Fact Sheet. EU-sektoren for olivenolie. 1. EU er verdens største olivenolieproducent. Olivenoliesektoren i EU. Olivenolie produktet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fact Sheet. EU-sektoren for olivenolie. 1. EU er verdens største olivenolieproducent. Olivenoliesektoren i EU. Olivenolie produktet"

Transkript

1 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Landbrug EU-sektoren for olivenolie Fact Sheet Olivenolien er et mangesidigt produkt. I Middelhavslandene har den i generationer både været anset for at være sundhedsfremmende og indtaget en vigtig plads i kosten. Nu er olivenolien imidlertid blevet populær i hele Europa og i den øvrige del af verden på grund af sine ernæringsmæssige, sundhedsmæssige og organoleptiske egenskaber. EU er verdens største producent og tegner sig for 80 % af produktionen og 70 % af forbruget af olivenolie på verdensplan. Olivenolien har stor økonomisk betydning for mange regioner, og hjulpet på vej af oplysnings- og salgskampagner, der er finansieret af EU og fra anden side, øges forbruget til stadighed både i EU og i tredjelandene. Hovedmålet med EU s olivenoliepolitik er at fastholde og styrke EU s position på verdensmarkedet ved at fremme et produkt af høj kvalitet til fordel for producenter, forarbejdningsvirksomheder, salgsleddet og forbrugere. 1. EU er verdens største olivenolieproducent Olivenproduktionen er vigtig for økonomien i landdistrikterne Olivendyrkningen er udbredt i Middelhavsområdet, og den er vigtig for økonomien i landdistrikterne, for den lokale kulturarv og miljøet. I 2000 udgjorde de arealer, hvor der blev dyrket oliven i EU, ca ha ( 1 ) eller godt 4 % af landbrugsarealet, og heraf var 48 % beliggende i Spanien og 22,5 % i Italien. Der findes ca. 2,5 mio. producenter (svarende til ca. en tredjedel af alle landmænd i EU): i Italien, i Grækenland, i Spanien og i Portugal. Frankrig, som er den femtestørste producent, har et meget mindre antal producenter. Olivenproduktionen er den vigtigste kilde til beskæftigelse og den vigtigste økonomiske aktivitet i mange olivenproducerende regioner og har gennem århundreder sat sit præg på de lokale landskaber. Tabel 1 viser udviklingen i den produktion, der er berettiget til EU-produktionsstøtte. ( 1 ) Factsheet fra GD for Landbrug om en reform af olivenoliesektoren fra oktober 1998 se Olivenoliesektoren i EU Sektoren omfatter producenter, kooperativer, møller, raffineringsvirksomheder mv. og virksomheder i salgsleddet. Der kan skelnes mellem tre produktionstyper: traditionelle olivenlunde, ofte med gamle oliventræer, mere produktionsstyrede traditionelle olivenlunde, hvor der anvendes større input, og intensivt drevne, generelt nyere lunde, der anvender flere maskiner og anden teknologi, herunder til kunstvanding. Denne blanding af gammelt og nyt er årsagen til de forskellige bedriftsstørrelser, de forskellige ejerforhold og forarbejdningsstrukturer, man finder i EU. Der kan ligeledes være store forskelle på produktionssystemerne i de enkelte olivenproducerende regioner. Bedriftsstørrelsen er f.eks. gennemsnitligt kun på 1 ha i Italien, mens den i Spanien er 6 ha. Olivenolie produktet EU anerkender flere forskellige typer olivenolie. De har hver især deres særlige kvaliteter og markedsværdi. EU har altid bestræbt sig på at opnå klare definitioner af de forskellige kategorier af olivenolie, således at forbrugerne kan være sikre på, hvad de køber, og producenterne kan opnå den fulde markedsværdi for deres kvalitetsprodukt. Den seneste EU-klassifikation træder i kraft den 1. november EU og verdensmarkedet EU s produktion er den største på verdensplan med 2 mio. tons, men også Tunesien, Tyrkiet (som ønsker at blive medlem af EU), Syrien og Marokko er vigtige producenter. De producerede således i produktionsåret 2000/2001 tilsammen tons eller ca. 25 % af EU s produktion og 20 % af verdensproduktionen. Produktionen andre steder i verden er i sammenligning kun ubetydelig. Det forhold, at Unionen er selvforsynende, forhindrer den ikke i at handle med olivenolie. Importen fra de nævnte tredjelande var i produktionsåret 2000/ tons (hovedsagelig ikkeemballeret), mens EU s eksport nåede op på tons. De vigtigste eksportmarkeder er USA, Japan, Canada og Australien. Olivenolien fra EU eksporteres normalt på flaske. EU-sektoren for olivenolie > 1

2 2. EU s olivenoliepolitik Olivenoliepolitikken har udviklet sig over en lang årrække og fokuserer nu stærkt på at forbedre produktets kvalitet og på at tilskynde producenterne til at efterkomme forbrugernes ønsker. Budgettet for EU s olivenoliepolitik er på 2,3 mia. EUR pr. år. Lidt historie Politikken til fremme af olivenolieproduktionen i EU har ændret sig betydeligt, siden den første fælles markedsordning blev fastlagt i 1966 ( 2 ). På det tidspunkt var Italien i realiteten den eneste producent ud af Fællesskabets seks medlemslande. De første foranstaltninger tog sigte på at støtte markedsprisen for olivenolie, yde særlig støtte til producenterne (navnlig de små producenter) og på at øge forbruget af olivenolie. EU fastsatte grænser for de arealer, der var berettigede til støtte (maksimale garantimængder), og fastsatte minimumspriser. Der blev oprettet grænsebeskyttelse og offentlig og privat oplagring for at fjerne produktionsoverskud fra markedet, og der blev ydet eksportstøtte for at fremme afsætningen uden for EU. Med tiltrædelsen af Grækenland (1981) og Portugal og Spanien (1986) blev EU fra at være nettoimportør nettoeksportør og den vigtigste aktør på verdensmarkedet for olivenolie. Det blev klart, at de regler, der var fastlagt i den oprindelige forordning, ikke længere var tilstrækkelige, hvorfor der blev gennemført ændringer i 1984 og senere i 1998 og reformen Europa-Kommissionen gjorde i en rapport fra februar 1997 opmærksom på behovet for at reformere ordningen for olivenolie og fremlagde i den forbindelse tre mulige fremtidige alternativer. Rapporten pegede på en række problemer, der skulle tages op: manglen på pålidelige statistiske oplysninger i olivenoliesektoren. På trods af visse fremskridt i forbindelse med indsamlingen af oplysninger om antallet af træer, olivenproduktionsarealet og metoder til vurdering af normaludbytter var der behov for mere præcise oplysninger der havde i mange år været problemer med at sikre, at støtten nåede frem til producenterne, uden at der blev svindlet det var blevet stadig mere vanskeligt at føre kontrol med anvendelsen af den særlige støtteordning for producenter af mindre end 500 kg oliven pr. år. Produktionen i enkelte olivenlunde er ofte vanskelig at bestemme, eftersom producenterne kan beholde en stor del af lageret til eget brug. Dette gjorde det meget vanskeligt at beregne de enkelte producenters støtte. Den første fase af reformerne blev gennemført i 1998 ( 3 ). Der var tale om en overgangsordning, der allerede omfattede flere vigtige justeringer (se tekstboks 1) reformen Overgangsperioden, som oprindeligt var fra 1998 til udgangen af produktionsåret 2000/2001, blev i 2001 forlænget indtil udgangen af produktionsåret 2003/2004 ( 4 ). I løbet af denne periode foretager Europa-Kommissionen en yderligere grundig gennemgang af sektorens og markedets behov og tager herunder hensyn til erfaringerne fra overgangsordningens første år og manglen på præcise oplysninger om olivenproduktionen. Man har prioriteret en grundig gennemgang af kvalitetsrelaterede aspekter. Gennemgangen af kvalitetsaspekterne mundede i 2000 ud i Europa-Kommissionens meddelelse om en kvalitetsstrategi for olie, som konkluderede, at: der nu produceres mere ekstra jomfruolie og mindre bomolie, til dels på grund af forbedrede udvindingsteknikker. Definitionerne af jomfruolie bør strammes op, således at forbrugerne sikres en bedre kvalitet manglen på klarhed omkring de forskellige typer olivenolie truer med at svække forbrugernes tillid til produktet. Dette påvirker de priser, producenterne og forarbejdningsvirksomhederne opnår. Der blev peget på flere foranstaltninger til forbedring af produktnormer og afsætning ( 2 ) Rådets forordning nr. 136/66/EØF af 22. september 1966 om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer (EFT L 172 af ). ( 3 ) Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF (EFT L 210 af ). ( 4 ) Rådets forordning (EF) nr. 1513/2001 af 23. juli 2001 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF og forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår forlængelse af støtteordningen og kvalitetsstrategien for olivenolie (EFT L 201 af ). EU-sektoren for olivenolie > 2

3 medlemsstaterne bør finansiere kvalitetsfremmende programmer ved at tilbageholde en vis procentdel af produktionsstøtten. Formålet er at gennemføre en gennemgribende reform af ordningen i 2004 under hensyntagen til resultaterne af denne yderligere analyse af sektoren og til erfaringerne fra overgangsordningen. 3. Den fremtidige markedsordning for olivenolie Som det er tilfældet med andre reformer af den fælles landbrugspolitik, tager ændringerne sigte på at tilpasse sektoren til udviklingen og at gøre den mere konkurrencedygtig ved at opnå en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel. Andre mål er at forbedre olivenoliens kvalitet, forenkle regler og at sikre mere effektiv kontrol. Der er en risiko for produktionsoverskud, hvis der ikke gennemføres yderligere ændringer af politikken. Det skyldes, at der er en sket en forøgelse i antallet af træer og i produktiviteten, og at forbruget kun har været langsomt stigende. Med 2001-reformen af markedsordningen blev det slået fast, at oliventræer og arealer, der pr. 1. november 2003 ikke er registreret under det geografiske informationssystem (G.I.S.), ikke er støtteberettigede. G.I.S. anvendes til geografisk lokalisering ved samkøring af data fra dyrkningsregistre og andre kilder og digitale luftfotografier. Det kan anvendes til at kontrollere, om oplysningerne i dyrkningserklæringerne er korrekte og herved gøre det muligt at føre bedre kontrol med produktionsstøtte og at begrænse svindel. Det er planen, at G.I.S. i fremtiden skal være det vigtigste overvågnings- og kontrolinstrument. Ved iværksættelsen af overgangsordningen i 1998 blev der indført nye definitioner af olivenolie omfattende strengere kvalitetskrav, og man tog mere tidssvarende og effektive organoleptiske analysemetoder i brug. Disse definitioner blev præciseret yderligere i 2001 som led i den igangværende kampagne for at tilskynde producenterne til at fokusere på oliens kvalitet. Med de nugældende normer blev der fastsat en ny definition for olie af olivenpresserester og foretaget en klarere skelnen mellem denne type olie og jomfrubomolie. Der blev også vedtaget regler til forbedring af analysemetoderne med henblik på fastsættelse af produktkvaliteten og fastlæggelse af procedurer til oprettelse af bedømmelsespaneler ( 5 ). Handelsnormer Den nye forordning om handelsnormer for olivenolie ( 6 ) fastsætter normer for emballering, mærkning, præsentationsmåder og reklame i forbindelse med salg af olivenolie i EU, som giver forbrugerne visse garantier, og gør det muligt for producenterne at opnå større indtjening. Emballeringsreglerne begrænser emballagestørrelsen i detailhandelssektoren (herunder ved direkte salg) til 5 liter, hvilket fremmer kvaliteten, fordi en sådan emballage begrænser oxideringen og mindsker risikoen for svindel. En vigtig ny regel er, at olivenolie i beholdere til detailsalg skal være mærket med en tydelig angivelse af oliens kvalitet (se tekstboks 2). Denne forordning gør det endvidere muligt for producenterne at markedsføre deres ekstra jomfruolie og jomfruolie med geografisk oprindelsesbetegnelse. Hertil kommer, at angivelser som f.eks.»første koldpresning«standardiseres, således at forbrugerne kan være sikre på, at produktet holder, hvad det lover. Lidt mere om kvalitet Kvaliteten er en helt central faktor, når det drejer sig om at øge forbrugernes tillid til olivenolien og forbruget heraf i EU og tredjelande. Olivenolien er kendt som et kvalitetsprodukt, og indførelsen af en EU-kvalitetsstrategi er derfor af stor betydning. Man opnår imidlertid 4. Kvalitetsfremme På grund af olivenolieprodukternes meget positive image, olivenproduktionens betydning i mange EUmedlemsstater og EU s dominerende position på verdensmarkedet for olivenolie er det vigtigste mål med den kommende politik for olivenolie at øge produktkvaliteten yderligere. ( 5 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2002 af 6. maj 2002 (EFT L 128 af ) om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder og ændring af de supplerende bestemmelser i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif. ( 6 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2002 af 13. juni 2002 (EFT L 155 af ) om handelsnormer for olivenolie. EU-sektoren for olivenolie > 3

4 ikke en høj kvalitet blot gennem lovgivning. Det kræver et engagement hos alle berørte parter, dvs. producenterne, møllerne, forarbejdningsvirksomhederne og salgsleddet reformen giver i den sammenhæng medlemsstaterne mulighed for at fratrække en begrænset del af markedsstøtten til fordel for brancheorganisationer, der driver aktiviteter på områder som markedsanalyser, fremme af miljøvenlig olivenolieproduktion, kvalitetsforbedring og sporbarhed ( 7 ). Spiseoliven Det er ikke alle oliven, der anvendes til fremstilling af olie. Mange anvendes også som spiseoliven. Under ordningen for olivenolie kan medlemsstaterne også yde støtte til producenter, der sælger deres produktion som spiseoliven. Spiseolivenerne kan ligeledes være omfattet af EU-finansierede salgskampagner. Olivenolie og miljøet Visse typer olivenolieproduktion kan sættes i forbindelse med miljøproblemer som f.eks. jorderosion, overforbrug af vandressourcer og forurening gennem overdreven anvendelse af landbrugskemikalier. I store dele af EU udgør olivendyrkningen imidlertid et positivt bidrag til opretholdelsen af både naturværdier og landskabsværdier. Man begynder med programmer til udvikling af landdistrikter og miljøvenlige landbrugsordninger at finde løsninger på miljøproblemerne, f.eks. ved at fremme bedre dyrkningsbetingelser og sygdomsbekæmpelse, bedre betingelser for høst, forarbejdning af oliven, oplagring af olie og bortskaffelse af affald. Det er også hensigten, at brancheorganisationerne skal gøre en indsats for at beskytte miljøet. Promovering af EU s olivenolie EU støtter oplysnings- og salgskampagner, der har til formål at øge forbruget af fødevareprodukter både i EU og tredjelande. Nylige forordninger, der også anvendes på olivenolie, fastsætter regler for medlemsstaternes og sektorens deltagelse ( 8 ). Olivenolie og spiseoliven er berettiget til støtte af denne art. Der gennemføres også markedsundersøgelser med henblik på at udvide markedet for olivenolie. Producenterne deltager fuldt ud i denne indsats. Forsknings- og udviklingsarbejde vedrørende nye produkter og teknikker varetages med mange forskellige partnere, herunder EU s olivenoliesektor og Det Internationale Olivenolieråd. EU har givet denne organisation til opgave at gennemføre salgskampagner i tredjelande. ( 7 ) Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2002 af 23. juli 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 for så vidt angår aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationer inden for olivensektoren for produktionsårene 2002/03 og 2003/04. ( 8 ) Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 af 19. december 2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked (EFT L 328 af ) og Kommissionens forordning (EF) 94/2002 af 18. januar 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 (EFT L 17 af ). EU-sektoren for olivenolie > 4

5 Tekstboks 1. Overgangsordningen for olivenolie De vigtigste ændringer, der i 1998 blev gennemført af 1966-forordningen, var følgende: reduktion af antallet af politiske instrumenter, hvilket gjorde produktionsstøtten til den vigtigste støtteforanstaltning produktionsstøtte til alle producenter i forhold til den mængde olie, de reelt producerer, i stedet for antallet af træer og et fast udbytte (som fastsat i ordningen for små producenter, der blev ophævet i 1998) EU's maksimale garantimængder af olivenolie er øget med 31,6 % fra 1,35 mio. tons til 1,78 mio. tons og fordelt på medlemsstaterne i form af nationale garantimængder. Produktionsstøtten er samtidigt reduceret med 142,2 EUR/t til 132,5 EUR/t offentlig oplagring (intervention) er erstattet med private oplagringskontrakter for at rette op på meget forstyrret marked oprettelse af geografisk informationssystem for oliventræer oliventræer plantet efter 1. maj 1998 berettiger ikke til markedsstøtte medlemsstaterne har fået mulighed for at yde støtte til producenter af spiseoliven inden for deres respektive nationale garantimængder afskaffelse af forbrugsstøtten. Produktionsstøtte Der ydes produktionsstøtte til 2,2 mio. af EU's 2,8 mio. registrerede olivenolieproducenter. Dette er finansielt set den vigtigste foranstaltning under ordningen for olivenolie. Støtten ydes udelukkende på grundlag af den reelt producerede mængde. En procentdel af denne støtte tilbageholdes til foranstaltninger til forbedring af den producerede olivenolies kvalitet og til producentorganisationernes drift. Visse af disse foranstaltninger iværksættes på nationalt plan. Hvis produktionsbestemmelserne ikke overholdes f.eks. hvis den mængde olie, der er berettiget til støtte, er mindre end den, producenterne har oplyst skal medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at sanktionere de berørte producenter eller producentorganisationer. Maksimal garantimængde Produktionsstøtten i hver medlemsstat er begrænset til en national garanteret mængde. I medlemsstater, hvor produktionen overstiger den nationale garantimængde, foretages der en forholdsmæssig reduktion af producentstøtten. Af den samlede maksimale garantimængde tegner Spanien sig for 42,8 %, Italien for 30,6 % og Grækenland for 23,6 %. Hvis produktionen i en medlemsstat er lavere end den nationale garantimængde, kan 20 % af den underskydende produktion anvendes til at udligne den overskydende produktion hos en anden medlemsstat, mens 80 % kan overføres til den nationale garantimængde for det kommende produktionsår. Dette er for at tage hensyn til store årlige udsving i olivenolieproduktionen. Nationale garanterede mængder (tons) inkl. olie af olivenpresserester Spanien Italien Grækenland Portugal Frankrig I alt EU-sektoren for olivenolie > 5

6 Tekstboks 2. Beskrivelse og definitioner af olivenolie og olie af olivenpresserester Ekstra jomfruolie olivenolie af bedste kvalitet, der er udvundet direkte af oliven og udelukkende ved mekaniske processer Jomfruolie olivenolie, der er udvundet direkte af oliven og udelukkende ved mekaniske processer Olivenolie bestående af raffineret olivenolie og jomfruolie olie, der udelukkende indeholder raffineret olivenolie og olie udvundet direkte af oliven Olie af olivenpresserester olie, der udelukkende indeholder olie fremstillet ved behandling af det produkt, der er fremkommet efter udvinding af olivenolie, og olie udvundet direkte af oliven eller olie, der udelukkende indeholder olie, fremstillet ved behandling af olivenpresserester, og olie udvundet direkte af oliven. Til reguleringsformål anvendes en særskilt klassificering af olivenolier med præcise detaljer angående produktionsmetoder og væsentlige faktorer som syreindhold og lign. (jf. bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1513/2001 af 23. juli 2001 (EFT L 201 af ). Tabel 1 Olivenolieproduktion, som der er ydet støtte til (*) (tons) År Italien Spanien Grækenland Portugal Frankrig I alt 1989/ / / / / / / / / / / / (*) Inkl. olie af olivenpresserester. Spiseoliven udtrykt som olivenolie inkluderet fra 1998/1999. Europa-Kommissionen Generaldirektorater for Landbrug Ansvarlig for publikationen: Eugène Leguen de Lacroix, EK Generaldirektoratet for Landbrug. Publikationens indhold forpmigter ikke Europa-Kommissionen. Yderligere information indhentes: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles Kontor: L/130-4/148A. Telefon: direkte linje (32-2) , omstilling (32-2) , Fax (32-2) Telex: COMEU B Internet: < Trykt på genbrugspapir KF DA-D Teksten er færdiggjort i juni 2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

LANDBRUGET I EU. Opfyldelse af samfundets behov og forventninger

LANDBRUGET I EU. Opfyldelse af samfundets behov og forventninger LANDBRUGET I EU Opfyldelse af samfundets behov og forventninger FORORD Mariann Fischer Boel Kommissær for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Den Europæiske Unions politik for landbrug og udvikling

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0268 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2007 KOM(2007) 268 endelig 2007/0095 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om oplysningskampagner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2015 C(2015) 861 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.2.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres Kirsten Due Dansk Kvæg Disposition Først lidt baggrund: Hvordan fungerer EU- og verdensmarkedet for mælk og mejeriprodukter Markedsudviklingen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Jens Hartig Danielsen. EU-Landbrugsretten. Landbrugets retsforhold I

Jens Hartig Danielsen. EU-Landbrugsretten. Landbrugets retsforhold I Jens Hartig Danielsen EU-Landbrugsretten Landbrugets retsforhold I Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kapitel 1. Grundlag og udvikling 13 1. Historien 13 2. Landbrugspolitikkens placering 19 3. Lissabontraktaten

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER Den fælles markedsordning omfatter markedsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik. Reformer af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik IP/09/443 Bruxelles, den 19. marts 2009 Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik Europa-Kommissionen

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Madrid

Kongelig Dansk Ambassade Madrid Kongelig Dansk Ambassade Madrid Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade 2 DK-1057 Copenhague K DINAMARCA Claudio Coello 91-4º E-28006 Madrid, Spanien Tlf: +34 91 431 84 45 Fax: +34

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Reform af EU s vinsektor

Reform af EU s vinsektor E u r o p a k o m m i s s i o n e n G e n e r a l d i r e k t o r a t e t f o r L a n d b r u g o g U d v i k l i n g a f L a n d d i s t r i k t e r Europakommissionen Denne publikation er udelukkende

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via til: og

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via  til: og Dato 27. september 2016 Side 1 af 5 Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K Sendt via e-mail til: jwp@mfvm.dk og kad@mfvm.dk Skriftlig høring af 2-udvalget vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0017 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv/Departementet Sagsnr.: 2405-12-03-48 Den 1. marts 2007 HAU/MIST FVM

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere