Thy-Mors HF & VUC s strategi for skolea rene og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thy-Mors HF & VUC s strategi for skolea rene 2015-16 og 2016-17"

Transkript

1 Bilag 3 (Forslag til bestyrelsen!) Thy-Mors HF & VUC s strategi for skolea rene og Generelle forhold Thy-Mors HF & VUC skal markere sig stærkt i lokalsamfundet og fortsat være den førende aktør inden for almen kompetencegivende ungdoms- og voksenuddannelse. Målgruppen er unge, unge voksne samt kortuddannede, der ønsker eller har behov for bedre almene kompetencer. Thy-Mors HF & VUC vægter: størst mulig professionalisme inden for alle funktioner såvel undervisning, økonomi, administration, it, service som ledelse således at opgavevaretagelsen udføres på et højt fagligt niveau høj faglighed og kvalitet i undervisningen et ungdoms- og voksenmiljø med gode fysiske og æstetiske faciliteter, som er med til at skabe de bedste rammer for god læring fleksibilitet i uddannelsesudbuddet, der kan tilgodese den enkeltes behov og forudsætninger et professionelt undervisningsmiljø kendetegnet af aktivt medansvar og gensidig respekt at være det vigtigste arbejdsmarkedspolitiske redskab i den almene opkvalificering af arbejdsstyrken og et solidt fundament for fortsat uddannelse at kursisterne gennemfører deres uddannelsesmål og kommer videre i job eller videreuddannelse at være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, der ønsker kompetenceudvikling, medansvar og et godt arbejdsmiljø Skoler og uddannelser vil i høj grad blive målt af Undervisningsministeriet og Finansministeriet på deres output fastholdelse, eksamensfrekvens, løfteevne og andel af studerende som kommer videre i job eller videreuddannelse. Thy-Mors HF & VUC vil i den kommende 2-årige periode hæve output-niveauet. Thy-Mors HF & VUC skal fortsat være udviklingsorienteret og nyskabende både fagligt, pædagogisk og med hensyn til uddannelsernes indhold. Skolen skal blandt andet satse på motivation, relationer og 1

2 innovation & entreprenørskab, samt være på forkant med de uddannelsespolitiske prioriteringer og muligheder, der løbende viser sig. Tværgående indsatsområder Thy-Mors HF & VUC vil have særlig fokus på: øget tilstedeværelse/fastholdelse af kursisterne og øgning af eksamensfrekvensen via afstemning af lærer- & ledelsesholdninger, bedre klasserumsledelse, styrkelse og udvikling af teamsamarbejdet samt bedre koordinering af vejledning, kursistcoaching og mentorindsats. Den gældende samlede fastholdelsesplan for Thy-Mors HF & VUC evalueres og justeres i slutningen af hvert skoleår oven på en effektmåling for fortsat at opnå bedre resultater styrket samarbejde med eksterne samarbejdsparter med henblik på at støtte kursisternes gennemførelse etablering af gode studiestøttende tiltag i form af to-lærerordninger/hjælpelærerfunktioner, lektiehjælp, tutorsamtaler, SPS (specialpædagogisk støtte), eksamenstræningskurser med videre brobygning fra OBU til avu, fra avu til hf og erhvervsskoleuddannelser, fra tonede enkeltfagspakker til videreuddannelser, samt brobygningsforløb fra 10. klasse, produktionsskoler og sprogskoler til Thy-Mors HF & VUC kursisttrivsel gennem et socialt og kreativt miljø med en stor grad af kursistindflydelse samt en passende balance mellem tryghed og udfordring, der tilsammen skal give den enkelte kursist et godt læringsmiljø det sociale miljø omkring undervisningen herunder indholdsjustering af fællesarrangementer, modtagelsen (hytteture, velkomstarrangement), ekskursioner og studieture, fredagscafé, frivillige aktiviteter og årlig revy efter- og videreuddannelse af personalet så kompetencerne fastholdes og udvikles herunder nye læringsformer i forhold til ungemålgruppen og flexundervisning forbedring af flexundervisningskonceptet i samarbejde med Københavns VUC (KVUC) både fagligt, pædagogisk og servicemæssigt RKV/IKV (realkompetencevurdering/individuel kompetenceafklaring) at anvende de mest hensigtsmæssige informations- og kommunikationsteknologier øget forpligtende samarbejde med egnens uddannelsesinstitutioner, virksomheder, offentlige institutioner, foreninger og medier 2-årigt hf På den 2-årige hf skal ske følgende: 2

3 de faglige optagelseskrav til 2-årig hf strammes i bestræbelserne på at øge gennemførelsen og løfteevnen. Er der tvivl om kursistens faglige og sociale kompetencer anvendes optagelsesprøve og udvidet vejledningssamtale HF-Cold Hawaii, der startede som en ny 2-årig hf-uddannelse i august 2014 i Klitmøller centreret omkring innovation, oplevelsesøkonomi og surf, skal konsolideres også økonomisk. Det sker blandt andet gennem et optag på max 25 kursister hvert år rekrutteret fra hele Danmark HF-Medie & Marked tilbydes som ny 2-årig hf-uddannelse fra august 2015 i Nykøbing-afdelingen. HF- Medie & Marked er bygget op omkring markedsføring, innovation og afsætning i samarbejde med Erhvervsakademi DANIA i Skive der arbejdes bevidst på i strategiperioden at Thy-Mors HF & VUC vinder markedsandele og bliver eneudbyder af 2-årig hf i lokalområdet. Enkeltfags-hf og gymnasial supplering (GS) Thy-Mors HF & VUC skal sikre oprettelsen af en bred vifte af tilvalgsfag tilrettelagt fleksibelt blandt andet som fjernundervisning Der skal være mulighed for over flere år at tage en fuld hf via enkeltfag så vidt mulig også i Nykøbingafdelingen GS gymnasial supplering er et vigtigt tilbud til unge med stx-, hf-, htx- eller hhx-eksamen i Thy-Mors HF & VUC s dækningsområde (Thy, Mors, Salling, Thyholm og Hanherred). Trods statslige stramninger i 2014 (tilrettelæggelsesform og regler for SU) skal skolen fortsat via fleksibel tilrettelæggelse og nytænkning prøve at give et så bredt og attraktivt GS-tilbud som muligt. Aftenfladen Der skal gøres en ekstraordinær indsats for at holde liv i VUC s aftenflade. Det drejer sig om flg. tiltag: prioritering af mindre hold og større fleksibilitet i tilrettelæggelsen etablering af VUC- højskoleaftner i såvel Thisted- som Nykøbing-afdelingerne dels med eksterne oplægsholdere/kunstnere og lignende, dels med egne lærerkræfter Folkeuniversitetet, oplysningsforbund og kulturelle foreninger med videre skal tilbydes lokaler for at styrke skolens undervisnings- og læringsmiljø om aftenen der stilles gratis kaffe/te til rådighed for VUC s aftenkursister Almen voksenuddannelse (avu) Inden for avu-området skal Thy-Mors HF & VUC have særlig fokus på: 3

4 at skaffe flere kursister generelt til avu navnlig til Nykøbing-afdelingen gennem bedre og mere systematisk samarbejde med UU, produktionsskolen, sprogskolen, Morsø Jobcenter, Morsø Kommune, fagforeninger/a-kasser, virksomheder og Morsø Erhvervsforum indgangsvejledning og niveauafklaring især for udsatte unge, tosprogede og kortuddannede ledige at udvikle og videreføre FUTURA-klasserne i samarbejde med UU/kommunerne/team-ungeindsatsen at samarbejde med erhvervsskolerne (EUC Nordvest og SOSU Skive-Thisted-Viborg) om opkvalificering og brobygning til deres uddannelser øget videreuddannelsesfrekvens navnlig via brobygningsforløb til erhvervsuddannelsesområdet og hf at profilere avu stærkere som et relevant tilbud til kortuddannede på arbejdsmarkedet at markedsføre avu stærkere som et godt opkvalificeringstilbud til unge der gerne vil have en erhvervsuddannelse styrke FLEX-/fjernundervisning gennem brug af videokonference og udvikling af materialer via digitale platforme og i-bøger VUC Erhverv Arbejdsmarkedet i Thy og på Mors er kendetegnet af mange kortuddannede, især blandt ledige. Konsulenterne i VUC Erhverv skal via VEU samarbejdet og det opsøgende arbejde nå ud til flest mulige i arbejdsstyrken, såvel ansatte som ledige. Det søges opnået: gennem virksomhedsbesøg, opsøgende arbejde generelt og via samarbejde med A-kasser, faglige organisationer, jobcentre og erhvervsskoler, der synliggør Thy-Mors HF & VUCs tilbud særlig FVU, OBU og IKV gennem stadig udvikling af den professionelle oplysning, rådgivning og sparring for virksomheder og andre samarbejdspartnere blandt andet via EU- og regions-projekter ved at sætte fokus på betydningen af almene kompetencer og personlig udvikling for ledige gennem vejledningsforløb og opsøgende virksomhed i A-kasser, faglige organisationer, jobcentre og produktionsskoler ved at private og offentlige virksomheder ser VUC Erhverv som en professionel samarbejdspartner i arbejdet med uddannelsesplanlægning for og efteruddannelse af medarbejdere ved at VUC Erhvervs kursister oplever Thy-Mors HF & VUC som en professionel organisation, der leverer kvalitetsundervisning, der er værdifuld for den enkelte såvel på arbejdspladsen som i fritiden Ordblindeundervisning (OBU)/Forberedende Voksenundervisning(FVU) OBU- og FVU-indsatsen skal styrkes gennem: tilbud om OBU eller FVU til alle VUC-fuldtidskursister i målgruppen 4

5 OBU og FVU som en integreret del af tilbuddet til kursister, som opkvalificeres i forhold til den nye EUDreform Stærkere profilering af OBU/FVU som nødvendig grundlæggende kompetence i tilbuddet til kortuddannede ledige og beskæftigede styrket vejledning i forhold til at få OBU-kursisterne videre i uddannelse nye tilbud i form af fyraftens-åbent-værkstedstilbud til løsning af ad hoc læse- og skriveopgaver samt bemanding af avu-værksted i dagtimerne med OBU-lærer styrke lærernes viden om og brug af tablets og smartphones i undervisningen faglig opkvalificering af lærerne i forhold til faglig hensyntagende undervisning i it, matematik og engelsk tolærerordning på avu-hold med OBU-lærer udvikling af Læse- & Matematikcenter Nordjylland i samarbejde med VUC&hf Nordjylland samarbejde med VUC&hf Nordjylland om at udvikle tilbud til kursister med matematik-vanskeligheder Administration & vejledning Thy-Mors HF & VUC sætter sig følgende mål på administrationsområdet: administrationsområdet skal øge fokus på at være et samarbejdende serviceorgan for hele skolen og bidrage til yderligere tværorganisatorisk dialog, involvering, samarbejde og åbenhed øget samarbejdet mellem administrationen i Nykøbing- og Thisted-afdelingerne, og se alle medarbejdere som ét team. Dette vil være grundlaget for at alle kan hjælpe og støtte hinanden på de centrale områder administrationens interne vidensdeling skal styrkes via yderligere doublering på de mest centrale områder, således at minimum to personer kan udføre samme arbejde. Administrationens personalesammensætning med mange nyere medarbejdere og som følge deraf mindre fagligt erfarne skal udnyttes positivt til at øge samarbejdet og gennemsigtigheden i opgaverne opgaveløsningen skal løbende tilpasses nye brugerbehov og teknologiske muligheder, under hensyntagen til gennemsigtighed i sagsgange, kontinuitet og lovlighed i forvaltningen ledelsesrapporteringen skal videreudbygges, så det i endnu højere grad kan understøtte ledelsen i at overvåge kvalitet, effektivitet og økonomi samt træffe centrale beslutninger primært fakta-baseret. Ledelsesrapporteringen skal blandt andet bidrage til at: o styrke forudsigeligheden i skolens aktivitetsniveau og økonomistyring o sikre troværdighed og stabilitet i status (bagud) og prognosticering (fremad) o sikre at ledelsen har et godt, opdateret overblik o støtte ledelsen i at følge strategiske mål, at benchmarke skolen med andre uddannelsesinstitutioner, og i at levere dokumentation i forbindelse med diverse udviklingstiltag, undersøgelser mv. videreudvikle den opstartede implementering af Lean i administrationen. De 2 uddannede Leankonsulenter skal bidrage til at øge fokus i hele administrationen, men også arbejde for at konceptet spredes på skolen til relevante samarbejdsområder 5

6 administrationen skal have muligheder for at opnå færdigheder, der gør den enkelte medarbejder i stand til at bidrage til opfyldelse af skolens fokusområder vejledningsindsatsen skal styrkes og professionaliseres. En fuldtidsvejleder er ansat og skal være den koordinerende person i denne proces kommunikations- og markedsføringsaktiviteter skal bidrage til at fastholde og gerne styrke skolens andel af områdets uddannelsessøgende administrationen skal indgå på lige fod i de overordnede mål og fokusområder, som Thy-Mors HF & VUC arbejder med it-afdelingen skal være serviceorienteret og professionel og være aktivt med til at udvikle skolen digitalt blandt andet gennem et bredt udbud af personalekurser Pedelvirksomhed og rengøring Thy-Mors HF & VUC skal fortsat have en serviceorganisation, der kan sikre bygningernes løbende vedligeholdelse, rengøring og praktisk opgaveløsning på et højt niveau. I perioden vil der blive arbejdet med at: rengøringsassistenters og servicemedarbejderes arbejde i højere grad skal værdsættes og respekteres på lige fod med øvrige medarbejderes indsats på Thy-Mors HF & VUC Bygninger Thy-Mors HF & VUC s høje bygningsstandart skal fastholdes Skolen skal til enhver tid have vedligeholdelsesplaner klar for en 5-års periode Thy-Mors HF & VUC har en grøn og bæredygtig profil som skal fastholdes og videreudvikles. Energi-, vand-, varme- og papirbesparelser skal løbende være i fokus Nyt elevatortårn ved Thisted-afdelingen samt åbning af skolegården ved Thisted-afdelingen mod Limfjorden i undersøges og vurderes med henblik på beslutning i perioden Thy-Mors HF & VUC ønsker forsat at satse på kunst/udsmykning såvel indenfor som udenfor samt afvikle kunstudstillinger. Ressourcer hertil afsættes i budgetterne Kantine & køkken Thy-Mors HF & VUC s kantine i Thisted-afdelingen fik i foråret 2014 Øko-mærket i sølv (Øko-indkøb mellem %). Omlægningen til klimavenlig og sund mad har været en succes. I løbet af strategiperioden skal der arbejdes på at nå Øko-guldmærket 6

7 Klimavenlig og sund mad i Nykøbing-afdelingen gerne økologisk mad skal søges indført sammen med Bygningsfællesskabet (Morsø Gymnasium, EUC Nordvest og Morsø Teater) Kantinen i Thisted-afdelingen udlånes, når skolen ikke selv har brug for kantinen/festsalen, til kulturelle aktiviteter og lignende Ledelse Ledelsen skal lede en skole i udvikling og under stadig forandrede vilkår. Samtidig skal ledelsen sikre kvalitet i undervisningen og et sundt økonomiske grundlag for arbejdspladsen som helhed. Endelig skal ledelsen sikre et godt arbejdsmiljø, sammenhængskraft på hele skolen og målrettet udvikling. Ledelsen vil have fokus på personaleledelse dialog- og relations baseret samt anerkendende ledelse i forhold til alle medarbejdergrupper blandt andet med henblik på at skabe det bedst mulige læringsmiljø for skolens kursister medarbejdernes arbejdsmiljø og arbejdets indhold for at sikre, at det vedbliver med at være godt, interessant og meningsfyldt i forhold til skolens kerneopgave undervisningen en god integrering af nye ledere i det samlede lederteam egen nødvendig kompetenceudvikling via efter- og videreuddannelse 7

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere