Rødt kort til leg. af Birgitte Barkholt. Birgitte Barkholt er kandidat i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødt kort til leg. af Birgitte Barkholt. Birgitte Barkholt er kandidat i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet."

Transkript

1 Rødt kort til leg af Birgitte Barkholt Birgitte Barkholt er kandidat i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Følgende er en opsummering af hendes speciale om heldagsskolens konsekvenser for fritidspædagogikken, legen og børns kultur. Landsforeningen for Socialpædagoger - Københavns største pædagogiske fagforening 1

2 Rødt kort til leg På trods af intentioner om at udnytte læreres og pædagogers kernekompetencer overser heldagsskolen legens betydning og levner den hverken tid eller rum! Foreløbig har Københavns kommune tre heldagsskoleforsøg og der luftes tanker om flere. Samtidig har man i snart 20 år over hele landet gjort forsøg med udvidet timetal og i den forbindelse et samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen. Men grundlæggende er skole og fritidsinstitution to meget forskellige organisationer. De er opstået ud fra forskellige behov og har udviklet forskellige kulturer. Undervisning trækker på et samfundsmæssigt rationale og arbejder målrettet og struktureret mod, at barnet tilegner sig kundskaber og færdigheder, der er nødvendige i et samfundsmæssigt perspektiv, mens fritidspædagogik ser sig selv som en hjem-erstatning og derfor i højere grad arbejder ud fra et relationelt forhold mellem barn og voksen. Når fritidsinstitutioner ser fritiden som børnenes egen, hvor leg har en høj prioritet, tilrettelægges fritidspædagogik i respekt for barnets eget initiativ med selvbestemt indhold. Den er karakteriseret af at være en vekselvirkning mellem de enkelte børns initiativ og valg, og det pædagogiske personales bevidste indsats i relation hertil, hvilket Københavns kommune meget præcist beskriver i Målsætninger 2003 for fritidshjem og KKFOer som er grundlaget for fritidsinstitutionernes arbejde. Her stilles krav til institutionerne om rum for børns leg og læring, idet det forudsættes, at børn lærer gennem leg. Psykologen Pernille Hviid argumenterer for, at et af de mest markerede træk ved fritidshjemmet netop ligger i ordet fritid, idet det henviser til børnenes ret til at vælge. Hun beskriver, hvordan samværet med andre børn er det vigtigste for børnene og hun ser børnegruppen som det bærende element i fritidspædagogikken. Skolens pædagogik er karakteriseret af målrettet og bevidst undervisning med læring for øje, blandt andet fastsat af vejledende læseplaner med trin- og slutmål for de enkelte fag, ligesom landsdækkende nationale test og internationale PISA undersøgelser er dagligdag. Når legen netop i årene omkring skolestart er en foretrukken aktivitet hos barnet, er det oplagt at udnytte den i undervisningen, men selvom leg er lærerig, kan den ikke ukritisk inddrages i læringens tjeneste. Det må nøje overvejes på hvilken måde, legen kan inddrages, ligesom det er væsentligt at gøre sig klart, om den leg, der inddrages i undervisningen, snarere må kaldes en legepræget læringsaktivitet og slet ikke kan gøre det ud for barnets frie leg. Derfor er det også problematisk, når forsøg med udvidet undervisningstid legitimeres ved en øget anvendelse af leg i undervisningsøjemed, som det er tilfældet med samtænkningen i København. Undervisning er i udgangspunktet målstyret, mens (fritids)pædagogik i højere grad er processtyret. Tilsvarende er leg og læring to helt forskellige størrelser, der dybest set ikke er sammenlignelige. Leg kan observeres, mens læring en proces, der foregår inde i barnet og som undervisning kun kan tilstræbe at styrke. Når evalueringer af snart tyve års forsøg med sammensmeltning af skole og fritidsinstitution viser, at det stadig er vanskeligt at få samarbejdet til at fungere og der samtidig peges på, at det er legen og fritidspædagogikken, der er trængt i et sådant samarbejde, så bliver det påtrængende at finde ud af, hvordan fritidspædagogik og børns leg udvikles og ændres, når fritidshjemmet rykker ind i skolen. Det satte jeg mig i 2007 for at undersøge. Og de netop vedtagne heldagsskoleforsøg i København var et oplagt felt, fordi de repræsenterer den ultimative sammensmeltning af undervisning og fritidspædagogik. De er struktureret som et helhedstilbud, der både skal tilgodese skolens og fritidslivets krav og behov. 2

3 Leg Leg er et kompliceret fænomen, som det er svært helt præcist at karakterisere og definere og forskellige teoretiske tilgange ser forskelligt på leg. Et udviklingspsykologisk perspektiv ser legen som lærerig og udviklende, mens et kultureltantropologisk i højere grad anskuer legen som barnets måde at være-i-verden på. Perspektiverne er imidlertid ikke uenige om, at legen har sin helt naturlige og retmæssige plads i barnets liv, ligesom der er bred enighed om fire træk, der karakteriserer leg. At leg er indre motiveret børn leger, fordi de ikke kan lade være leg suspenderer virkeligheden - børn ladersom-om i legen og kan sagtens skelne mellem leg og virkelighed leg er præget af selvbestemmelse selv om den tager farve af sociokulturelle faktorer, er den grundlæggende frivillig, for ellers ophører den med at være leg leg fordrer kommunikation, men samtidig udvikler barnets færdigheder i kommunikation. Legen bygger dermed på barnets eget initiativ og er grundlæggende for barnets udvikling. I leg er barnet i stand til at tilegne sig dele af virkeligheden, der ellers ikke er umiddelbart tilgængeligt for det og det er i stand til at underlægge sig regler, det ikke kan i det virkelige liv. Sådan skaber det selv i samspil med omgivelserne zonen for nærmeste udvikling. Når barnet i legen langsomt opnår en bevidsthed om sin egen virksomhed, udvikler det læremotiver, som er en forudsætning for, at legen kan udvikles først i barnets hoved og derefter eksplicit i forhandling med kammeraterne. I øvrigt de samme færdigheder, som er nødvendige i arbejdet med skolens fag. At de nye færdigheder først mestres kollektivt sammen med kammerater eller voksne, inden de senere klares individuelt, understreger den voksnes rolle som den, der støtter barnet i dets udvikling, der hvor det er. Det er i legens krav om forhandling og indordning under fælles regler, barnet udvikler evne til at kunne indleve sig i en andens situation, hvilket åbner mulighed for, at barnet kan foretage nye intellektuelle operationer. Det bringer tanken hen på det lærerige i leg, men forskere betoner, at legen for at være udviklende må indeholde elementer, hvor et mindre udviklet barn, på grund af informationer fra en ældre, overskrider sin tidligere formåen og herefter modtager tilbagemelding om, at det var godt gået. I sådanne særligt intense øjeblikke 3 kan der opstå de spring i udvikling, der kaldes ekspanderende læring eller ekspanderende leg. Men det sker kun i samspillet med andre mere udviklede børn eller voksne, hvilket understreger vigtigheden af sociale fællesskaber, der tilgodeser legen. Samtidig er legen den aktivitet, der støtter og udvikler fantasien, for fantasi er et resultat af leg ikke en forudsætning. Legen er konstituerende for venskaber. Pædagoger ved, hvor vigtigt det er for børn at være en del af fællesskabet. Gennem den uhyre engagementsmættede leg med ligesindede opstår en følelses af fælleshed, der baner vejen for venskaber. Venner er dem, man leger med. Det er her, i legens fælleshed, at børn i fællesskab konstruerer deres omverden og derved opnår kontrol og autonomi over deres liv. Samtidig kan legekulturen ses som børns kultur og som en del af det at være barn. Legen må anerkendes i egen ret og kan ikke inddrages målrettet i læring, fordi det så ikke mere er leg. Leg og begrebet flow har, selvom de ikke kan sidestilles, mange sammenfaldende træk. En legende i flow er så koncentreret, at hun glemmer tid og sted sågar sig selv, fordi hun er fuldstændig optaget af aktiviteten. Her står færdigheder i passende forhold til udfordring og hun vil opleve at have kontrol over situationen. Leg kræver et kulturelt lager af færdigheder, som det kræver års øvelse at tilegne sig så overbevisende, at barnet kan improvisere og det er vigtigt at være en god leger. Men ikke al leg er udviklende og ikke alle børn er gode legere, fordi de udviklende elementer ikke altid er til stede. Dermed bliver det nødvendigt at fokusere på både at hjælpe børnene med at tilegne sig færdigheder og at stille tid og rum til rådighed for leg. Uanset visse uenigheder mellem de forskellige perspektiver på leg anser jeg det for mere frugtbart at se dem som forskellige aspekter af samme sag. Det kan være væsentligere at rette opmærksomheden på i hvilken udstrækning, legen kan gøres til bevidst læringsredskab. Vokseninitierede aktiviteter er for mig at se et spørgsmål om hvordan og i hvilken sammenhæng, de præsenteres og om i hvilken grad voksne er i stand til at deltage i børnenes leg uden at være legeødelæggende. Mit udgangspunkt er, at leg er både lærerig og i egen ret. Legen er en del af det at være barn. Legen som præget af selvbestemmelse og indre motivation er træk, der er helt nødvendige for leg og jeg har derfor i min undersøgelse specielt spurgt

4 til legens præg og omfang af voksen- og børnestyring. Fordi leg er styret af de deltagende og skal forhandles og planlægges, kræver den tid samt fysisk og mentalt rum, hvilket har været et andet fokus i undersøgelsen. Fritidspædagogik Fritidspædagogik er karakteristisk ved sit syn på barnets fritid som dets fri tid. Her understøttes barnets medbestemmelse og forståelse for demokrati. Fritidspædagogik fungerer samtidig som en vekselvirkning mellem de enkelte børns initiativ og formåen og personalets bevidste indsats i relation hertil. Der er fokus på tid samt fysisk og mentalt rum til legen. Her er tiden ikke skemalagt, fordi det ville umuliggøre legen forstået som indre motiveret og præget af selvbestemmelse. Leg, der bremses af stramme tidsstrukturer, har ikke mulighed for at udvikle sig til en flow-tilstand. Samtidig understøttes venskaber mellem jævnaldrende netop ved at skabe plads til leg. Vokseninitierede aktiviteter tilbydes som supplement til børnenes egne aktiviteter, idet det sikres, at børnene har mulighed for at øve indflydelse på og erobre ejerskabet til aktiviteterne. Således kan de voksnes initiativer udvide, forbedre og berige børnenes egne projekter. Det er aktiviteter med højt pædagogisk indhold og kvalitet, der giver børnene mulighed for at gøre noget sammen med andre, som man er optaget af. For fritid er kun interessant, hvis indholdet er interessant. Man kunne med Søren Langager vælge at kalde en sådan pædagogik for en dagliglivspædagogik, idet det understreger fritidspædagogikkens fokus på at styrke barnets mestring af dagligdagen. Langager peger på fritidshjemmets opgave som støtte for barnets erfaringsdannelse i forhold til at kunne begå sig i forskellige grupper og til at kunne handle selvstændigt kompetencer som OECD fremhæver. Også kompetencer til at mestre værktøjer som læsning, skrivning og moderne teknologi har fritidspædagogikken andel i, selvom disse opgaver traditionelt varetages af skolen. Dermed placeres fritidshjemmet med en aktuel og samfundsmæssig selvstændig pædagogisk opgave at varetage. Det gode fritidshjem er præget af en atmosfære af tryghed og omsorg. Her skabes den pædagogik, der tilbyder noget unikt midt mellem skole og hjem, med et eget selvstændigt formuleret formål. Den gode fritidspædagogik ser sig ikke som kompensatorisk men som et supplement til både 4 skole, hjem og samfund og medarbejderens faglige profil forstås her som formidler og medbygger på barnets projekt. Sådanne karakteristika prægede i vekslende grad de to fritidshjem, der indgik i heldagsskoleforsøgene. De forskelle, der på forhånd var i de to fritidshjems pædagogik, skyldtes ikke andelen af tosprogede børn, men alene personalets syn på leg, udvikling og egen opgave, hvilket inddragelse af et kontrolfritidshjem med færre tosprogede børn viste. Udvidet timetal og samarbejde mellem lærere og pædagoger Vi kender i København konceptet fra Samtænkningen mellem skole og fritidshjem. I Ballerup hedder det Pædagoger ind i skolen og i Skive Leg og læring. På trods af konceptets ønske om at fjerne skarpe skel mellem undervisning og fritidsordning og lade lærere og pædagoger samarbejde om at skabe rammer for helhed, kvalitet og udvikling i det enkelte barns hverdag, så viser mange evalueringer, at det er svært at få et ligeværdigt samarbejde til at fungere. De fysiske rammer understøtter skolekoden, på trods af mål om at bruge børnenes lyst til at lege som en styrke i læringen. Eksempler tyder på, at pædagogernes arbejde i undervisningen sker på baggrund af lærernes planlægning, hvorved pædagogernes kompetencer er på spil. Målet om at integrere skole og fritid foregår dermed primært på skolens præmisser og fritidsordningernes opgaver sættes under pres. Helt tilbage i 1991 beskrev Benedicte Madsen ret præcist de besværligheder, lærere og pædagoger støder ind i. En årsag er professionernes forskellige funktion, idet lærere ser undervisning som en ret og pligt, mens pædagogisk personale ser fritidsdelen som et tilbud, indeholdende omsorg, leg og udfoldelse. Desuden er processen for lærernes vedkommende målrettet, systematisk og struktureret, mens pædagogernes er spontan, impulsiv, lystbetonet og oplevelsesorienteret. Væsentligst er, at undervisning altid drejer sig om en sag og lærer-elev relationen er middel til at nå målet, mens pædagog-barn relationen er selve indholdet i pædagogik. Hun skelner mellem forskellige typer samordning af undervisning og pædagogik. En komplementær hvor de to faggrupper supplerer hinanden, så de tilsammen udgør en mere fuldendt helhed, men hvor begge faggrupper

5 bibeholder egen faglighed. Og en konvergent hvor de to faggrupper stræber mod enshed i både mål og handling. Selvom hendes observationer stammer fra behandlingstilbud, kan vilkårene overføres til normalområdet. De københavnske heldagsskoleforsøg er et kompenserende undervisningstilbud for tosprogede, socialt udsatte børn. Hovedformålene er formuleret som et stærkt fokus på faglighed en tæt integration af undervisning og fritid med fokus på det enkelte barns udviklingsperspektiv et gratis fritidstilbud til alle billig og sund økologisk skolemad Der er altså ikke særskilt fokus på leg og fritidspædagogik som værdifulde elementer i heldagsskolerne. Alligevel er det min undersøgelses omdrejningspunkt, fordi det er vigtigt at holde sig for øje, at uanset hvilke mål, man vil opnå i forhold til tosprogede og socialt udsatte børn, er legen og den fri tid så væsentlige elementer, at de ikke må tilsidesættes. Leg og fritidspædagogik i heldagsskoleforsøgene Forsøgene er præget af en skolestruktur, hvor tiden spiller en væsentlig rolle. Selvom man intenderer at trække på det bedste både fra skole og fritidshjem, er det tydeligt, at skolekoden dominerer. Mit første indtryk er, at pædagogerne er blevet lærere. Nøgler, skoleskemaer, tasker og overtøj er blevet nødvendige rekvisitter også for pædagogerne og de fragtes hele dagen fra lokale til lokale. Generelt bliver der mindre tid til leg. Bl. a. fordi skoledelen udgør den største del af dagen og her har legen ikke fået sin egen plads. Tilsyneladende anerkendes legen ikke som hjemmehørende i skolen. Målrettet fagligt undervisningsindhold prioriteres før social læring og kammeratskaber. Desuden gør mange børn slet ikke brug af fritidstilbuddet. De går hjem bliver hentet af den simple grund, at forældrene synes, de allerede har været længe nok i skole. Dermed får de slet ikke del i det fritidstilbud, der skulle udgøre en væsentlig platform for leg og venskaber. 5 Fritidsdelen udsultes Fritiden er minimeret til højst to timer om dagen og de ligger vel at mærke efter syv timer i skole. Fordi tiden er så kort og mange børn allerede på vej ud af døren, må de vokseninitierede aktiviteter hastes i gang og igennem, hvis børnene skal nå at være med og logisk nok nedtones sådanne aktiviteter derfor ofte. Især i det ene forsøg bliver vægten i fritidstilbudet lagt på børnenes egne gøremål og de voksne reduceres til en base for tryghed og omsorg. De træder til, når børnene beder om hjælp. Aktiviteter, som tidligere skabte et fantastisk udgangspunkt for tætte relationer, fordi børn og voksne foretog sig noget sammen, de var optagede af, findes ikke mere og børnene overlades i høj grad til sig selv. Sportsaktiviteter, der tidligere fungerede som platform for social læring og dannelse af venskaber er fjernet fra fritidstilbudet og overdraget til lokalområdets idrætsorganisationer. Det pædagogiske personale fratages dermed væsentlige dele af deres kerneopgaver, idet fritidsdelen primært giver mulighed for børnenes leg og egne initiativer, mens opgaven med at skabe vokseninitierede aktiviteter i tilknytning til barnets egne initiativer og interesser er opgivet. I den anden heldagsskole er fokus lagt på vokseninitierede aktiviteter, idet den tætte relation til skoledelen pointeres. Det betyder, at fritiden er skemalagt med planlagte aktiviteter, børnene kan vælge, mens den selvbestemmende leg ikke levnes megen opmærksomhed. Den anerkendes nærmest kun som et appendiks til det væsentlige de voksnes strukturerede præsentation af kreative muligheder. Pædagogerne hænger derfor i en klokkestreng. Mad og nye aktiviteter skal helst være klar, når klokken ringer og samtidig medfører heldagsskolens stramme tidsstruktur, at kun hurtige aktiviteter levner plads til børnestyring, mens mere komplicerede aktiviteter nødvendigvis må have en høj grad af voksenstyring for at nås. Den gode fritidspædagogik forstået som en vekselvirkning mellem barnets eget initiativ og de voksnes bevidste indsats i relation hertil har dårlige kår. Eksempler tyder endda på, at pædagogisk personale også i den fri tid presses til at videreføre elementer fra den faglige undervisning specielt i forhold til fagligt svage elever. De frustreres, fordi de ikke ved, hvilken rolle de har. Helst så de sig som pædagoger, men opdager til deres undren, at de også er blevet lærere. Der er uoverensstemmelse mellem deres fritidspædagogiske kompetencer og skolens krav. De bliver ikke bedt om at lave det, de er gode til. De leverer en pædagogik, som de ved ikke passer til børnenes behov, fordi skolen simpelt hen ikke

6 efterspørger god fritidspædagogik, men vægter struktur og skolefaglighed. To arbejdsopgaver En anden årsag til udsultningen af fritidsdelen er, at de pædagogiske medarbejdere skal varetage opgaver i den fagfaglige undervisning, styret af mål og rammer for folkeskolen. De har dermed fået to arbejdsopgaver, hvilket er medvirkende årsag til, at de i mange situationer føler sig splittede og har svært ved at definere deres identitet. De kæmper for at indarbejde deres fritidspædagogiske faglighed i den undervisningsrolle, de skal udfylde uden dog at være i besiddelse af nødvendige faglige kompetencer. De må kæmpe om retten til at definere den undervisningsmæssige opgave med lærerne, der som udgangspunkt har både faglighed og hjemmebanefordel. I mange tilfælde udnyttes deres pædagogfaglige kompetencer ikke og de bruges i stedet som støttelærere. Dermed presses den traditionelle opfattelse af pædagogens identitet, idet kampen om den enkeltes metodefrihed ikke er en del af en traditionel pædagogfaglighed. forsøg med mennesker i en urimeligt presset hverdag. Den praktiske strukturering af arbejdet må ustandseligt ændres, ligesom den ofte ikke tager det nødvendige hensyn til de pædagogiske medarbejderes dobbelte funktion i undervisning og fritid. Pædagogerne udtrykker det selv på den måde, at vi går vejen, mens vi finder den. Men er det rimeligt? Spørgsmålet er, om en heldagsskoles struktur overhovedet kan tilgodese børns leg, dannelse af venskaber og god fritidspædagogik. Under alle omstændigheder er det tydeligt, at et sådant heldagsskoleforsøg kun kan etableres i forhold til etniske minoriteter, tosprogede børn og socialt udsatte befolkningsgrupper. Etnisk danske forældre ville aldrig finde sig i sådan et tilbud de ville flytte deres børn med det samme! Thomas Damkjær Petersen fra foreningen Skole og Samfund har da også givet udtryk for, at det ikke er oplagt at udbrede det til resten af landet, fordi børn selv skal kunne tage stilling til, hvad de vil bruge fritiden til for at udvikle sig til selvstændige individer. Lokalerne Heldagsskolerne er på ingen måde indrettet til alle de aktiviteter, de skal rumme. Selvom fritidshjemmets lokaler det ene sted foreløbig er bevaret, er resten af skolens lokaler præget af forfald og byggerod. Der er store planer om renoveringer og nyindretninger, men ingen ved, hvornår det står færdigt og i mellemtiden forventes børn og voksne at indrette sig midlertidigt i ramponerede lokaler, der primært skal kunne bruges til undervisning. De fysiske rammer er simpelt hen ikke på plads. Man tillader, at børn og voksne opholder sig mange timer på en byggeplads og i fritidslokaler, der ikke er indrettet til børns frie udfoldelser. Konsekvenser At mange børn i heldagsskolerne fravælger fritidstilbudet, må frygtes at forringe børnenes muligheder for at danne venskaber, idet det splitter børnene på trods af intentionen om at have pædagogisk indflydelse på dem alle i længere tid hver dag. Det ligger på linie med fund i andre tidligere evalueringer af skoleforsøg. Og det er bekymrende at konkludere, at de københavnske heldagsskoleforsøg ikke rummer leg og fritidspædagogik i tilstrækkeligt omfang. Det må selvsagt formodes at have konsekvenser for de involverede børns liv og udvikling i fremtiden. Konsekvenser, som først vil kunne konstateres om mange år. Konklusion Helhedsbilledet bliver, at heldagsskoleforsøget prioriterer et højt indhold af struktureret undervisning, mens barnets mulighed for selvstændige initiativer og de voksnes mulighed for bevidst at lægge aktiviteter i forlængelse af og som udvidelse af disse nedprioriteres. Der er ikke etableret en struktur, der tilgodeser god fritidspædagogik. Og tid til fordybelse i legens univers må vige pladsen for tid til fordybelse i skolens fag. Børnene får dermed mere undervisning og mindre leg i takt med at fritidsdelen udsultes. Perspektiver Samarbejde mellem lærere og pædagoger er tilsyneladende kommet for at blive. Sjældent ønsker parterne at være det foruden, når det først er prøvet. Men der må opstilles nogle vilkår, der gør et sådant samarbejde rimeligt. Dels er det vigtigt at holde sig for øje, at de to professioner skal bibeholde hver deres egen faglighed. Samarbejdet må nødvendigvis organiseres komplementært, så begge faggruppers kernekompetencer udnyttes og respekteres, idet der arbejdes mod samme mål. Forsøget må ses som et udtryk for, at man laver 6 Desuden er det vigtigt, at begge faggrupper

7 oplever ejerskab til processen og projektet. Der må være en reel ligeværdighed i både indhold og form. Og der må være et ligeværdigt fokus på de områder af barnets udvikling, de forskellige faggrupper traditionelt varetager. Der må kritisk tages stilling til i hvilket omfang leg overhovedet kan inddrages i målrettet læring uden at miste sit præg af leg om leg, der inddrages i læring i virkeligheden burde kaldes legelignende læringsaktiviteter i hvilket omfang en skolestruktur er i stand til at give plads til leg forstået som selvbestemmende og indre motiveret i hvilket omfang pædagogkompetencer og fritidspædagogik kan levnes plads i skoleregi Indtil det er sket, må man foreløbig sige nej tak til heldagsskoler af denne kvalitet. 7

8 Heldagsskolen er ikke svaret på skolens krise Heldagsskolen er fremtidens skole har Overborgmester Ritt Bjerregaard skrevet i sit august nyhedsbrev i forbindelse med åbningen af det tredje heldagsskoleforsøg i København. Selvom politikerne og specielt Socialdemokraterne ønsker at skabe en fortælling om heldagsskolerne som uproblematiske fusioner mellem den traditionelle skole og det fritidspædagogiske tilbud i fritidshjem. Så er virkeligheden en ganske anden og langt mere problematisk end den fremstilles af politikerne og medierne. Folkeskolen er i en dyb krise. Når skolen ikke slår til er politikernes løsning; krav om en synlig pædagogik med test, klare mål og prøver. Sammen med lektiecafeer, heldagsuddannelse, familieklasser og tvungent forældreengagement tegner der sig et billede hvor politikerne sparker nedad på de uddannelsesfremmede familier, som ikke er i stand til at bakke deres børn op på rejsen gennem uddannelsessystemet. Denne udvikling rammer ikke de velbjergedes og middelklassens børn, men alene arbejderklassens børn fra uddannelsesfremmede familier. Følgende er en opsummering af et speciale omheldagsskolens konsekvenser for fritidspædagogikken, legen og børns kultur. Skrevet af Birgitte Barkholt, kandidat i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet og som fortæller en helt anden historie end den politikerne vil høre. LFS (Landsforeningen for Socialpædagoger) vil med denne pixi udgave bidrage til kritiske og konstruktive refleksioner over heldagsskolen. Heldagsskolen er ikke svaret på skolens krise, tværtimod vil heldagsskolen understøtte og cementere chanceuligheden endnu kraftigere end den traditionelle folkeskole pga. dens eksklusion af legen, børns kultur og fritidspædagogikken fra barnets hverdag. God læselyst Jan Hoby, Forretningsudvalgsmedlem i LFS Landsforeningen for Socialpædagoger - Københavns største pædagogiske fagforening 8

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere