Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 8. januar 2014 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Hovedstaden (advokat Henning Biil, København) Denne kendelse drejer sig om, hvorvidt Kinnarps A/S klage, som er indgivet den 11. december 2013, er modtaget inden for klagefristen i håndhævelseslovens 7, og om Kinnarps A/S har retlig interesse i klagen, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 1, nr. 1. Baggrunden for klagen klagen fra EFG Bondo A/S Ved udbudsbekendtgørelse 2012/S af 24. august 2012 udbød indklagede, Region Hovedstaden, som begrænset udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en 3-årig rammeaftale om levering af møbler. Ifølge udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne skulle der indgås aftale med 3 parallelle leverandører. Der blev prækvalificeret 7 virksomheder til at afgive tilbud, herunder Kinnarps A/S (klageren), Duba-B8 A/S og EFG Bondo A/S. Alle 7 prækvalificerede virksomheder indgav tilbud inden for tilbudsfristen den 28. januar Indklagede, som vurderede, at ingen af tilbuddene var konditionsmæssige, annullerede udbuddet ved udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S af 21. februar 2013 og overgik til udbud med forhand-

2 2. ling efter forudgående bekendtgørelse, jf. udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a. Indklagede gav tilbudsgiverne meddelelse om overgangen til udbud med forhandling og fremsendte reviderede udbudsbetingelser den 21. februar Efter at have modtaget reviderede tilbud fra samme tilbudsgivere meddelte indklagede den 10. april 2013 elektronisk tilbudsgiverne at have besluttet at tildele de tre kontrakter til Flexform Stolehuset A/S, Scan Office A/S og Kinnarps A/S, som indklagede vurderede havde afgivet henholdsvis det økonomisk mest, næstmest og tredje mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet fra EFG Bondo A/S blev anset for konditionsmæssigt, men mindre økonomisk fordelagtigt end tilbuddet fra Kinnarps A/S. Den 22. april 2013 indgav EFG Bondo A/S klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. EFG Bondo A/S fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 21. maj 2013 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning, idet betingelsen om uopsættelighed ikke blev fundet opfyldt. Klagenævnet udtalte samtidig, at betingelsen om fumus boni juris var opfyldt, idet der foreløbig vurderet var udsigt til, at EFG Bondo A/S ville få medhold i en påstand om, at indklagede havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet»kvalitet og funktionalitet«ved at tildele de af EFG Bondo A/S tilbudte premium produkter på position 2.1 og position 2.2 væsentligt forskellige scorer, uagtet at kvaliteten af produkterne er identisk, og at der var udsigt til, at dette ville føre til annullation af tildelingsbeslutningen. Klagenævnet udtalte endvidere, at der foreløbigt vurderet ikke var udsigt til, at klageren ville få medhold i påstand 1, som vedrørte en sammentællingsfejl, der tilsyneladende var i evalueringsrapporten. EFG Bondo A/S frafaldt senere denne påstand. Indklagede meddelte, at indklagede ikke agtede at annullere tildelingsbeslutningen i lyset af delkendelsen om opsættende virkning og indgik herefter parallelle rammeaftaler med Flexform Stolehuset A/S, Scan Office A/S og Kinnarps A/S.

3 3. Skriftvekslingen vedrørende realiteten fortsatte herefter, og der blev afholdt møde i sagen. Den 22. oktober 2013 anmodede Kinnarps A/S om tilladelse til intervention. Klagenævnet meddelte den 24. oktober 2013 afslag på anmodningen om tilladelse til intervention. Klagenævnet afsagde herefter den 24. oktober 2013 kendelse i sagen og gav EFG Bondo A/S medhold som følger:»ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet»kvalitet og funktionalitet«ved at tildele de af klageren tilbudte premium produkter på position 2.1 og position 2.2 væsentligt forskellige scorer, uagtet at kvaliteten af produkterne er identisk. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 ved ikke at tildele en rammeaftale til klageren, da klageren afgav det økonomisk tredjemest fordelagtige tilbud. Indklagedes beslutning af 10. april 2013 om at tildele en rammeaftale til Kinnarps A/S annulleres.«den 13. november 2013 anmodede Kinnarps A/S klagenævnet om at genoptage de spørgsmål, som der er taget stilling til i kendelsen af 24. oktober 2013, og herunder tillade Kinnarps A/S at intervenere i sagen. Klagenævnet meddelte afslag herpå ved kendelse af 29. november Klagen i denne sag Kinnarps A/S har herefter den 11. december 2013 indgivet denne klage. Klageren har nedlagt følgende påstande:

4 4. Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a, ved at tillade EFG Bondo A/S at deltage i det udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, der efterfulgte det begrænsede EU-udbud nr. 2012/S , idet EFG Bondo A/S under det begrænsede udbud afgav et tilbud, der ikke levede op til udbuddets formelle krav. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at tage EFG Bondo A/S tilbud i betragtning og lade dette indgå i tilbudsevalueringen i forbindelse med det udbud med forhandling, der efterfulgte det begrænsede EU-udbud nr. 2012/S , idet EFG Bondo A/S tilbud på position 1.4 indeholdt forbehold for et af indklagedes mindstekrav og derfor var ukonditionsmæssigt. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved at tage EFG Bondo A/S tilbud i betragtning og lade dette indgå i tilbudsevalueringen i forbindelse med det udbud med forhandling, der efterfulgte det begrænsede EU-udbud nr. 2012/S , idet EFG Bondo A/S ikke levede op til det ufravigelige krav om at fremvise et produkt pr. position i tilbudslisten. Indklagede har påstået, at klagen ikke skal tages til følge. Indklagede har med henvisning til det, som indklagede har anført i forbindelse med Kinnarps A/S anmodning om genoptagelse i EFG Bondo A/S-sagen, bestridt, at der er grundlag for Kinnarps A/S indsigelser vedrørende konditionsmæssigheden af klagerens krav og det uberettigede i at give klageren adgang til at deltage i udbuddet efter forhandling. EFG Bondo A/S har bedt om tilladelse til at intervenere i sagen. Klagenævnet har den 20. december 2013 givet tilladelse hertil. Kinnarps A/S anførte i anmodningen om genoptagelse af 13. november 2013, at Kinnarps A/S klagefrist ville udløbe den 30. november På

5 5. den baggrund har klagenævnet den 20. december 2013 bedt om parternes bemærkninger om, hvorvidt klagefristen er overholdt. Klagenævnet har endvidere bedt om bemærkninger om, hvorvidt klageren som har fået kontrakt tildelt kan antages at have retlig interesse i klagen, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 1, nr. 1, og herunder hvorvidt en retlig interesse kan antages at foreligge, før det tidspunkt, hvor indklagede rent faktisk måtte opsige rammeaftalen med klageren og tildele kontrakt til EFG Bondo A/S. Denne kendelse vedrører disse spørgsmål. Yderligere oplysninger Ifølge punkt 3 i de reviderede udbudsbetingelser vedrørende udbuddet med forhandling var tilbudsfristen den 4. marts Vedståelsesfristen for det justerede tilbud angives at være 6 måneder efter tilbudsfristens udløb, hvilket svarer til tilbudsfristen i det oprindelige begrænsede udbud, jf. udbudsbetingelserne om dette udbud punkt 3.5. I det udkast til rammekontrakt, der var indeholdt i udbudsbetingelserne, er det i punkt 2.3 anført:» Hvis udbuddet vedrørende de af nærværende aftale omfattede produkter indbringes for klagenævnet for udbud eller domstolene, og købers beslutning om at tildele sælger aftalen annulleres, eller køber pålægges at bringe kontrakten ophør, er køber berettiget til at opsige kontrakten med et efter de konkrete omstændigheder passende varsel alene mod betaling af sælgeres positive udgifter i anledning af opsigelsen (negativ kontraktinteresse).«i Kinnarps A/S anmodning om tilladelse til intervention af 22. oktober 2013 anførte Kinnarps A/S blandt andet, at en kendelse om annullation af tildelingsbeslutningen ville kunne få væsentlig betydning for selskabet, navnlig fordi kontrakten med indklagede indeholder den ovennævnte bestemmelse. Kinnarps A/S henviste til den væsentlige økonomiske skade, selskabet ville kunne lide.

6 6. Klagenævnets afslag på tilladelse til intervention af 24. oktober 2013 er begrundet som følger:»klagen er indgivet den 22. april Klagenævnet afsagde delkendelse om opsættende virkning den 21. maj Klagenævnet fandt betingelsen om fumus boni juris opfyldt. Efterfølgende har der været en omfattende skriftveksling og der er afholdt møde den 20. september Efter yderligere skriftveksling er kendelse i sagen den 21. oktober 2013 sendt til klagenævnets sekretariat til afsigelse. Samtidig er kendelse i den parallelle klagesag indgivet af Duba-B8 A/S sendt til afsigelse. Begge kendelser er klar til afsigelse. EFG Bondo A/S har nedlagt følgende påstande: EFG Bondo A/S anbringender vedrørende påstand 1 og 2 vedrører udelukkende evalueringen af selskabets tilbud, herunder først og fremmest om Region Hovedstaden har begået fejl i forbindelse med besigtigelsen af de borde, som selskabet havde tilbudt. EFG Bondo A/S har ikke anfægtet evalueringen af Kinnarps A/S tilbud og den bedømmelse Region Hovedstaden har foretaget heraf. På klagenævnets forespørgsel har Region Hovedstaden og klageren i den parallelle klagesag den 23. oktober 2013 meddelt ikke at ville modsætte sig intervention i klagesagen anlagt af EFG Bondo A/S. Advokat Lotte Hummelshøj, som repræsenterer EFG Bondo A/S, har ved af samme dato anført:»jeg skal hermed som advokat for EFG Bondo A/S i ovennævnte sag protestere mod interventionen i sagen EFG Bondo A/S mod Region Hovedstaden under hensyntagen til sagens konkrete omstændigheder, herunder det forhold, at de nedlagte påstande er meget konkrete og specifikke i forhold til bedømmelsen af klagerens tilbud på to tilbudte mødeborde i to forskellige størrelser. En udenforstående tredjemand vil derfor ikke sagligt kunne antages at tilføre sagen noget væsentligt. Dertil kommer naturligvis det forhold, at begæringen kommer på et tidspunkt, hvor det må anses for helt udtømt, hvad der kan siges i sagen, da faktum må anses for fuldstændig belyst, hvorved henvises til, at indklagede endda er fremkommet med processuelle indlæg efter den mundtlige forhandling i Klagenævnet (som klager så kommenterede). En intervention vil derimod med sikkerhed forsinke sagens afgørelse og påføre parterne yderligere omkostninger og ressourceforbrug.«efter en samlet vurdering, hvor der navnlig er lagt vægt på tidspunktet for begæringen om intervention og den forsinkelse af en afgørelse i sagen, som en tilladelse til intervention vil indebære, samt indholdet af

7 7. de nedlagte påstande og anbringender i klagesagen, finder klagenævnet, at klageren EFG Bondo A/S interesse i, at der nu træffes afgørelse i sagen, indebærer, at der ikke kan meddeles tilladelse til intervention. På den baggrund, og uanset at Kinnarps A/S efter det oplyste først den 7. oktober 2013 er blevet bekendt med klagen, imødekommes Kinnarps A/S anmodning om tilladelse til at intervenere ikke. Kendelse i denne sag og den parallelle klagesag indgivet af Duba-B8 A/S afsiges herefter som planlagt.«kinnarps A/S anmodning om genoptagelse af de spørgsmål, der var afgjort ved kendelsen af 24. oktober 2013 og om tilladelse til intervention, var begrundet i samme synspunkter om manglende adgang til at tage tilbuddet fra EFG Bondo A/S i betragtning og om ukonditionsmæssighed, som fremgår af påstandene i denne sag. Indklagede bestred, at der var grundlag for at antage, at tilbuddet var ukonditionsmæssigt, og fremkom med nærmere anbringender til støtte herfor. I klagenævnets kendelse af 29. november 2013 om afslag på begæringen om genoptagelse og tilladelse til intervention er det blandt andet anført:»indledningsvis bemærkes, at Kinnarps A/S efter det nu oplyste, har været bekendt med klagesagens eksistens siden den 24. april 2013, og først har anmodet om tilladelse til intervention den 22. oktober Ifølge indklagede har Kinnarps A/S ikke på noget tidspunkt anmodet indklagede om nærmere oplysninger om indholdet af klagen og sagens stade. Indklagede har ikke i forbindelse med tilbudsevalueringen vurderet eller under klagesagen gjort gældende, at tilbuddet fra klageren som følge af de forhold, Kinnarps A/S har henvist til, eller af andre grunde, var ukonditionsmæssigt, eller at det var med urette, at indklagede tillod klageren at deltage i udbuddet med forhandling. Indklagede er endvidere fremkommet med en indgående argumentation for, hvorfor der ikke er grundlag for Kinnarps A/S synspunkter. De synspunkter, Kinnarps A/S er fremkommet med til støtte for, at en tilladelse til intervention ville have kunnet føre til et andet udfald af klagesagen, har således karakter af selvstændige påstande/anbringender, der ligger ud over de påstande og anbringender, parterne har anført i klagesagen. Af ovenstående følger, at klagenævnet, såfremt klagenævnet havde meddelt tilladelse til intervention, ikke ville have kunnet tage stilling

8 8. til Kinnarps A/S selvstændige påstande/anbringender om ukonditionsmæssighed af klagerens tilbud og om manglende adgang for klageren til at deltage i udbuddet med forhandling. Klagenævnet vil heller ikke kunne tage stilling hertil, såfremt de spørgsmål, der er truffet afgørelse om ved kendelsen af 24. oktober 2013 genoptages, og der gives tilladelse til intervention. Der er herefter ikke grundlag for at tage anmodningen om genoptagelse og tilladelse til intervention til følge. Med hensyn til indklagedes anmodning om, at klagenævnet udtaler sig om Kinnarps A/S indsigelser, bemærkes, at klagenævnet er et domstolslignende organ, som ikke afgiver vejledende udtalelser, og som ikke af egen drift kan udtale sig om mulige overtrædelser. Anmodningen tages derfor ikke til følge. Kinnarps A/S har angivet muligvis at ville indgive klage til klagenævnet. Under en sådan klagesag vil der skulle tages stilling til påstande/anbringender, Kinnarps A/S har anført, og eventuelt tillige til spørgsmål om klageadgang og betydningen af den tid, der er gået siden Kinnarps A/S blev bekendt med denne klage.«det er i klageskriftet fra Kinnarps A/S i denne sag anført:»region Hovedstaden har efterfølgende meddelt Kinnarps, at Region Hovedstaden agter at opsige rammeaftalen med Kinnarps for herefter at træffe beslutning om at tildele den pågældende rammeaftale til EFG.«I sagen mellem EFG Bondo A/S og indklagede har EFG Bondo A/S den 12. december 2013 indgivet et processkrift med påstand om erstatning i form af principalt positiv opfyldelsesinteresse, subsidiært negativ kontraktsinteresse. Advokat Henning Biil har som advokat for indklagede i en af 18. december 2013 med fremsendelse af svarskrift i denne sag og samtidig fremsendelse af svarskrift om erstatning i klagesagen indbragt af EFG Bondo A/S oplyst, at indklagede den 4. december 2013 har tilbudt EFG Bondo A/S»den tredje rammeaftale«(den rammeaftale som Kinnarps A/S har fået tildelt under udbuddet) på samme vilkår som Kinnarps A/S. Dette forudsat at der kunne opnås enighed om afslutning af erstatningssagen i klagenævnet og starttidspunktet for rammeaftalen. Indklagede ville herefter opsige rammeaftalen med Kinnarps A/S under henvisning til rammeaftalens

9 9. punkt 2.3 om ekstraordinær opsigelse. I en anføres endvidere, at hvis Kinnarps A/S ikke får medhold i sine påstande i sagen anlagt af Kinnarps A/S, står indklagedes tilbud om at tildele EFG Bondo A/S rammeaftale og dermed opsige Kinnarps A/S rammeaftale fortsat ved magt. Parternes synspunkter Ad klagefrist Klageren og indklagede er enige om, at klagen er rettidigt indgivet som følge af overgangsbestemmelsen i 2, stk. 2, i lov nr. 511 om ændring af håndhævelsesloven af 27. maj EFG Bondo A/S har ikke udtalt sig om spørgsmålet. Ad retlig interesse Klageren har gjort gældende, at klageren som kontraherende part i rammeaftalen er direkte berørt af klagenævnets afgørelse af 24. oktober 2013 om annullation af beslutningen om at tildele klageren kontrakt. Annullationen er sket, fordi klagenævnet har fundet, at EFG Bondo A/S og ikke klageren havde afgivet det tredje mest økonomisk fordelagtige tilbud, hvilket er baseret på den nødvendige forudsætning, at EFG Bondo A/S' tilbud var konditionsmæssigt. Den retlige interesse er opstået fra det tidspunkt, hvor klagenævnet annullerede beslutningen om at tildele klageren kontrakt. Det forekommer i øvrigt noget anstrengt, hvis en sag skulle afvises som følge af manglende interesse i en situation, hvor sagens parter er enige om, at en sådan interesse foreligger. EFG Bondo A/S kan i den forbindelse ikke selvstændigt gøre synspunkter gældende om manglende retlig interesse og herunder selv nedlægge en afvisningspåstand. Indklagede har gjort gældende, at Kinnarps A/S har fornøden retlig interesse i klagen allerede på nuværende tidspunkt, hvor indklagede har tilkendegivet at ville opsige Kinnarps A/S rammeaftale og tildele denne til EFG Bondo A/S i stedet, og hvor Kinnarps A/S således har risiko for at miste sin rammeaftale. Indklagede har herved henvist til»klagenævnets ikke særligt restriktive praksis vedrørende spørgsmål om retlig interesse«.

10 10. At der er fornøden retlig interesse bestyrkes ifølge indklagede af følgende forhold: Såfremt Kinnarps A/S ikke antages at have retlig interesse på nuværende tidspunkt, kan der i princippet opstå en situation, hvor indklagede opsiger aftalen og tildeler den til EFG Bondo A/S. Herefter klager Kinnarps A/S over omtildelingen og får medhold i et eller flere klagepunkter. Indklagede må derpå opsige EFG Bondo A/S rammeaftale og føre den tilbage til Kinnarps A/S igen. Dette uhensigtsmæssige forløb frem og tilbage, som hverken vil være til fordel for EFG Bondo A/S, Kinnarps A/S eller indklagedes aftagere af møbler vil undgås, hvis Kinnarps A/S indsigelser prøves nu i den af Kinnarps anlagte sag og i EFG Bondo A/S-sagen. EFG Bondo A/S har, før klagenævnets anmodning om bemærkninger vedrørende klagefrist og retlig interesse, i en af 13. december 2013 anført, at klagenævnet bør afvise klagen i medfør af håndhævelseslovens 10, stk. 2, da der ikke er udsigt til, at klagenævnet vil træffe afgørelse om anvendelse af de sanktioner, som nævnet kan anvende. Til støtte herfor har EFG Bondo A/S anført, at tildelingsbeslutningen ikke er omgjort af indklagede som følge af klagenævnets afgørelse af 24. oktober Der har været ført forligsforhandlinger mellem indklagede og EFG Bondo A/S, men dette har ikke resulteret i indgåelse af en kontrakt. Kinnarps A/S har således fortsat kontrakt og en kendelse som følger Kinnarps A/S påstande, som ikke omfatter en annullationspåstand, vil ikke ændre denne retsstilling. Klagenævnet udtaler: Klagefrist Udbuddet vedrører en rammeaftale. Klagefristen var før den ved lov nr. 511 af 27. maj 2013 indførte ændring af fristerne i 7 i håndhævelsesloven ifølge den dagældende 7, stk. 2, nr. 3, 12 måneder fra ordregivers underretning, jf. lovens 2, stk. 2, til de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Fristen er nu, jf. den nugældende 7 stk. 2, nr. 3, 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. 2, stk. 2.

11 11. Overgangsbestemmelsen i 2, stk. 2, i lov nr. af 511 af 27. maj 2013 lyder:»klage over kontrakter, der er indgået inden lovens ikrafttræden behandles efter de hidtil gældende regler.«af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i lovforslag nr. 153 af 27. februar 2013 fremgår:»med stk. 2 foreslås det, at såfremt en kontrakt er indgået, før loven træder i kraft, vil klagefristen for denne kontrakt skulle fastsættes efter de hidtil gældende regler. Endvidere vil kontrakter indgået efter tilbudslovens regler før lovens ikrafttrædelse, ikke være omfattet af klagefrister. Endelig vil klagefristen over en prækvalifikation, der er gennemført før loven træder i kraft, skulle fastsættes efter de hidtil gældende regler.«efter den direkte ordlyd af overgangsbestemmelsen»klage over kontrakter, der er indgået inden lovens ikrafttræden«er nærværende klage ikke omfattet af bestemmelsen. Der er således ikke tale om klage over en kontrakt,»der er indgået«. Klagen drejer sig i stedet for det første om en klage fra en tilbudsgiver, som er blevet tildelt kontrakt og med hvem kontrakt er indgået, over konditionsmæssigheden af et tilbud fra en tilbudsgiver, som ikke blev tildelt kontrakt. For det andet drejer klagen sig om den kontrakt, som indklagede hvis visse nærmere forudsætninger opfyldes påtænker at indgå med EFG Bondo A/S, efter først at have opsagt den kontrakt, som indklagede har indgået med klageren. Forarbejderne, som angiver, at også tilfælde hvor klagen vedrører prækvalifikation, viser imidlertid, at bestemmelsen ikke skal forstås så snævert, som den er formuleret. Hvis øvrige betingelser for at behandle klagen, jf. herom nedenfor, er opfyldt, må det således antages, at klagen falder under overgangsbestemmelsen og dermed er rettidig, jf. den tidligere gældende frist på 12 måneder for indgivelse af klager vedrørende rammeaftaler. Ad retlig interesse Indklagede har efter at have modtaget tilbuddene under udbuddet med forhandling foretaget en tilbudsbedømmelse, og har, jf. meddelelsen af 10. april 2013, besluttet at tildele Kinnarps A/S kontrakt. Efter klagenævnets

12 12. delkendelse om opsættende virkning af 21. maj 2013 i klagesagen indgivet af EFG Bondo A/S har indklagede indgået kontrakt med Kinnarps A/S. Indklagede har den 7. oktober 2013 over for Kinnarps A/S oplyst, at hvis EFG Bondo A/S måtte få medhold i den klagesag, som EFG Bondo A/S havde anlagt, agtede indklagede at opsige kontrakten med Kinnarps A/S og i stedet tildele kontrakten til EFG Bondo A/S. Klagenævnet traf afgørelse i EFG Bondo-sagen den 24. oktober 2013 og gav EFG Bondo A/S fuldt medhold, herunder i påstanden om annullation af tildelingsbeslutningen. Indklagede har, uagtet der nu er forløbet mere end 2 måneder siden afgørelsen, ikke opsagt kontrakten med Kinnarps A/S. Klagenævnet forstår det, som indklagede har anført, sådan, at årsagen til, at indklagede fortsat ikke har gjort alvor af sin erklærede intention om at opsige kontrakten med Kinnarps A/S og i stedet tildele kontrakten til EFG Bondo A/S, er, at indklagede forinden ønsker at få en afgørelse fra klagenævnet om Kinnarps A/S indsigelser. På nuværende tidspunkt synes realiteten således at være, at indklagede kun vil opsige kontrakten med Kinnarps A/S, hvis indklagede forinden har fået medhold i en sag for klagenævnet i, at der ikke er grundlag for Kinnarps A/S indsigelser om manglende adgang til at tage tilbuddet fra EFG Bondo A/S i betragtning. Klagenævnet forstår tillige det, som indklagede har anført om indklagedes»tilbud«til EFG Bondo A/S, sådan, at indklagede kun vil skride til opsigelse af kontrakten med Kinnarps A/S, hvis EFG Bondo A/S forinden accepterer at få kontrakten tildelt i stedet for at kræve erstatning. Det er ikke oplyst, om EFG Bondo A/S overhovedet ønsker at indgå kontrakt med indklagede og herunder acceptere vilkåret om at frafalde krav om erstatning. Da selskabet har indgivet processkrift med principal påstand om erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse til klagenævnet, synes det ikke at være tilfældet. Klagenævnet bemærker, at EFG Bondo A/S ikke synes at være retligt forpligtet til at indgå kontrakt med indklagede, allerede fordi vedståelsesfristen på 6 måneder i de reviderede udbudsbetingelser, punkt 3, er udløbet.

13 13. Under de foreliggende omstændigheder finder klagenævnet, at udsigten til, at indklagede rent faktisk vil opsige kontrakten med Kinnarps A/S for i stedet at tildele den til EFG Bondo A/S er så usikker, at Kinnarps A/S ikke for tiden har retlig interesse i en klage, jf. håndhævelseslovens 6, stk. 1, nr. 1. Klagen afvises som følge heraf. Klagenævnet bemærker i øvrigt, at klagenævnet er et domstolslignende organ, som ikke afgiver vejledende udtalelser, og som ikke af egen drift kan udtale sig om mulige overtrædelser. Den omstændighed, at indklagede finder det hensigtsmæssigt, at klagenævnet tager stilling til Kinnarps A/S indsigelser, før indklagede opsiger kontrakten med Kinnarps A/S og tildeler kontrakten til EFG Bondo A/S, kan således ikke begrunde, at Kinnarps A/S har retlig interesse i en klage. Samtidig bemærkes, at en stillingtagen til Kinnarps A/S nuværende indsigelser ikke vil afskære Kinnarps A/S og andre mulige leverandører fra på andet grundlag at klage over en tildeling af kontrakten til EFG Bondo A/S og herunder blandt andet rejse spørgsmålet om, hvorvidt en»omtildeling«trekvart år efter udløbet af tilbudsfristen og mere end 6 måneder efter kontrakt er blevet tildelt og indgået, falder inden for rammerne af udbuddet med forhandling eller skal anses for en direkte tildeling. Thi bestemmes: Kinnarps A/S klage afvises for tiden. Katja Høegh Genpartens rigtighed bekræftes. Christina Kønig Mejl fuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034317 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 29. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034317 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 29. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034317 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 29. november 2013 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) anmoder om genoptagelse og tilladelse til intervention

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032713 (N. Feilberg Jørgensen) 31. januar 2013 K E N D E L S E Easy-Climb ApS (advokat Niels Thestrup, København) mod Trafikselskabet Movia (advokat Lotte Hummelshøj,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 7. maj 2014 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas (selv) Den 25. november 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026291 (Kirsten Thorup) 16. marts 2012 K E N D E L S E Oticon A/S (advokat Jeppe Lefevre Olsen, København) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke Fabricius Nordlander,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032846 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 28. januar 2014 K E N D E L S E Adams Transport Co. ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-6679 (Michael Ellehauge, Pernille Hollerup) 7. december 2015 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Aarhus Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014452 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 14. januar 2008 K E N D E L S E LSI Metro Gruppen (advokat Andreas Christensen, København) mod Metroselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032761 (Mette Langborg, Sidse Buch) 15. januar 2013 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Århus) mod Vejen Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023254 (Erik P. Bentzen, Thomas Grønkær, Allan Åge Christensen) 24. august 2011 K E N D E L S E Kongsvang Rengøringsservice A/S (advokat Per Q. Ovesen, Aarhus) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034279 (Kirsten Thorup, Lene Ravnholt) 25. november 2013 K E N D E L S E DUBA-B8 A/S (advokat Henrik Holtse, København) mod DONG Energy Oil & Gas A/S (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022790 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 31. maj 2011 K E N D E L S E Kailow Graphic A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024756 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Mogens Hansen) 18. april 2012 K E N D E L S E xml-tekst ApS (advokat Gitte Løvgren Larsen, København) mod Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud 2:714-33/ juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud 2:714-33/96-23.231 7. juni 1996 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen og Flemming Lethan) K E N D E L S E Det Danske Handelskammer (selv) mod Horsens Kommune (selv) Den 10. august 1994

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017702 (Carsten Haubek, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 20. januar 2009 K E N D E L S E Neupart A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 K E N D E L S E Euro Group (selv) mod Roskilde Kommune (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) Klagenævnet for Udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035513 (Nikolaj Aarø-Hansen, Birgitte Dam Kræmmergaard) 19. juni 2014 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Amgros I/S (advokat Vibeke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024199 (Poul Holm, Thomas Grønkær, Kent Petersen) 21. juli 2011 K E N D E L S E Graphic Wave ApS (advokat Michael Thiesen, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere