Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse"

Transkript

1 Ukrudt - prioritering af indsats og kemikanisk bekæmpelse Af Poul Henning Petersen og Je Erik Jeen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl, Skejby Forbruget af herbicider (incl. glyphosat) udgør 56 procent af det samlede pesticidforbrug i landbrugsafgrøder målt som behandlingshyppighed. Den politiske målsætning er, at dette forbrug skal reduceres mest muligt ved at udnytte principperne for integreret produktion, dvs. forebyggelse af ukrudtsproblemerne gennem sædskifte og kulturtekniske forataltninger samt bekæmpelse med inddragelse af alle kendte metoder. Vintersæd Reduceret dosis I landsforsøg med ukrudtsbekæmpelse med hel og halv dosis (figur 1 og 2) har henholdsvis 70 og 79 procent af behandlingerne været rentable under forudsætning af at omkostning til kemi og udbringning udgør henholdsvis 4,6 og 2,7 hkg pr. ha (345 kr. hhv. 203 kr. pr. ha). Den beskedne forskel i merudbyttet ved hel og halv dosis ligger på samme niveau uaet ukrudtsbestande størrelse. Der er altså ikke større risiko forbundet med at reducere dosis ved en stor ukrudtsbestand. Strategi med en eller to sprøjtninger Genbehandling af vintersæd, hvor der er bekæmpet ukrudt om efteråret, vurderes til at udgøre 60 procent af arealet. Forsøgsmæssigt er det godt belyst, at disse sprøjtninger, som ofte løfter behandlingsindekset op på et højt niveau, sjældent er rentable. Der er to veje at gå for at forbedre økonomien i ukrudtsbekæmpelsen og samtidig reducere forbruget: 1 Vælg en løsning og dosering om efteråret, som giver tilstrækkelig effekt til, at yderligere bekæmpelse om foråret undgås. Et behandlingsindeks på 0,5-0,8 vil normalt være tilstrækkeligt. 2 Efterårsbehandling med en lille indsats rettet mod ukrudtsarter, som mest effektivt bekæmpes om efteråret. Herefter en planmæssig opfølgning mod det øvrige ukrudt om foråret. Et samlet behandlingsindeks på 0,6-0,9 vil normalt være tilstrækkeligt. Ovennævnte kommer til udtryk i de konkrete sprøjteplaner/strategier fra rådgivningstjenesten, men kræver også hos den enkelte landmand et godt kendskab til ukrudtsforekomsten i marken og et godt produktkendskab. Sprøjtetidspunkt Boxer og Stomp virker i væsentlig grad som jordmidler. Det har derfor været diskuteret, om effekten er tilstrækkelig ved sprøjtning, når græsukrudtet har 2-3 blade. I figur 3 ses, at effekten ved behandling med 2,0 l Boxer + 0,5 l Quartrol pr. ha på tre sprøjtetidspunkter har været god og eartet. Det må antages, at vindaks og andet græsukrudt på det seneste tidspunkt har nået 2-bladsstadiet. Vindaks er bekæmpet så effektivt på alle 3 sprøjtetidspunkter, at der ikke har været frøbærende strå ved høst. Figur 1. Nettomerudbytte for ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede med hel og halv dosis. = Nettomerudbytte ved hel dosis. = Nettomerudbytte ved halv dosis. 382 landsforsøg Figur 3. Tidspunkt for bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede med Boxer + Quartrol. 0,5 l Quartrol svarer til 0,15 l Oxitril + 0,03 l DFF. 3 forsøg. Oversigt over Landsforsøgene Figur 2. Sammenhæng mellem antal ukrudtsplanter pr. m 2 og nettomerudbytte for ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede med hel og halv dosis. = Nettomerudbytte ved hel dosis = Nettomerudbytte ved halv dosis. = Nettomerudbytte i enkeltforsøgene ved hel dosis. O = Nettomerudbytte i enkeltforsøgene ved halv dosis. 382 landsforsøg Tilsvarende er effekten af henholdsvis 1,5 l Stomp + 1,5 l Boxer pr. ha og 2,0 l Stomp + 0,4 l Primera Super pr. ha ved behandling i stadium 11 og 13 helt eartet. Der har i de fire forsøg i gennemsnit været 14 dage mellem behandlingerne. I et forsøg, hvor der har været 24 dage mellem behandlingerne, er effekten mod enårig rapgræs og vindaks ved den sene sprøjtning helt på højde med den tidlige sprøjtning. Effekten af de to løsninger mod vindaks har været e på begge sprøjtetidspunkter. Det ser således ud til, at kombinationen af bladmidlet Primera Super og Stomp ikke har haft bedre effekt mod vindaks end løsningen med de to jordmidler Stomp og Boxer. 25

2 Figur 4. Tidspunkt for bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede med Stomp + Boxer og Stomp + Primera Super. 4 forsøg. Oversigt over Landsforsøgene Rajgræs Aøgninger om godkendelse af Hussar og Topik til ukrudtsbekæmpelse er indsendt til Miljøstyrelsen. Hussar er under behandling i det fælles EU-system med henblik på optagelse på liste 1 i direktivet om plantebeskyttelsemidler. Topik er et ældre produkt og søges derfor godkendt efter nationale regler. Landbrugets organisationer søger godkendelsen af midlerne fremskyndet, så mulighederne for bekæmpelse af rajgræs ikke fortsat afhænger af dispeation til anvendelse af IPU(Panther). Hussar og Topik er i 1999/2000 afprøvet til bekæmpelse af rajgræs. Figur 5 viser, at Hussar i sammenligning med Panther og Boxer giver den mest effektive bekæmpelse. Med Hussar, som kun vil blive godkendt til anvendelse om foråret, går der som følge af virkemekanismen en periode inden ukrudtet visner ned. Ved optælling ca. 4 uger efter behandling om foråret bliver effekten derfor undervurderet. Optællingen af antal aksbærende strå af rajgræs inden høst viser, at der er opnået fuld effekt. Der er tende til, at det største udbytte er opnået ved efterårsbekæmpelse med Panther trods en mindre effektiv bekæmpelse. Årsagen må søges i, at rajgræs konkurrerer med afgrøden om foråret og måske allerede om efteråret, hvor der ikke er behandlet om efteråret. Dette er sandsynligvis også årsagen til, at merudbyttet for sprøjtning med Boxer ligger på samme niveau, selv om effekten mod rajgræs er mindre. Hussar anvendt forår og Topik anvendt henholdsvis efterår og forår er sammenlignet i figur 6. Hussar har den bedste sluteffekt. Topik har haft samme effekt efterår og forår, men der er også i disse forsøg tende til, at det største merudbytte opnås ved efterårsbekæmpelse. Figur 6. Bekæmpelse af alm. rajgræs med Topik og Hussar. Gennemsnit af 5 forsøg, hvor alm. rajgræs (ukrudt) blev udsået sammen med afgrøden. Oversigt over Landsforsøgene Mekanisk bekæmpelse Ukrudtsharvning i vintersæd har i landsforsøgene ikke kunnet konkurrere med kemisk bekæmpelse med heyn til effekt og opnåede merudbytter. Ofte har det ikke været muligt at gennemføre den planlagte bekæmpelse på grund af vejrforholdene. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse er derfor normalt ikke aktuelt i vintersæd. Vårsæd Reduceret dosis I landsforsøg med ukrudtsbekæmpelse med hel, halv og kvart dosis (figur 7) har 28 procent af behandlingerne været rentable ved hel dosis, 39 procent ved halv dosis og 54 procent ved kvart dosis. Dette er under forudsætning af, at omkostning til kemi og udbringning udgør henholdsvis 2,7 hkg, 1,7 hkg og 1,3 hkg pr. ha. For at udelukke forsøg med dårlig afgrødeetablering, er der kun medtaget forsøg med udbytte på mindst 45 hkg pr. ha i det behandlede forsøgsled. Risikoen for udbyttetab ved nedsat dosis kan opfattes som større i forhold til risikoen ved anvendelse af en højere dosis, idet der vil blive efterladt mere ukrudt. I 2000 er der gennemført 6 forsøg i vårbyg, hvor 3 forsøg er sprøjtet sidst i april og først i maj, og 3 andre forsøg er sprøjtet den maj (tabel 1). Vejret var tørt og varmt sidst i april, hvilket har resulteret i forøget vokslag på ukrudtsplanterne fra omkring maj. Effekten af dette ses i form af markant mindre virkning på ukrudtet, angivet som antal ukrudtsplanter pr. m 2 og procent dækning ved høst i de sent sprøjtede forsøg. Den ringe effekt har dog ikke påvirket merudbyttet ved forskellige doseringer. Figur 5. Bekæmpelse af alm. rajgræs med Hussar, Panther og Boxer. Gennemsnit af 5 forsøg. Oversigt over Landsforsøgene Figur 7. Nettoerudbytte for ukrudtsbekæmpelse i vårbyg med hel, halv og kvart dosis. = Nettomerudbytte ved hel dosis. = Nettomerudbytte ved halv dosis. = Nettomerudbytte ved kvart dosis. 26

3 Tabel 1. Ukrudtsbekæmpelse med nedsat dosis i vårbyg. Oversigt over Landsforsøgene Hkg kerne Vårbyg Ukrudt pr. ha Behandl ingsindeks Antal pr. m 2 Pct. dækni ng v. høst forsøg behandlet 27. april til 3. maj 1. Ubehandlet 0, , tb Express + 0,3 l Starane 180 1) 0, ,3-2,7 3. 0,5 tb Express + 0,15 l Starane 180 1) 0, ,3-1,6 4. 1,0 tb Harmony Plus + 0,5 l Oxitril 1, ,2-3,0 5. 0,5 tb Harmony Plus + 0,25 l Oxitril 0, ,4-0,7 6. 0,25 tb Harmony Plus + 0,13 l Oxitril 0, ,3-0, g Synergy 1) 1,05 2 0,6 0,2-2, g Synergy 1) 0,53 3 0,8 0,5-1, g Synergy 1) 0, ,2-1,6 LSD 1-9 LSD forsøg behandlet 9. maj til 10. maj 1. Ubehandlet 0, , tb Express + 0,3 l Starane 180 1) 0, ,2-1,8 3. 0,5 tb Express + 0,15 l Starane 180 1) 0, ,2 0,3 4. 1,0 tb Harmony Plus + 0,5 l Oxitril 1, ,5-0,8 5. 0,5 tb Harmony Plus + 0,25 l Oxitril 0, ,0-0,1 6. 0,25 tb Harmony Plus + 0,13 l Oxitril 0, ,1 1, g Synergy 1) 1, ,8-2, g Synergy 1) 0, ,7-0, g Synergy 1) 0, ,9 1,5 LSD 1-9 LSD 2-9 1) Tilsat Lissapol Bio. Led 2-9 behandlet i stadium Mekanisk bekæmpelse Forsøg med kemikanisk bekæmpelse (kombination af mekanisk og kemisk bekæmpelse) i vårbyg er vist i tabel 2. Den kemiske bekæmpelse, svarende til et behandlingsindeks på 0,29, har resulteret i såvel den mest effektive bekæmpelse som et statistisk sikkert merudbytte. Efter 3 års forsøg kan det konkluderes: at ukrudtsharvning ofte er vakelig at gennemføre optimalt på grund af ugutige vejrforhold, at effekten under gutige forhold kan komme op på niveau med en kemisk indsats med omkring 1/4-1/3 normaldosis, at indsatsen kan bestå af en blindharvning før afgrøde fremspiring efterfulgt af en eller to harvninger efter fremspiring. at harvning efter fremspiring kan medføre udbyttereducerende skade på afgrøden, at ukrudtsharvning ikke er konkurrencedygtig under gældende prisforhold at ukrudtsharvning er en mulighed, hvor kemisk bekæmpelse ikke økes eller tillades. Markært Én sprøjtning Ukrudtsbekæmpelse med en 2-split-behandling med hel dosis har kun været rentabel i 19 procent af 162 forsøg (figur 8). Der er kun en ringe sammenhæng mellem antal ukrudtsplanter pr. m 2 og det opnåede merudbytte for ukrudtsbekæmpelse. Med de gældende prisforhold har ukrudtsbekæmpelse i ærter således alene det formål at sikre høsten og forhindre en uacceptabel opformering af ukrudtsfrøpuljen. Hkg pr. ha Kemi + kørsel Merudbytte landsforsøg Merudbytte Ukrudtsplanter Figur 8. Merudbytte for ukrudtsbekæmpelse i ærter ved splitbehandling med hel normaldosis. Omkostningerne til midler og kørsel er fastsat til 5,6 hkg pr. ha. Database for Markforsøg Antal pr. m 2 Udb. og merudb. Nettomerudbytte Tabel 2. Ukrudtsharvning og "kemikanisk" bekæmpelse i vårbyg. 15 forsøg Oversigt over Landsforsøgene Hkg kerne pr ha Behandlingsindeks Tokimbl. planter pr. m 2 Pct. dækning v. høst Udb. og merudb. Nettomerud bytte 1. Ubehandlet 0, ,9-2. PC-Planteværn, 50 % 0, ,7 1, x blindharvning og PC-Planteværn, 25 % 0, ,2 0, x blindharvning 0, ,1 0, x blindharvning og 1 x ukrudtsharvning 0, ,4-0,2 LSD 1-7 1,6 Led 2 behandlet i stadium Led 3 harvet før fremspiring og sprøjtet i stadium Led 4 harvet før fremspiring. Led 5 harvet før fremspiring og igen i stadium

4 5 forsøg i 2000 med reduceret dosis af Basagran Fenix usprøjtet i st. 31 viser, at den bedste økonomi er opnået ved halv normaldosis (figur 9). Ved høst har der været en dækning af tokimbladet ukrudt på 19 procent, som er reduceret til næsten samme niveau uaet dosering. Tilsvarende resultater er opnået med Toloran + Basagran M75, Stomp + Basagran M75 og Stomp + Basagran 480. Radrening i roer Høje kemikalieomkostninger og markedsføring af optisk præcisioudstyr til styring af bl.a. radreere vil skærpe interessen for kombination af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i roer. Demotratioforsøgene i tabel 3 viser, at forskellige strategier med kemikanisk bekæmpelse under visse forudsætninger kan være konkurrencedygtig såvel med heyn til effekt som økonomi. Majs Måltallet for ukrudtsbekæmpelse i majs er 1,1. Skal dette nås på landsplan forudsætter det, at en vis del af majsarealet radrees og at opformering af bl.a. rodukrudt undgås ved at undlade uafbrudt majsdyrkning. Mange majsavleres problemer med renholdelse af majs skyldes for dårlig timing af sprøjtningerne. Forsøgene har gennem årene vist (tabel 4), at ukrudtsbekæmpelsen skal starte tidligt, når ukrudtet er i kimbladsstadiet. Opfølgning med 2. sprøjtning skal ske, når nyt ukrudt har udviklet kimblade. Der kan efter behov suppleres med en radrening eller en 3. sprøjtning. Ved en beskeden ukrudtsbestand kan en til flere radreninger erstatte 2. sprøjtning. Figur 9. Merudbytte, nettomerudbytte og procent dækning af tokimbladet ukrudt ved høst ved reduceret herbicidindsats i ærter. Oversigt over Landsforsøgene Strategi i ærter Sats på halv dosis under gode sprøjteforhold, når ukrudt kun har kimblade. Hvis ukrudtet har løvblade under udvikling kan der satses på én behandling med 3/4 dosis. Kun hvor sprøjtningen er udskudt til ukrudtet har fuldt udviklede løvblade anvendes hel dosis. Sker der efter en tidlig sprøjtning en stor genfremspiring kan 2. splitsprøjtning overvejes. Kun ved en stor ukrudsbestand gennemføres den traditionelle splitsprøjtning. Glyphosat anvendes til høsthjælp, når den gennemførte bekæmpelse i nogle tilfælde viser sig utilstrækkelig. Starane 180 kan i visse situationer være med til at løse problemer med for stort ukrudt, hvor bekæmpelsen ikke sker planmæssigt. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der ikke sprøjtes på majs med mere end 6 blade, idet risikoen for afgrødeskade ved sprøjtning senere end dette udviklingstrin er betydelig. Tabel 3. Båndsprøjtning og radrening af sukkerroer. Oversigt over Landsforsøgene Sukkerroer Behand- lings- Indeks 1) antal pr. m 2 antal pr. m 2 efter sidste sprøjtning pct. dækning af overflade, før aftopning pct. dækning af jorden Kemikalieudgift, kr. pr. ha Bekæmpelsesomkostninger 3) i alt demotratioforsøg x bredsprøjtning 3, x bredsprøjtning 2 x radrening 1, x bredsprøjtning 3 x båndsprøjtning 2) + radrening 1, x båndsprøjtning 2) + radrening 0, ) Båndbredde ved båndsprøjtning = 20 cm. 2) I det ene forsøg er der ikke båndsprøjtet ved 3. radrening. 3) Kemikalieudgift, bredsprøjtning 60 kr. pr. ha, båndsprøjtning 125 kr. pr. ha og radrening 250 kr. pr. ha. 28

5 Tabel 4. Ukrudtsbekæmpelse i majs. Oversigt over Landsforsøgene Majs Pct. dækning Udb. og merudb. kr. pr. ha Kemi- pris Behandlingsindeks planter pr. m 2 ved høst Juli Græs Tokimbl. a.e. pr. ha forsøg 1. Ubehandlet 0, , x 1,5 l Lido SC 1,20 2 0,7 1 42, x 1,0 l Lido SC 0,80 3 0,5 4 37, x 1,0 l Laddok TE 1) 1 x 1,3 l Laddok TE 1) 1, , x 1,25 l Inter Terbuthylazin + 0,4 l Starane 180 1) 1, , x 1,0 l Laddok TE + 0,3 l Starane 180 1) 1 x 1,3 l Laddok TE 1) + 0,3 l Starane 180 1) 1, , x 0,75 l Inter Terbuthylazin1) 1 x 2,5 l Laddok TE 1) 1, , x 0,7 l Cambio + 1,25 l Stomp 1) ,1 - LSD 1-8 LSD forsøg 1. Ubehandlet 0, , x 1,5 l Lido SC 1, , x 1,0 l Laddok TE1) 1 x 1,3 l Laddok TE1) 1, , x 1,0 l Laddok TE + 0,3 l Starane 180 1) 1 x 1,3 l Laddok TE + 0,3 l Starane 180 1) 1, , x 0,75 l Inter-Terbuthylazin 1) 1 x 2,5 l Laddok TE 1) 1, ,9 668 LSD , forsøg 1. Ubehandlet 0, , x 1,5 l Lido SC 1, , x 1,0 l Laddok TE 1) 1 x 1,3 l Laddok TE 1) 1, , x 0,75 l Gardoprim1) 1 x 2,5 l Laddok TE 1) 1, ,9 668 LSD ,9. 1)Tilsat Sun-oil 33 E. Led 2-8 behandlet på ukrudt med kimblade og igen ca. 10 dage senere. 29

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis.

Stedmoder, ager Tvetand. - angiver manglende oplysninger eller helt utilstrækkelig effekt. * angiver utilstrækkelig effekt ved max. dosis. Tabel 1. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om foråret, ukrudt med 5-6 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m 2. Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder Landskonsulent Christian Haldrup Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Planteavl SAMMENDRAG For at kunne dyrke frø af høj kvalitet, og der er behov for at kunne

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion

Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Biomassevurderinger hvordan bliver vi skarpere? Jens Erik Jensen Planteproduktion Effekter på rajgræs-arter 6 fs. 2001 Ubehandlet 3 Boxer Optællinger undervurderer effekten af de moderne ukrudtsmidler,

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer

Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Indlæg på Seminar om Planteværn 3 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Bekæmpelse af rodukrudt forsøg og erfaringer Poul Henning Petersen, Landbrugets Rådgivningscenter Opformering af rodukrudt

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler

3. marts 2011. Afrapportering 2010. Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler 3. marts 2011 Afrapportering 2010 Titel: Miljøoptimerede dyrkningsstrategier i kartofler Projektet består af to delprojekter: 1. Effekten af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse 2. Betydning af klortilførsel

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår

Intet. Afgrøde Skadegører Dosis l/ha Tidspunkt og bemærkninger Vintersæd efterår DIFLUFENICAN Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma DFF, reg.nr. 18-416, 1,0 l, Bayer CropScience Legacy 500 SC, reg.nr. 396-26, 1 l, Adama Northern Europe B.V. Sempra, reg.nr. 594-4,

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Forsøgsresultater 2013

Forsøgsresultater 2013 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Forsøgsresultater 2013 Jordløsning i kartofler Jordløsning ved lægning Bejdsemetoder Jordløsningsforsøg i Nordjylland 8 forsøg i 2011-13 Gns. udbytte i forsøgene 576 hkg med

Læs mere

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst

Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Markbrug nr. 284a 2003 1 Markbrug nr. 284a Oktober 2003 Forskellige herbiciders effekt overfor storkenæb, hejrenæb og kornblomst Solvejg K. Mathiassen og Per Kudsk, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter

Læs mere

v/ Ole Harild 21. februar 2017

v/ Ole Harild 21. februar 2017 Ukrudtbekæmpelse hvordan gør vi det bedst? Vintersæd Vinterraps Vårsæd Frøgræs Hestebønner Resistens Radrensning v/ Ole Harild 21. februar 2017 Tidlig såning først i september Ukrudt har ekstra gode betingelser

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs

Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Gasbrænding af ukrudt i økologiske majs Ukrudtet skal bekæmpes Utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse i økologisk majs medfører et stort udbyttetab og en ensilagekvalitet, som ikke er velegnet til højt ydende

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd

Ukrudtsbekæmpelse forår 2014 Vintersæd Ukrudtsplaner 2014 Efterårsbehandlet - god effekt Sp/kl Pris kr/ha Kamille + snerlepileurt + burresnerre (ikke stedmoder, Ærenpris og raps) SU resistent fuglegræs 1 0,5 l Starane XL x 126 Kamille + snerlepileurt

Læs mere

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM.

TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. Fredericia, den 20. august 2015 Ghita C. Nielsen, Marian D. Thorsted, Jens Erik Jensen og Poul Henning Petersen TIDLIG SÅNINGS BETYDNING FOR UKRUDT, SKADEGØRERE OG EFTERÅRETS STRATEGI MM. EMNER Græsukrudt

Læs mere

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab

Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab Hvordan undgår vi i Danmark engelske tilstande med resistente agerrævehale? Ved Chefkonsulent Troels Toft, Patriotisk Selskab tt@patriotisk.dk Udfordringerne i UK er enorme! If you can t control your Blackgrass

Læs mere

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede. Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede Ilse A. Rasmussen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Plantebeskyttelse Strategier for ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrket vinterhvede

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha

Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Fakta om regler for 1,7- og 2,3 DE/ha Pligtige Efterafgrøder: 14% af korn, majs og raps-arealet Overskud af efterafgrøder kan gemmes Overskud kan konverteres til kvælstof Manglende efterafgrøder koster

Læs mere

Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)

Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Planteværn Online (PVO), ukrudtsmodulet - hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Seneste opdatering: August 2007 Spørgsmål Jeg er nødt til at købe herbicider, inden ukrudtet spirer frem. Kan jeg få hjælp i PVO

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

VINTERHVEDE (MED PLØJNING)

VINTERHVEDE (MED PLØJNING) IPM VINTERHVEDE (MED PLØJNING) REV. MAJ JUNI 2016 2016 Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Risikoen for angreb af goldfodsyge er stor ved kontinuerlig dyrkning af vinterhvede på de lettere jordtyper.

Læs mere

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522

Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt. v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Nye ukrudtsmidler 2015 Og græsukrudt v/jens Larsen JL@gefion.dk Mobil 20125522 Årets udfordringer Overlevende ukrudt i vintersæden er meget stort Slå til hårdt og tidligt ved rajgræs Særligt græsukrudtet

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen

Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR AGROØKOLOGI Temadag Markfrø 4. Februar 2016 Agerrævehale Biologi Peter Kryger Jensen Frøbiologi Ager-rævehale Vindaks Enårig rapgræs Gold hejre Spiring af agerrævehale fra

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter

Havrerødsot. Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Plantenyt nr. 25 den 9. september 2015 - Havrerødsot - Ukrudt i vintersæd - Vårbygsorter Havrerødsot Afgørende for om du skal bekæmpe bladlus i efteråret er: At der er bladlus i marken Sådato, før d. 25.

Læs mere

Planteværn Online (PVO) Ukrudt Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ)

Planteværn Online (PVO) Ukrudt Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Planteværn Online (PVO) Ukrudt Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) Indkøb af herbicider Jeg er nødt til at købe herbicider, inden ukrudtet spirer frem. Kan jeg få hjælp i PVO til dette? Priser på ukrudtsmidler

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Produktion af sukker baseret på sukkerroer har en meget lille udbredelse. Alt overvejende anvendes importeret rørsukker i den økologiske fødevareproduktion. Dyrkning af økologiske

Læs mere

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver?

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Sammenfatning af forsøg og erfaringer fra plænegræs og frøgræs A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København

DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720. www.dupontagro.dk. DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København DuPont planteværn DLG vækstforum 2015 Søren Severin Telefon: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 1 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af glimmerbøsser

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Konsulenttræf DuPont planteværn

Konsulenttræf DuPont planteværn Konsulenttræf 2017 DuPont planteværn www.dupontagro.dk Søren Severin Telefon: 23814720 DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København Tlf.: 32662000 Agenda Avaunt - effektiv bekæmpelse af skadevoldere

Læs mere

Activus 40 WG. Midler

Activus 40 WG. Midler Pendimethalin Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Activus 40 WG, reg.nr. 396-36, 10 l, Makhteshim-Agan Inter-Pendimethalin 330, reg.nr. 221-140, 10 l, Inter-Trade A/S Stomp, reg.nr.

Læs mere

Korn- og gødningsmarkedet

Korn- og gødningsmarkedet Plantenyt nr. 8 den 8. marts 2016 - Korn- og gødningsmarkedet - Ukrudtsbekæmpelse vinterhvede - Ukrudt i ærter og konservesærter - Rettelse- vækstregulering i vintersæd - Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs Korn-

Læs mere

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning

Engrapgræs. Dyrkningsvejledning Engrapgræs Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Engrapgræs er en varig græsart med underjordiske udløbere. Den er langsom i udvikling og danner ved hjælp af udløberne et tæt græstæppe i en flerårig

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience.

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience. Foråret 2012 Kartoffeldyrkning Bejdsning den bedste forsikring Succes med lægge- og spirekartofler Nytænkning er nødvendig bayercropscience.dk Forsøg viser, at manglende bejdsning i værste fald kan betyde

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler 1 af 5 02-04-2008 13:31 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013

Sædskiftet i centrum. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen. IPM-kursus 2013 Sædskiftet i centrum Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen IPM-kursus 2013 Indhold Sædskifte nødvendig del af løsning på problem med færre pesticider Sædskifte et vigtigt element i risikostyring Særlige

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Vårbyg. Konklusioner. Tabel 1. Fortsat.

Vårbyg. Konklusioner. Tabel 1. Fortsat. Vårbyg Konklusioner Sortsvalg Den højestydende sort i årets landsforsøg med sorter af vårbyg har været nummersorten LP 1036.4.00. Den har givet 4,5 hkg pr. ha mere end målesortsblandingen. Som nummer to

Læs mere

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET

Nyt fra Roundup projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? AARHUS UNIVERSITET Nyt fra projektet Rent for 100 kr. pr. hektar...? DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Peter Hartvig, Forskningscenter Flakkebjerg Rent for 100 kr. pr. hektar?. Rent for 100 kr. pr. hektar? er et PAF finansieret

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH)

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH) Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 111 Offentligt Effekterne på pesticidbelastningen ved indførelse af glyfosat-resistent majs Notat udarbejdet til Miljøstyrelsen (MST) Jens

Læs mere

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn, på græsarealer og i fodermajs Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret Væske: nettoindhold 5 L Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk

Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Indlæ g på bæ rseminar i Drammen den 5. marts 2013 SC IENC E AND TEC HNOLOGY Peter Hartvig, AU Flakkebjerg Ukrudt i jordbæ r og hindbæ r i Da nma rk Ukrudt i jordbæ

Læs mere

Direktør Carl Åge Pedersens indlæg på Landsplanteavlsmødet den 12. januar 2010.

Direktør Carl Åge Pedersens indlæg på Landsplanteavlsmødet den 12. januar 2010. Direktør Carl Åge Pedersens indlæg på Landsplanteavlsmødet den 12. januar 2010. 1. del af Plantekongres 2010. Slide 2. Miljøet har det bedre! Er det sådan, I husker budskaberne i de danske medier, da Århus

Læs mere