BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 21.03.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44"

Transkript

1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGSORDEN for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ behandling af BUU's budgetforslag 2013 ( ) 1

2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET behandling af BUU's budgetforslag 2013 ( ) Børne- og Ungdomsudvalget skal i 1. behandlingen af udvalgets budgetforslag for 2013 tage stilling til forvaltningens forslag til håndtering af finansieringsbehovet for INDSTILLING OG BESLUTNING Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 1. at udmøntningen af forslag til besparelser og effektiviseringer beskrevet i bilag 1, undersøges yderligere frem mod Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2013 som behandles 9. maj at det tages til efterretning, at udmøntning af de tværgående effektiviseringer afventer behandlingen i ØU i juni Det forudsættes, at de tværgående effektiviseringer kan udmøntes som reelle effektiviseringer 3. at det tages til efterretning, at beslutninger vedrørende effektiviseringer i budget 2013 i tilknytning til arbejdet med administrationsplanen, afventer behandlingen i ØU i juni Det forventes, at effektiviseringerne kan udmøntes som reelle effektiviseringer 4. at det tages til efterretning, at udmøntningen af resultatet af forhandlingerne i juni 2012 mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2013 afventer en nærmere beskrivelse af de konkrete forslag og evt. tilknyttede provenuer, hvilket forventes at foreligge i august Evt. provenuer forventes at kunne udmøntes som reelle effektiviseringer 5. at forvaltningen fremlægger en indstilling om prioritering af udvalgets budgetønsker på driftssiden til budgetforhandlinger for 2013 i august at forvaltningen fremlægger en indstilling om budgetønsker på anlægssiden i august 2012 på baggrund af den opdaterede behovsprognose for 2013 og frem 7. at budgetforslaget afleveres til Økonomiforvaltningen den 7. maj med forbehold for Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse på mødet den 9. maj 2012 PROBLEMSTILLING Jævnfør indkaldelsescirkulæret for budgetforslag 2013 vedtaget i ØU 1/ skal Børne- og Ungdomsudvalget aflevere et budgetforslag til Økonomiudvalget med en serviceramme på netto mio. kr. i 2013 p/l. I dette tal indgår en opskrivning af budgettet i forhold til den demografiske udvikling på 174 mio. kr. og en pris- og lønfremskrivning på 232,7 mio. kr. I marts/april forventes en justering af den økonomiske ramme i indkaldelsescirkulæret på baggrund af, at der er kommet en ny befolkningsprognose i marts. På denne baggrund forventes det, at rammen i forhold til den demografiske nedskrives med ca. 18 mio. kr. til 155,8 mio. kr. Rammejusteringen forventes at ske i april Børne- og Ungdomsudvalget skal i forbindelse med aflevering af budgetforslaget for 2013 til Økonomiudvalget tage stilling til realiseringen af et samlet udestående finansieringsbehov på 27,0 mio. kr. LØSNING Finansieringsbehovet på i alt 27,0 mio. kr. er sammensat af dels 13,1 mio. kr., der udstår i forhold til de forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav for 2013, dels 13,9 mio. kr. i yderligere omstillingsbehov i Det bemærkes, at alle beløb i tabellerne er marginalbeløb, dvs. at de viser den marginale ændring i forhold til året før. Side 1

3 Københavns Kommune skal samlet finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til 200 mio. kr. i Jf. tabel 1 udgør Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af de 200 mio. kr. 80,1 mio. kr. svarende til ca. 40 pct. Tabel 1: Finansieringsbehov ,1 mio. kr. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer BUU's andel af måltallet på 200 mio. kr. 80,1 80,1 80,1 80,1 Nye energirenoveringer jf. ØU-sag 10/ ,0-0,8 0,0 0,0 Stigende profil i 2013 fra effektiviseringerne i 2011 inkl. ny institutionsstruktur -33,4 0,0 0,0 0,0 Stigende profil i 2013 fra effektiviseringer i 2012 inkl. -25,4 0,0 0,0 0,0 Lærernes arbejdstid Afståelse af bygninger - fra udmøntningssagen ,5 0,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af midler fra barselsfonden i , Konkret anlægsprojekt finansieret i B2012 der giver billigere 0,0-0,4-2,7 0,0 pladser Forvaltningsspecifikke effektiviseringer netto, i alt 13,1 78,9 77,4 80,1 En stor del af de 80,1 mio. kr. realiseres som følge af stigende profiler på baggrund af beslutninger fra budget 2011 og Jf. indkaldelsescirkulæret, som blev behandlet af ØU den 1. februar, nedskrives måltallet med 33,4 mio.kr. som følge af stigende profiler fra budget 2011 og yderligere 25,4 mio. kr. som følge af stigende profiler fra budget I 2013 modregnes yderligere forventede besparelser fra energirenoveringer, jf. beslutning i ØU den 10.januar 2012 ( ). Endelig modregnes 3,5 mio. kr. som følge af en afståelse af bygninger jf. udmøntningssagen vedr. budget 2012, BUU ( ), samt min. 2,7 mio. kr. vedrørende en forventet tilbageførsel af midler fra barselsfonden tilført fra BUUs ramme i budgettet for 2012 og frem, jf. BR ( ). Netto udgør de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2013 således 13,1 mio. kr. Tabel 2: Nye finansieringsbehov i ,9 mio. kr. Nye finansieringsbehov Manglende implementering af energirenoveringer i , Ekstra praktikpladser 2,9 7,4 0 0 Ny Skolestruktur på Nørrebro 7,8-7,8 0 0 ISA (Idræt og Samvær) 0, Nye finanseringsbehov, i alt 13,9-0,4 0 0 Samlet finansieringsbehov 27,0 78,5 77,4 80,1 Der tillægges i budget 2013 et finansieringsbehov på yderligere 2,5 mio. kr. som følge af manglende implementering af energirenoveringer i budget 2012, som konsekvens af, at Kejd er forsinket med de forudsatte energirenoveringer i 2012, jf. ØU ( ). Finansieringsbehovet forøges med yderligere 2,9 mio. kr. som følge af udgifter til ekstra praktikpladser, jf. ØU ( ), etårige udgifter til ændring af skolestrukturen på Nørrebro på 7,8 mio. kr., jf. BUU ( ), samt 0,7 mio. kr. til fortsættelse af ISA fra 2013 og frem, jf. BUU ( ). Netto skal Børne- og Ungdomsudvalget således finde finansiering til 27,0 mio. kr. i Forvaltningen foreslår, at finansieringsbehovet håndteres via nedenstående besparelses- og effektiviseringsforslag. Side 2

4 Tabel 3: Løsninger på finansieringsbehovet Løsninger - Forvaltningsspecifikke Befordring - fase II 0, Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd 8, Effektivisering af Tandplejen 1,5 1,5 0 0 Digitaliseringsstrategi BUF Tilpasning af puljer 4, Moms i frokosttakst 1, Skolestruktur 0 9,2-0,3 0 Indkøbsaftaler 1, PISA-København 0, Administrative effektiviseringer/besparelser Løsninger - Forvaltningsspecifikke - i alt 27,0 16,7-29,7 Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 1. ØKONOMI 2,7 0 Der er i BUUs budgetforslag identificeret et finansieringsbehov på 27,0 mio. kr. Heraf vedrører 13,1 mio. kr. det forvaltningsspecifikke måltal i ,9 mio. kr. er yderligere finansieringsbehov. I 2013 løses finansieringsproblemet med konkrete løsninger på tilsvarende 27,0 mio. kr. I det omfang, der ikke besluttes konkrete løsninger, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen indarbejde en generel besparelse på alle bevillingsområder, således at finansieringsbehovet dækkes. VIDERE PROCES Budgetforslaget for 2013 skal afleveres til Økonomiudvalget den 7. maj. I juni indstiller Økonomiforvaltningen over for Økonomiudvalget, hvordan de tværgående effektiviseringer og besparelser jævnfør administrationsplanen skal indarbejdes i budgetforslaget. I august indarbejdes resultatet af KL's forhandlinger med Regeringen om kommunernes økonomi i Budgetforhandlingerne er planlagt til september og budgetforslaget vedtages primo oktober. Denne indstilling løser finansieringsudfordringen i forhold til kravet om det forvaltningsspecifikke bidrag i indkaldelsescirkulæret. I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar den marts 2012 og i forlængelse af 1. behandlingen 21. marts vil der være en parallel proces, hvor udvalget drøfter, om der er yderligere effektiviserings- og besparelsesmuligheder frem mod budgetforhandlingerne for 2013 i september Børne- og Ungdomsudvalget skal aflevere budgetforslaget den 7. maj til Økonomiudvalget. Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling er fastsat til 9. maj. Det indstilles derfor, at forvaltningen arbejder videre med budgetforslaget på baggrund af de beslutninger udvalget træffer ved 1. behandlingen og afleverer budgetforslaget til Økonomiforvaltningen den 7. maj med forbehold for Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse ved 2. behandlingen 9. maj. Else Sommer / Sti Andreas Garde BILAG 1.Effektiviseringskrav og muligheder i 2013 Side 3

5 5 1.EFFEKTIVISERINGSKRAV OG MULIGHEDER I 2013

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 13. marts 2012 Notat om effektiviseringskrav og muligheder i 2013 Selve notatet består af to dele. Den første del omhandler de finansieringsudfordringer, som Børne- og Ungdomsudvalget står overfor i budget I anden del skitseres mulige løsningsforslag til håndtering af finansieringsudfordringer i Sagsnr Dokumentnr I Finansieringsudfordringer i Effektiviseringsstrategien for budget 2013 forventes at indeholde 5 dele (se desuden bilag 1). A. Et krav om forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 200 mio. kr. B. Et krav om tværgående effektiviseringer (på tværs af forvaltningerne) på 50 mio. kr. C. Kommuneaftalens konsekvenser for København. Resultatet forventes først i juni. D. Et krav om effektiviseringer på administrationen, som endnu ikke er endelig målsat for E. Øvrige finansieringsudfordringer Ad A: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Jf. tabel 1 udgør Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af de 200 mio. kr. 80,1 mio. kr. svarende til ca. 40 pct. En stor del af de 80,1 mio. kr. er allerede fundet som følge af stigende profiler på baggrund af beslutninger fra budget 2011 og Jf. indkaldelsescirkulæret som blev behandlet af ØU den 1. februar nedskrives måltallet med 58,8 mio. kr. som følge af de stigende profiler, hvilket også fremgår af tabel 1. I 2013 modregnes yderligere forventede besparelser fra energirenoveringer jf. beslutning i ØU den 10. januar (ØU 2011/164677). Endelig modregnes 3,5 mio. kr. vedrørende afståelse af bygninger jf. udmøntningssagen vedr. budget 2012, samt 2,7 mio. kr. vedrørende en forventet tilbageførsel af midler fra barselsfonden i Netto udgør de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2013 således 13,1 mio. kr. Tabel 1 viser marginale ændringer i forhold til året før. Budget- og Regnskab Team Økonomi Gyldenløvesgade København V Telefon EAN nummer Side 4

7 Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget (mio. kr.) Forvaltningsspecifikke effektiviseringer BUU's andel af måltallet på 200 mio. kr. 80,1 80,1 80,1 80,1 Nye energirenoveringer jf. ØU-sag 10/ ,0-0,8 0,0 0,0 Stigende profil i 2013 fra effektiviseringerne i 2011 inkl. ny institutionsstruktur -33,4 0,0 0,0 0,0 Stigende profil i 2013 fra effektiviseringer i 2012 inkl. Lærernes arbejdstid -25,4 0,0 0,0 0,0 Afståelse af bygninger - fra udmøntningssagen ,5 0,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af midler fra barselsfonden i , Konkret anlægsprojekt finansieret i B2012 der giver billigere pladser 0,0-0,4-2,7 0,0 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer netto, i alt 13,1 78,9 77,4 80,1 Nye finansieringsbehov Manglende implementering af energirenoveringer i , Ekstra praktikpladser 2,9 7,4 0 0 Ny Skolestruktur på Nørrebro 7,8-7,8 0 0 ISA (Idræt og Samvær) 0, Samlet finansieringsbehov 27,0 78,5 77,4 80,1 Der tillægges i budget 2013 et finansieringsbehov på yderligere 2,5 mio. kr. som følge af manglende implementering af energirenoveringer i budget 2012, som konsekvens af, at Kejd er forsinket med de forudsatte energirenoveringer i Finansieringsbehovet forøges med yderligere 2,9 mio. kr. som følge af udgifter til ekstra praktikpladser, etårige udgifter til ændring af skolestrukturen på Nørrebro på 7,8 mio. kr., samt 0,7 mio. kr. til fortsættelse af ISA fra 2013 og frem jf. afsnit E. Netto skal Børne- og Ungdomsudvalget således finde finansiering til 27,0 mio. kr. i Ad B: Tværgående effektiviseringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen De tværgående effektiviseringer skal dække effektiviseringer på tværs af forvaltningerne. Det samlede måltal er 50 mio. kr. Der er ikke sket en fordeling af måltallet på forvaltninger. Som udgangspunkt skal alle tværgående effektiviseringer implementeres som reelle effektiviseringer, hvorfor det forudsættes, at effektiviseringerne ikke medføre behov for beslutninger om kompenserende besparelser. På samme måde som ved de forvaltningsspecifikke besparelser gælder det, at stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer besluttet i Side 2 af 11 Side 5

8 fratrækkes den endelige mål. Jf. Indkaldelsescirkulæret behandlet på ØU den 1. februar Ad C: Kommuneaftalens konsekvenser for København Forhandlingerne mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2013 forventes først klar i juni Det forudsættes, at eventuelle krav om effektiviseringer også implementeres som reelle effektiviseringer. Ad D: Effektiviseringer i Administrationsplanen. Der er på nuværende tidspunkt udpeget 5 målbilleder, der har til hensigt at forbedre kvaliteten og øge effektiviteten i opgaveløsningen jf. indstillingen godkendt i Økonomiudvalget den 1. februar. Der er tale om områderne Løn/personale og personalejura, regnskab, ITstyring, Indkøb og Facility Management. Arbejdet med at udforme de endelige målbilleder for effektiviseringskrav i administrationsplanen på forvaltningsniveau er endnu ikke afsluttet. Det må forventes, at effektiviseringer i Administrationsplanen kan implementeres som reelle effektiviseringer. Processen for arbejdet med Administrationsplanen følger ikke samme proces som arbejdet med budgetforslag 2013, der afleveres primo maj Der vil i foråret i regi af Økonomiforvaltningen blive en proces med relevante temadrøftelser vedr. de forskellige målbilleder. I takt med at forslagene bliver færdiggjorte, vil de blive fremlagt Økonomiudvalget. Økonomiudvalget vil blive forelagt en samlet pakke for de endelige modeller, potentiale og implementeringsorganisation i juni med henblik på, at forslagene skal indgå i budgetforhandlingerne for Ad E: Øvrige finansieringsudfordringer Besparelser som følge af energiinvesteringer I budget 2012 blev forudsat, at der i Børne- og Ungdomsforvaltningens ressort kunne spares i alt ca. 5 mio. kr. som følge af energiinvesteringer i bygninger. Imidlertid har Kejd ikke kunne holde tidsplanen, og der forventes en forsinkelse på energirenoveringer fra budget Med udgangen af 2012 forventer Kejd, at der stadig udestår energibesparelser svarende til op mod 2,5 mio. kr. Det manglende provenu forventes indhentet i løbet af budget Imidlertid er Børne- og Ungdomsudvalget forpligtet til at finde kompenserende besparelser jf. indstillingen om udmøntning af energirenoveringsmidler i budget 2012 behandlet af Økonomiudvalget den 10. januar Side 3 af 11 Side 6

9 Ekstra praktikpladser Som følge af aftale mellem KL, Danske Regioner og Regeringen, skal der i 2012 ligesom sidste år - indgås ekstra aftaler i kommunerne under ét, herunder 151 i København. En aftale som også har økonomiske konsekvenser i perioden Den samlede udgift i perioden i forhold til de ekstra praktikpladser er 29,7 mio. kr. i København, som dækker over nettolønudgiften og justering af bidraget til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER-bidrag 1 ). Den samlede udgift fordeles til forvaltningerne efter størrelsen af lønsummen. Børne- og Ungdomsudvalget får således et ekstra finansieringsbehov i 2013 på 2,9 mio. kr. og 7,4 mio. kr. i , jf. beslutning i ØU den 28. februar Skolestruktur: Det foreslås at ændre skolestrukturen på Nørrebro. Der henvises til behandlingen på BUU den 7/3 ( ). I 2013 vil der være ekstraudgifter på 7,8 mio. kr. I 2014 vil der være besparelser på 9,2 mio. kr. jf. afsnit om potentielle løsninger nedenfor. ISA BUU vedtog den 7. december 2011, at den fremtidige finansiering af Idræt og Samvær (ISA) skal indarbejdes i udvalgets budgetforslag for ISA er et tilbud til foreningsløse børn og unge, og formålet er at give disse børn og unge mulighed for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Aktiviteterne er målrettet børn fra klasse og ledes oftest af store elever fra skolerne, der har fået et særligt juniortrænerkursus. ISA har både et sundhedsmæssigt og socialt formål og har desuden vist sig at have en stor integrationsfremmende effekt, da over halvdelen af medlemmerne og juniortrænerne har anden etnisk baggrund end dansk. Ved hvert ISA projekt er der ansat en koordinator, som tilrettelægger og koordinerer projektet. ISA er finansieret til og med Fra 2013 udestår finansiering af de 0,7 mio. kr. som tilbuddet koster. Barselsfonden Barselsfonden er en fælleskommunal ordning administreret af Økonomiforvaltningen, som refunderer merudgifter i forbindelse med vikardækning under de ansattes barsels- og adoptionsorlov. Ordningen er solidarisk finansieret af udvalgene. Børne- og Ungdomsforvaltningens pålægges, jf. indkaldelsescirkulæret for budget 2013, et bidrag til en varig opskrivning af barselsfondens budget på 13,8 mio. kr. i overensstemmelse med den forsikringsmodel på barselsområdet, som blev besluttet i BR 26. maj AER-bidraget som alle virksomheder skal betale er fastsat i finansloven for 2012 til pr. fuldtidsmedarbejder- Bidraget anvendes bl.a. til betaling af lønrefusion under elevers skoleophold, hvis virksomheder har ansat og uddanner elever mv. Side 4 af 11 Side 7

10 Bidraget udmøntes i budgettet til alle organisatoriske enheder (skoler, institutioner, bydækkende enheder og centrale kontorer) via P/Lfremskrivningen. Barselsfondens budget blev også opskrevet varigt i forbindelse med budgettet for På baggrund af regnskabet for 2011 vurderer Økonomiforvaltningen imidlertid, at denne opskrivning er for stor i forhold til det reelle træk på fonden. I Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag forudsættes det på den baggrund, at den varige opskrivning af bidraget til barselsfonden, som er indarbejdet i budgettet for 2012 og frem, nedskrives med min. 2,7 mio. kr., som anvendes til at nedsætte finansieringsbehovet. En endelig indstilling om korrektioner af barselsfondens budget forventes forelagt ØU i løbet af marts/april II. Potentielle løsninger på den samlede finansieringsbehov. Det samlede finansieringsbehov udgør 27,0 mio. kr. Det samlede finansieringsbehov opgjort pr. februar 2012 forventes således reelt at udgøre 13,1 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Derudover forventes merudgifter på henholdsvis 2,5 mio. kr. som følge af forsinkelser i energirenoveringerne i 2012, 2,9 mio. kr. som følge af øgede udgifter til praktikpladser, 7,8 mio.kr. som følge af ændret skolestruktur på Nørrebro samt 0,7 mio. kr. til fortsættelse af ISA. Skitsering af løsninger I tabel 2 vises en oversigt over de forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som forvaltningen arbejder med pr. januar Tabel 2 viser marginale ændringer i forhold til året før. Tabel 2. Finansieringsmuligheder (mio. kr.) Løsninger Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Befordring fase II 0,5 0-2 Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd 8,3 0 Effektivisering af Tandplejen 1,5 1,5 Digitaliseringsstrategi BUF Tilpasning af puljer Moms i frokosttakst 1,5 1-2 Indkøbsaftaler 1,8 2-6 Besparelser på administrationen. 3 2 Bortfald af midler til Pisa København 0,7 0 Skolestruktur 0 9,2 Side 5 af 11 Side 8

11 Befordring fase II (0,5 mio. kr.) På Specialområdet er der i 2011 gennemført udbud af befordring af elever på specialundervisnings- og specialdaginstitutionsområdet. Det har givet en besparelse på 7-9 mio. kr. Besparelsen er, jf BUUbeslutning 7/ ( ), anvendt i 2012 og frem til at finansiere tre allerede vedtagne budgetomlægninger: For det første besparelsen fra Budget 2011 på 2,1 mio. kr., for det andet til en finansiering af Specialreformen, hvor der er afsat 2,5 mio. kr. i 2012 og frem. For det tredje er det besluttet at omprioritere 2,3 mio. kr. til finansiering i forbindelse med revideringen budgetmodellen for specialskoler og specialklasserækker. Der forventes et lille ekstra provenu i 2013, dels som følge af fuld implementering, dels ved at nogle enkelte institutioner mangler at komme i udbud. Endvidere er der muligvis en lille besparelse ved et pædagogisk projekt, som gør flere elever selvtransporterende. Sidstnævnte bliver dog først undersøgt i løbet af foråret. Forvaltningen fortsætter med at undersøge muligheden for at effektivisere og udbyde kørsel på de resterende dele af kommunens kørselstilbud (udover specialområdet), herunder det almene pasningsog undervisningsområde, kørsel til tandlægebesøg m.v. Det vurderes, at der vil kunne spares 0,5 mio. kr. i 2013 og yderligere 0-2 mio. kr. i Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner (5 mio. kr.) På baggrund af de anlægssager, som BUU har fået forelagt i løbet af de seneste par år, kan forvaltningen konstatere, at driftsudgifterne for nye institutioner er lavere end gennemsnitsprisen for institutionerne samlet set (uden husleje). Gennemsnitsprisen er udtryk for den gennemsnitlige pris for den samlede nuværende kapacitet, hvoraf der indgår mindre og gamle institutioner som har en højere driftspris. Gennemsnitsprisen vil derfor falde i takt med billigere nybyggerier. Budgetrammen er af denne grund allerede reduceret med 1 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i Den samlede driftsmæssige besparelse udgør 5 mio. kr. i Da nogle nybyggerier etableres i løbet af 2013 er helårseffekten større, og derfor forventes en yderligere besparelse i 2014 på mellem 1 og 2 mio. kr. Det endelige tal afhænger af det konkrete ibrugtagningstidspunkt. Ny budgetmodel for rengøring/gårdmænd (8,3 mio. kr.) Implementeringen af en ny budgetmodel for institutionerne på gårdmands- og rengøringsområdet forventes på baggrund af nye opmålingsdata at kunne give en besparelse på 8,3 mio. kr. i Besparelsen implementeres således, at daginstitutionerne tildeles et Side 6 af 11 Side 9

12 budget, der svarer til, hvad det vil koste, hvis opgaven udføres af BUF s centrale enheder (Rengøringssektion og Gårdmandskorpset). Endvidere vil forvaltningen foreslå, at der gennemføres et afgrænset udbud af rengøringsopgaven i 2012 på nye daginstitutioner og skoler med henblik på, at der indhentes erfaringer med udbud af rengøringsopgaven. Yderligere effektiviseringsforslag på området drøftes i regi af administrationsplanen på tværs af kommunen (Facility Mangement projektet). Effektivisering af Tandplejen (1,5 mio. kr.) Intern Revision er i øjeblikket i gang med en budgetanalyse på Børneog Ungdomstandplejen. Analysen vil forventeligt fremkomme med en række håndtag, hvormed området kan styres/effektiviseres. På den baggrund forventer forvaltningen at kunne hjemtage en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr. i 2013 og yderligere 1,5 mio. kr. i Digitaliseringsstrategi i BUF (0 mio. kr.) Digitaliseringsstrategi i BUF skal ses i sammenhæng med de forslag til fælles kommunal digitaliseringsstrategi, som forventes behandlet i Administrationsplanen. Dels forventes der at kunne opnås besparelser på de fagsystemer, som der betales licenser til, dels forventes der at opstå afledte effektiviseringer som følge af omlægning af borgerindgangen til IT-selvbetjening m.v. Endvidere arbejder BUF med muligheden for at igangsætte yderligere digitaliseringsprojekter. Et evt. provenu i forbindelse hermed er ikke afklaret p.t. Tilpasning af puljer (4-5 mio. kr.) Forvaltningen er atter i år i gang med at gennemgå puljer med henblik på at få identificeret eventuelle besparelsespotentialer. En del puljer kom ud af både regnskabsår 2011 og 2010 med et mindreforbrug. Hensigten er at identificere, hvorvidt der er tale om strukturelle mindreforbrug. Det forventes, at der vil kunne findes mulige besparelser på 4,7 mio. kr. i 2013 og yderligere 0-3 mio. kr. i Moms i frokosttakst (1,5 mio.kr.) De nuværende frokosttakster i Københavns Kommunes daginstitutioner er beregnet på baggrund af udgifterne til ordningen uden moms. Det fremgår af en revideret vejledning fra KL, at forældrebetalingstaksterne for madordningerne i stedet skal beregnes på grundlag af udgifterne med moms. Det vil sige, at der skal tillægges moms på udgifter til catering og råvarer. Vejledningen kom efter frokostvalget i 2010, og derfor indregnes momsen først i forbindelse med næste valgperiode, der starter fra 1. juli Side 7 af 11 Side 10

13 Ændringen vil give et provenu i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. fra næste periode for frokostvalg. I 2013 vil provenuet udgøre 1,5 mio. kr. da der kun er halvårseffekt. Det vurderes, at takstniveauet vil kunne holdes nogenlunde uændret, da produktionsomkostningerne og dermed de udgifter, som er grundlaget for beregningen af taksten samtidig er faldende. De væsentligste faktorer i forhold til den endelige beregning af frokosttaksten er forældrenes frokostvalg i forhold til hvilke institutioner og hvor mange børn, som skal have frokost, samt forholdet mellem catering og egenproduktion. Indkøbsaftaler (1,8 mio. kr.) Børne- og Ungdomsforvaltningen er i færd med at indgå indkøbsaftaler på en række områder. Baggrunden er, at nye indkøbsaftaler kan være økonomisk fordelagtige og være med til at styre den økonomiske udvikling på området. Forvaltningen er i gang med at gennemføre udbud og indgå indkøbsaftaler på følgende områder med kontraktstart i løbet af foråret 2012: - Bleer (forventet kontraktindgåelse ukendt) - Legetøj (forventet kontraktindgåelse maj/juni 2012) - Beskæftigelsesmaterialer (forventet kontraktindgåelse juni 2012) - Institutionsmøbler (forventet kontraktindgåelse ukendt) Foreløbigt vurderes det, at indkøbsaftalerne samlet har et potentiale på 1,8 mio. kr. i 2013 og yderligere 2-6 mio. kr. i Dette potentiale bygger på forvaltningens skøn og foreløbige foranalyser. Udvalget vil blive forelagt de endelige potentialer, når analysearbejdet er fuldført. For at besparelserne på indkøb kan realiseres i institutionerne er det væsentligt, at institutionerne bruger aftalerne. Her er en god indkøbsportal/netbutik et væsentligt redskab. Økonomiforvaltningen arbejder i samarbejde med forvaltningerne på en indkøbsportal og forbedring af netbutikken, så det bliver nemmere købe ind på aftalerne. Besparelser på administrationen (3 mio. kr.) Med budget 12 er det besluttet, at effektiviseringsbestræbelserne i Københavns kommune skal intensiveres med henblik på at reducere kommunens administrationsudgifter med en halv mia. kr. frem mod Ved siden af det tværgående administrationsplansprojekt, forventes der også hentet besparelser på den øvrige administration inden for de enkelte forvaltningsområder. På den baggrund arbejdes der i forvaltningen på at identificere et muligt effektiviseringspotentiale på administrationsområdet. Det sker via en Side 8 af 11 Side 11

14 gennemgang af, om der kan hjemtages yderligere effektiviseringer fx som følge af den nye organisering af institutionsområdet, samt om der er konkrete opgaver der kan falde bort, effektiviseres, digitaliseres eller organiseres på anden vis. PISA-København (0,7 mio. kr. ) Der forventes fremsat medlemsforslag om, at de særskilte PISA- København undersøgelser ikke længere skal gennemføres fra 2013 og frem. PISA-København gennemføres ikke på baggrund af et lovkrav, men er en særlig kørsel af den internationale PISA-undersøgelse, jf. BR-beslutning fra oktober Hvis undersøgelsen ikke laves fremadrettet, vil der kunne spares 0,7 mio. kr. årligt. Politikere og forvaltning vil fortsat kunne få et billede af det faglige niveau i København via kvalitetsrapporter og den følgeforskning, der er knyttet til tidligere gennemførte PISA-undersøgelser. Skolestruktur Det foreslås at ændre skolestrukturen på Nørrebro. Der henvises til behandlingen på BUU 7/3 ( ). I 2013 vil der være ekstraudgifter på 7,8 mio. kr. I 2014 vil der være besparelser på 9,2 mio. kr. Side 9 af 11 Side 12

15 BILAG A Alle beløb i tabellen er marginalbeløb pr. år (2013-p/l) A: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer BUU's andel 80,1 80,1 80,1 80,1 Nye energirenoveringer jf. ØU-sag 10/ ,0-0,8 0,0 0,0 Stigende profil i 2013 fra effektiviseringerne i 2011 inkl. ny institutionsstruktur -33,4 0,0 0,0 0,0 Stigende profil i 2013 fra effektiviseringer i 2012 inkl. Lærernes arbejdstid -25,4 0,0 0,0 0,0 Afståelse af bygninger - fra udmøntningssagen ,5 0,0 0,0 0,0 Tilbageførsel af midler fra barselsfonden i , Konkret anlægsprojekt finansieret i B2012 der giver billigere pladser 0,0-0,4-2,7 0,0 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer netto, i alt 13,1 78,9 77,4 80,1 B: Tværgående effektiviseringer Reelle effektiviseringer i 2013???? Stigende profil i 2013 fra effektiviseringer i ,5-1,2-1,1 0,0 Tværgående effektiviseringer netto, i alt: Note 1 0,0 0,0 0,0 0,0 C: Kommuneaftalens konsekvenser for København/BUF (juni 2012) BUU's andel af besparelser aftalt mellem Regeringen og KL???? i alt: Note 1 0,0 0,0 0,0 0,0 D: Effektiviserings-/besparelsesmåltal i forhold til administrationsplanen Effekter af administrationsplansarbejdet???? I alt???? E: Øvrige finansieringsudfordringer i BUU's ressort Manko på energirenoveringer fra budget Måltallet er 5 mio. kr. i Med udgangen af 2012 forventer KEJD at have konkrete projekter til mellem 1-4 mio. kr. (1-2,5 mio. kr. ). Jf. ØU 10. januar 2012 forventer Kejd nu, at de resterende besparelser fra 2012 vil blive indhentet i , Ekstra praktikpladser (ØU 28/ edoc ) 2,9 7,4 0 0 Skolestruktur 7,8-7,8 0 0 ISA (Idræt og Samvær) 0, Øvrige finansieringsudfordringer i alt 13,9-0,4 0 0 Samlet finansieringsudfordring 27,0 78,5 77,4 80,1 Løsninger - Forvaltningsspecifikke Side 10 af 11 Side 13

16 befordring - fase II 0, Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler Budgetmodel for Rengøring/Gårdmænd 8, Effektivisering af Tandplejen 1,5 1,5 0 0 Digitaliseringsstrategi BUF Tilpasning af puljer 4, Moms i frokosttakst 1, Skolestruktur 0 9,2-0,3 0 Indkøbsaftaler 1, PISA-København 0, Administrative effektiviseringer/besparelser Løsninger - Forvaltningsspecifikke - i alt 27,0 16,7-29,7 2,7 0 Samlet udestående finansieringsbehov 0 48,8-61,8 74,7 80,1 Note 1: Det forudsættes, at tværgående effektiviseringer, konsekvenserne af kommuneaftalen og administrative effektiviseringer kan implementeres som reelle effektiviseringer. Side 11 af 11 Side 14

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DAGSORDEN 2. 2. behandling af budgetforslag 211 (21-46515) Udvalget skal tage stilling til placering af forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav, besparelser og interne omprioriteringer i Børne- og

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43. Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015

Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 I forbindelse med behandlingen af Københavns

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 1 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012)

Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. maj 2012 (1. fejebakkesag 2012) Med

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere