Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr af 27. december 2016, 1 i lov nr. 192 af 27. februar 2017 og 2 i lov nr. 311 af 4. april 2017, foretages følgende ændringer: 1 1. I 10, stk. 1, 2. pkt., ændres samt færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner til:, inddeling i færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen i de enkelte fag/emner skal tilrettelægges, og, herunder ændres til: og. 2. I 10 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Undervisningsministeren udsender vejledende færdigheds- og vidensmål. Stk. 2-4 bliver herefter til stk I 10, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres arbejdet med færdigheds- og vidensmål til: tilrettelæggelsen af undervisningen ud fra færdigheds- og vidensområderne. 4. I 11, stk. 3, ændres færdigheds- og vidensmål til: færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilken undervisningen skal tilrettelægges,. 5. I 13, stk. 2, udgår, færdigheds- og vidensmål. I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 8. juli 2016, som ændret ved 1 i lov nr af 13. december 2016 og 17 i lov nr af 27. december 2016, foretages følgende ændringer: 1. I 1 a, stk. 4, ændres henholdsvis færdigheds- og vidensmål til: og færdigheds- og vidensområder. 2 3 I lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. juni 2016, som ændret ved 2 i lov nr af 13. december 2016, 18 i lov nr af 27. december 2016 og lov nr af 27. december 2016, foretages følgende ændringer: 1

2 1. I 2, stk. 3, ændres henholdsvis færdigheds- og vidensmål til: og færdigheds- og vidensområder. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. december Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 5 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning Den danske folkeskole er en mangfoldig institution, som skal kunne rumme alle børn. Folkeskolen er et sted, som skal bidrage til alle elevers kundskaber og færdigheder, dannelse og udvikling af kompetencer. Hvis det mål skal opfyldes, skal skolerne og underviserne organisere og tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at denne opgave kan løses bedst muligt for netop den konkrete klasse og de elever, der undervises. Med dette lovforslag lempes omfanget af bindinger i regelsættet om Fælles Mål, som fastsætter de fælles mål for undervisningen i folkeskolen (herefter omtalt som Fælles Mål). Som en del af den politiske aftale fra juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen (folkeskolereformen) ønskede partierne bag folkeskoleloven dels at forenkle de Fælles Mål for folkeskolens undervisning og dels at præcisere dem, således at de bedre kunne anvendes af underviserne i undervisningen, og så det blev mere tydeligt, hvilke færdigheder, kompetencer og metoder eleverne skulle tilegne sig. I implementeringen af de forenklede Fælles Mål er det tiltænkte hierarki mellem de forskellige niveauer i målene endt med at træde lidt i baggrunden. Der har samtidig været en kritik af antallet af mål. Der er i dag bindende mål for undervisningen i folkeskolens fag (børnehaveklassen til 9. klasse). Det er bl.a. blevet fremført, at de forenklede Fælles Mål rummer for mange mål og dermed udgør en for detaljeret regulering af arbejdet med fagenes indhold og er udtryk for en overdreven grad af styring, der ikke efterlader en tilstrækkelig frihed til at kunne anvende undervisernes pædagogiske faglighed bedst muligt. Fælles Mål er primært et redskab for underviseren og et redskab til at tydeliggøre for eleverne, hvad de forventes at lære, og de skal derfor være et brugbart og meningsfuldt redskab i undervisningen og i samarbejdet mellem skole og elever og forældre. Det er derfor vigtigt, at de nationale rammer ikke opleves som snærende bindinger, der undergraver undervisernes professionalisme, men sætter en fælles retning, som herefter kan udfoldes i den konkrete undervisning på baggrund af lokale prioriteringer, ønsker og behov. Med de foreslåede lempelser af bindingsgraden i regelsættet om Fælles Mål vil der blive færre mål, der er bindende. Samtidig vil hierarkiet mellem de forskellige niveauer mellem målene blive gjort tydeligere. På den måde vil de overordnede mål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de enkelte fag, og dermed det faglige ambitionsniveau, være uændret, men med en øget frihed til lokalt at tilrettelægge undervisningen på baggrund af de faglige prioriteringer. 2. Lovforslagets baggrund 3

4 Den 13. juni 2013 nåede de daværende partier bag folkeskoleloven (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) til enighed om en aftale om en reform af folkeskolen. Som en del af folkeskolereformen ønskede forligskredsen at reducere og forenkle omfanget og antallet af Fælles Mål for folkeskolens undervisning væsentligt og at præcisere dem med henblik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum, og som understøtter skolens arbejde med målstyret undervisning. Præciseringen skulle bl.a. medføre, at målene understøtter undervisernes daglige arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen og at ledere, forældre, herunder forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen, og elever kan forstå målene godt nok til at være aktive medspillere i forhold til elevernes læring. På denne baggrund blev de daværende mål for undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner ændret og indfaset med virkning fra den 1. august I forbindelse med implementeringen af målene er det tiltænkte hierarki mellem de forskellige niveauer i målene dog endt med at træde lidt i baggrunden, og der har samtidig været en del kritik af antallet af mål. Kritikken har især gået på, at Fælles Mål udgør en for detaljeret regulering af arbejdet med fagenes og de obligatoriske emners indhold. Regeringen og de nuværende partier bag folkeskoleloven (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) er på den baggrund blevet enige om at reducere antallet af lovgivningsmæssigt bindende mål, så det i modsætning til i dag alene er målene for, hvad eleverne skal have tilegnet sig af kompetencer ved afslutningen af bestemte klassetrin (kompetencemål), og færdigheds- og vidensområderne, ud fra hvilke undervisningen skal tilrettelægges, samt opmærksomhedspunkerne, der er bindende, mens de underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende. Kanonlisterne i dansk og historie vil også fortsat være obligatorisk at inddrage i undervisningen. Forslaget indebærer således lempelser af bindingsgraden i regelsættet om Fælles Mål, idet der vil blive færre mål, der bindende. Samtidig vil hierarkiet mellem de forskellige niveauer mellem målene fremstå tydeligere. Forslaget er i tråd med regeringsgrundlaget om afbureaukratisering, ledelse og mere frihed til borgerne. 10. klasse er ikke omfattet af lovforslaget, da 10. klasse indgår i regeringens arbejde med anbefalingerne fra ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Forenkling af folkeskolens Fælles Mål Gældende ret 4

5 Med lov nr. 406 af 28. april 2014 blev Fælles Mål forenklet og præciseret med henblik på at sikre et større fokus på elevernes læringsudbytte og et bedre og mere præcist udgangspunkt for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Efter forenklingen rummer Fælles Mål regler om fagformål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål for alle folkeskolens fag og obligatoriske emner samt opmærksomhedspunkter og kanoner for visse fag. Det følger af den gældende bestemmelse i 10, stk. 1, 2. pkt., at undervisningsministeren skal fastsætte regler om kompetencemål for bestemte klassetrin samt færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner, herunder regler om opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Bemyndigelsen i 10, stk. 1, 2. pkt., er udmøntet i den gældende bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner. I bekendtgørelsen er fastsat fagenes formål og de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de enkelte fag og obligatoriske emner. I den gældende bekendtgørelse er fastsat i alt 215 overordnede kompetencemål. Kompetencemålene angiver mål for, hvilke kompetencer eleverne skal have tilegnet sig ved afslutningen af bestemte klassetrin. Kompetencemålene er knyttet til de klassetrin, der er udvalgt ud fra en pædagogisk begrundelse ud fra det enkelte fags opbygning og faglige progression, almindeligvis dækkende 2-3 årige forløb. Kompetencemålene er udarbejdet som mål for elevernes læring. Under kompetencemålene er der i bekendtgørelsen indarbejdet 866 færdigheds- og vidensområder, hvis funktion er i overskriftsform at angive afgørende elementer inden for kompetencemålene. Færdighedsog vidensområderne, der ikke er beskrevet i loven, fremgår af bekendtgørelsen i form af overskrifter til (grupper af) færdigheds- og vidensmål. Herudover er der i bekendtgørelsen fastsat en lang række færdigheds- og vidensmål. I den gældende bekendtgørelse er fastsat i alt par af færdigheds- og vidensmål. Færdigheds- og vidensmålene beskriver henholdsvis, hvad eleven skal være i stand til at gøre (færdighedsmål), og hvad eleven skal vide for at være i stand til at gøre dette (vidensmål). Færdigheds- og vidensmål angiver således fælles mål for, hvilke færdigheder samt hvilken viden eleverne skal have tilegnet sig ved afslutningen af bestemte klassetrin. Færdigheds- og vidensmål er udarbejdet som underliggende mål til kompetencemålene. De angiver fælles nationale mål for den progression i elevernes færdigheder og viden, der leder frem mod kompetencemålene med henblik på at styrke lærerens muligheder for at tilrettelægge en undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs udvikling. Færdigheds- og vidensmålene er fastsat for faser svarende til det antal klassetrin, som et kompetencemål dækker. Faserne er ikke knyttet til bestemte klassetrin. Fx er der opstillet færdigheds- og vidensmål for tre faser under kompetencemålene for matematik i klasse. Der er herudover opstillet opmærksomhedspunkter i udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede beherskelsesniveau af den grundlæggende viden og færdigheder, som er en forudsætning for, at eleven kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende 5

6 klassetrin. Opmærksomhedspunkterne medvirker til, at de fagligt svage elever identificeres tidligt med henblik på, at der kan igangsættes den nødvendige indsats, for at eleverne kan få et tilstrækkeligt læringsudbytte af undervisningen. Endelig er der fastsat kanonlister i dansk og historie, som er obligatoriske at inddrage i undervisningen. Om baggrunden for gældende Fælles Mål henvises til bemærkningerne til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love, jf. Folketingstidende , A, L 150 som fremsat, side 6 ff Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Med henblik på at lempe bindingsgraden i Fælles Mål, så færre mål bliver bindende, foreslås det at ændre bemyndigelsesbestemmelsen i folkeskoleloven. Med forslaget vil undervisningsministeren fremover alene skulle fastsætte bindende regler om kompetencemål for bestemte klassetrin, inddeling i obligatoriske færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, samt opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Ved denne ændring udgår bemyndigelsen til at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner af bemyndigelsesbestemmelsen. De hidtidige bindende færdigheds- og vidensmål vil således blive ophævet og vil fremover alene blive beskrevet i ministeriets vejledning. I forhold til den gældende bemyndigelsesbestemmelse er det nyt at inddelingen i obligatoriske færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, udtrykkeligt omtales i bemyndigelsesbestemmelsen. Færdigheds- og vidensområderne fremgår i dag af den gældende bekendtgørelse i form af overskrifter til (grupper af) færdigheds- og vidensmål, som angiver afgørende elementer inden for kompetencemålene. Med forslaget vil de fastsatte færdigheds- og vidensområderne blive bindende. Det vil indebære, at undervisningen vil skulle tilrettelægges ud fra færdigheds- og vidensområderne. Forslaget ændrer ikke på, at elevernes læringsudbytte med folkeskolereformen er sat tydeligere i centrum med henblik på at understøtte undervisernes daglige arbejde med planlægning, gennemførelse og løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Det er hensigten, at bemyndigelsesbestemmelsen udmøntes således, at der bliver taget udgangspunkt i den gældende bekendtgørelse og de eksisterende 215 kompetencemål samt 866 færdigheds- og vidensområder, som i overskriftsform angiver afgørende elementer inden for kompetencemålene. På den måde vil de overordnede mål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de enkelte fag, være uændret, men med en øget frihed til lokalt at tilrettelægge undervisningen på baggrund af de konkrete prioriteringer, ønsker og behov. Bekendtgørelsen vil ikke længere indeholde regler om færdigheds- og vidensmål. Ved at reducere antallet af bindende mål og den som følge heraf den øgede frihed til at tilrettelægge undervisningens indhold gives der mulighed for, at underviserne i højere grad kan fokusere på arbejdet med fagenes og de obligatoriske emners indhold. Det fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for at gøre brug af den frihed, der er hensigten med lovforslaget, at kunne anvende undervisernes pædagogiske faglighed bedst muligt, samt ikke pålægger skolerne og 6

7 underviserne unødige dokumentationskrav, som tager tid fra det faglige arbejde med eleverne. Færre bindinger skal understøtte en systematisk og målrettet evalueringskultur med udgangspunkt i, hvad eleverne konkret skal lære og med mindre fokus på dokumentation af delprocesser og større fokus på elevernes samlede udbytte af undervisningen. De vejledende færdigheds- og vidensmål vil fortsat være tilgængelige til inspiration i et omfang, hvor de lokalt giver mening for netop at opnå dette. Med henblik på at sikre, at lempelserne af bindingerne i regelsættet om Fælles Mål virker efter hensigten, herunder at der lokalt opleves en højere grad af frihed samtidig med, at det faglige niveau fastholdes, vil Underministeriet sørge for, at der iværksættes en evaluering af de nye Fælles Mål, når disse har haft virkning i fire skoleår. Resultatet af evalueringen vil blive sendt til Folketingets Undervisningsudvalg til orientering senest i folketingsåret Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1-5, og bemærkningerne hertil Konsekvensrettelser i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Gældende ret Frie grundskoler skal give undervisning inden for børnehaveklasse og klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Det følger af gældende bestemmelse i 1 a, stk. 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., at i det omfang skolen ikke har fastsat slutmål og delmål, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen. Tilsvarende gælder, hvis en efterskole eller fri fagskole optager elever, der er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, idet skolen skal tilbyde disse elever en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter for disse elever slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Det følger af gældende bestemmelse i 2, stk. 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler, at i det omfang skolen ikke har fastsat slutmål og delmål, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Det foreslås, at 1 a, stk. 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og 2, stk. 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler ændres, så henvisningen til færdigheds- og vidensmål ændres til færdighedsog vidensområder. Forslagene er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 1-5, hvorefter ministerens mulighed for at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner i folkeskolen, i børnehaveklassen kompetenceområder, ophæves. 7

8 Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1, og 3, nr. 1, og bemærkningerne hertil. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget er udgiftsneutralt. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden den 6. juni 2017 til den 9. august 2017 været i høring hos: Børne- og Kulturchefforeningen, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Børnerådet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Lærerforening, Danmarks Privatskoleforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Blindesamfund, Danske Døves Landsforbund, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Danske Handicaporganisationer, Dansk Musikskolesammenslutning, Danske Musik- og Kulturskoleledere, Dansk Musikpædagogisk Forening, Danske Regioner, Danske Professionshøjskoler, Dansk Psykolog Forening, Danske Skoleelever, Dansk Friskoleforening, Dansk Industri, Datatilsynet, De Private Sociale Tilbud (LOS), Det Centrale Handicapråd, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, DGI, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Efterskoleforeningen, Fag og Arbejde (FOA), Foreningen af døgn og dagtilbud for udsatte børn og unge, Foreningen af Frie Fagskoler, Foreningen af Katolske Skoler i Danmark, Foreningen af Kristne Friskoler, Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler, Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler, Foreningsfællesskabet Ligeværd, Folkeskoleforældre, Frie Kostskolers Fællesråd, Frie Skolers Lærerforening, Institut for Menneskerettigheder, Klagenævnet for Specialundervisning, KL, Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landssamrådet af PPR-chefer, Lilleskolerne en sammenslutning af frie grundskoler, Private Gymnasier og Studenterkurser, Rigsrevisionen, Rådet for Etniske Minoriteter, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Socialpædagogernes Landsforbund, Studievalg Danmark, Team Danmark, Uddannelsesforbundet, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsringen og Ungdomsskoleforeningen. 10. Sammenfattende skema 8

9 Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne (hvis ja, angiv omfang) Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Overimplementering af EUretlige minimumsforpligtelser Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det følger af den gældende bestemmelse i folkeskolelovens 10,stk. 1, 2. pkt., at undervisningsministeren skal fastsætte regler om kompetencemål for bestemte klassetrin samt færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner, herunder regler om opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Bemyndigelsen i 10, stk. 1, 2. pkt., er udmøntet i den gældende bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner. I bekendtgørelsen er fastsat fagenes formål og de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de enkelte fag og obligatoriske emner. I den gældende bekendtgørelse er fastsat i alt 215 overordnede kompetencemål. Kompetencemålene angiver mål for, hvilke kompetencer eleverne skal have tilegnet sig ved afslutningen af bestemte klassetrin. Kompetencemålene er knyttet til 9

10 de klassetrin, der er udvalgt ud fra en pædagogisk begrundelse ud fra det enkelte fags opbygning og faglige progression, almindeligvis dækkende 2-3 årige forløb. Kompetencemålene er udarbejdet som mål for elevernes læring. Under kompetencemålene er der i bekendtgørelsen indarbejdet 866 færdigheds- og vidensområder, hvis funktion er i overskriftsform at angive afgørende elementer inden for kompetencemålene. Færdighedsog vidensområderne, der ikke er beskrevet i loven, fremgår af bekendtgørelsen i form af overskrifter til (grupper af) færdigheds- og vidensmål. Herudover er der fastsat en lang række færdigheds- og vidensmål. I den gældende bekendtgørelse er fastsat i alt par af færdigheds- og vidensmål. Færdigheds- og vidensmålene beskriver henholdsvis, hvad eleven skal være i stand til at gøre (færdighedsmål), og hvad eleven skal vide for at være i stand til at gøre dette (vidensmål). Færdigheds- og vidensmål angiver således fælles mål for, hvilke færdigheder samt hvilken viden eleverne skal have tilegnet sig ved afslutningen af bestemte klassetrin. Færdighedsog vidensmål er udarbejdet som underliggende mål til kompetencemålene. De angiver fælles nationale mål for den progression i elevernes færdigheder og viden, der leder frem mod kompetencemålene med henblik på at styrke lærerens muligheder for at tilrettelægge en undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs udvikling. Færdigheds- og vidensmålene er fastsat for faser svarende til det antal klassetrin, som et kompetencemål dækker. Faserne er ikke knyttet til bestemte klassetrin. Fx er der opstillet færdigheds- og vidensmål for tre faser under kompetencemålene for matematik i klasse. Der er herudover opstillet opmærksomhedspunkter i udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede beherskelsesniveau af den grundlæggende viden og færdigheder, som er en forudsætning for, at eleven kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin. Opmærksomhedspunkterne medvirker til, at de fagligt svage elever identificeres tidligt med henblik på, at der kan igangsættes den nødvendige indsats, for at eleverne kan få et tilstrækkeligt læringsudbytte af undervisningen. Endelig er fastsat kanonlister i dansk og historie, som er obligatoriske at inddrage i undervisningen. I medfør af folkeskolelovens 13 b, stk. 1, skal der som led i den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. De individuelle mål for den enkelte elevs læring tager udgangspunkt i de kompetencemål, der er fastsat for hvert fag i Fælles Mål, herunder færdigheds- og vidensmål, og styrker således sammenhængen mellem kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i Fælles Mål og den del af den løbende evaluering, der skal finde sted med udgangspunkt i elevplanen. Der henvises til bemærkningerne til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love, jf. Folketingstidende , A, L 150 som fremsat, side 19. Med henblik på at lempe bindingsgraden i Fælles Mål, så færre mål bliver bindende, foreslås det at ændre bemyndigelsesbestemmelsen i folkeskoleloven. Med forslaget vil undervisningsministeren 10

11 fremover alene skulle fastsætte bindende regler om kompetencemål for bestemte klassetrin, inddeling i obligatoriske færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, samt opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Ved denne ændring udgår bemyndigelsen til at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner. De hidtidige bindende færdigheds- og vidensmål vil således blive ophævet og vil fremover alene blive beskrevet i ministeriets vejledning. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr. 2. I forhold til den gældende bemyndigelsesbestemmelse er det nyt, at inddelingen i obligatoriske færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, udtrykkeligt omtales i bemyndigelsesbestemmelsen. Færdigheds- og vidensområderne fremgår i dag af den gældende bekendtgørelse i form af overskrifter til (grupper af) færdigheds- og vidensmål, som angiver afgørende elementer inden for kompetencemålene. Med forslaget vil de fastsatte færdigheds- og vidensområderne blive bindende, og undervisningen vil skulle tilrettelægges ud fra færdigheds- og vidensområderne. Det er hensigten, at bemyndigelsesbestemmelsen udmøntes således, at der bliver taget udgangspunkt i den gældende bekendtgørelse og de eksisterende 215 kompetencemål samt 866 færdigheds- og vidensområder, som i overskriftsform angiver afgørende elementer inden for kompetencemålene. De vejledende færdigheds- og vidensmål, jf. foran, vil fortsat være tilgængelige til at forklare og uddybe de bindende kompetencemål og de foreslåede bindende færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, og vil således kunne være til inspiration for underviserne i deres arbejde med at tilrettelægge en undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs udvikling, herunder i forhold til faglig progression i elevernes færdigheder og viden frem mod kompetencemålene. Der vil fortsat blive fastsat regler om opmærksomhedspunkter i udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Der ændres heller ikke på, at opmærksomhedspunkterne vil beskrive det forventede beherskelsesniveau af den grundlæggende viden og færdigheder, som er en forudsætning for, at eleven kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin. Opmærksomhedspunkterne skal medvirke til, at de fagligt svage elever identificeres tidligt med henblik på, at der kan igangsættes den nødvendige indsats, for at eleverne kan få et tilstrækkeligt læringsudbytte af undervisningen. Det er hensigten, at der vil blive taget udgangspunkt i de opmærksomhedspunkter, der er fastsat i den gældende bekendtgørelse. Der vil med lovændringen ikke blive ændret på, at folkeskolens test og prøver tager udgangspunkt i kompetencemålene. Test og prøver er meget konkrete og kan derfor ikke alene baseres på de meget overordnede kompetencemål. Færdigheds- og vidensmålene udtrykker centrale færdigheder og viden i de enkelte fag, hvorfor det også fremover vil være relevant at inddrage disse i test og prøver, selvom de er vejledende. For så vidt angår elevplanerne i henhold til folkeskolelovens 13 b, stk. 1, vil de individuelle mål for den enkelte elevs læring også fremover tage udgangspunkt i de kompetencemål, der er fastsat for hvert fag i Fælles Mål, men det bliver frivilligt at anvende færdigheds- og vidensmålene som konsekvens af 11

12 ændringen i dette lovforslag. Forslaget ændrer ikke på, at elevernes læringsudbytte med folkeskolereformen er sat tydeligere i centrum, og at folkeskolereformen understøtter, at underviserne i det daglige arbejde med undervisningen arbejder med folkeskolens formål, fagenes/emnernes formål og kompetencemål med udgangspunkt i indholdet i færdigheds- og vidensområderne med henblik på at understøtte den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Der henvises i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Det følger af den gældende bestemmelse i folkeskolelovens 10, stk. 1, 2. pkt., at undervisningsministeren skal fastsætte regler om kompetencemål for bestemte klassetrin samt færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner, herunder regler om opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Bemyndigelsen i 10, stk. 1, 2. pkt., er udmøntet i den gældende bekendtgørelse nr. 663 af 18. maj 2015 om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner. I bekendtgørelsen er fastsat de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kompetencer i de enkelte fag. I den gældende bekendtgørelse er fastsat i alt 215 overordnede kompetencemål. Under kompetencemålene er fastsat 866 færdigheds- og vidensområder, som i overskriftsform angiver afgørende elementer inden for kompetencemålene. Færdigheds- og vidensområderne er ikke beskrevet i loven. Om kompetencemål og færdigheds- og vidensområder henvises til bemærkninger til 1, nr. 1. Herudover er der fastsat en lang række færdigheds- og vidensmål. I den gældende bekendtgørelse er fastsat i alt par af færdigheds- og vidensmål. Færdigheds- og vidensmålene beskriver henholdsvis, hvad eleven skal være i stand til at gøre (færdighedsmål), og hvad eleven skal vide for at være i stand til at gøre dette (vidensmål). Færdigheds- og vidensmål angiver således fælles mål for, hvilke færdigheder samt hvilken viden eleverne skal have tilegnet sig ved afslutningen af bestemte klassetrin. Færdighedsog vidensmål er udarbejdet som underliggende mål til kompetencemålene. De angiver fælles nationale mål for den progression i elevernes færdigheder og viden, der leder frem mod kompetencemålene med henblik på at styrke lærerens muligheder for at tilrettelægge en undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs udvikling. Færdigheds- og vidensmålene er fastsat for faser svarende til det antal klassetrin, som et kompetencemål dækker. Faserne er ikke knyttet til bestemte klassetrin. Fx er der opstillet færdigheds- og vidensmål for tre faser under kompetencemålet for matematik i klasse. Der er herudover opstillet opmærksomhedspunkter i udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede beherskelsesniveau af den grundlæggende viden og færdigheder, som er en forudsætning for, at eleven kan få tilstrækkeligt udbytte af de efterfølgende klassetrin. Opmærksomhedspunkterne medvirker til, at de fagligt svage elever identificeres tidligt med henblik på, at der kan igangsættes den nødvendige indsats, for at eleverne kan få et tilstrækkeligt læringsudbytte af undervisningen. 12

13 Med henblik på at lempe bindingsgraden i Fælles Mål, så færre mål bliver bindende, foreslås det at ændre bemyndigelsesbestemmelsen i folkeskoleloven. Med forslaget vil undervisningsministeren fremover alene skulle fastsætte bindende regler om kompetencemål for bestemte klassetrin, inddeling i obligatoriske færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges, samt opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik. Ved denne ændring vil muligheden for at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner udgå af bemyndigelsesbestemmelsen. De hidtidige bindende færdigheds- og vidensmål vil således blive ophævet. Som konsekvens heraf foreslås det, at der som stk. 2 indsættes en ny bestemmelse i 10, hvorefter undervisningsministeren vil skulle udsende vejledende færdigheds- og vidensmål. Således vil færdigheds- og vidensmålene fremover alene fremgå af ministeriets vejledning. Det er hensigten, at Undervisningsministeriets vejledning vil skulle udarbejdes med udgangspunkt i den gældende bekendtgørelse og de eksisterende par af færdigheds- og vidensmål. Der henvises i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Det følger af den gældende bestemmelse i folkeskolelovens 10, stk. 2, 1. pkt., at skolernes læseplaner for folkeskolens fag og obligatoriske emner skal beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå kompetencemålet. Det følger endvidere af 10, stk. 2, 2. pkt., at skolernes læseplaner skal beskrive forløb, der understøtter arbejdet med færdigheds- og vidensmålene. Det foreslås, at 10, stk. 2, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres, så det fremgår af bestemmelsen, at læseplanerne vil skulle beskrive arbejdet med færdigheds- og vidensområderne med henblik på at nå kompetencemålene. Ændringen er en konsekvens af lovforslaget 1, nr. 1, hvorefter ministerens mulighed for at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner ophæves, hvorfor disse udgår af bestemmelsen. I forhold til gældende ret er det nyt, at det direkte fremgår, at læseplanerne skal beskrive færdigheds- og vidensområderne, ud fra hvilke undervisningen skal tilrettelægges. Dette har dog allerede ligget i den gældende bestemmelse, idet færdigheds- og vidensområderne hierarkisk er placeret som overskrifter til (grupper af) færdigheds- og vidensmål. Om bindende færdigheds- og vidensområder henvises til bemærkningerne til 1, nr. 1. Der henvises i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Det følger af den gældende bestemmelse i folkeskolelovens 11, stk. 3, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i børnehaveklassen, herunder om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og opmærksomhedspunkter for børnehaveklassen og obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. 13

14 Det foreslås, at bemyndigelsesbestemmelsen ændres, så ministerens mulighed for at fastsætte regler om færdigheds- og vidensmål for børnehaveklassen udgår af bestemmelsen, samt som noget nyt at ministeren vil skulle fastsætte bindende færdigheds- og vidensområder, ud fra hvilke undervisningen af eleverne skal tilrettelægges. Forslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 1, hvorefter ministerens mulighed for at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner ophæves. Om bindende færdigheds- og vidensområder og vejledende færdigheds- og vidensmål se nærmere bemærkningerne til 1, nr. 1 og 2. Der henvises til i øvrigt afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Det følger af gældende bestemmelse i folkeskolelovens 13, stk. 2, 1. pkt., at der som led i undervisningen løbende skal foretages evaluering af elevernes udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og opmærksomhedspunkter, jf. 10. Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så færdigheds- og vidensmål udgår af bestemmelsen. Forslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 1, hvorefter ministerens mulighed for at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner, ophæves. Der henvises til bemærkningerne til 1, nr Der henvises i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Til nr. 1 Frie grundskoler skal give undervisning inden for børnehaveklasse og klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Det følger af gældende bestemmelse i 1 a, stk. 4, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., at i det omfang skolen ikke har fastsat slutmål og delmål, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen. Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så henvisningen til færdigheds- og vidensmål udgår af bestemmelsen, og der i stedet indsættes en henvisning til færdigheds- og vidensområderne. Forslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 1-5, hvorefter ministerens mulighed for at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner i folkeskolen ophæves. Samtidig ændres ordet henholdsvis til og for at understrege også i lov om friskoler og private grundskoler m.v., at kompetencemål og færdigheds- og vidensområderne udgør en sammenhængende 14

15 målopbygning, hvor de overordnede kompetencemål er anvist på forskellige tidspunkter undervejs i skoleforløbet, mens færdigheds- og vidensområderne er de underliggende specificeringer af indholdet af kompetencemålene. Der henvises i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 3 Til nr. 1 Hvis en efterskole eller fri fagskole optager elever, der er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, skal skolen tilbyde disse elever en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen fastsætter for disse elever slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Af gældende bestemmelse i 2, stk. 3, i lov om efterskoler og frie fagskoler følger, at i det omfang skoloen ikke har fastsat slutmål og delmål, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål), der er fastsat for undervisningen i folkeskolen. Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så henvisningen til færdigheds- og vidensmål udgår af bestemmelsen, og der i stedet indsættes en henvisning til færdigheds- og vidensområderne. Forslaget er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 1-5, hvorefter ministerens mulighed for at fastsætte bindende færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner i folkeskolen ophæves. Samtidig ændres ordet henholdsvis til og for at understrege også i lov om efterskoler og frie fagskoler, at kompetencemål og færdigheds- og vidensområderne udgør en sammenhængende målopbygning, hvor de overordnede kompetencemål er anvist på forskellige tidspunkter undervejs i skoleforløbet, mens færdigheds- og vidensområderne er de underliggende specificeringer af indholdet af kompetencemålene. Der henvises i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 4 Det foreslås i 4, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. december Til 5 Den gældende folkeskolelov, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler gælder ikke for Færøerne og Grønland og kan heller ikke sættes i kraft ved kgl. anordning. Såvel Færøernes Hjemmestyre som Grønlands Selvstyre lovgiver i dag om egne forhold i relation til de gymnasiale uddannelser i disse landsdele. På den baggrund foreslås det, at denne lov ikke skal gælde for Færøerne og Grønland. 15

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenhold med gældende lov 16

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Danmark fm@stukuvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen 2007/2 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 051.343.021 Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 130 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2015 Høringsnotat om Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler (KIG) I. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget) Enhed ADMPOL Sagsbehandler HVJ Koordineret med Sagsnr. 2014-15730 Doknr. 140340 Dato 23-06-2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler

Betænkning. Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler 2014/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Torsdag d. 7. november 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Torsdag d. 7. november 2013 Nyt fra ministeriet klaus.fink@uvm.dk Side 1 Hvad viser dette? 1 2 3 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Den mundtlige gruppeprøve Beskikkede censorer: Det er gået godt Men der er stadig

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Udkast af 1. marts 2012 til. Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Udkast af 1. marts 2012 til. Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den xx. marts 2012 af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Udkast af 1. marts 2012 til Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Udkast 05.02.2015 Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi samt

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love LOV nr 406 af 28/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 036.53M.391 Senere ændringer til

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale internationale grundskoler

Forslag. Lov om kommunale internationale grundskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. januar 2015 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om kommunale internationale grundskoler 1. Kommunalbestyrelsen kan på

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2013/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 017.77P.391 Fremsat den 31. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner m.v. 2014/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15730 Fremsat den 8. oktober 2014 af økonomi-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2014/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.62S.541 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 180 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 180 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 L 180 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat om Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Tilskud

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 104.53A.021 Fremsat den 31. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2014/ Dato: 4. juli Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent

Notat. Sagsnr.: 2014/ Dato: 4. juli Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Notat Sagsnr.: 2014/0006895 Dato: 4. juli 2014 Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet 2014 Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent I dette notat gennemgås de hovedændringer, der har været af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen

Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen Undervisningsministeriet Juni 2017 Høringsnotat til bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen 1. Indledning Den 11. januar 2017 blev udkast til bekendtgørelse om obligatoriske nationale test sendt

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere