Medlemstilfredshedsundersøgelse. Oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemstilfredshedsundersøgelse. Oktober 2013"

Transkript

1 Medlemstilfredshedsundersøgelse Oktober 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater opsummeret Om denne rapport Spørgeramme og skala Opbygning af rapporten Baggrundsoplysninger Undersøgelsens resultater Overordnede resultater Interessevaretagelse Synlighed Anerkendelse Rådgivning og ydelser FRI s sekretariat Netværkssamarbejder Konklusion Medlemsundersøgelse / 29

3 1. Hovedresultater opsummeret Resultaterne fra årets medlemsundersøgelse viser, at FRI s medlemmer generelt er tilfredse med det arbejde, som FRI udfører. På tværs af undersøgelsens temaer er det generelt gruppen af de største virksomheder, der viser sig som værende de mest tilfredse. Ser man på de forskellige stillingsbetegnelser, er det især gruppen af administrerende direktører, der fremstår som de mest tilfredse. En anden klar tendens i årets undersøgelse er, at de medlemmer, der anser det som vigtigst at være medlem af en brancheorganisation, samtidig også er de, der er mest tilfredse med FRI s arbejde på tværs af undersøgelsens forskellige temaer. Der har på tværs af undersøgelsens temaer været fremgang på langt de fleste spørgsmål siden sidste medlemsundersøgelse, der blev gennemført i Både den overordnede tilfredshed med FRI såvel som FRI s interessevaretagelse, synlighed, rådgivning og ydelser samt FRI s sekretariat vurderes højere af medlemmerne i år. I årets undersøgelse er der tilføjet en række spørgsmål omkring anerkendelse, hvor resultaterne viser, at medlemmerne vægter det meget højt, at FRI også fremadrettet arbejder med at øge anerkendelsen af rådgivende ingeniørers arbejde og viden. Tilfredsheden med DI ligger på samme måde som tidligere år under undersøgelsens generelle niveau. Dog er der også på disse spørgsmål sket en generel fremgang i medlemmernes vurdering. Medlemsundersøgelse / 29

4 2. Om denne rapport I denne rapport præsenteres resultaterne fra den medlemsundersøgelse, som analyseinstituttet interresearch a s har gennemført for Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Undersøgelsen er gennemført elektronisk via spørgeskemasystemet defgo.net. Dataindsamlingen er foregået via udsendelse i perioden den 27. august 10. september 2013, hvor i alt 1380 FRI rådgivere modtog en mail indeholdende et unikt link til spørgeskemaet. I løbet af perioden blev der udsendt reminders til de, der endnu ikke havde aktiveret linket i mailen. Alt i alt har 462 FRI rådgivere svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 33 procent. 2.1 Spørgeramme og skala Årets undersøgelse tager udgangspunkt i den spørgeramme, der blev anvendt ved gennemførelsen af medlemstilfredshedsundersøgelsen i både 2011 og 2009, hvilket giver mulighed for at se på udviklingen i medlemstilfredsheden over tid. Årets spørgeramme er dog opdateret på en række punkter for at afspejle den aktuelle situation i FRI. Der gælder følgende i forståelsen af undersøgelsens resultater: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. Spørgsmålene i undersøgelsen er formuleret positivt sådan, at man i svaret vælger 1 for det mest negative svar og 7 for det mest positive svar. Når graferne læses, betyder det dermed, at jo højere gennemsnit - jo længere søjlen er mod højre - jo mere positive har besvarelserne gennemsnitligt set været. Svaret Ved ikke indgår ikke i beregningen af gennemsnittet. 2.2 Opbygning af rapporten Rapporten kan læses som et selvstændigt værk, der kronologisk følger undersøgelsens spørgsmål. For yderligere information og detaljer henvises til rapportens bilag. Første del af bilaget indeholder tabeller med medlemmernes svarfordeling på spørgsmålene. Her er det muligt at se spredningen i svarene. I svarfordelingen er ligeledes medtaget Basis, der angiver antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål. Da ikke alle FRI rådgivere har færdiggjort hele spørgeskemaet, vil Basis variere for spørgsmålene. I svarfordelingen er det ligeledes muligt at aflæse gennemsnit for 2013 og for de spørgsmål, hvor et historisk benchmark er muligt, ligeledes gennemsnit for Medlemsundersøgelse / 29

5 Anden del af bilaget indeholder de kommentarer, som FRI rådgiverne har angivet i løbet af undersøgelsen. Kommentarerne er grupperet på baggrund af spørgsmål og fremstår i uredigeret form. 2.3 Baggrundsoplysninger Af grafikken ses det, at på samme måde som i 2011 er ca. halvdelen af de, der har deltaget i medlemsundersøgelsen enten indehaver af virksomheden, administrerende direktør eller direktør. Der er generelt ikke sket afgørende forskydninger i fordelingen af, hvilke respondenter der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen siden Indehaver af virksomheden (ejer/medejer) Administrerende direktør Direktør Afdelingsleder Projektleder/Projektchef Hvordan kan din stilling bedst beskrives? Projektingeniør Anden stilling: 2% 2% 5% 6% 8% 7% 12% 10% 21% 21% 19% 20% 32% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 2013 [Basis: 462] 2011 [Basis: 517] Fordelingen af respondenter på størrelsen af virksomhederne er som følger herunder også svarprocent: Antal ansatte eller flere Antal respondenter % 15% 8% 24% 26% 100% Antal inviterede respondenter Svarprocent ift. antal inviterede 37% 36% 39% 36% 27% 33% Antal repræsenterede virksomheder % 26% 5% 3% 2% 100% Antal inviterede virksomheder Svarprocent ift. antal inviterede 44% 68% 90% 100% 100% 52% 26% af de deltagende FRI rådgivere er ansat i virksomheder med eller flere ansatte. I alt tre virksomheder er repræsenteret i denne gruppe. Med 24% er gruppen af respondenter ansat i en virksomhed med ansatte næsten lige så velrepræsenteret. Også i denne gruppe er fem virksomheder repræsenteret. Total Medlemsundersøgelse / 29

6 På samme måde som de tidligere år, er det gruppen af virksomheder med 0-10 ansatte der er mest repræsenteret i medlemsundersøgelsen, ligesom det med 27% ligeledes er fra denne gruppe, at størstedelen af undersøgelsens deltagere stammer fra. Ser man på svarprocent ift. antal inviterede FRI rådgivere ses det, at det er rådgiverne fra virksomheder med mellem ansatte, der med en svarprocent på 39% har været mest flittige til at besvare undersøgelsen. Svarprocenten hos FRI rådgivere ansat i virksomheder med eller flere ansatte er med 27% lidt lavere end den gennemsnitlige svarprocent for hele undersøgelsen. 3. Undersøgelsens resultater For i højere grad at gøre det muligt at sammenligne resultaterne for de forskellige spørgsmål vil kommenteringen af årets resultater overvejende blive foretaget på baggrund af gennemsnitsberegninger. Procentfordelingerne for de enkelte spørgsmål kan ses i første del af bilaget. I forståelsen af resultaterne gælder følgende: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. Ved ikke besvarelser indgår ikke i gennemsnitsberegningerne. 3.1 Overordnede resultater Der er siden 2009 sket en støt stigning i antallet af FRI rådgivere der angiver, at det har meget stor eller stor betydning for vedkommendes virksomhed at være medlem af en brancheorganisation. Med i alt 67% der angiver, at det har enten stor betydning eller meget stor betydning, synes der generelt at være et overbevisende behov for en brancheorganisation som FRI. Kun 6% af FRI rådgiverne angiver, at det har enten lille eller meget lille betydning for vedkommendes virksomhed at være medlem af en brancheorganisation. Hvor vigtigt er det for din virksomhed at være medlem af en brancheorganisation? Det har meget stor betydning Det har stor betydning Det har nogen betydning Det har lille betydning Det har meget lille betydning Ved ikke 4% 4% 5% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 22% 20% 18% 25% 24% 29% 45% 46% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2013 [Basis: 457] 2011 [Basis: 512] 2009 [Basis: 280] Medlemsundersøgelse / 29

7 Hvor vigtigt er det for din virksomhed at være medlem af en brancheorganisation? Det har meget stor betydning Antal ansatte eller flere Total ,2% 17,4% 21,6% 32,1% 28,2% 22,3% Det har stor betydning Det har nogen betydning 35,2% 56,5% 59,5% 45,0% 45,3% 45,3% ,4% 18,8% 16,2% 21,1% 24,8% 24,9% Det har lille betydning Det har meget lille betydning 10,4% 5,8%,0%,9%,9% 4,2% ,2% 1,4% 2,7%,0%,0% 2,4% Ved ikke ,6%,0%,0%,9%,9%,9% Total ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Hvis man ser på vigtigheden i forhold til antallet af ansatte ses det endvidere, at det især er FRI rådgiverne fra de største virksomheder, der opfatter det som havende meget stor betydning at være medlem af en brancheorganisation. I samme tråd ses det, at det især er FRI rådgivere fra gruppen af de mindste virksomheder med 0-10 ansatte der angiver, at det har lille eller meget lille betydning at være medlem af en brancheorganisation. Der synes altså at være en tydelig sammenhæng mellem arbejdspladsens størrelse og den opfattede vigtighed af at være medlem af en brancheorganisation en tendens der også har været gældende ved de foregående medlemstilfredshedsundersøgelser. Som de ovenstående resultater viser, er der blandt FRI rådgiverne et tydeligt, opfattet behov for FRI. Det er derfor yderst positivt, at den samlede tilfredshed med medlemskabet af FRI, efter et lille fald i 2011, nu er tilbage på niveauet fra Med en gennemsnitlig tilfredshed på 5,2 synes rådgiverne i høj udstrækning at være tilfredse med medlemskabet af FRI. Hvor tilfreds er du samlet set med jeres medlemskab af FRI? 5,2 5,0 5,2 Der synes endvidere at tegne sig et ganske positivt billede af, at det er de medlemmer, der synes det er vigtigst at være medlem af en brancheorganisation, der samtidig er mest tilfredse med medlemskabet af FRI. 30% af de FRI rådgivere, der har angivet at det har meget stor betydning at være medlem af en brancheorganisation, har angivet, at de er meget tilfredse med medlemskabet af FRI. På samme måde kan det ses, at de få FRI rådgivere der har angivet, at det har lille eller meget lille betyd- Medlemsundersøgelse / 29

8 ning at være medlem, samtidig også er betydeligt overrepræsenteret i de negative svarkategorier 1,2 og 3 (utilfreds). Hvor tilfreds er du samlet Meget utilfreds 1 set med jeres medlemskab af FRI? 2 Total 3 Hverken eller Meget tilfreds 7 Ved ikke Hvor vigtigt er det for din virksomhed at være medlem af en brancheorganisation? Det har meget stor betydning Det har stor betydning Det har nogen betydning Det har lille betydning Det har meget lille betydning Ved ikke Total ,0% 1,0% 1,8%,0% 10,0%,0% 1,8% ,0% 4,0% 1,8% 5,3% 30,0%,0% 3,6% ,0% 2,0% 2,7% 15,8% 10,0%,0% 2,7% ,9% 12,4% 32,7% 52,6% 40,0%,0% 18,9% ,9% 19,3% 27,4% 5,3%,0% 25,0% 19,4% ,6% 46,5% 23,9% 21,1%,0%,0% 36,1% ,7% 12,9% 4,4%,0%,0%,0% 13,6% ,0% 2,0% 5,3%,0% 10,0% 75,0% 4,0% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ser man på tilfredsheden med medlemskabet af FRI i forhold til stillingsbetegnelse ses det, at gruppen af administrerende direktører generelt angiver en højere grad af tilfredshed med medlemskabet end gennemsnittet, hvor hele 68% har valgt svarmuligheden 6 eller 7 (meget tilfreds). 3.2 Interessevaretagelse Også i forhold til tilfredsheden med den måde, hvorpå FRI varetager branchens interesser, er der sket en stigning siden Med et gennemsnit på 5,1 i år er der generelt en høj grad af tilfredshed med interessevaretagelsen på tværs af virksomhedsstørrelser. Hvor tilfreds er du samlet set med den måde, som FRI varetager branchens interesser på i dag? 5,1 4,9 4, Mest tilfredse er de administrerende direktører, hvor 86% har valgt en af de tilfredse svarkategorier, 5, 6 eller 7. Afdelingslederne og Projektledere/projektcheferne er med hhv. 78% og 77% ligeledes i høj grad tilfredse med FRI s interessevaretagelse. Medlemsundersøgelse / 29

9 Hvor tilfreds er du samlet set med den måde, som FRI varetager branchens interesser på i dag? Total Meget utilfreds Hverken eller Meget tilfreds 7 Ved ikke Indehaver af virksomheden (ejer/medejer) Hvordan kan din stilling bedst beskrives? Administr erende direktør Direktør Afdelingsleder Projektleder /Projektchef Projektingeniør Anden stilling: Total % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% % 5% 6% 3% 6% 11% 3% 4% % 5% 4% 3% 6% 11% 3% 5% % 5% 14% 15% 8% 0% 9% 15% % 24% 31% 40% 28% 44% 21% 30% % 52% 35% 32% 44% 22% 47% 36% % 10% 8% 6% 5% 0% 9% 7% % 0% 2% 1% 4% 11% 9% 3% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Der ses endvidere en klar sammenhæng mellem oplevet vigtighed af at være medlem af en brancheorganisation og tilfredsheden med FRI s interessevaretagelse. Mens hhv. 86% og 80% af de, der har svaret at det har meget stor eller stor betydning at være medlem af en brancheorganisation, angiver, at de er tilfredse med FRI s interessevaretagelse, er de tilsvarende tal hhv. 37% og 0% for de rådgivere, der har svaret at det har lille eller meget lille betydning at være medlem af en brancheorganisation. Hvor tilfreds er du samlet set med den måde, som FRI varetager branchens interesser på i dag? Total Meget utilfreds Hverken eller Meget tilfreds 7 Ved ikke Hvor vigtigt er det for din virksomhed at være medlem af en brancheorganisation? Det har meget stor betydning Det har stor betydning Det har nogen betydning Det har lille betydning Det har meget lille betydning Ved ikke Total ,0%,5%,0%,0% 10,0%,0%,7% ,1% 2,6% 3,7% 15,8% 20,0%,0% 4,0% ,0% 4,7% 7,3% 5,3% 10,0%,0% 4,7% ,2% 11,1% 23,9% 31,6% 50,0%,0% 14,9% ,7% 29,5% 40,4% 26,3%,0% 25,0% 29,8% ,5% 41,6% 21,1% 10,5%,0%,0% 35,7% ,4% 8,4% 1,8%,0%,0%,0% 7,0% ,1% 1,6% 1,8% 10,5% 10,0% 75,0% 3,3% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Medlemsundersøgelsen i 2011 viste, at Interessevaretagelse er det område, der har den absolut største betydning for medlemmernes tilfredshed. Det er derfor særligt positivt, at medlemmernes oplevelse af FRI s interessevaretagelse er styrket siden 2011, hvilket også kan ses på den samlede tilfredshed med FRI, der er steget fra 5,0 i 2011 til 5,2 i år. Medlemsundersøgelse / 29

10 Med et gennemsnit på 5,3 synes rådgiverne især at FRI er gode til at varetage medlemmernes interesser. Et spørgsmål hvor der er sket en klar fremgang siden 2011, hvor resultatet var 5,0. Også områdets tre andre spørgsmål er alle gået frem siden 2011, men vurderes stadig en smule lavt i forhold til undersøgelsens generelle niveau. FRI er gode til at varetage medlemmernes interesser FRI er gode til at synliggøre, hvad medlemmerne kan FRI er gode til at markedsføre FRI medlemskab og FRI's grønne trekant som et tegn på kvalitet FRI er gode til at styrke interessen for tekniske og naturvidenskabelige uddannelser 5,3 4,8 4,7 4, I forhold til de forskellige aspekter af interessevaretagelsen synes der ikke at være nogen entydig tendens hverken i forhold til virksomhedsstørrelse eller stillingsgruppe. 3.3 Synlighed I forhold til FRI s generelle synlighed er der med et gennemsnit på 4,9 sket en markant fremgang i medlemmernes generelle vurdering siden Mest tilfredse er gruppen af administrerende direktører, Hvor tilfreds er du samlet set med FRI's synlighed i dag? 4,9 4,7 4, hvor 75% har svaret 5,6 eller 7. Mindst tilfredse er gruppen af Projektingeniører, hvor der til sammenligning er 44% der har svaret 5,6 eller 7. På tværs af virksomhedsstørrelser synes der ikke at være den store forskel på tilfredsheden med synlighed. Med et samlet gennemsnit på 4,9 ligger vurderingen af synlighed dog stadig en smule lavt i forhold til undersøgelsens generelle niveau, og det er derfor et område, man med fordel kan overveje også fremover at prioritere. Også i forhold til synlighed synes der at være en generel sammenhæng mellem tilfredshed med synligheden og hvor vigtigt FRI rådgiveren mener, det er for vedkommendes virksomhed at være medlem af en brancheorganisation. For gruppen af rådgivere, der har angivet at det meget stor eller stor betydning at være medlem af en brancheorganisation, har hhv. 75% og 72% svaret 5,6 eller 7 dvs. at de er tilfred- Medlemsundersøgelse / 29

11 se med FRI s synlighed. Til sammenligning har 26% og 20% af de, der har svaret at det har lille eller meget lille betydning svaret 5,6 eller 7. Hvor tilfreds er du samlet set med FRI's synlighed i dag? Total Meget utilfreds Hverken eller Meget tilfreds 7 Ved ikke Hvor vigtigt er det for din virksomhed at være medlem af en brancheorganisation? Det har meget stor betydning Det har stor betydning Det har nogen betydning Det har lille betydning Det har meget lille betydning Ved ikke Total ,1%,5% 1,9%,0% 10,0%,0% 1,2% ,1% 1,6% 1,9% 21,1%,0% 50,0% 2,6% ,3% 10,8% 13,2% 10,5% 30,0%,0% 10,3% ,9% 14,0% 28,3% 31,6% 30,0%,0% 18,5% ,2% 33,3% 34,9% 21,1% 10,0%,0% 32,0% ,3% 32,3% 17,9%,0% 10,0%,0% 26,7% ,8% 5,9%,9% 5,3%,0%,0% 5,5% ,4% 1,6%,9% 10,5% 10,0% 50,0% 3,1% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% På spørgsmålene om hvor enig man er i, at FRI formår at synliggøre sig på en række områder, er der ligeledes sket en pæn fremgang siden Især i forhold til FRI s synlighed Igennem høringer og lobbyarbejde over for det politiske system er der sket en flot fremgang fra et gennemsnit på 4,8 i 2011 til 5,2 i år. Også i forhold til synlighed Over for bygherrer samt I den offentlige debat og medierne har der været en flot fremgang med 0,3 point. Generelt er det synligheden overfor FRI s egne medlemmer samt Igennem høringer og lobbyarbejde overfor det politiske system, der vurderes højest, mens synligheden Over for bygherrer samt Over for uddannelsesinstitutioner med gennemsnits på 4,8 vurderes en smule lavt i forhold til det generelle gennemsnit for undersøgelsen. Der er ingen generelle tendenser for virksomhedsstørrelse og stilling i forhold til hvordan FRI s synlighed opfattes. Hvor enig er du i, at FRI er synlig på følgende områder? I den offentlige debat og medierne Igennem høringer og lobbyarbejde overfor det politiske system Igennem profilering i (ingeniør-) faglige miljøer Over for bygherrer Over for uddannelsesinstitutioner Over for FRI's egne medlemmer 5,1 5,2 5,0 4,8 4,8 5, På spørgsmålet om hvor vigtigt det er for medlemmerne at FRI er synlig på de enkelte områder, er der ikke sket de store forandringer siden Enkelte spørgsmål er steget med 0,1 point, men overordnet Medlemsundersøgelse / 29

12 set er niveauet det samme som i Det er stadig synligheden igennem høringer og lobbyarbejde over for det politiske system, der angives som det vigtigste Hvor vigtigt er det for dig, at FRI er synlig? efterfulgt af synlighed i den offentlige debat og medierne I den offentlige debat og medierne 6,0 samt over for bygherrer. 6,1 Igennem høringer og lobbyarbejde overfor det politiske system Igennem profilering i (ingeniør-) faglige miljøer Det er derfor også yderst positivt at både synligheden igennem høringer og lobbyarbejde samt i den offentlige debat, vurderes så positivt som den gør. I forhold til bygherrer synes der at være behov for at styrke synligheden yderligere, da det er ét af de vigtigste områder for medlemmerne, der samtidig vurderer det en smule lavt. Over for bygherrer Over for uddannelsesinstitutioner Over for FRI's egne medlemmer 5,6 6,0 5,7 5, I forhold til virksomhedsstørrelse er det især FRI rådgivere fra virksomheder med og ansatte, der har angivet at det er vigtigt at FRI er synlig i den offentlige debat og medierne samt igennem høringer og lobbyarbejde over for det politiske system (svaret 5, 6 eller 7). Generelt er det medlemmerne fra disse to virksomhedsgrupper der lægger størst vægt på, at FRI er synlig - på tværs af områderne. Med 98% der har svaret 5,6 eller 7, er direktørerne den gruppe der lægger størst vægt på, at FRI er synlig i den offentlige debat og medierne, men også projektledere/projektchefer og afdelingsledere tillægger dette område stor vigtighed. I forhold til synlighed igennem høringer og lobbyarbejde over for det politiske system er det igen gruppen af direktører, der tillægger det stor betydning, med 94% der har svaret 5,6 eller 7. Også afdelingsledere og de administrerende direktører angiver, at det er et vigtigt område for FRI at være synlig på. I forhold til synlighed over for bygherrer er det især gruppen af virksomhedsindehavere, der tillægger dette betydning, med hele 46% af de adspurgte fra denne gruppe, der svarer 7 Meget vigtigt. I årets undersøgelse er der på samme måde som i 2011 spurgt ind til, i hvor høj grad medlemmerne mener, at FRI fremover bør markere sig på en række yderligere områder. Spørgsmålene er de samme som i 2011 på nær af de to spørgsmål omkring aktuelle emner, samt spørgsmålet omkring branchens forretningsvilkår, der alle er opdateret, således at de afspejler aktuelle problemstillinger og udfordringer. Resultatet af spørgsmålet er meget lig resultatet fra På samme måde som sidst er der et stort ønske om, at FRI fremadrettet markerer sig ift. branchens overordnede aftalevilkår, hvor 91% af alle adspurgte FRI rådgivere har angivet at de er enige i (svaret 5,6 eller 7), at dette er et vigtigt område for FRI at markere sig på fremadrettet. Også i forhold til branchens forretningsvilkår såsom offentlige ud- Medlemsundersøgelse / 29

13 bud, certificeringsordninger, vedligeholdelsesefterslæb på bygninger og anlæg, sociale klausuler er der en stor interesse for, at FRI fremadrettet markerer sig. Også på dette spørgsmål har 91% af de adspurgte FRI rådgivere angivet sig enige, hvilket er betydeligt højere end i 2011, hvor formuleringen hed branchens forretningsvilkår såsom offentligt vedligeholdelsesefterslæb af bygninger og anlæg, teknisk byggesagsbehandling, energibesparelser. For begge spørgsmål gælder det, at imponerende mange har valgt svarkategorien meget enig hhv. 60% og 57%. Hvor enig er du i, at FRI fremover bør markere sig på følgende områder? Branchens overordnede aftalevilkår 6,4 Mere udlicitering af offentlige opgaver 5,6 Konkurrence fra offentlige/halvoffentlige virksomheder 6,0 Profilering af en karriere som rådgivende ingeniør 5,7 Globalisering/internationalisering 5,3 Infrastruktur 5,8 Energi 6,0 Miljø 5,9 Klima 5,9 Byggeri 6,0 Industri 5,8 Aktuelle emner tæt på rådgivende ingeniører - såsom klimatilpasning, trængsel og energipolitik* Aktuelle emner generelt for erhvervslivet såsom regeringens vækststrategi, skat, produktivitet og udenlandsk arbejdskraft* Branchens forretningsvilkår såsom offentlige udbud, certificeringsordninger, vedligeholdelsesefterslæb på bygninger og anlæg, sociale klausuler* Anden ingeniørfaglig rådgivning 5,8 5,6 6,4 5,6 Mulighederne for at tjene penge som rådgivende ingeniør i DK 5, *: Spørgsmålet er omformuleret ift Medlemsundersøgelse / 29

14 Aktuelle emner generelt for erhvervslivet såsom regeringens vækststrategi, skat, produktivitet og udenlandsk arbejdskraft er det område, hvor der er sket den største stigning siden Spørgsmålet kan dog ikke direkte sammenlignes med 2011, hvor spørgsmålet var formuleret som aktuelle emner, såsom efterløn skat og grænsekontrol. Generelt synes de adspurgte rådgivere i høj grad at være interesserede i, at FRI fremadrettet markerer sig på alle de foreslåede områder. Ser man på hvilke ønsker medlemmerne har til FRI fremadrettet, er der ingen væsentlige forskelle mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Der synes altså at være generel enighed om, hvilke områder det er vigtigt for FRI at beskæftige sig med i fremtiden uanset størrelse på medlemsvirksomhederne. 3.4 Anerkendelse Der er i årets spørgeramme tilføjet en række spørgsmål omkring anerkendelse. Resultaterne på det første viser, at FRI rådgiverne generelt oplever, at der er prestige i at arbejde som rådgivende ingeniør uanset størrelsen på den virksomhed, hvor man er ansat. Der er prestige i at arbejde som rådgivende ingeniør? 5, Mht. FRI s rolle i forhold til at øge anerkendelse af arbejdet som rådgivende ingeniør viser resultaterne tydeligt, at medlemmerne i høj grad ser dette som en vigtig opgave for FRI. Hvor vigtigt er det for dig, at FRI øger anerkendelsen af rådgivende ingeniørers arbejde og viden? 6,2 Et samlet gennemsnit på 6,2 viser med al tydelighed at dette er et vigtigt område af FRI s arbejde. Samlet set har 90% af alle adspurgte svaret 5,6 eller 7 dvs. vigtigt på dette spørgsmål I forlængelse af dette er FRI rådgiverne ligeledes blevet spurgt om, i hvor høj grad de mener, at FRI formår at skabe denne anerkendelse. Resultatet for dette spørgsmål ligger med I hvor høj grad mener du, FRI formår at skabe anerkendelse af rådgivende ingeniørers arbejde og viden? 4, Medlemsundersøgelse / 29

15 et gennemsnit på 4,8 en smule lavt for undersøgelsen, hvilket yderligere understreger, at anerkendelse er et område, hvor der med fordel kan fokuseres fremadrettet. Medlemmerne fra gruppen af virksomheder med 0-10 ansatte er de, der vurderer FRI s evne til at skabe anerkendelse af rådgivende ingeniørers arbejde og viden højest. I denne gruppe er der 37% af de adspurgte der svarer 5,6 eller 7. Til sammenligning svarer 28% af FRI rådgiverne i gruppen af virksomheder med ansatte 5, 6 eller 7. De helt små virksomheder synes generelt at være mere tilfredse med FRI s evne til at skabe anerkendelse af jobbet som rådgivende ingeniør, mens de mellemstore er mindst tilfredse. Hvor vigtigt er det for dig, at FRI øger anerkendelsen af rådgivende ingeniørers arbejde og viden? I hvor høj grad mener du, FRI formår at skabe anerkendelse af rådgivende ingeniørers arbejde og viden? Total Slet ikke Hverken eller I meget høj grad 7 Ved ikke Slet ikke vigtigt 1 3 Hverken eller Meget vigtigt 7 Ved ikke Total % 0% 0% 2% 1% 2% 0% 2% % 20% 0% 2% 1% 1% 0% 1% % 20% 0% 4% 12% 6% 0% 7% % 40% 72% 35% 24% 18% 0% 25% % 0% 16% 46% 30% 35% 0% 33% % 0% 12% 4% 28% 26% 0% 22% % 0% 0% 0% 1% 8% 0% 4% % 20% 0% 7% 3% 6% 100% 6% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Af ovenstående tabel ses det, at de FRI rådgivere, der tillægger det størst betydning at FRI øger anerkendelsen af arbejdet som rådgivende ingeniør, samtidig også er de, der er mest tilfredse med FRI s arbejde i den henseende. Et positivt resultat, da mange af de, der ikke mener at FRI formår at skabe anerkendelse, samtidig heller ikke tillægger det en særlig betydning. Med dette in mente, synes anerkendelse dog stadig at være et helt oplagt emne at fokusere på fremadrettet, da så overbevisende andele af de adspurgte FRI rådgivere ser det som et vigtigt arbejdsområde for FRI. Medlemsundersøgelse / 29

16 3.5 Rådgivning og ydelser Tilfredsheden med rådgivning og information modtaget fra FRI er steget siden fra et resultat på 5,1 til 5,4 i år. 76% angiver, at de er tilfredse, mens kun 1% har svaret meget utilfreds på dette spørgsmål. Til sammenligning angav 66% i 2011 at være tilfredse med FRI s rådgivning, Hvor tilfreds er du samlet set med den service og information, som du har fået fra FRI? hvilket altså svarer til en stigning på 10% i antallet af tilfredse FRI rådgivere. Især de to mindste grupper af virksomheder med 0-10 og ansatte er tilfredse med service og rådgivning modtaget fra FRI, hvor hhv. 15% og 17% har svaret Meget tilfreds. 5,4 5,1 5, Også i forhold til tilfredshed med rådgivning og ydelser fra FRI viser resultaterne en klar sammenhæng med den oplevede vigtighed af at være medlem af en brancheorganisation. 81% og 85% af de, der har angivet at det har meget stor eller stor betydning for vedkommendes virksomhed at være medlem af en brancheorganisation, svarer, at de er tilfredse med den service og information de modtager fra FRI. Til sammenligning er de tilsvarende tal 22% og 44% for de medlemmer, der har svaret at det har meget lille eller lille betydning at være medlem af brancheorganisation. Hvor tilfreds er du samlet set med den service og information, som du har fået fra FRI? Total Meget utilfreds Hverken eller Meget tilfreds 7 Ved ikke Hvor vigtigt er det for din virksomhed at være medlem af en brancheorganisation? Det har meget stor betydning Det har stor betydning Det har nogen betydning Det har lille betydning Det har meget lille betydning Ved ikke Total ,0%,0%,0%,0% 22,2%,0%,5% ,1%,0% 1,0% 5,6% 11,1%,0% 1,0% ,1% 2,2% 3,1% 11,1% 11,1%,0% 2,8% ,4% 11,2% 24,5% 33,3% 22,2%,0% 16,7% ,6% 29,2% 31,6% 22,2% 11,1%,0% 26,3% ,9% 44,4% 33,7% 16,7%,0%,0% 39,0% ,9% 11,2% 4,1% 5,6% 11,1%,0% 11,4% ,1% 1,7% 2,0% 5,6% 11,1% 100,0% 2,3% ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Medlemsundersøgelse / 29

17 Der er blandt medlemmerne altså overordnet set en høj grad af tilfredshed med den modtagne service og information fra FRI. Når der spørges ind til de konkrete ydelser, som FRI tilbyder, viser der sig dog visse forskelle i tilfredsheden. Fælles for alle Hvilke af FRI s ydelser har din virksomhed benyttet sig af, og hvor tilfreds er du med dem? Forsikringsordningen [345] Rådgivning om udbud- og entrepriseret [331] Vejledninger og værktøjer [368] Kurser/Gå hjem møder [329] Dialogmøder [323] Undersøgelser [364] Lønstatistik [356] Aktiviteter for yngre medarbejdere (FRI-YP) [299] Netværk [314] 5,9 5,8 5,9 5,3 5,2 5,6 5,6 5,1 5, ydelser er dog, at der er sket en stigning i tilfredsheden i forhold til 2011, ligesom tilfredsheden med alle de udbudte ydelser med gennemsnits på 5,0 og derover i år ligger på et yderst flot niveau. Medlemmerne synes generelt at være mest tilfredse med Forsikringsordningen og Vejledninger og værktøj, hvor hhv. 57% og 70% angiver, at de er tilfredse med ydelsen. Foruden tilfredshed med de udbudte ydelser er det ligeledes interessant at se nærmere på, hvor mange af de adspurgte medlemmer, der rent faktisk har gjort brug af de forskellige ydelser. Dette fremgår af grafikken på næste side. Den ydelse, som flest angiver at have benyttet sig af, er Vejledninger og værktøjer, som 94% af alle adspurgte har anvendt. Undersøgelser er benyttet af 93%, mens 91% angiver at have benyttet sig af Lønstatistik. For begge ydelser er der ligeledes sket en stigning siden 2011 i antallet af medlemmer der anvender. Omvendt er ydelsen Aktiviteter for yngre medarbejdere (FRI-YP), grundet en mere begrænset målgruppe, ikke overraskende den ydelse, der er blevet anvendt af færrest. Medlemsundersøgelse / 29

18 Hvilke af FRI s ydelser har din virksomhed benyttet sig af? Forsikringsordningen [345] Rådgivning om udbud- og entrepriseret [331] Vejledninger og værktøjer [368] Kurser/Gå hjem møder [329] Dialogmøder [323] Undersøgelser [364] Lønstatistik [356] Aktiviteter for yngre medarbejdere (FRI-YP) [299] Netværk [314] 88% 90% 93% 85% 83% 82% 94% 88% 86% 84% 85% 83% 83% 85% 82% 93% 90% 93% 91% 86% 87% 76% 75% 70% 80% 80% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Der er tydelig forskel på, hvilke virksomheder der anvender hvilke ydelser. Rådgivning om udbud- og entrepriseret anvendes især af virksomhederne med 51 ansatte og derover, ligesom det også især er disse virksomheder, der har gjort brug af Vejledninger og værktøjer (eksempelvis ydelsesbeskrivelser, håndbøger og lign.). Som det kan ses at tabellen på næste side, er der generelt en klar sammenhæng mellem størrelse på virksomheden og anvendelsesgrad af de udbudte ydelser. På tværs af de forskellige ydelser er det gruppen af virksomheder med 0-10 ansatte, der gør mindst brug af disse, mens det for de fleste ydelser er de største virksomheder med 201 eller flere ansatte, der har den største anvendelsesgrad. Medlemsundersøgelse / 29

19 Forsikringsordningen Rådgivning om udbud og entrepriseret Vejledninger og værktøjer (eksempelvis ydelsesbeskrivelser, håndbøger og lign.) Kurser/Gå hjem møder Dialogmøder Undersøgelser (f.eks. brancheundersøgelse, konjunkturundersøgelse, medarbejderstatistik mv.) Lønstatistisk Aktiviteter for yngre medarbejdere (FRI-YP) Netværk Hvilke af FRI's ydelser har din virksomhed benyttet sig af? Antal ansatte eller flere Total ,6% 91,4% 85,3% 89,1% 94,6% 88,2% ,7% 77,6% 97,1% 96,7% 94,6% 84,7% ,6% 91,4% 97,1% 97,8% 97,8% 94,1% ,9% 77,6% 91,2% 91,3% 93,5% 84,1% ,5% 75,9% 88,2% 92,4% 93,5% 82,6% ,0% 94,8% 91,2% 96,7% 97,8% 93,1% ,9% 94,8% 97,1% 93,5% 98,9% 91,0% ,0% 62,1% 85,3% 88,0% 94,6% 76,5% ,0% 69,0% 88,2% 89,1% 95,7% 80,3% Ses der på tilfredshed og anvendelse af de forskellige ydelser i forhold til stilling, er det især virksomhedsindehavere, administrerende direktører og direktører, der angiver at være meget tilfredse med forsikringsordningen. Et resultat der ikke er synderligt overraskende, da det må antages at det især er disse personer, der gør brug af og forholder sig til forsikringsordningen. Også i forhold til rådgivning om udbud og entrepriseret er det administrerende direktører og direktører, der angiver den højeste grad af tilfredshed. Grupperne af projektleder/projektchef og projektingeniør er de, der er mest tilfredse med ydelsen Vejledninger og værktøjer (eksempelvis ydelsesbeskrivelser, håndbøger og lign.), ligesom det også er i disse grupper, der er den største benyttelsesgrad. I forhold til Kurser/Gå hjem møder er det især afdelingsledere og direktører, der angiver at være tilfredse, mens det for Dialogmøder især er afdelingsledere og administrerende direktører der angiver at være tilfredse. Undersøgelser (f.eks. brancheundersøgelse, konjunkturundersøgelse, medarbejderstatistik mv.) bliver især benyttet af de administrerende direktører og direktører, der samtidig også er de to grupper, der angiver den højeste grad af tilfredshed. Et billede der ligeledes er gældende for Lønstatistik. Ydelsen Aktiviteter for yngre medarbejdere (FRI-YP) benyttes især af gruppen af projektingeniører, der samtidig også er de, der er mest tilfredse med ydelsen. Tendensen er den samme for Netværk, hvor det er de administrerende direktører, der angiver den højeste anvendelsesgrad og samtidig også er de, der er mest tilfredse med ydelsen. Medlemsundersøgelse / 29

20 Som det ovenstående viser, synes der generelt at være en sammenhæng mellem anvendelse og tilfredshed, hvor det for langt de fleste ydelser er de grupper, der har den højeste anvendelsesgrad, der samtidig også er mest tilfredse med ydelsen. Et positivt resultat der understreger, at de udbudte ydelser generelt har en høj kvalitet. Fælles for spørgsmålene er, at der generelt for alle ydelser er store andele af de adspurgte FRI rådgivere der har valgt svarmuligheden ved ikke. Dette må nok antages at dække over, at store dele af medlemmerne reelt ikke er klar over, hvorvidt deres virksomhed har gjort brug af den pågældende ydelse. For mange af ydelserne ses det, at det er blandt virksomhedsindehavere og administrerende direktører at der er flest der har angivet ikke benyttet, mens andelen af ved ikke besvarelser til gengæld er betydeligt lavere end i de andre grupper. Dette indikerer, at den faktiske benyttelsesgrad af de forskellige ydelser må antages reelt at være lavere end hvad resultaterne indikerer. At så mange svarer ved ikke giver ligeledes en indikation om, at man med fordel fremadrettet kan styrke informationen omkring hvilke ydelser FRI udbyder for derigennem at styrke medlemmernes kendskab til disse. På samme måde som tidligere år er der i undersøgelsen ligeledes spurgt ind til, hvorvidt medlemmerne vil benytte sig af eventuelle nye servicemuligheder udbudt af FRI. Medlemmerne er blevet bedt om at vurdere, hvor sandsynligt det er, at de vil benytte sig af disse foreslåede nye servicemuligheder på en skala gående fra sandsynligvis ikke til sandsynligvis. Interessen for de forskellige potentielle nye serviceydelser ligger på niveau med interessen fra Det er stadig Adgang til køb af normer og standarder (rabatordning via FRI) samt Værktøjer til at definere ydelser i fx kontrakter, der har den største interesse for medlemmerne, mens der heller ikke i år er en synderlig interesse for Besøg i virksomheden af FRI s direktør eller anden person fra sekretariatet eller Rabatordninger (f.eks. benxin, billeje eller pensionsordninger. Som i 2011 er der for flere af de foreslåede serviceydelser stor forskel på, hvor interesserede de forskellige virksomhedsstørrelser er i disse, mens for alle Hvis FRI i fremtiden tilbyder følgende nye servicemuligheder, vil jeg benytte mig af dem: Rabatordninger (f.eks. benzin, billeje eller pensionsordninger Kurser/efteruddannelsesprogrammer arrangeret af FRI (mod betaling) Standardblanketter (generelle salgs- og leveringsbetingelser) Adgang til køb af normer og standarder (rabatordning via FRI) Værktøjer til at definere ydelser i fx kontrakter (mere specifikke end ydelsesbeskrivelser) Besøg i virksomheden af FRI's direktør eller anden person fra FRI's sekretariat Særligt udvalg/netværk for mindre virksomheder 3,8 5,0 5,0 5,6 5,6 3,7 4, Medlemsundersøgelse / 29

21 ydelserne gælder det, at gruppen af de største virksomheder med eller flere ansatte generelt er de mindst interesserede. En tænkelig forklaring på denne tendens kan være, at de største virksomheder selv har lignende værktøjer og løsninger. I forhold til muligheden for Kurser/efteruddannelsesprogrammer arrangeret af FRI (mod betaling) er interessen størst blandt virksomhederne med ansatte. Det er ligeledes denne gruppe virksomheder der er mest interesserede i muligheden for Standardblanketter (generelle salgs- og leveringsbetingelser). Særligt udvalg/netværk for mindre virksomheder er det ikke overraskende de mindre virksomheder med 0-50 medarbejdere der, med et samlet gennemsnit for gruppen på 5,2, er mest interesserede i. Adgang til køb af normer og standarder samt Værktøjer til at definere ydelser fx i kontrakter er der en generel høj interesse for på tværs af virksomhedsstørrelser. Dog er det igen gruppen af de største virksomheder, med flere end ansatte, der er mindst interesserede. Hvis FRI i fremtiden tilbyder følgende nye servicemuligheder, vil jeg benytte mig af dem: Rabatordninger (f.eks. benzin, billeje eller pensionsordninger Kurser/efteruddannelsesprogrammer arrangeret af FRI (mod betaling) Standardblanketter (generelle salgs- og leveringsbetingelser) Adgang til køb af normer og standarder (rabatordning via FRI) Værktøjer til at definere ydelser i fx kontrakter (mere specifikke end ydelsesbeskrivelser) Besøg i virksomheden af FRI's direktør eller anden person fra FRI's sekretariat Særligt udvalg/netværk for mindre virksomheder 3,8 3,9 3,6 3,3 4,1 3,7 5,0 4,9 5,7 5,0 5,3 4,5 5,0 5,1 5,9 5,0 5,0 3,9 5,6 6,0 6,0 5,8 5,5 4,6 5,6 5,6 6,1 5,8 5,8 5,1 3,7 3,1 4,2 4,2 4,1 3,7 4,1 5,0 5,5 4,0 2,9 2,6 FRI total, eller flere Medlemsundersøgelse / 29

22 3.6 FRI s sekretariat Tilfredsheden med FRI s sekretariat ligger generelt på et højt niveau, hvor alle spørgsmål bliver vurderet med gennemsnits over 5,1. Især angiver medlemmerne at være tilfredse med Tilgængelighed og services af FRI s sekretariat, hvor der har været en flot fremgang siden FRI s nyhedsmail opnår med 5,4 FRI's hjemmeside ( FRI's nyhedsmail Tilgængelighed og service af FRI's sekretariat (svarer på mails, får kontakt til relevant personlig betjening) Hvor tilfreds er du med 5,1 5,0 4,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,5 4, samme vurdering som i både 2009 og 2011, mens også vurderingen af FRI s hjemmeside er gået markant frem siden I forhold til FRI s hjemmeside er det især de mellemstore virksomheder med mellem 11 og 1000 ansatte, der er mest tilfredse, mens de mindste og de største virksomheder angiver at være lidt mindre tilfredse. Billedet er det samme for tilfredsheden med FRI s nyhedsmail, hvor det igen er den mellemste gruppe af virksomheder med ansatte, der er mest tilfredse. Forskellen i tilfredshed mellem de forskellige virksomhedsstørrelser er dog ganske begrænset for dette spørgsmål. I forhold til Tilgængelighed og services af FRI s sekretariat er den mest tilfredse gruppe virksomheder med ansatte, hvor 75% af FRI rådgiverne angiver at være tilfredse. Mindst tilfredse er de to grupper med de største virksomheder, hvor 47% af rådgiverne fra virksomheder med ansatte angiver at være tilfredse, mens tallet er 38% for virksomhederne med eller flere ansatte. I relation til spørgsmålet omkring Tilgængelighed og service af FRI s sekretariat bør det dog fremhæves, at i alt 31% af alle adspurgte har svaret ved ikke på dette spørgsmål, hvilket sandsynligvis skal ses som udtryk for, at mange af medlemmerne ikke har været i konkret kontakt med FRI s sekretariat. FRI's sekretariat er gode til at trække på viden og holdninger i virksomhederne Jeg er selv god til at stille viden og holdninger til rådighed for FRI og branchen 5,0 3, Spørgsmålet om hvorvidt FRI s sekretariat er gode til at trække på viden og holdninger i virksomhederne har, med et gennemsnit på 5,0 sammenlignet med 4,7 i 2011, haft en flot fremgang. Det skal for dette spørgsmål dog noteres, at hele 44% af de adspurgte FRI rådgi- Medlemsundersøgelse / 29

23 vere har valgt svarmuligheden ved ikke. Hvorvidt medlemmerne selv er god til at stille viden og holdninger til rådighed for FRI og branchen vurderes derimod med et resultat på 3,9 ganske lavt. Niveauet er dog identisk med niveauet for dette spørgsmål i Medlemmerne giver altså klart udtryk for, at de oplever af FRI er blevet klart bedre til at trække på viden og holdninger i virksomhederne, mens de selv angiver ikke at være lige så gode til selv at stille denne viden og holdninger til rådighed. De, der selv mener at de er dårligst til at stille viden og holdninger til rådighed, er gruppen af projektledere/projektchefer, hvor 36% har svaret uenig (1,2 eller 3) på spørgsmålet, mens 13% fra gruppen har svaret Helt uenig. I gruppen af projektingeniører og virksomhedsindehavere er der ligeledes hhv. 14% og 13% der har svaret helt uenig på spørgsmålet. Hvor enig er du i de følgende udsagn? Jeg er selv god til at stille viden og holdninger til rådighed for FRI og branchen Total Helt uenig Hverken eller Helt enig 7 Ved ikke Indehaver af virksomheden (ejer/medejer) Hvordan kan din stilling bedst beskrives? Administr erende direktør Direktør Afdelingsleder Projektleder /Projektchef Projektingeniør Anden stilling: Total % 0% 4% 7% 13% 14% 4% 10% % 6% 9% 8% 12% 14% 4% 8% % 6% 7% 8% 10% 0% 7% 7% % 44% 24% 31% 28% 29% 32% 31% % 11% 16% 16% 10% 29% 11% 12% % 17% 16% 4% 4% 0% 14% 8% % 6% 9% 4% 1% 0% 11% 4% % 11% 16% 22% 19% 14% 18% 19% % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.7 Netværkssamarbejder I årets undersøgelse er der tilføjet spørgsmål omkring hhv. medlemmernes tilfredshed med FRI s samarbejde med en række interesseorganisationer såvel som vigtigheden af disse samarbejder. Fælles for spørgsmålene er, at medlemmerne tydeligvis har fundet det svært at svare på dem, da der især for tilfredsheden med samarbejdet er meget store andele ved ikke besvarelser. Dette kan ses som en indikation på, at en stor del af FRI rådgiverne ikke har reelt kendskab til FRI s samarbejde med andre interesseorganisationer. Flest har set sig i stand til at vurdere samarbejdet med DI, hvor kun 40% har svaret ved ikke, mens flest har haft svært ved at vurdere samarbejdet med DANVA, hvor i alt 70% har svaret ved ikke. Blandt de medlemmer, der reelt har ment sig i stand til at vurdere samarbejdet med de enkelte interesseorganisationer, ligger tilfredsheden med alle samarbejder på et fornuftigt niveau. Højest tilfredshed er der med samarbejdet med Danske Arkitektvirksomheder. Grundet de store andele ved ikke besvarelser skal resultaterne på dette spørgsmål dog tolkes med et vis grad af forbehold. Medlemsundersøgelse / 29

24 Af grafikken nedenfor kan ses, hvor store andele af medlemmerne der har svaret ved ikke på spørgsmålene om henholdsvis Tilfredshed og Vigtighed af FRI s samarbejde med interesseorganisationerne. De mørkeblå barer repræsenterer andelen der har svaret ved ikke på spørgsmålet omkring tilfredshed, mens de lyseblå barer repræsenterer andelen der har svaret ved ikke på spørgsmålet omkring vigtighed af samarbejdet. Her ses det, at betydeligt flere af medlemmerne har set sig i stand til at vurdere vigtigheden af end tilfredsheden med disse samarbejder. På spørgsmålet omkring vigtighed har blot 17% svaret ved ikke ved DI, mens 40% har svaret ved ikke til hhv. DANVA og TEKNIQ. DI DI Videnrådgiverne DI Byg Danske Arkitektvirksomheder Dansk Byggeri TEKNIQ Håndværksrådet Bygherreforeningen IDA DANVA Faglige fora som fx bips Offentlige styrelser såsom Energistyrelsen, Bygningstyrelsen, Miljøstyrelsen etc Regionale og kommunale myndigheder Store bygherrer Ingeniøruddannelserne GTS såsom Teknologisk, DHI, DBI og FORCE 40% 51% 62% 49% 57% 68% 69% 59% 51% 70% 62% 54% 57% 61% 54% 66% 17% 24% 26% 20% 22% 40% 35% 22% 21% 40% 30% 18% 20% 22% 18% 30% Tilfreds Vigtigt Af grafikken på næste side kan ses, hvordan medlemmerne vurderer hhv. vigtigheden af såvel som tilfredsheden med de enkelte samarbejder. Tilfredsheden kan aflæses af de blå barer, mens vigtigheden er angivet vha. de grå prikker. Resultaterne indikerer, at medlemmerne finder, at et samarbejde med flere af de nævnte interesseorganisationer er yderst relevant. Især opleves samarbejde med Offentlige styrelser såsom Energistyrelsen, Miljøstyrelsen etc., Regionale og kommunale myndigheder, Ingeniøruddannelserne, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri samt Bygherreforeningen som værende vigtigt. Til Medlemsundersøgelse / 29

25 sammenligning vurderes et samarbejde med TEKNIQ, Håndværksrådet, DANVA samt GTS såsom Teknologisk, DHI, DBI og FORCE som værende mindre vigtigt. DI DI Videnrådgiverne DI Byg Danske Arkitektvirksomheder Dansk Byggeri TEKNIQ Håndværksrådet Bygherreforeningen IDA DANVA Faglige fora som fx bips Offentlige styrelser såsom Energistyrelsen, Bygningstyrelsen, Miljøstyrelsen etc Regionale og kommunale myndigheder Store bygherrer Ingeniøruddannelserne GTS såsom Teknologisk, DHI, DBI og FORCE 5,0 4,9 4,7 5,3 5,1 4,8 4,6 4,9 5,1 4,6 4,8 5,0 4,8 4,8 4,9 4,6 Tilfreds Vigtigt For samtlige af de listede interesseorganisationer ses det, at vigtigheden af samarbejdet med den pågældende organisation vurderes højere end tilfredsheden. Det største spænd imellem angivet vigtighed og tilfredshed ses for Regionale og kommunale myndigheder, Offentlige styrelser såsom Energistyrelsen, Bygningsstyrelsen, Miljøstyrelsen etc. samt Ingeniøruddannelserne. Omvendt ligger vurderingen af vigtighed og tilfredshed tættest på hinanden for TEKNIQ, Danske Arkitektvirksomheder samt IDA. Igen skal det dog understreges at pga. de store andele af ved ikke besvarelser, på spørgsmålet omkring tilfredshed med samarbejdet med de enkelte interesseorganisationer, skal disse resultater tolkes med et vist forbehold. Det er især medlemmerne fra gruppen af virksomheder med ansatte, der angiver at samarbejdet med de forskellige interesseorganisationer er vigtigt, mens også virksomheder med og ansatte angiver stor vigtighed for flere af de listede interesseorganisationer. Virksomhederne med under 11 og over 1000 ansatte finder generelt de oplistede samarbejder mindre vigtige. Medlemsundersøgelse / 29

26 I forhold til medlemmernes anvendelse af DI s ydelser og tilfredshed med disse viser nedenstående tabel, at der ikke er sket de store ændringer i forhold til medlemsvirksomhedernes brug af DI s ydelser. Endvidere ligger andelen af ved ikke besvarelser fra de, der har angivet reelt at have benyttet ydelsen, på nogenlunde samme, høje, niveau som i 2011, hvilket gør, at resultaterne på dette spørgsmål skal tolkes med forsigtighed. Hvilke af DI s ydelser har din virksomhed benyttet sig af, og hvor tilfreds er du med dem? Benyttet 2013 Benyttet 2011 Benyttet 2009 Ved ikke 2013 Ved ikke 2011 Ved ikke 2009 Regionale foreningers tilbud [36] 80% 45% - 83% 41% - Personalejura [39] 87% 60% 68% 51% 29% 71% Barselsfonden [39] 87% 59% 70% 54% 32% 69% Eksportassistance [35] 78% 39% 63% 86% 51% 85% Diverse kurser og arrangementer [36] 80% 58% 71% 56% 19% 68% DI's nyhedsudsendelser [38] 84% 70% 84% 53% 15% 41% Udbudsjuridisk bistand [36] 80% 47% - 58% 34% - Øvrige [36] 80% 48% 75% 86% 56% 62% Tilfredsheden med DI s ydelser, blandt de medlemmer, der angiver at have gjort brug af disse, er generelt højere i år end i Især i forhold til Udbudsjuridisk bistand er der sket en markant stigning fra 4,9 i 2011 til 5,3 i år, mens også DI s nyhedsudsendelser vurderes højere i år 5,2 mod 4,9 i Med samlede gennemsnits på 5,5 synes medlemmerne især at være tilfredse med Personalejura og Barselsfonden. Hvilke af DI s ydelser har din virksomhed benyttet sig af, og hvor tilfreds er du med dem? Regionale foreningers tilbud [245] Personalejura [285] Barselsfonden [274] Eksportassistance [231] Diverse kurser og arrangementer [288] DI's nyhedsudsendelser [297] Udbudsjuridisk bistand [263] Øvrige [265] 4,8 5,5 5,5 4,4 5,3 5,2 5,3 4, Ser man på benyttelsen af DI s ydelser i forhold til virksomhedsstørrelse ses det af tabellen på næste side, at gruppen af de mindste virksomheder med 0-10 ansatte klart er de, der bruger DI s ydelser mindst. På samme måde som i 2011 er det DI s nyhedsudsendelser, som flest af de mindste virksomheder gør brug af. I gruppen af virksomheder med ansatte er det især Personalejura og Barselsfonden, der bliver anvendt af medlemsvirksomhederne. Virksomhederne med ansatte gør også i høj grad brug af Medlemsundersøgelse / 29

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere