Vejledning til forældre med børn og unge med handicap i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til forældre med børn og unge med handicap i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Vejledning til forældre med børn og unge med handicap i Norddjurs Kommune Udarbejdet i november 2009, og sidst opdateret i september 2011 af Myndighedsafdelingens Handicapgrupp

2 Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til alle familier i Norddjurs Kommune, der har et barn mellem 0-18 år, der er blevet målgruppevurderet til at tilhører Handicapgruppens målgruppe. Vejledningens formål er at give disse familier et samlet overblik over, hvad der normalt kan ydes hjælp til efter serviceloven i forbindelse med, at man har et handicappet barn. Ifølge serviceloven kan der kun ydes hjælp til forældre, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. Indgribende lidelse, betyder at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kronisk lidelse, omfatter sygdomstilfælde o.l. som fra det tidspunkt, hvor de opstår, normalt vil vare i flere år, eller hvor lidelsen forventes at vare barnealderen ud. Langvarig lidelse, lægges der vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere, men det er dog ikke udelukket, at der kan ydes støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et år. Det er Handicapgruppen i Norddjurs Kommune, der laver en konkret vurdering af, om et barn er omfattet af målgruppen ud fra ovenstående kriterier, og om der dermed kan ydes hjælp efter servicelovens bestemmelser. Hvis en familie får et barn med handicap, er hovedprincippet i serviceloven, at barnet i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at både familien og barnet skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige belastninger, barnets handicap giver. Denne vejledning gennemgår følgende områder: 1. Familievejlederordningen Dækning af merudgifter Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Aflastning Døgntilbud Kontaktperson Ledsagerordning Familiehuset Hjælpemidler og boligændringer PPR Ansøgning, sagsbehandling og klage Når en handicappet ung fylder 18 år Handicaporganisationer og Videnscentre

3 1. Familievejlederordningen Familievejlederordningens formål og indhold Familievejlederordningen er et tilbud, der skal sikre, at familier med børn med handicap får en introducerende og helhedsorienteret information og vejledning, fra en uvildig person, om deres rettigheder og hjælpemuligheder i forbindelse med at have fået et handicappet barn. Familievejlederordningen tilbyder der ud over at formidle kontakten til andre familier med handicappede børn, med henblik på at danne netværk familierne imellem. Specialiseret rådgivning og vejledning er ikke omfattet af familievejlederordningen, men skal fortsat ydes af de organisationer, der besidder en særlig ekspertise på det relevante område. Hvilke familier tilbydes familievejledning? Tilbuddet gælder alle familier med børn under 18 år med nydiagnosticeret handicaps, uanset om barnet er nyfødt, eller om barnets handicap først konstateres senere i opvæksten. Tilbuddet skal gives indenfor tre måneder efter, at Handicapgruppen er blevet bekendt med, at et barn har fået konstateret et handicap. I de tilfælde hvor barnets handicap har været Handicapteamet bekendt i mere end tre måneder, bliver familien ikke tilbudt familievejledning. Her forudsættes det, at familien allerede har haft kontakt til deres socialrådgiver og fået den nødvendige vejledning om rettigheder og hjælpemuligheder m.v. Hvordan foregår familievejledningen? Familievejlederen vil typisk komme på hjemmebesøg en gang hos familien, hvor denne pjece vil blive udleveret og gennemgået ud fra den enkelte families situation og behov. Familievejlederen kan ikke træffe nogen beslutninger i familiens sag, men vil sørge for at formidle kontakten og viden om familien til familiens socialrådgiver, som derefter vil fortsætte kontakten til familien. Hvem er familievejlederen? I Norddjurs Kommune vil familievejlederen være en socialrådgiver fra Handicapgruppen, dog aldrig den socialrådgiver, der skal have ansvaret for og behandle familiens sag fremover. Lovgrundlag Serviceloven 11 stk. 5 3

4 2. Dækning af merudgifter Hvad er merudgifter? Merudgiften er differencen mellem udgiften til et barn med et handicap og et barn uden. De udgifter, som man må skønne er normale for en familie, kan altså ikke dækkes. Der er altid tale om en konkret individuel vurdering af, hvad der er en merudgift. Der kan for eksempel søges om dækning af merudgifter til: Ekstra tøjvask Beklædning Befordring (når der er mindre end 50 km. fra bopælen og til sygehuset) Medicin Barnepige Egenbetalingen af SFO (såfremt barnet er over den normale SFO alder) Der kan kun ydes dækning af merudgiften til et kursus udbudt fra f.eks. en handicaporganisation, såfremt kurset er nødvendigt for forsørgelsen af barnet i hjemmet og, at den viden man kan opnå på kurset, ikke kan opnås på anden vis. Hvem kan få dækning af merudgifter? Familier med børn med handicap har mulighed for at få dækket deres merudgifter, hvis merudgifterne er nødvendige og en følge af barnets handicap eller sygdom. Det er blandt andet dokumentation fra en speciallæge og evt. andre relevante fagpersoner, der danner grundlag for vurderingen af, om dette er tilfældet. Forudsætningen for at få hjælp er, at barnet bor hjemme, og at familiens samlede merudgifter er over minimumsgrænsen på 4248 kr. (i 2011) inden for på hinanden 12 sammenhængende måneder. Har familien flere børn med merudgifter, så er det de samlede merudgifter, der gælder i forhold til minimumsgrænsen. Såfremt forældrene ikke bor sammen, og begge har merudgifter, så er det summen af disse, der gælder i forhold til minimumsbestemmelsen. Lovgrundlag Serviceloven 41 4

5 3. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Hvad er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste? Familier kan få dækket den arbejdsindtægt de mister, såfremt de ikke kan arbejde som hidtil på grund af barnets handicap. Fast kompensation Tabt arbejdsfortjeneste kan bevilges med et fast ugentligt timeantal. Det er et krav, at det som dokumentation fremgår på ens lønseddel, at man har et løntab. Løbende kompensation Tabt arbejdsfortjeneste kan også gives som en løbende bevilling i de tilfælde, hvor barnet skal til undersøgelse, behandling og kontrol på f.eks. sygehuset. En løbende kompensation kan kun bevilges, såfremt forældrene skal af sted med barnet mere end 3 gange på hinanden 12 sammenhængende måneder, da dette må betegnes som værende udover det normale. Ved løbende kompensation sender familien hver gang, de har været af sted en lønseddel ind, hvoraf løntabet fremgår, samt dokumentation fra f.eks. sygehuset om at barnet har været til undersøgelse, behandling eller kontrol. Hvad kan man søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til? Familier med børn med handicap har mulighed for at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet på grund af sit handicap f.eks. har et stort plejebehov eller konstant skal være under opsyn. ofte er vågent om natten og forældrenes nattesøvn dermed bliver afbrudt hyppigt. skal ledsages til nødvendig behandling/indlæggelse. ikke kan benytte dagtilbud i fuldt omfang på grund af fx hyppig sygdom eller træthed. kræver forældrene fuldt ud når det er hjemme, sådan at forældrene fx ikke kan klare de almindelige dagligdagsopgaver i hjemmet eller give søskende nok opmærksomhed og omsorg. Begge forældre kan være berettiget, også selv om de ikke bor på samme adresse eller har fælles forældremyndighed. Andre nærtstående, som barnet bor sammen med, kan også komme i betragtning. Der kan i særlige tilfælde gives kompensation til begge forældre samtidigt for eksempel hvis barnet skal indlægges, og det er lægeligt påkrævet, at begge forældre er til stede. Hvor mange timer kan man kompenseres for? En familie kan max kompenseres for 37 timer, svarende til en fuldtidsstilling. Det er dog kun i meget sjældne tilfælde man kan blive kompenseret fuld tid. Antallet af timer bygger på en individuel konkret vurdering af, hvor mange timer der er nødvendig for at varetage pasningen af det handicappede barn, og samtidig leve en så normal dagligdag som muligt. To forældre kan dele det bevilgede antal timer i mellem sig, f.eks. for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der kan modtages kompensation i en kort periode eller igennem en længere årrække. Hvor meget kan man få udbetalt? Kompensationen skal erstatte den løn, en familien mister ved ikke at kunne arbejde som sædvanligt. Når timesatsen for kompensationen skal beregnes, er det gennemsnittet af den pågældende forældres 5

6 timesats fra de seneste 3 måneder lønsedler, der er beregningsgrundlaget. Hvis den pågældende forælder ikke tidligere har haft en arbejdsindtægt, er der mulighed for at tage udgangspunkt i en social og sundhedshjælperløn eller den løn, som der kunne have været tjent, hvis ikke man skulle passe sit barn. Når timesatsen først er beregnet fastlåses den og bliver dermed den timesats, der gælder for alt fremtidig udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, uanset om man stiger eller falder i løn. Timesatsen bliver dog reguleret hvert år med en hvis procentdel. Fra 1. januar 2011 er der på alle nye ansøgninger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kommet loft over den ydelse forældre kan kompenseres for. Loftet er på ,00 kr. om måneden i Det betyder, at hvis ansøgers månedsløn ligger over loftet skal timesatsen beregnes ud fra loftet. Dvs. at beregningsgrundlaget for de ugentlige timer på tabt arbejdsfortjeneste bliver nedsat i forhold til ens reelle løn. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til selvstændige erhvervsdrivende For en selvstændig erhvervsdrivende kan det være svært at udregne et umiddelbart indtægtstab eller tilvejebringe et realistisk beregningsgrundlag, men pågældende vil ofte via revisor, regnskaber m.v. kunne sandsynliggøre et indtægtstab, f.eks. ved ansættelse af vikar, merarbejde fra ægtefælle, omlægning af virksomhedens drift eller aktiviteter el. lign. Er dette ikke muligt, kan der tages udgangspunkt i udgiften til en vikar eller et beregnet beløb på grundlag af den pågældendes hidtidige disponible indkomst. Det er altså den reelle arbejdsindsats, der kan ydes erstatning for. Tabt arbejdsfortjeneste og ferie Når en forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste, har man ret til et særligt beløb til at holde ferie for. Tillægget minder om feriepenge, men er ikke omfattet af ferielovens regler. Man får pengene, når hele ordningen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste stopper. Udbetalingen kan også ske i det øjeblik, forælderen for eksempel går fra fuld til delvis lønkompensation. Ferietillægget udgør 12,5 % af det bruttobeløb, man har fået som dækning for tabt arbejdsfortjeneste. Desuden får man et tillæg på 12,5 % af bruttoydelsen i det kalenderår, hvor ordningen stopper. Beløbet modtager man ved ferieårets start, altså 1. maj i det følgende kalenderår. Herudover får man ved hvert årsskifte et ekstra tillæg på 1% af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Betingelsen er, at man stadig var med i ordningen 31. december. Beløbet udbetales 1. maj. Tabt arbejdsfortjeneste og pension og ATP Der kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til pensionsopsparing, når: Pensionsordningen er et led i det ansættelsesforhold, som den tabte arbejdsfortjeneste træder i stedet for, og arbejdsgiveren har indbetalt egentlige arbejdsgiverbidrag til pensionsordningen. Arbejdsgiverens pligt til at foretage pensionsindbetalinger kan enten være fastsat i en kollektiv overenskomst eller i en individuel ansættelsesaftale. Kommunens erstatning for tabt pensionsopsparing er på max. 10 procent af den tabte arbejdsfortjeneste før skat. Kommunens pensionsbidrag kan dog ikke være større end det hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunens pensionsbidrag skal måles i forhold til det arbejdsgiverbidrag, som forælderen modtog, da han eller hun fik bevilliget tabt arbejdsfortjeneste af kommunen. 6

7 Kommunen indsætter kommunens pensionsbidrag på kontoen i forælderens pensionskasse, forsikringsselskab eller lignende. Hvis det ikke kan lade sig gøre, opretter kommunen efter aftale med forælderen en pensionsopsparing for eksempel i Kommunernes Pensionsforsikring. Når kommunen udbetaler tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappet barn, er det obligatorisk, at der skal indbetales til ATP. Konsekvenserne af at blive kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste Vær opmærksom på de konsekvenser det kan have at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det er en god ide at rådføre sig med sin A-kasse og fagforening, inden man bliver kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste. Det er vigtigt at være særlig opmærksom på følgende forhold: Hvis dit og barnets behov er kompensation på mindre end fuld tid - 37 timer og du ikke kan få et job i de resterende timer, så er du ikke af den grund berettiget til yderligere kompensation. Hvis du får kompensation på deltid, og du mister dit deltidsjob, har du mulighed for at få en supplerende ydelse i 3 måneder, så du kan forsøge at finde et nyt deltids job i perioden. Hvis du modtager deltids kompensation, vil du ikke kunne få supplerende hjælp fra din a-kasse, fordi du ikke opfylder kravet om at stå til rådighed i fagets sædvanlige fulde arbejdstid. Beregningen af kompensationen sker som hovedregel på baggrund af en lønindtægt. Modtager du eksempelvis understøttelse fra a-kassen og overgår til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, vil beregning ske ud fra din sidste lønindtægt og ikke dagpengesatsen. Sparer du noget ved at modtage kompensation for eksempel betaling til daginstitutionsplads eller transport, skal det modregnes i kompensationen. Hvis du forinden har haft en pensionsordning, kan du i nogen grad blive kompenseret for den også. Lovgrundlag Serviceloven Aflastning Hvem kan få aflastning Aflastning er typisk henvendt til de familier, der på grund af barnets handicap er belastet i en sådan grad, at de har brug for at blive aflastet i et større eller mindre omfang for at kunne få hverdagen til at fungere. Mange familier er nødt til at tilrettelægge hele hverdagen efter det handicappede barn, og det kan derfor være nødvendigt, at forældre og evt. søskende får et pusterum, der gør det muligt at kunne gøre nogle af de ting, et handicappet barn kan vanskeliggøre. Det er familiens socialrådgiver, der vurderer omfanget og typen af aflastning i samråd med familien og evt. andre fagfolk. Dette sker ud fra en vurdering af graden af barnets handicap og familiens situation som helhed. Aflastning i hjemmet 7

8 Aflastning i hjemmet kan for eksempel være tilskud til en barnepige. Da de fleste familier har brug for en barnepige en gang imellem, kan der dog kun ydes tilskud såfremt, at familien har brug for flere timer end, hvad man normalt kan forvente i en familie eller, at der på grund af barnets handicap er brug for en voksen barnepige. I enkelte tilfælde kan der som en aflastning i hjemmet også ydes tilskud til rengøringshjælp. Tilskud til barnepige og rengøringshjælp gives som en merudgift efter SEL 41. Aflastning uden for hjemmet Aflastning kan også foregå uden for hjemmet, hvor barnet kommer på en aflastningsinstitution eller i en aflastningsfamilie et bestemt antal døgn om måneden. Skal barnet i aflastning uden for hjemmet, vil man så vidt muligt forsøge at matche barnets handicap med aflastningsinstitutionens målgruppe og kompetencer, samt aflastningsfamiliens kvalifikationer og kompetencer sådan, at barnets særlige behov bliver imødekommet. Der skelnes mellem aflastning til barnet (SEL ) og aflastning til forældrene/familien (SEL 84) Lovgrundlag Serviceloven , 84 og Døgntilbud Hvem tilbydes et døgntilbud? I nogle tilfælde er barnets handicap i så svær en grad, at mange forældre ikke længere ser sig i stand til at have barnet boende hjemme, for eksempel på grund af barnets stigende plejebehov eller ændring i adfærd. I sådanne tilfælde kan familiens socialrådgiver efter en nærmere undersøgelse af barnet og familiens forhold vurdere, at familien skal tilbydes et døgntilbud til deres barn. Undersøgelsen og beslutningen om, at barnet skal bo udenfor hjemmet vil ske i tæt dialog og samarbejde med familien, socialrådgiveren, og de fagpersoner der kender barnet. Det er kun i yderst sjældne tilfælde, at et barn anbringes udenfor hjemmet uden, at forældrene har ønsket at samarbejde eller har givet samtykke hertil. Døgntilbuddets formål Døgntilbuddets formål er dels at sikre familiens fortsatte trivsel og udvikling, og dels for at give barnet de bedst mulige opvækstvilkår og muligheder for personlig udfoldelse og udvikling i nogle rammer og miljøer, der er tilpasset barnets særlige behov. Hvad er et døgntilbud? Der findes forskellige muligheder, når et handicappet barn ikke længere kan bo hjemme. Det kan for eksempel være en døgninstitution, i en plejefamilie, en netværksplejefamilie, eller andet godkendt opholdssted. Det afgørende er, at stedet er egnet til at imødekomme barnets eller den unges handicap og særlige behov. 8

9 Lovgrundlag Serviceloven Kontaktperson Hvad er en kontaktperson? Der kan i visse tilfælde blive tilknyttet en kontaktperson til et handicappet barn eller ung alt afhængig af handicappets art og, hvad behovet for hjælp er. En kontaktperson er en voksen person, der kan tilknyttes et barn eller en ung, når der fra kommunens side skønnes at være særlige behov for, at en ung støttes i sin sociale udvikling. Det kunne f.eks. være i forhold til den unges udvikling i familien, det sociale netværk, fritidsinteresser, skolen eller andre centrale områder. Lovgrundlag Serviceloven Ledsagerordning Hvem kan benytte sig af ordningen? Unge med handicap mellem år, der ikke kan færdes alene på grund af deres handicap. Formålet med ordningen Formålet er at ligestille unge med handicap med andre unge uden handicap, sådan at en handicappet ung også får muligheden for at deltage i egne og selvvalgte aktiviteter, så som biografture, fritidsaktiviteter og besøg hos venner uden at være afhængig af deres forældre. Den unge har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager, men kommunen skal godkende og ansætte personen. Hvor mange timer kan man få til en ledsager? Der kan ydes op til 15 timers ledsagelse om måneden til aktiviteter udenfor hjemmet, som den unge selv vælger. Det er muligt at gemme de 15 månedlige timer i højest seks måneder. Hvem dækker udgiften til ledsageren? Kommunen dækker ledsagernes løn, men den unge skal som udgangspunkt selv betale for ledsagerens transport, billetter, cafebesøg m.v. Der kan dog efter gældende regler dækkes udgifter op til et fastsat årligt beløb. Lovgrundlag Serviceloven 45 9

10 8. Familiehuset Hvad er Familiehuset? Familiehuset i Norddjurs Kommune er et dagbehandlingstilbud til familier med børn i alderen 0-18 år. Familiehuset udfører opgaver med målrettet indsats i form af familiebehandling og familierådgivning. Det er kun familiens socialrådgiver, der kan visitere til et forløb i Familiehuset, men der ud over tilbyder Familiehuset også 3 åbne og anonyme samtaler til familier uden forudgående visitering fra socialrådgiveren. Norddjurs Kommune har familiehuse i Allingåbro og Grenå. I hvilke situationer kan Familiehuset være relevant? Det kan være svært at få en familie og hverdag til at fungere, når man har et handicappet barn med særlige behov, der stiller store krav til forældrene, søskende og den daglige tilværelse. Derudover kan der være mange svære følelser forbundet med det at have fået et handicappet barn i familien, ofte er familien i sorg og krise eller oplever stor angst og dårlig samvittighed. Det kan være nødvendigt for nogle familie at få hjælp til, at få snakket om det der er svært, og lære at takle det i hverdagen, sådan at hele familien kan fungerer igen. Lovgrundlag Serviceloven 11 og 52.2 og Hjælpemidler og boligændringer Hjælpemidler Et hjælpemiddel afhjælper en nedsat funktionsevne. Det kan for eksempel være ortopædiske fodindlæg eller en kørestol. Et hjælpemiddel ydes med den fulde udgift og skal leveres tilbage efter endt brug, dog ikke kropsbårne hjælpemidler. Der kan bevilges hjælpemidler til et handicappet barn, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af barnets nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad kan lette barnets daglige tilværelse i hjemmet Formålet med at bevilge hjælpemidler er, at det handicappede barn bliver selvhjulpen og kan få så normal en tilværelse som muligt. Ønsker man at søge om et hjælpemiddel, kan familiens socialrådgiver være behjælpelig med at formidle kontakten til hjælpemiddelsafdelingen. Boligændringer Er familiens bolig blevet uhensigtsmæssig på grund af,at barnet har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan der søges om støtte til at få foretaget boligændringer. Det kan eksempelvis være opsætning af greb, fjernelse af dørtrin eller mere omfattende ændringer. Udgangspunktet er altid mindre ændringer af boligen, hvad enten det er en ejer - eller en lejebolig. 10

11 Der ydes ikke hjælp til almindelig istandsættelse og vedligeholdelse som for eksempel omlægning af fliser og udskiftning af vandhaner. Formålet med at bevilge boligændringer er, at give familien og barnet mulighed for at fungere og blive i eget hjem. Ønsker man at søge om hjælp til boligændring, kan familiens socialrådgiver være behjælpelig med at formidle kontakten til hjælpemiddelsafdelingen. Vær opmærksom på, at boligændringerne skal være bevilget inden arbejdet begyndes Lovgrundlag Serviceloven 112 og PPR PPR s målgruppe PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR yder hjælp til børn og unge i alderen 0 18 år med særlige vanskeligheder og behov samt de dagtilbud og skoler, de er tilknyttet. Det kan eksempelvis være: børn/unge med sprog-/tale- og hørevanskeligheder børn, der har svært ved at lære at læse, stave eller regne børn, der har brug for vejledning ved ind- eller udskoling børn med forskellige handicaps børn med motoriske vanskeligheder PPR s arbejdsopgaver i forhold til handicappede børn PPR udpeger og visiterer efter en konkret vurdering handicappede børn til de daginstitutioner og skoler, der bedst kan imødekomme barnets handicap og særlige behov. Opstår der problemer i forhold til barnet, som er relateret til daginstitutionen eller skolen, er det PPR s opgave at vurdere problemet og hjælpe, vejlede og rådgive, forældrene, daginstitutionen eller skolen og evt. barnet i løsningen af problemet. Er der brug for en revisitering af barnet, er det ligeledes PPR s arbejdsopgave. PPR foretager ikke større psykologiske undersøgelser og udredninger af børn og unge, men kan komme med en vurdering af om barnet skal nærmere undersøges eller udredes. Det vil derfor typisk være PPR eller egen læge der henviser barnet eller den unge til undersøgelse eller udredning på børne- og ungdomspsykiatrisk hospital. Ønsker en familie kontakt til PPR, kan man rette henvendelse til barnets daginstitution eller skole, der kan være behjælpelig med oplysninger om, hvilken PPR psykolog, der er tilknyttet stedet. 11

12 11. Ansøgning, sagsbehandling og klage Handicapgruppen Handicapgruppen består af fem socialrådgivere og en administrativ sagsbehandler. Handicapgruppen er delt i to teams med tre i hver, samt en modtagelse bestående af to medarbejdere. 41/42 teamet behandler de dele af en sag der omhandler dækning af merudgifter (SEL 41) og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42). Specialteamet behandler alt vedr. øvrige foranstaltninger og tiltag i sagen efter serviceloven (SEL), som er omtalt i denne vejledning Modtagelsen er indgangen til Handicapgruppen, dvs. at alle nye sager og henvendelser skal forbi modtagelsen til en målgruppevurdering. Modtagelsen har ansvaret for, at familier der vurderes til, at tilhører målgruppen får et brev om hvem der skal behandle deres sag, samt at familien får tilbudt familievejledning.. Ansøgning og sagsbehandling Ønsker en familie råd og vejledning omkring deres situation, eller at søge om et eller flere af de hjælpermuligheder vejledningen her har beskrevet, kan der rettes henvendelse til familiens socialrådgiver. Dækning af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Ved ansøgning om dækning af merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal der udfyldes nogle særlige ansøgningsskemaer til formålet, der kan findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside, borger.dk eller som kan udleveres af familiens socialrådgiver. Det er vigtigt, at ansøgningsskemaerne udfyldes så korrekt og fyldestgørende som muligt for at lette sagsbehandlingen af ansøgningen familien kan med fordel vedlægge en beskrivelse af familiens situation og, hvorfor familien vurderer, at det ansøgte er nødvendigt. Når socialrådgiveren har modtaget familiens ansøgning, indhentes relevante supplerende oplysninger fra fagpersoner omkring barnet. Disse oplysninger er dels til brug for en målgruppevurdering ved første gangs henvendelser og dels til brug for den samlede vurdering af det ansøgte. Socialrådgiveren har 4 ugers behandlingstid fra henvendelsen/ansøgningen er modtaget, og til der skal ligge en skriftlig afgørelse med klagevejledning. I tilfælde af at 4 ugers fristen ikke kan overholdes vil familie få besked om dette. Aflastning, døgntilbud, kontaktperson og forløb i Familiehuset Ved ansøgning om aflastning, døgntilbud, kontaktperson og forløb i Familiehuset skal der udarbejdes en socialfaglig undersøgelse ( 50 undersøgelse) der afdækker familiens og barnets forhold, herunder ressourcer og vanskeligheder. Undersøgelsen munder ud i socialrådgiverens faglige vurdering af barnets behov for hjælp og støtte. Undersøgelsen laves i samarbejde med familien og barnet, samt udtalelser og beskrivelser fra relevante fagpersoner der har kendskab til barnet. Sagsbehandlingstiden på udarbejdelsen af en undersøgelse kan vare op til 4 måneder. Der må påregnes en yderligere sagsbehandlings tid, hvis der f.eks. efter undersøgelsens afslutning skal findes en egnet aflastningsfamilie eller et døgntilbud. 12

13 Klagemulighed En afgørelse vil i de fleste tilfælde ske skriftligt, ellers kan man til en hver en tid bede om at få afgørelsen på skrift. Socialrådgiveren vil altid sende en klagevejledning med sammen med afgørelsen. Ønsker familien at klage over Handicapgruppens afgørelse, skal man sende sin klage att. til den pågældende socialrådgiver, inden fire uger efter afgørelsen er modtaget. Handicapgruppen skal revurdere afgørelsen ud fra klagen og fastholdes den oprindelige afgørelse, sendes klagen + relevante bilag videre til Det Social Nævn (DSN). Er sagen af principiel karakter behandles klagen dog i Ankestyrelsen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at behandlingstiden i DSN kan forekomme meget lang, i enkelte tilfælde helt op til et år. 12. Når en handicappet ung fylder 18 år Familiens socialrådgiver i Handicapteamet vil ca. 9 måneder før den unge fylder 18 år begynde at forberede og planlægge den unges overgang til voksenlivet sammen med den unge, forældrene og evt. de fagpersoner, der er omkring barnet. Der skal blandt andet tages stilling til forsørgelsesgrundlag, boligforhold og uddannelse og, om sagen skal visiteres videre til Voksenhandicap. Familiens socialrådgiver vil give råd og vejledning om den ændrede situation, der indtræder, når den unge fylder 18 år. Der gælder nemlig andre regler, når den unge bliver 18 år, fordi den unge bliver myndig, får eget forsørgelsesgrundlag og overgår til voksenbestemmelserne i Serviceloven Det betyder, at den unge får egen sagsbehandler, og serviceydelser m.v. bliver rettet direkte mod den unge. Dette medfører, at de ydelser og tilbud familien tidligere har modtaget, ændrer sig eller helt bortfalder. Udgangspunktet for indsatserne og ydelserne vil ikke som tidligere være en kompensation for familien, men vil tage udgangspunkt i den unges situation. Ydelser som merudgifter ved forsørgelse i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste bortfalder for eksempel, når den unge fylder 18 år. Det er derfor vigtigt, at familierne er forberedt på, hvad disse ændringer kommer til at betyde for dem. 13. Handicaporganisationer og Videnscentre Der er meget hjælp og mange informationer at hente i de forskellige handicaporganisationer og videnscentre omkring et bestemt handicap og det at leve med et handicappet barn. I det følgende præsenteres nogle af disse. Videnscentre Handi-Info - tilbyder rådgivning og information indenfor handicapområdet, og har blandt andet et bibliotek med film, bøger, brochurer og artikler om handicap. Nærmere informationer omkring Handiinfo kan findes på Århus Kommunes hjemmeside. Borger.dk - giver et hurtigt og nemt overblik over servicelovens bestemmelser og muligheder i forbindelse med handicappedes børn mv. 13

14 VISO - tilbyder gratis, landsdækkende specialrådgivning til borgere, kommuner, institutioner og tilbud, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. Nærmere information omkring VISO kan findes på servicestyrelsens hjemmeside. Center for små handicaps ( - informerer og rådgiver både borgere og fagpersoner om sjældne handicaps. Organisationen Sjældne Diagnoser ( - sammenslutning af 36 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap Forældregruppen Norddjurs ( - netværksgruppe for ADHD/Autisme i Norddjurs Kommune. Den uvildige konsulentbistand på handicapområdet ( - rådgivningstilbud til både borger og myndighed, der ønsker rådgivning og vejledning i forbindelse med sagsbehandling på handicapområdet. DUKH skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Handicaporganisationer Nedenstående oversigt er ikke udtømmende og kan også findes på denne hjemmeside: ADHD-foreningen The ADHD Association, Denmark Rugårdsvej Odense C Tlf: Fax: Astma-Allergi Forbundet The Danish Asthma and Allergy Association Universitetsparken Roskilde Tlf: Fax: Danmarks Bløderforening The Danish Haemophilia Society Frederiksholms Kanal 2, København K Tlf: Fax:

15 Danmarks Psoriasis Forening Danish Psoriasis Association Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Dansk Blindesamfund Danish Association of the Blind Thoravej København NV Tlf: Fax: Dansk Epilepsiforening Danish Epilepsy Association Kongensgade 68, 2.tv Odense C Tlf: Fax: Dansk Fibromyalgi-Forening Danish Fibromyalgia Association Vesterbrogade København V Tlf: Fax: Dansk Handicap Forbund The Danish Association of the Disabled Hans Knudsens Plads 1A, København Ø Tlf: Fax:

16 Dansk Landsfor. for Laryngectomerede Danish Association for Laryngectomees Strandboulevarden København Ø Tlf.: Fax: Danske Døvblindes Fællesrepræsentation Danish Association of DeafBlind Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Danske Døves Landsforbund Danish Deaf Association Snaregade 12, København K Tlf: Fax: Diabetesforeningen Danish Diabetes Association Rytterkasernen Odense C Tlf: Fax: Foreningen for Stammere i DK Association for Stutterers in Denmark Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf: Fax:

17 Gigtforeningen Danish Rheumatism Association Gentoftegade 118, st Gentofte Tlf: Fax: HjerneSagen Danish Stroke Association Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Hjerneskadeforeningen Danish Brain Injury Association Brøndby Møllevej Brøndby Tlf: Fax: Høreforeningen The Danish Association of the Hard of Hearing People Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Landsf. til bekæmpelse af Cystisk Fibrose Danish Cystic Fibrosis Association Hyrdebakken Viborg Tlf: Fax:

18 Landsforeningen Autisme National Autistic Society of Denmark Herlev Hovedgade Herlev Tlf: Fax: Landsforeningen LEV National Organisation LEV Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Landsforeningen SIND Danish Association for Mental Health Jernbane Allé 45, Vanløse Tlf: Fax: LungePatient.dk The Lung Association "Boserup Minde" Old Gyde Glamsbjerg Tlf: Fax: Muskelsvindfonden Muscular Dystrophy Association of Denmark Kongsvang Allé Århus C Tlf: Fax:

19 Nyreforeningen Danish Kidney Association Herlufsholmvej Vanløse Tlf: Fax: Ordblinde/Dysleksiforeningen i DK The Danish Dyslexia Association Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Osteoporoseforeningen International Osteoporosis Foundation Park Allé 5, Århus C Tlf: Fax: Parkinsonforeningen Danish Parkinson s Disease Association Nørre Voldgade København K Tlf: Fax: PTU Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Danish Society of Polio and Accident Victims Fjeldhammervej Rødovre Tlf: Fax:

20 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Association of Youth with Disabilities Kløverprisvej 10 B 2650 Hvidovre Tlf: Fax: Scleroseforeningen The Danish Multiple Sclerosis Society Mosedalvej Valby Tlf: Fax: Spastikerforeningen Danish Society for Cerebral Palsy Flintholm Allé Frederiksberg Tlf: Fax: Stomiforeningen COPA COPA Denmark - Association of Colostomy Patients Rønnedevej Ringsted Tlf: Fax: copa.dk 20

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009

Støttemuligheder efter Lov om social service. Fensmarkskolen 28.10.2009 Støttemuligheder efter Lov om social service Fensmarkskolen 28.10.2009 Kommunens opdeling - Skoleforvaltning - PPR pædagogisk psykologisk rådgivning - Socialforvaltning - Handicaprådgivning Specialbistand

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a

Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr : Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Vejledning om hjemmetræning i Frederikshavn Kommune gældende pr. 01.07.16: Lovgivningsmæssige rammer Servicelovens 32 a Stk. 1 Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden,

Læs mere

Støttemuligheder efter Lov om social service

Støttemuligheder efter Lov om social service Støttemuligheder efter Lov om social service Kreds Limfjord 1.3.2017 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 02 March 2017 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard ledsageordning Servicelovens 97 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.01.2013 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26.02.2013 Acadre dok. 152599-12

Læs mere

Støtte til familier med børn med medfødt immundefekt

Støtte til familier med børn med medfødt immundefekt Støtte til familier med børn med medfødt immundefekt Sea West, d. 30. juni 2008 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Det bør du kunne forvente af kommunen En viden om forældres reaktioner

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages.

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages. Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Information til forældre til børn med handicap i Helsingør kommune.

Information til forældre til børn med handicap i Helsingør kommune. Information til forældre til børn med handicap i Helsingør kommune. Indholdsfortegnelse: Side Målgruppevurdering... 3 Handicapteam... 3 Familievejledning... 4 Handicapkoordinator (HK)... 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Trekanten 26.9.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Tuesday, 27 September 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene.

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene. Brøndby Kommune Fra ung til voksen med særlige behov Snart 18 år - HVAD så? Denne handleguide henvender sig dels til de unge med særlige behov, der er på vej til at overgå til voksenlivet og deres forældre

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2013 Sundhed og SocialService Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Til dig der er ung... 5 Til jer der er forældre... 6 Fra barn

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Hjælperforsikring. TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance. HANDI Forsikringsservice

Hjælperforsikring. TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance. HANDI Forsikringsservice Hjælperforsikring TIL DIG, DER ER TILKENDT Borgerstyret Personlig Assistance HANDI Forsikringsservice 1 HANDICAPPET og arbejdsgiver for hjælpere Har du ansat folk, på en bevilling efter 95 eller 96 i Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121

Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 Kvalitetsstandard - NY Pasning af døende, betingelser for at modtage plejevederlag Lov om social service 119, 120 og 121 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Støttemuligheder til børn.

Støttemuligheder til børn. Støttemuligheder til børn. Kreds Østjylland 30.11.2016 Landsforeningen Autisme Socialrådgiver Ulla Kjer Thursday, 01 December 2016 1 Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens

Læs mere

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem

Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem Plejeorlov ved pasning af døende i eget hjem August 2016 Plejeorlov og -vederlag Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du

Læs mere

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Vejledende serviceniveau indenfor servicelovens område Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende

Svendborg Kommune. Kvalitetsstandard. for. Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Servicelovens 119, 120,121, 122 Hvilke behov dækker ydelsen Døende borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1

Haderslev Kommune. Indhold. 1. Hvilke børn og unge kan få støtte efter de handicapkompenserende bestemmelser i serviceloven?... 1 Vejledende serviceniveauer børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser Haderslev Kommune Indhold 1. Hvilke børn og unge

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Information om Ledsageordningen

Information om Ledsageordningen Information om Ledsageordningen Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver udenfor hjemmet i henhold til lov om Social Service 97 og 45. Er du mellem 12 og 67 år og kan du ikke færdes

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere