1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)"

Transkript

1 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Bæredygtige skolehaver og netværksdannelse Axis, Wesselsgade 4, kld Koebenhavn N. Tlf.: Hjemmeside: Mail: Pachatusan Land(e): Peru Landets BNI per indbygger: US$ (2009-WB) Undtagelse fra BNI-grænse pga. oprindelige folk Start-dato: Slut-dato: Antal måneder: 4 mdr. Kontaktperson for partnerskabsaktiviteten: Navn: Isabel Sande Frandsen Ansøgt beløb fra Projektpuljen: kr. Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen eller Udenrigsministeriet)? [X] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Forbrug pr. år: kr. (Samlet beløb delt med antal år) Resumé (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Bæredygtige skolehaver og netværksdannelse er en partnerskabsaktivitet, der består af to dele: en workshop mellem Axis og partner og et seminar med deltagelse af lokale uddannelses NGO er og partnerorganisationer fra Peru og Bolivia. Workshoppens formål er, at få identificeret de elementer i Skolehave projektet, som kan blive bæredygtige og overtaget af lokale kræfter eller lokale myndigheder i løbet af en fjerde og konsoliderende fase samt at få udarbejdet en strategi herfor. Seminaret har til formål at bidrage til netværksdannelse, identificering af potentielle fremtidige samarbejdspartnere og udveksling af erfaringer. Samtidig vil Axis få mulighed for at skabe et netværk af partnerorganisationer, hvilket kan bidrage til at skabe større synergi i nuværende og fremtidig projektportefølje og åbne mulighed for alliancesamarbejde. Den. 14. december 2011 Dato Ansvarlig person (underskrift) København N. Sted Kristina Weibel, Tovholder Axis Ansvarlig person og position (blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.)

2 2. Ansøgningstekst A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Se bilag A for generelle organisatoriske oplysninger. Axis har haft projekter i Peru og andre steder siden 1995 og har stor erfaring med bl.a. deltagerorienterede, dialogbaserede undervisningsmetoder og efteruddannelse af lærere. Bæredygtighed og lokal forankring udgør bærende principper i Axis arbejde i syd, og organisationen har gennem årene opnået solid erfaring med planlægning og implementering af bæredygtige udviklingsprojekter. Axis lægger stor vægt på, at der efterlades et bæredygtigt produkt og en bæredygtig partner, når et mangeårigt samarbejde afsluttes. Dette var bevæggrunden for ansøgningen om en fjerde og konsoliderende fase, som blev afslået ved ansøgningsrunden i september I afslaget peges der på relevante uklarheder, som det anbefales, at vi adresserer i en eventuel partnerskabsaktivitet, før den endelige fjerde fase formuleres. Den anbefaling har vi taget til os, og med formuleringen af denne partnerskabsaktivitet ønsker vi således at skabe rammerne for at Axis og Pachatusan arbejder sig frem til, hvilke elementer af Moray Modellen der realistisk set kan blive bæredygtige og overtaget af lokale kræfter 1. Samtidig har Axis længe haft et ønske om at samle relevante samarbejdspartnere, dels for at skabe større synergi mellem de forskellige projekter i vores nuværende og fremtidige projektportefølje og dels for at de forskellige samarbejdspartnere vil kunne nyde godt af hinandens erfaringer inden for bestemte områder (f.eks. produktiv uddannelse, tosproget interkulturel uddannelse, køn, fortalervirksomhed og participatorisk undervisning) og derved styrke deres arbejde. Axis samarbejde med andre organisationer i Peru Axis har pt. et projekt i Iquitos-regionen i samarbejde med FORMABIAP (PR-finansieret: SP-sep). Ligeledes har vi et projekt om bæredygtig turisme på Taquile i Titicaca-søen (også PR-finansieret: MP-sept). Og så har Axis i mange år udsendt praktikanter til vores tidligere samarbejdspartner i Lima: Cepromup. Vi er ligeledes i gang med at formulere et faseopdelt projekt med en af Perus mest anerkendte uddannelses NGO'er, Tarea. Det danske teams kvalifikationer Sekretariatsansvarlig: Isabel Sande Frandsen: projektmedarbejder hos Axis. Cand.scient.soc. (Internationale Udviklingsstudier og Kultur- & Sprogmødestudier). Journalist. Flere års erfaring fra Peru både akademisk og i forbindelse med udviklingsprojekter og journalistisk. Har boet i Peru. Taler flydende spansk. Frivillige tovholdere: Kristina Weibel: cand.scient.soc. (Sociologi med specialisering i Udvikling og Internationale Relatoner) fra Aalborg Universitet, videnskabelig assistent ved SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) med forskningsmæssige opgaver inden for bl.a. etniske minoriteter, diskrimination, og tosprogethed. Erfaring med udviklingsprojekter i Peru fra tidligere frivilligt arbejde og praktikophold. Thomas Rathje: cand.scient i udviklingsgeografi med speciale i bæredygtig turisme fra Københavns Universitet og University of Queensland. Erfaring med udviklingsarbejde i Syd- og Mellemamerika, bland andet i Peru. Ligeledes arbejdserfaring fra Sydøstasien, Afrika og Oceanien fra bl.a. rådgivning, feltarbejde og frivilligt arbejde. 1 Dette vil blive yderligere uddybet i afsnit B1 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 1

3 Faglig baggrundsgruppe: Susanne Pérez: Cand.mag. (Pædagogik og Kultur- og Sprogmødestudier). underviser i Unge2- projektet. 5 års erfaring fra arbejde i to peruanske NGO er (særligt i Cusco) som efteruddanner indianske lærere i tosproget interkulturel undervisning og med ansvar for netværksopbygning og fortalervirksomhed i forbindelse med udviklingen af Den Regionale Uddannelsespolitik og regionale valg i Cusco. Taler flydende spansk og forståeligt quechua. Udgiver internationale artikler om tosproget interkulturel undervisning i Peru. Anne-Sofie Munk: Programmedarbejder hos Læger uden Grænser. Cand.scient.soc. (Internationale Udviklingsstudier og Socialvidenskab). Mangeårig erfaring fra arbejde i Nicaragua med projektformulering, monitorering, revision og administration, samt fortalervirksomhed. Catherine Watson: seminarielektor på læreruddannelsen (professionshøjskolen UCC), projektansat hos Axis. Forfatter på undervisningsmateriale hos Gyldendal og Alinea. Master (MA) i Fremmedsprogsundervisning fra University of Surrey. Flydende i spansk, desuden faglig sparringspartner og gæsteunderviser i projektet. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation Se bilag B for generelle organisatoriske oplysninger. Projektet Skolehaver Moray har siden dets opstart i 2004 været den vigtigste aktivitet for den peruanske NGO Pachatusan. Pachatusan har desuden, i samarbejde med andre lokale NGO er (CIPRI og Arco Iris), gennemført flere store alfabetiseringsprojekter med voksenundervisning, finansieret af den peruanske stat og regionalregeringen. Pachatusan deltager desuden i en række lokale og regionale uddannelsesnetværk heriblandt regionalregeringens uddannelsesnetværk Consejo Consultivo Regional del Gobierno Regional del Cuzco. Moray Modellen, som er udviklet af Pachatusan, er en alternativ undervisningsmodel rettet mod børn af oprindelige folk i grundskolen. Modellen tager afsæt i de oprindelige folks egen kultur, sprog, kundskaber og traditioner og er dermed tilpasset den virkelighed børnene lever i. Idéen er at benyttet anlagte skolehaver aktivt i undervisningen for på den måde at gøre undervisningen mere relevant og nærværende. Modellen er bygget op omkring fire komponenter: Produktion, miljø, interkulturalitet og køn, som alle indtænkes i undervisningen. Modellen baserer sig på participatoriske undervisningsmetoder, hvor eleverne inkluderes aktivt i undervisningen i et skolesystem hvor undervisningen stadigvæk er præget af at være autoritær og vertikal. Pachatusan s ansatte og en stor del af medlemmerne har mellem års erfaring fra fremstående stillinger i undervisningssektoren i Cusco-regionen, hvor de har beskæftiget sig med undervisning af børn og voksne, udarbejdelse af faglige curricula samt undervisningsmaterialer, videreuddannelse af lærere m.m. Herigennem er der opbygget langvarige relationer og et stort netværk inden for uddannelsessektoren (embedsmænd på kommunalt og regionalt niveau, samt organisationsniveau). Der er desuden kommet en række nye og yngre medlemmer til mænd som kvinder med kompetencer inden for blandt andet sundhedsområdet, jura og kommunikation. Hensigten med at rekruttere medlemmer med andre profiler har netop været at få en mere sammensat og mangfoldig medlemsgruppe, som kan bidrage med forskellige perspektiver på og input til organisationens arbejde. Størstedelen af Pachatusans medlemmer er aktive i organisationens frivillige arbejde indenfor uddannelsessektoren med bl.a. udarbejdelse og gennemførelse af mindre alfabetiseringsprojekter samt organisering af kurser for medlemmer af lærernes fagforening SUTEP og for andre lærere. Det frivillige arbejde spiller en stor rolle i organisationens virke. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 2

4 I organisationens arbejde spiller det en væsentlig rolle, at alle Pachatusans medlemmer er tosprogede (spansk og quechua), hvilket er afgørende for at opnå den nødvendige tillid og samarbejdsvilje i landsbysamfundene. Hovedparten kommer desuden fra Cusco-regionen og har dermed et godt kendskab til regionen og de forskellige kulturer og befolkningsgrupper. Partnerskabsaktivitetens vigtighed Partnerskabsaktiviteten er vigtig for at sikre bæredygtigheden i indsatsen og for på sigt at gøre Pachatusan uafhængig af støtte fra Axis. Tiden har vist, at Pachatusan er yderst effektiv hvad angår implementering og udbredelse af modellen. Dog har deres entusiasme til dels stået i vejen for at arbejde mere i dybden med alle modellens aspekter og den store drivkraft har forhindret en mere strategisk tilgang i forhold til lobby-arbejdet, som mere er foregået ad hoc. Iveren efter at udbrede modellen til så mange kommuner som muligt har også betydet, at der er blevet brugt en del flere kræfter på implementering end planlagt, hvilket til dels er gået ud over arbejdet med at sikre lokal forankring og overtagelse i de kommuner og på de skoler, som allerede var en del af projektet. Partnerskabsaktivitetens fokus på bæredygtighed vil være med til at sikre en grundig diskussion af, hvilke dele af modellen, der reelt kan overtages af lokale kræfter og hvad der skal til, før dette kan ske. Partnerskabsaktiviteten vil ligeledes komme Pachatusan til gavn på den måde, at der skabes rum for netværkdannelse og erfaringsudveksling. Det vil bidrage til at Pachatusan, på sigt, kan indgå i nye strategiske alliancer på de områder, hvor organisationen står svagest som fx køn og tosproget interkulturel undervisning. Ligesom det vil give organisationen mulighed for at lære af andre NGO ers erfaringer med uddannelsesprojekter under lignende politiske og sociale omstændigheder. Sidst men ikke mindst er det vigtigt for Pachatusan at udarbejde en strategi for, hvordan organisationen vil sikre finansiering til fremtidige projekter, herunder om og i givet fald hvordan de vil henvende sig til andre eksterne donorer end Axis. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Samarbejdet mellem Axis og Pachatusan indledtes ved partnerorganisationens etablering i I de første år deltog Pachatusan i Axis-organiserede lærer- og ungdomsudvekslinger heriblandt med besøg på en række danske uddannelsesinstitutioner. Projektet Skolehaver Moray, som blev igangsat i 2004, var det første projektsamarbejde mellem organisationerne. Siden da har vi arbejdet tæt sammen om udviklingen af projektet, hvor der fase for fase er bygget ovenpå de hidtidige erfaringer og resultater med en række nye skoler, nye samarbejdskommuner, uddannelse af lærere, udvikling af undervisningsmaterialer, professionalisering og udbygning af uddannelsesmodellen med flere komponenter mv. Det mangeårige samarbejde har primært været præget af et stærkt forhold og en tæt kontakt mellem partnerne. Indledningsvis var drivkraften en god idé blandet med stor entusiasme, som førte til at udvikle en undervisningsmodel, der på daværende tidspunkt dækkede et stort og hidtil uset behov. Hen ad vejen er partnerne løbende løbet ind i forskellige udfordringer. Fra politisk ustabilitet og uforudsigelige vejrforhold til pludselige dødsfald af nøglepersoner i partnerorganisationen samt stadig stigende krav fra donors side. Partnerne har håndteret udfordringerne på relevant vis, men har ikke altid været lige gode til at føre erfaringerne med videre til de efterfølgende faser. Vi er dog nået langt både på institutionelt niveau og i forhold til det faglige arbejde. Derfor er formålet nu at gennemgå projektets kerneelementer og blive enige om en strategi for den endelige udfasning af samarbejdet. Partnerskabsaktiviteten vil bidrage til at skabe et solidt fælles fundament for det konsoliderende arbejde, samt bane vej for at Pachatusan kan opdyrke nye alliancer. Det fælles fundament er af afgørende betydning for at sikre en bæredygtig strategi for det konsoliderende og udfasende samarbejde. Derudover styrkes relationen mellem Axis partnerorganisationer i Peru og Bolivia, hvilket vil bidrage til øget erfarings- og vidensudveksling om fælles problematikker og temaer. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 3

5 B. BAGGRUNDSANALYSE B.1 Relevansen af partnerskabsaktiviteten Tredje fase af projektet var tænkt som en afsluttende og konsoliderende fase, der skulle sikre, at Moray modellen kunne overtages af lokale kræfter. På trods af væsentlige og markante fremskridt på en lang række punkter må vi dog erkende, at det ikke har været muligt at nå dette mål inden for projektperioden. Vi har søgt og fået afslag på en fjerde fase, som var tænkt som den endelige og konsoliderende fase. I afslaget er der blevet peget på mange relevante uklarheder og der bliver anbefalet at vi eventuelt laver en partnerskabsaktivitet, før vi formulerer den endelige fjerde fase, som i afslaget også betragtes som relevant. Vi har derfor erkendt, at det er tid til at stoppe op og gøre status over indsats og strategier. Tid til at tage et blik på, hvad vi har opnået indtil videre, hvilke udfordringer vi har mødt og hvilke erfaringer vi har gjort os. Og tid til at vurdere, hvad der skal til for at sikre indsatsens bæredygtighed på sigt og hvad der realistisk set kan forventes at blive bæredygtigt og overtaget af lokale kræfter. Dette vil være hovedtemaet for partnerskabsaktiviteten, hvor vi vil foretage en grundig analyse af Moray Modellens bæredygtighed og partners fremtidige finansieringsmuligheder. Analysen vil omfatte både den økonomiske og politiske bæredygtighed af modellen, samt en evaluering af hvilke dele af modellen der er reelt bæredygtige. Og ligeledes vil vi analysere, hvad der skal til for at Pachatusan som organisation kan blive bæredygtig. Ovenstående vil blive behandlet vil hjælp af to hovedaktiviteter: 1. En uges workshop med deltagelse af Axis og Pachatusan, hvor relevante myndigheder på femtedagen vil blive inviteret for at få deres input ift. den økonomiske og politiske bæredygtighed. 2. Et seminar med deltagelse af lokale relevante NGO er, samt andre Axis-partnere fra Peru og Bolivia, hver især med deres speciale inden for temaer som fortalervirksomhedsarbejde, køn, interkulturalitet og tosproglighed. De to aktiviteter bidrager på hver sin måde til det fremtidige arbejde med at sikre partners uafhængighed af Axis samt lokal overtagelse af Moray Modellen. Workshoppen mellem Axis og Pachatusan bidrager til at skabe klarhed over styrker og svagheder i den hidtidige indsats samt til at udvikle en fælles plan for den konsoliderende fase. Dette er af afgørende betydning for at kunne formulere klare og realistiske mål for den fremtidige indsats og for at kunne identificere holdbare strategier til opnåelse heraf. Seminaret sigter mod at facilitere netværksdannelse og erfaringsudveksling og vil desuden bidrage med vigtige input til det fremtidige arbejde med at sikre indsatsens bæredygtighed. B.2 Hvilken sammenhæng indgår aktiviteten i? I århundreder har den oprindelige befolkning i Perus højland (og lavland) levet et liv i udkanten af samfundet. På trods af at landets BNP er steget inden for de sidste år, har den store sociale og økonomiske ulighed mellem by- og landbefolkningen, herunder især den oprindelige befolkning på landet, været uforandret. De oprindelige folk regnes for andenrangs mennesker og er marginaliserede og undertrykte både økonomisk, socialt, kulturelt og sprogligt. Denne marginalisering får udtryk i kronisk fattigdom hos en meget stor del af de oprindelige folk, som overlever på alt for små jordlodder, har dårlig adgang til markeder (med bl.a. en udbredt underernæring blandt skolebørnene til følge) og næsten ingen adgang til fundamentale rettigheder som sundhed, uddannelse og deltagelse i demokratiske processer. I Alan Garcías regeringsperiode ( ) har de oprindelige folk måttet kæmpe massivt mod regeringens politik for at bevare deres kollektive rettigheder, især territoriale rettigheder, men også på uddannelsesområdet har oprindelige folks organisationer i flere omgange været nødt til at protestere kraftigt mod diskriminerende beslutninger. Der har dog samtidig været ansatser til en forbedring af den oprindelige befolknings situation, da det i samme regeringsperiode lykkedes for to højlandsindianske kvinder at blive valgt ind i parlamentet. Ved hjælp af de nationale medier, stor international opbakning og konkrete lovforslag til beskyttelse og udvikling af de oprindelige folks sprog og kultur (vedtaget i juli 2011) er det lykkes at gøre opmærksom på marginaliseringen af de oprindelige folk. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 4

6 Allerede i 2002 blev to decentraliseringslove vedtaget, hvis formål var at decentralisere langt flere af statens funktioner ud til regionerne og provinserne og samtidig at demokratisere såvel den centrale som de decentrale statsinstanser ved at give civilsamfundet medbestemmelse i formuleringen af politikker, økonomiske prioriteringer og udviklingsplaner på bl.a. uddannelsesområdet. Denne positive demokratisering og decentralisering af uddannelsessystemet har medført en større bevidsthed om de oprindelige folks uddannelsesbehov og har i mange peruanske regioner medført at de oprindelige folks organisationer aktivt påvirker regionale og lokale uddannelsespolitikker. Ligeledes har de enkelte forældre nu mulighed for at påvirke deres landsbyskole i de såkaldte Consejos Educativos Institucionales (CONEI) 2. Ny præsident med nye prioriteringer Med valget af præsident Ollanta Humala 3 befinder de oprindelige folk sig nationalpolitisk nu potentielt set i en favorabel kontekst. Den nye præsident har talt varmt for tosproget interkulturel undervisning og fokus på oprindelige folk. Men den historiske statslige administration af uddannelsessystemet har efterladt sine spor, og det vil tage lang tid at få rettet op på denne. Den peruanske stat bruger stadig mindre end 3 % af sit BNP på uddannelse og uddannelsessektoren er herudover landets dårligste til at bruge budgetterede penge. Dette er igennem mange år især gået ud over skoler på landet. Flere årtier med et centralistisk uddannelsessystem har betydet, at det officielle undervisningssystem og de undervisningsmaterialer og metoder, som skolerne anvender, generelt diskriminerer de oprindelige folks børn og giver dem dårlige forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Læseplaner og bøger tager udgangspunkt i viden og værdier, som er fremmede for de indianske elever. Dette, koblet med undervisningsmetoder som ikke tager børnenes viden, kultur, miljø og sprog som udgangspunkt, giver dem dårlige betingelser for at følge med i den daglige skoledag. De oprindelige folks børn på landet klarer sig generelt dårligere gennem skolesystemet end børn fra byerne. Ifølge de officielle tal går børnene i højlandet gennemsnitligt 5 år i skole (grunduddannelsen er på 6 år), overfor 10 år i byerne. Det betyder, at en stor del af børnene må leve et liv som funktionelle analfabeter og at de færreste får en egentlig uddannelse og dermed mulighed for at skabe bedre livsvilkår for sig selv og deres familier. Dette gælder i endnu højere grad for piger. Kvinder udgør 80 % af alle analfabeter på landet. Pigers skolegang er et meget væsentligt element i at sikre lavere børnedødelighed, senere giftemål, sundere børn, kvalificeret arbejde, øgning af familiernes indkomst og deltagelse i demokratiske sammenhænge etc. (Unesco 2004). Decentralisering og hvad den betyder for projektområderne Decentraliseringsprocessen (jf. ovenfor) har dog åbnet op for lokale løsninger, med det formål at rette op på nogle af de mest graverende problematikker på den enkelte skole på relativ kort tid. Ved hjælp af CONEI s kan de oprindelige folks comunidades og lokale skoler sammen definere problematikker i deres omgivelser og gøre noget ved dem. Således har Moray Modellen, forbundet højlandsindianernes overlevelseskilde, landbruget, med udviklingen af relevant grundskoleundervisning. UddannelsesNGO er har i mange år spillet en vigtig rolle i innovationen af skoletilbuddet til de oprindelige folk. På trods af mange gode erfaringer, har det dog altid været svært at udbrede og implementere dem i større områder, hvor de også kunne være relevante, fordi uddannelsessystemets centralistiske struktur besværliggjorde dette. Derfor er fortalervirksomhed ofte blevet udeladt som en komponent i NGO ernes udviklingsprojekter. Eftersom det i de sidste år er blevet muligt at udbrede de bedste undervisningserfaringer gennem lokale uddannelsespolitikker (Proyecto Educativo Local - PEL) og regionale uddannelsespolitikker (Proyecto Educativo Regional - PER) og dermed gøre en statslig finansiering af implementeringen mere sandsynlig, er det blevet oplagt at satse på fortalervirksomhed som et afsluttende element i et velfungerende uddannelsesprojekt. 2 Skoleråd 3 Venstreorienteret præsident som overtog embede i juli 2011 PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 5

7 B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? Idéen om en Partnerskabsaktivitet opstod som følge af en anbefaling fra Projektrådgivningens bevillingskonsulenter i forbindelse med afslag på en projektansøgning til en fjerde fase af projektet ved ansøgningsrunden i september Cusco-gruppen (projektets tovholdere og baggrundsgruppe) i Danmark mødtes indledningsvis for at diskutere mulighederne i en partnerskabsaktivitet, dens udformning og form. Efterfølgende blev idéen præsenteret for den lokale partner og det blev aftalt, at en Axis-person ville komme ned til partner for sammen at udarbejde indholdet. Cusco-gruppen mødtes herefter til et heldagsseminar, hvor vi begyndte at arbejde med formål og processer, og efter tre dage mødtes vi endnu engang for at konkretisere ideerne nærmere. Efterfølgende har en Axis-person siddet sammen med partner i Cusco i 10 dage og arbejdet videre med formål, processer, aktivitetsplan etc. Sideløbende hermed har Cusco-gruppen i Danmark arbejdet videre med andre dele af ansøgningen. Fra partners side har 5 personer deltaget i processen. Fra Axis' side har ligeledes 5 personer deltaget. Der har ikke været foretaget specifikke analyser i forbindelse med forberedelsen af aktiviteten, da hovedformålet er at identificere de elementer, der skal sikre en endelig konsolidering af 3 tidligere fasers arbejde. Og derudover skabe basis for et uddannelsesnetværk. Der er dog blevet lavet en grundig screening af, hvilke lokale NGO'er det ville give mening at samarbejde med i forhold til at styrke Pachatusans svagheder og det er disse der planlægges inviteret til at deltage i et partnerskabsseminar. Der er ikke tale om en genansøgning af partnerskabsaktivitet, men der er tale om en ansøgning om partnerskabsaktivitet på baggrund af afslag på projektansøgning. C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Det overordnede formål med denne partnerskabsaktivitet er: At identificere hvilke elementer af Moray Modellen der realistisk kan blive bæredygtige inden for projektets løbetid, og hvad der skal til for at opnå dette, samt at udarbejde en strategi for hvordan Pachatusan kan blive uafhængig af Axis. De konkrete processer som vi forventer, at aktiviteten igangsætter, er som følger: 1. Identificere de elementer der skal indgå i det konsoliderende samarbejde mellem Pachatusan og Axis med formulering af en klar exit-strategi. 2. Skabe uddannelsesnetværk og/eller alliancer med andre Axis-partnere og/eller lokale NGO'er. 3. Udvikle en strategi for fortalervirksomhed møntet på Regionalregeringen og kommunerne for at sikre Moray Modellens politiske og økonomiske bæredygtighed. 4. Formulere kommunale uddannelsesprojekter i samarbejde med andre lokale NGO'er, elevråd og forældreråd. De væsentligste positive ændringer vi forventer at se af ovenstående er: Ad 1). Hovedformålet med aktiviteten er at få lavet en så grundig analyse af de hidtidige resultater, at vi kan identificere, hvad der kan forankres lokalt og/eller overtages af lokale myndigheder uden ekstern assistance. På baggrund heraf skal det være muligt at lave en meget konkret strategi for det fremtidige arbejde. Dette gøres med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad har vi opnået? Hvad mangler vi? Og hvad skal der til for at opnå det? Denne identificering vil føde ind til formuleringen af fjerde og konsoliderende fase. Ligeledes vil der blive foretaget en kortlægning af hvilke muligheder der kunne være for finansiering gennem andre eksterne donorer, samt udarbejdet en strategi for, hvordan Pachatusan kan skabe nye strategiske alliancer (denne del hænger sammen med proces 2). Ad 2). Ideen med at skabe netværk og alliancer har flere formål. På den ene side støttes Pachatusan i at identificere andre NGO'er i lokalområdet, som de vil kunne indgå strategiske partnerska- PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 6

8 ber med dels i forhold til et bredere samarbejde med myndighederne på forskellige niveauer, dels i forhold til at udarbejde projektforslag til internationale donorer som del af en alliance. På den anden side skal netværksskabelsen styrke Axis' hidtidige og fremtidige arbejde, både til at drage læring af andres erfaringer, og til at kunne begynde at tænke mere strategisk på tværs i Axis' fremtidige projektarbejde. Ad 3.) Pachatusan vil have en klar handleplan at følge i forbindelse med det nødvendige fortalervirksomhedsarbejde, som vil være et hovedfokus for Moray Modellens politiske og økonomiske bæredygtighed. I bedste fald vil Pachatusan endda have fået indikeret kanaler for fortalervirksomhedsarbejdet og nøglepersoner i og med at relevante myndigheder vil tage del i den første del af den planlagte partnerskabsaktivitet. Ad 4.) Dette er en ny type samarbejde, hvor Pachatusan sammen med andre lokale NGO'er assisterer til at formulere uddannelsesprojekter på kommunalt niveau i samarbejde med elevråd og forældreråd. De politiske strukturer for uddannelse åbner op for denne form for indflydelse på kommunalt niveau. Sigtet er at denne type samarbejde, hvis succesfuld, skal spredes til samtlige kommuner i hele Cusco-regionen. C.2 Deltagere Partnerskabsaktiviteten vil som tidligere beskrevet bestå af to dele: en workshop mellem de to partnere (Axis og Pachatusan). Dog med deltagelse af relevante myndigheder på sidste dagen. Den anden del er et seminar med deltagelse af relevante uddannelses NGO'er. Deltagere i workshop: Axis: Kristina Weibel, tovholder Niels Boe, projektkoordinator Pachatusan: Leonidas Zeballos Echevarria, direktør for projektet (M) Vicente Quispe Yuca, akademisk koordinator (M) Nely Zans Alvarez, præsident i Pachatusan (F) Mauro Zavala Herrera, underdirektør i projektet (M) Jorge Paolo Arce, bestyrelsesmedlem (M) Carla Zavala Vargas, bestyrelsesmedlem (F) Ruckminy Yupaycana Serrana, bestyrelsesmedlem (F) Cristobal Yupaycana Quispe, kasserer (M) Udvælgelsen er foretaget ud fra hvem der har nøglepositioner i projektet, og hvem der har deltaget i hele projektets levetid for således at sikre kvalitetsmæssige bidrag til arbejdet. Der er ikke blevet lavet en kønsmæssig udvælgelse da det i dette tilfælde ville skævvride kvaliteten af arbejdet og ikke give mening i forhold til det overordnede formål. Myndigheder der vil deltage den sidste dag af workshoppen: Hernán Rodriguez, områdechef for det Regionale Uddannelsesdirektorat i Cusco (DREC) Miguel Barreto, overordnet Koordinator for det Regionale Uddannelsesdirektorat i Cusco (DREC) Claudio Estrada, pædagogisk Forvaltningsdirektør for det Regionale Uddannelsesdirektorat i Cusco (DREC) Ikke navngivet, regionalregeringens ansvarlige for Sociale Anliggender (hvor uddannelse hører under) Lourdes Arone, borgmesterrepræsentant i San Sebastian Feliciano Huanca, borgmester i Caicay Ikke navngivet, borgmester i Ancawasi PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 7

9 Her er udvælgelsen sket ud fra relevante ansvarsområder. Blandt de tre borgmestre er der en enkelt kvinde. Desværre er det endnu begrænset hvor mange kvinder der sidder på magtpositioner på regionalt og kommunalt niveau i Peru. Seminaret Pachatusan 3 personer Axis 2 personer FORMABIAP (Axis samarbejdspartner i Iquitos, Peru) Dubner Medina Tuesta, Projektkoordinator (M) Ivonne Sampayo Chanchari, Lærer i projektet tilhørende Kukama-befolkningsgruppen (F) CETM (Axis samarbejdspartner i Cochabamba, Bolivia) Sonia Pardo Burgoa, Projektdirektør (F) Oscar Leon, landbrugsingeniør i projektet (M) Tarea (Axis opkommende samarbejdspartner i Ayacucho, Peru) Nélidas Cespedes, Regional Koordinator, Ayacucho (F) Hubert Santiesteban, Regional Koordinator, Sicuani (Cusco) (M) Fe & Alegria (potentiel samarbejdspartner for Pachatusan) Miguel Barreto, Projektkoordinator xxx (endnu ikke identificeret) (F) Elena Burga (keynote speaker) Generaldirektør for tosproget interkulturel undervisning og undervisning i landområder i Undervisningsministeriet Fra hver organisation deltager direktøren, for så vidt dette lader sig gøre samt en medarbejder, som har en stor faglig viden inden for det pågældende tema. C.3 Metode og arbejdsform Da partnerskabsaktiviteten er delt op i to forskellige dele, vil der være tale om forskellige arbejdsprocesser, som beskrives separat i dette afsnit. I forhold til workshoppen, vil der i månederne forud for selve aktiviteten blive indhentet resultater generelt fra hele projektperioden (alle 3 faser). Fra de resultater vil der blive udtrukket specifikke resultater i henhold til de bæredygtighedstemaer, der vil blive behandlet på workshoppen. Det vil sige resultater i forhold til: økonomisk bæredygtighed politisk bæredygtighed organisatorisk bæredygtigheds bæredygtigheden af de forskellige fokusområder (køn, interkulturalitet, miljø og produktion) Resultaterne fra ovenstående vil blive systematiseret således at de vil føde ind til workshoppen, således at man kan svare på spørgsmålene: hvad har vi nået? Hvad mangler vi? Hvad skal der til for at opnå det? Ligeledes vil der ligge en opgave i at dokumentere de forskellige resultater, således at de også fremover kan bruges til lobbyarbejde. Blandt andet vil det være nødvendigt, at dokumentere elevernes fremskridt ved at lave nogle komparative analyser mellem projektets skoler og naboskoler, der ikke har været del af projektet. Dette vil primært foregå i form af interviews med elever, lærere og forældre med henblik på at få nogle kvalitative resultater i forhold til udbyttet af modellen. Der vil dog ligeledes blive lavet sammenligninger ved hjælp af regionale og nationale statistikdatabaser af årsprøverne fra projektskolerne i sammenhold med referenceskolerne. Arbejdsmetoder og tilgang vil blive nærmere defineret i første del af aktivitetens forløb. Workshoppen vil være delt op på den måde, at der vil blive behandlet et bæredygtighedstema per dag. En af deltagerne fra Pachatusan vil præsentere det forudgående arbejde med resultater, og der vil derefter blive arbejdet i grupper ud fra førnævnte spørgsmål. Formålet med arbejdsformen er at tage udgangspunkt først i Pachatusans forståelse af de fire bæredygtighedsbegreber, for så at bygge videre på deres arbejde med resultater i en vekselvirkning mellem Pachatusans praktiske erfaringer og kendskab til Moray Modellen og regionen, og Axis viden og erfaring om bæredygtighedste- PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 8

10 maerne i projektsammenhæng. Denne tilgang sikrer, at både Pachatusan og Axis bidrager med deres erfaringer og kvalifikationer, samtidigt med at Pachatusan bevarer et ejerskab til processen. Resultaterne fra gruppearbejdet vil blive præsenteret i plenum, hvor det vil blive systematiseret og diskuteret yderligere. Der vil således efter hver temadag være en oversigt over: opnåede resultater; mangler og input til en handleplan. Den endelige handleplan vil først blive samlet efter at både workshoppen og seminariet er gennemført. Den femte dag af workshoppen vil udvalgte myndighedspersoner deltage. Formålet er, at få deres input til, hvordan de ønskede resultater realistisk set kan opnås. Ideelt set vil de forpligte sig til at bane vejen for nogle af tiltagene. Seminaret vil foregå i form af et internat over 3 dage, hvor 4 peruanske NGO'er, 1 boliviansk NGO og Axis vil dele viden og erfaringer. Repræsentanter fra hver NGO vil præsentere organisationens faglige specialeområde, mens Axis vil facilitere processen. Seminaret vil blive åbnet på førstedagen af Elena Burga Generaldirektør for tosproget interkulturel undervisning og undervisning i landområder i Undervisningsministeriet. Hendes specialeområde er interkulturalitet. Efter en halv times præsentation vil deltagerne blive delt op i grupper med en repræsentant fra hver NGO i hver gruppe for at diskutere det specifikke tema med særlig fokus på, hvor langt de selv er i arbejdet med temaet, hvilke udfordringer de er stødt på og hvilke mulige alliancer, de vil kunne forme for at styrke eget arbejde. Efter to timers gruppearbejdet vil arbejdet blive præsenteret i plenum. Samme procedure vil blive brugt for hver af temaerne, det vil give plads til at behandle to temaer om dagen. Temaerne vil være opdelt på følgende måde: Pachatusan: produktionsuddannelse Formabiap (Axis-partner): tosproget interkulturel undervisning CETM (Axis-partner i Bolivia): kapacitetsopbygning af quechua-kvinder i landsbrugsmetoder og øget selvværd Tarea (fremtidig Axis-partner): fortalervirksomhed Fé & Alegria (lokal NGO): køn Elena Burga: interkulturalitet Axis: facilitatorer Ideelt set vil der være tid til at tage på felttur, således at deltagerne kan se, hvordan Pachatusan arbejder i praksis. Efter seminaret vil Pachatusan og Axis sammen systematisere hele processen og lave en handleplan for det videre arbejde. Partnerskabsaktiviteten er, som tidligere nævnt, tænkt som forberedelse til udarbejdelsen af en ny ansøgning om en fjerde og konsoliderende fase af projektet, og den viden og de erfaringer der genereres i aktiviteten vil derfor føde direkte ind i en ny projektformuleringsfase. Det er ligeledes hensigten, at partnerskabsaktiviteten skal være startskuddet til et øget samarbejde samt erfarings- og vidensudveksling mellem Axis partnerorganisationer og andre NGO er i området, hvilket vil blive fulgt op at konkrete initiativer i en ny projektperiode. C.4 Aktivitetsplan og konkrete produkter Se bilag G for detaljeret aktivitets- og tidsplan. To repræsentanter fra Axis rejser til Cusco for at deltage i og gennemføre såvel workshop som seminar, hvilket er nødvendigt givet partnerskabsaktivitetens karakter og formål. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 9

11 Forud for aktiviteten vil der blive produceret en drejebog, som beskriver workshop og seminar skridt for skridt. Drejebogen vil udgøre et vigtigt planlægningsværktøj i forbindelse med partnerskabsaktiviteten, men vil ligeledes fungere som inspirationskilde ved planlægning og afholdelse af fremtidige workshops og seminarer. Produkter, der forventes fremstillet i forlængelse af aktiviteten, er først og fremmest en procesguide og køreplan i forhold til formuleringen af fjerde og sidste fase. Ligeledes vil der blive produceret en guide, der samler oplæggene og scenarierne fremstillet af de forskellige NGO'er på seminaret. Dette vil være en netværksguide, som partnerne indbyrdes vil kunne drage nytte af efterfølgende. Primært for at lære af andres erfaringer, men også for at spotte mulighederne for samarbejde i fremtiden. Axis vil drage nytte af netværksguiden ved at have et samlet og detaljeret overblik over de specialeområder, hver af vores partnere har inden for uddannelse. C.5 Forudsætninger og risici De vigtigste forudsætninger for at seminardelen af aktiviteten kan blive gennemført med succes, er at alle deltagere har mulighed for at deltage. Det forventes dog, at det ikke vil blive et problem, i og med at det planlægges så god tid i forvejen og at det planlægges gennemført i juli måned, hvor skolerne er lukkede pga. vinterferie. Det vil være en stor fordel for kvaliteten af seminaret (dog ikke en forudsætning for succes), at den planlagte key-note speaker, Elena Burga, som er Generaldirektør for tosproget interkulturel undervisning og undervisning i landområder i Undervisningsministeriet, deltager. Da Elena Burga er tidligere konsulent for Axis og har en stor velvilje overfor Moray Modellen og Pachatusan, har hun på indeværende tidspunkt tilkendegivet sin interesse i at deltage. Denne deltagelse vil kun blive forhindret, hvis hendes post som Generaldirektør kræver hendes tilstedeværelse ved presserende forhold. I givet fald vil hun dog være i stand til at sende en repræsentant i hendes sted. I forhold til workshoppen antages der ikke at være nogle ydre forhold, der kan være en forudsætning for gennemførslen. Deltagelsen af forskellige myndighedsrepræsentanter på sidstedagen af workshoppen forventes at blive klarlagt i løbet af de første par måneder forud for aktiviteten. For at sikre deltagelsen er der i aktivitetsplanen taget højde for det lobby-arbejde, der vil være nødvendigt. Pachatusan er positivt stemt overfor deltagelsesmulighederne i og med at de har gode forbindelser til de identificerede myndighedsrepræsentanter. D. ORGANISERING OG OPFØLGNING D.1 Ansvars- og opgavefordeling i partnerskabsaktiviteten I hovedtræk er ansvaret for gennemførslen af partnerskabsaktiviteten fordelt på den måde, at Pachatusan varetager al logistik i forbindelse med workshop og seminar og Axis vil bære hovedansvaret for design og afvikling, inklusive være den faciliterende part under selve afviklingen. Indholdsmæssigt har Pachatusan ansvaret for at indsamle, analysere og systematisere de resultater, der skal føde ind til workshoppen. Dette vil foregå dels løbende, dels i klumper hen over de foregående 3 måneder før afholdelsen af aktiviteten. Axis vil i løbet af de samme måneder producere udkast til design af workshop og seminar og vil løbende sparre med Pachatusan. De deltagende NGO'er på seminaret vil hver især producere en præsentation af deres specialeområde, som vil blive indsamlet af Pachatusan forud for afholdelsen af seminaret, således at de kan producere et referencemateriale til uddeling til alle deltagere på seminariet. Efterfølgende vil Pachatusan også have hovedansvaret for at producere et opsummerende materiale fra seminaret, der vil blive delt med samtlige deltagere. I forhold til opsamling fra workshoppen, vil Pachatusan og Axis gøre dette i fællesskab. Pachatusan har fordelt opgaverne mellem sig ud fra ansvarsområder og faglig kapacitet. I bilag G er der sat navn på specifikke ansvarspersoner hos Pachatusan. Opgaverne fordeler sig mellem 5 personer (Nely, Leonidas, Mauro, Cristobal og Coco). PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 10

12 Hos Axis vil forberedelsen af workshop og seminar blive foretaget i fællesskab af Cusco-gruppen i Danmark, med løbende sparring fra Pachatusan. Selve afviklingen vil blive forestået af projektets tovholder, Kristina Weibel og Axis' projektkoordinator Niels Boe. D.2 Erfaringsopsamling undervejs og efter afslutning I forbindelse med planlægningen af aktiviteten udarbejdes en drejebog, som beskriver workshop og seminar skridt for skridt. I drejebogen indgår blandt andet en beskrivelse af anvendte metoder og indhold ligesom den vil indeholde tidsplan, deltagerliste og andre praktiske informationer. Udover at drejebogen vil udgøre et vigtigt planlægningsværktøj i forbindelse med partnerskabsaktiviteten, vil den fungere som inspirationskilde ved planlægning og afholdelse af fremtidige workshops og seminarer. Axis vil være ansvarlig for udarbejdelsen af drejebogen med inputs fra Pachatusan. Drejebogen vil efterfølgende deles med ansatte og frivillige i Axis. På baggrund af seminaret med andre NGO er og eksperter på området udarbejdes et kort dokument (4-5 sider), som opsummerer de vigtigste pointer og konklusioner fra seminaret. Dette dokument sendes efterfølgende til deltagerne, så alle har mulighed for at gå tilbage og få genopfrisket, hvad der er sagt, gjort og besluttet. Inputs og erfaringer fra seminaret vil ligeledes indgå i formuleringen af en ny projektfase, og vil på den måde blive direkte anvendt i den videre proces. Pachatusan vil have hovedansvaret for udarbejdelse af dette dokument. På samme måde vil der blive udarbejdet et kort resumé af hovedkonklusioner og beslutninger fra workshoppen mellem Axis og Pachatusan, hvilket vil udgøre det fælles udgangspunkt for formuleringen af den fjerde og konsoliderende fase. Axis og Pachatusan deler ansvaret herfor. E. OPLYSNING E.1 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark i forbindelse med partnerskabsaktiviteten? PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 11

13 3. Budgetresumé Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre) Heraf er bidrag fra Projektpuljen Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag valuta d.kr d.kr 0 Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta soles Angiv anvendt kurs 2,0 d.kr. Hovedbudgetlinjer: Samlet budget Finansieringsplan Heraf Projektpuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere Lokale medarbejdere Lokal administration Tilsyn med aktiviteten Evaluering Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (min 6%, maks. 10% af 1-8) Aktivitetsudgifter ialt (1-9) Revision i Danmark Subtotal ( ) Administration i Danmark (maks 7% af 12) Total PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 12

14 4. BILAG Bilagsnr. Bilagstitel: A Axis stamdata B Pachatusans stamdata C Budgetformat D Axis' vedtægter E Axis' årsberetning 2010 F Axis' reviderede årsregnskab 2010 G Aktivitetsplan m. tidsplan PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet (under kr.) 13

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr.

1. UMF- og j.nr. J.nr. 104.N.366.b.4. 2. Organisation Dialogos Att Anette Møller Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Sdr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Indeholder denne statusrapport nogen oplysninger, som kræver specifik stillingtagen fra Udenrigsministeriet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere