20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved"

Transkript

1 20 ting om Fordelingssekretariatet, som man godt kan sætte spørgsmålstegn ved 1

2 Fordelingssekretariatet. Kontoret i Slagelse. Vikarkassen. Fællessekretariatet. Kært barn har mange navne, men de betegner alle Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler, som vi formelt hedder. Hvad er så Fordelingssekretariatet? Hvem ejer og leder Fordelingssekretariatet? Hvad er formålet og ideen med Fordelingssekretariatet? Hvor kommer tilskuddene fra og hvor går de hen? Hvad er forholdet til Undervisningsministeriet, skoleforeninger, Frie Skolers Lærerforening og skolerne? Disse og mange flere spørgsmål prøver vi at besvare i denne pjece. Pjecen er først og fremmest skrevet til vores primære brugere, dvs. skolerne og deres ledelse og administration. Men andre er velkommen til at læse med over skulderen. Og hvis der er spørgsmål, som pjecen ikke besvarer, så kontakt os. Du er også velkommen til at besøge os på vores hjemmeside på hvor du kan læse mere om os. Og skulle du komme forbi Slagelse, så kig ind. Vi giver gerne en kop kaffe. God læselyst. 2

3 1. Hvad er formålet med Fordelingssekretariatet? Fordelingssekretariatet har til formål at fordele følgende tilskud til friskoler og private grundskoler i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.: Tilskud til befordring af syge og invalide elever. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygning. Tilskud til elevbefordring mellem hjem og skole. Tilskud til nedbringelse af skolepenge, af betaling for ophold på kostafdelinger og af forældrebetalingen for SFO. Tilskud til vikarudgifter, sygeundervisning og særlige lærerlønudgifter. Tilskud til lærernes efteruddannelse og kursusdeltagelse. Tilskud til varetagelse af skoleforeningernes opgaver om tilsyn. Fordelingssekretariatet varetager herudover en række opgaver af administrativ karakter på de frie grundskolers område, som Undervisningsministeriet har henlagt til Fordelingssekretariatet. 2. Hvem ejer Fordelingssekretariatet? Fordelingssekretariatet er ligesom skolerne en selvejende institution, så i princippet er der ingen, der ejer Fordelingssekretariatet. Det, der karakteriserer en selvejende institution, er bl.a.: Institutionen har en vedtægt Institutionen har et klart defineret formål Institutionen har en selvstændig og uafhængig bestyrelse Bestyrelsen er alene bundet af institutionens formål og vedtægt Institutionen ejer sig selv og har ikke medejere Institutionen har egen formue, der er adskilt fra andres formuer Institutionen er en selvstændig juridisk enhed Grundlaget for Fordelingssekretariatets virksomhed er en vedtægt, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Det drejer sig bl.a. om administration af Kompetencefondsmidler, drift af Ansættelsesregistret og fastsættelse af lønanciennitet. 3

4 3. Hvad er Fordelingssekretariatets forhold til Undervisningsministeriet? Fordelingssekretariatet er ikke en del af Undervisningsministeriet eller andre offentlige myndigheder. Men Undervisningsministeriet har da det er ministeriet, som er yder af de tilskud, som sekretariatet forvalter en række beføjelser i relation til Fordelingssekretariatet: Fordelingssekretariatets bestyrelse er ansvarlig overfor Undervisningsministeren Fordelingssekretariatet skal aflægge regnskab overfor Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet kan kræve ændringer i vedtægten Undervisningsministeriet skal godkende vedtægten Undervisningsministeriet kan fastsætte nærmere regler for administrationen af Fordelingssekretariatets opgaver Undervisningsministeriet kan indkalde oplysninger fra Fordelingssekretariatet Undervisningsministeriet kan fastsætte regler for regnskab og revision af Fordelingssekretariatet 4

5 4. Er Fordelingssekretariatet en del af skoleforeningerne eller Frie Skolers Lærerforening? Nej, Fordelingssekretariatet er en selvstændig, selvejende institution, der har til formål at løse en række tilskudsmæssige og administrative opgaver. Skoleforeningerne organiserer skoler (og i visse tilfælde tillige skolernes ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer) med henblik på at varetage disses politiske og andre interesser i bredeste forstand. Skoleforeningerne servicerer endvidere deres medlemmer med rådgivning, kursus og informationsvirksomhed m.v. Frie Skolers Lærerforening er en fagforening for omkring lærere, børnehaveklasseledere og ledere på frie grundskoler og efterskoler. Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for de ansatte. 5. Hvorfra stammer de penge, som Fordelingssekretariatet fordeler fra? Fordelingssekretariatet finansieres i alt overvejende grad af statslige tilskud, der vedtages på de årlige finanslove under Undervisningsministeriets hovedkonto. Befordringstilskuddet til generel elevbefordring, sygebefordring, befordring til brobygningsforløb samt fripladstilskud til skolepenge og SFO betaling ydes som en særskilt bevilling på Finansloven. Vikartilskuddet, tilskud til sygeundervisning og særlige lærerlønsudgifter samt tilskud til efteruddannelse af skolernes personale ydes som en særskilt bevilling på Finansloven, men er en afsnøring af driftstilskudsbevillingen, dvs. det tilskud, som staten yder til driften af de frie grundskoler. Tilskud til dækning af skoleforeningernes udgifter til certificering af tilsynsførende og tilsyn mv. ydes som en særskilt bevilling på Finansloven, men er også en afsnøring af driftstilskuds bevillingen. Endelig modtager vi midler fra Kompetencefonden. Foruden de statslige midler har Fordelingssekretariatet indtægter ved at hver fri skole opkræves et kontingent for at være med i Fordelingssekretariatet. En skole med 250 elever betaler omkring kr i kontingent om året. Og endelig stammer en del af indtægterne fra renteindtægter og kursgevinster fra placeringen af statstilskud og vores egenkapital i banker og realkreditinstitutter. 5

6 6. Kan man være sikker på, at Fordelingssekretariatet udbetaler alle statstilskud til skolerne? Ja, det kan man. Fordelingssekretariatet skal hvert år aflægge et årsregnskab overfor Undervisningsministeriet. Årsregnskabet indeholder en over tid akkumuleret oversigt over tilskudsindtægter fra staten og tilskudsudbetalinger til skolerne for hvert tilskudsområde. Regnskabet er revideret af en uafhængig, statsautoriseret revisor. 8. Hvilken lovgivning er Fordelingssekretariatet omfattet af? Fordelingssekretariatet er omfattet af Lov om friskoler og private grundskoler, Tilskudsbekendtgørelsen, Regnskabs og Revisionsbekendtgørelsen og Forvaltnings og Offentlighedsloven. 7. Skolerne skal hele tiden effektivisere. Bliver Fordelingssekretariatet også effektiviseret? Fordelingssekretariatet gennemgår hvert år en forvaltningsmæssig revision, hvor en uafhængig revisor vurderer sekretariatets økonomistyring, produktivitet, effektivitet og sparsommelighed. Sekretariatet har aldrig i perioden incl. fået andet end "rene" revisorpåtegninger. Revisors konklusion for 2012 var: "Sekretariatet har en økonomisk og effektiv administration". Fordelingssekretariatets samlede administrationsudgifter er i perioden incl. og i løbende priser faldet med 50,3%. Antallet af medarbejdere er i samme periode reduceret med 5 ansatte, således at der i dag er 10 medarbejdere. Og vi har en administrationsprocent, som sagtens tåler sammenligning med tilsvarende virksomheder. 9. Hvem leder Fordelingssekretariatet? Fordelingssekretariatet ledes af en bestyrelse, der består af: 3 medlemmer udpeget af Danmarks Privatskoleforening, 2 medlemmer udpeget af Dansk Friskoleforening, 3 medlemmer udpeget af Deutscher Schul und Sprachverein für Nordschleswig, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler og Private Gymnasier og Studenterkurser i forening samt 1 medlem udpeget af Frie Skolers Lærerforening. 6

7 10. Hvad er bestyrelsens opgave og ansvar? Bestyrelsen varetager Fordelingssekretariatets overordnede ledelse og er juridisk og økonomisk ansvarlig for Fordelingssekretariatets virksomhed, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., anden lovgivning samt Fordelingssekretariatets vedtægt. Bestyrelsen fastsætter tillige de nærmere principper og retningslinjer for fordeling af de tilskud og varetagelse af de opgaver, som påhviler Fordelingssekretariatet. 11. Er der fastsat mål for Fordelingssekretariatet? Ja, målene for Fordelingssekretariatet er fastsat af bestyrelsen: Fordelingssekretariatet søger at udøve og udvikle en effektiv, kvalitets og servicebetonet administration af tilskud og andre opgaver, således at der skabes et gunstigt grundlag for drift og udvikling af de frie grundskoler i Danmark. Fordelingssekretariatets administration foretages med respekt for, at bevillingerne i videst muligt omfang udbetales til skolerne. Fordelingssekretariatet søger at opnå og fastholde et godt og konstruktivt samarbejde med: Undervisningsministeriet og andre myndigheder Skoleforeninger og faglige organisationer Frie grundskoler og bestyrelser og ledere herfor Ansatte, forældre og elever på frie grundskoler Fordelingssekretariatet søger at tilpasse serviceydelser og betjening til den enkelte brugers eller brugergruppes behov med et korrekt, faglig kompetent, samarbejdsorienteret, kvalitets og serviceorienteret medspil. Fordelingssekretariatet søger at finde løsninger, der fremmer driften af de frie grundskoler, således at de frie grundskolers samlede interesser tilgodeses. Fordelingssekretariatet søger at tilpasse opgaveporteføljen til de behov, der til enhver tid er på de frie skoler. 7

8 12. Hvilke værdier baserer Fordelingssekretariatet sig på? Fordelingssekretariatet ønsker at være kendt som en ansvarlig, helhedsorienteret, respektfuld, bruger og serviceorienteret samt handlekraftig virksomhed. 13. Hvordan sikrer Fordelingssekretariatet, at der træffes ensartede og retfærdige afgørelser overfor skolerne? Fordelingssekretariatet er omfattet af lov om friskoler og private grundskoler og tilskudsbekendtgørelsen. Disse love og i visse tilfælde Finansloven foreskriver, hvordan sekretariatet på et overordnet grundlag skal forvalte tilskuddene. Lovene er for hvert tilskudsområde blevet detaljeret beskrevet og uddybet i et administrationsgrundlag, der er vedtaget af Fordelingssekretariatets bestyrelse. Som supplement hertil har sekretariatet udarbejdet tilskudsvejledninger. Fordelingssekretariatet er underlagt Forvaltnings og Offentlighedsloven, som detaljeret beskriver, hvorledes den daglige forvaltning skal foregå. Sagsbehandlingsreglerne har til formål at sikre, at forvaltningen behandler sagerne tilstrækkelig grundigt og korrekt, således at indholdet i de afgørelser, der træffes, er lovlige og rigtige. Endelig har Fordelingssekretariatet fastsat en klagesagsprocedure. Alle klagesager skal uden undtagelse og uanset til hvem de er stilet forelægges for sekretariatschefen. Klagesager forelægges for bestyrelsen som øverste administrative klageinstans med mindre sekretariatschefen har givet klageren fuldt medhold i klagen. Fordelingssekretariatets bestyrelse behandler gennemsnitligt under 5 klagesager om året. 8

9 14. Er det nødvendigt, at Fordelingssekretariatet kontrollerer skolerne og kræver dokumentation for tilskudsanvendelsen? Den overordnede balance er på den ene side at sikre, at de tilskud, som staten yder, bliver anvendt efter formålet, og på den anden side ikke at bebyrde skolerne unødigt. Denne balance skal løbende findes i et samspil mellem flere faktorer: Fordelingssekretariatets bestyrelse er af Undervisningsministeriet pålagt at sikre, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., anden lovgivning samt Fordelingssekretariatets vedtægt. 15. Er Fordelingssekretariatet en forvaltnings, serviceeller kontrolvirksomhed? Faktisk alle 3 ting. Vores hovedopgave er at forvalte og fordele de statstilskud, som vi modtager fra staten, og sørge for, at de kommer ud til skolerne. Det er forvaltningsopgaven. Dernæst er det vores opgave at hjælpe skolerne med at søge de tilskud, som vi tilbyder, og i øvrigt svare på spørgsmål og rådgive. Det er serviceopgaven. Endelig er vi pålagt at sikre, at de fordelte tilskud bliver anvendt efter de formål, hvortil de er givet. Det er kontrolopgaven. Fordelingssekretariatet skal hvert år overfor Undervisningsministeriet kunne præstere en retvisende årsregnskab og en pletfri revisionspåtegning. Dette skal foregå efter de retningslinjer, som er fastsat i Regnskabs og Revionsbekendtgørelsen. Fordelingssekretariatet skal af hensyn til den samlede frie skolesektor sikre, at tildelte tilskud til den enkelte skole er opnået og anvendt på en korrekt måde; og ikke gennem "tilskudstænkning" eller omgåelse af reglerne på bekostning af de øvrige skoler. Af disse grunde og afhængig af tilskuddets art og størrelse anvender Fordelingssekretariatet bilagskontrol, ledelseserklæringer, revisorerklæringer og stikprøvekontroller. 9

10 16. Er Fordelingssekretariatet interesseret i at høre kritik/forslag fra skolerne? Ja, i høj grad. Sekretariatet har i efteråret 2013 gennemført en stor brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle frie skoler og har herigennem indhentet både konstruktiv kritik og konkrete forslag, som vil blive brugt som input til at optimere sekretariatets samspil med skolerne. Men skolerne er velkomne til på ethvert tidspunkt at fremkomme med kritik og forslag. 17. Er det nødvendigt, at skoler skal indrapportere så mange data til Ansættelsesregistret? I Ansættelsesregistret registreres kun oplysninger, som skal bruges i forbindelse med enten vikartilskudsberegning, lønanciennitetsberegning eller Forhandlingsstatistikken. Fordelingssekretariatet er af Finansministeriet blevet pålagt at indsamle data til Forhandlingsstatistikken, der bl.a. anvendes i forbindelse med overenskomstforhandlinger, men også til lønanalyser i skoleforeningerne og hos FSL. Hvilke løndele og hvordan, der skal indberettes, afgøres af Finansministeriet. Det skal bemærkes, at indberetningsbyrden i de senere år er blevet lettet betydeligt. Tidligere omfattede Ansættelsesregistret en betydelig registrering af forhold vedr. arbejdstid. Dette sker ikke mere. 18. Var det ikke lettere at udlodde de tilskud, som Fordelingssekretariatet forvalter direkte gennem driftstilskuddet? Jo, det ville være lettere. Men tilskuddene ville så blive fordelt proportionalt til skolerne og ikke efter de solidariske formål, hvortil de er givet. Tilskuddene kan betragtes som en hjælp fra fællesskabet, hvis en skole rammes af en uforudset begivenhed, som ellers ville kunne få store, negative økonomiske konsekvenser for skolen. Men i grunden er det et politisk spørgsmål, som vi ikke forholder os til. 10

11 20. Er Fordelingssekretariatet en del af de frie grundskolers fællesskab? Ja, det er vi. Vi søger gennem vores arbejde at medvirke til, at der skabes et gunstigt grundlag for drift af de frie grundskoler i Danmark. Fordelingssekretariatets bestyrelse består udelukkende af repræsentanter for organisationer indenfor de frie grundskolers fællesskab. Og vi deltager i det forum, der er oprettet under navnet "De frie Grundskoler". 19. Hvad er Fordelingssekretariatets indstilling til begrebet "Brugerservice"? Vores indstilling til brugerservice er klar: Medarbejdere i Fordelingssekretariatet søger at tilpasse serviceydelser og betjening til den enkelte brugers eller brugergruppes behov med et korrekt, faglig kompetent, samarbejdsorienteret, kvalitets og serviceorienteret medspil. 11

12 Fakta om Fordelingssekretariatet Og bag det hele står Bestyrelse Karsten Suhr (formand), Ebbe Lilliendal (næstformand), Helle Brinch, Søren Brinck, Kurt Ernst, Poul Sørensen, Thorkild Bjerregaard, Gitte Baaring Hansen og Uffe Rostrup. Sekretariatschef Steen Wichmann Bersan Statsautoriseret revisor Søren Stampe, Deloitte Slagelse Anders Nilsson Birte Mikkelsen Chalotte Larsen Charlotte Andersen Nøgletal 2012 Statstilskud: 114,2 mio. kr. Årets resultat: 5,9 mio. kr. Likviditetsgrad: 147% Soliditetsgrad: 32% Overskudsgrad: 4% Administrationsprocent: 5,7% Medarbejdere: 9,37 årsværk Grethe Simonsen Helle Kragh Per Sørensen Selvere Oruc Steen Bersan Helle Larsen Japanvej 36, 4200 Slagelse Telefon: , E mail:

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere