Den 11. februar 2008 var Karsten Biering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 11. februar 2008 var Karsten Biering"

Transkript

1 93 CENTER FOR ARBEJDER- KULTUR- STUDIER Af Karsten Biering, Niels Finn Christiansen og Morten Thing Den 11. februar 2008 var Karsten Biering fra Center for Arbejderkulturstudier kaldt til sin første medarbejderudviklingssamtale med institutleder Finn Hauberg Mortensen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) på Københavns Universitet, der var tiltrådt et år tidligere. Institutlederen meddelte, at han havde valgt at lukke Center for Arbejderkulturstudier med øjeblikkelig virkning. Begrundelsen var, at Karsten Biering nu var eneste videnskabelige medarbejder tilbage, efter at Niels Finn Christiansen var fratrådt pga. alder et halvt år tidligere. En enkelt VIP kunne ikke udgøre noget center, og der blev således ikke tale om at genbesætte Niels Finn Christiansens stilling og fortsætte driften. Beslutninger af denne vidtgående art skulle før den nye styrelseslov, der trådte i kraft i 2003, forelægges for og afgøres i demokratisk valgte organer (fakultets- og institutråd) med repræsentation af VIP er, TAP er og studerende. I dag behøver institutlederen end ikke at rådføre sig med nogen. Institutlederens beslutning om lukning medførte, at centrets beskedne annuum på kr. ligeledes bortfaldt. Karsten Biering ville imidlertid være velkommen til at fortsætte sin undervisning og forskning inden for genstandsområdet arbejderkultur med bl.a. videodokumentationer som medlem af lærerkorpset på INSS. På denne baggrund har Karsten Biering, Niels Finn Christiansen og Morten Thing, der tidligere har været ansat ved centret, taget imod redaktionens opfordring til at skrive nogle væsentlige træk af centrets historie til Arbejderhistorie. Siden begyndelsen af 1980erne har Center for Arbejderkulturstudier været rammen om forskningen i arbejderhistorie i universitetsverdenen. Det er nu slut. Tre af deltagerne skriver en nekrolog. Centret oprettes I foråret 1982 skrev Ib Bondebjerg og Niels Finn Christiansen et papir 1 om begrundelsen for og formålet med centret, som dannede baggrund for en arbejdsgruppes indstilling til det humanistiske fakultetsråd om at oprette

2 94 ARBEJDERHISTORIE NR Center for Arbejderkulturstudier. Det hed heri om centrets formål: at styrke det tværfaglige undervisnings- og forskningsmiljø inden for studiet af arbejderkulturen, dvs. studier i arbejderbevægelsens historie og organisationsformer, arbejderklassens hverdagsliv og bevidsthedsformer gennem historien og de tekster og kommunikationsformer, der knytter sig hertil. Centret har samtidig det formål at styrke de nationale kontakter indenfor dette område og etablere internationale kontakter til forskergrupper og centre, som arbejder med kulturforskning bredt, herunder arbejderkulturforskning. Organisation og bemanding 2 Ved oprettelsen i september 1982 med en forsøgsperiode til foråret 1986 blev centrets virksomhed styret af to organer i henhold til den daværende styrelseslov: et centernævn med ligelig repræsentation af fem lærere og fem studerende, der varetog alle undervisningsmæssige anliggender, og en centerstyrelse med fire lærerrepræsentanter, to studenterrepræsentanter og en TAP repræsentant. Det store antal medlemmer i nævn og styrelse afspejlede centrets brede tværfaglige virksomhed, der fra begyndelsen omfattede fagene historie, psykologi, dansk, teatervidenskab, litteraturvidenskab, filmvidenskab, europæisk etnologi og nordisk folkemindevidenskab. Mange af centrets lærerkræfter har været medlemmer af de to organer. Ud over fagenes fastansatte lærere var der frem til 1988 tilknyttet en række undervisningsassistenter. I perioden fra 1982 til 1988 var der tale om et midlertidigt, tværfagligt center, der primært fungerede gennem undervisningstilbud ved andre fags faste lærere og nytilknyttede undervisningsassistenter. I de første år var Poul Balle-Petersen (europæisk etnologi) formand for centerstyrelsen, indtil Annette Vasström (europæisk etnologi) overtog posten i Hun blev afløst af Leif Hansen (dansk) i 1986, og fra 1987 fungerede Karsten Biering (folkloristik) som formand. Kela Kvam (teater- og filmvidenskab) var fra begyndelsen formand for centernævnet. Hun blev i 1984 afløst af Ib Bondebjerg (dansk), og Karsten Biering tiltrådte i Fakultetsrådet reorganiserede i 1987 centret til et forsknings- og formidlingscenter fortsat uden egen studieordning, men med undervisningsforpligtelse således, at hovedvægten i virksomheden fra 1988 blev forskning samt varetagelse af formidlings- og konsulentopgaver udadtil. 3 Med hensyn til administration delte centret og Institut for Folkloristik Karin Thomsen som TAP. Formålet med centret blev samme år præciseret således: at styrke og udvide den eksisterende forskning i arbejderklassens kultur og levevis i fortid og nutid og i arbejderbevægelsens organisatoriske, politiske og ideologiske historie og dermed arbejde hen imod en integreret, tværfaglig forståelse af arbejderkulturen i sin helhed. Det er endvidere centrets opgave at fremme den tværfaglige diskussion af metoder og teorier knyttet til området. 4 I forbindelse med reorganiseringen i 1987 blev lektorerne Karsten Biering og Niels Finn Christiansen overflyttet til Center for Arbejderkulturstudier fra henholdsvis Institut for Folkloristik og Institut for Historie, idet begge i en årrække havde forsket inden for feltet ved deres moderinstitutter samt undervist og varetaget administrative opgaver ved centret. Som en yderligere styrkelse af centrets tværfaglige profil blev Morten Thing ansat fra som adjunkt. På trods af en positiv lektorbedømmelse af Morten Thing allokerede Fakultetsrådet alligevel ikke et lektorat til centret, og han fortsatte i et forskningsrådsstipendium. Da det udløb i 1994, forlod han formelt centret og blev lektorvikar ved Institut for Nordisk Filologi, men var dog reelt tilknyttet centret indtil 1998, hvor han blev ansat som forskningsbibliotekar ved Roskilde Universitetsbibliotek. I 1991 havde et enstemmigt Fakultetsråd vedtaget at gøre centret permanent efter en særdeles positiv ekstern evaluering. Men altså med en indskrænkning af beman-

3 CENTER FOR ARBEJDERKULTURSTUDIER dingen til to heltids VIP er. Eller tre skridt frem i 1988 og et tilbage i Fra 1993 blev centret i forbindelse med fakultetets første større sammenlægningsmanøvre nu placeret som en relativt autonom enhed under Institut for Nordisk Filologi (nu: Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, INSS) i øvrigt sammen med Center for Kvindeforskning (nu: Center for Kønsforskning). I forbindelse med sammenlægningen blev centernævnet nedlagt og funktionerne herefter varetaget af studienævnet for dansk, da centret ikke udbød en fuld uddannelse, men en række tværfaglige kurser på forskellige niveauer (BA og OB). Karsten Biering fortsatte som centerleder. Centret har også været i stand til at tiltrække en række kandidat- og ph.d.-stipendiater samt forskningsstipendiater, der helt eller delvist har arbejdet i centrets regi: Leif Hansen ( ), der også deltog i både centerstyrelse og -nævn, Mogens Rüdiger (1985), Signild Vallgårda (1985), Flemming Hemmersam (1986), Vibeke Kold ( ), Morten Thing ( ), Lars K. Christensen ( ) og Knud Holt Nielsen ( ). Undervisning Fra efterårssemestret 1982 begyndte den tværfaglige undervisning ved centret i form af samarbejde mellem og undervisningstilbud fra en række af fakultetets lærere, som hver især indenfor deres fag- og sprogområde beskæftigede sig med sider af arbejderkulturen. Undervisningen blev organiseret og styret af et centernævn med lærerrepræsentanterne Karl Chr. Lammers (historie), Vilhelm Borg (psykologi), Ib Bondebjerg (dansk), Kela Kvam, formand (teatervidenskab) og Annette Vasström (etnologi og folkemindevidenskab). Formålet var at udbyde og koordinere tværfaglige undervisningsemner på kandidat- og konferensniveau. Den tværfaglige dimension blev fra begyndelsen realiseret ved, at der på hvert kursus medvirkede to lærere fra forskellige fagområder. Denne dobbeltbemanding blev imidlertid hurtigt for dyr for fakultetet. For at et emne kunne oprettes som tværfag, skulle det godkendes af mindst to studienævn fra andre fag. Det var ambitionen, at der skulle udbydes permanent undervisning indenfor følgende hovedperioder: , og nutiden. Desuden tænkte man undervisningen organiseret i forhold til følgende dimensioner: Den organiserede arbejderbevægelse og -kultur (parti, fagbevægelse, kooperation, oplysning, læseselskaber, idræt, børneorganisering, kvindeorganisering, forlag, tidsskrifter, presse m.v.) Hverdagsliv, erfaring, bevidsthedsdannelse (litteraturforbrug, arbejdsliv, fritidsvaner, familieliv, arbejdererindringer m.v.) Metodiske og teoretiske problemfelter (offentlighedsteori, socialpsykologi, kildekritik, tekstanalyse) Udover den tværfaglige universitetsundervisning på overbygningsuddannelserne var det hensigten at tilbyde efteruddannelses- og voksenuddannelsestilbud til fagbevægelsen og AOF, arbejderhøjskolerne, de faglige foreninger for bl.a. gymnasie-, seminarie- og folkeskolelærere samt Folkeuniversitetet. Desuden ville man prøve at nå en bredere kreds af befolkningen gennem en TV- eller radioserie om arbejderbevægelsens historie samt på længere sigt ved at oprette en uddannelse under Åbent Universitet. 5 Selve universitetsundervisningen er udbudt som kurser på overbygningsuddannelserne fra efteråret 1982 og blev fra efteråret 1994 suppleret med et 1 /2 årsværk som tværhumanistisk tilvalg på bacheloruddannelserne. De fleste tosemesters kurser begyndte om efteråret, mens enkelte også startede om foråret. Efterhånden blev også et-semesters kurser lanceret. Der blev udbudt kurser fra inden for en overordentlig bred vifte af emner, som fordelte sig jævnt over de tre nævnte dimensioner. Fra efteråret 2002 blev Niels Finn Christiansen valgt til institutleder ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og der blev ikke ansat nogen vikar til at forestå den undervisning, som han hidtil havde varetaget. Karsten Biering har fortsat udbudt den tværhu-

4 96 ARBEJDERHISTORIE NR manistiske BA tilvalgsundervisning i Dokumentation og formidling af levende folkekultur (fra 2007 omdøbt til: dagliglivets kultur) i AVmedier og har desuden afholdt tværhumanistisk overbygningskursus i Videoværksted. Ved centrets oprettelse i efteråret 1982 blev der lagt vægt på at præsentere sider af arbejderkulturen for et bredere forum end alene for fakultetets kandidatstuderende. Denne forskningsformidling i mundtlig form blev præsenteret som en forelæsningsrække fra Centrets forskningsvirksomhed 6 Før reorganiseringen i 1988 til et forskningsog formidlingscenter havde de tilknyttede faste lærere ved andre fag deres forskningsvirksomhed henlagt til moderinstitutterne, hvor der i noget omfang allerede blev forsket i arbejderbevægelsens og arbejderklassens kultur og levevis i fortid og nutid og i forskellige lande/sprogområder. Leif Hansen tiltrådte som kandidatstipendiat i 1983 med et projekt om arbejderkultur, arbejderuddannelse og arbejderoplysning, og hermed fik centret tilknyttet sit første, selvstændige forskningsprojekt, der havde et didaktisk og formidlingsorienteret perspektiv, og som også forudsatte tætte kontakter til bl.a. fagbevægelse og uddannelsesplanlæggere med henblik på udformning af fremtidens voksenundervisning. Hertil kom i 1984 et tværfagligt samarbejde mellem Ib Bondebjerg og Niels Finn Christiansen om en antologi til belysning af den moderne arbejderklasses livssammenhæng og problemer. I forbindelse med centrets reorganisering i 1988 formulerede de videnskabelige medarbejdere et overordnet, langsigtet forskningsprojekt med titlen Den danske arbejderklasse Livsformer og kultursammenstød, hvori en række delprojekter indgik nogle i samarbejde med museer og arkiver samt arbejder- og fagbevægelsens organisationer. Fra 1989 var centrets medarbejdere, delvist inden for rammerne af det overordnede forskningsprojekt, i fuld gang med forskningsprogrammer og -projekter: Teglværksprojektet ved Flensborg Fjord (Karsten Biering i samarbejde med bl.a. Museet på Sønderborg Slot). De frivillige brandværn og deres musiktraditioner i Sønderjylland (Karsten Biering). Storebæltsprojektet : Videodokumentation af den endnu eksisterende færgefart (Karsten Biering i samarbejde med Danmarks Færgemuseum og ITMedia, Det humanistiske Fakultet). Samtidsdokumentationsserie på video af arbejdslivets kultur: Småbutikker og mindre virksomheder i Danmark (Karsten Biering i samarbejde med ITMedia, Det humanistiske Fakultet og flere kulturhistoriske museer). Den industrielle arbejdskultur i Danmark (Lars K. Christensen). Udformningen af de socialdemokratiske velfærds- og kulturstrategier og deres realisering med komparativt nordisk sigte (Niels Finn Christiansen). Biografi over Hartvig Frisch s liv og mangesidede virke (Niels Finn Christiansen). Udviklingen af den danske nationale identitet ca (Niels Finn Christiansen). Det professionelle køkkenarbejdes historie i Danmark (Niels Finn Christiansen). Udgivelse af Frederik Dreiers samlede skrifter (Niels Finn Christiansen, Morten Thing, Hanne Nørgaard Posselt og Pernille Stenner). Deltagelse i det nordiske forskningsprojekt: Den nordiske model en historisk revurdering (Niels Finn Christiansen). Dansk parlamentarisk historie i det 20. århundrede (Niels Finn Christiansen). Undersøgelse af ulighedsproblemer mellem kvinder og mænd på det ikke-faglærte arbejdsmarked i Danmark , finansieret af Forskerakademiet, Kvindeligt Arbejderforbund og LO (Vibeke Kold). 7 Giv mig de rene og ranke. Danmarks kommunistiske Ungdom (Knud Holt Nielsen). Kommunistisk kultur i Danmark (Morten Thing). Deltagelse i Study Group on Western Communism et komparativt europæisk projekt om kommunismens historie, sociologi og fremtidige muligheder (Morten Thing).

5 CENTER FOR ARBEJDERKULTURSTUDIER Undersøgelse af blikkenslagernes historie i København gennem 100 år (Morten Thing). Spørgeskemaundersøgelse af en udvalgt gruppe sabotører i samarbejde med Museet for Danmarks Frihedskamp (Morten Thing). Centrets større forsknings- og dokumentationsprojekter siden 1987 Med overskriften Arbejderliv og arbejderkultur mellem agrarsamfund og industrielt massesamfund udarbejdede Centret i 1987 i samarbejde med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og Arbejdermuseet et programforslag inden for det daværende Humanistiske Forskningsråds temaramme Social og kulturel identitet under forandring. Programmet dækkede et ønske om at indkredse sociale, kulturelle, bevidstheds- og identitetsmæssige forandringer i arbejderklassen, primært den danske, fra midten af 1800-tallet til slutningen af det 20. århundrede. Formålet var at tilvejebringe en teoretisk, metodisk og faglig alsidig analyse af den danske arbejderklasses livsformer, kultur og identitet i udviklingen fra et førindustrielt, agrart domineret samfund, over et gradvis industrialiseret samfund til det fuldt udviklede industrisamfund fra midten af 1950 erne. Det skulle gennemføres med stadigt internationalt udblik og komparation, først og fremmest med de øvrige nordiske arbejderklassers udvikling. Programmets udfyldelse skulle baseres på de frodige forskningsmiljøer, der var opbygget i de foregående årtier, og på det brede fagspektrum, som var repræsenteret i Centret og de to medansøgende institutioner: historie, etnologi, dansk, folkemindevidenskab, filmog teatervidenskab, psykologi og sociologi. Projektet fandt desværre ikke nåde for Forskningsrådets øjne. Teglværksprojektet ved Flensborg Fjord formede sig som et gensidigt inspirerende samarbejde mellem folk og forskere, kunstnere og formidlere fra Udgangspunktet var at finde et tema for et nyskrevet egnsspil, der skulle opføres i Gråsten-området. Arbejdslivet på de mange lokale teglværker langs Flensborg Fjord og Nybøl Nor siden 1700-tallet blev grundlaget, og materialet blev indsamlet af Karsten Biering, Steen Ove Christensen og en række universitetsstuderende gennem arkivstudier, interviews med mange ældre teglværksarbejdere og -ejere og indsamling af fotografier, arbejdsredskaber og teglprodukter, der blev vist på en stor, voksende og meget besøgt særudstilling på Museet på Sønderborg Slot. For første gang kom teglværksarbejderne og deres liv på museum. Teglværksprojektet udviklede sig desuden til at omfatte en vandreudstilling, bøger og artikler, undervisningsmateriale og emnekasser til folkeskolen, samt radio-, TV- og videoprogrammer. På grundlag af det indsamlede materiale skrev dramatikeren Søren Christian Hansen Teglværksspillet Til arbejdet liv eller død. Det blev opført som friluftsspil ved lokale amatører med det nedlagte og forfaldne ringovnsteglværk Cathrinesminde ved Iller Strand på Broagerland som autentisk kulisse og set af ca lokale tilskuere. I hele Teglværksprojektet deltog omkring 300 mennesker fortrinsvis fra lokalsamfundet og heraf medvirkede ca. 230 alene i produktion og opførelse af Teglværksspillet. Ud over at levendegøre en hidtil overset, men betydningsfuld del af arbejdslivets (lokal)historie og kultur resulterede Teglværksprojektet også i den efterfølgende restaurering af Cathrinesminde Teglværk samt i 1993 i indretning og etablering af Cathrinesminde Teglværksmuseum, der også repræsenterer teglproduktionen i hele Danmark. I forbindelse med etableringen af Teglværksmuseet producerede Karsten Biering i 1994 for Museet på Sønderborg Slot en videofilm på 30 minutter til forevisning i den nybyggede museumsbiograf og mødesal. Den vises fortsat flere gange dagligt i en dansk og tysk versionering. Teglværksmuseet drives som en filial af Museet på Sønderborg Slot med fortsat stor lokal opbakning. 8 I 1992 indsendte Centret en projektskitse til Grundforskningsfonden under overskriften Den industrielle civilisation i Danmark. Det

6 98 ARBEJDERHISTORIE NR var hensigten at gennemføre en meget omfattende, flerfaglig kortlægning af en danske industrielle civilisations tilblivelse, vækst, tilpasning og begyndende afvikling. Ligesom det foregående projekt skulle dette udnytte den stærke forskningskompetence inden for den internationale og danske arbejderklasse og -bevægelse, der i de foregående år var opbygget inden for mange fag. Projektets udgangspunkt var den åbenbare politiske og identitetsmæssige krise, som arbejderbevægelsen befandt sig i ved slutningen af det 20. århundrede. Undersøgelsen skulle bestå af en bred analyse af industrikulturen og den levende arbejderkultur, der var skabt gennem de foregående 100 år, men som nu var under forvitring. Formålet var at undersøge grundlaget for og indholdet i de bevægelser, der ledsagede industrikulturens udvikling, og om disse sociale og politiske bevægelser entydigt var knyttet til den klassiske industrielle civilisation. Med begrebet civilisation trak projektet på et bredt empirisk orienteret kulturbegreb. Den industrielle civilisation var ikke blot den organiserede arbejders kultur. Den omfattede arbejdernes liv i dets fulde udstrækning og de modsætninger, der var mellem den organiserede og den uorganiserede kultur, som var særegen for arbejderkulturen i lange perioder. Den industrielle civilisation blev opfattet som de eksisterende relationer, hvori arbejderne indgik i løbet af deres liv, disse relationers betydning for arbejderne og samfundet som helhed samt den bevidsthedsmæssige bearbejdning, disse relationer blev udsat for af arbejderne og det omgivende samfund. Hensigten med projektet var at tilvejebringe en ny type kulturhistorie, der sammentænkte det materielle, det sociale og det bevidsthedsmæssige. Projektet blev desværre ikke tilkendt støtte fra Grundforskningsfonden, uanset at vi kunne demonstrere, at de nødvendige forskningsmæssige kompetencer var til stede i rigt mål. Færgerne på Storebælt var et omfattende videodokumentationsprojekt , der blev udført af Karsten Biering i samarbejde med ITMedia, Det humanistiske Fakultet, for (det nyoprettede) Danmarks Færgemuseum med en donation fra Velux Fonden på kr. Hertil kom yderligere kr. fra rederier, organisationer og fonde. Med professionelt optage- og redigeringsudstyr samt fotograf og lydmand fra Det humanistiske Fakultets AV/ITV-afdeling (nu ITMedia) samt produktionsassistent resulterede projektet i 7 videofilm med en samlet spilletid på 3 1 /2 time. Her skildres gennem interviews og levende billeder alle væsentlige sider af livet på gods-, Intercity- og bilfærgerne (Scandlines og Vognmandsruten), herunder besætningens arbejde fra maskinrum til kommandobro og passagerernes brug af færgernes faciliteter samt naturligvis billettering, ventetid, ombordkørsel, sejlads og udkørsel. Videofilmene blev udgivet på VHS med baggrundsoplysninger og kommentarer og desuden sendt på TV-Stationen DK4. 9 Visuel kulturel dokumentation af arbejdslivet blev fra 1999 Karsten Bierings primære forsknings- og formidlingsprojekt, der har resulteret i 6 videofilm med småbutikker og mindre virksomheder, der har en lang tradition bag sig, men en uvis fremtid for sig. Det er videoproduktioner, hvor ejere, medarbejdere og kunder kommer til orde og fremstilles i arbejds- og kommunikationssituationer, der hverken er instruerede eller konstruerede. Den grundlæggende hensigt er, at alle medvirkende skal kunne genkende sig selv, deres arbejde og adfærd og fysiske omgivelser som et retvisende billede af den daglige virkelighed. Alle videofilmene er udgivet på VHS og senest også på DVD med supplerende oplysninger og realkommentarer og vist på TV-Stationen DK4. 10 Ikke-realiserede større tværfaglige forsknings- og dokumentationsprojekter 11 Arbejderliv og arbejderkultur mellem agrarsamfund og industrielt massesamfund. Den industrielle civilisation i Danmark.

7 CENTER FOR ARBEJDERKULTURSTUDIER Industrialiseringens indflydelse på Nordals (Danfoss) med henblik på områdets kulturelle og sociale udvikling (Karsten Biering i samarbejde med Museet på Sønderborg Slot og Institut for Grænseregionsforskning). Danyard Værftet i Frederikshavn. Videodokumentation af værftet og dets medarbejdere, mens det endnu eksisterede (Karsten Biering i samarbejde med ITMedia). Tuborg Bryggeriet i Hellerup. Videodokumentation af bryggeriet og dets medarbejdere, mens det endnu eksisterede (Karsten Biering i samarbejde med ITMedia). Kystfiskeriet i Thy og Hanherred. Videodokumentation af et hensygnende erhverv (Karsten Biering i samarbejde med ITMedia og Fiskeriog Søfartsmuseet i Esbjerg). At synliggøre forsvundne teglværksmiljøer i landskabet. Elektronisk restaurering af gamle fotos m.v. samt nye videooptagelser på udvalgte lokaliteter ved Flensborg Fjord og Nybøl Nor til museumsudstilling, interaktivt internet og CD- R. (Karsten Biering i samarbejde med ITMedia og Museet på Sønderborg Slot). Pølsevognen i defensiven? Videodokumentation af nogle traditionelle fastfoodinstitutioner og deres kunder på Nørrebro i København overfor de nyere shawarma-griller m.v. (Karsten Biering i samarbejde med ITMedia). Internationalt samarbejde og konferencer/seminarer Centret har gennem alle årene være stærkt involveret i internationalt og især nordisk samarbejde. Ved alle de treårlige nordiske konferencer om arbejderbevægelsens historie har der været deltagere fra Centret, de fleste gange med foredrag. I 1992 arrangerede Centret det 4. nordiske seminar om arbejderkultur under titlen Kampen om sjælene. 4. nordiske arbejderkulturseminar 1992 i København og publicerede i den forbindelse oplæggene i 4 bind. Flemming Hemmersam trak et stort læs i forbindelse med seminaret. Formidlingsvirksomhed og faglige tillidshverv Karsten Biering har gennem årene formidlet sin forsknings- og videodokumentationsvirksomhed gennem en række foredrag med videofilmforevisninger, arrangeret af bl.a. folkeuniversitetsforeninger og kulturhistoriske museer rundt i landet samt afholdt efteruddannelseskurser for Museumshøjskolen. De 20 videofilm, som Karsten Biering har produceret i samarbejde med ITMedia ved Det humanistiske Fakultet, er alle vist på TV-Stationen DK4. Karsten Biering tilrettelagde i samarbejde med Gladsaxe Hovedbibliotek i 2006 en større særudstilling Tak for kaffe! om de traditionelle (arbejder)kaffebarer i København. Han har været medlem af styrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder siden 1986 og blev formand 2003; er fra 1999 medlem af redaktionen for Folk og Kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab. Niels Finn Christiansen var i gennemgående konsulent på TV-serien Plads til os alle, der omfattede 8 afsnit, og tillige manuskriptforfatter til afsnittet om arbejderkultur. TV-serien blev vist DR2. Morten Thing var medlem af Groupe de recherche sur le communisme ouesteuropéen, finansieret af CNRS, det franske forskningsråd. Centret har fra begyndelsen arbejdet tæt sammen med medarbejdere ved Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og Arbejdermuseet og deltaget aktivt i seminarer, foredragsarrangementer i Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. Niels Finn Christiansen var medredaktør af Årbog for Arbejderbevægelsens Historie og Morten Thing var medredaktør af Tidsskriftet Arbejderhistorie. Efterskrift Institutleder Finn Hauberg Mortensens beslutning om først ikke at genbesætte den ledige lektorstilling efter Niels Finn Christiansens afgang og dernæst at lukke Center for Arbejderkulturstudier som en relativt selvstændig

8 100 ARBEJDERHISTORIE NR enhed under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab vil naturligvis medføre en hastig udtørring af de akademiske uddannelsestilbud, forskningen og formidlingen, som den har været varetaget gennem godt 25 år på Københavns Universitet. Som ved centrets oprettelse vil der naturligvis fortsat findes (spredt) undervisning og forskning, knyttet til andre fag og institutter ved Københavns Universitet, som falder inden for genstandsområdet arbejderkulturstudier. Men området vil ikke længere fremtræde som en enhed, der varetager denne opgave som primær forpligtelse. Tilbage står Arbejdermuseet, der nu også omfatter Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Her fortsætter forskningen og formidlingen inden for arbejderkulturen, fortrinsvis i Danmark, mens universitetsundervisning ikke er en del af arbejdsopgaverne. Til sammenligning kan peges på, at Det humanistiske Fakultetsråd ved Københavns Universitet i 2000 nedlagde faget folkloristik og samtidig lukkede instituttet efter en negativ ekstern evaluering med en sønderlemmende kritik af samarbejdsforholdene blandt lærerne. Men uanset årsagen til lukningen er resultatet blevet, at hele fagområdet er forsvundet. Enkelte discipliner dyrkes spredt ved andre fag og institutter, men som helhed eksisterer universitetsfaget og dermed undervisningen i de folkloristiske discipliner ikke længere. Sammenlignet med universiteter i f.eks. de øvrige nordiske lande er Danmark nu en hvid plet på det faglige landkort, og den folkloristiske forskning og formidling finder nu udelukkende sted ved Dansk Folkemindesamling, der fra 2008 er lagt ind som en afdeling under Det kgl. Bibliotek. Her er der heller ikke nogen undervisningsforpligtelse på universitetsniveau. Begge disse mindre fagområder arbejderkulturstudier og folkloristik der nu er skåret væk fra Københavns Universitet, findes ikke ved andre universiteter i Danmark. Det drejer sig om en del af den nationale kulturarv og kulturhistorie primært siden begyndelsen af 1800-tallet hvis forskning og formidling påkalder sig stor interesse både i befolkningen og i medierne, men hvor der i universitetsledelsen ikke længere er vilje til at sikre den fortsatte akademiske uddannelse. Også de fysiske spor efter centrets virksomhed og tilstedeværelse slettes hastigt. Det ret beskedne håndbibliotek med fortrinsvis danske og internationale standardværker og tidsskrifter der beroede på INSS biblioteksareal blev elimineret i forbindelse med rektor Ralf Hemmingsens igangværende lokalereduktion (som han kalder fortætning ) i foråret Københavns Universitet har ikke længere råd til at betale for at bruge alle de nybyggede, dyre kvadratmeter i Ørestaden og indskrænker derfor antallet ganske drastisk. Denne manøvre er også gået ud over den plads, som centrets lille bogsamling har optaget. Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv fik derfor tilbudt at udtage de bøger og tidsskrifter, som måtte være af interesse. De øvrige blev lagt frit frem til hjemtagning blandt INSS ansatte og studerende. Resten er gået til destruktion. Kronologisk bibliografi over Center for Arbejderkulturstudier (som dog ikke omfatter artikler) Niels Finn Christiansen: Fagbevægelsens historie, FIU, Kbh. 1989, 59 s. Niels Finn Christiansen: Klassesamfundet organiseres, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 12: , Kbh s. Børge Houmann og Morten Thing: Venskab og revolution. Martin Andersen Nexøs og Marie Nielsens venskab og politiske virke , Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, (SFAH s skriftserie, Nr. 25), 276 s. Flemming Hemmersam og Morten Thing: 1. maj Et dokumentarium, Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie og Center for arbejderkulturstudier, (SFAH skriftserie, nr. 22), 288 s. Karsten Biering: Teglværksfilmen. Arbejdsgangen på Petersminde Teglværk i Stenstrup på Sydfyn i midten af 1930 erne. Video, 21 min., Center for Arbejderkulturstudier, AV/ITV-afdelingen, Københavns Universitet Amager, Kbh

9 CENTER FOR ARBEJDERKULTURSTUDIER Kampen om sjælene. 4. nordiske arbejderkulturseminar 1992 i København, 1. Sessionsindlæg, 272 s., 2. Sessionsindlæg 2. del, 79 s., 3. Sessionsindlæg 3. del, 97 s., 4. Kommentatorindlæg, 68 s., 5. Plenumindlæg, 91 s., 6. Program, 20 s., Center for Arbejderkulturstudier, Kbh Morten Thing: BOPA-undersøgelsen En oversigt over resultaterne, Museet for Danmarks Frihedskamp , Nationalmuseet/Center for Arbejderkulturstudier, Kbh. 1993, 40 s. Karsten Biering: Vi vil gerne slå et slag for vores fag. Det murede hus tradition og fornyelse, video, 21 min., Center for Arbejderkulturstudier og AV/ITV-afdelingen, Københavns Universitet Amager, Kbh Karsten Biering: Sten på sten. Video, 32:30 min, Center for Arbejderkulturstudier, AV/ITV-afdelingen, Københavns Universitet Amager, Karsten Biering: Murstensproduktion på Carl Matzens Teglværk, video, Egernsund 1993, Center for Arbejderkulturstudier & AV/ITV-afdelingen, Københavns Universitet Amager, Morten Thing: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle , Tiderne skifter, Kbh. 1993, 2 bd., doktordisputats, Københavns universitet 1993, 1088 s. Niels Finn Christiansen: Den danske køkkenbrigade. Det faglærte køkkenpersonales historie , Restaurations- og Bryggeriarbejdernes Forbund, Kbh. 1994, 133 s. Karsten Biering: Murværk. Det traditionelle teglstensbyggeri. Om opførelsen af et mindre andelsbyggeri i Vollerup uden for Sønderborg, video, 35 min., Center for Arbejderkulturstudier, AV/ITV- Afdelingen, Københavns Universitet Amager, Kbh Karsten Biering: Cathrinesminde Teglværk En fortælling om Teglværksegnen, video 29:30 min, Center for Arbejderkulturstudier, AV/ITV-afdelingen, Københavns Universitet, Kbh Karsten Biering: Kirke og kvadersten. Restaureringen i Nørhå, Thy, video, 25:45 min., Center for Arbejderkulturstudier og AV/ITV-Afdelingen, Københavns Universitet, Kbh Lars K. Christensen: Smedesvend og friherre. Maskinarbejde og arbejdskultur i København , Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie/Center for Arbejderkulturstudier, Kbh. 1996, (SFAH s skriftserie, 36), 142 s. Morten Thing: Portrætter af 10 kommunister, Kbh. 1996, 304 s. Vibeke Kold: En køn historie om elektronikarbejde. Kønsarbejdsdeling og ligestilling på det ikkefaglærte industrielle arbejdsmarked Belyst ved en analyse af elektronikvirksomheden Radiometer, Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, Kbh (SFAH s skriftserie, nr. 40), 325 s. Ning de Coninck-Smith, Mogens Rüdiger og Morten Thing (red.): Historiens kultur. Fortælling, kritik, metode tilegnet Niels Finn Christiansen, Museum Tusculanum, Kbh. 1997, 336 s. Lars K. Christensen: Det moderne arbejde. Kulturelle og institutionelle forandringer af arbejdet i den danske tekstilindustri , Center for Arbejderkulturstudier, Kbh 1998, ph.d..- afhandling, Københavns Universitet, 341 s. Karsten Biering: Færgerne på Storebælt, 7 videoer, Center for Arbejderkulturstudier, og AV/ITV- Afdelingen, Københavns Universitet Amager, for Danmarks Færgemuseum, Kbh : Asa-Thor sejler med det farlige gods. 43 min. 1997, 2: Den sidste sejlads med M/F Dronning Ingrid fra Nyborg til Korsør. 10 min. 1998, 3: Sikkerhed til søs: den årlige øvelse på M/F Romsø. 30 min. 1998, 4: Godsfærgen Asa-Thor sejler for sidste gang. 14:30 min. 1998, 5: Med Intercity færgerne over Storebælt. 48:50 min. 1998, 6: Overfarten er indstillet : med M/F Arveprins Knud fra Knudshoved til Halsskov. 12 min. 1999, 7: Med Vognmandsruten over Storebælt. 49 min Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie , Rør- og Blikkenslagernes Fagforening, Kbh. 1998, 224 s. Niels Finn Christiansen: Hartvig Frisch. Mennesket og politikeren. En biografi, Christian Ejlers, Kbh. 1993, doktordisputats, Københavns universitet 1999, 355 s. Niels Finn Christiansen: Den politiske ordfører. Hartvig Frisch , Christian Ejlers, Kbh. 1999, 95 s. Karsten Biering: Med spritbåden M/S Hansaline på Flensborg Fjord, video, 53:40 min., Center for

10 102 ARBEJDERHISTORIE NR Arbejderkulturstudier, og AV/ITV-Afdelingen, Københavns Universitet, produceret for Museet på Sønderborg Slot, (Småbutikker og -virksomheder i Danmark, nr. 1). Karsten Biering: Sonny s Auto. Et værksted på Amager, video, 38 min., Center for Arbejderkulturstudier, og AV/ITV-Afdelingen, Københavns Universitet, (Småbutikker og -virksomheder i Danmark, nr. 2). Karsten Biering: Højkro en familievirksomhed i Vestslesvig, video, 56:40 min., Center for Arbejderkulturstudier, og AV/ITV-Afdelingen, Københavns Universitet, i samarbejde med Kulturcentret Kiers Gaard, (Småbutikker og -virksomheder i Danmark, nr. 3). Karsten Biering: Kaffebaren. Et stykke dansk arbejderkultur på retur, video, 45:30 min., Center for Arbejderkulturstudier, og AV/ITV-Afdelingen, Københavns Universitet, (Småbutikker og - virksomheder i Danmark, nr. 4). Frederik Dreier: Samlede skrifter, udg. af Hanne Nørregaard Posselt, Pernille Stenner, Niels Finn Christiansen og Morten Thing, under medv. af Henrik Galberg Jacobsen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, C.A. Reitzel forlag, Kbh. 2003, 5 bd., 1: Trykte bøger og artikler, 459 s., 2: Samfundets reform , 293 s., 3-4: Manuskripter, s. 5: Biografi, noter, registre, 240 s. Hanne Nørregaard Posselt, Niels Finn Christiansen, Pernille Stenner, Morten Thing: Frederik Dreier og samfundets reform, Tiderne skifter, Kbh. 2003, 206 s. Karsten Biering: Nodal s Skrædderservice. 3 generationer på Nørrebro, video, 38:45 min., Center for Arbejderkulturstudier og AV/ITV-Afdelingen, Københavns Universitet, (Småbutikker og - virksomheder i Danmark, nr. 5). Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke...: Danmarks kommunistiske ungdom , Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Kbh. 2007, ph.d..-afhandling, Københavns Universitet, xxvi, 287, clvii s. Karsten Biering: Slagter Hansen i Haslev. Fjerde generation i byen, DVD, 45 min. & 10 min. ekstramateriale, Foreningen Danmarks Folkeminder & ITMedia, Københavns Universitet, Kbh (Småbutikker og -virksomheder i Danmark, nr. 6). Noter 1. Teksten er optrykt i Unifol, Institut for Folkemindevidenskab, årsberetning 1985, Kbh. 1986, s Oplysningerne bygger på centrets indberetninger til Københavns Universitets Årbøger 1982ff. 3. Københavns Universitets Årbog 1987, s Samme, 1988, s Ovenstående fremstilling bygger på Ib Bondebjerg og Niels Finn Christiansen: 4 Center for Arbejderkulturstudier. Baggrunden for og formålet med oprettelsen. UNIFOL. Årsberetning Tema: Arbejderkultur, s Se note 1. Her findes også publikationsfortegnelser. Fra 1993 kan årbogsindberetningerne søges på www. ku.dk under Databaser og nedhentes i pdf-udgaver. 7. Vibeke Kold: En køn historie om elektronikarbejde. Kønsarbejdsdeling og ligestilling på det ikke-faglærte industrielle arbejdsmarked belyst ved en analyse af elektronikvirksomheden Radiometer, København, Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, , s. : ill., ph.d. afhandling, Københavns Universitet, Institut for Nordisk Filologi. 8. De første år af Teglværksprojektet er beskrevet i: Inge Adriansen, Finn Bredahl Jørgensen og Arne Aabenhus (red.): Teglværksprojektet ved Flensborg Fjord fra idé til virkeliggørelse. Gråsten s. 9. En nærmere redegørelse for Storebæltsprojektet findes i Velux Fondens Årsskrift 1998, s Se litteraturlisten. Jf. også: Karsten Biering: Visuel kulturel dokumentation eller kulturhistorie på video. I: Folk og Kultur 2001, s Til alle projekterne er i perioden udarbejdet grundige beskrivelser med detaljerede budgetter. Desværre er der ikke opnået tilstrækkelig ekstern finansiering fra fonde, virksomheder og organisationer til, at de kunne realiseres på ansøgningstidspunktet. Dog har f.eks. Cathrinesminde Teglværksmuseum med inspiration fra Karsten Bierings projektforslag fra 2004 i sit årsskrift fra 2007 Udsigter fra Teglværksbyen Egernsund ved museumsinspektør Torben A. Vestergaard udgivet et antal ikke-restaurerede fotografier af teglværker og aftrykt dem ved siden af fotografier fra 1962 af de samme lokaliteter med kommentarer. Karsten Biering, lektor, mag.art. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, København Universitet Niels Finn Christiansen, dr.phil. Morten Thing, forskningsbibliotekar, dr.phil. Roskilde Universitetsbibliotek

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Arbejderhistoriefestival

Arbejderhistoriefestival Arbejderhistoriefestival Kaster man et blik ud over tidens aktuelle politiske, faglige og sociale forandringer i det danske samfund og internationalt, bliver man klar over, at mangt og meget ikke kan forstås

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 11. april 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 11. april 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD - REALDANIA FORSKNING SOCIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET Centermøde MØDEREFERAT 13. APRIL 2005 Forum: Centermedlemmer ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS 2099 Møde afholdt:

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh

Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS. 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Demokrati og medborgerskab i aftenskolen Projektrapport til DFS 18-06-2010 LOF Helene Horsbrugh Resumé Projektets formål har været at dokumentere sammenhængen mellem aftenskoleundervisning og demokrati

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE Velkommen i Studienævnet Studenterrådet ved RUC 03 04 06 08 10 INDHOLD Velkommen i Studienævnet Sådan får du indflydelse på din uddannelse Kom godt i gang STUDU De studerendes

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere