Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015"

Transkript

1 TE/ Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød velkommen og præsenterede formålet med mødet og dagens program. Overskriften for fællesmødet var endnu engang det gode arrangement i distriktet. Tina præsenterede kort modellen, som tidligere møder ligeledes har taget udgangspunkt i. Et godt arrangement i distriktet afhænger af, at nedenstående fokusområder alle er taget i betragtning dels under planlægningen og dels under selve afholdelsen af arrangementet. Emner (relevante og spændende emner) Det gode arrangement i distriktet Praktiske forhold (AV udstyr, forplejning, aftaler med oplægsholdere m.m) Mødeledelsen (afviklingen af mødet/sammensætningen af dagsorden) Fokus på læring 1

2 TE/ Emner (Spændende, relevante og motiverende emner) Afviklingen af mødet/mødeledelsen (dagsorden skal være struktureret og mødet afviklet med både plads til pauser, refleksion og erfaringsudveksling) De praktiske detaljer/rammer (udstyr, rammer, forplejning m.m.) Tina fortalte kort om læring, som ville blive omdrejningspunktet for dette fællesmøde. Det at have fokus på læring både i planlægningsfasen og under selve arrangementet kan bidrage til, at arrangementer (både temadage og kurser) bliver endnu mere udbytterige. Med enkle redskaber kan der skabes en kobling til hverdagens praksis og skabe en refleksion, som kan bidrage til at deltagerne får endnu mere med hjem fra de arrangementer, der afholdes i distrikterne. Formålet med dette fællesmøde var derfor primært at sætte læring på dagsordenen og drøfte forskellige redskaber og virkemidler, som nemt kan tages i brug for at skrue op for læringen til arrangementerne i distrikterne. Inden der blev taget hul på snakken om læring, blev der brugt tid på at vidensdele om, hvad der var sket i distrikterne siden sidst. I den forbindelse blev der både fra Kristian og Tinas side og fra koordinatorenes side opfordret til at referater, dagsordener og eventuelt billeder lægges på Groupcare, så andre kan have glæde af materialerne. Hvad er læring? Og hvordan kan vi vha. enkle redskaber skabe endnu mere læring på temadagene/kurserne i distrikterne? Tina og Kristian indledte drøftelsen omkring læring med en kort snak om selve formålet med arrangementerne i distrikterne. Følgende spørgsmål blev stillet til alle: Hvad er formålet med arrangementerne i distrikterne? Ifølge koordinatorerne har arrangementerne primært følgende formål: Frivilligpleje Netværksdannelse Faglig udvikling Inspiration Videndeling Alle var enige om at deltagerne på arrangementerne skal have en god oplevelse og få inspiration og ny viden med hjem. Hvad er læring, og hvordan kan man bidrage til, at der sker en læring? Herefter blev der taget hul på selve drøftelsen omkring læring og redskaber til at skabe læring. Med et fokus på læring kan vi skrue op for sandsynligheden for, at deltagerne på arrangementerne får noget med hjem og kan bruge den viden, de får, i praksis. Man kan anskue læring som, når information bliver til færdigheder. Med andre ord, så har vi lært noget, når vi kan anvende den viden, vi har fået, i praksis. Vi får ikke kun inspiration og information, men bliver også i stand til at omsætte den viden, vi har fået, til praksis, når vi kommer hjem. 2

3 TE/ Forudsætningen, for at der kan ske en læring, er blandt andet at: Vi kan se nødvendigheden i at gøre noget anderledes end det, vi plejer. Vi skal kunne se en mening med den viden, man får præsenteret. I den forbindelse kan man tale om at skabe en brændende platform. Kristian præsenterede kort begrebet, som ofte benyttes netop som et billede på, hvor vigtigt det er skabe en nødvendighed for at gøre noget anderledes og tage ny viden i brug. Hvis vi ikke kan se en mening/formål med at gøre noget anderledes, så tager vi ikke i ligeså høj grad ny viden til os. Vi får mulighed for at reflektere over den information, vi bliver præsenteret for, og der skabes en kobling mellem ny viden og egen virkelighed/praksis. Vi skubbes ud af vores komfortzone. Når vi kommer ud i den gule zone udvides den grønne zone gradvis. Der skal med andre ord skabes en passende forstyrrelse. En passende forstyrrelse udfordrer vores tankemønster og nuværende måder at arbejde på. Vi bliver bragt lidt ud af vores komfortzone (den grønne midte) og ud i det gule felt, men aldrig ud i det røde felt. Hvis vi kommer ud i det røde felt, er der ikke mere tale om en passende forstyrrelse, og der vil opstå en modstand. Hvordan kan man tænke læring som en del af arrangementerne i distrikterne? Kristian præsenterede herefter en række metoder til at skabe læring. 3

4 TE/ Hvordan kan man skabe en brændende platform : På selve dagen er det en god ide at indlede med en grundig velkomst, som består af en gennemgang af formålet med dagen, den røde tråd gennem oplæg og seancer og årsagen til at netop de emner, der er på dagsordenen er blevet valgt. Hvorfor ser dagen ud som den gør og hvorfor synes vi, det er interessant for jer at være her i dag, hvorfor er det relevant for jeres virke som frivillige. Før hvert oplæg indledes der med en præsentation af oplægsholder og emne. Hvorfor er det interessant/relevant og hvordan hænger oplægget sammen med de andre oplæg i løbet af dagen. Hvorfor har vi netop inviteret ham/hende? Hvordan kan man skabe passende forstyrrelser og refleksion hos deltagerne?: Udgangspunktet er, at det er ok at forstyrre det er selvfølgelig vigtigt, at alle har haft en god dag, men ligeså vigtigt er det, at deltagerne faktisk har fået noget med hjem, og at vi har skubbet lidt til dem. Vi har fået dem til at tænke. Vi kan skabe en forstyrrelse ved hjælp af et hav af metoder, men primært handler det om at få deltagerne til at stoppe op og bruge tid (enten individuelt eller sammen med andre) på lige at reflektere over den viden, de netop har fået, så de ikke springer direkte over i et nyt oplæg. Spørgsmålene, som kan stilles efter et oplæg, kunne lyde således: Hvad tænker I om det, I netop har hørt? Er der noget af det, I lige har hørt, som I særligt har bidt mærke I? Var der noget af det, I lige har hørt, som var helt ny viden for jer? Hvis vi gerne vil have deltagerne til at koble ny viden med det, de gør allerede, kan vi stille følgende spørgsmål: Er der noget af det, I har hørt, som I kan bruge, når I kommer hjem? Hvordan tænker I, at det I har hørt kan bruges, når I kommer hjem? Har det I har hørt givet anledning til, at I kommer til at gøre noget anderledes, når I kommer hjem? Ovenstående spørgsmål kan også stilles som afslutning på hele dagen. Gruppeopgave Opgaven for grupperne ved bordene var derefter at tage udgangspunkt i det rigtige gode program for temadagen i distrikt 10 d. 27. oktober 2015 og diskutere, hvordan man kunne arbejde med læring ift. de enkelte programpunkter. Tilbagemelding fra koordinatorerne: Alle grupperne var enige om at en god start på selve dagen var fundamental for et godt arrangement. Formålet med dagen skal ridses klart op. Flere grupper pointerede hvor vigtig det er at skabe en rød tråd for dagen, kæde de enkelte oplæg sammen og sætte dem i perspektiv ift. formålet med dagen. 4

5 TE/ Der var bred enighed om, at programmet fra D10 var rigtig godt. På baggrund af bl.a. drøftelserne om den brændende platform og refleksion var der dog også enighed om, at der efter hvert oplæg skulle have været mere tid til refleksion. Formen for refleksion kunne variere. Der blev i plenum drøftet, hvordan selve refleksionen kunne foregå, og hvordan det som arrangør er vigtigt at have det in mente, når dagen planlægges. Tina og Kristian forklarede yderligere, at formålet med arrangementet sagtens kunne præsenteres flere gange i løbet af dagen, dog skulle italesættelsen variere for ikke at skabe for megen gentagelse. Der blev i grupperne givet udtryk for, at der i fremtiden skal være større fokus på denne refleksion og læring ved distrikternes arrangementer. Hvordan kan vi sammen blive klogere på, hvilket udbytte den enkelte frivillige og lokalafdelingen får af arrangementerne i distrikterne? Og hvilke redskaber kan vi bruge i den sammenhæng? Tina og Kristian præsenterede ideen om, at vi i fælleskab (koordinatorerne og sekretariatet) i 2016 sætter fokus på udbyttet af de arrangementer, der afholdes i distrikterne. Der er ikke tale om en evaluering men mere, at vi sammen bliver klogere på, hvilken værdi arrangementerne har for den enkelte deltager og for de lokalafdelinger, der deltager. Nogle af de spørgsmål, der kunne stilles er fx: Hvad sker der når deltagerne kommer hjem? Tager de den viden, som de har fået på dagen med hjem og sætter den i spil? Hvad er oplevelsen af arrangementerne? Hvad synes de fungerer godt? Er der noget de kunne tænke sig var anderledes? Der er derfor tale om værktøjer, som både kan bruges til at spørge ind til oplevelsen af selve dagen og til oplevelsen af udbyttet efterfølgende. Kristian og Tina præsenterede kort nogle mulige metoder til formålet: Elektronisk spørgeskema Kan eventuelt sendes ud nogle uger efter arrangementet. Evalueringsskema Udleveres på selve dagen. Fokusgruppe En gruppe deltagere inviteres til et møde, hvor dagen og udbyttet drøftes. Afsluttende mundtlig evaluering på selve dagen Dagen drøftes i grupper og/eller i plenum. Telefoninterview Udvalgte deltagere bliver efterfølgende kontaktet og interviewet om dagens indhold og forløb. 5

6 TE/ Gruppeopgave Herefter var opgaven for koordinaterne at drøfte følgende ved bordene: Hvad er fordelene og/eller ulemper ved de forskellige metoder? Hvilke af de nævnte metoder, synes I, egner sig bedst til at finde ud af, hvilket udbytte arrangementer i distrikterne har? Vælg to. Hvordan skal vi konkret gribe de to metoder an? Tilbagemeldinger fra grupperne: Redskaber/metoder til evaluering af selve dagen Afsluttende mundtlig evaluering på selve dagen (Dagen drøftes i grupper og/eller i plenum.) Fordele Med gode spørgsmål kan det sagtens give et godt billede af, hvordan deltagerne oplevede arrangementet. Ulemper Risiko for at deltagerne er FOR høflige og dermed ikke ærlige. Andre bemærkninger Kræver god tid, hvis det ikke skal blive forjaget. Evalueringsskema (Udleveres på selve dagen) Fordele Der skabes et umiddelbart billede på selve dagen. Giver en god ledetråd. Kun lidt efterbehandling. Stor svarprocent. Ulemper Deltagerne har ikke haft tid til at reflektere over dagen. Risiko for at deltagerne er FOR høflige og dermed ikke ærlige. Giver ikke et præcist billede pga manglende detaljer. Redskaber/metoder til evaluering af selve dagen OG udbyttet efterfølgende Fokusgruppe (En gruppe deltagere inviteres til et møde, hvor dagen og udbyttet drøftes.) Fordele Giver mulighed for at spørge yderligere ind og drøfte dagen. Ulemper Det kan være svært at håndtere på et rent praktisk plan. Hvordan håndteres de store afstande, når udvalgte deltagere skal indkaldes. Økonomien kan være en udfordring. 6

7 TE/ Telefoninterview (Udvalgte deltagere bliver efterfølgende kontaktet og interviewet om dagens indhold og forløb.) Fordele Der blev ikke givet udtryk for nogen særlig fordel ved at benytte denne metode. Ulemper Det kan være svært at håndtere på et rent praktisk niveau. Det kan være en irritation at blive ringet op efterfølgende. Hvem skal håndtere selve processen. Deltagerne kan have svært ved at huske hvad der skete. Elektronisk spørgeskema (Sendes ud et stykke tid efter arrangementet) Fordele Mulighed for anonyme besvarelser Muligheder for refleksion Gør det nemt at få statistik, da man kan gå mere kvantitativt til værks spørgeskema kan sendes ud til flere. Ulemper Nogle kan opleve det lidt som en plage Der er ofte manglende interesse for at besvare et spørgeskema. Der kan derfor være en lav svarprocent. I forhold til valg af metoder, så var der ikke enighed blandt koordinatorerne. Dog var der størst tilslutning til, at vi benytter enten et elektronisk spørgeskema eller et fokusgruppeinterview. Tina og Kristian arbejder videre med ideen og kommer med forslag til fremgangsmåde. Nyt inspirationskatalog/håndbog til it-koordinatorer i distrikterne Tina præsenterede kort et nyt inspirationskatalog/ en ny håndbog, som er under udarbejdelse i sekretariatet. Håndbogen vil indeholde al den information og alle de materialer, som gennem tiden er blevet produceret af og til koordinatorerne i en håndbog, så materialet ligger samlet både til fordel for nye og nuværende koordinatorer. Et forslag til en indholdsfortegnelse kunne se således ud: Indledning Koordinatorens rolle og opgaver Det gode arrangement Emner Afviklingen af mødet/mødeledelsen fokus på læring De praktiske detaljer/rammer Økonomi It-kursuspuljen 7

8 TE/ Distrikternes egne midler Samarbejdet i distriktet Samarbejdet indbyrdes i koordinatorgruppen Samarbejdet med distriktsledelsen Samarbejdet med sekretariatet PC-hjælper kurser Bilag Gode eksempler på dagsordener Eksempel på drejebog Metoder til vidensdeling Kommentarer fra koordinatorerne til indholdet: Det er en rigtig god ide. Der mangler dog et afsnit om samarbejdet med it-kontaktpersonerne og samarbejdet mellem distrikterne. Andet Der kom en ide op på mødet om et skema, som kan vise hvilke ressourcepersoner, der er i distrikterne (både ressourcer blandt koordinatorerne, it-frivillige og kontakter til organisationer/virksomheder). På den måde bliver det lettere at finde oplægsholdere/undervisere til temadage og kurser i distrikterne. Tina og Kristian arbejder videre med ideen. Opsamling på dagen og evaluering Til slut blev der samlet op på dagen, og dagen blev evalueret. Det bedste ved dette fællesmøde var følgende: Vi er blevet inspireret til at gøre noget nyt ved arrangementerne Læring skal fremover være en del af distriktsarrangementerne Vi er blevet skubbet ud af vores komfortzone og ind i den gule zone. 8

9 Læring på kurser og temadage i distrikterne Hvad er formålet med arrangementerne i distrikterne? Hvad er læring? Hvorfor skal vi beskæftige os med læring? Hvordan kan man tænke læring som en del af arrangementerne? Ældre Sagen PowerPoint eksempel

10 Hvad er formålet med arrangementerne i distrikterne? Ældre Sagen PowerPoint eksempel

11 Hvad er læring? Læring = Når information bliver til færdigheder. Vi har lært noget, når vi kan anvende den viden, vi har fået, i praksis. Læring sker vha refleksion en kobling mellem den viden vi får og egen virkelighed/praksis Ældre Sagen PowerPoint eksempel

12 Hvorfor skal vi beskæftige os med læring? Ældre Sagen PowerPoint eksempel

13 Den brændende platform Ældre Sagen PowerPoint eksempel

14 Ældre Sagen PowerPoint eksempel

15 Ældre Sagen PowerPoint eksempel

16 Opgave Tag udgangspunkt i programmet for temadagen i distrikt 10 og diskuter hvordan man kan arbejde med læring ift. de enkelte punkter. Overvej særligt før og efter programpunkterne/oplæggene Ældre Sagen PowerPoint eksempel

17 Eksempler på metoder Spørgeskema Sendes ud nogle uger efter arrangementet. Evalueringsskema Udleveres på selve dagen. Fokusgruppe En gruppe deltagere indkaldes til et møde, hvor dagen drøftes. Afsluttende mundtlig evaluering på selve dagen Dagen drøftes i grupper og/eller i plenum. Telefoninterview Udvalgte deltagere bliver efterfølgende kontaktet og interviewet om dagens indhold og forløb Ældre Sagen PowerPoint eksempel

18 Spørgsmål til diskussion af de forskellige metoder Hvad er fordelene og/eller ulemper ved de forskellige metoder? Hvilke af de nævnte metoder, synes I, egner sig bedst til at finde ud af, hvilket udbytte arrangementer i distrikterne har? Vælg to. Hvordan skal vi konkret gribe de to metoder an? Ældre Sagen PowerPoint eksempel

19 Inspirationskatalog Indledning Koordinatorens rolle og opgaver Det gode arrangement Emner Afviklingen af mødet/mødeledelsen fokus på læring De praktiske detaljer/rammer Økonomi Pulje Distriktets egne midler Samarbejde i distriktet Samarbejde indbyrdes i koordinatorgruppen Samarbejde med distriktsledelsen Samarbejde med sekretariatet PC-hjælper kurser Bilag Gode eksempler på dagsordener Eksempel på drejebog Metoder til vidensdeling Ældre Sagen PowerPoint eksempel

INDLEDNING KORT OM DISTRIKTERNE IT-KOORDINATORERNES ROLLE OG OPGAVER ØKONOMI

INDLEDNING KORT OM DISTRIKTERNE IT-KOORDINATORERNES ROLLE OG OPGAVER ØKONOMI 2018 1 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 KORT OM DISTRIKTERNE... 4 IT-KOORDINATORERNES ROLLE OG OPGAVER... 6 ØKONOMI... 6 It-distriktspuljen... 6 Økonomi i distrikterne... 8 DET GODE ARRANGEMENT... 8 SAMARBEJDE

Læs mere

GODE ARRANGEMENT SAMARBEJDE MED SEKRETARIATET

GODE ARRANGEMENT SAMARBEJDE MED SEKRETARIATET 2019 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KORT OM DISTRIKTERNE... 3 ØKONOMI... 5 It-distriktspuljen... 5 Økonomi i distrikterne... 7 DET GODE ARRANGEMENT... 8 SAMARBEJDE MED SEKRETARIATET... 9 Konsulenterne i Frivilligafdelingen...

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for it-koordinatorer juni 2015

Opsamling på fællesmødet for it-koordinatorer juni 2015 Opsamling på fællesmødet for it-koordinatorer juni 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 10-11. juni 2015 Velkomst og præsentation af dagenes program Tina og Kristian bød velkommen og

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS

TAKEAWAY TEACHING. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: PROJEKTORIENTERET FORLØB AT ANVENDE SIN FAGLIGHED I PRAKSIS Udviklet af Ulla Hjorth Andersen (Arts Karriere), Susanne Kronborg

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Evaluering, Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence, E : Distributionsmail sendt til 16 respondenter Besvarelsesprocent: 100%

Evaluering, Kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence, E : Distributionsmail sendt til 16 respondenter Besvarelsesprocent: 100% Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Gæst: Ny konsulent i afdelingen Løn&Ansættelse Nicolai Kempel Sigh hilste på TR-rådet og fortalte lidt om sin baggrund.

Gæst: Ny konsulent i afdelingen Løn&Ansættelse Nicolai Kempel Sigh hilste på TR-rådet og fortalte lidt om sin baggrund. Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 14. marts 2017 For referat: Dato for referat: Karen Fischer-Nielsen 28. marts 2017 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Charlotte Larsen (CL),

Læs mere

Netværkskontrakt Lederforeningen

Netværkskontrakt Lederforeningen Netværkskontrakt Lederforeningen Formål og forventninger Forventningsafstemning blandt netværksdeltagerne giver de bedste forudsætninger for at et netværk bliver en succes. Første skridt i kontrakten er

Læs mere

Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017

Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017 Evaluering af Netværk for offentlige innovationschefer 2017 Formål Formålet med netværket er at skabe et fortroligt og tillidsfuldt rum, hvor ledere kan få sparring på egen praksis, få ny viden og inspiration,

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen.

I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. FASE 5: TEST I denne fase videreudvikler og afprøver I jeres ideer fra idéfasen. I skal udvikle en model - en såkaldt prototype eller prøvehandling som viser, hvordan I mener, jeres idé ser ud, når den

Læs mere

teknikker til videndeling & networking

teknikker til videndeling & networking teknikker til videndeling & networking et succesfuldt netværksmøde... er et faciliteret netværksmøde I Danmark har vi ikke kultur for at kaste os ud i at tale med fremmede, så selvom mødedeltagere bekræfter

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E12

Kommunikation og ledelse, E12 Kommunikation og ledelse, E12 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb //Læringsteams Uge 38-43 Læringspakke 1 Modul 1.1 Kære Læringsteam På de følgende sider vil du finde materiale, der kan være til hjælp og inspiration, når du skal tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Læs mere

Hvordan kan skolerne implementere

Hvordan kan skolerne implementere Hvordan kan skolerne implementere Der er mange vaner, rutiner og antagelser forbundet med forældresamarbejde i folkeskolen. For at skolerne kan lykkes med at øge samarbejdet med forældrene om elevernes

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til gymnasielærere. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen. x x x X

Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen. x x x X Spørgeskema til deltagere og deres leder Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen x x x X Metoden - kort fortalt Spørgeskema til deltagere og deres ledere er en skriftligt,

Læs mere

Relations- og ressourceorienteret. Pædagogik i ældreplejen. - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013

Relations- og ressourceorienteret. Pædagogik i ældreplejen. - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013 Relations- og ressourceorienteret Pædagogik i ældreplejen - Et udviklingsprojekt i ældrepleje, Aalborg 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Katrine Copmann Abildgaard Center for evaluering i praksis,

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Forsøgsprojekt. Program for workshoppen. Velkomst og kort oplæg om projektet. Afprøvning af en af metoderne i projektet

Forsøgsprojekt. Program for workshoppen. Velkomst og kort oplæg om projektet. Afprøvning af en af metoderne i projektet 1 Forsøgsprojekt 1 Program for workshoppen Velkomst og kort oplæg om projektet Afprøvning af en af metoderne i projektet Opsamling fra interviewafprøvningen Workshoppen Casevirksomheden Hvilke indsatsområder

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Girls Day in Science. Evalueringsrapport

Girls Day in Science. Evalueringsrapport Girls Day in Science Evalueringsrapport 2017 Baggrund Girls Day in Science 2017 blev afholdt den 30. august på 30 virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Derudover blev

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

3-timers møder 2018 Program og handouts FEEDBACK. Tema: Feedback mono- og tværfagligt i egen afdeling Feedback mellem læger på tværs af afdelinger

3-timers møder 2018 Program og handouts FEEDBACK. Tema: Feedback mono- og tværfagligt i egen afdeling Feedback mellem læger på tværs af afdelinger 3-timers møder 2018 Program og handouts FEEDBACK Tema: Feedback mono- og tværfagligt i egen afdeling Feedback mellem læger på tværs af afdelinger Indhold Instruktion til mødeleder 3 Program for 3-timers

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats Mødetidspunkt 15-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 4. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 4. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den FORMIDLING UDEN UDLÅN 4. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 15.5.2013 Programmet for 4.møde 8.30-9.00 Morgenbrød, kaffe og te 9.00-10.00 Opsamling på møde 2 og møde 3 10.00-10.10 Pause

Læs mere

Forretningsorden for Distrikt 6 Fyn

Forretningsorden for Distrikt 6 Fyn Forretningsorden for Distrikt 6 Fyn Gældende fra årsmødet den 19. februar 2018 Distrikt 6 Fyn Middelfart kommune Nordfyn kommune Assens kommune omfatter 15 lokalafdelinger: Middelfart lokalafdeling Nordfyn

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Drejebog for Lederkonference i BØSK

Drejebog for Lederkonference i BØSK Børn og Skole Dato: Februar 2017 Sagsnr.: 17/3832 Sagsbehandler: Charlotte Junggreen Have Direkte tlf.: 7376 7858 E-m ail: acha@aabenraa.dk Drejebog for Lederkonference i BØSK Dag 1 Torsdag den 6. april

Læs mere

Drejebog til proces for møder i den styrede proces. DNA Aalborg

Drejebog til proces for møder i den styrede proces. DNA Aalborg Drejebog til proces for møder i den styrede proces DNA Aalborg Senest opdateret 03.09.2018 Kort om afvikling Tid Det forventes, at processen alt i alt tager ca. 60 minutter. - Indledning (5 min.) - Fortællingen

Læs mere

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM DIT DEMOKRATI LÆRERVEJLEDNING TIL EU-FILM SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 3 dele: Filmene: Hvad bestemmer EU?, Hvordan

Læs mere

Drejebog menighedsråd Redskab 1

Drejebog menighedsråd Redskab 1 Drejebog menighedsråd Redskab 1 Målrettet kompetenceudvikling i sognet - et tema om kompetence- og jobudvikling til drøftelse i menighedsrådet Kontaktpersonens redskab - i samarbejde med menighedsrådets

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

LÆRINGSSTILSTEST TEST TESTVÆRKTØJ TIL VEJLEDERE / Et screeningsværktøj så du sikrer en god læring hos dine elever og mindsker frafald.

LÆRINGSSTILSTEST TEST TESTVÆRKTØJ TIL VEJLEDERE / Et screeningsværktøj så du sikrer en god læring hos dine elever og mindsker frafald. TEST TESTVÆRKTØJ TIL VEJLEDERE / LÆRINGSSTILSTEST Et screeningsværktøj så du sikrer en god læring hos dine elever og mindsker frafald. 1 LÆRINGSSTILSTEST / Når du kender dine elevers måde at lære på, kan

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Indhold. Generelle vilkår for distriktspuljerne... 2 Distriktspuljen for it... 5 Distriktspuljen for Socialt humanitært område og motion...

Indhold. Generelle vilkår for distriktspuljerne... 2 Distriktspuljen for it... 5 Distriktspuljen for Socialt humanitært område og motion... Indhold Generelle vilkår for distriktspuljerne... 2 Distriktspuljen for it... 5 Distriktspuljen for Socialt humanitært område og motion... 7 1 Puljer i 2019 - Beskrivelse af vilkår for distriktspuljerne

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Studievalgsportfolio. Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune

Studievalgsportfolio. Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune Studievalgsportfolio Udviklingsprojekt af lærere, ungdomsuddannelser og UU i Kolding Kommune Dagens program 8.15 8.45 9.15 10.40 11.00 11.10 11.45 12.30 14.00 14.20 15.00 15.15 Morgenmad og velkomst Oplæg

Læs mere

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle!

Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Få din weekend tilbage med vores knivskarpe kursus i personlig planlægning, som giver dig styr på din tid og bedre workflow en gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Forord. Annette Westh Formand for Udvalget for Sundhed og Kultur

Forord. Annette Westh Formand for Udvalget for Sundhed og Kultur E N U M M O K S 17/18 e leder Æ 0 2 N i S m e L bedr rakad HA n endnu et - Lede for liv blive e t g i a d l i g t t æ d v i r Be st nye sk r ø f t e d Tag Forord Det er med stor fornøjelse, at jeg skriver

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Guide til klasseobservationer

Guide til klasseobservationer Guide til klasseobservationer Indhold Guide til klasseobservationer... 1 Formål... 2 Indhold... 2 Etablering af aftale... 3 Indledende observation... 4 Elevinterview... 4 Læringssamtalen... 4 Spørgeguide

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Public Governance fra forskerbidrag til topledelse i hverdagen

Public Governance fra forskerbidrag til topledelse i hverdagen 27. August 2004 Public Governance fra forskerbidrag til topledelse i hverdagen Det talte ord gælder. Overskriften for i dag var: På sporet af god offentlig topledelse. Og jeg synes, at dagen i dag viser,

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til undervisere på erhvervsuddannelserne. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb.

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

MUS. Vejledning til dig som leder

MUS. Vejledning til dig som leder MUS Vejledning til dig som leder Den årlige MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling bruges kort sagt til at skabe tid og rum for din medarbejder til at være "enebarn". Et stykke tid, hvor man i modsætning til

Læs mere

*Det nationale naturfagscenter

*Det nationale naturfagscenter Velkommen til det regionale naturfagskoordinatormøde i Syd Vejle 22. maj 2019 Hvorfor er vi her? Naturfagskoordinatoreren er den eller de personer i en kommune, som har til opgave og ansvaret for at udvikle

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed)

Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed) Gør tanke til handling VIA University College Workshop vedrørende praktikplanen For praktikanter og praktikvejledere på områderne for beskæftigelse og voksne udsatte (Myndighed) Slides kan findes på: Praktik.via.dk

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010

Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Referat af skolebestyrelsesmøde på Darum Skole d. 16. august 2010 Tilstede: Sanne Hansen, Kirsten Knudsen, Helle Ertmann, Helle Nissen, Ruth Haltrup, Tina Nielsen, Rikke Rasmussen, Hanne Frisgaard og Lene

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb 1 Denne håndbog er tænkt som et dynamisk værktøj med konkrete ideer til metoder og redskaber

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere