Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune"

Transkript

1 Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere med bestemte diagnoser. Det er den praktiserende læge, der henviser borgerne på baggrund af en vejledning fra Sundhedsstyrelsen om, hvilke borgere/funktionsnedsættelser og diagnoser der er berettiget til en henvisning. Herefter kan borgeren vælge en praktiserende fysioterapeut med overenskomst og her få træning i henhold til overenskomsten. Omfanget af træningen er fastlagt til op til 20 gange om året. Er der behov for mere end 20 gange om året kan den praktiserende læge efter henvendelse fra den praktiserende fysioterapeut udarbejde en såkaldt undtagelseserklæring og borgeren kan få mere end 20 gange træning om året. Det har vist sig, at det er % af borgerne der har en undtagelseserklæring. I forbindelse med at kommunerne overtog myndighedsansvaret fik kommunen mulighed for at etablere egne tilbud om vederlagsfri fysioterapi, men borgeren har frit valg mellem tilbuddene. Kommunen har således yderst begrænsede styringsmuligheder på området, da det er de praktiserende læger der beslutter om borgeren har ret til træningen og det i praksis er den praktiserende fysioterapeut der fastlægger omfanget af træningen. Side 1 af 12 SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Mål- og Økonomistyring Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Søren Kristensen Siden kommunerne overtog opgaven har udgifterne været konstant stigende. I vedlagte bilag er beskrevet hvordan udgifterne har udviklet sig i de sidste 5 år. På baggrund af bl.a. erfaringer fra andre kommuner foreslås der i dette notat, at der iværksættes en investeringsmodel, som har til hensigt at bremse udgiftsudviklingen. Modellen indebærer, at der etableres et kommunalt tilbud for de borgere, som kommunen i forvejen har den tætteste kontakt til Som supplement hertil gøres en ekstraordinær indsats for at påvirke den generelle udgiftsudvikling gennem dialog med praktiserende læger mv. Erfaringer fra andre kommuner. Der er en del andre kommuner, der har oprettet egne tilbud og her viser opgørelser over udgifterne, at der har været en mindre stigning i udgifterne i.f.t. de kommuner, der ikke har oprettet egne tilbud. I nedenstående tabel 1 er vist udgiftsudviklingen fra 2010 til 2014 for kommunerne i Region Midtjylland, sorteret efter stigningsprocent. Derudover er

2 det angivet, om kommunen har etableret egne tilbud og der er angivet antal borgere i 2013, der benytter sig af tilbuddet. Side 2 af 12 Tabel 1: Udviklingen i udgifter til vederlagsfri fysioterapi ( 62) fra for kommunerne i Region Midtjylland og angivelse af om der er "egne tilbud" - sorteret efter stigningsprocent Sum af Bruttoudgift i 2014-niveau År Kommune Ændring fra 2010 til 2014 Egne tilbud Antal borgere i 2013 Holstebro Kommune % X 156 Norddjurs Kommune % Favrskov Kommune % X 81 Lemvig Kommune % X 65 Samsø Kommune % Randers Kommune % X 45 Viborg Kommune % X 209 Struer Kommune % X 14 Skive Kommune % X 21 Herning Kommune % Skanderborg Kommune % Silkeborg Kommune % X 22 Ringkøbing-Skjern Kommune % Århus Kommune % Ikast-Brande Kommune % Horsens Kommune % Odder Kommune % Syddjurs Kommune % Hedensted Kommune % Hovedtotal % Det ses af tabellen, at der er en tendens til, at de 8 kommuner, der har etableret egne tilbud har haft den laveste udgiftsudvikling. Det skal dog bemærkes, at udgifter i tabel 1 alene dækker udgifter til privat praktiserende fysioterapeuter udgifterne til de kommunale tilbud er ikke med i tabellen. Det er ikke muligt systematisk at opgøre, hvad udgifterne til de kommunale tilbud har været dette skyldes bl.a. at tilbuddene bliver integreret i de eksisterende kommunale træningstilbud (ideen med at etablere kommunale tilbud her kan også være synergigevinster). På baggrund af drøftelser med enkelte kommuner vurderes det dog, at udgiften til de kommunale tilbud ikke overstiger besparelsen i udgifterne til de privat praktiserende fysioterapeuter, og derfor vurderes der at være grundlag for en fornuftig investering. Analyse vedr. kendte borgere Som det fremgår af bilag 1 (sidste afsnit) viser en analyse for 2014, at Sundhed og Omsorg har kendskab til et relativt stort antal af de borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. I nedenstående tabel 2 er vist udgifterne i 2014 fordelt på, om der er kendskab til borgerne.

3 Tabel 2: Udgifter til vederlagsfri fysioterapi (incl. ridefysioterapi) i 2014 fordelt på om borgerne bor i plejebolig, modtager frit valg eller ej. Side 3 af 12 Kroner Frit valg Ikke Frit valg I alt Plejebolig Ikke plejebolig I alt Her fremgår, at ud af de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi på de godt 61 mio. kr. er godt 20 mio.kr. givet til borgere der også har modtaget frit valg og godt 10 mio. kr. er givet til borgere der er i plejebolig. I disse beløb er dog indeholdt udgifter på 1,3 mio. kr. til borgere der både har modtaget frit valg og været i plejebolig i Investeringsmodel etablering af et kommunalt tilbud. En forudsætning for, at det kan betale sig at lave et kommunalt tilbud er, at borgerne vælger tilbuddet og at tilbuddet kan laves billigere end udgiften i dag. For at borgerne skal få en bedre sammenhæng i fysioterapi og træningstilbuddet foreslås det, at der fokuseres på de borgere, som kommunen har den tætteste kontakt med dvs. borgere, der bor i plejebolig. Her er tale om knap 400 borgere, der i 2014 har fået vederlagsfri fysioterapi for godt 10 mio. kr. Disse borgere modtager ofte tilbuddet som mobil fysioterapi. Dvs. at den praktiserende fysioterapeut kører ud til borgeren og giver træningen derude. For borgere der modtager frit valg er der ofte mere summarisk kontakt og det vil sandsynligvis være vanskeligere at få dem til at vælge et evt. kommunalt tilbud. Men er der borgere i frit valg, der ønsker at få vederlagsfri fysioterapi ved et evt. kommunalt tilbud skal de selvfølgelig ikke afvises. For at få borgeren til at vælge det kommunale tilbud kræves også, at den praktiserende læge er informeret om, at borgeren kan vælge dette tilbud. Endvidere viser erfaringer fra andre kommuner, at en styrket dialog med praktiserende læger også vil kunne have en effekt på dels det samlede antal henvisninger, men måske også på antallet af undtagelseserklæringer. Der er således tale om en dobbeltrettet indsats, hvor man både etablerer et kommunalt tilbud til de kendte borgere og samtidig styrker dialogen med de praktiserende læger for at øge deres fokus på både antal henvisninger og på antallet af undtagelseserklæringer. Udgift til investeringer i det kommunale tilbud. En væsentlig forudsætning for at investeringen skal lykkes er, at dialogen med de praktiserende læger bliver styrket. Herunder kræver et kommunalt tilbud også, at kommunen får adgang til henvisningshotellet som er det

4 sted hvor de praktiserende læger sender henvisning på, at borgerne har ret til vederlagsfri fysioterapi. Det er således en del administrativt arbejde i forbindelse med etableringen af tilbuddet. Endelig skal der laves nærmere analyser af hvilke borgere i plejeboligerne, der vil kunne have glæde af et kommunalt tilbud. Side 4 af 12 Her vurderes det, at der skal bruges 0,5 mio. kr. om året til denne opgave. Derudover foreslås det, at der på de 10 lokalområder (dvs. de 9 plejeboligenheder og i Sundhedsudvikling, som har ansvaret for Akuttilbud og rehabilitering samt demensområdet) ansættes en fysioterapeut til at indgå i det fysioterapeutiske team. For 2016 forventes kun halv udgift, da der vil gå lidt tid med at få borgerne til at vælge det kommunale tilbud samt med til planlægning og ansættelser. Dette vurderes at koste 2,25 mio. kr. i I takt med at det lykkes fysioterapeuterne at få borgerne henvist til tilbuddet svarende til en sparet udgift til private fysioterapeuter kan ordningen gradvist udvides til 4,5 mio. kr. i Samlet kan der således blive tale om udgift i 2016 på 2,75 mio. kr. stigende til 5 mio. kr. i 2017 og de følgende år. Denne foreslås finansieret fra budgettet til vederlagsfri fysioterapi. Den forventede effekt af tilbuddet. Det vurderes, at etableringen af tilbuddet vil betyde, at antallet af borgere i plejeboligerne, der modtager vederlagsfri fysioterapi vil bliver reduceret med ca. 75 % efter nogle år. I 2016 er målet, at udgifterne til borgerne i plejeboligerne at blive reduceret med 2,75 mio. kr. og i 2016 er målet en reduktion med 6 mio. kr. og med 7,5 mio. kr. i 2017 jf. nedenstående oversigt. Tabel 3: Oversigt over nuværende udgift for borgere i plejebolig og forventet besparelse ved investeringen. Mio. kr Nuværende udgift 10,9 (10,9) Forventet udgift efter investering 8,15 4,9 3,4 Besparelse i forhold til ,75 6 7,5 Udgift/investering 2, Effektivisering 0 1 2,5 Det fremgår af tabel 3, at i 2016 forventes det, at der vil være balance, dvs. at besparelsen vil svarer til investeringen på de 2,75 mio. kr. Her forventes udgifterne til borgere i plejebolig at falde til 8,15 mio. kr. I 2017 vil der være en effektivisering på 1 mio. kr. og dette øges til 2,5 mio. kr. i 2018.

5 Opfølgningen på investeringen. Ved at lave en sammenkædning på cpr. niveau af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og borgere i plejeboligerne, kan man relativ let følge op på, om investeringen har den forventede effekt. Side 5 af 12 Modellen tager dog ikke højde for evt. evt. generel stigning i antallet af modtager, hvilket vil afhænge af dels antallet af boliger men også lægernes henvisningspraksis. Der kan være andre borgere end borgere i plejeboligerne, der vil benytte sig af det kommunale tilbud. Det kan f.eks. være borgere i Frit valg der henvender sig og gerne vil benytte tilbuddet i lokalområdet i stedet for at gå til en praktiserende fysioterapeut. En anden konsekvens af investeringen forventes at være, at de praktiserende læger reducerer antallet af henvisninger og undtagelseserklæringer. Her kan det være vanskelige på kort sigt, at dokumentere denne effekt, da man ikke ved, hvad udgiftsniveauet ville have været, hvis man ikke gjorde noget. Men som det fremgår, af analysen på kommuneniveau, ser det ud til at der er en tendens til at de kommuner der etablere egne tilbud har en mindre udgiftsstigning end de øvrige kommuner. Det foreslås derfor, at der udover den konkrete opfølgning på de borgere der bor i plejebolig laves en sammenligning at udgiftsudviklingen i andre kommuner og på landsplan for at kunne vurdere, om indsatsen i Aarhus har haft en effekt på andre områder end for plejeboligbeboerne og på det samlede udgiftsniveau. I forhold til tilbagemelding til byrådet foreslås det, at man i forbindelse med regnskabet giver en status for hvordan det går med udgiften i forhold til borgere i plejeboligerne suppleret med en sammenligning af udgiftsudviklingen generelt. Her tages stilling til om projektet skal stoppe, udvides eller kører som planlagt. Efter det første år (dvs. ved udgangen af 2016) forventes en mindre effekt (der forventes et fald i udgiften til borgere i plejebolig der modtager vederlagsfri fysioterapi på ca. 25 % - hvor det efter 3 år forventes at være et fald på ca. 75 %), Dette skyldes, at det tager tid, at få borgerne til at vælge det kommunale tilbud og de praktiserende læger skal også bruge tid til at agere anderledes. Senest ved udgangen af 2018 laves der en endelig evaluering af ordningen mhp. at vurdere, om ordningen skal fortsætte, stoppe eller om den kan udvides til andre områder.

6 Bilag 1: Generelt om udgiftsudviklingen til vederlagsfri fysioterapi og analyser vedrørende kendte borgere. Side 6 af 12 Resume af analysen. Analysen viser at udgiftsniveauet i Region Midtjylland er det højeste i landet. Herudover fremgår det også, at den største stigning har været i Region Midtjylland, så Region Midtjylland bevæger sig væk fra landsgennemsnittet. Stigningen pr. patient er dog ikke så stor i Region Midtjylland som på landsplan. Aarhus Kommune har i perioden haft en stor stigning i udgifterne (31 %), når der korrigeres for befolkningsudviklingen er stigning kun på 24 %. Dertil kommer at niveauet i Aarhus Kommune er over regionsgennemsnittet. I 2014 var udgifter i Aarhus Kommune på 178 kr. pr. borger, mens det i Region Midtjylland kun var på 165 kr. pr. borger. Det fremgår endvidere at der er stor variation mellem kommunerne. Prisen pr, borger svinger mellem 257 kr. og 117 kr. pr. borger. Analysen af kendte borgere viser, at Sundhed og Omsorg har kontakt med ca. halvdelen af borgerne der modtager vederlagsfri fysioterapi enten via frit valg eller via plejebolig. For borgere i plejebolig viser analysen at de har udgifter til vederlagsfrie fysioterapi på godt 10 mio. kr. om året. Region Midtjylland i forhold til landstallene. I nedenstående tabel 1 er vist, hvad udgifterne har været til vederlagsfri fysioterapi for de 5 regioner i 2013 og Tabellerne i notatet omhandler (med mindre andet er nævnt), den almindelige vederlagsfrie fysioterapi, da det er her, at stigningen har været i Aarhus Kommune. Tabel 1. Bruttohonorar i faste priser (2013-priser) Region jan-dec 13 jan-dec 14 Ændring i pct. Region Hovedstaden kr kr ,97% Region Midtjylland kr kr ,12% Region Nordjylland kr kr ,11% Region Sjælland kr kr ,77% Region Syddanmark kr kr ,99% Samlet kr kr ,10% Note: Ved faste priser er der reguleret for honorarstigningerne pr. 1/4 og pr. 1/10 Kilde: Månedtlige oversigter fra KL Det fremgår af tabellen, at der har været en stigning i udgifterne fra 2013 til 2014 på 1,1 %. Region Midtjyllland har haft den største stigning, her har stigningen været på 3,12 %. Udviklingen i udgifterne pr. patient for de forskellige regioner. I tabel 2 er vist udgifterne pr. borger for de forskellige regioner.

7 Tabel 2. Udgift pr. patient faste priser (2013-priser) Region jan-dec 13 jan-dec 14 Ændring i pct. Region Hovedstaden kr kr ,33% Region Midtjylland kr kr ,50% Region Nordjylland kr kr ,37% Region Sjælland kr kr ,22% Region Syddanmark kr kr ,67% Samlet kr kr ,50% Note: Ved faste priser er der reguleret for honorarstigningerne pr. 1/4 og pr. 1/10 Der tages forbehold for mindre udsving i tallene som følge af eventuelle ekstra-kørsler fra CSC s side. Kilde: Månedtlige oversigter fra KL Side 7 af 12 Her ses, at prisen pr. behandlet patient er faldet fra 2013 til 2014 med 1,5 % til kr. på landsplan. Den højeste pris pr patient er i Region Midtjylland, her er prisen kr. pr. patient, dvs. knap 7 % større end prisen på landsplan. Det fremgår også af tabellen, at der sker en større spredning i udgiftsniveauet mellem regionerne, da det mindste fald i udgiften pr. borger er i Region Nordjylland og i Region Midtjylland, selv om disse regioner har den højeste udgift pr. borger. Udviklingen i kommunerne i Region Midtjylland. I nedenstående tabel 3 er vist, hvordan niveauet har udviklet sig i Region Midtjylland i de sidste 5 år. Her er data fra de halvårlige oversigter som Region Midtjylland udsender. Sum af Bruttoudgift i 2014-niveau År Kommune Ændring fra 2010 til 2014 Favrskov Kommune % Hedensted Kommune % Herning Kommune % Holstebro Kommune % Horsens Kommune % Ikast-Brande Kommune % Lemvig Kommune % Norddjurs Kommune % Odder Kommune % Randers Kommune % Ringkøbing-Skjern Kommune % Samsø Kommune % Silkeborg Kommune % Skanderborg Kommune % Skive Kommune % Struer Kommune % Syddjurs Kommune % Viborg Kommune % Århus Kommune % Hovedtotal % Tabel 3 viser, at der i perioden 2010 til 2014 har været en stigning i udgifterne på 22 % i hele Region Midtjylland. Der er kun én kommune, der har haft

8 faldende udgifter (Holstebro), men de øvrige kommuner har haft stigende udgifter. Aarhus Kommunen har haft en stigning på 31 % i perioden, dvs. at udgifterne er vokset fra knap 44 mio. kr. til knap 58 mio. kr. dvs. en gennemsnitlig årlig stigning på 3,5 mio. kr. Side 8 af 12 I tabel 4 er vist, hvordan udviklingen har været, når der korrigeres for befolkningsudviklingen. Her ses, at udgiften pr. borger er vokset fra 137 kr. i 2010 til 165 kr. i Dvs. en stigning på 20 %. I Aarhus Kommune er udgifterne højere og stigningen har også været større. I 2014 er udgifterne på 178 kr. pr. borger og stigningstakten har været på 24 % i perioden. Tabel 4: Udgifterne pr. borger fra 2010 til 2014 Sum af Bruttoudgift i 2014-niveau År Ændring fra Kommune Favrskov Kommune % Hedensted Kommune % Herning Kommune % Holstebro Kommune % Horsens Kommune % Ikast-Brande Kommune % Lemvig Kommune % Norddjurs Kommune % Odder Kommune % Randers Kommune % Ringkøbing-Skjern Kommune % Samsø Kommune % Silkeborg Kommune % Skanderborg Kommune % Skive Kommune % Struer Kommune % Syddjurs Kommune % Viborg Kommune % Århus Kommune % Hovedtotal % Udviklingen i ridefysioterapiområdet. Ridefysioterapi har en selvstændig overenskomst og praksisplan, men i princippet fungere det efter samme principper som almindelig vederlagsfri fysioterapi bortset fra at det er heste, der indgår som behandlingsredskab. I nedenstående tabel 5 og 6 er vist, hvorledes disse udgifter har udviklet sig i Region Midtjylland i perioden 2010 til 2014.

9 Tabel 5: Udviklingen i udgifter til ridefysioterapi ( 65) fra for kommunerne i Region Midtjylland Sum af Bruttoudgift i 2014-niveau År Kommune Ændring fra 2010 til 2014 Side 9 af 12 Favrskov Kommune % Hedensted Kommune % Herning Kommune % Holstebro Kommune % Horsens Kommune % Ikast-Brande Kommune % Lemvig Kommune % Norddjurs Kommune % Odder Kommune % Randers Kommune % Ringkøbing-Skjern Kommune % Silkeborg Kommune % Skanderborg Kommune % Skive Kommune % Struer Kommune % Syddjurs Kommune % Viborg Kommune % Århus Kommune % Hovedtotal % I tabel 5 fremgår det, at udgifterne til ridefysioterapi er langt mindre end udgifterne til den almindelige fysioterapi. For hele Region Midtjylland er der tale om udgifter på knap 32 mio. kr. i 2014, hvor udgifterne til den almindelige vederlagsfrie fysioterapi er på 210 mio. kr. Udviklingen i kommunerne viser en endnu større spredning. Der er 3 kommuner (Herning, Lemvig og Syddjurs) der har faldende udgifter, mens der er flere kommuner (Skive, Odder, Hedensted og Horsens) der har haft store stigninger i udgifterne over 60 %. Aarhus Kommune har haft en højere stigning end Region Midtjylland, men sammenlignet med udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi er der tale om relativ små udgifter for Aarhus Kommune.

10 Tabel 6: Udviklingen i udgifter pr. borger til ridefysioterapi ( 65) fra for kommunerne i Region Midtjylland Side 10 af 12 Sum af Bruttoudgift i 2014-niveau År Kommune Ændring fra 2010 til 2014 Favrskov Kommune % Hedensted Kommune % Herning Kommune % Holstebro Kommune % Horsens Kommune % Ikast-Brande Kommune % Lemvig Kommune % Norddjurs Kommune % Odder Kommune % Randers Kommune % Ringkøbing-Skjern Kommune % Silkeborg Kommune % Skanderborg Kommune % Skive Kommune % Struer Kommune % Syddjurs Kommune % Viborg Kommune % Århus Kommune % Hovedtotal % I tabel 6 er vist udgifterne pr. borger her fremgår det også, at niveauet mellem kommunerne varierer en del, fra over 50 kr. pr indbygger i Struer og Lemvig til under 20 kr. pr. indbygger i Aarhus, Horsens og Randers kommuner. Dvs. en tendens til lavere udgifter i kommunerne med de store byer, Omfanget af holdtræning v. individueltræning og almindelige vederlagsfri fysioterapi. Det er et mål i praksisplanen, at så meget af træningen som mulig skal foregå på hold. I udkastet til praksisplanen er dette opgjort ved særlige ydelseskoder. I nedenstående tabel 7 er vist, hvordan andel holdtræning har udviklet sig for kommunerne i Region Midtjylland i perioden 2010 til Det ses, at der har været en stigning fra 20 % til 25 %. Når der ses på de enkelte kommuner er der meget stor variation til andelen af holdtræning. For 2014 svinger den fra 45 % (Viborg) til 0% (Samsø). Aarhus Kommune er under regionsgennemsnittet, her er andelen af holdtræning kun på 18 % i Her skal det bemærkes, at i den nye overenskomst for 2015, er der indført nogle økonomiske incitamenter til at give mere holdttræning. Her viser foreløbige analyse, at udgifterne til holdtræning er vokset med omkring 2 procentpoint. Det ser dog ikke ud til, at dette har resulteret i et fald i de samlede udgifter.

11 Tabel 7: Andel holdtræning i forhold til individuel træningfra for kommunerne i Region Midtjylland Sum af Bruttoudgift i niveau År Side 11 af 12 Kommune Favrskov Kommune 19% 20% 20% 19% 18% Hedensted Kommune 19% 18% 19% 22% 27% Herning Kommune 25% 28% 30% 32% 34% Holstebro Kommune 31% 34% 34% 34% 34% Horsens Kommune 30% 34% 37% 38% 42% Ikast-Brande Kommune 26% 26% 25% 28% 30% Lemvig Kommune 23% 16% 13% 13% 13% Norddjurs Kommune 8% 9% 10% 10% 12% Odder Kommune 28% 26% 28% 29% 28% Randers Kommune 12% 13% 15% 16% 18% Ringkøbing-Skjern Kommune 29% 30% 29% 28% 31% Samsø Kommune 0% 0% 0% 0% 0% Silkeborg Kommune 17% 20% 21% 23% 24% Skanderborg Kommune 26% 28% 28% 30% 33% Skive Kommune 11% 15% 16% 17% 18% Struer Kommune 18% 19% 22% 24% 26% Syddjurs Kommune 13% 14% 16% 18% 20% Viborg Kommune 35% 37% 41% 43% 45% Århus Kommune 16% 17% 18% 18% 18% Hovedtotal 20% 21% 23% 24% 25% Individuelle ydeler: 0110, 0111,0112,0113, 0120, 0121, Holdydelser; , , , , , , , Antallet af undtagelseserklæringer. Ifølge overenskomsten har borgeren ret til op til 20 behandlinger årligt, hvis der er behov for mere kan den praktiserende læge gives en såkaldt undtagelseserklæring og borgeren kan få mere end 20 behandlinger årligt. Af tidligere opgørelser fremgår det, at op mod % af henvisningerne har en sådan undtagelseserklæring. Region Midtjylland arbejder pt. på at lave nye opgørelse over det præcise omfang af det. Analyse vedr. kendte borgere i Aarhus Kommune. En analyse af de borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi viser, at der i relativ stor grad er tale om borgere, der er kendte i Sundhed og Omsorg. I nedenstående tabel 8 og 9 er vist, hvor mange af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2014, der er på kendte borgere (tabel 8) og hvor mange 1. konsultationer disse borgere har haft (tabel 9). 1. konsultationer er en god indikator på, hvor mange borgere, det drejer sig om, da der kun kan gives gives én 1. konsultation pr. år pr. henvisning. Disse analyser er lavet ved en sammenkædning af oplysningerne om de kendte borgere og den afregning, der sker for vederlagsfri fysioterapi. Her er tale om data på individniveau. I denne analyse er inkluderet udgifter til ridefysioterapi. Dette vurderes dog ikke i væsentlig omfang at det bliver givet til borgere i plejebolig. De kendte borgere er afgrænset efter følgende principper:

12 Borger der modtager frit valg: Her er udtrukket fra Faktacenteret alle cpr. på de borgere der i løbet af 2014 der har modtaget frit valg i de 9 lokalområder (her har der været godt borgere i 2014). Side 12 af 12 Borgere i plejebolig: Her er udtrukket fra Faktacentret alle cpr. nr. på borgere der i 2014 har været i plejebolig i de 9 lokalområder (i alt cpr. nr.). Disse cpr. er sammenkædet med de borgere, der modtog vederlagsfri fysioterapi i Tabel 8: Udgifter til vederlagsfri fysioterapi (incl. ridefysioterapi) i 2014 fordelt på om borgerne bor i plejebolig, modtager frit valg eller ej. Frit valg Ikke Frit valg I alt Plejebolig Ikke plejebolig I alt Tabel 8 viser, at for borgere i plejebolig bruges der i 2014 godt 10 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi og for borgere i frit valg er det for godt 20 mio. kr. Heraf er der for 1,3 mio. kr. til borgere der i 2014 både har modtaget frit valg og tilbud i plejebolig. I tabel 9 ses, at der drejer sig om 368 borgere i plejebolig og 840 borgere der har modtaget frit valg (målt som antallet af 1. konsultationer). Tabel 9: Sammenhæng mellem borgere der modtager frit valg og er i plejebolig og som har fået vederlagsfri fysioterapi (incl. ridefys) i antal 1. konsultationer Frit valg Ikke Frit valg I alt Plejebolig Ikke plejebolig I alt Analysen overvurderer sandsynligvis omfanget en smule, da der ikke er korrigeret for tidsmæssigt sammenfald. Dvs. at en borger, der f.eks. kun har modtaget frit valg i én måned, men har fået vederlagsfri fysioterapi hele året, så er det hele beløbet der tæller med. Denne faktor vurderes at betyde mest for fritvalgsområdet, da der her er flere borgere, der kun har modtaget tilbuddet i kort tid.

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi for Vejen kommune Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2015 for Vejen kommune 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige?

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 76 Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe,

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune. 2012. Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet

Bilag. Kultur- og Sundhedsudvalget. Sundhedsfremmecentret. 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation,

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Svar på spørgsmål fra byrådet vedr. budgetudfordringer på genoptræningsområdet. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Svar på spørgsmål fra byrådet vedr. budgetudfordringer på genoptræningsområdet. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Svar på spørgsmål fra byrådet vedr. budgetudfordringer på genoptræningsområdet. Byrådet behandlede den 25. juni indstillingen om budgetudfordringer på genoptræningsområdet. Sagen blev henvist til Sundheds-

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere