Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen 1. Resume Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aftale mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening om, at boligforeningen får anvist en anden byggemulighed på Pier 4, Nordhavnen i stedet for deres andel af projektet Isbjerget. Lokalplanområdet, der er ca m 2, er beliggende midt på Nordhavnens Pier 4, mellem Bernhard Jensens Boulevard og Dagmar Petersens Gade. Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til Ester Aggebos Gade og mod syd til resten af byggefelt 5. Kalkværksvej Aarhus C Sagsnummer POB/11/03815 Sagsbehandler Carsten Lützen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af en etageboligbebyggelse med ungdomsboliger og almindelige familieboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Bestemmelser i planen sikrer, at bebyggelsen skal udformes som en randbebyggelse med varierede højder og etager, med en bymæssig tæthed og markering mod Bernhard Jensens Boulevard i op til 11 etager (36 m over terræn) samtidig med, at der mod Lystbådehavnen sker en nedtrapning og tilpasning af bygningshøjderne, ned til 4-7 etager. Planen omfatter en bebyggelse på maksimalt m 2, ca m 2 anvendes til familieboliger og ca m 2 anvendes til ungdomsboliger. Det svarer til ca. 83 familieboliger og 87 ungdomsboliger med 149 ungdomsboligenheder. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, men ikke med den maksimale højde. Derfor er der, for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommunepla- Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen

2 nen, udarbejdet et tillæg nr. 46 til kommuneplanen. Heri udlægges et nyt rammeområde nr BL, hvor der muliggøres bebyggelse i op til en højde på 32,5 m og punktvis op til 38,5 m maksimalt 11 etager. Der er udarbejdet en miljørapport som en del af den lovpligtige miljøvurdering, der fremlægges offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Det er vurderet, at Lokalplan nr. 933 samt kommuneplantillæg nr. 46 kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Følgende emner er behandlet i miljørapporten: Virksomhedsstøj Støj fra hurtigfærger Trafikstøj Konsekvensvurdering og visualisering Det er vurderet at aktiviteter og virksomheder på Mellemarmen og Oliehavnen kan overholde støjgrænserne i forhold til blandet bolig- og erhvervsanvendelse på Nordhavnen. I forhold til containerterminalen i Østhavnen viser en støjundersøgelse, at der er en mindre overskridelse af de vejledende grænseværdier på de østligste arealer på Pier 4 nærmest på containerterminalen. Lokalplanområdet er beliggende længere mod vest og vil ligge skærmet mod støj af byggeri under opførelse, der er beliggende nærmere containerterminalen. Lokalplan 933 fastlægger at bebyggelsen skal opføres med udendørs opholdsarealer i et gårdrum skærmet af bebyggelsen mod støjkilderne fra virksomhederne på Aarhus Havn. Der udføres facadeisolering, der sikrer et tilstrækkeligt indendørs støjniveau. Lokalplanen fastlægger bestemmelser herom. Støjberegninger af Mols-Liniens drift viser, at der i aften- og natteperioden vil være en overskridelse ved sejlads med den nye KatExpress færge. Miljøgodkendelsen til sejlads med KatExpress er tidsbegrænset, idet der er en usikkerhed forbundet med beregningerne og der derfor er krævet nye målinger. Aarhus Kommune forventer at Mols- Linien for KatExpress færgen kan iværksætte støjdæmpende foranstaltninger, hvis de nye beregninger viser, at grænseværdierne overskrides. Undersøgelsen af trafikstøjpåvirkningen viser, at det beregnede fremtidige støjniveau få steder på facaden vil overskride grænseværdierne for facadeniveauet. På de facader, hvor støjgrænsen er overskredet, skal der i facadedimensioneringen tages hensyn hertil. For udearea- Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 2 af 12

3 lerne viser beregningerne, at støjgrænsen i et lille område ved åbningen i bebyggelsen mod Bernhard Jensens Boulevard er overskredet. Lokalplanen giver mulighed for et byggeri, der er beliggende i den kystnære del af byzonen og er omfattet af Aarhus kommunes højhuspolitik. Der er derfor redegjort for påvirkningen af omgivelserne, byens skyline, landskab og kystnærhedszonen. En undersøgelse af vindforholdene viser at lokalplanområdet og de umiddelbare omgivelser vil få behagelige vindforhold, med generelt acceptable komfortforhold omkring bygningen og i bygningens indre gård. 2. Beslutningspunkter At 1) Forslag til Lokalplan nr Område til boliger ved Bernhard Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Midtby, godkendes til offentlig fremlæggelse, At 2) Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009 godkendes til offentlig fremlæggelse, samt At 3) Miljøvurdering af Lokalplan nr. 933 godkendes til offentlig fremlæggelse. 3. Baggrund Byrådet vedtog i 2008 salg af et areal til Isbjerget. En tredjedel af boligerne i projektet ca etagemeter - skulle erhverves af Brabrand Boligforening med henblik på etablering af almennyttige boliger. På baggrund af indtrufne omstændigheder godkendte Byrådet at Isbjerget ApS førte forhandlinger med PensionDanmark om gennemførelse af projektet som et udlejningsbyggeri (pensionskassebyggeri) idet Brabrand Boligforening samtidigt skulle udtræde af projektet, således at PensionDanmark kunne disponere over den samlede byggeret. Der er efterfølgende ført forhandlinger mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening om, at Brabrand Boligforening i stedet får anvist et andet byggefelt på Felt 5, Ø2, Pier 4, De Bynære Havnearealer. Byrådet har den 6. juni 2012 tiltrådt salget af byggeretten til Brabrand Boligforening. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 3 af 12

4 4. Relationer til mål Lokalplanen er i overensstemmelse med Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer og med kommuneplanens målsætninger i Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, der fastlægger det nærmere indhold i den fremtidige bydel, og fungerer som overordnet idégrundlag for udviklingen af området. Lokalplanen lever op til Højhuspolitik for Aarhus Kommune. Endvidere er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger og strategier om, at der skal udvikles forskellige byområder og boligkvarterer, så muligheden for reelle boligvalg kan tilgodeses. Der skal sikres gode fysiske rammer for varierede bo- og livsformer i de enkelte bydele og kvarterer. 5. Sagsfremstilling Lokalplanområdet er beliggende midt på Nordhavnens Pier 4 i Aarhus Havn. Lokalplanområdet vil, efter den planlagte vejudbygning i området, være beliggende mellem Bernhard Jensens Boulevard mod sydøst og Dagmar Petersens Gade mod nordvest. Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til Ester Aggebos Gade og grunden til Z-huset og mod sydøst grænser grunden op til den resterende del af byggefelt 5, hvor der er en byggemulighed på ca m 2. Lokalplanområdet, der er på ca m 2, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet, beliggende i byzone og ubebygget. Terrænet er fladt og beliggende i ca. kote 2. Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af en etageboligbebyggelse med ungdomsboliger og almindelige familieboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Et byggeri på maksimalt m 2,hvor ca m 2 anvendes til familieboliger og ca m 2 anvendes til ungdomsboliger. Det svarer til, at der kan opføres ca. 83 familieboliger og 87 ungdomsboliger med 149 ungdomsboligenheder. Stueetagerne kan desuden anvendes til fællesfaciliteter for beboerne i bebyggelsen i form af fælles vaskeri, fælles opholds- møde- og spiserum, samt til erhvervsformål i form af publikumsorienterede erhverv omfattende f.eks. liberale erhverv, kontorer, caféer og restauranter. Disse erhverv må ikke give anledning til miljøpåvirkninger af omgivelserne. I kælderen kan der indrettes bil- og cykelparkering samt teknik- og depotrum. Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal udformes som en randbebyggelse med varierede højder og etager omkring en indre gård. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 4 af 12

5 Terrænet i området etableres i kote 2,5 i lighed med de øvrige områder i De Bynære Havnearealer af hensyn til en stigning i vandstanden i Aarhus Bugt, der kan komme i fremtiden som følge af klimaændringer. I dag ligger terrænet i lokalplanområdet ca. i kote 2. Bebyggelsens højeste del med 11 etager og en maksimal højde i kote 38,5 m, er beliggende på hjørnet mellem Bernhard Jensens Boulevard og Ester Aggebos Gade. Bebyggelsens højde varierer mellem 10 og 11 etager mod Bernhard Jensens Boulevard, mellem 7 og 11 etager mod Ester Aggebos Gade og mellem 4 og 7 etager mod Dagmar Petersens Gade og lystbådehavnen. Ud over maksimal bygningshøjde kan der på tagene af bygningerne etableres tekniske installationer, trappe- /elevatortårne mv. På tagene kan der desuden etableres anlæg for solenergi, f.eks. ved solceller. Tagene skal i øvrigt udformes som en del af bebyggelsens arkitektoniske helhed. Det forudsættes, at bebyggelsen i den resterende del af felt 5 også udformes som en randbebyggelse, der afslutter karreen mod sydøst. Der skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til mindst 15 % af boligbebyggelsens etageareal. Udendørs opholdsarealer kan desuden etableres over terræn i bygningerne som altaner, balkoner og lignende og medregnes i den samlede opholdsarealberegning. Lokalplanområdet vejbetjenes fra en adgang til Ester Aggebos Gade, der har videre forbindelse til Bernhard Jensens Boulevard og Dagmar Petersens Gade. Parkeringsanlægget skal indrettes med plads til mindst 40 bilparkeringspladser, hvilket svarer til én parkeringsplads pr. 200 m² etageareal af familieboligerne, anlagt som fælles parkering for området. Cykelparkeringen skal indrettes med mindst 315 pladser. Kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser, som udlægger lokalplanområdet til blandet boligog erhvervsbebyggelse. Kommuneplanen muliggør inden for lokalplanområdet dog kun bebyggelse på op til 12 m i højden. Derfor er der for, at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, udarbejdet et tillæg nr. 46 til kommuneplanen. Heri udlægges et nyt rammeområde nr BL, hvor der muliggøres bebyggelse i op til en højde på 32,5 m og punktvis op til 38,5 m maksimalt 11 etager. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 5 af 12

6 Skoleforhold Lokalplanen ligger inden for Samsøgade Skoles distrikt, og det forventes, at skolebørn fra bebyggelsen kan rummes på Samsøgades Skole. 6. Strategi for borgerinddragelse Der forventes ikke fra Teknik og Miljøs side gennemført initiativer med borgerinddragelse ud over de lovbestemte krav og den normale praksis for lokalplanlægning i Aarhus Kommune. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Kommunaløkonomiske konsekvenser Nærværende lokalplanindstilling om Lokalplan 933 har ingen direkte økonomiske konsekvenser. I forbindelse med indstillingen om dispositionsplan for Nordhavnen m.v. fra januar 2006 blev der udarbejdet en økonomimodel for De Bynære Havnearealer. Modellen sandsynliggjorde, at det ud fra nogle nærmere angivne forudsætninger var muligt at realisere de planlægningsmæssige forhold økonomisk. Efterfølgende har Folketinget vedtaget en lov, der indebærer, at salg af jord fra d. 1. januar 2011 pålægges moms. Konsekvenserne heraf efter indregning af halv momseffekt (momsen deles så at sige ml. køber og kommunen) har været forelagt byrådet i indstillingerne om forventet regnskab og tillægsbevillinger til budgetreserverne og de finansielle konti i december måned 2010 og Da lovgivningen omkring moms ved salg af jord kun har eksisteret i et kort tidsrum, har det ikke været muligt, endnu at opnå et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til mere konkret at vurdere den nye lovs betydning for videresalgspriserne på De Bynære Havnearealer. Udviklingen i markedspriserne vil blive fulgt nøje i den kommende tid, og der vil blive fulgt op herpå. Når de første mere konkrete erfaringer af konsekvenserne af den nye lov viser sig. 7.2 Miljømæssige konsekvenser I henhold til 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten er udarbejdet som en del af den lovpligtige miljøvurdering og fremlægges offentligt i samme periode som forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Teknik og Miljø har afgjort at følgende miljøforhold skal vurderes i miljørapporten: Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 6 af 12

7 Virksomhedsstøj Støj fra hurtigfærger Trafikstøj Konsekvensvurdering og visualisering Der er gennemført en høring af miljøvurderingens afgrænsning og miljørapportens indhold hos andre berørte myndigheder. Der er ikke indkommet bemærkninger. Miljøvurderingen foretages ud fra et alternativ. Alternativet svarer til den situation, hvor planen ikke gennemføres og er grundlaget for at sammenligne planens påvirkning af omgivelserne med en realisering af forslag til lokalplan nr. 933 og tillæg nr. 46 til Kommuneplan Da omdannelsen af området er en del af den helhedsplan for De Bynære Havnearealer, som blev vedtaget af Aarhus Kommune i 2003, vurderes en 0-løsning med fortsættelse af de hidtidige erhvervshavneanvendelser at være irrelevant. Dels fordi udflytningen af havneaktiviteterne fra denne del af Nordhavnen er gennemført, og dels fordi omdannelsen af Nordhavnen er i fuld gang med gennemført byggemodning for dele af området, nybyggeri og yderligere salg af arealer på vej. Alternativet indeholder derfor en udbygning af området indenfor de nuværende kommuneplanrammer, som et blandet bolig- og erhvervsområde med en maksimal byggehøjde på 12 m. Virksomhedsstøj Lokalplanområdet er beliggende på Pier 4 i Nordhavnen, der er et tidligere erhvervshavneområde. Den helt overvejende havne- og virksomhedsaktivitet sker i dag på Mellemarmen, Oliehavnen og Østhavnen i en afstand på fra 900 m til 1500 m fra lokalplanområdet. Det er vurderet at aktiviteter og virksomheder på Mellemarmen og Oliehavnen kan overholde støjgrænserne i forhold til blandet bolig- og erhvervsanvendelse på Nordhavnen. Støjundersøgelser af containerterminalen i Østhavnen viser at der er en mindre overskridelse af de vejledende grænseværdier på de østligste arealer på Pier 4 nærmest på containerterminalen. Lokalplanområdet er beliggende længere mod vest og vil ligge skærmet mod støjen af byggeri der er under opførelse og planlagt byggeri. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 7 af 12

8 Lokalplan 933 fastlægger at bebyggelsen skal opføres med udendørs opholdsarealer i et gårdrum skærmet af bebyggelsen mod støjkilderne fra virksomhederne på Aarhus Havn. Der udføres facadeisolering, der sikrer et tilstrækkeligt indendørs støjniveau. Lokalplanen fastlægger bestemmelser herom. Støj fra hurtigfærger Færgedriften på Pier 3 kan fortsætte frem til år 2020, hvor Aarhus Kommune ifølge aftale med Aarhus Havn overtager arealet. Rederierne Mols-Linien A/S og Kattegatruten har begge lejekontrakter på arealet der senest vil ophøre i Støjberegninger af Mols-Liniens drift viser, at der i dagtimerne ikke sker nogen overskridelse af grænseværdier for støj i forhold til lokalplanområdet. I aften- og natteperioden vil der være en overskridelse ved sejlads med den nye KatExpress færge. Miljøgodkendelsen til sejlads med KatExpress er tidsbegrænset, idet der er en usikkerhed forbundet med beregningerne og der derfor er krævet nye målinger. Aarhus Kommune forudsætter at Mols-Linien for KatExpress færgen kan iværksætte mulige støjdæmpende foranstaltninger, såfremt de nye beregninger dokumenterer støjniveauer over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Seajet færgetypen, som dog kun bruges som erstatningsfærge ved nedbrud ol., vil ligeledes overskride grænseværdierne, dog ganske lidt, i de tidlige aftentimer. Der forelå ikke nogen støjundersøgelse fra den kommende drift af Kattegatrutens hurtigfærge ved lokalplanforslagets færdiggørelse. Trafikstøj Der er blevet udført en undersøgelse af trafikstøjpåvirkningen på byggeriet, som lokalplanen giver mulighed for. Undersøgelsen viser, at det beregnede fremtidige støjniveau få steder på facaden vil overskride grænseværdierne for facadeniveauet. På de facader, hvor støjgrænsen er overskredet, skal der i facadedimensioneringen tages hensyn hertil. For udearealerne viser beregningerne, at støjgrænsen i et lille område ved åbningen i bebyggelsen mod Bernhard Jensens Boulevard er overskredet. Hele gårdområdet kan udlægges til friareal hvis der etableres en skærm / port mod Boulevarden. Der er ikke foretaget vibrationsberegninger/målinger i forhold til lokalplanens byggemulighed. I stedet forudsættes det, at byggeriet pro- Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 8 af 12

9 jekteres under hensyntagen til, at det vil blive påvirket af vibrationer fra kørsel på jernbanen og således at gældende grænseværdier kan overholdes. Generelt vurderes støjforholdene dog at blive forbedrede i området i forhold til i dag, idet omdannelsen af havnearealerne og flytningen af en del af trafikken herunder den tunge trafik vil reducere støjbelastningen. Der vurderes ikke at være et egentligt behov for overvågning af trafikstøjforholdene. Udviklingen i trafikmængden i området vil dog - som på resten af vejnettet - blive fulgt gennem periodiske trafiktællinger. Konsekvensvurdering og visualisering Lokalplanen giver mulighed for et byggeri, der er beliggende i den kystnære del af byzonen og er omfattet af Aarhus kommunes højhuspolitik. Derfor skal der redegøres for påvirkningen af omgivelserne, byens skyline, landskab og kystnærhedszonen. Der er udarbejdet en visualisering med en tilhørende vurdering af det planlagte byggeris påvirkning. Lokalplanen er en del af udviklingen og omdannelsen af De Bynære Havnearealer, hvor det er målet at skabe en samlet ny bydel, med Bernhard Jensens Boulevard som en langsgående midterakse med en markant bymæssig højde og tæthed, der nedtrappes mod vandsiden til begge sider. Bebyggelsen vil sammen med den øvrige udbygning af den nye bydel danne en helt ny byprofil for Aarhus og betyde en væsentlig og samtidig bevidst tilstræbt påvirkning af kysten og Aarhus Bugt. Det planlagte byggeri vil få en positiv betydning for bymiljøet. Bebyggelsen bliver en integreret del af et helt nyt byområde ved inderhavnen og Nordhavnen, med kanaler, stier, promenader og pladser til glæde for byens borgere og de kommende beboere i de nye bygninger. Der er udført beregninger af solens påvirkning af lokalplanområdet i forhold til jævndøgn, vinter- og sommersolhverv, der viser at karrébebyggelsen generelt giver gode sol- og skyggeforhold især i sommerhalvåret. En undersøgelse af vindforholdene viser at lokalplanområdet og de umiddelbare omgivelser vil være kendetegnet af behagelige vindfor- Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 9 af 12

10 hold. Der kan dog optræde vinduro, der på nogle dage kan opleves som forstyrrende. Der er generelt acceptable komfortforhold omkring bygningen og i bygningens indre gård. Bünyamin Simsek / Lisbeth Errboe Svendsen Bilag Forslag til Lokalplan nr Område til boliger ved Bernhard Jensens Boulevard, Pier 4, Aarhus Havn. Tillæg nr. 46 til Kommuneplan Miljøvurdering af lokalplan nr. 933 Tidligere beslutninger Aftale vedrørende Aarhus Kommunes køb og overtagelse af De Bynære Havnearealer Byrådet vedtog den 2. februar 2005 en indstilling vedrørende aftale mellem Aarhus Kommune og Aarhus Havn om Aarhus Kommunes overtagelse af De Bynære Havnearealer. Aftalen indebærer, at Aarhus Kommune over en årrække køber og overtager arealerne etapevis i takt med, at disse frigøres fra havneformål, således at der kan gennemføres en sammenhængende byplanlægning og hensigtsmæssig udbygning af den nye bydel. Aarhus Kommune overtog første etape på ca etagem 2 i , således at det inden for denne tidshorisont var opgaven at få planlægningen af arealerne konkretiseret og udbudt. Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer Byrådet vedtog den 21. september 2005 Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer - tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2001 endeligt. Kommuneplantillægget udgør det fremtidige overordnede grundlag og rammen for udviklingen og omdannelsen af De Bynære Havnearealer. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 10 af 12

11 Dispositionsplan for de nordlige områder Byrådet vedtog den 21. juni 2006 De Bynære Havnearealer - dispositionsplan for de nordlige områder endeligt. Udbud og salg af arealer på Pier 4 Byrådet vedtog den 21. juni 2006 indstilling om udbud af dele af Pier 4. Salg af 3. og 4. udbudsrunde, 1. udbudsetape på Pier 4 Byrådet vedtog den 11. juni 2008 salg af 3. udbudsrunde til Isbjerget og den 25. juni 2008 salg af 4. udbudsrunde (Vestgrunden) til SHIP. Salget skete betinget af godkendte lokalplaner. Lokalplanen for Isbjerget er vedtaget af Byrådet den 4. februar 2009 og lokalplanen for SHIP er vedtaget den 11. november 2009, efter offentlig høring. Med hensyn til X2 udskydes overtagelsesdagen i op til to år med pligt for Udviklingsselskabet til at gennemføre yderligere aftalte jordbundsundersøgelser med henblik på at afklare jordbundsforholdene og dermed de funderingsomkostninger, som skal afholdes af Aarhus Kommune henholdsvis Udviklingsselskabet i henhold til vilkårene fastlagt i salgsaftalen. Udskydelse af overtagelsesdag for Isbjerget Byrådet vedtog den 25. marts 2009, at udskyde overtagelsesdagen for Isbjerget til senest den 15. december 2009 og igen den 2. december 2009, at udskyde overtagelsesdagen til senest den 15. juni Fornyet udskydelse af overtagelsesdagen for Isbjerget Byrådet vedtog i december 2009, at udskyde overtagelsesdagen for Isbjerget til senest den 15. juni Udskydelsen skete blandt andet på betingelse af, Aarhus Kommune præsenteres for en procesplan, som understøtter gennemførelse af projektet i overensstemmelse med en redegørelse fra Isbjerget ApS. Endvidere skulle Aarhus Kommune modtage bekræftelse på, at bankgarantien forlænges til den 15. juli Udskydelse af overtagelsesdagen for Isbjerget. Byrådet vedtog den 9. juni 2010 at udskyde overtagelsesdagen for Isbjerget til senest den 15. september 2010 på de vilkår der fremgik af indstillingen. Den overfor Aarhus Kommune stillede bankgaranti blev forlænget til den 15. oktober Den konkrete baggrund for udskydelsen var, at Isbjerget ApS siden efteråret 2009 havde ført for- Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 11 af 12

12 handlinger med PensionDanmark på baggrund af en af Isbjerget ApS gennemført udbudsproces. Forhandlingerne var ikke tilendebragt på daværende tidspunkt. Endvidere vedtog Byrådet den 9. juni 2010, at bemyndige Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik & Miljø til at foretage et genudbud, eventuelt som en option, af felterne 1-4. Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage et sådant udbud med henblik på at koordinere den fremtidige udnyttelse af felterne 1-4 i forbindelse med færdigprojektering og opførelse af Isbjerget-projektet. I givet fald vil der blive foretaget ændringer af udbudsmaterialet i forhold til det tidligere med henblik på at optimere et genudbud, herunder overvejelser om vilkår for etablering af de nødvendige P-pladser. De Bynære Havnearealer, 3. udbudsrunde Isbjerget godkendelse af debitorskifte. Byrådet tiltrådte den 22. september 2010 en overdragelse af Isbjerget-grunden fra Isbjerget ApS til PensionDanmark. Det var forudsat, at PensionDanmark erhverver grund og projekt med henblik på at igangsætte projektet allerede i PensionDanmarks overtagelse af projektet skete på ændrede vilkår i forhold til den betingede salgsaftale, således som det fremgår af aftale mellem Aarhus Kommune og PensionDanmark om vilkårene for PensionDanmarks overtagelse af Isbjerget-projektet og således som der nærmere var redegjort for i indstillingen. DBH-Salg af areal til familie-og ungdomsboliger Byrådet vedtog den 6. juni 2012 indstilling om salg af del af Pier 4 til Brabrand Boligforening. Offentlig fremlæggelse, LP 933, Boliger, Nordhavnen Side 12 af 12

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2014 Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 974. Område til

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan 933

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan 933 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 7. februar 2013 Lokalplan nr. 933. Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Midtby samt Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009.

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. august 2016 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø

TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune. Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø Til: Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 10. marts 2014 7. februar 2014 Side 1 af 5 Bygningshøjder og omfang Aarhus Ø TEKNIK OG MILJØ Planlægning og Byggeri Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3.

Indstilling. Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. august 2015 Lokalplan 997, Ceres-området ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 997, Ceresområdet

Læs mere

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Lokalplan nr. 934 - Erhvervsområde på Østhavnen Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2015 Lokalplan 993, Bolig og erhverv ved Thorsvej 6A, Åbyhøj - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig

Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. september 2017 Lokalplan 1059, Hejredalskvarteret - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1059, Boliger og erhverv

Læs mere

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt

Z-Huset, Aarhus Ø - videreførelse af projekt Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2014 Åben dagsorden Der indgås en supplerende aftale med Z-Huset A/S med henblik på at videreføre et. 1. Resume Z-Huset

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 933 Dette er en samlet pdf af forslag til lokalplan nr. 933 - Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Midtby Tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933. Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 933. Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 933 Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nordhavnen, Aarhus Ø. April 2013 Lokalplan nr. 933 Område til boliger ved Bernhardt Jensens Boulevard, Aarhus Ø. Indeholder

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. marts 2016 Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1000

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1000 CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 1000 Blandet Byområde ved Bassin 7, Irma Pedersens Gade, Aarhus Ø samt tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013. Miljørapporten er sammen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af LP Midtkraftarealerne

Indstilling. Endelig vedtagelse af LP Midtkraftarealerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 862 Erhvervsområde - Midtkraftarealerne

Læs mere

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. august 2017 Klik her for at angive tekst. Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag

Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplanen gælder for et område på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus, beliggende mellem Helsingforsgade, Finlandsgade,

Lokalplanen gælder for et område på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus, beliggende mellem Helsingforsgade, Finlandsgade, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2017 Lokalplan 1052, Universitet og boliger, Katrinebjergvej/Helsingforsgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. Juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej i Gellerup, samt Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej i Gellerup, samt Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og miljø Dato 13. februar 2017 Lokalplan 1058, Boliger og erhverv ved Gudrunsvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1058,

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 974

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 974 Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 974 Boliger ved Grete Løchtes Gade, Aarhus Ø Miljørapporten er sammen med lokalplanen offentlig fremlagt fra den xx. xxxxxx 20xx til den xx. xxxx20xx Miljørapport

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. April 2014

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. April 2014 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby April 2014 Lokalplan nr. 953 Område til boliger ved Thit Jensens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby Indeholder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 2. august 2004 Jens Lønstrup 8940 2654 Iværksættelse

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. november 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 146 til

Læs mere

Lokalplan 1063, Etageboliger på Gøteborg Allé - Forslag

Lokalplan 1063, Etageboliger på Gøteborg Allé - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2017 Lokalplan 1063, Etageboliger på Gøteborg Allé - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1063, Etageboliger

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Etageboliger og butik i Jægergårdsgade/Montanagade. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende bygninger

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25.

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem

Læs mere

Lokalplan 990, Blandet byområde ved Lokesvej - Forslag

Lokalplan 990, Blandet byområde ved Lokesvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. oktober 2014 Lokalplan 990, Blandet byområde ved Lokesvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 990, Blandet

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. oktober Planlægning og Byggeri

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. oktober Planlægning og Byggeri Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 960

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 960 Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 960 Pakhus 2013 - Blandet byområde ved Marianne Thomsens Gade, Aarhus Ø, Aarhus Midtby. Miljørapporten er sammen med lokalplanen offentlig fremlagt fra den xx. xxxxxx

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag. 1. Resume

Indstilling. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. april 2016 Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af 2. udgave af forslag til Lokalplan nr. 869 Dagligvarebutik ved Randersvej og Skejbyvej i Skejby. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af 2. udgave af forslag til Lokalplan nr. 869 Dagligvarebutik ved Randersvej og Skejbyvej i Skejby. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. februar 2010 Endelig vedtagelse af 2. udgave af forslag til Lokalplan nr. 869 Dagligvarebutik ved Randersvej og Skejbyvej i Skejby Århus

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 815. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 815. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. marts 2008 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 815. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 116 til Kommuneplan

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 895

Århus Kommune Lokalplan nr. 895 Århus Kommune Lokalplan nr. 895 Område til ungdomsboliger/kollegier ved Bernhardt Jensens Boulevard, Nord-havnen, Århus Midtby. December 2010 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger/kollegier

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere