TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde"

Transkript

1 Nr. 6 AUGUST 2014 TR nyt Nyt i TRnyt Det er nu anden gang, at TRnyt udsendes i det nye udsendelsessystem. Sidst i nyhedsbrevet finder du afsnittet Idéer til kollegerne. Det er en nyskabelse, der vil være et ikke fast, men tilbagevendende afsnit i TRnyt. Danmarks Lærerforening er fra tid til anden i dialog med repræsentanter for forskellige projekter og initiativer, som kunne være interessante for kollegerne med henblik på idéer til undervisningen. Der vil være tale om non-profit-projekter, der ikke er bundet af kommercielle eller politiske interesser, og hvor foreningen i en vis udstrækning har bidraget til arbejdet. Der vil altså ikke være tale om decideret reklame for lærebogsmateriale eller lignende. TRnyt skal naturligvis stadig være et nyhedsbrev, hvor tillidsrepræsentanter kan læse om fagligt relevante nyheder fra Danmarks Lærerforening. Afsnittet Idéer til kollegerne skal betragtes som en orientering til TR om de undervisningsfaglige projekter, foreningen er involveret i. Fremtiden starter i skolen 2. runde Som annonceret i TRnyt nr. 5 fra juni 2014 relanceres foreningens kampagne Fremtiden starter skolen 1. september, hvor der igen indrykkes printannoncer i landsdækkende og regionale dagblade samt annoncer på onlinemedier, og hvor kampagnefilmen igen vises i biografen og på onlinemedier.

2 Som tidligere omtalt sætter kampagnen fokus på lærernes faglighed, bredden af lærernes opgaver og den værdi, som skolen og lærerne tilfører både det enkelte barn og samfundet. Kampagnen ændrer ikke på, at foreningen fortsat vil gøre opmærksom på de udfordringer, der er. Men ved at sætte fokus på alt det, som folkeskolen og lærerne kan, når der er ordentlige rammer for arbejdet, viser foreningen befolkningen og ikke mindst politikerne, at folkeskolen og alle de andre steder hvor DLF s medlemmer arbejder bør ses som en investering i stedet for en udgift. Materialer fra kampagnen kan downloades her. 34 kommuner har nu valgt at indgå aftale om rammer for lærernes arbejdstid I dette skoleår bliver minimum 44,2 procent af eleverne undervist af en lærer, der arbejder i en kommune, hvor kommunen og den lokale kreds er blevet enige om rammerne for lærernes arbejdstid. Det viser en opgørelse fra foreningen. I april havde 26 kommuner valgt at indgå aftale om rammerne for lærernes arbejdstid i samarbejde med de lokale kredse. Det tal er nu vokset til 34 kommuner.

3 Undersøgelse af skoleårets planlægning Der skal lyde en stor tak til de over 1000 tillidsrepræsentanter, der deltog i foreningens undersøgelse af planlægningen af skoleåret 2014/15. Undersøgelsen har givet foreningen vigtig ny viden og er blandt andet blevet brugt til at fortælle offentligheden, at det så sent som i juni 2014 stod meget sløjt til med planlægningen af og informationen til lærerne om implementeringen af den folkeskolereform, der trådte i kraft lige på den anden side af sommerferien. De hovedresultater, som foreningen har brugt til at sætte en national dagsorden med, er: På halvdelen af skolerne havde lærerne slet ikke eller kun i mindre grad et konkret billede af, hvordan elevernes skoledag kommer til at se ud i næste skoleår På 86 procent af skolerne havde lærerne slet ikke eller kun i mindre grad et klart billede af indholdet i den understøttende undervisning og hvordan den skal udføres i praksis At der langt fra ville være etableret arbejdspladser på skolerne til alle lærere ved skoleårets start Hvad bruges resultaterne til? De offentliggjorte resultaterne har fået en massiv omtale gennem Danmarks Radio, både i tv, radio og netavis samt i en række af de trykte medier. Analysenotater om disse resultater kan hentes på foreningens hjemmeside. Læs undersøgelsen Samtlige resultater er desuden sendt til kredsene til lokal anvendelse. Nogle bruges derudover til foreningens politiske interessevaretagelse i direkte kontakt med beslutningstagere på forskellige niveauer. Flot svarprocent I alt 1040 tillidsrepræsentanter på folkeskoler besvarede spørgeskemaet. Korrigeret for besvarelser uden for målgruppen (skoler der stod over for lukning mv.) bygger resultaterne på svar fra 971 tillidsrepræsentanter, svarende til en svarprocent på 74. Det er en flot svarprocent, der har givet undersøgelsesresultaterne troværdighed og gennemslagskraft.

4 Aftale om kommunernes økonomi 2015 Regeringen og KL har indgået aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Der er ikke sat nye penge af til folkeskolen. Man kunne have håbet på en økonomisk saltvandsindsprøjtning til at løfte inklusion og den nye skolereform. Næstformand for DLF, Dorte Lange, udtaler: Alle ved, at folkeskolen står over for nogle meget store udfordringer. Og skal det lykkes at inkludere flere elever og samtidig skabe fremragende undervisning, så er der behov for nye ressourcer til f.eks. tolærerordninger og mere efteruddannelse. Det er en meget stram økonomiaftale, som politikerne har indgået, og den tager slet ikke højde for, at folkeskolereformen med flere timer til eleverne ikke hænger sammen økonomisk. Hun påpeger, at tal fra BDO Kommunernes Revision viser, at folkeskoleudgifterne per elev er faldet med 12 procent over en tiårig periode, og derfor havde det været på sin plads med flere penge. Der er ikke noget lærere hellere vil end at levere spændende undervisning. Men det kræver selvfølgelig også, at der er nogle rammer, som gør det muligt. Og når langt flere elever skal inkluderes og en ny kæmpe skolereform skal sættes i gang, så er det mildt sagt problematisk, at der er blevet færre penge per elev, siger Dorte Lange og fortsætter: Det er helt afgørende, at kommunerne og politikerne på Christiansborg tilfører folkeskolen de nødvendige midler, så lærerne får mulighed for at levere god undervisning, der styrker fagligheden til glæde for elever og forældre. Internt notat om tilgængelighed Den 10. juni udsendte foreningen kredsudsendelse 059 indeholdende et notat om arbejdsmiljø og tilgængelighed efter 1. august 2014, lov 409 og folkeskolereformen. Det skal understreges, at notatet er til internt brug i foreningen og må således ikke kopieres eller distribueres til uvedkommende. Notatet kan bruges som inspiration til drøftelse i faglig klub og MED/SU om behovet for fælles forståelse og eventuelle retningslinjer for kontakt med skolens ansatte. Din kreds kan have tilrettet notatet, så det stemmer overens med en eventuel lokalt indgået aftale om arbejdstid, som kan have betydning for, hvornår lærere kan kontaktes.

5 Frit valg for timelønnede med fast skema og få timer Hvis der kommer en nyansat på skolen, og vedkommende skal have fast skema i få timer, skal du være opmærksom. Hvis beskæftigelsen er under 5 1/3 timer om ugen i gennemsnit i mindst 1 måned, kan den ansatte vælge mellem time- eller månedsløn. Det er vigtigt, at du henviser til rådgivning i kredsen og i Lærernes a-kasse. Tilkaldevikarer er ikke omfattede. Bog om lærernes kampe gennem 50 år Den 1. september udgiver Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Uddannelse en gratis bog i anledning af skolens 200-års jubilæum. I bogen Lærernes kampe kampen for skolen fortæller Thorkild Thejsen om de seneste godt 50 års lærerkampe. Til bogen har Thorkild Thejsen interviewet en lang række af de væsentligste personer i og omkring folkeskolen. Bogen vil blive omdelt til kongresdelegerede og tillidsvalgte og vil desuden kunne downloades fra folkeskolen.dk og dlf.org. Ansat på privatskole ansat på folkeskole Når man skifter ansættelse fra folkeskole til privatskole (eller omvendt), skal man være opmærksom på, at man også skal skifte fagforening. I den aftale, der er indgået mellem organisationerne i Lærernes Centralorganisation (LC s grænseaftale), er det bl.a. beskrevet, at lærere i folkeskolen er organiseret i Danmarks Lærerforening, og at lærere ved private grundskoler er organiseret i Frie Skolers Lærerforening bortset fra lærere ved Private Gymnasiers grundskoleafdelinger; de organiseres i Danmarks Lærerforening. Lærere ansat i Ungdomsskolen organiseres i Uddannelsesforbundet. Når man skifter ansættelse mellem de forskellige undervisningsområder, er det ikke nok at melde sig ind i den tilhørende underviserorganisation. Man skal også selv sørge for at melde sig ud af sin hidtidige organisation, da der ikke automatisk sker overførsel fra den ene organisation til den anden. Retten til bisidder ved møde med ledelsen Den 23. juni udsendte foreningen kredsudsendelse nr. 064 på baggrund af et behov for en tydeliggørelse af lærernes ret til bisidder ved møde med ledelsen. Ombudsmanden afviste i 2012 at undersøge en sag, hvor 6 lærere var blevet nægtet adgang til at

6 have bisidder med til et planlægningsmøde med ledelsen. Ønsket fra lærerne havde baggrund i et problematisk psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ombudsmandens afvisning kan efter foreningens vurdering tages som udtryk for, at der skal være en eller anden form for substantiel sag, for at man kan kræve at have bisidder med til en samtale med ledelsen. Dialog om den almindelige drift af skolen skal kunne udføres uden bistand fra bisidder. Lærerens Dag Den 5. oktober markeres den internationale Lærerens Dag i store dele af verden. I lighed med tidligere år opfordrer Danmarks Lærerforening, sammen med syv andre organisationer, skolerne til at markere Lærerens Dag. Den fælles opfordring er netop sendt til skolerne, stilet til skolebestyrelsen. Da den 5. oktober i år er en søndag, opfordrer vi til, at man markerer dagen mandag den 6. oktober. Sker der noget spændende på din skole i forbindelse med Lærerens Dag, så skriv gerne om det på facebooksiden Lærerens Dag, hvor der ligger billeder og beskrivelser af aktiviteter fra tidligere år. Lærerkalenderen Som led i en række besparelser i foreningen har hovedstyrelsen besluttet ikke længere at udsende den trykte kalender til alle medlemmerne. Det skal blandt andet ses i lyset af den stigende anvendelse af elektroniske kalendere. Der udkommer således ikke en trykt lærerkalender for næste skoleår. Læs mere på folkeskolen.dk. Idéer til kollegerne Under dette punkt findes en orientering til kollegerne om de undervisningsfaglige projekter, foreningen er involveret i Sæt madspild og journalistik på skemaet Med fem konkrete journalistiske værktøjer, en håndfuld små temahæfter samt et digitalt læringsrum og virtuelle klasselokaler, tilbyder forbrugerforeningen Stop Spild Af Mad en række gratis undervisningsmaterialer på Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projektorienteret med et af tidens helt store paradokser: madspild. For selvom det slider på både økonomi og miljø, hælder hver dansker årligt 63 kilo mad direkte ned i skraldespanden. Det svarer til, at vi - alene i Danmark - kasserer mad til en hel million mennesker - hver dag.

7 Materialerne på imødekommer en lang række af de formulerede trinmål i hhv. dansk, samfundsfag, matematik, geografi, biologi, hjemkundskab mfl. Materialerne kan også med fordel bruges i forbindelse med projektopgaven. Gennem research, journalistisk metode og medieproduktion bliver eleverne bedt om at forholde sig nuanceret og kritisk til emnet. De vil i redaktionsgrupper opbygge kompetencer, så de bliver i stand til at vinkle og formidle en historie. Selve projektforløbet kan nemt tilpasses fag, ressourcer, varighed, klassetrin og ambitionsniveau. International læsedag 8. september Mandag den 8. september er FN s internationale læsedag. Danmarks Lærerforening samarbejder med læsekampagnen Ordet Fanger om dagen. Ordet Fanger markerer dagen med en række aktiviteter landet over. På hjemmesiden kan man finde inspiration til aktiviteter, og der er mulighed for at deltage i en rapaktivitet. Temaet er i år eventyr. Materialer til brug for dagen er tilgængelige på kampagnesiden fra den 18. august. DLF i medierne DLF i medierne er en oversigt over den medieomtale, Danmarks Lærerforening, hovedstyrelsesmedlemmer og/eller de lokale kredse har fået i ugens løb Praktisk information Ny mailadresse Hvis du skifter mailadresse, bedes du gøre følgende: Log ind på Min side og skriv den nye adresse under Kontaktoplysninger - eller kontakt kredsen - eller send en mail til Sørg for at skrive Ny mailadresse i emnefeltet, og husk at opgive dit medlemsnummer. Udsendelser til kredsene 057 Velkomstmateriale til nye medlemmer 058 Pressemeddelelse (Økonomiaftale 2015) 059 INTERNT notat om arbejdsmiljø og tilgængelighed 056 Regionale møder for sagsbehandlere (sygedagpenge) 057 Velkomstmateriale til nye medlemmer

8 058 Pressemeddelelse (Økonomiaftale 2015) 059 INTERNT notat om arbejdsmiljø og tilgængelighed 060 Lancering af omdømmekampagne 061 Pressemeddelelse (Kampagne: Fremtiden starter i skolen) 062 Etablering af en meningsdanneruddannelse (CEVEA) 063 Ændring af reglerne for ansættelse på måneds- og timeløn 064 Retten til bisidder ved møde med ledelsen 065 Temadag for erfarne sagsbehandlere 066 KL anlægger ny fortolkning af lejrskoler 067 Kommunal medfinansiering af tjenestemandspension 068 Pressemeddelelse (Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling) 069 Voldgift mod KL om fortolkning af institutionsbegrebet 070 Kredsformandsmøde onsdag den 27. august Ophævelse af 8-timers grænse i de generelle aftaler 072 Lokale resultater af undersøgelsen om skoleårets planlægning 073 Opgørelse af arbejdstiden og overblik over, hvad arbejdstiden Tilsynspligt ved frivillig lektiehjælp 075 Pressemeddelelse (Regeringens forslag til finansloven) TR-håndbogen I TR-håndbogen kan du finde megen relevant information. F.eks. de fleste regelsæt, der gælder i folkeskolen, faktuelle oplysninger om løn, pension mv. samt foreningens synspunkter på en række skolepolitiske spørgsmål. Pressemeddelelser Alle udsendte pressemeddelelser kan ses på hjemmesiden. Redaktion af TRnyt: DLF s sekretariat Redaktionen afsluttet 28. august 2014 Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12, 1467 København K Tlf Mail

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid

Frederiksberg Kommunelærerforening. Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org. Telefontid September 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid FKF-NYT Et godt arbejdsmiljø er en gratis øvelse! * Opslagstavle * Fælles

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport

FOA: Pædagogisk sektor. Statusrapport FOA: Pædagogisk sektor F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Statusrapport Årsmøde 2003 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Grinsted Public a/s Layout og indhold:

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere