Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan"

Transkript

1 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Ændring i omfang og tidsplan for ejendomme i planperioden, samt korrigering af status for enkelte ejendomme. Vedtaget af Sorø Kommunes Byråd d. 15. november 2017.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlag Økonomisk ramme Miljøvurdering Baggrund Afgørelse Ændringer for ejendomme omfattet af planperioden Ændringer i tidsplanen for enkelte ejendomme Ændringer af kloakeringsstatus for enkelte ejendomme...5 Bilag A...6 Bilag B...25 Bilag C...27 Forsidefoto Stenlille Renseanlæg Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift,

3 1. Indledning Nærværende tillæg nr. 1 til Sorø Kommunes Spildevandsplan , godkendt af Sorø Kommunes Byråd den 27. april 2016, omhandler ændringer i antallet af ejendomme, som berøres i planperioden, ændring i tidspunktet, hvor ejendomme berøres i planperioden, samt ændring af status på ejendomme, som berøres i hhv. planperioden samt i planperioden Baggrunden for tillægget er den ændrede økonomiske ramme for Sorø Forsyning A/S udførelse af anlægsaktiviteter, samt opdateret viden omkring enkeltejendomme. Tillægget vedrører kun ejendomme, som ifølge planen berøres i Arbejder, som ifølge planen skulle udføres i 2016, er udført. 2. Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 1 32, hvor det står anført at Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen. Spildevandsplanen må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4, jf. 32, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøbeskyttelseslovens 32 b, stk. 1. anfører at Spildevandsforsyningsselskaber er forpligtiget til at forsyne ejendomme, som fastlagt af kommunalbestyrelsen. Miljøbeskyttelseslovens 32 b, stk. 3. anfører at Kommunalbestyrelsen aftaler i forbindelse med den årlige drøftelse af forsyningsforholdende i kommunen, omfang og tidsfrist for opfyldelse af forsyningspligten med spildevandsforsyningsselskabet. Spildevandsbekendtgørelsens 2 5, stk. 4 anfører, at Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor. Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 3. Vandsektorloven 3 skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige, stabile priser for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling m.v. Loven skal endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget) 4 regulerer indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer for vandselskaber. 1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr af 27/09/ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Bekendtgørelse nr. 726 af 01/06/ Lov nr. 469 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold af 12. juni Bekendtgørelse nr af 10. oktober

4 Miljøvurderingslovens 5 3, stk. 1 og 2 fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering, ved offentlige myndigheders tilvejebringelse - og ændring i planer, af om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i planen skal der kun gennemføres en miljøvurdering hvis, den må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelse efter 4 i Miljøvurderingsloven, af om planen er omfattet af 3 skal træffes under hensyn til kriterierne i bilag 2, og før den endelige vedtagelse af planen. Afgørelsen kan, ifølge Miljøvurderingslovens 48, stk. 3, påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort. 3. Økonomisk ramme De for spildevandsforsyningsselskabet ændrede økonomiske rammer for perioden kan opgøres som følger: År Forudsat ramme jf. plan Aktuel ramme jf. ændring ,8 mio. 40,1 mio ,7 mio. 20,3 mio ,3 mio. 26,5 mio. Total 147,8 mio. 86,9 mio. Samlet set er rammen for de tre år reduceret med 41 %. Den økonomiske ramme for spildevandsforsyningsselskabets aktiviteter med hensyn til renoveringer og vedligeholdelsesopgaver kan kun reduceres i mindre grad, hvorfor den reducerede ramme fortrinsvis vil berøre planlagte separationskloakeringer og nykloakeringer. 4. Miljøvurdering 4. 1 Baggrund Miljøvurderingsloven skal sikre at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, eller ændringer heri, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven gælder for planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse. Hvis planer og programmer inden for bl.a. vandforvaltningsområdet fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder mindre ændringer i sådanne planer og programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer afgørelse af om planen er omfattet krav om miljøvurdering. I forbindelse med afgørelsen skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 2 i Miljøvurderingsloven. 4.2 Afgørelse Sorø Kommune vurderer, at spildevandsplantillægget indeholder mindre ændringer i Spildevandsplan Der er derfor foretaget en vurdering af kriterierne i bilag 2 i Miljøvurderingsloven til bestemmelse af tillæggets sandsynlige indvirkning på miljøet. Screeningen tager udgangspunkt i lovens 5 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr af 10/12/

5 brede miljøbegreb, som bl.a. omfatter: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna og flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Udkast til afgørelse har været i intern høring. Der indkom ikke bemærkninger. På baggrund af screeningen vurderer Sorø Kommune, at Tillæg nr. 1 ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal laves en miljøvurdering. Afgørelse jf. 4 i Miljøvurderingsloven, om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af nærværende tillæg til spildevandsplan , har været offentliggjort i 4 uger, sammen med høring af udkast til tillægget, fra den 1. august august Der indkom ikke bemærkninger eller klager i høringsperioden. 5. Ændringer for ejendomme omfattet af planperioden 5.1 Ændringer i tidsplanen for enkelte ejendomme I bilag 1 til Spildevandsplan ændres tidsplanen for ejendomme i nedenstående områder. De enkelte ejendomme fremgår af bilag A. Stenlille Ca. 131 ejendomme skulle ifølge planen separatkloakeres i 2017 og Det ændres til at separatkloakeringen gennemføres i planperioden, men i 3 etaper, således at 57 ejendomme udføres i 2017, 29 ejendomme udføres i 2018 og 45 ejendomme udføres i Bjernede Ca. 75 ejendomme skulle ifølge planen separatkloakeres i 2017 og Det ændres til at 48 ejendomme kloakeres i 2019 og 27 ejendomme udskydes til næste planperiode, forventeligt i Broby Græslod til Broby Vester På strækningen mellem de to landsbyer skulle 36 ejendomme i det åbne land spildevandskloakeres i Det ændres til at de kloakeres i en senere planperiode. Tersløse Ca. 100 ejendomme skulle ifølge planen kloakeres i Det ændres til at de kloakeres i en senere planperiode. Verup/Frederiksberg Ca. 109 ejendomme i det åbne land skulle ifølge planen spildevandskloakeres i Det ændres til at de kloakeres i en senere planperiode. Stokholts Huse Ca. 53 ejendomme i det åbne land skulle ifølge planen spildevandskloakeres i Det ændres til at de kloakeres i en senere plan periode. Fjenneslev Huse Ca. 86 ejendomme skulle ifølge planen separatkloakeres i Det ændres til at de kloakeres i en senere planperiode. 4

6 5.2 Ændringer af kloakeringsstatus for enkelte ejendomme På baggrund af opdateret viden om enkelte ejendommes kloakeringsstatus opdateres lovgrundlaget med dette Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Ændringer af kloakeringsstatus for enkelte ejendomme fremgår af bilag B og C. 5

7 Bilag A Ændringer for enkelte ejendomme til bilag 1 i Spildevandsplan Ejendomme, som ikke er nævnt, kloakeres iht. Spildevandsplan Stenlille Hovedgaden 68 4db Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 70 4af Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 72 4dc Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 74 4dd Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 76 4de Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 78 4df Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 80 4dg Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 82 4dh Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 87 4bm Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 89 4bp Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 91 4bo Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden 93 4bq Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden s Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden i Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden r Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden h Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden q Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden æ Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden p Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden u Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Hovedgaden v Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Sorøvej 17 13x Stenmagle By, Stenmagle Spildevandskloak Udføres i 2017 Sorøvej 19 13y Stenmagle By, Stenmagle Spildevandskloak Udføres i 2017 Sorøvej 21 13z Stenmagle By, Stenmagle Spildevandskloak Udføres i 2017 Sorøvej 62 13aa Stenmagle By, Stenmagle Spildevandskloak Udføres i 2017 Merløsevej 2 13o Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Merløsevej 4 13k Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Merløsevej 6 13t Stenmagle By, Stenmagle Separatkloak Udføres i 2017 Vibevej 1 4ca Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Vibevej 2 4cc Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Vibevej 3 4cb Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Vibevej 4 4cx Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Vibevej 5 4cy Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i

8 Vibevej 6 4dm Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Vibevej 7 4cz Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Vibevej 9 4cz Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 1 4bæ Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 2 4bx Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 3 4bø Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 4 4by Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 5 4cd Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 6 4bz Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 7 4cn Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 8 4cf Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 9 4co Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 10 4cg Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 11 4cp Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 12 4ch Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 13 4cq Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 14 4ci Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 16 4ck Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Fasanvej 18 4cl Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Lærkevej 1 4cu Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Lærkevej 2 4cr Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Lærkevej 3 4cv Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Lærkevej 4 4cs Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Lærkevej 6 4ct Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2017 Stenlille Adresse: Matr. Nr.: Plan: Ændring: Hovedgaden 66 3ev Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 1 3ar Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 2 3be Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 3 3as Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 5 3at Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 7 3au Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 9 3av Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 11 3ax Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 13 3ay Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 17 3aæ Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Drosselvej 19 3aø Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i

9 Drosselvej 21 18m Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Mågevej 1 3bs Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Mågevej 2 3bi Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Mågevej 3 3bt Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Mågevej 4 3bk Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Mågevej 5 3bu Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Mågevej 6 3bl Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 1 3bf Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 2 3ba Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 3 3bg Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 4 3bb Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 5 3bh Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 6 3bc Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 7 3bn Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 8 3bd Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Glentevej 10 3bm Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Møllegårdsvej 2 3fu Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Møllegårdsvej 4 3bp Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2018 Stenlille Adresse: Matr. Nr.: Plan: Ændring: Assentorpvej 1 5ao Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Assentorpvej 3 5ap Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Assentorpvej 5 5ak Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Assentorpvej 7 5ah Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Kirkevej 20 20c Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Kirkevej 22 20d Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Kirkevej 24 20e Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Kirkevej 26 20f Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 2 6cv Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 4 6ch Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 5 6cu Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 6 6ci Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 7 6db Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 8 6fg Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 9 6dt Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i

10 Råbjergvej 11 6du Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 12 6do Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 14 6di Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 15 6dv Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 16 6dh Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 17 6dc Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 18 6cz Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 19 6cø Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 20 6dr Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 21 6cæ Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Råbjergvej 23 6cs Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Tjørntvedvej 11 6ds(df) Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Vestervej 1 5bf Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Vestervej 2 5bx Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Vestervej 3 5bg Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Vestervej 4 5bv Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Vestervej 5 5bh Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 1 5bi Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 2 5bu Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 3 5bk Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 4 5bt Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 5 5bl Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 6 5bbs Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 7 5bm Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 8 5br Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 9 5bn Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 11 5bo Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 13 5bp Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Hybenvej 15 5bq Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Forsythiavej 1 5cæ Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udføres i 2019 Bjernede Bjernedevej 10 4u Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 12A 4an Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 12 4t Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 13 4m Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til

11 Bjernedevej 14 4æ Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 15 4ac Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 16 4s Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 17 4ø Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 18 1s Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 19 4ab Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 20 1bk Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 21 4z Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 22 1t Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 23 4k Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 25 4y Slaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 27 4ySlaglille By, Slaglille Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 27A 1ah Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 29 1o Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 30 1br Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 31 1n Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 32 1u Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 33 1m Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 34 1ag Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 36 1al Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 38 1a Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 40A 1ad Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 44 1ak Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernedevej 46 1ai Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 2 1ac Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 3 1am Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 4 1ap Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 5 1af Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 6 1ab Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 7 1ao Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 8 1aa Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 9 1an Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 10 1z Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 11 1æ Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Ladefogedvej 12 1y Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Bjernede Kirkevej 1 4a Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Kirkevej 1A 20 Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til

12 Bjernede Kirkevej 3 1e Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Kirkevej 5A 1e Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Kirkevej 5B 1e Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Kirkevej 6 1aq Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Kirkevej 8 1ar Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Kirkevej 9 1f Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Kirkevej 10 1as Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Kirkevej 12 2bc Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Udskydes til 2019 Bjernede Parkvej 1 1au Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 2 1at Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 3 1av Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 4 1b Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 5 1ax Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 6 1bg Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 7 1ay Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 8 1bf Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 9 1az Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 10 1be Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 11 1aæ Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 13 1aø Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 15 1ba Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 17 1bb Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Bjernede Parkvej 19 1bc Bjernedegård Hgd, Bjernede Separatkloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 8 4g Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 10 4ad Slaglille By, Slaglille Separatkloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 12 4i Slaglille By, Slaglille Separatkloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 23 4d Slaglille By, Slaglille Separatkloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 23A 4ao Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 23B 4ap Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 25 4ag Slaglille By, Slaglille Separatkloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 11 7b Brandsmark By, Slaglille Spildevandskloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 13 1k Brandsmark By, Slaglille Spildevandskloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 15 6c Brandsmark By, Slaglille Spildevandskloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 19 8c Brandsmark By, Slaglille Spildevandskloak Forventes udført i 2020 Brandsmarksvej 21 9b Brandsmark By, Slaglille Spildevandskloak Forventes udført i 2020 Tersløse Skellebjergvej 1 13a Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes 11

13 Skellebjergvej 2 56 Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 3 13m Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 5 13i Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 7 13f Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 9 13e Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 11 5c Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 13 5d Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 15 5e Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 17 5f Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Skellebjergvej 19 5g Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 1 15s Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 2 15ab Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 3 15r Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 4 15v Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 5 15y Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 6 15aa Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 7 15z Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 8 15ø Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Fasanvej 9 15æ Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 46 15ae Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 52 15d Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 54 15q Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 56 15o Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 58 15n Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 60 15p Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 62 15g Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 64 15l Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 66 15k Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 68 15h Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 70 15f Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 72 15h Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 73 1h Tersløse gård, Tersløse Separatkloak Udskydes Tersløse Holbergsvej 74 15c Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes 12

14 Holbergsvej 75 1i Tersløse gård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 76 15h Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 77 1ai Tersløse gård, Tersløse Separatkloak Udskydes Østerled 1 2p Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Østerled 2 2s Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Østerled 3 2ac Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Østerled 4 2t Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Østerled 5 2ø Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Østerled 6 2x Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Østerled 7 2ab Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Østerled 8 2æ Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 78 52b Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 79 1ak Tersløse gård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 80 52a Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 81A 1ao Tersløse gård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 81B 1k Tersløse gård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 82 1a Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 83 1l Tersløse gård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 84 13l Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 86 2a Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 87 47e Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 88 2aa Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 89 47f Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 90 2z Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 91 47d Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 92 23a Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 93 47i Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 94 23d Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 95 47a Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 96 23al Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 97 47b Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Tersløse Holbergsvej 98A 5a Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes 13

15 Holbergsvej 98B 48 Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 100 4i Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 101 1e Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 102 4k Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 103 1b Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 104 4l Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 105 2u Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 106 4a Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 107 2b Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 109 2b Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 110 4d Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 111 2o Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 112 4c Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 113 2m Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 114 4b Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 115 2g Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej a Munkebjergby By, Munke Bjergby Separatkloak Udskydes Holbergsvej b Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej b Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej c Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 123 2k Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 123B 2ad Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 125 2l Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 127 2k Tersløse By, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 129 1af Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 131 1ag Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 133 1m Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 135 1q Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Holbergsvej 137 1p Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Kammergavevej 1 1n Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Kammergavevej 2 1r Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Kammergavevej 3 1t Tersløsegård, Tersløse Separatkloak Udskydes Broby Græslod til Broby Vester, det åbne land Brobyvej 65 2b V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 67 2c V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes 14

16 Brobyvej 69 18ø V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 71 7f V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 78 9h V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 81 17a V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 86 17c V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 87 18c V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 88 18m V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 89 18g V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 89B 18aeV. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 90 18m V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 91 18p V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 91B 18p V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 91C 18p V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 92 18rV. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 93 18a V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 94 18oV. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 95 7c V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 96 14a V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Brobyvej 98 7d V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 43 18m V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 44 18x V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 45 18q V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 47 18i V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 49 18h V. Broby, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 51 18e V. Broby, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 53 18f V. Broby, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 55 18v V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 57 18k V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 59 18t V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 61 18b V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 62 13a V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 63 13g V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 64 13t V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 65 13q V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 67 13k V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 69 13f V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes 15

17 Broby Græslod til Broby Vester, det åbne land Suserupvej 71 13u V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 73 13p V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 75 13r V. Broby By, V. Broby Spildevandskloak Udskydes Suserupvej 5A 4f Suserup By, Lynge Spildevandskloak Udskydes Fjenneslev Huse Ringstedvej 94 8c Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 96 8x Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 98 8ac Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 100 8ø Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 102 8d Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 104 8n Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 106 8ab Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 114 8m Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 116 7d Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 118 7e Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej 120 7f Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej e Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej c Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej d Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej b Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej a Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej b Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej c Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej a Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej b Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej c Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej b Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej c Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej a Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Ringstedvej a Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Mosestien 2 15b Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes 16

18 Fjenneslev Huse Gartnervænget 2 8æ Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Gartnervænget 4 8bs Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Gartnervænget 5 8ax Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Gartnervænget 6 8i Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Gartnervænget 8 8bp Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Gartnervænget 10 8u Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Gartnervænget 11 8k Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Gartnervænget Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Irisvænget 1 8cm Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Irisvænget 3 8cl Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Irisvænget 4 8cg Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Irisvænget 5 8ck Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Irisvænget 6 8ch Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Irisvænget 7 8ci Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 1 8al Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 2 8aq Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 3 8am Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 4 8ar Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 5 8an Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 6 8as Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 7 8ao Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 8 8at Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 9 8ap Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 10 8au Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 11 8aæ Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 12 8av Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Rosenvænget 13 8ad Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Kongsholm 2 12e Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Kongsholm 3 12g Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Kongsholm 4 12d Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Kongsholm 6 29 Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Kongsholm 8 6a Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes 17

19 Fjenneslev Huse Liljevænget 1 8ay Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 2 8bc Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 3 8az Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 4 8bd Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 5 8aæ Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 6 8be Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 7 8aø Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 8 8bf Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 9 8ba Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 10 8bg Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 11 8bb Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Liljevænget 12 8bh Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 3 8cf Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 4 8bt Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 5 8ce Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 6 8bu Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 7 8cd Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 8 8bv Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 9 8cc Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 10 8bx Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 11 8cb Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 12 8br Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 13 8ca Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 14 8o Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 15 8bø Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 16 8by Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 17 8bæ Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Violvænget 18 8bz Fjennelevmagle By, Fjenneslev Separatkloak Udskydes Det åbne land - Stokholts Huse Bjernede Kirkevej 14 2aæ Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Bjernede Kirkevej 15 2bd Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes 18

20 Bjernede Kirkevej 16 2az Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Bjernede Kirkevej 17 2be Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Bjernede Kirkevej 18 2ay Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Bjernede Kirkevej 19 2cg Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Bjernede Kirkevej 20 2ax Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Bjernede Kirkevej 21 2bg Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Bjernede Kirkevej 22 2au Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Frømosevej 3 2m Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Frømosevej 5 2n Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Mosekærsvej 1 8g Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Mosekærsvej 2 8c Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 3 21c Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 5 1d Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 7 21d Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 9 2f Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 11 2am Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 13 2bæ Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 15 2bq Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 17 2l Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 19 9 Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 20 21f Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 21 8 Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 22 20b Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 23 7b Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 24 8b Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 25 6 Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 27 5 Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 28 20a Slaglille By, Slaglille Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 29 6a Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 30 2bu Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Det åbne land - Stokholts Huse Stokholtsvej 31 5b Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 32 2ch Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes 19

21 Stokholtsvej 34 2k Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 35 4 Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 36 18a Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 37 3b Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 38 18b Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 39 1a Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 40 17b Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 42 16a Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 44 15a Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 46 14b Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej b Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 50 13b Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 52 12a Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej Bjernedegård Hgd, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 56 5d Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 58 3c Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 60 2a Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 62 2a Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 64 3a Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Stokholtsvej 66 1c Bjernede Huse, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Højbjærgvej 25 6p St. Ebberup By, Bjernede Spildevandskloak Udskydes Verup/Frederiksberg Verupvej 1 7b Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 3 3a Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 4 1c Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 6 1b Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 7 4ap Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 8 2a Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verup/Frederiksberg Verupvej 9 4ai Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 11 4bd Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes 20

22 Verupvej 13 be Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 15 4x Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 16 8c Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 17 4v Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 18 8a Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 19 4k Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 20 2q Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 21 9a Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 22 2n Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 23 9k Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 24 2r Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 26 2ad Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 28 2u Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 30 2t Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 40 3d Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 42 4f Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 44 4d Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 46 4e Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 48 4h Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 50 4c Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 52 9b Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 54 9c Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 58 10a Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 60 10c Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 62 11a Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupvej 64 12a Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verup/Frederiksberg Lårupvej 33 2h Lårup By, Stenlille Spildevandskloak Udskydes Lårupvej 35 2i Lårup By, Stenlille Spildevandskloak Udskydes Lårupvej 37 2m Lårup By, Stenlille Spildevandskloak Udskydes Lårupvej 39 2c Lårup By, Stenlille Spildevandskloak Udskydes Lårupvej 41 2g Lårup By, Stenlille Spildevandskloak Udskydes Lårupvej 43 2d Lårup By, Stenlille Spildevandskloak Udskydes Lårupvej 45 2l Lårup By, Stenlille Spildevandskloak Udskydes 21

23 Verupgårdsvej 4 4y Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verupgårdsvej 6 4g Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 1 4u Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 2 4aæ Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 3A 4bu Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 3B 4ad Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 4 4bo Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 5 4bn Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 6 4bg Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 7 4aq Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 8 4ba Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 9 4ac Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 10 4az Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 12 4ay Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 14 4ax Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 16 4ae Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 21 4a Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 22 4bf Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Øgårdsvej 24 5b Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verup/Frederiksberg Lærkemosevej 1 4ab Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lærkemosevej 2 4ah Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lærkemosevej 3 4aø Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lærkemosevej 4 4bi Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lærkemosevej 5 4ao Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lærkemosevej 7 4an Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lærkemosevej 9 4am Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lærkemosevej 11 4al Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 1 9t Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 3 9s Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 5 9r Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 7 4ar Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 9 4as Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 11 4at Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes 22

24 Lunden 13 4au Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 15 9q Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 17 9p Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 19 9o Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 21 9n Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 23 9m Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 25 9l Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Lunden 27 9u Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Verup/Frederiksberg Frederiksberg 1 4af Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 3 4av Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 4A 4ag Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 5 4ak Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 7 8m Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 9 8k Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 11 8q Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 13 8d Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 15 8i Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 19 8e Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 21 8f Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 23 8g Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Frederiksberg 25 8h Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 1 4bh Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 2 4bc Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 3 4bk Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 4 4bb Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 5 4bm Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 6 8r Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 7 4bl Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 8 8n Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 9 8b Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 10 8o Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 11 8s Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 12 8p Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes Birkemosevej 13 8d Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes 23

25 Birkemosevej 15 8u Verup By, Niløse Spildevandskloak Udskydes 24

26 Bilag B Ændring af kloakeringsstatus for enkelt ejendomme grundet opdateret viden om faktiske forhold. Nedenstående ejendomme i Stenlille indgår i Spildevandsplan Grundet konstatering af uoverensstemmelser mellem planens bilag 1 og kortbilag, samt opdateret konkret viden om ejendommenes kloakstatus, konsekvensrettes og berigtiges ejendommenes kloakeringsstatus. Stenlille Assentorpvej 7 5ah Stenlille By, Stenlille Tilføjet Udføres i 2019 Sorøvej 62 13aa Stenmagle by, Stenmagle Spildevand Ændre status; Separat til spildevand Drosselvej 15 3az Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udgår Har fået off. separatkloak Drosselvej 21 18m Stenlille By, Stenlille Separatkloak Tilføjet; Separatkloak Hovedgaden s Stenmagle by, Stenmagle Separatkloak Ændre status; Separat til spildevand Hovedgaden i Stenmagle by, Stenmagle Separatkloak Ændre status; Separat til spildevand Hovedgaden r Stenmagle by, Stenmagle Separatkloak Ændre status; Separat til spildevand Kirkevej 18 10i Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udgår - Har fået off. separatkloak Råbjergvej 1 6ct Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udgår - Har fået off. separatkloak Råbjergvej 3 6cx Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udgår - Har fået off. separatkloak Tjørntvedvej 15 6bf Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udgår - Har fået off. separatkloak Tjørntvedvej 17A 6dz Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udgår - Har fået off. separatkloak Forsythiavej 4 5al Stenlille By, Stenlille Separatkloak Udgår Har fået off. separatkloak Alsted Alstedvej 51 14h Alsted By, Alsted Ikke omtalt Tilføjet. Har fået off. separatkloak Broby Overdrev Broby Overdrev 3B 31a V. Broby By, V. Broby Ikke omtalt Tilføjet. Har fået off. spildevandskloak 25

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Brandstrupvej 34 Brandstrupvej 34, Dianalund 4293 11b Mekanisk rensning med nedsivning Din ejendom vil blive omfattet af et nyt kloakopland Du kan

Brandstrupvej 34 Brandstrupvej 34, Dianalund 4293 11b Mekanisk rensning med nedsivning Din ejendom vil blive omfattet af et nyt kloakopland Du kan VEJNAVN HUSNUMMER POSTADRESSE POSTNR MATRNR BBR2 ANLAEG TYPETEXT Påbud år Rensekrav opfyldt Abildvej 11 Abildvej 11, Sorø 4180 1al Mekanisk rensning med nedsivning Din ejendom vil blive omfattet af et

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i del af Rask Mølle 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Rask

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 44A 44 42C 42B 2 15 11 13 7 9 3 5 1 52 40 51 47 28m 28n 45 28o A 41 39 28q 37 35 28v 33B 33A 31 28b 29 38 27 81 45B 28x 40 32 33 31 30 28ai 30 28ef 28eh 1 29 26 24 28 28an 26 27 25 28az 28eb 28at 28aæ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM LOKALPLAN 06.03.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold...4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte...4 Lovgrundlag...4

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplan 2009-2021 Ærø Kommune Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forord Denne plan sætter rammebestemmelserne for den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus

Læs mere

Tilslutningsprojekt i henhold til Varmeforsyningsloven og Tilslutningsbekendtgørelsen for Stensballe

Tilslutningsprojekt i henhold til Varmeforsyningsloven og Tilslutningsbekendtgørelsen for Stensballe Tilslutningsprojekt i henhold til Varmeforsyningsloven og Tilslutningsbekendtgørelsen for Stensballe 8. marts 2017 www.fjernvarmeplan-horsens.dk PROJEKT OM TILSLUTNINGSPLIGT FOR Stensballe INDHOLD 1. Resume

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I. Vedtægter for Grundejerforeningen Ravnekærlund I. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.11.2014-1005872503 TINGLYSNINGSDATO: 24.11.2014 12:44:02 EJENDOM: Adresse: Grønhøjgårdsvej 235 0012ip 0012io 0012in 0012l 0012im Adresse: Grønhøjgårdsvej

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Spildevandskloakering af Juelsminde sommerhusområde 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1 3. Spildevandsplanens angivelser...1

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Naturstyrelsen vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Naturstyrelsen vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Naturstyrelsen Vendsyssel Att.: Anne Mette Knudsen amknu@nst.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

LÆSØ KOMMUNE. FORSLAG Lokalplan nr Vesterø Havn

LÆSØ KOMMUNE. FORSLAG Lokalplan nr Vesterø Havn LÆSØ KOMMUNE FORSLAG Lokalplan nr. 3.16 Vesterø Havn 1 Lokalplanens indhold I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Forslag til Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

3. Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

3. Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Husejerforeningen Horsbred, 2625 Vallensbæk VEDTÆGTER for Husejerforeningen Horsbred 1. Navn og område Foreningens navn er Husejerforeningen Horsbred, dens område dækker følgende husnumre og matr.nr. anført

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 11 Kendelser og særlige aftaler

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 11 Kendelser og særlige aftaler HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 11 Kendelser og særlige aftaler Vedtaget 15. maj 2012 2 3 1 LANDVÆSENSKOMMISIONSKENDELSER Efterfølgende liste omhandler de gældende landvæsenskommissionskendelser

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere