Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?"

Transkript

1 Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? Overraskende analyser, løsninger og handlemuligheder, når man benytter et nyt og bredere diskriminationsbegreb

2 INDHOLD Del 1: En ny udvidet definition af diskrimination s. 3 Del 2: Udsagn s. 7 Del 3: Analyse og handlemuligheder s. 12 Del 4: Dialog om forandring s. 22 1

3 Forord I alle erhvervsuddannelser spiller det en stor rolle, om den unge får en praktikplads ude i en virksomhed i forbindelse med sin uddannelse. Gastronomuddannelsen indeholder både skoleundervisning og praktikuddannelse. Praktikuddannelsen skal som hovedregel finde sted i en praktikvirksomhed på grundlag af en uddannelsesaftale en særlig ansættelseskontrakt som er indgået af/ mellem eleven og virksomheden. Tidligere undersøgelser i Danmark peger på, at nydanske elever i et ikke præcist kendt omfang finder, at de bliver udsat for diskrimination fra arbejdsgiverside, når de søger en praktikplads. Der foreligger også en domsafgørelse i en sag, hvor en erhvervsskole havde ladet sig påvirke af et arbejdsgiverønske om ikke at få henvist nydanske elever til ledige praktikpladser. Hvis en elev ikke får en praktikplads i en virksomhed, så forringes elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen. Manglende praktikpladser er medvirkende til, at elever, herunder også nydanske elever, falder fra uddannelserne, da mange elever ofte ikke anser skolepraktik som et attraktivt alternativ til praktik i en virksomhed. Dette leverer et negativt bidrag til den samlede samfundsøkonomi og svækker samtidig disse unges mulighed for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet gennem erhvervsuddannelsen. I forbindelse med nogle interview af nydanske elever på Hotel- og Restaurantskolen i København havde projektet Fastholdelseskaravanen 1 mødt elever, der berettede, at de var blevet udsat for diskrimination, når de søgte en praktikplads i en virksomhed. Projektet ønskede at undersøge hvilke realiteter, der kunne ligge bag disse beretninger. Projektet iværksatte derfor en undersøgelse i efteråret 2011 og foråret 2012, som blev udført af konsulenter fra Foreningen Nydansker og ConnectingMinds.dk, som derfor har forfattet denne rapport. Undersøgelsen er gennemført i samråd med Fastholdelseskaravanen og HORESTA. Der har i undersøgelsen deltaget: 24 elever fra Hotel- og Restaurantskolen i Valby. 20 virksomheder fra hotel- og restaurationsbranchen i Hovedstadsregionen 3 medarbejdere på Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Undersøgelsens målgruppe har været etniske minoritetsunge fra ikke vestlige lande i denne rapport benævnt nydanskere. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge, om der fra virksomhedsside forekommer former for diskrimination af nydanske elever i forbindelse med deres praktikpladssøgning og opnåelse af praktikplads indenfor gastronomuddannelserne, herunder om udsagn herom måske ikke bunder i egentlig diskrimination afledt af det etniske perspektiv, men snarere skyldes årsager, der kan have udgangspunkt i, at den søgende muligvis ikke ønsker omgang med visse former for madvarer og eller andre faktuelle forhold. Denne rapport er tænkt som inspiration for arbejdsgivere, faglige udvalg og erhvervsskoler som udbyder gastronomuddannelse, og for elever i uddannelsen og tilgrænsende uddannelser. Derved kan rapporten forhåbentlig medvirke til at mindske frafaldet fra uddannelserne. Projektet takker de interviewede elever, virksomheder og skolen for at have bidraget til undersøgelsen. Fastholdelseskaravanen har med midler fra EU's Socialfond finansieret undersøgelsen og den foreliggende rapport. Afslutningsvis skal det bemærkes, at meninger og synspunkter i rapporten står for forfatternes egen regning. 1 Fastholdelseskaravanen var oprindeligt et projekt i samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet. Ved Integrationsministeriets nedlæggelse i oktober 2011 overgik Fastholdelseskaravanen til Ministeriet for Børn og Undervisning, hvor projektet hører til Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond. 2 2

4 DEL 1 En ny, udvidet definition af diskrimination 3

5 Baggrunden for at benytte en ny, udvidet definition af diskrimination Den foreliggende undersøgelse skal kortlægge, om arbejdsgiverne indenfor hotel- og restaurationsbranchen diskriminerer nydanske elever, når de ansøger om en praktikplads. Samtidig skal det vurderes, om nogle af elevernes beretninger om diskrimination i virkeligheden hænger sammen med, at de fejlvurderer jobbets kvalifikationskrav m.v. 2 Det springende punkt er, hvad der forstås ved begrebet diskrimination. Mange tidligere undersøgelser har taget udgangspunkt i det diskriminationsbegreb, der benyttes i lovgivningen imod forskelsbehandling. Her benyttes imidlertid en anden definition af diskrimination. Nogle grundlæggende antagelser Der findes en forholdsvis begrænset gruppe af etniske danskere, der mener, at de er i deres gode ret til at diskriminere personer med anden etnisk eller religiøs baggrund. Mennesker med denne overbevisning findes i alle dele af det danske samfund. De bryder lovens forbud imod racediskrimination, og det bør være myndighedernes opgave, med loven i hånd, at drage dem til ansvar ved landets domstole. Mere herom nedenfor. Det er imidlertid ikke denne gruppe, som den foreliggende rapport fokuserer på. Baggrunden for dette fravalg er følgende antagelser: Det store flertal af gastronomiske arbejdsgivere ønsker ikke diskrimination på deres arbejdspladser og tager afstand fra racisme og etnisk chikane. En del af de kvalificerede og motiverede nydanske elever bliver frasorteret i forbindelse med søgning af en praktikplads. Arbejdsgivernes selvforståelse, om at de altid ansætter den bedst kvalificerede til jobbet, viser sig i visse tilfælde at være baseret på subjektive, usystematiske kriterier. Diskrimination forekommer ofte i form af ubevidst vanetænkning på arbejdspladserne også der, hvor man ikke har til hensigt at diskriminere. En del arbejdsgivere mangler præcis viden om hvad diskrimination er, og hvordan den fungerer. Problemerne omkring diskrimination kan kun løses gennem åbenhed om problemerne, samt dialog og samarbejde. To virkeligheder, der ikke altid kan finde hinanden På baggrund af disse antagelser fokuserer rapporten på disse to grupper: Det store flertal af arbejdsgivere, der ikke ønsker diskrimination på deres arbejdsplads. Den store andel af de nydanske elever på skolens grundforløb og skolepraktikordning til gastronom, der har kompetencerne til at blive gode gastronomelever i branchens virksomheder. Disse to grupper har en fælles, gensidig interesse i at løse problemet omkring praktikpladser. De har begge brug for at kende hinanden bedre. Rapporten forsøger at udforske de virkeligheder, som henholdsvis de unge og virksomhederne oplever med afsæt i følgende spørgsmål: Hvad er det i arbejdsgivernes og de nydanske elevers respektive tankegange, handlemønstre og tolkninger af virkeligheden, som i praksis kan begrænse de nydanske elevers muligheder for at finde sig en praktikplads ude i en virksomhed? På den ene side har man nogle ambitiøse og kompetente nydanske elever og på den anden side nogle arbejdsgivere, der har brug for dem og gerne vil have dem ansat. De gode viljer er til stede på begge sider. Alligevel kan det til tider være vanskeligt for de to grupper at nå hinanden. Det er dette fænomen, der belyses i denne rapport Her kunne ligge nye løsningsmuligheder omkring praktikpladserne. For at studere dette felt benyttes en nyere definition af diskrimination. Denne definition har taget form i Europa igennem de sidste 10 år. 2 En del af de interviewede nydanske gastronomelever var voksenelever, der allerede havde arbejdserfaringer fra branchens arbejdspladser. Deres beretninger om racistisk diskrimination og chikane mens de var ansatte, er ikke medtaget i denne rapport, der kun vedrører søgning af praktikpladser. 4

6 En ny, bredere forståelse af diskrimination: Sikring af lige muligheder for alle Den nuværende danske og europæiske lovgivning samler sig omkring seks kriterier for diskrimination: Køn, etnisk baggrund/race, alder, seksuel orientering, fysiske handicaps og religion. Denne rapport drejer sig om diskrimination på grund af etnisk baggrund/ race samt om religion Lovgivningen skelner mellem to former for diskrimination: direkte og indirekte. Direkte diskrimination er negativ forskelsbehandling med etnisk baggrund/race/ religion som kriterium for, hvem der skal behandles ringere. For eksempel: Vi ansætter ikke muslimer. Indirekte diskrimination opstår, når man benytter en tilsyneladende neutral regel eller kriterium for alle ansøgere. Diskriminationen opstår, hvis dette kriterium i højere grad udelukker personer med nydansk baggrund end etniske danskere, uden at kriteriet har en tungtvejende faglig begrundelse. For eksempel hvis man kræver, at en kokkeelev skal kunne stave korrekt på dansk (i den skriftlige ansøgning) eller tale uden accent. Krav som disse (1) vil i højere grad udelukke nydanske elever fra at få en praktikplads, og (2) er i sig selv helt irrelevante for at være en god kokkeelev. Den nuværende lovgivning har primært til formål at forhindre, at etniske danskere, og befolkningen i øvrigt, bevidst og forsætligt giver personer fra de diskriminationstruede grupper en ringere behandling. Desværre er lovgivningens diskriminationsbegreb ikke tilstrækkelig til at forklare, hvorfor kvalificerede nydanske elever har sværere ved at finde praktikpladser end andre. I denne undersøgelse anvendes derfor en udvidet definition af diskrimination, som dækker bredere end den nuværende lovgivnings. Inspirationen er blandt andet hentet fra EU Kommissionens definition af ligebehandling, hvis målsætning er at sikre alle borgere lige muligheder (se for eksempel Compendium of Practice on Non- Discrimination/Equality Mainstreaming, EU Commission Justice, 2011). Diskrimination defineres i denne rapport som alle praksisformer på skolen eller hos arbejdsgiverne, der systematisk bidrager til at give kvalificerede nydanske gastronomelever ringere chancer for at få en praktikplads end etnisk danske elever med tilsvarende kvalifikationer. Denne definition af diskrimination dækker alle de adfærdsformer, der krænker den nuværende lovgivning imod diskrimination. Men derudover udforsker den vanemæssige handlemønstre, regelsæt, normer og tankegange, der i praksis gør det vanskeligere for nydanske elever at få en praktikplads - uden at dette på noget tidspunkt har været arbejdsgiverens hensigt. Ofte drejer det sig om faktorer, som hverken eleverne, arbejdsgiverne eller skolen på nuværende tidspunkt er opmærksomme på. Som det vil fremgå senere i rapporten, er det i denne sidste del af analysen, at de overraskende nye løsningsmuligheder dukker op. 5

7 Brugen af det nye diskriminationsbegreb i rapporten Det nye, bredere diskriminationsbegreb rummer den hidtidige forståelse, det vil sige lovens begreber: direkte diskrimination, indirekte diskrimination, chikane, m.v. Men desuden åbner det for at søge efter elementer af ubevidst, institutionel diskrimination. Lovgivningens diskriminationsbegreb har til formål at finde den skyldige. I denne sammenhæng kunne det være arbejdsgivere, der forsætligt har udelukket nydanske elever fra praktikpladser, som de var kvalificerede til. Det ville have betydning, hvis man bekæmpede denne direkte og synlige diskrimination ved ansættelse af nydanskere på arbejdsmarkedet. Men det vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt til at sikre de nydanske elever ligeværdige muligheder for praktikpladser. Når man derimod analyserer institutionel diskrimination, giver det sjældent mening at lede efter, hvor skylden skal placeres. Her bør man snarere søge efter mønstre af vanetænkning og normer, der kan forklare, hvorfor denne gruppe af gastronomelever kan have sværere end andre ved at finde en praktikplads, på trods af relevante kvalifikationer og motivation til at gøre et godt job? Analysen har ikke til formål at placere ansvaret på den ene eller den anden part. Institutionel diskrimination kan opstå i situationer, hvor de gode viljer går galt af hinanden. Der er ikke nogen, der har skylden, når alle gør deres bedste. Undersøgelsen søger derfor en forståelse af de forskellige interessenters forudsætninger, vilkår og oplevelser af virkeligheden. Det har været vigtigere at finde deres forskellige tolkninger af situationen omkring praktikpladser end at bevise hvem af dem, som har mest ret. DEL 2 af rapporten gennemgår, hvad henholdsvis arbejdsgivere og gastronomelever kunne berette gennem interviews og spørgeskemaer. DEL 3 af rapporten indledes med en analytisk model, der kan bruges til at skelne mellem de forskellige former for diskrimination, som det udvidede diskriminationsbegreb rummer. Med modellen analyseres udsagnene fra henholdsvis arbejdsgiverne og gastronomeleverne. Det viser sig, at arbejdsgiverne og gastronomeleverne på en række punkter ser situationen forskelligt, hvilket åbner op for handlemuligheder, der kan øge antallet af nydanske gastronomelever i praktikpladser. Kun få af disse nye løsningsmuligheder lader sig udlede fra det hidtil benyttede diskriminationsbegreb. DEL 4 af rapporten giver nogle forslag til, hvilke dialoger mellem de forskellige interessenter omkring gastronomelevernes praktikpladser der ser ud til at være mest lovende. Hvordan skal parterne samarbejde om at skabe forandring? 6

8 DEL 2 Udsagn 7

9 Hvad arbejdsgiverne fortalte Der gennemførtes et gruppeinterview med syv større arbejdsgivere indenfor gastronomfaget. Efterfølgende udsendtes et elektronisk spørgeskema ud til 40 arbejdsgivere. Heraf indsendte 13 en besvarelse indenfor fristen. Det overordnede indtryk var, at arbejdsgiverne primært baserer ansættelsen af elever på en vurdering af ansøgerens personlighed. Man går efter elever, der har de rigtige personlige holdninger det faglige skal vi nok lære dem. Elevernes faglige kompetencer på ansættelsestidspunktet var i mange tilfælde ikke afgørende. CV og skriftlig ansøgning Det betyder i praksis, at mange arbejdsgivere ansætter elever uden at se hverken en ansøgning eller et CV. Selv når en ansøgning med CV foreligger, har den ikke altid nogen betydning for køkkenchefens beslutning om, hvem der skal ansættes som elev. På større arbejdspladser med en HR-funktion er den skriftlige ansøgning dog vigtig i den første, indledende udvælgelse af kandidater. Men det er ikke sikkert, at den skriftlige ansøgning og CV et har nogen større betydning, når køkkenchefen tager den endelige beslutning. Uanmeldt fremmøde Mange køkkenchefer foretrækker en personlig henvendelse eller en telefonisk. Derfor bliver mange elevstillinger besat ved, at ansøgeren uanmeldt møder op på arbejdspladsen og presser sig på. Arbejdsgiverne oplever, at de får markant færre uopfordrede personlige henvendelser fra nydanske elever. Det betyder samtidig, at et stort antal elevstillinger aldrig bliver annonceret, hverken med opslag på skolen eller i jobbaser. Det vides ikke hvor mange køkkener, der udelukkende ansætter elever på baggrund af stillingsopslag. skal have en vis gennemslagskraft uden at virke dominerende eller provokerende. Denne balance var der ikke en sikker definition på blandt de interviewede arbejdsgivere. Mange arbejdsgivere nævner desuden, at de lægger vægt på ansøgerens kropssprog, øjenkontakt og påklædning, uden dog at kunne formulere præcis hvad det er, de leder efter. Mod og engagement Ansøgerne skal kunne begrunde, hvorfor de søger netop denne praktikplads, og at de ikke kun henvender sig, fordi skolen kræver at de sender et bestemt antal ansøgninger pr. uge. De skal virke ægte interesserede/engagerede, både i faget og i den konkrete arbejdsplads. Ansøgerens holdninger spiller en stor rolle for mange køkkenchefer. Ansøgerne skal give udtryk for de rigtige holdninger med et højt energiniveau og engagement. Arbejdsgiverne leder efter holdninger som for eksempel at være fleksibel med arbejdstider, villig til at knokle, pålideligt fremmøde og villighed til at tage imod ordrer og skideballer - også fra kvindelige kollegaer og ledere. Usikkerhed omkring kulturforskelle Nogle af arbejdsgiverne gav udtryk for, at de på en række områder var usikre, når de skulle have samtaler med ansøgere med nydansk baggrund. Ingen af køkkencheferne gav udtryk for, at det var en situation, som de følte sig hjemme i. Der var varierende holdninger omkring Ramadan og daglig bøn og tilsvarende religiøse referencer på arbejdspladsen. En del arbejdsgivere havde fundet kreative løsninger omkring muslimske elever, der ikke selv spiser svinekød. Lidt smidighed omkring arbejdsdelingen betyder, at eventuelle religiøse regler omkring svinekød ikke bør forhindre en muslimsk gastronomelev i at få en praktikplads. Arbejdsgiverne var generelt velvillige til at finde fleksible løsninger. Det personlige indtryk Køkkenchefens personlige indtryk af ansøgeren spiller den afgørende rolle. Det betyder, at ansøgeren skal kende og kunne aflæse de kulturelle koder indenfor branchen. Ansøgeren 8

10 Anerkender ikke negativ forskelsbehandling Der er stort set ingen arbejdsgivere, der giver udtryk for, at nydanske elever bliver behandlet anderledes end andre. Mange arbejdsgivere mener, at alle ansøgere bliver behandlet ens, og at man ansætter den bedst kvalificerede. Denne forståelse stemmer dog ikke helt med, hvad en del af eleverne fortalte. Enkelte arbejdsgivere gør dog opmærksom på, at de stiller særlige spørgsmål omkring kultur, kønsroller og religion, hvis ansøgeren har nydansk baggrund. Forskelsbehandling er ikke et emne, der vækker tanker og associationer hos arbejdsgiverne. Man kunne forestille sig, at nogle arbejdsgivere i visse sammenhænge ville foretrække danske elever, fordi det afspejlede ønsker fra deres kunder. Dette spørgsmål blev imidlertid ikke afklaret. Spørgeskemaerne viste, at de undersøgte arbejdsgivere højst havde et par nydanske medarbejdere med direkte kundekontakt. Negativ forskelsbehandling er et emneområde, hvor arbejdsgivernes oplevelse af virkeligheden er vanskelig at få til at hænge sammen med, hvad de nydanske elever oplever. De nydanske elever oplever, (i modsætning til arbejdsgiverne), at forskelsbehandling ikke er et ukendt fænomen ved ansættelsen af gastronomelever. Arbejdsgivernes forslag til skolerne Nogle af arbejdsgiverne mente, at erhvervsskolernes finansieringsmodel blandt andet belønner skolen for at tage elever ind, som reelt ikke har den store chance for at gennemføre en uddannelse. Det vil sige at skolen bliver betalt for at være aflastningssted for unge med en problematisk social baggrund (hvoraf nogle har en nydansk baggrund). Mange nydanske elever fra denne gruppe har en utilpasset optræden og bidrager til at opbygge negative fordomme omkring nydanske elever generelt. De går måske det første år på skolen uden at have nogen realistisk ide om, hvordan man arbejder i et professionelt køkken. Når de så endelig kommer ud på et kort praktikophold, står det hurtigt klart for alle parter, at de ikke hører til der. Denne negative erfaring mundede dog ud i et positivt forslag fra nogle arbejdsgivere om, at gastronomeleverne vil have gavn af at komme i praktik langt tidligere i uddannelsen for eksempel i form af modellen Ny Mesterlære. Så ville det blive væsentligt lettere for dem også senere at fungere i en praktikplads. Helt konkret foreslog nogle af arbejdsgiverne, at der burde være flere korte praktikperioder på det skolebaserede grundforløb (den indledende del af uddannelsen). Det vil lette elevernes mulighed for senere (efter grundforløbet) at få sig en egentlig EUD praktikplads. 9

11 Hvad gastronomeleverne fortalte Der blev foretaget tre gruppeinterviews: én gruppe af etnisk danske elever og to forskellige grupper af nydanske elever. De nydanske elever havde baggrunde fra Tyrkiet, Mellemøsten, Pakistan, Syd-Østasien og Latinamerika. Mange af dem havde en praktikplads og var fagligt ambitiøse. Hvis de havde oplevet at blive diskrimineret, kunne det næppe forklares med, at de fundamentalt manglede de nødvendige faglige kvalifikationer eller det personlige drive. Det viste sig at være overraskende vanskeligt at skaffe interviewpersoner, og interviewpersonerne var samtlige nydanske elever, der befandt sig på skolen den pågældende uge. Markante forskelle i kontaktstrategi De nydanske elever og de etnisk danske elever benyttede tilsyneladende forskellige strategier i søgningen af praktikplads. De etnisk danske elever havde alle sammen forståelsen af, at de skulle møde uanmeldt op på deres ønskearbejdsplads på et belejligt tidspunkt af dagen. Næsten alle havde de fået deres praktikplads på denne måde. De nydanske elever benyttede kun i ringe grad disse strategier. De etnisk danske elever gjorde også stærkt brug af personlige netværk og anbefalinger. Sådanne netværksressourcer havde de nydanske elever ikke adgang til i samme omfang. Nogle af de etnisk danske elever havde fået personlige anbefalinger fra en lærer om, hvor de kunne søge praktikplads. Ud over dette nævnte ingen af eleverne, at de havde fået hjælp fra skolen til at opnå en praktikplads. Utryghed ved det personlige møde og ansættelsessamtalen Generelt føler de nydanske elever sig også langt mindre trygge ved ansættelsessamtaler. De gav udtryk for at frygte, at samtalen fik et negativt forløb på grund af en eller anden form for modvilje eller diskrimination. Tidligere oplevelser af at være blevet afvist på grund af modvilje imod nydanske elever sad som en usikkerhed i kroppen hos dem, når de skulle ud til ansættelsessamtaler. Kun en enkelt, måske særlig talentfuld nydansker, havde følt sig godt tilpas i disse samtaler. I modsætning hertil havde de etnisk danske elever haft en masse sjove og gode oplevelser ved deres personlige møder med køkkencheferne i forbindelse med praktikpladssøgningen. De beskrev det som et psykologisk spil, hvor de og arbejdsgiveren prøvede hinanden gensidigt af i et venskabeligt leje præget af menneskelig jævnbyrdighed. Jobdatabaser er sjældent vejen til en praktikplads Nydanske elever, der ikke havde fået en praktikplads, benyttede og/eller Jobbørsen kombineret med skriftlige ansøgninger med CV er. Generelt var erfaringen, at disse værktøjer ikke førte til, at man fik en praktikplads. Men de gjorde det alligevel, uanset at det blot førte til en oplevelse af en endeløs strøm af afvisninger. Muligvis fordi det er et krav, for at de kan forblive på uddannelsen. De etnisk danske elever benyttede kun i ringe grad jobdatabaserne til at finde en arbejdsgiver, hvor de ville søge en elevplads. De var mere styret af at finde et sted, hvor de virkelig havde lyst til at arbejde, end et sted hvor en arbejdsgiver tilfældigvis havde opslået en praktikplads. Hvis de brugte internettet, var det for at finde det rigtige sted for dem. Når de først havde udset sig en arbejdsplads, hvor de gerne ville være praktikelev, så lod de sig ikke stoppe af, at arbejdsgiveren ikke havde annonceret en praktikplads på netop det tidspunkt. Desuden havde mange af de etnisk danske elever fået en praktikplads uden på noget tidspunkt at vise et CV eller sende en skriftlig ansøgning. Nogle af dem mente, at CV et var komplet ligegyldigt, når det drejede sig om at få en praktikplads. For dem drejede det hele sig om at gøre et godt indtryk ved det personlige møde. Lige på, ansigt til ansigt, med et minimum af formaliteter. Hvem er du? Hvad vil du? Hvorfor har du valgt at komme her hen til os? Ved du hvad det kræver at arbejde hos os? Er du indstillet på at arbejde på vores måde? Er du stabil? Kan vi regne med dig? 10

12 Direkte diskrimination Næsten alle de nydanske elever kunne berette om visse personlige oplevelser af diskrimination. Nogle af de nydanske elever havde oplevet direkte diskrimination i forbindelse med en ansøgning om en praktikplads. For eksempel ledsaget af bemærkningen Vi ansætter ikke sorte her, en udtalelse der ikke levner plads til fortolkning. Andre havde oplevet direkte diskrimination og racistisk chikane i forbindelse med deres indledende prøvedage i forbindelse med en praktikplads. Det var ikke et resultat, interviewlederne på forhånd havde forventet. Men da beretningerne fra begge grupper var lige entydige, må man antage, at der kan være tale om et problem af et ikke negligerbart omfang. Der fandtes ingen støtte for hypotesen om, at elevernes oplevelse af diskrimination kunne forklares med, at de ikke ville arbejde med svinekød eller tilsvarende faktuelle forhold. Det kom som en overraskelse, at også mere end halvdelen af de interviewede etnisk danske elever gav udtryk for, at de var stødt på åben racisme og diskrimination af nydanske elever på nogle af deres arbejdspladser. Meget få klagesager Elevernes kendskab til lovgivningen imod diskrimination var begrænset og utilstrækkelig. De var i flere tilfælde ikke i stand til at afgøre, om arbejdsgiveren havde foretaget sig noget ulovligt, eller om arbejdsgiveren var i sin gode ret. To af eleverne berettede om chikanesager, der havde været kørt gennem fagforeningen. Ingen af de øvrige erfaringer af diskrimination var blevet indberettet nogen steder. Eleverne havde ikke tillid til klagesystemet. De troede ikke på, at en klage ville føre til noget godt. De fleste havde valgt at bide ydmygelsen i sig og bare se at komme videre med deres eget liv. Ingen af eleverne har informeret skolen om disse episoder. Ingen af de interviewede medarbejdere fra skolen havde hørt om episoder, hvor nydanske elever havde været udsat for diskrimination. 11

13 DEL 3 Analyse og handlemuligheder 12

14 En model til at diskutere fænomenet diskrimination Modellen på næste side kan benyttes til at diskutere, hvordan arbejdsgivere og elever kan ende op med forskellige oplevelser og tolkninger af samme situation. Modellen betragter to kategorier af diskrimination: Diskrimination der forekommer, fordi arbejdsgiveren eller en af dennes medarbejdere netop har til hensigt at diskriminere. (Se modellen A og B). Diskrimination der forekommer på trods af, at arbejdsgiveren eller medarbejderne på arbejdspladsen ikke har nogen hensigt om at diskriminere. (Se modellen C1 og D1). På tilsvarende måde kan diskrimination forekomme i situationer, hvor eleven: Oplever at blive diskrimineret. (Se modellen A og C1). Ikke oplever at blive diskrimineret. (Se modellen B og D1). Diskrimination rummer derfor følgende paradoksale psykologiske mekanismer: Reel diskrimination er ikke nødvendigvis forbundet med, at eleven selv oplever at blive diskrimineret. (Se modellen B og D1). I visse tilfælde kan nogle elever opleve, at de bliver udsat for diskrimination, uden at der i realiteten forekommer nogen form for diskrimination (imaginær eller indbildt diskrimination, se modellen C2). I andre tilfælde forekommer der diskrimination, uden at hverken arbejdsgiveren eller eleven er klar over, at det sker. (Se modellen D1). Utilsigtet (ubevidst) diskrimination kan forekomme selv på arbejdspladser, hvor man har en mangfoldighedspolitik og et positivt mål om at fremme ligebehandling. Den positive vilje er ikke en sikring imod institutionel diskrimination. Fokus på strukturelle barrierer (institutionel diskrimination) Arbejdsgiverne, eleverne og skolen har hver for sig selv peget på faktorer, der hindrer de nydanske unge i at få en praktikplads. Andre barrierer er blevet dokumenteret gennem nogle af de analytiske spørgsmål, der blev stillet til respondenterne. Endnu andre dukkede frem gennem en sammenkædning af udsagnene fra de tre grupper. Mange af de nedenstående faktorer kan betegnes som strukturelle barrierer, det vil sige forhold i branchen, på skolen og i samfundet, der samlet set giver nydanske elever ringere chancer for at få en elevplads. Disse strukturelle barrierer fungerer som institutionel diskrimination. (Se modellen D1). De strukturelle barrierer er ofte tankesæt, vanebaserede handlingsmønstre eller regler, som aldrig har haft til formål at virke diskriminerende. Diskriminationen opstår som følge af ubevidst vanetænkning, ikke på grund af ond vilje. Det er måske ligesom, at der for år siden var mange industrianlæg, som forurenede miljøet voldsomt. Det var ikke, fordi de gerne ville forurene, men fordi de ikke vidste bedre. Disse strukturelle barrierer bidrager til, at flere nydanske elever oplever, at deres praktikpladssøgning ikke fungerer tilfredsstillende. Men de kan ikke altid sætte fingeren på, hvor det går galt. Det er især disse ubevidste og nærmest usynlige strukturelle barrierer, som denne rapport vil forsøge at kaste lys over. Gennemgangen af disse strukturelle barrierer rummer samtidig en række løsningsmuligheder. Nogle af disse forslag til løsningsstrategier henvender sig specifikt til arbejdsgiverne, skolen eller eleverne. Andre kræver en dialog mellem parterne for at virke. Ofte kan der være forskellige perspektiver på samme sag. 13

15 Elevens perspektiv Oplever at blive udsat for diskrimination Oplever IKKE at blive udsat for diskrimination Har til hensigt at diskriminere Der forekommer faktisk diskrimination [A] Der forekommer faktisk diskrimination [B] Arbejdsgiverens perspektiv Har IKKE til hensigt at diskriminere Der forekommer faktisk diskrimination [C1] Der forekommer faktisk IKKE diskrimination [C2] Der forekommer faktisk diskrimination [D1] Der forekommer faktisk IKKE diskrimination [D2] Model til at diskutere diskrimination som fænomen Allan Hjorth/Connecting Minds, 2012 [A] De fleste episoder af direkte diskrimination foregår i denne kvadrant. [B] Indirekte diskrimination i henhold til den gældende lovgivning falder ofte i denne kategori. For eksempel kan et ansættelseskrav om, at man skal kunne skrive grammatisk fejlfrit dansk for at blive ansat som kokkeelev muligvis rubriceres som indirekte diskrimination i lovens forstand. Denne form for diskrimination bliver imidlertid sjældent diagnosticeret som sådan, og derfor oplever eleverne heller ikke, at de bliver udsat for diskrimination. De tænker i stedet: Sådan er reglerne, og det kan vi jo ikke gøre noget ved. [C1] Denne kategori af diskrimination kommer for eksempel til udtryk i asymmetriske magtrelationer, der er usynlige for etniske danskere. Eksempelvis når arbejdsgivere under en ansættelsessamtale begynder at udspørge ansøgere med brun hud i detaljer omkring deres religion, kønsroller i familien, madvaner m.v. Arbejdsgiveren oplever måske disse spørgsmål som afslappede og naturlige, mens eleven oplever dem som grænseoverskridende og nedværdigende. [C2] Indbildt, imaginær diskrimination (det vil sige i realiteten ingen diskrimination). Når eleven fejlagtigt mener sig udsat for diskrimination. For eksempel hvis en lærer siger nej til en anmodning fra en elev i fuld og korrekt overensstemmelse med skolens faste regelsæt, og eleven beskylder læreren for at være racist, fordi han siger nej til anmodningen. [D1] Også i denne kvadrant kan der forekomme diskrimination. Vel at mærke uden at hverken arbejdsgiveren eller ansøgeren er klar over det. Denne situation opstår for eksempel i forbindelse med nogle af de former for institutionel diskrimination samt visse former for indirekte diskrimination, der er beskrevet i de foregående afsnit. [D2] Ingen diskrimination Her befinder de fleste af os heldigvis i 99,9 % af tiden. 14

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C

En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C En kvalitativ undersøgelse af grund- og hovedforløbselevers forklaringer på, hvorfor de stopper et uddannelsesforløb på SOSU C Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2013 En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere