Info r ma t io n & d e b at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Info r ma t io n & d e b at"

Transkript

1 Info r ma t io n & d e b at U d g i v e t a f H e r n i n g e g n e n s L æ r e r f o r e n i n g n r. 3 M a j

2 I n f o r m a t i o n Herningegnens Lærerforening Pontoppidansvej Herning Telefon Fax Indholdsfortegnelse Oplag: 2800 stk. udgives af Redaktør: Rita Helbo Jensen (ansv.) Tryk: Herningegnens Lærerforening ReklameTryk tlf Kontortider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Leder... side 3 Forflyttelser i Herning set i bakspejlet... side 4 Gemmer du - så husker jeg... side 6 Inklusionen står og falder med lærernes ledelseskompetence... side 9 Georgia in my mind... side 10 Møde for arbejdsmiljørepræsentanterne... side 12 Møde for nyansatte lærere og børnehaveklasseledere... side 14 Lærernes ferieår i 2011/ side 15 Ny kontorassistent i Herningegnens lærerforening... side 15 dlf/a Rådgivning og vejledning i A-kassespørgsmål ved henvendelse til A-kassekonsulent Steffen Steffensen. Træffetid på telefon mandag, tirsdag og torsdag: kl fredag: Træffetid på Herningegnens Lærerforening Pontoppidansvej 4, 7400 Herning Kun efter forudgående aftale 2

3 L e d e r Resultatvurdering kommunalreform: og de onde lo og de gode græd!? Reformen med større kommuner betød, at kommunerne i flere år udvidede antallet af administrative medarbejdere betydeligt. Og de faggrupper er ikke skåret tilbage på niveauet før reformen. Men det er de andre fag. Samlet set har vi nu en situation med flere administratorer og færre til at tage sig af skoleelever og små børn og ældre. Det er i manges øjne ikke en succes Citat Roger Buch, professor fra Danmarks Journalisthøjskole i Politiken d. 17/ Det er ikke nogen succes at kerneydelserne i kommunerne i disse år lider under så store nedskæringer at man kan tale om et egentligt velfærdstab. Der er forsvundet så mange job i kommunerne, at antallet af ansatte nu er lavere, end da kommunalreformen trådte i kraft i Samtidigt er opgaverne ikke blevet færre snarere tværtimod. Dette understøttes bl.a. af borgmester i Horsens og KL formand Jan Trøjborg. Han fortæller i interview i Politiken d. 17/ der er sket mange velfærdsudvidelser også de seneste år. For eksempel er der kommet en ungdomsuddannelse for handikappede, og vi passer nu næsten 100% af alle børn. Sådan var det ikke for få år siden. Kommunerne bliver holdt i kort snor af regeringen, og har behov for at dokumentere, at de kan parere ordre og skære ned. Det vil de uden tvivl blive ved med. Roger Buch siger herom: Kommunerne kan formentlig godt stramme endnu mere med færre ansatte, men man skal ikke tro, det er fedt, der skæres væk. Nej det handler om at lukke endnu flere skoler, putte flere elever ind i klasserne, fyre flere pædagoger, og at de ældre skal have endnu færre sekunders omsorg. Gad vide om befolkningen egentlig havde ønsket en reform, hvis man havde vidst at konsekvensen ville blive færre og færre varme hænder? Jeg tvivler. Helen Sørensen kredsformand 3

4 F o r f l y t t e l s e r i H e r n i n g s e t i b a k s p e j l e t Forflyttelser i Herning set i bakspejlet. Af Helen Sørensen, kredsformand man afskediges eller kan nøjes med en forflyttelse/nyt job. Gennem mange år har afsked og forflyttelser i Herning været baseret på en aftale mellem kommune og lærerkreds. Heldigvis har der ikke været behov for afskedigelser i en årrække og indtil i år, har forflyttelserne årligt ej heller været mange. Normal praksis Normalt foregår forflyttelser af lærere og børnehaveklaseledere ved, at skolelederen fra afgivende skole indstiller til forvaltningen hvilke ansatte, der ønskes flyttet. Sådan har det også været i år. Der var ni lærere som skulle flyttes primært på grund af besparelser og i mindre grad begrundet i faldende elevtal. De seks, der måtte forflyttes fra Herningsholmskolen var primært begrundet i, at byrådet har besluttet at spare 6% på centerklasserækkerne samtidigt med, at der ses en tendens til at færre elever henvises hertil. Der blev derudover flyttet en kollega fra Skalmejeskolen, en fra Højgårdskolen og en fra Snejbjerg skole. Disse ni forflyttere blev alle udpeget af respektive ledelser. Hvordan gør andre kommuner Vi ved at situationen i vore nabokommuner kan være anderledes. Når der er overtallige lærere på en konkret skole varsles ofte afskedigelse af denne/disse. Nogle kommuner har etableret jobbank og /eller andre tiltag. Afskedigelsesvarslerne undgår man ikke, hvis perspektivet er, den enkelte skole. Man kan også kalde det livrem og seler modellen. Her sikrer arbejdsgiveren sig at besparelsen falder, men omkostningen er usikkerhed for en række ansatte i flere måneder om hvorvidt Skolekabalen i år betød et stort antal forflyttelser I år skulle der flyttes i alt 78 lærere/børnehaveklasseledere rundt i skolevæsenet. De 9 tidligere nævnte samt de 69 begrundet i skolekabelen. Baggrunden for de mange lærerforflyttelser i Herning er byrådets beslutning om en række ændringer i skolestrukturen primært i Herning by.. Forflyttelserne begrundet i skolekabalen har været håndteret med forvaltningen som spydspids og med Herningegnens Lærerforening som part. Disse forflyttere blev udvalgt på basis af aktuelle kompetencer sammenholdt med en række kriterier for, hvilke opgaver, der skal løses på berørte skoler. Kriterierne var bl.a.: Som hovedregel flytter ekspertisen med specialklasser og modtagelsesklasser, som hovedregel flytter klasselærerne med eleverne, de ansatte ved UC10 flytter som hovedregel med til skolen på Tjaikofskisvej osv. HLF s rolle Herningegennes lærerforenings rolle har således været følgende: deltage i styregruppe være med til at aftale kriterier for forflyttelser deltage i forflyttelsessamtalen med den enkelte være med til at drøfte placering på ny skole Nogen spørger måske, om det ikke rummer en fare for, at medlemmerne ikke kan adskille kommunens rolle fra foreningens? Mere direkte sagt: Bliver fagforeningen opfattet som arbejdsgiverens forlængede arm? Efter HLF s opfattelse er det meget vigtigt at øve indflydelse. Vi vurderer, at det er bedre at deltage i arbejdet, når man inviteres med. Den etik og moral som forvaltningen lagde op til, i relation til arbejdet med skolekabalen, kunne vi kun være enige i. Og for god ordens skyld: Det er et entydigt arbejdsgiver ansvar at træffe den endelige beslutning om udvælgelse, placering mv. 4

5 F o r f l y t t e l s e r i H e r n i n g s e t i b a k s p e j l e t Ærlighed, åbenhed, ordentlighed HLF s perspektiv i arbejdet er, at hensynet til den enkelte og hensynet til rekruttering og fastholdelse af kvalificerede lærere og børnehaveklasseledere er sider af samme sag. Vejen til dette går via personalepolitske og pædagogiske tiltag, der bygger på åbenhed, ærlighed og ordentlighed. Men træerne vokser jo ikke ind i himlen. Der er kolleger som bliver slået helt ud af en besked om, at være udpeget til forflyttelse, der er kolleger der ser en forflyttelse som en ny udfordring, for at nævne yderpunkterne. I HLF søger vi at rumme alle reaktioner, for vi ved, at mennesker er vidt forskellige. Det lykkedes at imødekomme det højest prioriterede ønske om skoleplacering til 61 ud af de 78 forflyttere. (Se faktaboks). Jeg er glad for, at HLF har medvirket til at skabe et sådant resultat. Men selvfølgelig er der en række OBS punkter at forfølge. Dilemmaer i relation til barselsorlov En problemstilling, der står og blinker er, hvorledes kommunen fremover skal håndtere afsked og forflyttelser i relation til graviditet og barselsorlov. Dilemmaer i relation til lønsumsstyring Et andet problemfelt er, hvorledes lønsumsstyring spiller ind fremadrettet i lignende situationer. I forbindelse med skolekabalen har styregruppen truffet en række beslutninger, der så vidt muligt sikrer, at hensyn til feriepenge, barsel, fratræden mv. ikke pludselig bliver afgørende for, hvilke ansatte skolens ledelse gerne vil modtage og hvilke ikke! Hvis der havde været en række solidariske og generelle ordninger omkring økonomien, havde alle disse hensyn ikke været nødvendige. Men med lønsummen lagt ud til den enkelte skole, kan en række uvedkomne forhold, komme til at overskygge hensynet til faglighed og pædagogik! Dilemmaer i relation til medlemmerne. Modellen sikrer de fastansatte og efterlader plads til de tidsbegrænset ansatte i det omfang alle stillinger ikke bliver besat via forflyttelserne. HLF er fagforening for alle og vil som følge heraf drøfte med de tidsbegrænset ansatte, hvorledes de opfatter Herning-konceptet. Hvad synes skolebestyrelserne Herning-konceptet bygger på, at man som fastansat er ansat af en given skolebestyrelse, og at man således ikke behøver at blive vejet igen af en anden bestyrelse. Man er ansat ved skolevæsenet med tjeneste ved en konkret skole, men kan flyttes til en anden skole, hvis der sker ændringer, der betinger dette. Om skolebestyrelserne hellere så mere åben konkurrence om stillingerne kan vi gisne om. Her bør bestyrelserne tage med i betragtning, at fremtidsudsigterne for en konkret skole i givet fald kan blive, at ingen vil søge dertil, hvis strukturændringer kunne lure om hjørnet. Hvad synes skolelederne Hvorledes lederne ser på forflyttelserne aktuelt og forflyttelsesmodellen generelt vil jeg invitere repræsentanter for Skolelederne til en drøftelse af. Evaluering Herningegnens Lærerforening igangsætter en evaluering jf.ovenfor, som inddrager forskellige parter udover de aktuelt forflyttede. FAKTA Skolekabale Herning 74 lærere (46 K og 28 M) samt 4 børnehaveklasseledere (4K) har været til forflyttelsessamtaler i perioden 23. marts 4. april der var afsat 15 min. pr. person. Stillinger til rådighed: børnehaveklasselederstillinger: 5 lærerstillinger: 76. ØNSKER: 61 fik opfyldt første prioritet anden prioritet tredje prioritet. En blev kontaktet, idet de tre indsendte ønsker ikke kunne imødekommes. ALDERSFORDELING: LEVEÅR: FORFLYTTET: 25 29: : : : : : : : 4 Information og debat Nr. 3. Maj

6 G e n e r a l f o r s a m l i n g 6

7 G e m m e r d u s å h u s k e r j e g! Gemmer du så husker jeg! Af Melina Gydsbæk, lærer UC10 i Herning Jeg har været ansat som lærer på Ungdomscenter Herning siden UC10 er en 10klasseskole for elever fra hele Herning kommune. På UC10 får den enkelte tilbud om et år, hvor der er mulighed for at forbedre sig fagligt, få nye venner, modnes, få bedre skolevaner, samt blive afklaret med hvilken uddannelsesvej de bagefter vil følge. Det betyder at den elevgruppe jeg underviser, har valgt UC10 af vidt forskellige årsager, og derfor også kommer med forskellige udgangspunkter, faglige såvel som personlige. I perioden sommeren 2008 til sommeren 2010, valgte jeg at tage en overbygning på min læreruddannelse i form af en mastergrad i naturfagsundervisning på Syddansk Universitet, samtidig med at jeg arbejdede fuldtid som lærer på UC10. Masteruddannelsen var opbygget således, at man hele tiden skulle drage paralleller mellem den videnskabelige/ teoretiske tilgang til undervisning, og til egen praksis i de naturvidenskabelige fag. Det blev så startskuddet til en mere dybdegående refleksion over min egen praksis. Mit interesseområde blev de elever, der fagligt ikke har fået det optimale udbytte af den undervisning, de førhen har modtaget, og som havde lysten til at forbedre egen faglig kunnen. Disse elever var jeg af den opfattelse, at jeg ikke førhen have haft held med at rykke det stykke fagligt, som jeg havde forventet jeg burde. Min tese var, at eleverne gennem dialogformen ville få opøvet det naturvidenskabelige sprog og derved opnå en større erkendelse. Jeg kunne iagttage elever der fik 10 og 12 til prøverne i dansk og humanistiske fag men de fik 2 eller derunder i de naturvidenskabelige fag. Disse elever nåede aldrig at deltage i dialogen, de naturvidenskabeligt mindede var alt for hurtige. Her kommer mobiltelefonen ind som et redskab til, at fremme denne dialog. Det ugentlige arbejde Eleverne arbejder i faste grupper på mellem 2-3 elever, så eleverne opnår fortrolighed med hinanden og finder deres helt egen arbejdsstruktur og egne regler for dialog. Når eleverne laver laboratorieøvelser skal de beskrive, analysere og konkludere øvelsen, ud fra tre stillede spørgsmål: Hvad / Hvorfor / Hvordan. Eleverne optager små filmsekvenser eller tager billeder med deres egne mobiltelefoner af laboratorieøvelserne, samt af andre små øvelser der bliver lavet i undervisningen fra gang til gang. Det emneafsluttende arbejde Efter hvert undervisningsemne udarbejder eleverne en videorapport, ud fra 4 reflekterende spørgsmål, der skal besvares. Eleverne overfører alle deres film og billeder fra mobilen til skolens computer vha. bluetooth, der samles på skolens fælles drev. Derved har alle adgang til hinandens filmsekvenser og billeder og kan tage, hvad de har brug for til gruppens videorapport. Rent teknisk er filmene optaget i 3gp (3gp er pakkede videofilm, formatet bruges stort set kun i mobiltelefoner)eller Mp4 (MP4 er pakkede videofilm, formatet bruges bl.a. i det nye digitale sendenet), efterfølgende bliver de konverteret i Free Studio Manager, så de nu ligger i et AVI format. ( AVI er en container, som fortæller hvordan den pakkede film skal pakkes ud. Eleverne snakker sig frem til hvilke billeder/filmsekvenser, de forskellige spørgsmål hører til. Derefter skal eleverne opnå enighed om formuleringen af besvarelserne, hvorefter de indtaler deres besvarelse i små talesekvenser i Movie Maker eller Audacity. Filmsekvenser, billeder, tekst og lyd klippes sammen i Movie Maker, og den færdige film evalueres af gruppen og læreren i fællesskab. Gennem dette forløb får man mulighed for, at bruge det videnskabelige sprog og få det ind i en kontekst. Når man skal arbejde med ovenstående, er det vigtigt, at man har en medievejleder der kan hjælpe med det rent tekniske, og det har jeg fået. Det prøveforberedende arbejde. Eleverne får udleveret er cd-rom med alle videorapporterne på, lige inden læseferien begynder, så de kan anvende denne som et led i deres forberedelse til Information og debat Nr. 3. Maj

8 G e m m e r d u s å h u s k e r j e g! den afsluttende prøve. Til prøven vil der være stillet bærbar computer og høretelefoner til rådighed til alle elever, således at de kan bruge videorapporterne som en del af deres noter. Det er det redskab, der støtter hukommelsen. Gemmer du- så husker jeg! Hvad har vi opnået med denne arbejdsform? Denne arbejdsform giver eleverne mulighed for at interagere i en stor variation af dialogformer, og i de perioder hvor undervisningen er mere monologpræget fra lærer til elev, er forskellige visuelle og auditive virkemidler blevet taget i brug, for at hjælpe eleverne i deres bearbejdelse og lagring af de forskellige informationer. Jeg er af den opfattelse, at eleverne har været bevidste om vigtigheden i at få talt og anvendt det naturvidenskabelige sprog. De fleste af eleverne er af den opfattelse, at de er blevet bedre til verbalt at anvende det naturvidenskabelige sprog og konstruere længere sætninger. I det ugentlige arbejde hvor eleverne skal reflektere på eget laboratoriearbejde ved at indgå i gruppedialogen, har der været mulighed for at afprøve egne teorier og skabe mening og struktur i opfattelsen, samt opøve den strategi, de tre evaluerende laboratoriespørgsmål giver dem. Hermed kan processen, at komme fra handling til formuleret forestilling, lettere forløbe. Dette har bevirket, at eleverne har fået en mere dybdegående bearbejdelse af de første indtryk, og indsat disse i en kontekst, hvilket medfører, at der skabes flere og mere omfattende og længerevarende hukommelsesspor i langtidshukommelsen, der gør det lettere for eleven senere at finde den viden frem igen og anvende den i anden sammenhæng. I det emnerelaterede arbejde får eleverne mulighed i for gruppedialogen at præcisere egne tanker og overvejelserne omkring laboratoriearbejdet og at udtrykke dem i perfekt formulerede sætninger i besvarelsen af spørgsmålene til videorapporten. En stor andel af eleverne bekræfter, at billeder og film af deres laboratorieøvelser, har haft en positiv effekt på forståelse af, samt lettere ved at huske, det faglige indhold og formuleringer, der er relevante specifikt for det emne, de arbejder med. stoffet ikke er ukendt, men noget de har bearbejdet og deltaget i, samt det at de har fået indøvet en strategi til, hvorledes de kan angribe laboratorieøvelserne under prøven. Derved undgås den værste nervøsitet, som for mange er en hukommelsesmæssig og erkendelsesmæssig stor modstander. Konklusion Eleverne ser ikke nødvendigvis videorapporterne som den endegyldige vej til erkendelse. Nogle af eleverne finder hele processen besværlig, og ville hellere lave en skriftlig rapport, men de tilkendegiver alligevel, at de er blevet bedre til at udtrykke sig verbalt. Jeg tolker det som et udtryk for, at hele elevarbejdsformen med videorapporterne som slutprodukt, giver den enkelte elev mulighed for at vælge en metode, der er lang, tidskrævende og udfordrende, men resulterer i erkendelse, i stedet for hurtig en genvej, der ikke med sikkerhed giver et ønsket resultat. Har det fået afsmittende virkning til resten af skolen? I dag bruger de fleste lærere på UC10 mobiltelefonen i undervisningen, og ud fra den viden og erfaring jeg har gjort mig, tilpasser den enkelte lærer undervisningsmetoden afhængig af fag og egne kompetencer. For eksempel bruges metoden i sprogundervisningen, hvor eleverne i dag laver mundtlige afleveringer ved at bruge mobiltelefonen. Det kan være oplæsning, en analyse m.m. I matematik kan det være åbne opgaver, hvor eleverne filmer (på mobilen) deres fremlæggelser og afleverer dem som en mundtlig aflevering, ligestillet med en almindelig aflevering. Læreren får så en filmsekvens med dialogerne, så han/hun kan vurdere resultatet. Såfremt man er interesseret i at vide mere om ovenstående, kan man henvende sig til Melina Gydsbæk på mail: I det prøveforberedende arbejde har en stor andel af eleverne tilkendegivet, at det, at videorapporterne er multimodale, har været en stor støtte for dem i forhold til hukommelsessystemer. Det giver eleven en fysisk og faglig fornemmelse af, at 8

9 I n k l u s i o n Inklusionen står og falder med lærernes ledelseskompetence Af Niels Chr. Sauer, medlem af DLF s hovedstyrelse adfærdsforstyrrelser ind i sin midte og i mange tilfælde rette barnet op, javist. Men en svækket klasse med flere børn i vanskeligheder, et utrygt, vaklende læringsmiljø og gennemtræk af lærere vil næppe kunne bære en sådan belastning. Når den nytilkomne, udadreagerende adhd er et par gange har rendt rundt på bordene, smidt lidt med stolene og råbt møjluder efter læreren i alles påhør, hver gang han blev hidsig, så vil andre elever sandsynligvis blive revet med. Inden vi ved af det, har vi stik imod hensigten ikke længere én, men flere adhd ere i klassen. Hvis børn med adfærdsforstyrrelser skal lære at opføre sig hensigtsmæssigt, må de være sammen med almindelige jævnaldrende. Derfor må vi have de dysfunktionelle børn ud af specialmiljøerne og tilbage til normalklasserne. Det lyder besnærende, og udsigten til omfattende besparelser får det til at krible i fingrene på enhver handlekraftig politiker, der ikke er belastet af nærmere kendskab til folkeskolen. Men de bør tøve en kende. En ting er, at forældre til børn i specialmiljøet står så stærkt i en eventuel klagesag, at kommunen har tabt den på forhånd. Kommunen har jo erkendt, at disse børn har behov for og dermed retskrav på - vidtgående specialundervisning. Medmindre det kan dokumenteres, at dette behov ud fra en saglig vurdering ikke længere er aktuelt, har kommunen ikke en chance. Men den slags findes der løsninger på: KL og ministeriet rumler med forslag til indskrænkninger i klageadgangen. Det løser bare ikke det reelle problem. Politikerne må gøre sig klart, at de elever, der i dag er skilt ud til specialmiljøet pga. adfærdsforstyrrelser, er blevet det med god grund. Sendes de retur til normalklasserne på baggrund af økonomi (hvilket er lovbrud), vil mange af disse ophøre med at fungere som normalklasser. De vil passende kunne kaldes specialklasser med en stor gruppe integrerede normalelever, der på ingen måde magter at sætte dagsordenen, men må se magtesløse til, mens deres klasse går i opløsning. Og så vil behovet for specialundervisning først for alvor eksplodere. Der er én og kun én vej til den inkluderende skole, vi alle sammen ønsker os så brændende: Det forpligtende fællesskab. Er der intet fællesskab, er der intet at blive inkluderet i, og er det ikke forpligtende, kan det ikke opretholdes. Tydelige og troværdige lærere med veludviklet ledelseskompetence, der i et langt og sejt træk fra børnehaveklassen op opefter holder klassen på sporet, er en absolut forudsætning. Og husk så, kære politikere og skoleledere, at ledelseskompetence ikke blot betyder evnen og viljen, men også retten til at lede i klassen. For noget helt andet er, at en normalklasse er en sårbar størrelse. En robust klasse med mange stærke, velfungerende børn, et solidt funderet læringsfællesskab og dygtig, veletableret ledelse, forestået af et rutineret lærerteam, vil kunne tage et barn med Information og debat Nr. 3. Maj

10 G e o r g i a o n m y m i n d... Georgia on my mind Af Niels Lynnerup, hovedstyrelsesmedlem Nej, jeg refererer ikke til Ray Charles højtbesungne amerikanske stat, men derimod til landet Georgia eller Georgien, som er lokaliseret på østsiden af Sortehavet syd for Rusland og lige nord for Aserbadjan og Armenien. Opgaven Undertegnede besøgte landet som er på størrelse med Danmark - som en del af en 5-personers ETUCE/EI delegation, der skulle observere omstændighederne i og omkring en retssag mod den georgiske lærerforening ESFTUG. Kort fortalt var delegationens opgave at yde støtte til en af vores medlemsorganisationer, som er trængt i defensiven pga. af regeringsindblanding i fundamentale fagforeningsrettigheder. Sagen - i korte træk Et antal medlemmer i den georgiske lærerforenings kongres nægter at anerkende det valg, som i efteråret førte til at Maia Kobakhidze (Maia) blev præsident for den georgiske lærerforening. Oppositionen i lærerforeningen er under meget stærk indflydelse fra den georgiske regering der med indsættelse af deres egen kandidat vil få det noget nemmere og mere bekvemt i forholdet til lærerforeningen. Et forhold, der har været problematisk i flere år. (Nej, det er ikke kun i Danmark, at forholdet kan være anspændt!) Et kaotisk præsidentvalg I forbindelse med valget af præsident forsøgte Ekaterina Cherkezishvili (Eka), som er den regeringstro kandidat, at blive opstillet men det forhindrede vedtægterne, som foreskriver, at man skal have været medlem af den tidligere kongres for at kunne opstille. Det havde Eka ikke været, og dermed var der kun Maia som kandidat. Imidlertid udvandrede Eka og hendes støtter i protest fra kongressen, da det endelige valg skulle foretages og de mener derfor, at der ikke har været tilstrækkeligt mange delegerede tilstede til, at valget kan anerkendes. EI overværede kongressen (som man på forhånd godt vidste kunne blive problematisk), og vedtægterne for valg af præsident er overholdt, og dermed er Maia lovformeligt valgt. Den nuværende situation Siden valget har præsidenten og den georgiske lærerforening været udsat for forskellige former for chikane i form af manglende samarbejdsvillighed, personlige trusler mm.. En af de mere bløde afpresningsmetoder er et tilbud til Maia om at få et velbetalt job i undervisningsministeriet mod, at hun trækker sig som præsident! Herudover har 10

11 G e o r g i a o n m y m i n d... FAKTA ETUCE: European Trade Union Committe Education. Europæisk fælleorganisation for underviserorganisationer. Repræsenterer 139 lærerforeninger i Europa. EI: Education International. Global lærerorganisation 400 fagforeninger i 170 lande. Repræsenterer ca. 30 mio. lærere regeringen med stor succes - forsøgt at ramme den georgiske lærerforenings økonomi ved at sætte det såkaldte check-off-system ud af kraft. I al sin enkelthed er det et system, der gør, at man kan betale til fagforeningen via sin lønseddel. Selvom det i princippet bare er en lukket betalingsvej, så er det sammenholdt med det øvrige pres på lærerforeningen med til, at medlemmer bliver usikre og bange for at blive sat i forbindelse med fagforeningen, som derfor mister medlemmer. I den forbindelse er det værd at huske på, at Georgien stadig er et ungt demokrati med mindre end 20 år på bagen. Masser af møder og et retsmøde I løbet af vores 2-dages ophold i Georgien var det tydeligt, at en meget trængt lærerforening havde et udtalt behov for at promovere, at de havde international opbakning. Således nåede vi over de to dage, vi var i Tbilisi, at deltage i 9(!) forskellige møder plus et retsmøde. Selve retsmødet fik efter vores og de lokales vurdering en fair afvikling. Men på mødet med hovedorganisationen GTUC gav man tydeligt udtryk for, at den internationale opmærksomhed havde gjort sin virkning. En lignende sag tidligere på året mod jernbaneforbundet var foregået i ubemærkethed og havde ikke fået en ligeså objektiv behandling. Sagen fortsætter nu med et afgørende retsmøde efter sommerferien. Andre (subjektive) indtryk Selvom ovennævnte indikerer en absolut fagpolitisk højspændt situation med regeringen i en partisk rolle, så er der ikke bare tale om en clear case. Der er tydeligvis tale om en meget uerfaren lærerforeningspræsident, som nærmest er blevet præsident direkte fra at have været tr, og som har et forholdsvist snævert og usikkert flertal bag sig. Derfor bliver det også interessant at følge udviklingen i sagen i de kommende måneder. Og byen Tbilisi? Ja - set fra bagsædet af en bil lignede det en øst-østeuropæisk storby som langsomt undergår forvandlinger Information og debat Nr. 3. Maj

12 Møde f o r a r b e j d s m il j ø r e p r æ s e n t a n t e r Møde for arbejdsmiljørepræsentanter Af Erik Christensen, konsulent Cirka 30 deltog i kredsens møde for arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) (ny betegnelse for sikkerhedsrepræsentanter) lige efter påskeferien. Deltagerne startede med erfaringsudveksling. Den efterfølgende opsamling fra skolerne viste blandt andet: På mange skoler arbejdes der målrettet og løbende med det psykiske arbejdsmiljø, herunder stresspolitik og sygefraværspolitik. Der er generelt øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det skal ses i lyset af, at AMR oplever, et stigende antal ansatte er sygemeldt i kortere eller længere tid på grund af stressrelaterede problemstillinger. De mange besparelser de seneste år medfører en mere presset og stressende hverdag for lærerne. Det fysiske arbejdsmiljø fylder også for AMR, blandt andet nedslidte lokaler, skimmelsvampe, ventilation, klasserumsstørrelser. Mange skoler har haft besøg af Arbejdstilsynet og flere skoler har fået påbud om ændringer. Der arbejdes løbende på udvikling af APV (arbejdspladsvurdering) på skolerne. Kredsens arbejdsmiljøansvarlige Lars Dohn kommenterede problemstillingerne og omtalte blandt andet den nye hjemmeside der er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & forskning. Hjemmesiden indeholder blandt andet en række værktøjer til forebyggelse af stress og håndtering af stressproblematikker. Lars Dohn orienterede også om en række af de ændringer, der følger af den nye arbejdsmiljølov fra september Desværre er de lovede vejledninger endnu ikke udsendt, hvilket skaber usikkerhed om udmøntningen af loven. Uddannelse af AMR herunder uddannelse af repræsentanter i MED-udvalg, hvor AMR også har sæde blev også vendt. Uddannelsen udmøntes forskelligt i Herning og Ikast-Brande. Både Lars Dohn og Morten Godske Jensen, der er næstformand i HovedMED i Ikast-Brande, arbejder løbende på at forbedre uddannelserne i de 2 kommuner. Alt i alt et inspirerende møde, hvor både arbejdsmiljørepræsentanter og kredsrepræsentanter gik hjem med ny viden og indsigt. 12

13 Information og debat Nr. 3. Maj

14 M ø d e f o r n y a n s a t t e Møde for nyansatte lærere og børnehaveklasseledere Kom og mød din fagforening! Tirsdag den 17. maj kl Alle, der er ansat inden for de sidste par år er velkomne. Dagsorden: Kaffe Præsentation af Herningegnens Lærerforening din lokalkreds. Ansættelsessituationen i Herning og Ikast-Brande, herunder skolekabalen i Herning og forflyttelser i begge kommuner. Hvordan er det at være nyansat/erfaringsudveksling. Ønsker til Herningegnens Lærerforening. Eventuelt. Mødet afholdes i kredsens lokaler, Pontoppidansvej 4, 7400 Herning. Tilmelding til kredskontoret senest fredag den 13. maj kl. 12 på eller

15 F e r i e / n y k o n t o r a s s i s t e n t Lærernes ferie i skoleåret 2011/2012 Herning kommune: Der er udmeldt kollektiv ferie for skolernes undervisningspersonale i ugerne 27, 28, 29, 30 og uge 42 Ikast-Brande kommune: Der er udmeldt kollektiv ferie for skolernes undervisningspersonale i ugerne 27, 28, 29, 30 og uge 42 Ny kontorassistent i Herningegnens Lærerforening Herningegnens Lærerforening har ansat Else Bach som ny kontorassistent. Else bor i Bording og har siden 1995 sammen med sin mand drevet egen virksomhed med lysproduktion. Else har fortrinsvis taget sig af den administrative del af arbejdet i virksomheden. Else og hendes mand har nu solgt deres virksomhed. Else har desuden et godt kendskab til skole, da hun gennem 4 år har siddet i skolebestyrelsen på Bording skole. I Herningegnens Lærerforening er vi meget glade for at vi har fået Else og vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde. Elses arbejdsområder vil blandt andet være regnskab og medlemsadministration. Information og debat Nr. 3. Maj

16 B Nr. 3 Maj 2011 Information & debat Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 05. Maj 2011 Kredsstyrelsen: Kredsformand: Helen Sørensen Fonnesbechsgade 5, 1 th Herning Tlf Kongresdelegeret Formand for fagligt udv. Næstformand: Lars Dohn Ørskovvej 12, Snejbjerg 7400 Herning Tlf Kongresdelegeret 2. Næstformand: Morten Godske Jensen Peter Bonnens Vej Ikast Kongresdelegeret Niels Lynnerup Åskrænten Haderup Tlf Kongresdelegeret Hovedstyrelsesmedlem Annette Rydder Henriksen Nørretoften Herning Tlf Kongresdelegeret Jeanne Sunesen Poppelvej Karup Kongresdelegeret Svend Albrektsen Kornblomstens Kvarter Herning Tlf Preben Jensen Møllebakken 6, Gjellerup 7400 Herning Tlf Lisbet Andersen Skovbrynet Brande kongresdelegeret Kredsstyrelsens kasserer: Erik Christensen Kredsstyrelsens sekretær: Rita Helbo Herningegnens Lærerforenings Pensionistforening: Formand: Egon Jepsen Nedergårdvej Ørnhøj Tlf Møde for AMR-repræsentanter d. 27 april NÆSTE NUMMER af I&D udkommer DEADLINE for indlevering af stof til næste nummer

1 Rødovre Lærerforening

1 Rødovre Lærerforening 2010- MEDLEMSWEEKENDEN RESULTATET AF ET OVERORDENTLIGT ROST ARRANGEMENT FORELIGGER NU Rosen fra deltagerne i dette års medlemsweekend har næsten ingen ende villet tage. Temaet for weekenden var skoleudvikling.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Randers 18/12/2014 Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Følgende udtalelse er lavet af personalet i skolens specialklasser og vedtaget i MED-udvalget på Tirsdalens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Specialundervisning, inklusion og fællesskab

Specialundervisning, inklusion og fællesskab Specialundervisning, inklusion og fællesskab Dette notat er blevet til på baggrund af KLFs arbejde med afdækning af rammer og vilkår i den københavnske folkeskole i forhold til specialundervisning, inklusion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner.

Kreds60-nyt. Nu håber jeg bare, at I får tid til at slappe af og bruge jeres energi på jer selv, familie og venner. Kære medlemmer! Jeg sidder her på kontoret mandag d. 18. juni, og sommeren står for døren. I morges skinnede solen, og der var lidt god varme i luften. Lige nu styrter regnen ned. Vi trænger til vand,

Læs mere

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.

Uddannelsesplan. Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære. Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande. Uddannelsesplan Ikast Nordre Skole Et godt sted at være et godt sted at lære Skolen: Hagelskærvej 7430 Ikast 99604700 nordreskole@ikast-brande.dk Praktikkoordinator: Jan Moth: 30258672 Jan.Moth@skolekom.dk

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl

Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl Referat af MED-udvalgsmøde Fredag d. 4. april 2014 kl. 10.00-13.00 Kulturhusets konferencerum Ledelsesrepræsentanter: Bernhard Schmitz Thomas Meyhoff Crone (referent) John Bay Sørensen Renate Gregersen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere 2015 Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole. Selvevalueringens. Diagram 1. Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen:

12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole. Selvevalueringens. Diagram 1. Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen: Kære forældre! Hammel torsdag d. 18. april 2013 12. Nyhedsmail fra Frijsenborg Efterskole Selvevalueringen 2013 Baggrund for, - og behandling af Selvevalueringen: I februar 2013 bad vi skolens elever og

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

I fællesskab falder brikkerne på plads

I fællesskab falder brikkerne på plads Skoleudvikling, inklusion, formelle krav og nye ændringer! I fællesskab falder brikkerne på plads Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø for alle! Sammenhæng mellem krav og ressourcer! Et arbejdsmiljøprojekt

Læs mere

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES?

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES? DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/ Arbejds- og Organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret.

I dette forår indsamles krav til næste års overenskomstforhandlinger, og også her skal vi fortsat arbejde fokuseret. 1 Ane Søegaard Formand I de 2 år, jeg har været formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, har jeg haft som mål at styrke foreningens position og indflydelse overalt, hvor vi færdes. Vi er som faggruppe

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere