uden virkning", kan Leverandøren ikke rette erstatningskrav mod Ordregiver. 10. ERSTATNING OG ANSVARSBEGRÆNSNING 10.1 Erstatning Uanset Aftalens øvrige bestemmelser kan Ordregiver kræve erstatning for tab, der skyldes Leverandørens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, dog kun i det omfang tabet overstiger en eventuel bod, Leverandøren er blevet pålagt i medfør af pkt. 8.1., jf. dog pkt. 8.1 vedr. Forsinkelse ud over 48 timer, hvor bestilling er afgivet senest 20. april Ordregivers krav om erstatning medfører ikke bortfald af Ordregivers øvrige misligholdelsesbeføjelser. Dansk rets almindelige regler gælder for vurderingen af eksistensen og det eventuelle omfang af et muligt erstatningsansvar Ansvarsbegrænsning Hverken Leverandøren eller Ordregiver er erstatningsansvarlige for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Erstatningsansvaret er begrænset til Prisen. Dette gælder dog ikke, såfremt Leverandøren har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Ved beregning af om loftet er nået, indgår bod pålagt i henhold til pkt. 8.1 ikke. 11. DIVERSE BESTEMMELSER 11.1 Leverandørens overdragelse af Aftalen Leverandøren må ikke overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter Aftalen til tredjemand, herunder men ikke begrænset til andre selskaber i samme koncern, uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke. Ordregiver vil ikke nægte et sådant samtykke uden saglig grund Leverandørens samfundsansvar Leverandøren indestår for, at Leverandøren og Leverandørens ydelser overholder alle relevante myndighedskrav og de til enhver tid gældende lovregler, således som disse foreligger ved denne Aftales underskrift og senere. Side 6/8

7 Som en del af Ordregivers generelle indkøbspolitik stiller Ordregiver altid - herunder også i ethvert udbud - krav om og forudsætter, at Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører ved opfyldelse af Aftalen sikrer overholdelsen af følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (ILO-konvention nr. 94) Det forudsættes endvidere, at Leverandøren og dennes underleverandør ved opfyldelse af Aftalen respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Leverandøren skal ved opfyldelse af Aftalen løbende sikre overholdelsen af ovennævnte konventioner Procedure ved konkret begrundet mistanke om manglende overholdelse af krav til arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at et leveret produkt eller dele heraf, herunder materialer, som indgår i produktet, er tilvirket efter produktionsprocesser eller -metoder, hvor de ovennævnte krav til menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder ikke er overholdt, skal Leverandøren straks efter Ordregivers anmodning fremsende en skriftlig redegørelse herfor samt dokumentere under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de varer, der indgår til opfyldelsen af Aftalen, er tilvirket, samt fremsende fornøden dokumentation herfor. Endvidere skal Leverandøren redegøre for, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af Aftalen kan påvirke opfyldelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder ved valg af underleverandører eller ved valg af dele til det leverede. Redegørelsen og den tilhørende dokumentation skal i fornødent omfang være ledsaget af attester, hvori det attesteres under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder tilvirkning har fundet sted samt hvilke materialer, der indgår i produktet. Hvis det konstateres, at en Leverandør eller dennes underleverandør ikke ved opfyldelse af Aftalen lever op til ovenstående bestemmelser, er Leverandøren forpligtet til at opfylde Aftalen med et tilsvarende produkt, som opfylder Kontraktens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er Ordregiver uvedkommende. Ved vurderingen af om Leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af Aftalen, som strider mod de nævnte krav, lægges der bl.a. vægt på, hvorledes leverandøren har tilrettelagt sine egne produktionsprocesser eller -metoder, ligesom der lægges vægt på, i hvilket omfang Leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af Aftalen har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg af underleverandører eller ved valg af dele til det leverede. Side 7/8

8 11.3 Manglende håndhævelse; Ændringer af Aftalen Ordregivers afkald på at påberåbe sig Aftalens bestemmelser, herunder misligholdelsesbeføjelser, skal meddeles Leverandøren skriftligt og har kun virkning for den konkrete misligholdelse, der har givet anledning til afkaldet. Ordregivers manglende håndhævelse af Aftalens bestemmelser og/eller Ordregivers rettigheder i henhold til Aftalen udgør i ingen tilfælde et afkald på at påberåbe sig den pågældende bestemmelse/rettighed, ej heller for fremtiden. Tillæg eller ændringer til Aftalen er kun gyldige, såfremt de er nedfældet på skrift, og begge parter har givet deres skriftlige samtykke hertil Tvister; Lovvalg og værneting Enhver tvist, der vedrører eller har relation til Aftalen skal bedømmes efter dansk ret, både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalgsregler samt FN's Convention on the International Sale of Goods (CISG). Alle sådanne tvister, inklusive tvister, der vedrører Aftalens eksistens, gyldighed eller ophør, skal afgøres ved de almindelige danske domstole. 12. UNDERSKRIFT For Ordregiver: Dato: / Underskrift: For Leverandøren: Dato: / Underskrift: Side 8/8

FMT Standardbetingelser med bod VARER

FMT Standardbetingelser med bod VARER FMT Standardbetingelser med bod VARER 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Leverancer, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser, krav m.v. er ikke

Læs mere

FMI Standardbetingelser uden bod VARER

FMI Standardbetingelser uden bod VARER FMI Standardbetingelser uden bod VARER 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Leverancer, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser, krav m.v.. er ikke

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Kontrakt. Dato 1. oktober 2014 Sagsbehandler Niels Dujardin. Telefon Dokument 14/ Side 1/18. Telefon

Kontrakt. Dato 1. oktober 2014 Sagsbehandler Niels Dujardin. Telefon Dokument 14/ Side 1/18. Telefon Dato 1. oktober 2014 Sagsbehandler Niels Dujardin Mail NIDU@vd.dk Telefon Dokument 14/10811-1 Side 1/18 Kontrakt Vedrørende Levering af friktionsmåleudstyr og vandtank monteret på lastbil mellem Vejdirektoratet

Læs mere

Kontrakt. Dato 1. juli 2015 Sagsbehandler Vibeke Schiøler Sørensen. Telefon Dokument Side 1/16. Telefon vejdirektoratet.

Kontrakt. Dato 1. juli 2015 Sagsbehandler Vibeke Schiøler Sørensen. Telefon Dokument Side 1/16. Telefon vejdirektoratet. Dato 1. juli 2015 Sagsbehandler Vibeke Schiøler Sørensen Mail vs@vd.dk Telefon Dokument Side 1/16 Kontrakt Vedrørende Levering af 8 GNSS-modtagere mellem Vejdirektoratet (herefter benævnt køber ) og [navn/virksomhed]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod VARER

FMI Standardbetingelser med bod VARER FMI Standardbetingelser med bod VARER 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Leverancer, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser, krav m.v. er ikke

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod VARER

FMI Standardbetingelser med bod VARER FMI Standardbetingelser med bod VARER 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Leverancer, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser, krav m.v. er ikke

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste. Betingelser for levering af TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi

Forsvarets Materieltjeneste. Betingelser for levering af TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi Betingelser for levering af TV- og radioløsning til udsendte enheder (INTOPS) baseret på IP teknologi 1. INDLEDNING Betingelserne regulerer Leverandørens levering til Køber af de Tjenesteydelser, der fremgår

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver:

1.2 Betingelser Leverandøren skal inden tilslutning til det dynamiske indkøbssystem fremsende følgende dokumentation til ordregiver: Aftalevilkår 1 Aftalegrundlag 1.1 Aftalevilkårenes grundlag Disse aftalevilkår er gældende for ordregivers dynamiske indkøbssystem vedrørende lejlighedsvis buskørsel af hel og halvdagsture. Aftalegrundlaget

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Standardbetingelser Programmel og Løbende Ydelser

Standardbetingelser Programmel og Løbende Ydelser Standardbetingelser Programmel og Løbende Ydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Leverandørens levering til Kunden af det Programmel og de Løbende Ydelser, der fremgår af Aftalen. Leverandørens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) Rammeaftale om Trykning, pakning og distribution af Min grundlov mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune

Rammeaftale. Levering af nødkaldssystemer til. Rebild Kommune Rammeaftale Levering af nødkaldssystemer til Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne 3 2. Definitioner 3 3. Kontraktgrundlag 4 3.1 Kontrakt og bilag 4 3.2 Ændringer 4 3.3 Underleverandører 4 4.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere