GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER SCALA Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings- og driftsinstruktion beskriver Grundfos SCALA-brugsvandspumpe. Afsnit 1-4 giver de informationer som er nødvendige for at kunne pakke produktet ud, installere det og starte det på en sikker måde. Afsnit 5-14 giver vigtige informationer om produktet, såvel som informationer om service, fejlfinding og bortskaffelse af produktet. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generel information 1.1 Målgruppe 1. Symboler brugt i dette dokument. Modtagelse af produktet 3.1 Inspektion af produktet 3. Leveringsomfang 3 3. Installation af produktet Placering 3 3. Dimensionering af anlæg Mekanisk installation Fundament Installationseksempler Sugeledningens længde Eltilslutning 5 4. Idriftsætning af produktet Spædning af pumpen 5 4. Start af pumpen Indkøring af akseltætning 6 5. Oplagring og håndtering af produktet Håndtering 6 5. Oplagring Vinterklargøring 6 6. Produktintroduktion Produktbeskrivelse 6 6. Anvendelse Pumpemedier Identifikation 7 7. Styringsfunktioner Menuoversigt, SCALA 8 8. Betjening af styringen Indstilling af afgangstryk 9 8. Sådan låses betjeningspanelet, og sådan låses det op igen Ekspertindstillinger, SCALA Tilbagestilling til fabriksindstillinger 9 9. Opstart af produktet efter standsning eller stilstand Deblokering af pumpen Indstillinger af styringen Spædning Service af produktet Vedligeholdelse af produktet Serviceoplysninger til kunder Servicesæt Nedlukning Fejlfinding på produktet Driftsstatus via Grundfos Eye Afstilling af fejl Fejlfinding Tekniske data Driftsbetingelser Mekaniske data Elektriske data Bortskaffelse 14 Forsigtig 1. Generel information 1.1 Målgruppe Læs dette dokument og quickguiden før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Dette produkt må anvendes af børn fra 8 år og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner samt personer med manglende erfaring med og kendskab til produktet forudsat at de er under opsyn eller har fået klare instrukser vedrørende sikker brug af produktet og forstår den dermed forbundne risiko. Børn må ikke lege med dette produkt. Rengøring og vedligeholdelse af produktet må ikke foretages af børn uden opsyn. Denne pumpe er alene blevet vurderet til brug med vand. Risiko for elektrisk stød. Denne pumpe har en jordleder og tilslutningsstik med jord. For at mindske risikoen for elektrisk stød sørg for at pumpen er tilsluttet en stikkontakt med jord. Denne monterings- og driftsinstruktion er beregnet til professionelle installatører. 1. Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Bemærk Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift.

3 . Modtagelse af produktet.1 Inspektion af produktet Kontrollér at det modtagne produkt er i overensstemmelse med ordren. Kontrollér at produktets spænding og frekvens svarer til spændingen og frekvensen på installationsstedet. Se afsnit Typeskilt. 3.4 Fundament Fastgør pumpen til et solidt, vandret fundament ved hjælp af skruer igennem hullerne i fodpladen. Se figur og 1. Dansk (DK). Leveringsomfang Kassen indeholder følgende: 1 Grundfos SCALA-pumpe 1 quickguide 1 hæfte med sikkerhedsanvisninger. Fig. 1 Vandret fundament TM Installation af produktet 3.1 Placering Pumpen kan installeres indendørs eller udendørs, men den må ikke udsættes for frost. Vi anbefaler at du installerer pumpen nær et afløb eller i en opsamlingsbakke som er tilsluttet et afløb for at bortlede eventuelt kondensvand fra kolde overflader. Forsigtig Hvis det usandsynlige skulle ske, at der opstår en intern lækage, vil væsken blive drænet ud igennem bunden af pumpen og/eller ud igennem pumpedækslet i stedet for at forårsage skade på pumpen. Installér pumpen på en sådan måde at der ikke kan opstå uønsket følgeskade Minimum plads Pumpen kræver mindst 430 x 15 x 35 mm (17 x 8,5 x 1,8 tommer). Selv om pumpen ikke kræver meget plads, så anbefaler vi at du sørger for nok plads til at komme til at foretage service og vedligeholdelse Installation af produktet hvor der kan forekomme frost Beskyt pumpen imod frost hvis den skal installeres udendørs, hvor der kan forekomme frost. 3. Dimensionering af anlæg Anlægget som pumpen indbygges i, skal være dimensioneret til pumpens maks. tryk. Pumpen er fabriksindstillet til tre bar afgangstryk som kan justeres i forhold til det anlæg som den bygges ind i. Tankens fortryk er 1,5 bar (18 psi). Hvis løftehøjden er over seks meter, skal rørmodstanden i afgangsrøret være mindst to meter vandsøjle eller 3 psi ved et hvilken som helst flow for at opnå optimal drift. C Fig. Bundplade A 130 mm 5,1 tommer B 181 mm 7,13 tommer C 144 mm 5,67 tommer Rørinstallation Sørg for at pumpen ikke bliver belastet af rørinstallationen. Pumperne har fleksible tilslutninger, ± 5, for at gøre det lettere at tilslutte tilgangs- og afgangsrør. Tilgangs- og afgangstilslutningerne kan løsnes ved at dreje omløberne med fingrene. Forsigtig Løsn og spænd altid tilgangs- og afgangsomløberne med fingrene. 1. Skru forsigtigt tilgangs- og afgangstilslutningerne på tilgangsog afgangsstudsene ved hjælp af en rørtang eller lignende værktøj.. Montér derefter tilslutningerne på tilgang og afgang, mens du holder tilslutningerne med den ene hånd og spænder omløberne med den anden hånd. Se fig. 3. A B TM Mekanisk installation Før der foretages arbejde på produktet, skal strømforsyningen være afbrudt, og det skal sikres at den ikke uforvarende kan genindkobles. TM Fig. 3 Sådan monteres tilslutningerne 3

4 3.4. Sådan reduceres støj i installationen 3.5. Sugning fra en brønd Dansk (DK) Vibrationer fra pumpen kan overføres til den omgivende bygning og forårsage støj på Hz, det såkaldte basspektrum. Hvis du installerer pumpen korrekt med vibrationsdæmpende gummiunderlag, fleksible slanger og korrekt placerede rørholdere på faste rør, så kan du reducere støjen med op til 50 %. Se fig. 4. Montér rørholdere på de faste rør tæt ved tilslutningen til den fleksible slange. 1 Rørholder for fast rør Fleksibel slange Gummiunderlag TM H H1 3 4 Fig. 6 Sugning fra en brønd Pos. Beskrivelse TM Fig. 4 Sådan reduceres støj i installationen 3.5 Installationseksempler Armaturer, slanger og ventiler leveres ikke sammen med pumpen Trykforøgning af vandværksvand 1 1 Højeste tappested Afspærringsventil Tilgangsfilter. Hvis vandet kan indeholde sand, grus eller andre faste 3 partikler, installér da et filter på tilgangssiden for at beskytte pumpen og installationen. 4 Bundventil med si H1 Maksimum sugehøjde er 8 m (9 fod) H Tilgangsrøret skal være neddykket mindst 0,5 m (1,64 fod) Sugning fra ferskvandstank TM Fig. 5 Trykforøgning af vandværksvand 5 Pos. Beskrivelse min1 1 Højeste tappested Rørholdere og -understøtninger 3 Afspærringsventiler 4 Fleksible slanger 5 Bypass-ventil 6 7 Valgfri trykreduktionsventil på tilgangssiden hvis tilgangstrykket kan overstige 10 bar (145 psi) Valgfri trykreduktionsventil på afgangssiden hvis installationen ikke kan klare et tryk op til 6 bar (87 psi) Opsamlingsbakke. Installér pumpen på et lille stativ for at 8 undgå at ventilationshullerne bliver oversvømmet. 9 Manometer 10 Hovedvandledning 7 6 Fig. 7 Sugning fra ferskvandstank Pos. Beskrivelse 1 Højeste tappested Rørholdere 3 Afspærringsventil 4 Fleksible slanger 5 Dræn til kloak 6 Bundventil med si 7 Ferskvandstank TM

5 3.6 Sugeledningens længde Oversigten nedenfor viser de forskellige rørlængder som kan bruges, afhængig af det lodrette rørs længde. Oversigten skal kun betragtes som vejledende. H L 3.7. Tilslutninger uden stik Eltilslutning skal foretages af en autoriseret elektriker i henhold til lokale forskrifter. Før du foretager arbejde på produktet, sørg da for at strømforsyningen er afbrudt, og at den ikke uforvarende kan genindkobles. Produktet skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på mindst 3 mm (0,1 tomme) i alle poler. Dansk (DK) Fig. 8 Sugeledningens længde DN 3 DN 40 TM Idriftsætning af produktet Forsigtig Start ikke pumpen før den er blevet fyldt med væske. 4.1 Spædning af pumpen 1. Skru spædeproppen ud og hæld mindst 1,7 liter (0,45 gallon) vand ind i pumpehuset. Se fig. 9.. Skru spædeproppen i igen. H [m (fod)] L [m (fod)] H [m (fod)] L [m (fod)] 0 (0) 68 (3) 0 (0) 07 (679) 3 (10) 43 (141) 3 (10) 19 (43) 6 (0) 17 (56) 6 (0) 5 (171) 7 (3) 9 (30) 7 (3) 6 (85) 8 (6) 0 (0) 8 (6) 0 (0) Forudsætninger: Maksimum strømningshastighed: 1 l/s (16 gpm) Ruhed på indersiden af rørene: 0,01 mm (0,0004 tomme). 4. Start af pumpen 1. Åbn en vandhane for at forberede pumpen til udluftning.. Sæt elstikket i stikkontakten eller tænd for strømforsyningen, og pumpen vil starte. 3. Luk vandhanen når vandet strømmer uden luft. 4. Åbn det højeste tappested i installationen, helst en bruser. 5. Tilpas trykket til det ønskede tryk ved hjælp af -knapperne. 6. Luk for tappestedet. Opstart er gennemført. Størrelse DN 3 DN 40 Indvendig rørdiameter 8 mm (1,1 tommer) 35, mm (1,4 tommer) Tryktab 0,117 m/m (5 psi/100 fod) 0,0387 m/m (1,6 psi/100 fod) Bemærk Forsigtig Hvis sugehøjden overstiger 6 m (0 fod), vil det muligvis være nødvendigt at spæde pumpen mere end én gang. Spænd altid spæde- og tømmepropper med fingrene. 3.7 Eltilslutning Stikforbindelse Kontrollér at produktets spænding og frekvens svarer til spændingen og frekvensen på installationsstedet. Hvis strømforsyningskablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende uddannet person for at undgå fare. Af hensyn til sikkerheden skal produktet tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Fig. 9 Spædning af pumpen TM Bemærk Vi anbefaler at du forsyner den faste installation med et fejlstrømsrelæ med en udløsningsstrøm 30 ma. Pumpen har indbygget strøm- og temperaturafhængig motorbeskyttelse. 5

6 Dansk (DK) 4.3 Indkøring af akseltætning Akseltætningensfladerne smøres af pumpemediet, hvilket betyder at der kan være en vis lækage fra akseltætningen. Når pumpen startes første gang, eller når akseltætningen er blevet udskiftet, kræves der en vis indkøringsperiode før lækagen er reduceret til et acceptabelt niveau. Den tid det tager, afhænger af driftsforholdene, dvs. hver gang driftsforholdene ændres, starter der en ny indkøringsperiode. Under normale forhold fordamper den lækkede væske. Derfor bliver der ikke registreret nogen lækage. 5. Oplagring og håndtering af produktet 5.1 Håndtering Forsigtig 5. Oplagring Pas på ikke at tabe produktet da det kan gå i stykker. Hvis pumpen skal oplagres i et stykke tid, tøm den da for vand og oplagr den på et tørt sted. Temperaturområdet under oplagring skal være -40 til 70 C (-40 til 158 F). 5.3 Vinterklargøring Hvis pumpen skal være ude af drift om vinteren og kan blive udsat for frost, så skal den kobles fra strømforsyningen og klargøres til vinteren. Fremgangsmåde: 1. Stop pumpen ved hjælp af tænd/sluk-knappen.. Afbryd strømforsyningen. 3. Åbn en vandhane for at lette trykket i anlægget. 4. Luk afspærringsventilerne og/eller tøm rørene for vand. 5. Løsn spædeproppen langsomt for at lette trykket i pumpen. 6. Fjern tømmeproppen for at tømme pumpen for vand. Se fig Produktintroduktion 6.1 Produktbeskrivelse Fig. 11 Grundfos SCALA-pumpe Pos. Beskrivelse 1 Luftventil til den indbyggede trykbeholder Betjeningspanel. Se afsnit 7. Styringsfunktioner. 3 Typeskilt. Se afsnit Typeskilt. Prop som giver adgang til pumpeakslen. Se afsnit Deblokering af pumpen. 5 Spædeprop. Se afsnit 4.1 Spædning af pumpen Anvendelse Afgangsåbning. Med ± 5 fleksibel tilslutning. Se afsnit Rørinstallation. Tilgangsåbning. Med ± 5 fleksibel tilslutning. Se afsnit Rørinstallation. 8 Tømmeprop. Se afsnit 5.3 Vinterklargøring. 9 Ventilationshuller. Må ikke stå under vand. Pumpen egner sig til trykforøgning af ferskvand i private vandforsyningsanlæg Pumpemedier Pumpen er konstrueret til rent ferskvand og klorholdig vand < 300 ppm. TM TM Fig. 10 Tømning af pumpen Opstart efter vinteren Kontrollér at pumpen ikke er blokeret ved at følge trinene i afsnit 9.1 Deblokering af pumpen. Se afsnit 4. Idriftsætning af produktet. 6

7 6.4 Identifikation 6.4. Typenøgle Typeskilt Model A 00-40V 50/60Hz Made in Serbia PCS XXXXX.XX.XX LSPr-0-IDN NRP XXX-XXX-XXXXXX 17 DK-8850 Bjerringbro, Denmark SCALA 3-45 AKCHDE Min. Max. Fig. 1 Eksempel på typeskilt I(A) P1(W) P/N S/N P/C 1519 Hmax Hmin Hnom Qnom Tamb.max IPX4D Tliq.max/Psyst.max: 45 C/ 1MPa Pos. Beskrivelse 1 Typebetegnelse Produktnummer 3 Serienummer 4 Produktionskode (år og uge) 5 Maks. løftehøjde 6 Minimum løftehøjde 7 Nominel løftehøjde 8 Nominelt flow 9 Maks. omgivelsestemperatur 10 IP-klasse 11 Maksimum driftstryk 1 Maks. medietemperatur 13 Mimimum og maksimum nominel effekt 14 Model 15 Spænding og frekvens 16 Godkendelser 17 Minimum og maksimum nominel strøm 1 45 m 16 m 7 m 3 m 3 /h 55 C TM SCALA 3-45 A K C H D E Typerække SCALA1 Economy SCALA Comfort Nominelt flow 3: [m 3 /t] Maksimum løftehøjde 45: [m] Materialekode A: Standard Forsyningsspænding K: 1 x V, 50/60 Hz M: 1 x V, 60 Hz V: 1 x 115 V, 60 Hz W: 1 x V, 50/60 Hz Motor C: Motor med høj virkningsgrad med frekvensomformer Netkabel og -stik A: Kabel med stik, IEC type I, AS/NZS311, m B: Kabel med stik, IEC type B, NEMA 5-15P, 6 fod C: Kabel med stik, IEC type E&F, CEE7/7, m D: Kabel uden stik, m G: Kabel med stik, IEC type G, BS1363, m H: Kabel med stik, IEC type I, IRAM 073, m J: Kabel med stik, NEMA 6-15P, 6 fod Styring D: Indbygget frekvensomformer Gevind A: R 1" EN C: NPT 1" EN E: R 1" kompositmateriale F: NPT 1" kompositmateriale Dansk (DK) 7

8 7. Styringsfunktioner Dansk (DK) 7.1 Menuoversigt, SCALA } } } } BAR PSI Water colum kpa MPa [m] TM Fig. 15 Trykvisningstabel TM Bemærk Trykindstillingerne 4,5, 5,0 og 5,5 bar (65, 73 og 80 psi) kræver et mindstetilgangstryk som er maksimum 4 bar (58 psi) lavere end det ønskede afgangstryk. (eksempel: Hvis det ønskede afgangstryk er 5 bar, så skal mindstetilgangstrykket være 1 bar (14,5 psi) Signallamper, SCALA Fig. 13 SCALA-betjeningspanel Visninger Beskrivelse SCALA Funktion Tænd/sluk Øger afgangstrykket Mindsker afgangstrykket Nulstiller alarmer Driftsmeldinger Betjeningspanelet er låst Strømsvigt Pumpen er blokeret, fx er akseltætningen groet fast. Angiver det ønskede afgangstryk Utæthed i anlægget Viser at pumpen er stoppet manuelt Viser at betjeningspanelet er låst Trykindikator, SCALA Trykindikatoren viser det ønskede afgangstryk fra 1,5 til 5,5 bar ( til 80 psi) i intervaller af 0,5 bar (7,5 psi). Illustrationen nedenfor viser en pumpe som er indstillet til 3 bar (44 psi), hvilket er angivet med to grønne lamper, og en pumpe som er indstillet til 3,5 bar (51 psi), hvilket er angivet med én grøn lampe. Tørløb eller vandmangel* Trykket ligger over maksimumstrykket eller sætpunktet kan ikke nås. Maksimum driftstid er overskredet Temperaturen ligger uden for området * For fejl nummer 4, tørløb, skal pumpen afstilles manuelt. For fejl nummer 4, vandmangel, og de øvrige fejl, 1,, 3, 5, 6 og 7, vil pumpen nulstille når årsagen til fejlen er forsvundet eller er blevet afhjulpet. Se afsnit 8.3. Automatisk nulstilling. TM For yderligere oplysninger om anlæggets status, se afsnit 1.1 Driftsstatus via Grundfos Eye. Fig. 14 Visning af afgangstryk for SCALA 8

9 8. Betjening af styringen 8.1 Indstilling af afgangstryk Justér afgangstrykket ved at trykke på. 8. Sådan låses betjeningspanelet, og sådan låses det op igen Betjeningspanelet kan låses så at knapperne ikke virker, sådan at man ikke uforvarende kan komme til at ændre indstillinger. Sådan låses betjeningspanelet 1. Hold -knapperne nede samtidig i tre sekunder.. Betjeningspanelet er låst når -symbolet lyser op. Sådan låses betjeningspanelet op 1. Hold -knapperne nede samtidig i tre sekunder.. Betjeningspanelet er låst op når -symbolet slukkes. 8.3 Ekspertindstillinger, SCALA Bemærk Ekspertindstillinger er kun for installatører. Ekspertmenuen giver installatøren mulighed for at skifte mellem funktionerne "Auto reset", "Anti cycling" og "Maximum continuous operating time" Sådan får man adgang til ekspertindstillingerne Fremgangsmåde: 1. Hold -knappen nede i fem sekunder.. -symbolet vil begynde at blinke for at angive at ekspertindstillinger er aktiv. Trykindikatoren fungerer nu som ekspert-"menu". Markøren er en blinkende grøn diode. Flyt markøren ved hjælp af -knapperne, og slå indstillingen til eller fra ved hjælp af -knappen. Dioden for hver indstilling vil lyse op når indstillingen er aktiv. Flytter markøren op Flytter markøren ned 8.3. Automatisk nulstilling Fabriksindstillingen for "Automatisk nulstilling" er "Tændt". Tændt: Denne funktion får pumpen til automatisk at kontrollere om driftsbetingelserne igen er normale. Hvis driftsbetingelserne igen er normale, vil alarmmeldingen blive nulstillet automatisk. Sådan fungerer "Automatisk nulstilling": Visning Vandmangel Tørløb (pumpen er ikke spædet) Alle andre meldinger Handling Pumpen vil forsøge at genstarte otte gange med fem minutters mellemrum. Hvis det ikke lykkes, vil denne cyklus blive gentages efter 4 timer. Spæd pumpen og nulstil den manuelt. Pumpen vil forsøge at genstarte tre gange inden for de første 60 sekunder, derefter vil den forsøge otte gange med fem minutters mellemrum. Hvis det ikke lykkes, vil denne cyklus blive gentages efter 4 timer. Se de forskellige meldinger i afsnit 7.1. Signallamper, SCALA. Slukket: Alle alarmer skal nulstilles manuelt med -knappen Anti-pendling Fabriksindstillingen for "Anti-pendling" er "Slukket". Denne funktion overvåger at pumpen stopper og starter. Slukket: Hvis pumpen starter 40 gange i et fast mønster, vil der komme en alarm. Pumpen vil køre som normalt. Tændt: Hvis pumpen starter og stopper i et fast mønster, er der en utæthed i anlægget, og pumpen vil stoppe og vise alarm 3. Dansk (DK) Skifter mellem indstillinger Utæthed i anlægget. Fig. 16 Overblik over ekspert-"menu" Automatisk nulstilling Anti-pendling Maksimum kontinuerlig driftstid Gå ud af ekspert-"menu" TM Maksimum kontinuerlig driftstid Fabriksindstillingen for "Maksimum kontinuerlig driftstid" er "Slukket". Denne funktion er en timer som kan slukke for pumpen, hvis den kører kontinuerligt i 30 minutter. Slukket: Hvis pumpen overskrider driftstiden på 30 minutter, vil pumpen køre afhængig af flowet. Tændt: Hvis pumpen overskrider driftstiden på 30 minutter, vil pumpen stoppe efter 30 minutters kontinuerlig drift, og den vil vise alarm 6. Denne alarm skal altid nulstilles manuelt. Maksimum driftstid er overskredet. 8.4 Tilbagestilling til fabriksindstillinger Pumpen kan tilbagestilles til fabriksindstillinger ved at trykke på -knapperne samtidig i fem sekunder. 9

10 Dansk (DK) 9. Opstart af produktet efter standsning eller stilstand 9.1 Deblokering af pumpen Før der foretages arbejde på produktet, skal strømforsyningen være afbrudt, og det skal sikres at den ikke uforvarende kan genindkobles. Endedækslet er forsynet med en prop der kan fjernes med passende værktøj. Dette gør det muligt at deblokere pumpen hvis akslen er kørt fast på grund af inaktivitet Tilgangs- og afgangsventiler Pumpen er vedligeholdelsesfri, men vi anbefaler at du kontrollerer og rengører kontraventilerne på tilgangs- og afgangssiden én gang om året eller efter behov Fig. 19 SCALA-pumpe TM Fig. 17 Deblokering af pumpen 9. Indstillinger af styringen Pumpen kan huske styringsindstillingerne selv om den bliver slukket. 9.3 Spædning Hvis pumpen er blevet tømt, skal den fyldes med vand før den startes. Se afsnit 4. Idriftsætning af produktet. 10. Service af produktet Før der foretages arbejde på produktet, skal strømforsyningen være afbrudt, og det skal sikres at den ikke uforvarende kan genindkobles Vedligeholdelse af produktet Insektfilter Pumpen har et insektfilter for at forhindre insekter i at bygge rede i pumpen. Filteret sidder i bunden og kan let tages af og rengøres med en stiv børste. Se fig. 18. Rengør insektfilteret én gang om året eller efter behov. TM Følg trinene herunder, når du fjerner kontraventilen på tilgangen: 1. Sluk for strømforsyningen og tag elstikket ud.. Luk for vandtilførslen. 3. Åbn en vandhane for at lette trykket i anlægget. 4. Luk afspærringsventilerne og/eller tøm rørene for vand. 5. Åbn spædeproppen gradvist og fjern den. Se fig. 19 (5). 6. Fjern tømmeproppen for at tømme pumpen for vand. Se fig. 19 (8). 7. Skru den omløber af som holder tilgangstilslutningen. Se fig. 19 (7). Afhængig af installationstypen, kan det være nødvendigt at fjerne rørene fra både tilgangs- og afgangstilslutningerne. 8. Træk tilgangstilslutningen ud. 9. Træk kontraventilen i tilgangstilslutningen ud. 10. Rengør kontraventilen med varmt vand og en blød børste. 11. Saml komponenterne i modsat rækkefølge. Følg trinene herunder, når du fjerner kontraventilen på afgangen: 1. Sluk for strømforsyningen og tag elstikket ud.. Luk for vandtilførslen. 3. Åbn en vandhane for at lette trykket i anlægget. 4. Luk afspærringsventilerne og/eller tøm rørene for vand. 5. Åbn spædeproppen gradvist og fjern den. Se fig. 19 (5). Proppen og kontraventilen er én enhed. 6. Rengør kontraventilen med varmt vand og en blød børste. 7. Saml komponenterne i modsat rækkefølge. TM Kontraventil i afgangen Fig. 18 Insektfilter Kontraventil i tilgangen TM Fig. 0 Kontraventiler på tilgangs- og afgangssiden 10

11 10. Serviceoplysninger til kunder For yderligere oplysninger om servicedele, se Grundfos Product Center på Servicesæt For yderligere oplysninger om servicesæt, se Grundfos Product Center på Dansk (DK) 11. Nedlukning For yderligere informationer om hvordan produktet tages ud af drift, se produktafslutningsdokumentation på 1. Fejlfinding på produktet 1.1 Driftsstatus via Grundfos Eye Grundfos Eye Visning Beskrivelse Ingen lamper lyser. Strømmen er afbrudt. Pumpen kører ikke. To grønne signallamper over for hinanden kører i pumpens omdrejningsretning. Strømmen er tilsluttet. Pumpen er i drift. To grønne signallamper over for hinanden i en vinkel på 45 er det ikon som bruges i hele dette dokument for at pumpen kører. Strømmen er tilsluttet. Pumpen er i drift. To grønne signallamper over for hinanden lyser konstant. Strømmen er tilsluttet. Pumpen kører ikke. To modsat placerede røde signallamper blinker samtidig. Alarm. Pumpen er stoppet. To røde signallamper over for hinanden er det ikon som bruges i hele dette dokument for at pumpen er stoppet. Alarm. Pumpen er stoppet. 1. Afstilling af fejl En fejlmelding kan afstilles på én af følgende måder: Når du har fjernet fejlårsagen, nulstil da pumpen manuelt ved at trykke på -knappen. Pumpen vil da genoptage normal drift. Hvis fejlen forsvinder af sig selv, vil pumpen forsøge at nulstille automatisk, og fejlmeldingen vil forsvinde hvis den automatiske nulstilling går godt, og forudsat at du har slået "Automatisk nulstilling" til i servicemenuen. 11

12 Dansk (DK) 1.3 Fejlfinding Afbryd strømforsyningen før fejlfinding. Sørg for at strømforsyningen ikke uforvarende kan genindkobles. Fejl Grundfos Eye Lysdiode Automatisk nulstilling Årsag Afhjælpning 1. Pumpen kører ikke. - - Nej Nej a) Strømsvigt Tænd for strømforsyningen. Kontrollér kabler og kabeltilslutninger for defekter og løse forbindelser, og kontrollér om der er sprungne sikringer i el-installationen. b) Strømforsyningen ligger uden for det foreskrevne spændingsområde. Kontrollér strømforsyningen og pumpens typeskilt. Retablér strømforsyningen inden for det foreskrevne spændingsområde. c) Akseltætningen groet fast Se afsnit 9. Opstart af produktet efter standsning eller stilstand. d) Pumpen er blokeret af urenheder. Se afsnit 9. Opstart af produktet efter standsning eller stilstand. Hvis problemet stadig er der, kontakt da Grundfos Service. e) Tørløb Kontrollér vandtilførslen og spæd pumpen. Nej f) Maksimum driftstid er overskredet Kontrollér installationen for utætheder og nulstil alarmen.. Pumpen er i drift. Nej g) Den interne kontraventil er defekt eller blokeret i helt eller delvist åben stilling. a) Utæthed fra rørene, eller kontraventilen er ikke lukket ordentligt på grund af urenheder. Rengør, reparér eller udskift kontraventilen. Se afsnit 10. Service af produktet. Kontrollér og reparér rørene, eller rengør, reparér eller udskift kontraventilen. b) Lavt kontinuerligt forbrug Kontrollér vandhanerne og genovervej forbrugsmønsteret (ismaskiner, vandfordampere til air-condition, mv.). c) Temperaturen er under frysepunktet. Overvej at beskytte pumpen og installationen mod frost. 3. Pumpens ydelse er utilstrækkelig. - - a) Tilgangstrykket til pumpen er for lavt Kontrollér pumpens tilløbsforhold b) Pumpen er for lille. c) Tilgangsrøret, tilgangssien eller pumpen er delvis blokeret af urenheder. d) Utæthed i tilgangsrøret Udskift pumpen med en større pumpe. Rengør tilgangsrøret til pumpen. Reparér tilgangsrøret e) Luft i tilgangsrøret eller pumpen f) Det ønskede afgangstryk er for lavt til installationen. Spæd tilgangsrøret og pumpen. Kontrollér pumpens tilløbsforhold. Øg trykindstillingen (pil op). g) Maksimumtemperaturen er overskredet og pumpen kører med nedsat ydelse. Kontrollér kølebetingelserne. Beskyt pumpen imod direkte sollys eller varmekilder tæt ved. 1

13 Fejl Grundfos Eye Lysdiode Automatisk nulstilling Årsag Afhjælpning Dansk (DK) 4. Overtryk i anlægget. 5. Du kan nulstille pumpen, men den kører kun i få sekunder. a) Sætpunktet er indstillet for højt. Forskellen mellem afgangstryk og tilgangstryk må ikke overstige 4 bar (58 psi). Eksempel: Hvis det ønskede afgangstryk er 5 bar (73 psi), så skal tilgangstrykket være mindst 1 bar (14,5 psi). b) Maksimumtrykket er overskredet - tilgangstrykket er højere end 6 bar, 0,6 MPa (87 psi) c) Maksimumtrykket er overskredet - udstyr andetsteds i anlægget forårsager højt tryk ved pumpen (fx vandvarmer eller defekt sikkerhedsudstyr) a) Tørløb eller vandmangel b) Tilgangsrøret er blokeret af urenheder Reducér sætpunktet til 4 bar (58 psi) + positivt tilgangstryk. Kontrollér tilgangsbetingelserne. Kontrollér installationen. Kontrollér vandtilførslen og spæd pumpen. Rengør tilgangsrøret. c) Bund- eller kontraventil blokeret i lukket stilling. Rengør, reparér eller udskift bundeller kontraventilen. d) Utæthed i tilgangsrøret Reparér tilgangsrøret. e) Luft i tilgangsrøret eller pumpen Spæd tilgangsrøret og pumpen. Kontrollér pumpens tilløbsforhold. 6. Du kan nulstille pumpen, men den starter igen og igen umiddelbart efter at være stoppet. Nej Nej a) Den interne kontraventil er defekt eller blokeret i helt eller delvist åben stilling. b) Beholderens fortryk er ikke korrekt. Rengør, reparér eller udskift kontraventilen. Justér tankens fortryk til 70 % af det ønskede afgangstryk. 13

14 Dansk (DK) 13. Tekniske data 13.1 Driftsbetingelser Maks. omgivelsestemperatur: 1 x V, 60 Hz: 45 C (113 F) 1 x 115 V, 60 Hz: 45 C (113 F) 1 x V, 50/60 Hz: 55 C (131 F) Maks. medietemperatur: 45 C (113 F) Maksimum anlægstryk: 10 bar, 1 MPa (145 psi) Maks. tilgangstryk: 6 bar, 0,6 MPa (87 psi) Maks. løftehøjde: 45 m (147 fod) IP-klassificering: X4D (udendørs installation) Pumpemedie: Rent vand Støjniveau: < db(a) 14. Bortskaffelse Dette produkt er udviklet med fokus på bortskaffelse og genbrug af materialerne. Følgende værdier for bortskaffelse gælder for alle varianter af Grundfos SCALA-pumper: minimum 85 % til genbrug maksimum 10 % til forbrænding maksimum 5 % til deponering. Værdierne er angivet i procent af den totale vægt. Dette produkt eller dele heraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde i henhold til lokale forskrifter. Ret til ændringer forbeholdes. 13. Mekaniske data Rørtilslutninger er R 1" eller NPT 1" Elektriske data Type Forsyningsspænding [V] Frekvens [Hz] I maks. [A] P1 [W] Standbystrøm [W] SCALA 1 x /60,3 -,8 550 SCALA 1 x ,3 -,8 550 SCALA 1 x ,7 560 Type Forsyningsspænding [V] Frekvens [Hz] Prop SCALA 1 x /60 IEC, type E&F IEC, type I IEC, type G Ingen SCALA 1 x NEMA 6-15P SCALA 1 x Mål og vægt IEC, type B, NEMA 5-15P TM Type H1 [mm] [tommer] H [mm] [tommer] H3 [mm] [tommer] W1 [mm] [tommer] L1 [mm] [tommer] Vægt [kg] [pund] SCALA 30 11,9 34 9, 114 4, , ,

15 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 040 Regency Park South Australia 594 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-508 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске 015, Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosnia and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc. 941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuja 1 FI Vantaa Phone: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-3890 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 0th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR-1900 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT. GRUNDFOS POMPA Graha Intirub Lt. & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, karta Timur ID-karta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 1 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-0060 Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / pan GRUNDFOS Pumps K.K. 1--3, Shin-Miyakoda, Kita-ku, Hamamatsu pan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-0301 Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 lan Peguam U1/5 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 35, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 3 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 41 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия , г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1 Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 5 lan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o. Leskoškova 9e, 11 Ljubljana Phone: +386 (0) Telefax: +386 (0) South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. Bedfordview 008 Phone: (+7) Fax: (+7) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-8110 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 19 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 1050 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol 00. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Grundfos-selskaber

16 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Monterings-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 D-2. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 D-2 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 D-2 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 D-2 http://net.grundfos.com/qr/i/97781574 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC GRUNDFOS INSTRUKTIONER SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Sololift2 C-3. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. Sololift2 C-3 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 C-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 C-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771617 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50

Unilift AP12, AP35, AP50 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP12, AP35, AP50 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96011045 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz

GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG. 50/60 Hz GRUNDFOS ILLUSTRATED SERVICE INSTRUCTIONS NB/NBG 50/60 Hz Indhold Demontering... 3 Udskiftning af slidring... 7 Montering af pumpe... 9 2 Demontering 1 2 Afmontér møtrikkerne på pumpehuset. Afmontér pumpehuset.

Læs mere

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages

Sololift2 WC-1, WC-3. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Other languages GRUNDFOS INSTRUKTIONER Sololift2 WC-1, WC-3 Monterings- og driftsinstruktion Other languages Sololift2 WC-1, WC-3 http://net.grundfos.com/qr/i/97771615 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion

Læs mere

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS INSTRUKTIONR, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Monterings- og driftsinstruktion 2 Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages.

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Unilift AP35B, AP50B. Monterings- og driftsinstruktion. Other languages. GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift AP35B, AP50B Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96004693 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LLC 1000W Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Monterings- og driftsinstruktion 50 and 60 Hz Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 LON Module Fitting instructions Montageanleitung Instrukcja montażu Notice de montage Istruzioni di montaggio Instrucciones de montaje ËÁ Â ÙÔðÔı ÙËÛË Montage instructies Monteringsanvisning

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave Denne monterings-

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/96894217 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Tanks. Doseringstank og tilbehør. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Tanks Doseringstank og tilbehør Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER LC, LCD 115 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. LC-Ex4. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS LC-Ex4 Installation and operating instructions LC-Ex4 Declaration of conformity.......................................... 4 English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

TP, TPD union og low head

TP, TPD union og low head GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPD union og low head 50/60 Hz 1/3~ Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Symboler

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CRN MAGdrive. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CRN MAGdrive Installation and operating instructions 2 CRN MAGdrive Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et de fonctionnement

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS ALPHA+ Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice d installation et d entretien

Læs mere

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box

Unilift AP12, AP35, AP50 Control box GRUNDFOS INSTRUCTIONS Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 2 Unilift AP12, AP35, AP50 Control box Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUCTIONS ALPHA2 L www.grundfos.com/alpha2l Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi Grundfos erklærer under ansvar at produkterne GRUNDFOS ALPHA2, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management GRUNDFOS INSTRUCTIONS Grundfos Remote Management Installation and operating instructions 2 Grundfos Remote Management English (GB) Installation and operating instructions.................................

Læs mere

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10

VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 VELUX INTEGRA FSK VAS 454013-2015-10 20 VELUX 4 VELUX KUX 100 1 2 VELUX 5 L R VELUX 21 CVP 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 1 6 x 17 felter (11,667 x 4,706 mm) mellemrum 3mm. 452015-2013-02

Læs mere

Unilift KP 150, KP 250, KP 350

Unilift KP 150, KP 250, KP 350 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Unilift KP 150, KP 250, KP 350 Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED. Serie 300, 50/60 Hz. Serviceinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER TP, TPE, TPD, TPED Serie 300, 50/60 Hz Serviceinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Identifikation

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold

TS 73 EMF. Dørlukker med magnethold TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Teknisk information 12/2010 DORMA TS 73 EMF Dørlukker med magnethold Den sikre løsning til kontrolleret fasthold af branddøre Universel anvendelse, konstant fastholdepunkt

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2.

GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L. Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. GRUNDFOS INSTRUKTION GRUNDFOS ALPHA2 L Monterings- og driftsinstruktion ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION. DDI med PROFIBUS-DP. Supplement til monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS ALLDOS INSTRUKTION DDI med PROFIBUS-DP Supplement til monterings- og driftsinstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Symboler brugt i dette dokument. Generelt. Tekniske data. Tilslutning af DDI-pumpen

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Læs mere

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd

somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd somfy.com CTS 25 guide CTS 25 produktoplysninger CTS 25 komponentliste CTS 25 installationsråd Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 produktoplysninger CTS 25 Universalsystem

Læs mere

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care

Quick Card. Engangssystem til opsamling af væske. Precious life Progressive care Engangssystem til opsamling af væske Quick Card Denne korte vejledning erstatter ikke på nogen måde den almindelige manual, REF 00.78. 00-7585-MSEDA-06-0-B-disp-system-quick-card.indd Precious life Progressive

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør

Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA. BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere DORMA BTS Tilbehør Tilbehør til gulvdørlukkere Aluminium-anslagsdøre Til aluminium-anslagsdøre Letmetal-dørlukkerarm 2 Til glatte anslagsdøre i de forskellige systemer 2 Dørbredde

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER GRUNDFOS ALPHA2 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produktet

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

G TECTA 4G Multigasdetektor

G TECTA 4G Multigasdetektor G TECTA 4G Multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA 4G Startsekvens

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Jetpumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE JP Jetpumper 50 Hz Tekniske data Jetpumper JP 5, JP 6 ydelseskurver H [m] 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 1 2 3 4 5 Q [m³/h] JP 5, JP 6 kapacitetsoversigt Løftehøjde i m 10 15 20 25

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010

TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 TS 73 V Dørlukker Teknisk information 2010 DORMA TS 73 V Dørlukker Montagevenlig med trinløs justerbar lukkekraft Enkel og hurtig montering Sikret kvalitet. Godkendt efter DS/EN 1154. Især til indvendige

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere