Kommunalbestyrelsens. 5. ordinære møde. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens. 5. ordinære møde. Dagsorden"

Transkript

1 Forside ns 5. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 25. august 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Poul Hansen (D) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Monica Dorph (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A) Indkaldt Ingvar Motzfeldt (S) Charlotte Ludvigsen (IA)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Meddelelser fra borgmesteren B Meddelelser fra de stående udvalg Orienteringer A Redegørelse om produktion af tang og muslinger B Bræt i Paamiut C Jolleværksted i Paamiut D True North Gems Greenland (TNGG), Ny domicilbygning i området 1C30, Nuuk midtby E Forslag til Kommuneplantillæg 1A15-2, Inussussuaq, Nuuk F Forslag til Kommuneplantillæg 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk G Orientering om vej i Qinngorput H Indkøbspolitik for Kommuneqarfik Sermersooq Forespørgsler Ingen Beslutninger A Transmission af smøder B Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget C Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 2. kvartal D ERP Projekt Pisariillisaaneq E Forslag om udgivelse af bog om vejledning i fremstilling af den østgrønlandske nationaldragt for kvinder F Forslag om opsætning af flere skraldespande G Forslag om en årlig oprydningsdag af storskrald i Nuuk by H Forslag til at få renere bygder I Begæring fra Monica Dorph om udtrædelse af n J Begæring fra Naja Lund om udtrædelse af n Lukkede punkter A Køb af ejendom til etablering af bo-enhed B Boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk

3 Side 3 7. Eventuelt Godkendelse af referat

4 Side 4 1. Godkendelse af dagsorden 4

5 Side 5 2. Meddelelser 02A Meddelelser fra borgmesteren 02B Meddelelser fra de stående udvalg 5

6 Side 6 3. Orienteringer 03A Redegørelse om produktion af tang og muslinger Til orientering J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé smedlem Per Berthelsen (S) har ønsket en orientering om status for forslag fremsat til kommunalbestyrelsen angående erhvervsudvikling i relation til dyrkning af muslinger og tang. Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har på den baggrund forespurgt en undersøgelse af mulighederne for kommerciel udnyttelse af tang og muslinger i Kommuneqarfik Sermersooq. I forlængelse heraf har Sermersooq Erhvervsråd udarbejde to rapporter, der indeholder lønsomhedsstudier om kommerciel udnyttelse af tang og muslinger. Det konkluderes i rapporterne, at der findes et potentiale for produktion af tang i Grønland, mens potentialet for produktion af muslinger kun findes for enkelte små projekter til lokalt salg. Forvaltningen vurderer at de økonomiske beregninger angående produktion af tang, er meget optimistiske. Beregningerne indeholder ingen udgifter til finansiering og forudsætter at energi leveres til fiskeriindustriens nedsatte takster. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 18. maj Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har med udgangspunkt i et forslag fra smedlem Per Berthelsen (S) anmodet Forvaltningen om at udarbejde en undersøgelse af mulighederne for kommerciel udnyttelse af tang og muslinger i Kommuneqarfik Sermersooq. I forlængelse heraf har Sermersooq Erhvervsråd udarbejde to rapporter, der indeholder lønsomhedsstudier om kommerciel udnyttelse af tang og muslinger. Rapporten angående udnyttelse af tang indeholder en gennemgang af priser, produktionsmænger og produktionsmetoder på verdensplan, samt en vurdering af potentialet for grønlandsk produktion af tang. I rapporten fokuseres der på vingetang og sukkertang, der er naturligt forekommende i store mængder i Grønland. Produkter herfra kan benyttes til konsum, kosmetik, biobrændsel og protein til foder. Der er på nuværende tidspunkt et stort verdensmarked med en årlig produktion på ca. 9 mio. tons brune tangarter. I rapporten er der foretaget beregninger af indtægter og udgifter ved produktion ved høstning af tang, og ved dyrkning af tang i akvakultur. Beregningerne viser at akvakultur sandsynligvis er urentabelt, mens høstning af tang sandsynligvis er rentabelt. Dette gælder både ved manuel høstning og høstning fra fartøj. 6

7 Side 7 Det konkluderes i rapporten at potentialet for tangproduktion er til stede i Grønland. Det er dog nødvendigt at forholde sig til de traditionelle handelsbarrierer i Grønland, herunder infrastruktur, afstand til markeder og investeringsvillighed. Grønlands Naturinstitut har op startet et forskningsprojekt, hvor potentialet for produktion i akvakultur undersøges i løbet af Rapporten angående udnyttelse af muslinger indeholder en gennemgang af priser, produktionsmænger og produktionsmetoder på verdensplan, samt en vurdering af potentialet for grønlandsk produktion af blåmuslinger. Det konkluderes at der er i Grønland er udmærkede forudsætninger for enkelte lokale small scale produktioner af blåmuslinger til det grønlandske marked, men at der er en række væsentlige barrierer, der medfører at det sandsynligvis ikke er muligt at skabe et større og reelt provenu skabende eksporterhverv. De væsentligst barrierer er den relativt lave kilopris for muslinger sammenholdt med den betydelige fragtudgift, den lange transporttid der medfører store problemer med markedsføring overfor mere friske muslinger fra konkurrenter samt de store udgifter til prøvetagning af muslinger. Et muligt alternativ kunne være dyrkning af kammuslinger. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen har gennemgået rapporterne, og støtter konklusionerne angående produktion af blåmuslinger i Grønland. Den relativt lave kilopris for muslinger sammenholdt med den bekostelige fragtudgift, den lange transporttid der medfører store problemer med markedsføring overfor mere friske muslinger fra konkurrenter samt de store udgifter til prøvetagning af muslinger medfører at det med stor sandsynlighed vil være urentabelt at eksportere muslinger fra Grønland. Angående produktion af tang, findes de økonomiske beregninger angående produktion af tang meget optimistiske. Beregningerne indeholder ingen udgifter til finansiering og forudsætter at energi leveres til fiskeriindustriens nedsatte takster. Energiudgifterne til tørring af tang er en væsentlig post, og forudsætningen om de samme vilkår som fiskeindustrien forekommer ikke sandsynlige. Generelt vurderes det at rapporterne er udarbejdet ud fra europæiske forhold, og indeholder ingen behandling af problematikker angående islæg og drivende is i forbindelse med dyrkning af tang og muslinger produceret i akvakultur i Grønland. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det er ikke muligt for kommunen at drifte kommende projekter, eller yde direkte økonomisk støtte i kommunalt regi. Eventuelle projekter kan dog støttes med rådgivning fra Sermersooq Erhvervsråd, finansieringsstøtte til fremme af grønlandske fødevarer, klippekort, produktudvikling og eksportstøtte. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Forvaltningen vil følge udviklingen angående tangproduktion i Grønland nøje, og reagere hvis der findes produktionsmetoder der er økonomisk bæredygtige. 7

8 Side 8 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at indhente bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat i denne sag. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 18. maj 2015: Udvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen videre til Økonomiudvalget og n, med bemærkning om, at udvalget opfordrer Sermersooq Erhvervsråd, til fortsat at fremme initiativer og støtte eventuelle iværksættere indenfor levende ressourcer. Bilag 1. Lønsomhedsrapport om tangproduktion 2. Notat angående lønsomhedsrapport om tangproduktion 3. Lønsomhedsrapport om blåmuslinger 4. Notat angående lønsomhedsrapport om blåmuslinger 8

9 Side 9 03B Bræt i Paamiut Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø Direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé smedlem Tim Serritzlev (S) har i henhold til styrelseslovens 12 den 1. marts 2015 fremsendt et ønske om at gennemse sagsmateriale omkring Bræt i Paamiut, ligesom Tim Serritzlev efterlyser en række tilstands- og statusvurderinger af brætfaciliteterne på Brættet i Paamiut. Forvaltningen for Anlæg og Miljø forholder sig herunder til problemstillingen og kommer med en anbefaling til det fremadrettede forløb. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 24. marts Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling smedlem Tim Serritzlev (S) har i henhold til styrelseslovens 12 den 1. marts 2015 fremsendt følgende begæring til Kommuneqarfik Sermersooq: Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq Under møde i lokaludvalget i Paamiut den blev brættet i Paamiut og forhold og vilkår i brættet i Paamiut drøftet. Jeg vil derfor gerne vide, hvorvidt kommunen har kendskab til disse forhold. Lokaludvalget fremkom med følgende sag: Set i lyset af visse kritiske forhold i byens eneste marked for friske råvarer vil vi fremkomme med følgende: 1. Det er trøstesløst at komme ind i brættet, gamle eksisterende borde synes at trænge til at blive udskiftet. 2. I henhold til gældende fødevarebestemmelser kan væggene på brættet ikke accepteres, det drejer sig om malet træplader, hvis hygiejnebestemmelserne skal følges skal væggene kunne rengøres, det er således nødvendigt at væggene bliver erstattet med rustfrit stål 3. Hvis man vil betale skal man have rede penge, hvis en kunde ikke har rede penge er det umuligt at købe, det er derfor nødvendigt at installere en dankortterminal, det er vigtigt at vi imødekommer kundernes ønsker. 4. Træpladerne i brættets facade er rådnet, årsagen er, at tømrerne har måttet bruge kasserede materialer sidste gang brættet blev istandsat fordi der ikke var flere midler, det er disse restplader der er rådnet, sikker også mugnet. 9

10 Side I forhold til sundheden er det nødvendigt at gøre noget ved støvgenerne ved brættet, som forholdene er i dag er det sundhedsmæssigt fuldstændig uacceptabelt. I forhold til ovennævnte vil jeg som kommunalbestyrelsesmedlem indstille at ovennævnte forhold bliver undersøgt, ligesom jeg gerne ser undersøgt, hvorvidt brættet er ibrugtaget efter sidste renovering med godkendelse af relevante forvaltninger og fødevaremyndigheder. Sådan som forholdene er nu er der stor risiko for at brættet, som er det eneste sted hvor vi kan købe friske råvarer bliver beordret lukket, hvis dyrlægen kommer forbi. Forvaltningen for Anlæg og Miljø oplyser følgende til begæringen: smedlem Tim Serritzlev (S) har med sit brev dato 1. marts 2015 gjort opmærksom på forskellige problemstillinger i forhold til brættet i Paamiut. Forvaltningen har forståelse for og kendskab til nævnte forhold. Forvaltningen kan oplyse, at tilstandsvurderingen af Brættet i Paamiut indgår i den overordnede prioritering af planlagt periodisk vedligehold. Forvaltningen kan yderligere oplyse, at overvejelser om en eventuel flytning af brætfunktionen i Paamiut ligeledes indgår i forvaltningens overvejelser. Forvaltningen vil på baggrund af denne forespørgsel fremskynde sine overvejelser om fordele og ulemper ved at etablere en nyt Bræt i Paamiut herunder økonomien forbundet hermed sammenholdt med en renovering af det eksisterende Bræt. Overvejelserne vil blive fremlagt til politisk drøftelse og beslutning senere i år. Forvaltningen har tidligere videresendt ønsket om et dankort terminal til Paamiut Bræt til Økonomi Sekretariatet, der arbejdes herfra på en trådløs løsningsmodel. Forvaltningen kan endeligt oplyse, at kommunen ikke kan håndhæve forhold der vedrører fødevare, og Brættet i Paamiut forventes derfor at være i funktion indtil der eventuelt kommer bemærkninger fra veterinærmyndigheden. Løsningsforslag faglig vurdering Udvalg for Anlæg og Miljø tager orienteringen til efterretning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Med forbehold for bygningens tilstand og den øvrige prioritering af midlerne til planlagt periodisk vedligehold er det muligt indenfor disse midler at renovere Brættet i Paamiut. Et eventuelt nyanlæg af et nyt simpelt bræt vil skulle indgå i budgetovervejelserne til budget : Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse. Det videre forløb Forvaltningen er opmærksom på problemstillingen og vil i forhold til Brættet i Paamiut fremskynde analysearbejdet med henblik på en politisk behandling af renovering kontra nyanlæg. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Da der i udgangspunktet er tale om en orientringssag med ingen eller få budgetmæssige konsekvenser, er der ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. 10

11 Side 11 Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 24. marts 2015: Tim Serritzlev godkendte indstillingerne. Bilag Ingen 11

12 Side 12 03C Jolleværksted i Paamiut Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø Direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé smedlem Tim Serritzlev (S) har i henhold til styrelseslovens 3 stk. 6 den 1. marts 2015 fremsendt en række spørgsmål angående reparationsværkstedet for både i Paamiut. Spørgsmålene er stilet til Forvaltningen for Anlæg og Miljø, hvorfor forvaltningen forholder sig til spørgsmålene. Sagen bliver behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 24. marts Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling smedlem Tim Serritzlev (S) har i henhold til styrelseslovens 3 stk. 6 den 1. marts 2015 fremsendt følgende forespørgsel til Forvaltning for Anlæg og Miljø: Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq Under møde i lokaludvalget den blev vilkårene i reparationsværkstedet for både i Paamiut drøftet. Jeg orienterede lokaludvalget, at Johan Barlaj i sin tid som kommunalbestyrelsesmedlem har stillet forslag om ovennævnte den og at kommunalbestyrelsen i forbindelse med drøftelse af forslaget har besluttet at videresende forslag til Forvaltningen for Anlæg og Miljø med anmodning om en undersøgelse af forholdene. Forslag: Er der iværksat undersøgelse af reparationsværkstedet bygning B-393 i henhold til ns beslutning? Hvis ja, hvor langt er sagen nået? Og hvis undersøgelse er foretaget ønskes orientering om beslutningen i forhold til reparationsværkstedet? Forvaltning for Anlæg og Miljø oplyser følgende til forespørgslen: Der er i det kommunale budget specifikt afsat midler til den løbende drift af bådværkstedet i Paamiut. Der er ligeledes afsat et mindre beløb til den løbende reparation og vedligeholdelse, men disse midler er ikke møntet på eller tilstrækkelige til at foretage en gennemgribende renovering af værkstedet. I tillæg til disse ovenstående midler er der afsat midler i den kommunale planlagt periodisk vedligehold til de kommunale servicehuse og jolleværksteder, og disses tilstand er løbende ved at blive registreret og prioriteret i vedligeholdelsespuljen. Forvaltningen kan endvidere oplyse, at registreringen af de kommunale bygningers tilstand endnu ikke er fuldt tilendebragt, hvor flere af de mindre kommunale enheder stadigvæk mangler at blive tilstandsvurderet herunder Jolleværkstedet i Paamiut. 12

13 Side 13 Forvaltningen kan dertil oplyse, at der selvom der er afsat midler til at renovere de kommunale servicehuse, jolleværksteder m.m. er prioriteringerne af den planlagte periodiske vedligehold underlagt både byggetekniske rammevilkår og politiske indsatsområder, hvilket kan forskubbe indsatserne på de enkelte bygninger. Løsningsforslag faglig vurdering Udvalg for Anlæg og Miljø tager orienteringen til efterretning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Med forbehold for ejendommens tilstand er det forvaltningens opfattelse, at der i indeværende planlagt periodisk vedligeholdelsesbudget er afsat de nødvendige midler til at renovere de kommunale jolleværksteder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Det videre forløb Forvaltningen er opmærksom på ønsket, og forvaltningen vil i forhold til jolleværkstedet i Paamiut fremskynde tilstandsregistreringen med henblik på at igangsætte nødvendige reparationer. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Da der i udgangspunktet er tale om en orientringssag med ingen eller få budgetmæssige konsekvenser er der ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 24. marts 2015: Tim Serritzlev godkendte indstillingerne med bemærkning om PPV undersøgelse af bygningen fremmes af hensyn til brugerne af stedet. Bilag Ingen 13

14 Side 14 03D True North Gems Greenland (TNGG), Ny domicilbygning i området 1C30, Nuuk midtby Anmodning om igangsættelse af kommuneplantillæg Til orientering J.nr.: 1801/1C30 Forvaltning for Anlæg og Miljø, Direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget en anmodning fra TNGG om udarbejdelse af et kommuneplantillæg for delområdet 1C30, Nuuk midtby, for at sikre et areal til deres fremtidige domicil. Se bilag 1. Kommuneplantillægget vil blive udarbejdet af TNGG i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø. TNGG er opmærksom på de politiske visioner for området beskrevet i kommuneplanen sermersooq2024.gl, helhedsplanen "Midt i verden: Midt i Nuuk" og strukturplanen for området, og disse vil blive indarbejdet i det kommende kommuneplantillæg. Se området på bilag 2. Den 5. december 2014 anmodede TNGG også udvalget om igangsættelse at et kommuneplantillæg, i området 4B4 nær det kommende fængsel, til et erhvervsbyggeri. Efterfølgende har de dog besluttet at dele deres produktion og administration op, og er derfor ikke længere interesseret i det område. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 27. maj Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø har afholdt et konstruktivt møde med TNGG, som er firmaet bag rubinminen i Qeqertarsuatsiaat, om mulighederne for en domicilbygning i det eftertragtede Tuujuk/Blok P område, 1C30 i Nuuk midtby. True North Gems, vil gerne bygge en domicilbygning, hovedkvarter, og er indforstået med at de politiske visioner for netop dette område skal opfyldes. Det er både bygning og udenoms arealerne der skal designes. Der foreligger p.t.kun overordnede bestemmelser for området, det vil sige at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser, før noget kan bygges. Forvaltningen for anlæg og Miljø ser ikke noget til hindre for at igangsætte et kommuneplantillæg for området, da deres formål passer til hvad der er beskrevet i kommuneplanen sermersooq2024.gl, helhedsplanen "Midt i Verden; Midt i Nuuk" og strukturplanen for området. TNGG vil gerne selv udarbejdet kommuneplantillægget, i samarbejde med Forvaltningen og Miljø. TNGG er indforstået med, at de ikke er garanteret et areal efterfølgende, da Kommunen er forpligtet til at annoncere alle arealer som ledige i henhold til planloven. 14

15 Side 15 Da kommunen ikke har planer om at byggemodne området foreløbigt, vil kommuneplantillægget lægge op til at byggemodningen skal finansieres privat. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for anlæg og Miljø ser kun fordele i at True North Gems vil igangsætte et kommuneplantillæg for området, og forslår at Udvalget for Anlæg og Miljø godkender initiativet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil ikke belaste forvaltningen på økonomi og ressourcer. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Såfremt at Udvalget godkender igangsættelsen af et kommuneplantillæg, vil Forslaget til kommuneplantillægget blive fremlagt for Udvalget for Anlæg og Miljø i Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 27. maj 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt Bilag 1. Anmodning fra True North Gems Greenland 2. Delområde 1C30 15

16 Side 16 03E Forslag til Kommuneplantillæg 1A15-2, Inussussuaq, Nuuk Til orientering J.nr.: 16.04/1A15-2 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg 1A15-2, Inussussuaq, Nuuk. Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre opførelse af op til 400 nye boliger i Inussussuaq, Nuuk. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 16. juni Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har overordnet en målsætning om, at en del af byudviklingen i Nuuk skal ske ved at fortætte den eksisterende by. I den forbindelse er Inussussuaq blevet fundet egnet som fortætningsområde i kommuneplan Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre opførelse af op til 400 nye boliger i Inussussuaq, og fastsætte retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang og udtryk. Løsningsforslag faglig vurdering Principperne for kommuneplantillægget er: At boligerne formes og placeres under hensyn til bebyggelsernes placering og områdets karakter. At hvert detailområde fremstår som en samlet helhed At sikre en sti gennem området, så der skabes direkte forbindelse mellem vejene Eqalugalinnguit og Kissarneqqortuunnguaq. At muliggøre etablering af ny vej og parkering i området, og sikre at dette sker med hensyn til områdets landskabelige kvaliteter. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der ligges op til en privat byggemodning af området. Lovgrundlag og rammesættende Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven) Den digitale kommuneplan Det videre forløb Planforslaget vil blive sendt til offentlig høring primo juli i otte uger. Efter høringsfristens udløb skal planforslaget (med en vurdering fra forvaltningen af de indkomne indsigelser og en indstilling til det videre forløb) fremsendes til endelig vedtagelse i Udvalget for Anlæg og Miljø Økonomiudvalget n. 16

17 Side 17 Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside Bemærkninger fra afdelingen for Økonomisk Sekretariat Det er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomiske Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 25. juni 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 16. juni 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg 1A15-2, Inussussuaq, Nuuk 17

18 Side 18 03F Forslag til Kommuneplantillæg 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk Til orientering J.nr.: 16.04/4A6-1 Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed Forslag til Kommuneplantillæg 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk til godkendelse. Som led i udviklingen af Qinngorput er der udarbejdet et plantillæg for Pinguaraq, der i kommuneplanen er udlagt til blandet boligbebyggelse med plads til 250 boliger. Området opdeles i fire bebyggelser, tre lave klyngebebyggelser og en bebyggelser med to boligtårne. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 16. juni Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Byudvikling i Nuuk sker parallelt igennem fortætninger af eksisterende byområder, og den forsatte udvikling af Qinngorput. Forslaget til Kommuneplantillægget for Pinguaraq er udarbejdet for at sikre, at udviklingen sker i harmoni med landskabet, og opdeler området i fire bebyggelser, tre lave klyngebebyggelser og en bebyggelser med to boligtårne, i alt omkring 250 boliger. Pinguaraq mest markante landskabstræk er en nord-syd gående fjeldkarm, hvoromkring der placeres cirka 204 boliger, fordelt i tre klynge bebyggelser. Bebyggelserne skaber et trygt nærmiljø, lidt i samme stil som Paarnat bebyggelserne i Kangillinguit. Bebyggelsen kan opføres i op til tre etager, enkelte steder med fundamenter på over en etage. De resterende cirka 48 boliger placeres på den flade fjeldkarm, der løber fra Pinguaraq til Ukkusissat. Boligerne fordeles i to boligtårne på hver 6 etager, dog med mulighed for at opføre i op til 7 etager, såfremt stue etages benyttes til institution. Omkring halvdelen af byggefelterne udlægges til private bebyggelser som ejerforeninger, private udlejningsboliger og andelsforeninger, resten udlægges til offentlige boligbebyggelser. Løsningsforslag faglig vurdering Formålet med plantillægget er sikre plangrundlaget og dermed byggemuligheden for boliger, både til private samt det offentlige. Endvidere sikres følgende principper i forbindelse med udformning af plantillægget: etablere en bebyggelse, der harmonerer med landskabet. muliggøre klyngebebyggelser i op til 3 etager samt to punkthuse med mulighed for op til 7 etager, i alt ca. 250 boliger. udlægge arealer til veje, stier, p-pladser og fællesarealer. sikre mulighed for offentlige boliger. 18

19 Side 19 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Et forslag til kommuneplantillæg har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Lovgrundlag og rammesættende Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven) Den digitale kommuneplan Bygningsreglement 2006 Det videre forløb Efter vedtagelse af Økonomiudvalget, vil plantillægget blive sendt i offentlighøring. Bemærkninger fra afdelingen for Økonomisk Sekretariat Det er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomiske Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 25. juni 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne med bemærkning om: Det er en fejl i sagsfremstillingen, at der står at høringsfristen er 6 uger, da det er 8 uger grundet ferieperioden. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 16. juni 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk 19

20 Side 20 03G Orientering om vej i Qinngorput Til orientering J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør for Anlæg og Miljø Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé I forbindelse med sommerens besøg af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og Hans Kongelig Højhed Prins Henrik, har Forvaltningen for Anlæg og Miljø og Borgmestersekretariatet i samarbejde med Rigsombuddet, og Hofmarskallatet arbejdet på at navngive en vej i Nuuk efter Majestæten. Valget er faldet på primærvejen i Qinngorput fra rundkørslen ved Suloraq til næste rundkørsel. Navnet på vejstrækningen er Aqqusineq Dronning Margrethe II. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling I anledning af det royale besøg i Kommuneqarfik Sermersooq i juli måned 2015, har Forvaltningen for Anlæg og Miljø og Borgmestersekretariatet sammen med Rigsombuddet og Hofmarskallatet arbejdet på at navngive en vej i Nuuk efter Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Hensigten med navngivningen er at påskønne det nære forhold Nuuk har med kongehuset. Løsningsforslag faglig vurdering Valget af vejstrækningen faldt på den nye primære vej fra rundkørslen ved Suloraq og videre ud til den næste rundkørsel (se bilag 1). Denne strækning er endnu ikke navngivet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Begrænset til udgifter til skiltning, hvilket dækkes af den eksisterende drift. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb En ceremoni vil blive planlagt i forbindelse med det royale besøg. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 25. juni 2015: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Bilag 1: Notat om vejstrækning (foreligger på dansk) 20

21 Side 21 03H Indkøbspolitik for Kommuneqarfik Sermersooq Sermersooq s grundtanke er indkøb med omtanke Til orientering J.nr.: Forvaltning Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé I forbindelse med oprettelsen af Den Centrale Indkøbsfunktion, er den eksisterende Indkøbspolitik i Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring, blevet gennemgået og tilpasset. Dette er gjort med mindst mulig administration for øje. Herudover er Indkøbspolitikken blevet operationaliseret med henblik på en egentlig ibrugtagelse i HELE kommunen. Det er således formålet, at Indkøb af varer og tjenesteydelser til såvel drift som anlæg, skal foregå så effektivt som muligt, ved at HELE kommunen skal ses som én kunde hos leverandørerne. Det er samtidig formålet, at indkøb som udgangspunkt og ud fra en helhedsbetragtning skal placeres lokalt. Videreudviklingen af Indkøbspolitikken i Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring, sker ved en operationalisering og efterfølgende implementering. Der er blevet ansat en Strategisk Indkøber, der er sket en tilpasning af indkøbspolitikken, der er udfærdiget en Strategi vedrørende indkøb for Kommuneqarfik Sermersooq, ligesom der er udfærdiget Retningslinjer for Indkøb i Kommuneqarfik Sermersooq. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at tage orienteringen til efterretning Sagsfremstilling I forbindelse med oprettelsen af Den Centrale Indkøbsfunktion, er den eksisterende Indkøbspolitik i Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring blevet gennemgået og tilpasset til den nuværende organisering af funktionen. Dette er gjort med mindst mulig administration for øje. Herudover er Indkøbspolitikken blevet operationaliseret med henblik på en egentlig ibrugtagelse i HELE kommunen. Det er således formålet, at indkøb af varer og tjenesteydelser til såvel drift som anlæg, skal foregå så effektivt som muligt, ved at HELE kommunen skal ses som én kunde hos leverandørerne. Det er samtidig formålet, at indkøb som udgangspunkt og ud fra en helhedsbetragtning skal placeres lokalt. Dette skal ske ud fra forretningsmæssige kriterier såsom eksempelvis pris, kvalitet, leveringsforhold og leveringsbetingelser. Videreudviklingen af Indkøbspolitikken sker ved en operationalisering og efterfølgende implementering. Der er blevet ansat en Strategisk Indkøber, der er udfærdiget en Strategi vedrørende indkøb for Kommuneqarfik Sermersooq, ligesom der er udfærdiget Retningslinjer for Indkøb i Kommuneqarfik Sermersooq. Indkøbspolitikken er derved klar til fuldt ud at blive implementeret i HELE Kommuneqarfik Sermersooq. Der skal nu foretages undersøgelser og analyser, med henblik på indgåelse af centrale indkøbsaftaler, Servicekontrakter samt Rammeaftaler vedrørende indkøb og serviceydelser, og herunder muligheden for øget konkurrenceudsættelser, gældende for HELE kommunen. 21

22 Side 22 Besparelsespotentialet ved øget konkurrenceudsættelser samt ved stordriftsfordele, vurderes på baggrund af de indledende analyser, at ligge på 8-10 % på indkøb og udbud. Den ledelsesmæssige opbakning er vital for opnåelse af succes på området. I implementeringsfasen er det således vigtigt, at ledelsen fuldt ud bakker den Strategiske Indkøber op, for derved at kunne opnå den kultur- og adfærdsændring der må ske i forsøget på at indhøste besparelserne. Implementeringsfasen skal derfor nødvendigvis ses som en investering, hvor der skal bruges tid og ressourcer, på en ordentlig og kvalitativ indføring i politik, strategi og retningslinjer. Som følge heraf vil der fra den Strategiske Indkøber ske løbende kontrol af de foretagne dispositioner på indkøbs/udbuds-området. Herefter skal der minimum ske en årlig opfølgning af politik, strategi og retningslinjer, med tilpasninger, såfremt dette findes nødvendigt. Som en del af implementeringen skal der udpeges et antal Brugergrupper, henholdsvis for Illoqqortoormiut, Tasiilaq, Paamiut og Nuuk. Samtidig skal der på baggrund af en konkret vurdering udpeges et antal decentrale indkøbere, der som udgangspunkt skal være de budgetansvarlige eller udpeget af disse. Løsningsforslag faglig vurdering Alle service- og indkøbsområder i Kommuneqarfik Sermersooq skal gennemgås. Derfor anbefales det, at 2015 for Nuuk, og 2016 for Paamiut, Tasiilaq og Illoqqortoormiut, bruges på at implementere indkøbspolitikken og herunder gennemgå og videreudvikle indkøbs- og udbudsområdet, med henblik på at indhøste besparingspotentialet ved konkurrenceudsættelse og stordriftsfordele. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I løbet af efteråret 2015 forventes foretaget en inspirationsrejse til Danmark. Denne lægges sammen med en i forvejen planlagt seminardeltagelse vedrørende kommunens forsikringer. Derudover forventes Paamiut, Tasiilaq og Illoqqortoormiut besøgt primo 2016 og igen medio 2016 med henblik på implementering og efterfølgende opfølgning af implementeringen af tiltagende på Indkøbs-/udbudsområdet. Det vurderede besparelsespotentiale på 8-10 % vil kunne indhøstes efter fuld implementering fra Lovgrundlag og rammesættende dokumenter sbeslutning af 29. august Det videre forløb Efter godkendelse af sagen, vil Den Centrale Indkøbsfunktion påbegynde arbejdet med etablering af Brugergrupper, først i Nuuk og efterfølgende i Paamiut, Tasiilaq og Illoqqortoormiut. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingen. 22

23 Side 23 Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 13. august 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Sagen sendes til orientering i n. Bilag 1. Indkøbspolitik, Bilag 11 i Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring 2. Strategi vedrørende indkøb, Kommuneqarfik Sermersooq 3. Retningslinjer for Indkøb i Kommuneqarfik Sermersooq 23

24 Side Forespørgsler Ingen. 24

25 Side Beslutninger 05A Transmission af smøder Til beslutning J.nr.: Fælles service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé For at imødekomme det politiske ønske om maksimal offentlighed i Kommuneqarfik Sermersooq er der fra politisk side ønsket muligheden for at transmittere kommunalbestyrelsens møder på tv, således at borgerne kan følge den demokratiske proces på tæt hold. Ved at transmittere ns møder på tv, giver alle borgere i Kommuneqarfik Sermersooq muligheden for at deltage og følge sager der har interesse for den enkelte. KANUKOKA har indledt en dialog med KNR vedr. KNR2, for på sigt at lave en aftale gældende for samtlige fire kommuner. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at n godkender tilbud 2 i sagsfremstillingen - at ordningen igangsættes som en forsøgsordning, der skal evalueres Sagsfremstilling smedlem Peter Davidsen har første gang den 16. februar 2014 fremsendt forslag til n vedrørende samarbejde om nyheder mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Nuuk TV. Sagen blev behandlet på smøde den 3. marts 2014 med beslutning om: n ønsker, at politiske beslutninger og debatter bredes ud til borgere i Kommuneqarfik Sermersooq. n beslutter derfor, at sagen sendes til Økonomiudvalget til videre behandling. I forbindelse med behandlingen ønsker n at mulighederne for et eventuelt tættere samarbejde med Nuuk TV og andre relevante public service medier undersøges, herunder KNR 2. I det videre arbejde ønsker n at tidligere erfaringer med digital formidling af smøder inddrages. For at imødekomme det politiske ønske om maksimal offentlighed i Kommuneqafik Sermersooq er der fra politisk side ønsket muligheden for at transmittere kommunalbestyrelsens møder på tv, således at borgerne kan følge den demokratiske proces på tæt hold. Ved at transmittere ns møder på tv, giver alle borgere i Kommuneqarfik Sermersooq muligheden for at deltage og følge sager der har interesse for den enkelte. Fælles Service har indhentet tilbud fra hhv. Nuuk TV og KNR. Tilbud 1, Nuuk TV Nuuk TV vil etablere sendere i Kommunens fire byer og sende de samme udsendelser som der i dag sendes i Nuuk. Der udover vil alle s møder blive send direkte på kanalen. 25

26 Side 26 Nuuk TV har ikke mulighed for at sende i Kommunes bygder Nuuk TV s tilbud lyder på kr. året for transmission af op til et smøde om året. Aftalen er uopsigelig i tre år. Den samlede pris er således kr. Tilbud 2, KNR Prisen indeholder udgifter til KNR teknik, support, datalinjer, dataforbrug samt signaldistribution fra byrådssalen til KNR, og efterfølgende til hele landet via KNR2. Opstartspris pr. møde kroner, samt timepris kroner. For 10 møder á 4 timers varighed vil det betyde en årlig udgift på kroner KNR oplyser at transmissionen af Inatsisartuts møder har første prioritet. Derfor vil der i samlingsperioderne være situationer hvor ns møder ikke kan udsendes direkte. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udgifterne til transmissionen foreslås dækket fra Økonomiudvalgets dispositionskonto Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Det videre forløb Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat har ingen bemærkninger, men forudsætter at beløbet tages fra Økonomiudvalgets dispositionskonto kontonummer I tilfælde af at der ikke er midler på denne konto, må der ske budgettilførsel til nævnte konto ved TB 3. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 25. juni 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingen med bemærkning om: At tilbud 2 anbefales til n og at ordningen igangsættes som en forsøgsordning der skal evalueres. Bilag 1. Tilbud fra Nuuk TV 2. Tilbud fra KNR 26

27 Side 27 05B Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet adm. Steffen Ulrich-Lynge / STUL Børn, Familie og skole direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning vedrørende første halve år 2015 samt en status over mulighedskatalogerne. Hovedområde Bogført Ajourført budget Forbrugsprocent 1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET ,85 % 2 - DET TEKNISKE OMRÅDE ,01 % 3 - ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET ,39 % 4 SOCIALOMRÅDET ,29 % 5 - UNDERVISNING OG KULTUR ,34 % 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,67 % 7 ANLÆGSUDGIFTER ,47 % 8 INDTÆGTER ,53 % Udvalgsområder Bogført Ajourført budget Forbrugsprocent 1 Økonomiudvalg ,70 % 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø ,86 % 4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv ,33 % 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole ,64 % Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at budgetopfølgningen godkendes - at status på mulighedskatalogerne tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltningerne har udarbejdet budgetopfølgning for første halve år 2015 for drifts- og anlægsudgifter samt indtægter for forvaltningernes områder. Der er i samme ombæring udarbejdet et status overblik på de mulighedskataloger, som blev besluttet i forbindelse med budget

28 Side 28 Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af det bogførte forbrug pr. 30. juni 2015 og anvendes til at gøre opmærksom på de bevillingsområder, der allerede nu er under pres samt mulige tiltag for at imødegå eventuelle efterfølgende bevillingsansøgninger Administrationsbygninger Årsagen til merforbruget skyldes at der for nogle af kommunes lejemål betales forud for et år af gangen. Dermed vil det se ud som om der er et merforbrug. Merforbruget udlignes dog over tid Kantinedrift Der er forsat visse steder et efterslæb med at få implementeret de vedtagne besparelser. Der arbejdes forsat på at realisere disse Fælles IT-virksomhed Merforbruget på området skyldes nogle uforudset udgifter i forbindelse med opgørelse af licenser samt indgåelse af nogle aftaler med forudbetaling. Merforbruget forventes nedbragt i løbet af året Forsikring og vagtværn Merforbruget bunder i at der er nogle forsikring, som bliver betalt i første kvartal, men de vedrør hele Merforbruget forventes udlignet i løbet af året Kontingenter og tilskud m.v. Årsagen til merforbruget skyldes, at vi betaler for KANUKOKA et halvtår af gangen. Derved vil merforbruget udligne sig i løbet af året Øvrige servicefaciliteter Der er mindre indtægt end budgetteret. Den mindre indtægt er marginal og forventet. Det forventes at det udlignes i løbet af året Gæstehuse og fangsthytter Der er en større indtægt end forventet Udlejning af erhvervsejendomme Indtægterne har været lidt højere end forventet Kommunal entreprenørvirksomhed Overforbruget /den manglende indtægt skyldes, at der ikke er lavet interne overførsler fra konto 2 og 6. Overforbruget/den manglende indtægt udgør ca. kr. 11,6 mio. På de afgivende konti (eksempelvis 2002, ) ses et tilsvarende underforbrug på knap 13 mio. kr Asfaltværker Ud over indkøb af materialer er der ingen aktivitet på denne konto endnu, derfor også afvigelse Kommunale aktiveringsprojekter Der ligger ikke nogen bevilling på kontoen. Midlerne der er blevet forbrugt på kontoen er til aktivitetsprojekter, bl.a. et husflidsværksted og en skindsystue, hvor man afventer en rapport fra Sermersooq Erhvervsråd Kommunalt erhvervsengagement Fast kvartalsvis bevilling betalt forud. Udlignes. 28

29 Side Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Der er her tale om sæson ledighed. Der er flere ledige i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Det forventes dermed at forbruget vil udligne sig hen over sommeren Fripladser på daginstitutionsområdet Omplacering til dækning af merforbruget foretages under TB Kontaktpersoner og personlig rådgiver Flere anbringelser og effekten af arbejdet med Udviklingsplanen endnu ikke synlige Førtidspension tildelt før 1/ % Lov Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov Manglende refusion Offentlig hjælp Grunde 1) nedsatte offentlig hjælp-takster, 2) flere i revalidering, 3) flere i regulært arbejde 4) kommende større anlægsprojekter, som skaber endnu flere arbejdspladser senere på året forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr Offentlig hjælp - ikke skattepligtig Der mangler indbetalinger til begravelsesudgifter Dagpenge ved barsel m.v. Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Alderspension Konteringsfejl er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger Aktiviteter handicappede voksne Merforbruget skyldes at den af n vedtagne beslutning omkring besparelser på 1 mio. ved organisatorisk omlægning af aktiviteter på handicap Voksne har afventet behandling i HSU samt partshøringer, hvorfor den er implementeret senere end forventet Kollegier og skolehjem Udgifter til driften af kollegiet Marlulissat betales fra konto uden bevilling. Korrigeres under TB2 i samarbejde med Piareersarfik Firtidsundervisning Det er et lille merforbrug på området, hvilket kan forklares ved at aktivisterne på området fordeler sig på 1. og 4. kvartal. Så i princippet er der et mindreforbrug. Dette skyldes, at der har været færre hold til fritidsundervisninger end planlagt. Der er planer om at gøre det bedre til efteråret, hvilket medfør at budget overholdes Kommunalt biblioketsvæsen Folkebibliotek er sæsonpræget, hvorfor resterende bevillinger forventes at holde for resten af året. 29

30 Side Tilskud til kulturhus Tilskuddet til Katuaq er fastsat til månedlige rater, der udbetales løbende Kulturrådet Der er to årlige ansøgningsfrister til Sermeq fonden. Når udbetalingerne til de godkendte ansøgninger er overstået vil det næste forbrug først være ved næste ansøgningsfrist. Et overforbrug på nuværende tidspunkt er derfor ikke unaturligt Renovationsanstalten Der er tale om et mindre merforbrug som forventes hentet i løbet af Modtagerstationer for miljøfarligt affald Der har været flere indtægter end budgetteret i løbet af de første måneder i Infrastruktur generelt Der er tale om en periodeforskydning. Vi er ikke rigtigt kommet i gang med terrænarbejderne endnu, grundet den lange vinter. Vi har derfor ikke kunnet opkræve de tilskud, der er betinget af disse terrænarbejder Ældreområdet Overskridelsen er et udtryk for en periodeforskydning. Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk. Byggeriet er ibrugtaget. Der henstår et større inventarprojekt, samt opsætning af altaner. Det forventes at byggeriet kan holdes indenfor bevillingen Renteindtægter Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året 8,8 mio.kr. som er indtægtsført plejer at komme i slutningen af marts måned. Status på mulighedskatalogerne er at langt de fleste er godt i gang med at blive realiseret og forvaltningerne forventer at nå i mål i løbet af året. Der er nogle, som endnu ikke er kommet i gang grundet forskellige årsager. De forskellige forvaltninger arbejder videre i andet halvår. Løsningsforslag faglig vurdering Ingen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse -Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen - Inatsisartuts Finanslov for 2014 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere bemærkninger. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 13. august 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. 30

31 Side 31 Bilag 1. Halvårs rapport 2. Status mulighedskatalog

32 Side 32 05C Tillægsbevilling og omrokeringsindstilling 2. kvartal 2015 Til beslutning J.nr Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen / LMS Borgmestersekretariatet adm. Steffen Ulrich-Lynge / STUL Børn, Familie og skole direktør Søren Valbak / SVAL Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe Nielsen / GRNI Anlæg og Miljø direktør Mike Kristiansen / MJKR Fællesservice direktør Marie Fleischer Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet budgetopfølgninger vedrørende indtægter og udgifter i årets første 6 måneder. Gennemgangen har vist, at der på en række områder er betydelige afvigelser i forholdt til det godkendte budget for Der er fortaget en vurdering af netto effekten af disse afvigelser set for hele budgetåret. Samlet set er nettoeffekten af tillægsbevillingerne et mindreforbrug på t. kr. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindreforbrug. Samlet merforbrug: t. kr. Samlet mindreforbrug: t. kr. I alt mindreforbrug t. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et overskud på 41,916 mio. kr. Konto Område TB + TB - Omp. + Omp. - netto 1003 Kommissioner, råd og nævn Valg Udgifter til øvrige folkevalgte Borgmester Sekretariatet Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Kantinedrift IT - Fælles Standard Kontingenter og tilskud m.v Veje, broer og trapper Asfaltværker Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Fælles indsats på børne- og ungeområdet Familiebehandling Offentlig hjælp Daginstitutionsområdet - Fælles formål Vuggestuer Integrerede institutioner

33 Side Den kommunale skole MISI (PPR), Nuuk Forbrændingsanlæg Anlægsudgifter Større vedligeholdelse eksisterende bygninger - Administrationsbygning SAI-MIA *7420 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed Betaling byggemodning Personlig indkomstskat TOTAL *7420 Køb af ejendom til etablering af bo-enhed TB Særskilt dagsordenspunkt Omp. Omp. TOTAL TB + TB - netto Velfærd ISI Anlæg SAI Børne og Familie, Skole MIA Økonomiudvalget AII Samlet Indstilling Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at godkende følgende tillægsbevillinger: - konto Kommissioner reduceres med 1,940 mio. kr. i budget Konto Valg bevilges yderligere kr. i budget Konto Udgifter til øvrige folkevalgte bevilges yderligere kr. i budget Konto Borgmester Sekretariatet bevilges yderligere kr. i budget Konto Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv bevilges yderligere kr. i budget Konto Kantinedrift bevilges yderligere kr. i budget Konto IT-Fælles Standard bevilges yderligere 1,660 mio. kr. i budget Konto Kontingenter og tilskud m.v. bevilges yderligere kr. i budget Konto Veje, broer og trapper reduceres med kr. i budget Konto Asfaltværker reduceres med 1,5 mio. kr. i budget Konto Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet bevilges yderligere 1,7 mio.kr. i budget Konto Fælles indsats på børne- og ungeområdet reduceres med kr. i budget Konto Familiebehandling reduceres med kr. i budget Konto Offentlig hjælp reduceres med 10 mio. kr. i budget

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 5. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 5. ordinære møde. Referat Forside ns 5. ordinære møde Referat Tirsdag den 25. august 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde novem Forside Dagsorden Ekstraordinært Møde Onsdag den 22. april 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 BOLIGBYGGERI I NUUK 1 VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 Kl. 16.30 16.35 Kl. 16.35 16.45 Kl. 16.45 17.05 Kl. 17.05 17.20 Kl. 17.20 17.30 Kl. 17.30 17.55 Kl. 17.55 18.00 Præsentation

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Referat Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA)) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 7. ordinære møde. Referat

Kommunalbestyrelsens. 7. ordinære møde. Referat Forside ns 7. ordinære møde Referat Tirsdag den 28. oktober kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl

Dato: 19. November 2014 Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat. Tirsdag den 19. november 2014 kl Saqqaa Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Tirsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer: Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels-Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 0 Dagsorden

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 312 Dagsorden Møde onsdag den 25. november 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Uju Petersen (suppleant for Justus Hansen

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) (via telefon) Ingvar

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Fredag den 30. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat

Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq. Møde. Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00. Referat Forside Bygdebestyrelsen Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq Møde Tirsdag den 10. Marts 2015 kl. 13.00 Referat Medlemmer Formand, Justus Poulsen James B. Ignatiussen Bendt Abelsen Otto Nakinge Peter Jonathansen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat 2015no Forside Referat Mandag den 23. maj 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus Hansen(D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 22. januar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling Madsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 248 Dagsorden Møde tirsdag den 1. september 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere