Revideret den 26. januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret den 26. januar 2009. 2"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2009

2 OM KVALITETSSTANDARDER... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD... 3 ÆLDREOMRÅDETS VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING... 4 HVORDAN FÅR MAN HJÆLP OG STØTTE?... 4 HVORDAN VURDERES BEHOVET OM HJÆLP OG STØTTE?... 4 FRIT VALG AF LEVERANDØR... 5 KOMPETENCEKRAV TIL UDFØREREN... 5 FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP... 6 BORGERENS HJEM PERSONALETS ARBEJDSPLADS FORVENTNINGER TIL BORGERE, SOM MODTAGER HJÆLP... 6 SÆRLIGE FORHOLD, DER SKAL TAGES HENSYN TIL... 6 KLAGEMULIGHEDER... 7 KVALITETSSTANDARDER FOR DE ENKELTE YDELSER... 8 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE... 8 PSYKISK PLEJE OG OMSORG HJÆLP OG STØTTE TIL ERNÆRING RENGØRING TØJVASK STØTTE TIL INDKØB AFLØSNING, AFLASTNING OG MIDLERTIDIGT OPHOLD PLEJEBOLIGER DØGNBEMANDEDE BOLIGER ÆLDRE-/HANDICAPVENLIGE BOLIGER MADSERVICE OMSORGSTANDPLEJE ANMODNING OM VÆRGEMÅL Revideret den 26. januar

3 Om kvalitetsstandarder Dette hæfte indeholder Randers Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet. Kvalitetsstandarderne er en generel serviceinformation til kommunens borgere om hvilken hjælp, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunes serviceniveau. At synliggøre borgernes rettigheder og pligter. At skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau og de kommunale ydelser. Dvs. indhold og omfang af hvordan ydelsen udføres, mål for visitation, leverancesikkerhed, udførelse samt ydelsens kvalitetsmål. Kommunen skal mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarderne. Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau for følgende ydelser: Personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Hjælp og støtte til ernæring Rengøring Tøjvask Støtte til indkøb Afløsning og aflastning Boliger Madservice Omsorgstandpleje Anmodning om værgemål Rehabilitering og træning Hjælpemidler (bind 2) Ældreområdets øvrige tilbud Ældreområdet har en bred vifte af tilbud, ud over dem der er beskrevet i kvalitetsstandarderne, f.eks.: Sygepleje Forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Pleje af døende Familiehjemmehjælp med ældreområdet som leverandør Borgere er altid velkomne til at henvende sig for at drøfte et ønske eller behov for anden hjælp end den, som er beskrevet i hæftets kvalitetsstandarder. Revideret den 26. januar

4 Ældreområdets værdigrundlag og målsætning Ældreområdets værdigrundlag udgør grundlaget for arbejdet på ældreområdet og danner grundlag for hvordan opgaver og ydelser tilrettelægges. Værdigrundlaget danner baggrund for det overordnede formål med hjælp og støtte, som Randers Kommunes ældreområde tilbyder. Ældreområdet har ligeledes formuleret overordnede målsætninger for ældreplejen. Hvordan får man hjælp og støtte? Har borgere brug for hjælp eller støtte, kan der rettes henvendelse til ældreområdets visitatorer. Borgeren eller andre kan, på vegne af borgeren, henvende sig og anmode om hjælp og/eller støtte fra ældreområdet. Dog er det vigtigt, at hvis man henvender sig på vegne af en borger, at denne er indforstået med henvendelsen. Hvordan vurderes behovet om hjælp og støtte? Når borgeren søger om hjælp eller støtte, vil borgeren få besøg af én af Randers Kommunes visitatorer. Før besøget vil visitator tage kontakt til borgeren, for at aftale tidspunkt for besøget. Visitator vil, sammen med borgeren og eventuelle pårørende, drøfte behovet for hjælp. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på, hvad borgeren og/eller familien selv magter. På baggrund af drøftelserne beslutter visitatoren, hvilken hjælp og støtte borgeren kan bevilliges. Borgeren modtager efterfølgende en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår, hvad der ydes hjælp til. Den skriftlige afgørelse indeholder oplysninger om, hvilken hjælp og støtte borgeren vil modtage. Endvidere fremgår mål for ydelsen, hvornår den tildelte hjælp skal genvurderes, samt hvem der er kontaktperson til kommunen. Alle afslag på ansøgt hjælp vil blive begrundet i den skriftlige afgørelse. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov (Jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2). I praksis sker dette ofte på foranledning af en hjælper. Fast kontaktperson i hjemmeplejen I 2009 indføres en fast kontaktperson for modtagere af hjemmehjælp. Tilrettelæggelse af hjælpen Hjælpen tilrettelægges, så tabte færdigheder i videst muligt omfang genvindes, og borgeren inddrages mest muligt i udførelse af opgaverne. Pleje kan leveres over hele døgnet alle ugens dage. Praktisk hjælp leveres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Revideret den 26. januar

5 Madservice leveres dagligt i plejeboliger. Mad til hjemmeboende leveres som udgangspunkt 1 x ugentligt. I tilfælde af varmholdt mad er der daglig udbringning. Leverandører af personlig pleje kan træffes hele døgnet. Telefonnummer og navn på kontaktperson udleveres ved 1. leverandør besøg. Frit valg af leverandør Personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om Social Service 83 er omfattet af frit valg. Dette betyder, at visiterede borgere kan vælge mellem de godkendte leverandører og Randers Kommunes ældreområde. Leverandør oversigt udleveres ved henvendelse til visitationsenheden. Der kan skiftes leverandør med et varsel på løbende måned plus en måned. Endvidere kan en person, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83, vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Denne person skal godkendes af kommunen. Kompetencekrav til udføreren Det er en overordnet målsætning for Randers Kommunes ældreområde, at hjælpen til borgerne ydes med udgangspunkt i en sundhedsfremmende og forebyggende tankegang. Derfor er det vigtigt for Randers Kommune, at leverandørens personale har den nødvendige uddannelse i forhold til de mangeartede opgaver. Den ansatte skal kunne udføre hjælpen ud fra ældreområdets værdigrundlag og målsætning samt i henhold til bevillingen. Personalet, som varetager praktisk hjælp, har som minimum en sundhedsfaglig uddannelse omhandlende rengøring og pleje. Personalet, som varetager personlig pleje, har som minimum en uddannelse som hjemmehjælper, social- og sundhedshjælper eller sygehjælper. Undtagelsesvist ansættes ufaglært personale efter grundig oplæring. Personale, som varetager madservice, har som minimum en uddannelse som køkkenassistent eller økonoma. Endvidere vil der være ansat husassistenter som arbejder under kostfaglig vejledning. Ældreområdet har desuden ansat personale, som er uddannet som fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, eller beskæftigelsesvejleder Borgere, som modtager hjælp eller støtte fra ældreområdet, vil også kunne møde elever og studerende. Revideret den 26. januar

6 Fleksibel hjemmehjælp Som udgangspunkt skal de opgaver, som er beskrevet i den skriftlige afgørelse, udføres af leverandøren. Modtagere af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet har mulighed for, helt eller delvist, at vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem pleje og praktisk hjælp, forudsættes det, at der er truffet afgørelse om tildeling af begge ydelser. Opgaverne skal dog kunne løses inden for den samme tidsramme, som den ydelse der byttes med, og det skal altid vurderes, i en dialog mellem borgeren og personalet, om et bytte af ydelser er forsvarligt. Endvidere kan der ikke byttes til ydelser, borgeren selv kan udføre. Hvis ydelser gentagne gange vælges fra, sker der en revurdering med henblik på at få justeret hjælpen. Borgerens hjem personalets arbejdsplads forventninger til borgere, som modtager hjælp Når en borger modtager hjælp eller støtte fra ældreområdet, betragtes borgerens hjem som en arbejdsplads. Som arbejdsgiver har leverandøren pligt til at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og i samarbejde med borgeren lave en arbejdspladsvurdering. Dette kan betyde, at der er behov for hjælpemidler eller boligændringer. Ligeledes kan der være brug for at flytte rundt på møbler og/eller fjerne gulvtæpper, af hensyn til brug af hjælpemidler. Der udleveres en vejledning til borgeren, om de arbejdsmiljøkrav der stilles. F.eks. om der findes funktionsdygtige arbejdsredskaber i hjemmet. Særlige forhold, der skal tages hensyn til Randers Kommune forventer, at samarbejdet mellem leverandøren og borgerne, er præget af venlighed og gensidig respekt. Personalet har tavshedspligt. Personalet har underretningspligt, hvilket betyder, at hvis en borgers helbredstilstand ændres, skal personalet underrette sin leder. Personalet samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne. Sundhedspersonale har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger. Disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i. For at leverandøren kan levere den aftalte hjælp, forventes det at borgeren: Er hjemme på det aftalte tidspunkt, Giver besked senest dagen før, hvis den aftalte hjælp skal aflyses eller ønskes flyttet. Revideret den 26. januar

7 Kommer leverandøren til en låst dør, er det leverandørens pligt at undersøge baggrunden for dette, samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet. Klagemuligheder Klager over afgørelser om: Personlig pleje. Psykisk pleje og omsorg. Rengøring. Tøjvask. Støtte til indkøb. Hjælp og støtte til ernæring. Afløsning og aflastning. Madservice Hjælpemidler Omsorgstandpleje. skal indbringes for klagerådet i Randers Kommune. Klagerådet kan ikke omgøre afgørelsen, men drøfte, vurdere og videreformidle klagen til Kommunalbestyrelsen. Når denne har taget stilling, kan sagen af borgeren indbringes for Det Sociale Nævn inden 4 uger efter modtagelse af svaret. Klager over afgørelser om: Rehabilitering/træning Boligansøgning Anmodning om Værgemål skal indbringes direkte for Det Sociale Nævn. Alle ældreområdets afgørelser er vedlagt en klagevejledning. Revideret den 26. januar

8 Kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser Personlig hjælp og pleje Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Aktiverende hjemmehjælp Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i 83 i Lov om Social Service 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Hjælp eller støtte til personlig pleje. At hjælpen og støtten skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. At hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at varetage sin personlige hygiejne. Hvor ovenstående ikke er muligt, at hjælpe borgeren med at varetage egen pleje eller dele af denne. For at støtte op om borgerens mulighed for at være selvhjulpen arbejder Randers Kommune på i 2009 at udvikle et tilbud om aktiverende hjemmehjælp. Borgere som midlertidig eller varigt har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, der betinger behov for hjælp eller støtte til personlig pleje. Ydelsen kan omfatte følgende efter en individuel vurdering: Personlig pleje: Bad Daglig hygiejne Formidling af fodpleje Af - og påklædning Hjælp til toiletbesøg Hjælp ved ufrivillig vandladning/afføring Tømning og pleje af stomi Kateterpleje Hjælp til forflytninger, vending og lejring Revideret den 26. januar

9 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Hudpleje: Almindelig hudpleje - observation af hud Forebyggelse af tryksår Pleje af vanskelig hud Makeup Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: Isætning og rensning af høreapparater samt batteriskift Brillepudsning Støttestrømper Støttebind Støttekorset Proteser af og på Sengeredning: Sengeredning Skifte sengelinned Vende madrasser Tørre seng af Andet: Oprydning, herunder tømme skraldespand Tømme postkasse Hjælpe med kontakt til læge Hjælp til indtagning af medicin efter uddelegering af ansvar Færdes inden og uden for hjemmet Oplæsning af breve Samarbejde med familie/pårørende, hvis borgeren ønsker dette Omklædning til fest Kompliceret neglepleje. Ydelsen kan foregå døgnet rundt. Omfang og varighed af ydelsen pr. besøg er afhængig af, hvilket behov borgeren har. Ja. Er der valgmulighed mht. leverandør? Hvem leverer Leverandører godkendt af Randers kommune. Er ydelsen omfattet af Ja. fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster ydelsen for borgeren? Ved midlertidig hjælp til personlig pleje opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling. Ved varig hjælp til personlig pleje opkræves ikke brugerbetaling. Revideret den 26. januar

10 Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: - visitation - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på At vurderingen af behovet for akut hjælp og/eller støtte sker samme dag som behovet opstår. Områderne kan ved akut behov for hjælp iværksætte personlig pleje uanset visitation og skriftlig afgørelse. At borgeren 1 hverdag efter henvendelse om ugentlig hjælp kontaktes med henblik på at aftale hjemmebesøg. At borgeren senest 5 hverdage efter hjemmebesøg modtager en skriftlig afgørelse. At hjælpen vurderes løbende. At daglig hjælp iværksættes samme dag som afgørelsen er truffet. Dog vil den ikke altid omfatte alle de aktiviteter, der indgår i den samlede ydelse, men kun de ydelser hvor Randers Kommune vurderer det som nødvendigt. At ugentlig hjælp iværksættes senest 5 hverdage efter, at en afgørelse er truffet. At den daglige hjælp ikke flyttes af leverandøren. At hvis ugentlig hjælp undtagelsesvis må flyttes af leverandøren, så skal der ydes erstatningshjælp ud fra en faglig vurdering. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o.l. tilbydes ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren daglig hjælp ydes der ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren ugentligt hjælp, tilstræbes det, at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 3 dage. At der i videst muligt omfang tildeles én hjælper, som udfører ydelsen. At der ved den faste hjælpers fravær kommer en afløser, som nøje er orienteret om hvilke ydelser, der er aftalt. At ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. At hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal borgeren orienteres. At hvis borgeren har et ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. At personalet kan legitimere sig. Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 26. januar

11 Psykisk pleje og omsorg Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83, 85 i Lov om Social Service 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hjælp og støtte til psykisk pleje og omsorg. At hjælpen og støtten skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. At hjælpen og støtten sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. At borgeren genvinder sit fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsniveau. Hvor ovenstående ikke er muligt, at hjælpe borgeren på de områder, hvor den personlige handlekraft er utilstrækkelig til at dække de personlig behov. Borgere der har behov for støtte og hjælp til at overkomme eller ude af stand til at varetage hverdagen på grund af at de er: Psykisk syge Psykisk svage Demente Isolerede/ensomme Vejledning og støtte. Formidling af kontakt til aktivitetstilbud. Støtte til at fastholde/opbygge netværk. Støtte i forbindelse med sorg og kriser. Hjælp og støtte til at strukturere hverdagen. Kontakt til andre sociale instanser hvis der ikke i netværket er nogen, som magter dette. Gåtur - hvor formålet er træning. Forebygge social isolation. Behandling og terapi Revideret den 26. januar

12 Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Hvem leverer Omfanget og varigheden af ydelsen pr. besøg er afhængig af, hvilket behov borgeren har. Se nedenstående Bevilliges ydelsen kun efter 83 kan borgeren frit vælge mellem de af kommunen godkendte leverandører. Bevilliges ydelsen efter 85 kan borgeren ikke vælge privat leverandør. Er ydelsen omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster ydelsen for borgeren? Ja Ved midlertidig hjælp til psykisk pleje og omsorg opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling. Ved varig hjælp til psykisk pleje og omsorg opkræves ikke brugerbetaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: - visitation At vurderingen af behovet for akut hjælp og/eller støtte sker samme dag, som behovet opstår. Områderne kan ved akut behov for hjælp iværksætte psykisk pleje og omsorg uanset visitation og skriftlig afgørelse. At borgeren 1 hverdag efter henvendelse om ugentlig hjælp og/eller støtte kontaktes med henblik på at aftale hjemmebesøg. At borgeren senest 5 hverdage efter hjemmebesøg modtager en skriftlig afgørelse At hjælpen vurderes løbende. - leverancesikkerhed og udførelsen Daglig hjælp iværksættes samme dag, som afgørelsen er truffet. Dog vil den ikke altid omfatte alle de aktiviteter, der indgår i den samlede ydelsen, men kun de ydelser, hvor Randers Kommune vurdere det nødvendigt. Ugentlig hjælp iværksættes senest 5 hverdage efter, at en afgørelse er truffet. Borgeren får den aftalte ydelse. Den daglige hjælp aflyses ikke af leverandøren Hvis ugentlig hjælp undtagelsesvis må flyttes af leverandøren, skal der ydes erstatningshjælp inden 2 døgn. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o.l. tilbydes ikke erstatningshjælp. Revideret den 26. januar

13 Aflyser borgeren daglig hjælp, ydes der ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren ugentlig hjælp, tilstræbes det, at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 3 dage. Der tildeles i videst muligt omfang én fast person/hjælper, som udfører hjælpen. Ved den faste hjælpers fravær kommer der en afløser, som nøje er orienteret om, hvilke ydelser der er aftalt. Ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal borgeren orienteres. Hvis borgeren har et varigt ændret behov for hjælp, der udløser et øget mere eller mindre tidsforbrug, skal visitator orienteres. At personalet kan legitimere sig. Hvordan følges der op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 26. januar

14 Hjælp og støtte til ernæring Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83 og 85 i Lov om Social Service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1)personlig hjælp og pleje og 2)hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i Hjælp eller støtte i forbindelse med måltider. Hjælpen og støtten bidrager til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. Hjælpen og støtten sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. Hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder, eller bevarer evnen til at indtage mad og drikke. Hvor ovenstående ikke er muligt, at hjælpe borgeren med at indtage mad og drikke. Forebygge fejlernæring. Hjælp og støtte, så småt spisende og demente, får en sufficient kost/sikring af ernæring. Borgere som midlertidig eller varigt har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, der betinger behov for hjælp eller støtte til at indtage mad og drikke. Ydelsen kan omfatte følgende efter en individuel vurdering: Opvarmning, tilberedning og anretning af morgen, middags- og aftensmad. Lave kaffe/te og mellemmåltider. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Hjælp til at indtage sondeernæring. Hjælp til at huske at spise og drikke. Oprydning og opvask efter borgeren selv I specielle tilfælde, f.eks. terminal borger, tilberedning og anretning af kræsekost. Revideret den 26. januar

15 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Tilberedning af varm mad hos den enkelte borger. Oprydning og opvask efter gæster. Ydelsens omfang? Ydelsen udføres i alle døgnet timer. Er der valgmulighed Ja. mht. til leverandør? Hvem leverer Leverandører godkendt af Randers Kommune. Er ydelsen omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster det Ja. Ved midlertidig hjælp til ernæring opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling. Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen At vurderingen af behovet for akut hjælp og/eller støtte sker samme dag som behovet opstår. Områderne kan ved akut behov for hjælp iværksætte hjælp og støtte til ernæring uanset visitation og skriftlig afgørelse. At borgeren 1 hverdag efter henvendelse om ugentlig hjælp kontaktes med henblik på at aftale hjemmebesøg. At borgeren senest 5 hverdage efter hjemmebesøg modtager en skriftlig afgørelse At hjælpen vurderes løbende. At daglig hjælp iværksættes samme dag som afgørelsen er truffet. Dog vil den ikke altid omfatte alle de aktiviteter, der indgår i den samlede ydelse, men kun de ydelser hvor Randers Kommune vurderer det nødvendigt. At den daglige hjælp ikke flyttes af leverandøren. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks. bortrejse, sygehusophold o.l. tilbydes ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren daglig hjælp ydes der ikke erstatningshjælp. At der i videst muligt omfang tildeles én hjælper, som udfører ydelsen. At der ved den faste hjælpers fravær kommer en afløser, som nøje er orienteret om hvilke ydelser, der er aftalt. At ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Revideret den 26. januar

16 Såfremt der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal modtageren orienteres. Hvis modtagen har et ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. Hvordan følges op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov. (Jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 26. januar

17 Rengøring Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83 og 84 i Lov om Social Service 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. At hjælpen og støtten bidrager til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. At hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. At hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at rengøre egen bolig. såfremt ovenstående ikke er muligt, at rengøre boligen. Visiterede borgere som midlertidigt eller varigt har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, der betinger behov for hjælp eller støtte til rengøring. I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne. Hvilke aktiviteter indgår i Rengøringshjælpen omfatter, som udgangspunkt, rengøringen af et areal, der svarer til en 2- værelses lejlighed, svarende til ca. 67 kvm. Det vil sige entre eller bryggers, badeværelse, køkken, opholdsstue samt soveværelse. Rengøringsydelsen kan omfatte følgende opgaver efter en individuel vurdering Entre eller bryggers: Støvsugning. Gulvvask. Tørre støv af. Rystning af dørmåtter. Revideret den 26. januar

18 Badeværelse afvaskning af: Håndvask og tilstødende væg toilet. Badekar eller bruseniche. Øvrigt inventar. Gulv. Køkken aftørring af: Køkkenbord. Hårde hvidevarer udvendigt. Gulv vask/støvsugning. Endvidere: Efterse og eventuel at aftørre køleskab og under vask. Soveværelse: Støvsugning. Gulvvask. Tørre støv af. Skift af sengelinned. Opholdsstue: Støvsugning. Gulvvask. Tørre støv af. Øvrige opgaver: Herudover kan hjælperen: Efterse og eventuelt aftørre køleskab og under vasken Aftørre indbo i nåhøjde Vaske trappe, hvor dette kræves jvf. lejekontrakten Rydde op og vaske op efter borgeren selv Vande blomster Lufte ud Tilkalde vicevært/håndværker Hjælpemidler: lettere vedligeholdelse (f.eks. pumpe luft i hjul) samt afvaskning Rede seng Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen, men omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Der er mulighed for fra gang til gang efter aftale at bytte de visiterede ydelser. En borger, som alene modtager praktisk hjælp, kan ikke bytte denne til personlig pleje. Opgaverne skal kunne løses indenfor den fastsatte tidsramme, og det skal altid vurderes, om et bytte af ydelser er forsvarligt. Revideret den 26. januar

19 Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen og er ikke omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Ydelsens omfang? Hovedrengøring. Rengøring efter flytning og efter håndværkere. Ekstra rengøring pga. dyr. Havearbejde. Snerydning. Opvask og oprydning efter gæster. Flytning af tunge møbler. Udvendig vinduespudsning. Hjælp til rengøring ydes fortrinsvis i dagtimer på hverdage. Individuelt vurderet og visiteret rengøring hver 14 dag. Vejledende max tid pr. 14. dag: 90 min. Hjælpen vil altid blive tildelt ud fra en individuel vurdering, særlige behov kan udløse hyppigere besøg. Er der valgmulighed Ja. med hensyn til leverandør? Hvem leverer Leverandører godkendt af Randers Kommune. Er ydelsen omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster ydelsen for borgeren? Ja. Ved midlertidig hjælp til rengøring opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling. Ved varig hjælp til rengøring opkræves ikke brugerbetaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: - visitation At borgeren senest 3 hverdage efter henvendelse kontaktes med henblik på at aftale hjemmebesøg. At borgeren senest 5 hverdage efter hjemmebesøget modtager en skriftlig afgørelse. At hjælpen vurderes løbende. - leverancesikkerhed og udførelse At rengøringshjælp ydes senest 5 hverdage efter, at der er truffet en afgørelse. At borgerne får den aftalte ydelse. Hvis rengøringshjælp undtagelsesvis må flyttes eller indskrænkes af leverandøren, skal der ydes erstatningshjælp inden for 7 dage. Aflyser borgeren hjælpen ved f.eks. bortrejse, sygehusophold o. l tilbydes ikke erstatningshjælp. Revideret den 26. januar

20 Ved andre tilfælde af aflysning fra borgeren tilstræbes, at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 5 hverdage. At der i videst mulig omfang tildeles én fast person/hjælper, som udfører hjælpen. At der, ved den faste hjælpers fravær, kommer en afløser, som er orienteret om hvilke ydelser, der er aftalt. At ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. At hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal modtageren orienteres. At hvis borgeren har et ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. At personalet kan legitimere sig. Hvordan følges der op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov. (Jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 26. januar

21 Tøjvask Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83 og 84 i Lov om Social Service 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 84:Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælde, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hjælp eller støtte til tøjvask. Hjælpen og støtten bidrager til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. Hjælpen og støtten sigter mod størst mulighed for at borgeren kan være selvhjulpen. Hjælpen og støtten sigter mod at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at vaske tøj. Hvor ovenstående ikke er muligt, at vaske tøjet. Borgere som har et midlertidigt eller varigt nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, som betinger behov for hjælp og støtte til vask af tøj. I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, og om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne. Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen, men omfattet af fleksibel hjemmehjælp? Hvilke aktiviteter indgår ikke i Tøjvask i maskine i eget hjem eller vaskekælder/møntvask/vaskehus. Ophængning eller tørretumling, sammenlægning af tøjet, samt at lægge tøjet på plads. Stryge og rulle tøj. Vask efter gæster. Vask af specialfremstillede tekstiler. Revideret den 26. januar

22 Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Hvem leverer Er ydelsen omfatte af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster det Hjælpen ydes i forbindelse med, at der ydes anden hjælp. Hjælpen ydes fortrinsvis på hverdage og i dagtimerne. Ja Leverandører godkendt af Randers Kommune. Ja Ved midlertidig hjælp til tøjvask opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling. Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen At borgeren senest 3 hverdage efter henvendelse kontaktes med henblik på at aftale hjemmebesøg. At borgeren senest 5 hverdage efter hjemmebesøget modtager en skriftlig afgørelse. At hjælpen vurderes løbende. At hjælp til tøjvask ydes senest 5 hverdage efter, at der er truffet en afgørelse. Borgerne får den aftalte ydelse. Hvis hjælp til tøjvask undtagelsesvis må flyttes af leverandøren, skal der ydes erstatningshjælp inden for 2 hverdage. Aflyser borgeren hjælpen ved fx bortrejse, sygehusophold o.l. tilbydes ikke erstatningshjælp. Aflyser borgeren hjælpen, tilstræbes det, at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 3 hverdage. Der tildeles i videst muligt omfang én fast person/hjælper, som udfører hjælpen. Ved den faste hjælpers fravær kommer en afløser, som nøje er orienteret om hvilke ydelser, der skal udføres. Ydelsen leveres indenfor en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. Hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal borgeren orienteres. Hvis borgeren har et varigt ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. Personalet kan legitimere sig. Revideret den 26. januar

23 Hvordan følges op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2). Revideret den 26. januar

24 Støtte til indkøb Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83 i Lov om Social Service 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Støtte til indkøb kan bevilliges efter 86 i Lov om Social Service, hvis ydelsen indgår i et rehabiliteringsforløb. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Støtte til indkøb af dagligvarer. Hjælpen og støtten bidrager til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer. Hjælpen og samarbejdet sigter mod størst mulighed for, at borgeren kan være selvhjulpen. Hjælpen og støtten sigter mod, at borgeren genvinder eller bevarer evnen til at købe ind. Hvor ovenstående ikke er muligt sørge for, at borgeren har den nødvendige mængde dagligvarer i husholdningen. Borgere, som midlertidigt eller varigt har et nedsat funktionsniveau fysisk, psykisk eller socialt, der betinger behov for støtte til indkøb. Borgere, der har vanskeligt ved eller ikke er i stand til at handle ind, bestille varer, åbne for budet og sætte varer på plads. I vurderingen tages udgangspunkt i familiens samlede situation, om der er voksne børn og/eller rask ægtefælle/samlever, der kan varetage opgaverne. Hvilke aktiviteter indgår i Give information om butikker med rimeligt varesortiment, der samtidig har gratis udbringning. I tilfælde, hvor der ikke kan findes butikker, der bringer gratis ud, yder kommunen kompensation for udbringningsudgifterne. Hjælp til at udarbejde indkøbslister Ringe efter varer. Modtage varer. Revideret den 26. januar

25 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Sætte varer på plads I særlig tilfælde at hente varer hos den handlende f.eks. i forbindelse med udskrivning fra sygehuset, eller hvis der akut mangler madvarer. Ledsage til indkøb i forbindelse med et genoptræningsforløb. Fast ugentligt indkøb. Som udgangspunkt kan der ydes hjælp hver uge, men omfang og varighed af ydelsen pr. besøg er afhængig af, hvilket behov borgeren har. En gang ugentligt, hvis hjælpen kommer i hjemmet til andre opgaver, gives ydelsen på samme tidspunkt. Hjælpen vil altid blive tildelt ud fra en individuel vurdering, særlige behov kan udløse hyppigere besøg. Er der valgmulighed Ja. mht. til leverandør? Hvem leverer Leverandører godkendt af Randers Kommune. Er ydelsen omfatte af fleksibel hjemmehjælp? Hvad koster det Ja. Ved midlertidig støtte til indkøb opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling. Ved varig hjælp opkræves ikke betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen At borgeren 1 hverdag efter henvendelse om hjælp til indkøb kontaktes med henblik på at aftale hjemmebesøg. At borgeren senest 5 hverdage efter hjemmebesøg modtager en skriftlig afgørelse At hjælpen vurderes løbende. At borgerne får den aftalte ydelse. Hvis hjælpen undtagelsesvis må flyttes eller indskrænkes af leverandøren, skal der ydes erstatnings hjælp inden for 2 dage. Aflyser borgeren hjælpen ved f. eks bortrejse, sygehusophold o. l tilbydes ikke erstatningshjælp. Revideret den 26. januar

26 Ved andre tilfælde af aflysning fra borgeren tilstræbes, at leverandøren tilbyder hel eller delvis erstatningshjælp inden for 5 hverdage. At der i videst mulig omfang tildeles én fast person/hjælper, som udfører hjælpen. At der, ved den faste hjælpers fravær, kommer en afløser, som nøje er orienteret om hvilke ydelser, der er aftalt. At ydelsen leveres inden for en maksimal afvigelse på 30 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt. At hvis der er en afvigelse på mere end 30 minutter, skal modtageren orienteres. At hvis borgeren har et ændret behov for hjælp, skal visitator orienteres. At personalet kan legitimere sig. Hvordan følges op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 26. januar

27 Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens lovgrundlag? 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har særligt behov for omsorg eller pleje. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Behov for hjælp og støtte til pårørende, der trænger til aflastning. Behov for afløsning så ægtefælle kan forlade hjemmet i en periode. Omfattende plejebehov, der ikke kan afhjælpes i egen bolig. Plejebehov i forbindelse med sygdom hvor indlæggelse ikke skønnes nødvendigt. Behov for afklaring af fremtidig bolig. Behov for særlig støtte og omsorg ved livets afslutning. Behov for optræning/genoptræning. Behov for styrkelse af mestringsevnen i forbindelse med sygdom. Akut behov for opsyn eller tryghed efter en social hændelse i eget hjem. Sikre, at pårørende fortsat kan passe en plejekrævende borger i eget hjem. Sikre at borgeren genvinder eller forbedrer sin mulighed for at tage vare på sig selv. Give pleje og tryghed til døende. Sikre at borgere med stort plejebehov kan bo i egnet bolig. Sikre trygge rammer til plejekrævende borgere hvor en pårørende er fraværende f.eks. ved indlæggelse. Borgere der i en periode har særligt pleje og omsorgsbehov, der ikke kan løses i eget hjem. Pårørende til plejekrævende borgere. Døende Revideret den 26. januar

28 Hvilke aktiviteter indgår i Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Pleje og omsorg. Aktiviteter og træning. Praktisk hjælp. Tilsyn Transport i forbindelse med terminal pleje Døgnaflastning i eget hjem. Transport til og fra midlertidigt ophold. Omfanget beror på den enkelte borgers behov. Varighed aftales ved opstart og kan evt. forlænges. Et midlertidigt ophold kan vare op til 3 uger, hvorefter behovet skal revurderes. Er der valgmulighed Nej. mht. til leverandør? Hvem leverer Ydelsen er ikke omfattet af fritvalgsordningen - ældreområdet i Randers Kommune varetager opgaven. Midlertidige ophold foregår på et af kommunens områdecentre. I løbet af 2009 vil aflastning i forhold til ægtefælle fortrinsvis foregå i lokalområdet. Terminal aflastning vil ligeledes fortrinsvis foregå lokalt. Øvrige aflastningsophold vil foregå på kommunens korttidspladser på Kildevang og Kollektivhuset. Hvad koster ydelsen borgeren? Der kræves en fast takst for et midlertidigt ophold jfr. Randers Kommunes Byrådsbeslutning. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen At borgeren senest 3 hverdage efter ansøgning om hjælpen modtager en afgørelse. Akut behov for aflastning/afløsning løses inden for max. 24 timer. Ved akut behov for aflastning skal borgeren tage imod plads uanset beliggenhed. At hjælpen iværksættes i henhold til afgørelsen. Der opsættes mål og aftaler for midlertidigt ophold, som revurderes inden opholdet afsluttes. Revideret den 26. januar

29 Hvordan følges op på Leverandøren følger løbende op på hjælpen. Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov.(jfr. Lov om Social Service 88, stk. 2) Revideret den 26. januar

30 Plejeboliger Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 108 og 192 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. 5 stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i Lov om Social Service, en sådan bolig eller plads senest 2 mdr. efter optagelse på venteliste. Stk. 2: Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Stk. 3: Socialministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller plejehjemsplads. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke boligtyper findes der? Borgere med omfattende behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt, kan visiteres til plejebolig. Borgere med særlige sociale behov. Behov for tryghed, sikkerhed og nærvær. Behov for samvær og daglig støtte. Behov for vedligeholdelse af funktionsniveau. At sikre, at borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. At understøtte borgernes mulighed for egenomsorg. Der findes plejeboliger jævnt fordelt i kommunen. Plejeboliger: 1 eller 2 rums boliger af forskellig størrelse med eget toilet/bad. Leve/bo - miljøer. Boliger for demente. Tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner, samt faciliteter til samvær, aktivitet og træning. Fællesarealer. Der er personale til stede døgnet rundt. Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og kommunens eget kvalitets tilsyn. Der udarbejdes plan for pleje og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. Revideret den 26. januar

31 Hvem kan bo i boligerne? Borgere, der har vanskeligt ved eller er ude af stand til at tage vare på sig selv. Plejebolig: Specielt for ældre og handicappede med et stort fysisk eller psykisk plejebehov, og som har brug for pleje og tilstedeværelse af personale døgnet rundt. Plejebolig til demente: Kræver at den ældre er udredt diagnostisk og har særlige behov, som ikke kan løses i almindelig plejebolig. Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig Borgere kan søge bolig i hele kommunen. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i plejebolig. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. Der kan frit vælges mellem kommunens plejecentre. Randers Kommune henviser til og samarbejder med enkelte private plejehjem/centre. Borgere har ikke frit valg til at vælge private leverandører. Borgere har mulighed for at søge bolig i en anden kommune, såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne i den pågældende kommune. Borgere, der er visiteret til en bolig i en anden kommune, har ligeledes retskrav på at flytte til Randers Kommune, såfremt de opfylder visitationskriterierne. Hvad koster ydelsen borgeren? Konkrete oplysninger om huslejen i den boligtype man søger, kan indhentes i Randers Kommune. Der betales husleje, og der er mulighed for at søge om boligydelse. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Senest 5 hverdage efter ansøgning om plejebolig kontaktes borgeren med henblik på aftale om hjemmebesøg. Revideret den 26. januar

32 Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning. - leverancesikkerhed og udførelsen Senest 3 uger efter, at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig, foreligger der svar på afgørelsen i form af: et konkret tilbud om bolig, optagelse på venteliste eller begrundet afslag med ankevejledning. Hvordan følges op på Visitationsenheden gennemgår ventelisten hver 14. dag. Borgere, som er opført på ventelisten til bolig efter eget valg, revurderes og kontaktes løbende. Revideret den 26. januar

33 Døgnbemandede boliger Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 108 og 192 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. 5 stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i Lov om Social Service, en sådan bolig eller plads senest 2 mdr. efter optagelse på venteliste. Stk. 2: Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Stk. 3: Socialministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller plejehjemsplads. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke boligtyper findes der? Hvem kan bo i boligerne? Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Ydelsens omfang? Borgere, som har brug for nogen/delvis behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt, kan visiteres til en døgnbemandet bolig. Borgere med særlige sociale behov. Behov for tryghed, sikkerhed og nærvær. Behov for samvær og daglig støtte. Behov for vedligeholdelse af funktionsniveau. At sikre, at borgere med særligt behov kan bo i en egnet bolig. At understøtte borgernes mulighed for egenomsorg. 2 rums boliger af forskellig størrelse med eget toilet/bad. Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og kommunens eget kvalitets tilsyn. Der udarbejdes en plan for pleje og omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. Borgere, der har svært eller vanskeligt ved at tage vare på sig selv. Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en døgnbemandet bolig. Borgere kan søge bolig i hele kommunen. Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. Revideret den 26. januar

34 Er der valgmulighed mht. til leverandør? Der kan frit vælges mellem kommunens døgnbemandede boliger. Borgere har mulighed for at søge bolig i en anden kommune, såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne i den pågældende kommune. Borgere, der er visiteret til en bolig i en anden kommune, har ligeledes retskrav på at flytte til Randers Kommune, såfremt de opfylder visitationskriterierne. Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation - leverancesikkerhed og udførelsen Hvordan følges op på Konkrete oplysninger om huslejen i den boligtype, man søger, kan indhentes i Randers Kommune. Der betales husleje, og der er mulighed for at søge om boligydelse. Senest 5 hverdage efter ansøgning om døgnbemandet bolig kontaktes borgeren med henblik på aftale om hjemmebesøg. Visitationsenheden træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en døgnbemandet bolig. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning. Senest 3 uger efter, at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig, foreligger der svar på afgørelsen i form af: et konkret tilbud om bolig, 2) optagelse på venteliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Visitationsenheden gennemgår ventelisten hver 14. dag. Borgere som er opført på ventelisten til bolig efter eget valg revurderes og kontaktes løbende. Revideret den 26. januar

35 Ældre-/handicapvenlige boliger Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilke behov dækker Hvad er formålet med 54, 57, 58a+b i Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger. Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv. kapitel 4. Behov for bolig med egnet adgangsforhold eller indretning Forbedre eller fastholde borgerens evne til at klare hverdagen i egen bolig Hvilke boligtyper findes der? Der findes ældre-/handicapvenlige boliger jævnt fordelt i kommunen. Boligerne er kommunalt - eller privatejede. Kommunen har visitationsret til boligerne. De Ældre-/handicapvenlige boliger udlejes og administreres enten af en boligforening eller af Randers Kommune. Ældre-/handicapvenlige boliger: 2 rums bolig af forskellig størrelse, hvor adgangsforhold og indretning er velegnet for gangbesværede og kørestolsbrugere. Ofte fritliggende boliger. Der kan være centerfunktioner i nærheden af boligen. Boligerne er omfattet af visitation og frit valg. Uden fasttilknyttet personale. Hvem kan bo i boligerne? Hvem kan ikke tilbydes en bolig? Borgere med et lettere fysisk/psykisk/socialt plejebehov. Borgere, som bevarer eller forbedrer sit funktionsniveau ved at bo i en ældre-/ handicapvenlig bolig. Borgere, som har svært ved at klare sig i nuværende bolig på grund af de fysiske rammer. Borgere, der ikke har specielle behov for indretning og adgangsforhold. Borgere, der kan fungere i en almindelig bolig. Borgere, som er blevet tilbudt bolig 2 gange, slettes af listen. Revideret den 26. januar

36 Ydelsens omfang? Er der valgmulighed mht. til leverandør? Borgere kan søge bolig hvor i kommunen, de ønsker det. Borgere har mulighed for at vælge mellem kommunens boliger. Borgere, der er visiteret til en ældre-/handicapvenlig bolig i Randers Kommune, har retskrav på at flytte til en anden kommune, såfremt borgeren også opfylder visitationskriterierne i den pågældende kommune. Borgere, der er visiteret til en ældre-/handicapvenlig bolig i andre kommuner, har ligeledes retskrav på at flytte til Randers Kommune, såfremt de også opfylder visitationskriterierne her. Hvad koster ydelsen borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Mål for: -visitation Konkrete oplysninger om huslejen i den boligtype, man søger, kan indhentes i Randers Kommune. Der betales husleje, og der er mulighed for at søge om boligydelse. Senest 5 hverdage efter ansøgning om ældre- /handicapvenlig bolig kontaktes borgeren med henblik på aftale om hjemmebesøg. Visitationsenheden træffer afgørelse, om hvorvidt ansøgeren opfylder kriterierne for en ældre- /handicapvenlig bolig. Ansøger modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning. - leverancesikkerhed og udførelsen Senest 3 uger efter, at borgeren har underskrevet ansøgning om bolig, foreligger der svar på afgørelsen i form af: et konkret tilbud om bolig, 2) optagelse på venteliste 3) eller begrundet afslag med ankevejledning. Hvordan følges op på Visitator foretager halvårlige revurderinger af ansøgere på venteliste. Revideret den 26. januar

37 Madservice Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Hvilke aktiviteter indgår i Mål for visitation Menuvalg og valgfrihed 83 i Lov om Social Service Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. At borgeren får et ernæringsrigtigt tilbud. At yde en forebyggende indsats, således at de kvaliteter, borgeren sætter pris på, fastholdes. At tilbyde mad tilberedt af faguddannet personale. At tilbyde et varieret tilbud efter borgerens ønsker og behov. At tilbyde god information om bl.a. diæter. At man kan bo længst muligt i eget hjem. Pensionister eller dennes ægtefælle, som på grund af svagelighed ikke selv er i stand til at lave den varme mad. Pensionister, som har behov for et væsentligt supplement til de retter, de selv kan tilberede. Pensionister, for hvem madlavning skønnes at være en for stor arbejdsmæssig belastning, og hvor det skønnes, at pensionisten har brug for kræfterne til f.eks. socialt samvær. Pensionister, for hvem madleverancen vurderes at kunne forebygge livsstilssygdomme som f.eks. diabetes 2. Pensionister, som funktionsmæssigt skønnes at have brug for en varieret og sund kost. Terminalt syge og deres pårørende, hvor der er behov for aflastning omkring madlavning. Produktion og udbringning af mad. Maden kan leveres inden for 24 timer på hverdage. Randers Kommunes krav er differentierede i forhold til produktionsformerne. Randers Kommunes tilbud for det varme måltid leveres i form af kølevakuum mad. For frostmad og kølevakuum mad er det et krav, at der hver uge kan vælges mellem 12 hovedretter og 12 for-/efterretter. Der skal som hovedregel modtages 4 hovedretter om ugen. Maden er energirigtigt sammensat, så den tilgodeser modtagerens individuelle behov. Der leveres også diætkost. Revideret den 26. januar

38 For varm mad er det et krav, at der hver uge skal kunne vælges mellem minimum 12 forskellige hovedretter og 12 for-/efterretter. Der skal hver dag kunne vælges mellem to forskellige hovedretter. Madservice i form af varm mad skal kunne leveres hver dag. Leverandøren skal desuden informere borgerne om muligheder for evt. ekstraydelser som ekstra kartofler, kogte grøntsager, salat, proteinrigtig drik, øllebrød, skærekage o.l. Leverandørens menuplaner skal inkludere særlige dage, eks. juleaften og Mortens aften (andesteg), samt søndagsmiddage (finere/dyrere) i forbindelse med helligdage. Hvordan følges op på Hvad koster ydelsen for borgeren? Hvem leverer Hvad er kommunens kvalitetskrav? - energiindhold/ næringsværdi/ energiprocent Der gennemføres brugerundersøgelser Byrådet fastsætter årligt en takst Leverandører godkendt af Randers Kommune En lille middagsportion skal gennemsnitligt svare til % af en dagskost på 7 Mj. En almindelig middagsportion skal gennemsnitligt svare til % af en dagskost på 9 Mj. Energiprocentfordelingen (inden for menuplanen for en uge) skal gennemsnitligt være % protein % fedt % kulhydrater. Anvendelsen af tilsætningsstoffer skal begrænses. - portionsstørrelser Der tilbydes 2 forskellige portionsstørrelser for hovedretten. En almindelig portion skal veje 450 g. netto og gennemsnitligt bestå af: g. tilberedt kød eller fisk 200 g. kartofler + 75 g. grøntsager 1,5 dl sovs. En lille portion skal veje 350 g. netto og gns. bestå af: ca. 75 g. tilberedt kød eller fisk 150 g. kartofler + 50 g. grøntsager Revideret den 26. januar

39 1,5 dl sovs En forret/dessert består gennemsnitligt af: 2-2,5 dl. dessert eller 2,5 dl suppe. - Krav vedrørende diætmad Leverandøren har mulighed for at tilbyde at levere diætmad til de særlige takster for dette, men det er ikke et krav for godkendelse. Det fremgår af kontrakten mellem leverandøren og kommunen, hvorvidt leverandøren ønsker at tilbyde diætmad. Diætmad er defineret som afvigelser fra fuldkosten / normalkosten og kan både være lægeordineret eller ikkelægeordineret. Diætmad tilberedes i henhold til normer fra Den nationale kosthåndbog. - Krav til oplevet kvalitet Krav vedr. opstart Maden skal være god og velsmagende og afspejle brugerne ønsker. Leverandørens beredskab skal kunne håndtere opstart af leverance til nye brugere med et varsel på 24 timer i 80 % af tilfældene. I de resterende tilfælde accepteres en leveringsfrist på max. 3 dage. Dette aftales individuelt mellem Randers Kommune og leverandøren i hvert tilfælde. Væsentlige overskridelser af dette krav vil blive betragtet som misligholdelse. I forbindelse med opstart af leverance skal leverandøren sikre: En præsentation af sit tilbud. Vejledning i menuvalg, evt. opvarmningsmetoder, holdbarhed, bestilling. Indgåelse af aftale om leveringstidspunkt. At brugeren føler sig tryg og har forstået systemet. Evt. installation af hjælpemidler. Hjælpemidler er mikroovn og køleskabstermometer, som Randers Kommune stiller til rådighed i forbindelse med leverance af frostmad eller kølevakuum mad. Leverandøren skal kunne genoptage leverancen til brugere, der har været indlagt på sygehus, inden for samme tidsfrister som nævnt oven for. Revideret den 26. januar

40 Vilkår vedrørende bestilling og afbestilling Brugerne bestiller madservice for en uge ad gangen på baggrund af menuplanen. Bestilling af mad fra modtager til leverandør kan som hovedregel max. kræves 5 uger i forvejen. Brugeren har mulighed for at ændre eller foretage afbestilling indtil 2 dage før aftalt leveringstid. Randers kommune kan afbestille madleverancen op til 2 dage før aftalt leveringstid. Hygiejne og egenkontrol Generelle krav til kørsel og aflevering Det er et krav, at leverandøren af madservice lever op til de gældende regler om hygiejne og egenkontrol. Leverandørens personale skal bære navneskilt og uniform, som gør det muligt at identificere dem med leverandøren. Leverandørens personale skal være servicemindede, høflige, udvise tålmodighed, have forståelse for kundegruppen, være pålidelige og hjælpsomme. Krav til madens temperatur under opbevaring og udbringning Krav til madens temperatur ved køle-/vakuummad Krav i forbindelse med aflevering af kølemad Krav vedrørende afleveringstidspunkt Maden udbringes, så temperaturen på intet tidspunkt inden aflevering er under 65 grader C for den varme mad, og så temperaturen for de kolde biretter på intet tidspunkt overstiger 5 grader C. Maden udbringes, så temperaturen på intet tidspunkt overstiger 5 grader C. Maden skal leveres ind i kundens køleskab, medmindre brugeren ønsker det anderledes. Brugerens køleskabstermometer skal kontrolleres. Der er behov for samarbejde med Randers Kommune i forhold til den personlige hjælp eks. hvis der er behov for rengøring af køleskab. Chaufføren skal yde den nødvendige service i forhold til åbning såfremt brugerne ønsker dette. Hos gangbesværede brugere, der ikke har mulighed for selv at lukke døren op, udleverer brugeren nøgle til leverandøren. Der skal forefindes tilgængelig dokumentation for hvilke brugere, der har udleveret nøgle til leverandøren. Varm mad skal afleveres på det aftalte tidspunkt + / - 15 minutter. Frostmad og kølevakuum mad skal afleveres på det aftalte tidspunkt + / - 1 time. Revideret den 26. januar

41 Omsorgstandpleje. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 131 og 132 i Sundhedsloven Bekendtgørelse nr. 285 af 4. april 2006 om tandpleje Sundhedsstyrelsens vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, juni 2006 Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunen tilbyde omsorgstandpleje til personer, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvem kan modtage Behov i forbindelse med forebyggende og behandlende tandpleje for borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. At tilbyde tandpleje, der kan bidrage til at: Sikre en god tyggeevne Undgå smertefulde tilstande og dermed fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Tilbuddet gives til personer, der på grund af svagelighed ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud med tilskud fra Sygesikringen. Forebyggelse og undersøgelse gives sædvanligvis i borgerens hjem. Behandling foretages så vidt muligt på tandklinikken. Hvilke aktiviteter indgår i Almen og individuel forebyggelse inklusiv hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og relevant omsorgspersonale. Undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand i intervaller tilrettelagt ud fra faglige kriterier (Se Ydelsens omfang ). Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser, herunder tandprotetiske behandlinger. Behandlingsbehovet skal være realistisk; dvs. fordelen ved behandling skal overstige ulemperne ved den eller ulemperne ved slet ikke at behandle. Behandlingen vil derfor ofte være af henholdende og palliativ karakter. Revideret den 26. januar

42 Hvilke aktiviteter indgår ikke i Ydelsens omfang? Behandlinger på et højt teknologisk niveau, f.eks. kroner, broer og implantater, indgår ikke i ydelsen. Udgift til transport. Undersøgelse tilbydes en gang årligt for borgere med helprotese. Undersøgelse tilbydes to gange om året for borgere med egne tænder. Er der valgmulighed mht. leverandør? Hvem leverer Hvad koster ydelsen for borgeren? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ja Som udgangspunkt den kommunale tandpleje. Borgeren kan vælge i stedet at benytte privatpraktiserende tandlæge eller tandtekniker, med hvem Randers Kommune indgår aftale. Fra den 1. januar 2009 udgør egenbetalingen for deltagere i omsorgstandplejen 430 kr. jf. bekendtgørelse om tandpleje 10. At vedligeholde eller bedre tand- og/eller proteseforhold. At medvirke til at bevare eller forbedre det personlige velvære. Mål for: - visitation Efter indvisitering kontaktes borgeren eller dennes kontaktperson inden for 10 skolehverdage for aftale om tid. Ved akut behov for hjælp ydes denne så vidt muligt samme dag på skolehverdage eller førstkommende skolehverdag. - leverancesikkerhed og udførelsen. Hvordan følges op på Besøg skal tilbydes inden for 10 dage efter kontakt. Ved denne forundersøgelse afgøres det om pågældende ønsker at fravælge den kommunale omsorgstandpleje og i stedet modtage sin omsorgstandpleje hos privat tandlæge/-tekniker. Der foretages regelmæssig vurdering af de behandlende tandlæger om, hvorvidt behandling skal ske på andet niveau (jf. Sundhedsstyrelsens vejledning, juni 2006). Revideret den 26. januar

43 Anmodning om værgemål Hvad er lovgrundlaget? Værgemålsloven 5 stk. 2-5, 6 stk. 2 og 3, og 7 stk Serviceloven 67, 71, 75 og Retssikkerhedsloven. Værgemål for voksne. Almindeligt værgemål: Økonomiske forhold, personlige forhold eller begge dele. Værgemål med fratagelse af retslig handleevne: Borgeren er umyndig og kan ikke foretage økonomiske dispositioner. Samværgemål: Borgeren ønsker værgemål iværksat. Samværgemålet begrænses til bestemte økonomiske anliggender/aktiviteter. Hvilke behov dækkes? Hvad er formålet? Hvilke aktiviteter indgår? Hvilke aktiviteter indgår ikke? Hjælp til anmodning om værgemål til borgere, der bor i eget hjem eller i plejebolig, som selv ønsker det på grund af sygdom eller svækkelse. Anmodning om værgemål uden samtykke til borgere, der på grund af svær demens, sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for svækket helbred ikke kan varetage sine anliggender og har behov for en værge. At Statsforvaltningen Midtjylland beskikker en værge til, i nødvendigt omfang, at varetage personlige og / eller økonomiske interesser for en svært svækket eller syg borger. Være borgeren behjælpelig med anmodningen i den udstrækning, der er behov herfor. Udfylde anmodningen. Redegøre for værgemålets formål. Videresende anmodningen til Sundhed og ældre. Sundhed og Ældre foretager sagsbehandlingen. Anmodningen underskrives af Sygeplejefaglig chef/ - konsulent. Vurdering og udpegning af personer, der kunne komme på tale som værge. Revideret den 26. januar

44 Hvem er behjælpelig med/udfylder anmodningen? Opmærksomhedsområde Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op? Er der særlige forhold at tage hensyn til? Daglig leder, som har et indgående kendskab til borgeren og dennes aktuelle situation. 1) Lederen sikrer, at det etiske grundlag og de formelle krav til anmodningen er overholdt. 2) Områdelederen er orienteret, inden anmodningen sendes videre til Sundhed og Ældre. Svækkede borgere, som er kendt af kommunens medarbejdere, får værgemål i det omfang, det tjener borgerens interesser. Sikre, at relevante forvaltninger i kommunen bliver orienteret om værgemålet, hvis Statsforvaltningen træffer afgørelse om værgemål. Det påses, at værgemålet til enhver tid ikke er mere indgribende end nødvendigt. En borger, der er under værgemål, er fortsat myndig, medmindre borgeren på grund af sin lidelse er frataget den retlige handleevne. Revideret den 26. januar

45 Revideret den 26. januar

46 Revideret den 26. januar

47 Revideret den 26. januar

48 RANDERS KOMMUNE SUNDHED- OG ÆLDRE SEKRETARIATET LAKSETORVET 8900 RANDERS TLF.NR.: Revideret den 26. januar

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser

Visitation til. plejeboliger ældreboliger korttidspladser PLEJEAFDELINGEN Visitation til plejeboliger ældreboliger korttidspladser 12 december 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Visitation...3 2. Pleje-boliger - oversigt...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Hjemmehjælp 2015 Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man hjælp og

Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man hjælp og Kvalitetsstandarder på ældreområdet Randers Kommune Bind 1 2015 1 Indledning... 3 Om kvalitetsstandarder... 3 Ældreområdets værdier og målsætning... 3 Hvornår kan borgeren få hjælp?... 4 Hvordan får man

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Personlig hjælp og pleje Hvad er ydelsens 83 i Lov om Social Service Hvad er formålet med At den enkelte borger fremmer eller bevarer sin mulighed for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d Kvalitetsstandarder Personlig hjælp og pleje & Praktisk bistand Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes udfra

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010 Norddjurs kommune Kvalitetsstandarder for 2010 Praktiske opgaver rengøring, tøjvask og indkøb Personlig pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald August 2010 Godkendt

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Boliger. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Boliger Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Boliger Om denne pjece Randers Kommune tilbyder boliger til borgere,

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.12 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere