Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsplan for Hundige Lille Skole"

Transkript

1 Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på skolen. Bestyrelse Teknisk afdeling Ledelse Administration Indskoling/SFO Mellemtrin Overbygning Bestyrelsen Bestyrelsen er skolens øverste organ. Bestyrelsens pligter og ansvar er nærmere beskrevet i Skolens Vedtægter. Ledelsen Lederen har det daglige ansvar. Skolens viceskoleleder fungerer som sparringspartner for denne og har det fulde ledelsesansvar ved skolelederens fravær. Ledelsesmæssige opgaver er bl.a. følgende: Økonomi og budget. Eksamensprotokollen. Samarbejdsudvalget. Varetage ledelsesmæssige opgaver i samarbejde med de forskellige afdelinger og team. Vikardækning. Tage initiativ til pædagogisk udviklingsarbejde. Følge op på udviklingen af pædagogisk praksis. Sørge for, at nye medarbejdere bliver implementeret i skolens arbejde ud fra skolens gældende pædagogiske retningslinier og værdigrundlag. Leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte, herunder sammensætter relevante og kompetencestærke team. Administration af skema, samt fordeling af personaleressourcer. Ansvarlig over for Undervisningsministeriet og andre offentlige instanser, herunder kende, overholde og forvalte relevant lovgivning. Ansvarlig for, at der forefindes dokumentation for skolens virksomhed i forhold til de lovmæssige retningslinier for anvendelse af tilskud. Ansvarlig for skolens administration. Medarbejderudviklingssamtaler. Personalemæssige opgaver. 1

2 Skoleledelsen skal håndtere værdier, mål og de ovennævnte opgaver i et samspil, således at løsningen af administrative, økonomiske, personalemæssige, organisatoriske og pædagogiske ledelsesopgaver hænger uløseligt sammen. De ledelsesmæssige opgaver fordeles i samarbejde mellem skoleleder og viceskoleleder. MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan) Fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, dvs. MIO skal sikre gensidig information ledelse og medarbejdere imellem om væsentlige forhold vedrørende skolen herunder retningslinjer for arbejds- og personaleforhold, budget, retningslinjer for efteruddannelse, personalepolitik, og arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde. MIO skal foranstalte skolens arbejdsmiljøplan er løbende opdateret, og at vi løbende evaluerer det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Sikkerhedsgruppen skal sørge for, at sikkerheds- og sundhedsspørgsmål indgår i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og skal involveres i udarbejdelse af APV og skal påtegne APV en, når den er udfyldt. MIO er således et vigtigt meddelelses- og kommunikationsorgan, hvor den enkelte MIOrepræsentant er talsperson for sin afdeling eller sit team. Hver enkelt MIO-repræsentant er således ansvarlig for at fremlægge spørgsmål og problemstillinger, som der er brug for at delagtiggøre hele personalet i. Ligeledes er den enkelte MIO-repræsentant ansvarlig for at orientere sit team og afdeling om de informationer og drøftelser, som har været på dagorden på MIO-møderne. Hver enkelt MIO-repræsentant sidder som udgangspunkt for 1 år ad gangen, men hvert team og afdeling kan genvælge repræsentanten. TR og SIR er fødte medlemmer af MIO. Skolelederen er mødeleder. Indskolingen Denne afdeling består af lærere og pædagoger, der arbejder med eleverne på klassetrin. SFO-en er pædagogisk en integreret del af indskolingen, således at de pædagogiske mål er fælles for hele afdelingen. Mellemtrinnet Dette team består af lærere, der arbejder med eleverne på klassetrin. Overbygningen Dette team består af lærere, der arbejder med eleverne på klassetrin. Teknisk afdeling Pedellerne har ansvaret for, at skolens bygninger, installationer, lokaler, inventar og omliggende arealer er i orden og holdes rene. Småreparationer udfører teknisk afdeling selv, mens større reparationer, mangler og organisering af større vedligeholdelsesarbejde, som kræver håndværkere udefra struktureres i samarbejde med skolens ledelse. Pedellerne koordinerer arbejdet på de arbejdsweekender, som afholdes i løbet af skoleåret, og har i den forbindelse ansvaret for administrationen af forældrearbejdstimer. Den køkkenansvarlige er en del af teknisk afdeling og står for varetagelse af køkken- og kantinefunktioner, så som indkøb og madtilberedelse, kaffebrygning og praktisk mødeforberedelse. ad hoc støtte til lærere og pædagoger, postbesørgelse, andet ad hoc arbejde. 2

3 Budgetansvarlig Hvert team, SFO, klub og fagkonto har en budgetansvarlig, som har ansvaret for at følge op på forbruget i team, afdeling og konto og sørge for, at budgettets rammer overholdes. Den budgetansvarlige har ligeledes ansvaret for at komme med input til det kommende års budget op til bestyrelsesmødet oktober, såfremt han/hun har ønsker i opadgående eller nedadgående retning i forhold til skolelederens første udkast, som bliver udfærdiget på baggrund af 5/9-tallene. Specialundervisningsansvarlig Hvert team har en specialundervisningsansvarlig, som har det overordnede ansvar for de elever, der modtager specialundervisning. Desuden skal han/hun være med til at supervisere kollegaerne i teamet vedr. specialundervisning. Specialundervisningskoordinator Skolens specialundervisningskoordinator har det overordnede ansvar for skolens specialundervisning. Det indebærer: Kontakten til Greve PPR, skolens tilknyttede psykologer, tale-hørepædagog og læsekonsulent. Overblik over test, udførelse og rette procedure, i samarbejde med teamene. Nyindstillinger til Deltagelse i kontaktlærermøder på Greve PPR. Deltagelse i børnekonferencer på skolen ca. 10 gange årligt. Udarbejdelse af børnebeskrivelser på børn, samt ansøge om timer hos SU/UVM. Lave specialundervisningsplaner, holddannelse og skematimer for teamene i samarbejde med de tre team og ledelsen. Fokuspunkt: at implementere IT i specialundervisningen. Læsevejleder Hovedformålet med læsevejlederfunktionen på Hundige Lille Skole er at styrke læsningen på hele skolen. Det gøres med forskellige fokuspunkter på hvert trin. Læsevejlederne inspirerer og vejleder i alle former for læsning i almenundervisningen. Læsevejlederne rådgiver lærerne om: Målrettet læseundervisning og nye tiltag på læseområdet. Organisering af læse- og skriveundervisningen. Læse - og skrivestimulerende miljø. Anvendelse af læseresultater i forbindelse med planer for klassen og de enkelte elever. Materialer og organisering. Læsevejlederne samarbejder tæt med specialundervisningen. 3

4 Administrationen Administrationen består af skolesekretæren, viceskolelederen og skolelederen. TR Tillidsrepræsentanten er kollegaernes talsperson i forhold til ledelsen, og han/hun repræsenterer fagforeningen (FSL) på skolen. Ledelsen holder tillidsrepræsentanten orienteret i forbindelse med afskedigelser og ansættelser, ligesom tillidsrepræsentanten sammen med skolelederen skal være med til at sikre, at arbejdsmæssigt indgåede aftaler overholdes. I aftaleperioden er der fredspligt, således at eventuelle forandringer tales om i forbindelse med aftaleforhandlinger. Tillidsrepræsentanten vælges blandt de organiserede medlemmer på skolen. TR-opgaver er følgende: Forhandling af lokalaftaler Formidle information mellem FSL og medlemmer på HLS Holde sig orienteret i forhold til fagforeningen (dette kan f.eks. indebære deltagelse i regionsmøder) Deltage i bestyrelsesmøder Fremlægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne over for ledelsen Pligt til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold Holdes orienteret ved forstående afskedigelser af personale og andre skridt fra ledelsens side inden for medarbejdergruppen Arbejde for ansatte bliver organiseret Samtale med nyansatte efter to måneder Født medlem af samarbejdsudvalget Afholde faglige møder Medvirke ved ansættelsesbreve Akt/Inklusionsvejleder Funktionsbeskrivelse: Lærerne kan komme til AKT/Inklusionsvejlederen, hvis de har udfordringer i klassen; enten med klassen som helhed, enkelte elevgrupper eller en enkelt elev. Udfordringerne kan fx være sociale, manglende faglig motivation, uro, strukturproblemer, mobning osv. Vejledningsområder: AKT/Inklusionsvejlederen kan: Foranstalte initiativer der vedrører trivselsfeltet og læringsmiljøet på skolen og/eller i klassen, samt vejledning i forbindelse med dette. Vejlede lærere omkring klassers sociale samspil. Vejlede lærere omkring elever der har udfordringer med adfærd, kontakt eller trivsel. Vejlede lærere omkring udfordringer med de elever der er i fare for, at blive ekskluderet fra læringsmiljøet. 4

5 Vejledningsformer til kollegaer: Kollegavejledning Teamvejledning Vejledning omkring specifikke materialer og undervisningsmetoder Vejledning på baggrund af observation i undervisningssituationer Vejledningsformer/hjælp til elever: Trivselssamtaler Handlestrategier Kompetenceafklaring Afdække udviklingspotentiale Hjælp til forældrekontakt Hjælp til lærerkontakt Konflikthåndteringsredskaber/strategier UVM(Undervisningsmiljøvurdering) Akt/inklusionsvejlederen skal udarbejde en UVM mindst hvert tredje år, denne består af fire elementer: Elevernes undervisningsmiljø kortlægges. De områder der skiller sig ud undersøges nærmere. En handleplan for UVM arbejdet udarbejdes. Handleplanen følges op. 5

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE.

Ny på skolen. Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Ny på skolen Velkommen til Brøndbyvester Skole 2013-2014. BRØNDBY KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Ny på skolen... 1 Skolebestyrelsesformand... 4 Skolens ledelse... 4 Skolens administration... 4 Kontakt...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN

SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN SANKT ANSGARS SKOLES SKOLEPLAN Indholdsfortegnelse: I SKOLENS ORGANISATION 1. Friskoleloven 2. Skolens vedtægter 3. Pædagogisk målsætning 4. Bestyrelsen 5. Forældrekredsen (skolens årsmøde) 6. Lederteam

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere